Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer Vogl, Hofmeisterová Kobylková, Vejvodová Hofmeisterová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Duplicitní vlastnictví na pozemcích parc.č. 369/15, 369/16 a 369/17 vše v k.ú. Lahovice 3 (3) Sejmutý záměr - Prodej pozemku parc.č. 2256/3 v k.ú. Zbraslav 4 (4) Zánik společného nájmu bytu manželů Urikových - byt. č. 17, Vilímkova (5) Žádost o prodloužení smlouvy bytu č. 67, v ul. Vl. Vančury 631, Praha - Zbraslav 6 (6) Žádost o prominutí dluhu - nájemné a služby, pan Lubomír Ulman, DsPS, U Včely 1442, 7 (9) Rozšíření kapacity školní kuchyně, ul. Elišky Přemyslovny 592, Praha 5 - Zbraslav. 8 (11) Pronájem pozemku parc.č.916/1 - Martišovi 9 (12) Rozhodnutí o počtu volebních obvodů v komunálních volbách 2010 a stanovení počtu členů ZMČ pro volební období (13) Schválení zamýšlených investic do bytových domů v roce (14) Sejmutý záměr - Prodej pozemku parc.č. 916/14 v k.ú. Zbraslav 12 (15) Smlouva o zřízení věcných břemen s firmou Subterra k pozemku parc.č. 1012/1 v k.ú. Zbraslav 13 (16) Souhlas s umístěním pamětní desky 14 (18) Zápůjčka části pozemku č.2961/1 k.ú. Zbraslav 15 (19) Změna rozpočtu - převod finančních prostředků z rezervy na investiční akce 16 (20) Žádost o povolení hostování lunaparku Heřmanský 17 (21) Žádost o směnu místností Most k domovu x Helpless 18 (22) Živičářské práce běžné údržby komunikací 19 (23) Rozšíření Urnového háje v Praze - Zbraslavi - zrušení výběrového řízení 20 (24) Převod volných finančních prostředků na termínovaný účet 21 (25) Závěrečný účet za rok

2 22 (26) Rozhodnutí k námitkám o vítězi zakázky PC (27) Dohoda o splátkách kupní ceny za pozemek parc. č. 1143/1, k. ú. Zbraslav 24 (28) Duplicitní vlastnictví pozemků parc. č. 2918/188, 2918/205 a 2918/169, k. ú. Zbraslav Věra Vernerová 25 (31) Zajištění přístupu MČ do objektu E. Přemyslovny (7) Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 1496, 1497, 1498/1, 1498/2 včetně staveb bez č.p. a č.e., vše v k.ú. Zbraslav 27 (8) Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 1946, 1947/1, 1947/4 a staveb bez č.p., č.e, vše v k.ú. Zbraslav 28 (32) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Duplicitní vlastnictví na pozemcích parc.č. 369/15, 369/16 a 369/17 vše v k.ú. Lahovice RMČ projednala materiál ve věci duplicitního vlastnictví na pozemcích parc.č. 369/15 o výměře 90 m 2, 369/16 o výměře 127 m 2 a 369/17 o výměře 95 m 2, vše v k.ú. Lahovice. Duplicitní vlastnictví je zapsáno na ČR správa nemovitostí pro Pozemkový fond a na Hlavní město Praha, svěřená správa MČ Praha - Zbraslav. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e souhlasné prohlášení, kterým bude uznáno vlastnictví pozemků parc.č. 369/15, 369/16, 369/17 v k.ú. Lahovice pro Českou republiku se správou Pozemkového fondu OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Sejmutý záměr - Prodej pozemku parc.č. 2256/3 v k.ú. Zbraslav RMČ projednala odprodej pozemku parc.č. 2256/3 o výměře 62 m 2 v k.ú. Zbraslav předem určeným zájemcům, manželům Pletánkovým, kteří se přihlásili jako jediní na vyvěšený záměr pronájmu. 2

3 Usnesení č. R s prodejem pozemku parc.č. 2256/3 o výměře 62 m² v k.ú. Zbraslav předem určeným zájemcům manželům Pletánkovým za cenu Kč d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc.č. 2256/3 v k.ú. Zbraslav předem určeným zájemcům manželům Pletánkovým za cenu Kč. 4. Zánik společného nájmu bytu manželů Urikových - byt. č. 17, Vilímkova 219 RMČ projednala materiál ve věci zániku společného nájmu manželů Urikových k bytu č. 17, Vilímkově ulici, v důsledku úmrtí jednoho z manželů. V dodatku č. 1 k nájemní smlouvě bude uveden jako jediný nájemce bytu pozůstalý pan Urik. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í zánik společného nájmu bytu manželů Urikových - byt č. 17, v bytovém domě v ul. Vilímkova 219, k.ú. Zbraslav a) starostce podepsat dodatek k nájemní smlouvě ze dne b) OMP zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín: Žádost o prodloužení smlouvy bytu č. 67, v ul. Vl. Vančury 631, Praha - Zbraslav RMČ projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy paní K. Plechaté, bytem Vladislava Vančury 631, současně se zvýšením nájemného o míru inflace na částku 60,70 Kč/m 2. 3

4 Usnesení č. R I. s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 67, v bytovém domě v ul. VL. Vančury 631, paní Kateřině Plechaté do spolu se zvýšením nájemného na 60,70 Kč/m2/měsíc od a) starostce podepsat dodatek č. 3 k nájemní smlouvě dle tohoto usnesení b) OMP zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín: Žádost o prominutí dluhu - nájemné a služby, pan Lubomír Ulman, DsPS, U Včely 1442, RMČ projednala na základě udělené plné moci panem Ulmanem žádost paní Broncové o prominutí dluhu za nájemné a služby za prosinec 2009, únor a březen 2010 ve výši Kč panu Ulmanovi. Pan Ulman se dostal do tíživé finanční situace, zaviněné cizí osobou. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e prominutí 80 % dluhu za nájemné a služby z celkové dlužné částky Kč panu Lubomíru Ulmanovi, DsPS, bytem U Včely 1442, Praha - Zbraslav a) OMP ve spolupráci s FO zabezpečit realizaci tohoto usnesení Termín: b) OMP sledovat postup vyšetřování trestního oznámení. 7. Rozšíření kapacity školní kuchyně, ul. Elišky Přemyslovny 592, Praha 5 - Zbraslav. 4

5 , Ing. Milan Vogl Vedoucí ŠJ Zbraslav požádala RMČ o vyjádření k uvolnění finančních prostředků ve výši Kč na posílení kapacity školní kuchyně ze současných 600 na 700 strávníků. Usnesení č. R a) se záměrem rozšířit kapacitu školní kuchyně v objektu Elišky Přemyslovny 592 b) se zvýšením rozpočtu o částku Kč z účtu vedlejší hospodářské činnosti. Příjem bude zaúčtován na položku 4131, výdaje na OdPa 3141 školní stravování položka 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím d o p o r u č u j e a) Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav souhlasit s uvolněním finančních prostředků na rozšíření kapacity školní kuchyně v objektu Elišky Přemyslovny 592 ve výši Kč na provedení potřebných stavebních úprav a nákup zařízení na dovybavení kuchyně b) Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav souhlasit se zvýšením rozpočtu o částku Kč z účtu vedlejší hospodářské činnosti. Příjem bude zaúčtován na položku 4131, výdaje na OdPa 3141 školní stravování položka 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. 8. Pronájem pozemku parc.č.916/1 - Martišovi, Ing. Milan Vogl RMČ projednala přihlášení manželů Martišových na vyvěšený záměr pronájmu pozemku parc.č. 916/1, k.ú. Zbraslav o velikosti 60 m 2 za účelem užívání jako zahrádka za cenu 7 Kč/m 2 /rok. Usnesení č. R

6 se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 916/1 o vel.60 m 2 k.ú. Zbraslav za účelem užívání jako zahrádka, na který se přihlásil jako jediný Kamil Martiš FO připravit nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č.916/1 o vel. 60 m 2 za cenu 7 Kč/m 2 /rok. Termín: Rozhodnutí o počtu volebních obvodů v komunálních volbách 2010 a stanovení počtu členů ZMČ pro volební období , Ing. Milan Vogl RMČ projednala návrh o stanovení počtu volebních obvodů a stanovení počtu členů ZMČ pro komunální volby na volební období Usnesení č. R pro konání komunálních voleb na podzim 2010 s jedním volebním obvodem d o p o r u č u j e a) ZMČ schválit pro konání komunálních voleb na podzim 2010 jeden volební obvod b) ZMČ stanovit počet členů ZMČ na volební období Schválení zamýšlených investic do bytových domů v roce 2010 Usnesení č. R s c h v a l u j e investice do bytového domu Nad Parkem v roce 2010 dle přílohy tohoto usnesení. 11. Sejmutý záměr - Prodej pozemku parc.č. 916/14 v k.ú. Zbraslav 6

7 RMČ projednala přihlášení paní MgA. K. Králíčkové na vyvěšený záměr odprodeje pozemku parc.č. 916/14 o výměře 2 m 2, k.ú. Zbraslav za cenu Kč/m 2. Usnesení č. R s prodejem pozemku parc.č. 916/14 o výměře 2 m 2 v k.ú. Zbraslav za cenu Kč/m 2 předem určenému zájemci paní MgA. Kláře Králíčkové. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc.č. 916/14 v k.ú. Zbraslav předem určenému zájemci paní MgA. Kláře Králíčkové. 12. Smlouva o zřízení věcných břemen s firmou Subterra k pozemku parc.č. 1012/1 v k.ú. Zbraslav RMČ projednala znění Smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemku parc. č. 1012/1 v k.ú. Zbraslav, které navrhla společnost Subterra za účelem zřízení cesty a vodovodní přípojky na uvedeném pozemku. Smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí RMČ ze dne Usnesení č. R I. s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcných břemen mezi MČ Praha - Zbraslav a Subterrou a.s. k pozemku parc.č. 1012/1 v k.ú. Zbraslav, a to na dobu neurčitou a za finanční náhradu Kč bez DPH a) starostce podepsat smlouvu o zřízení úplatných věcných břemen Termín: b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. 7

8 Termín: Souhlas s umístěním pamětní desky, Karel Nedoma RMČ projednala návrh manželů Majcherových umístit pamětní desku Ladislava Klímy na území MČ Praha Zbraslav, v lokalitě Záběhlice. Návrh desky s textem pochází od žadatelů. Usnesení č. R s umístěním pamětní desky Ladislava Klímy na území MČ Praha - Zbraslav KS odpovědět v tomto smyslu žadateli. Termín: Zápůjčka části pozemku č.2961/1 k.ú. Zbraslav RMČ projednala žádost společnosti SMP CZ a.s. o zápůjčku pozemku parc.č. 2961/1 k.ú. Zbraslav za účelem zřízení mezideponie pro stavbu protipovodňových opatření části JIH. Usnesení č. R se zápůjčkou části pozemku 2961/1 k.ú Zbraslav společnosti SMP CZ a.s. za účelem zřízení mezideponie pro stavbu protipovodňových opatření část JIH a) starostce podepsat smlouvu o výpůjčce b) OMH realizovat toto usnesení. Termín: Změna rozpočtu - převod finančních prostředků z rezervy na investiční akce 8

9 Vzhledem k tomu, že byly zahájeny investiční akce (Rozšíření UH, Rekonstrukce školního hřiště), RMČ projednala rozpočtovou změnu ve výši Kč na základě pověření ZMČ (Z ). Usnesení č. R s o u h l a s í s rozpočtovou změnou ve výši Kč, a to snížením rozpočtu o částku Kč z OdPa 6409 ostatní činnost j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje a zvýšením rozpočtu o částku Kč na OdPa 3632 pohřebnictví položka 6121 budovy, haly a stavby a o částku Kč na OdPa 3113 základní školy položka 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. 16. Žádost o povolení hostování lunaparku Heřmanský, Karel Nedoma RMČ projednala žádost Lunaparku Heřmanský o souhlas s umístěním Lunaparku Heřmanský ve dnech na Zbraslavi na pozemku parc.č. 2929/1 k.ú. Zbraslav, velikost záboru cca 200 m 2. RMČ stanovila bezplatný pronájem místa s podmínkou, že bude zdarma umožněn vstup dětem z dětského domova. Usnesení č. R s umístěním lunaparku Heřmanský ve dnech na Zbraslavi na pozemku parc.č. 2929/1 v k.ú. Zbraslav, velikost záboru cca 200 m 2 s t a n o v u j e a) vratnou kauci na případný úklid pozemku ve výši Kč b) cenu za pronájem místa Kč 0/m 2 /den s tím, že bude umožněn zdarma vstup dětem z dětského domova 9

10 I KS informovat žadatele. Termín: Žádost o směnu místností Most k domovu x Helpless, Ing. Milan Vogl RMČ projednala žádost občanského sdružení Most k domovu o směnu pronajatých prostor v č.p. 1227, ul. Žabovřeská s občanským sdružením Helpless, aby nedocházelo k narušování provozu jednotlivých organizací. Usnesení č. R se směnou pronajatých nebytových prostor dle předloženého situačního plánku mezi občanským sdružením Most k domovu, o.s. a Helpless,o.p.s., v č.p. 1227, ul. Žabovřeská FO připravit ve spolupráci s OMP dodatky k nájemním smlouvám. Termín: Živičářské práce běžné údržby komunikací RMČ vybrala na základě doporučení výběrové komise zhotovitele na živičářské práce běžné údržby komunikací , kterým se stala společnost Viamo Praha spol. s r.o. souhlasí 4, nesouhlaí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) protokol o otevírání obálek s nabídkami b) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 10

11 r o z h o d u j e na základě doporučení komise o výběru nabídky uchazeče Viamo Praha spol. s r.o., Branická 1569/122, Praha 4 I a) starostce podepsat rámcovou smlouvu b) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín: Rozšíření Urnového háje v Praze - Zbraslavi - zrušení výběrového řízení, Zuzana Vejvodová RMČ projednala zrušení výběrového řízení "Rozšíření Urnového háje v Praze - Zbraslavi" z důvodu neporovnatelnosti nabídek. Usnesení č. R I. r u š í výběrové řízení "Rozšíření Urnového háje v Praze - Zbraslavi" OMH informovat účastníky řízení. 20. Převod volných finančních prostředků na termínovaný účet Předkladatel: Ing. Milan Vogl RMČ po předchozím vyjádření FV a prošetření podmínek finančních ústavů projednala vhodnost převodu volných finančních prostředků na termínovaný účet. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) podmínky finančních ústavů na zřízení termínovaných vkladů 11

12 b) stanovisko FV ke zřízení termínovaných vkladů c) stanovisko FO ke zřízení termínovaných vkladů a informaci o množství volných finančních prostředků d o p o r u č u j e a) ZMČ schválit 1. založení termínovaného účtu u České spořitelny, a.s. s délkou vkladu 6 měsíců 2. založení termínovaného účtu u České spořitelny, a.s. s délkou vkladu 2 roky b) ZMČ uložit RMČ 1. deponovat na termínovaný účet s délkou vkladu 6 měsíců 15 mil. Kč Termín: deponovat na termínovaný účet s délkou 2 roky 30 mil. Kč. Termín: Závěrečný účet za rok 2009, Ing. Milan Vogl RMČ vzala na vědomí "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do " včetně méně závažného nedostatku, uvedeného v příloze. Usnesení č. R d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav schválit "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření" a souhlasit s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha - Zbraslav za období od do s výhradou, která je uvedena ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření (v příloze). 22. Rozhodnutí k námitkám o vítězi zakázky PC 2010 Předkladatel: Ing. Milan Vogl RMČ zohlednila námitku jednoho z uchazečů o zakázku Nájem 10 PC s příslušenstvím a poskytnutím užívacích práv k počítačovým programům s následným odkoupením na zajištění 12

13 voleb do Parlamentu ČR a rozhodla o uchazeči, který se umístil na druhém místě a kterým se stala společnost Compnet systems, s.r.o. s nabídkovou cenou Kč včetně DPH. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) námitky firmy Karel Krištoufek, KKcomp b) dodatek k protokolu o hodnocení nabídek ze dne r u š í usnesení č. R I r o z h o d u j e, že vítezem zakázky se stává firma Compnet systems, s.r.o. s nabídkovou cenou Kč včetně DPH IV. a) KS informovat účastníky soutěže o zohlednění námitek a novém pořadí nabídek Termín: b) starostce podepsat smlouvu. Termín: Dohoda o splátkách kupní ceny za pozemek parc. č. 1143/1, k. ú. Zbraslav RMČ projednala možnost uzavření dohody mezi MČ Praha - Zbraslav a společností Žabovřeská 2010 s.r.o. o splátkách kupní ceny z pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Zbraslav v ročích splátkách ve výši Kč, za podmínky sjednání finanční doložky. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo s 0 Usnesení č. R

14 s uzavřením dohody mezi MČ Praha - Zbraslav a společností Žabovřeská 2001 s. r. o. o splátkách kupní ceny pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Zbraslav v ročních splátkách ve výši Kč se sjednáním inflační doložky d o p o r u č u j e ZMČ schválit dohodu mezi MČ a společností Žabovřeská 2001 s. r. o. o splátkách kupní ceny pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Zbraslav v ročních splátkách ve výši Kč se sjednáním inflační doložky. 24. Duplicitní vlastnictví pozemků parc. č. 2918/188, 2918/205 a 2918/169, k. ú. Zbraslav Věra Vernerová RMČ projednala opětovný návrh paní V. Vernerové na vyřešení duplicity na pozemcích parc.č. 2918/188, 2918/205 a 2918/169, k.ú. Zbraslav. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í akceptaci usnesení RMČ č. R ze dne paní Věrou Vernerovou dopisem ze dne d o p o r u č u j e ZMČ schválit uzavření souhlasného prohlášení paní V. Vernerové a MČ Praha Zbraslav, kterým bude uznáno výlučné vlastnické právo MČ Praha - Zbraslav k pozemkům č. parc. 2918/169, 2918/188 a 2918/205 v k.ú. Zbraslav a poskytnuta finanční kompenzace paní V. Vernerové ve výši 75 % ceny předmětných pozemků dle znaleckých posudků Ing. Kováře z roku Zajištění přístupu MČ do objektu E. Přemyslovny 437 RMČ projednávala žádost rodiny Panýrkových o vyřešení vstupu do objektu E. Přemyslovny 437 takovým způsobem, aby nedocházelo k využívání jejich pozemku parc.č. 308/1, k.ú. Zbraslav. souhlasí 4, nesouhlaí 0, zdrželo se 0 14

15 Usnesení č. R OMP dále jednat s majiteli sousedního pozemku. 26. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 1496, 1497, 1498/1, 1498/2 včetně staveb bez č.p. a č.e., vše v k.ú. Zbraslav RMČ projednala žádost Magistrátu hl. m. Prahy, odboru obchodních aktivit o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 1496, 1497, 1498/1, 1498/2, včetně staveb bez č.p. a č.e., vše v k.ú. Zbraslav za účelem rekonstrukce stávajících vodohospodářských staveb na pozemcích a jejich integrace do budoucí stavby RD. Usnesení č. R s vydáním kladného stanoviska k prodeji pozemků parc.č. 1496, 1497, 1498/1, 1498/2 a staveb bez č.p., č.e., vše v k.ú. Zbraslav KS informovat žadatele a zároveň zaslat usnesení Rady. Termín: Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 1946, 1947/1, 1947/4 a staveb bez č.p., č.e, vše v k.ú. Zbraslav RMČ projednala žádost Magistrátu hl. m. Prahy, odboru obchodních aktivit o stanovisko k prodeji pozemků parc. č o výměře 143 m 2, 1947/1 o výměře 3483 m 2, 1947/4 o výměře 148 m 2 a staveb bez č.p. a č.e., vše v k.ú. Zbraslav. Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í 15

16 s úplatným převodem pozemků parc.č. 1946, 1947/1, 1947/4 a staveb bez č.p., č.e, vše v k.ú. Zbraslav, protože se nacházejí v zátopové oblasti OMP informovat žadatele a zároveň zaslat usnesení RMČ. Termín: Různé Ing. Zuzana Vejvodová PaedDr. Dagmar Kobylková starostka MČ Praha - Zbraslav 16

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 6. 2014 v 13 hodin v

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 13. září 2010 Zápis č. 11/2010-září z jednání kontrolního výboru městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 1 Zápis z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 212/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 184 ze dne 25.03.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 4330/2 a 4330/5,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více