PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE"

Transkript

1 Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ IČ: Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném řízení podle ust. 27 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikční údje zdvtele: Název: Morvskoslezský krj Sídlo: 28. říjn 117, Ostrv, PSČ Identifikční číslo: Předmět veřejné zkázky: Předmětem plnění veřejné zkázky je výběr zprcovtele projektové dokumentce uzvření Smlouvy n zhotovení projektové dokumentce, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátor bezpečnosti ochrny zdrví při práci n stveništi po dobu příprvy stvby utorského dozoru pro kci Přístvb Domu umění Glerie 21. století s použitím údjů ze studie zprcovné projektntem AP ATELIER, Ing. rch. Josef Pleskot, Komunrdů 5/1529, Prh 7, v říjnu 2010, která tvoří Přílohu č. 1 těchto zdávcích podmínek.

2 Zhotovení projektové dokumentce bude provedeno v následujícím rozshu. Změření Předmětem této části díl je polohopisné výškopisné změření míst stvby přímo nvzujících ploch včetně inženýrských sítí. Průzkumy Předmětem této části díl budou veškeré průzkumy, nlýzy měření potřebné pro zprcování projektové dokumentce nebo oznámení. Oznámení ve smyslu zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Oznámení bude zprcováno v souldu s poždvky zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb. ). Dokumentce k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stvby nebo zřízení (DUR) Projektová dokumentce bude obshovt veškeré náležitosti stnovené vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úprvě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního optření včetně dokldů o výsledcích jednání s příslušnými orgány orgnizcemi pověřenými výkonem státní správy s osttními účstníky řízení tk, by mohlo být vydáno prvomocné územní rozhodnutí. Projektová dokumentce pro stvební řízení Projektová dokumentce bude obshovt veškeré náležitosti stnovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stvební zákon ) souvisejícími předpisy, včetně dokldů o výsledcích jednání s příslušnými orgány orgnizcemi pověřenými výkonem státní správy s osttními účstníky řízení vydných prvomocných rozhodnutí tk, by mohlo být vydáno prvomocné stvební povolení. Projektová dokumentce stvby, která bude použit pro výběr zhotovitele pro provádění stvby Projektová dokumentce bude obshovt veškeré náležitosti stnovené stvebním zákonem souvisejícími předpisy zkreslení všech inženýrských sítí (trs technické infrstruktury) dotčených relizcí projektovné stvby. Projektová dokumentce bude zprcován dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických poždvkách n stvby. Dále bude obshovt kompletní dokldovou část obshující veškerá vyjádření rozhodnutí příslušných orgánů orgnizcí pověřených výkonem státní správy osttních účstníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (trs technické infrstruktury). Projektová dokumentce bude zprcován do podrobností nezbytných pro zprcování nbídky pro relizci stvby dle 44 ž 47 zákon.

3 Projektová dokumentce stvby bude obshovt dokumentci stvebních objektů provozních souborů ve smyslu 44, odst. 4 písm. ) zákon, soupis stvebních prcí, dodávek služeb s výkzem výměr, to rovněž v elektronické podobě dle 44 odst. 4 písm. b) při dodržení 44 odst. 9 zákon dále technické podmínky dle 45, způsobem dle 46 klsifikci dle 47 zákon. Dále bude obshovt položkový rozpočet nákldů stvby, členěný dle jednotlivých stvebních objektů provozních souborů. Předmětem plnění je dále provádění následujících činností. inženýrská činnost pro stvbu Přístvb Domu umění Glerie 21. století z účelem obstrání prvomocných rozhodnutí nebo souhlsů dle stvebního zákon, n zákldě kterých bude možno stvbu umístit provést, funkce koordinátor bezpečnosti ochrny zdrví při práci n stveništi po celou dobu příprvy stvby dle zákon č. 309/2006 Sb., kterým se uprvují dlší poždvky bezpečnosti ochrny zdrví při práci v prcovněprávních vztzích o zjištění bezpečnosti ochrny zdrví při činnosti nebo poskytování služeb mimo prcovněprávní vzthy (zákon o zjištění dlších podmínek bezpečnosti ochrny zdrví při práci), ve znění pozdějších předpisů, výkon utorského dozoru po celou dobu relizce výše uvedené stvby. Cen veřejné zkázky sjednná ve smlouvě: Cen z provedené dílo činí: Cen celkem Cen bez DPH (v Kč) DPH 20% (v Kč) Cen včetně DPH (v Kč) , , ,- Identifikční údje vybrného uchzeče: Uchzeč Sídlo IČ KANIA.s. (vedoucí účstník sdružení) VPÚ DECO PRAHA.s. INKOS-OSTRAVA,.s. Špálov 80/9, Ostrv, Přívoz Podbbská 1014/20, Prh 6 Hvlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrv, Morvská Ostrv

4 Odůvodnění výběru nejvhodnější nbídky: V návznosti n zdvtelem stnovené zdávcí podmínky provedl hodnotící komise hodnocení nbídek dle zákon podle zákldního hodnotícího kritéri nejnižší nbídková cen, přičemž v souldu se zdávcí dokumentcí byl hodnocen nbídková cen bez DPH. Výsledek hodnocení nbídek, tj. výsledné pořdí nbídek N zákldě nbídkových cen jednotlivých uchzečů stnovil hodnotící komise následující pořdí nbídek: pořdové č. nbídky Obchodní firm uchzeče výše nbídkové ceny bez DPH Pořdí nbídky 5. HELIKA,.s , KANIA.s. (ved. účstník) VPÚ DECO PRAHA.s. INKOS-OSTRAVA,.s ,- 1. Hodnotící komise doporučil zdvteli rozhodnout o výběru nejvhodnější nbídky s pořdovým číslem 6. uchzeče KANIA.s. (vedoucí účstník) VPÚ DECO PRAHA.s. INKOS-OSTRAVA,.s., jehož nbídk se v rámci výsledného pořdí nbídek umístil n prvním místě. Nbídk tohoto uchzeče vyhověl všem poždvkům zdvtele uchzečem nbídnutá cen je v porovnání s nbídkovými cenmi osttních uchzečů nejnižší. Nbídkové ceny všech uchzečů, jejichž nbídky byly hodnoceny, jsou pod úrovní předpokládné hodnoty veřejné zkázky, kterou zdvtel stnovil ve výši ,- Kč bez DPH. Seznm podných nbídek včetně nbídkové ceny poř. číslo obchodní firm sídlo IČO nbídková cen v Kč bez DPH 1. Stvební rozvojová s.r.o. N Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrv ,- 2. Arch.Design, s.r.o. Sochorov 3178/23, Brno ,- 3. OSA projekt s.r.o. Kfkov 1133/10, Ostrv ,-

5 4. Sdružení: PPS Kni s.r.o., PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Olešní 600/9, Ostrv - Muglinov Sprtkovců 6014/3, Ostrv - Porub ,- 5. HELIKA,.s. Bernových 65, , Prh 18 - Letňny ,- 6. KANIA.s.(ved. účstník) VPÚ DECO PRAHA.s. INKOS- OSTRAVA,.s. Špálová 80/9, Ostrv - Přívoz ,- Části veřejné zkázky, které budou plněny prostřednictvím subdodvtele: Sdružení KANIA.s.(ved. účstník) VPÚ DECO PRAHA.s. INKOS-OSTRAVA,.s. nebude provádět předmět plnění zkázky prostřednictvím subdodvtele. Vyloučení uchzeči: Seznm vyřzených nbídek Pořdové číslo nbídky Obchodní firm uchzeče Sídlo IČ 1. Stvební rozvojová s.r.o. 2. Arch.Design, s.r.o. 3. OSA projekt s.r.o. N Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrv Sochorov 3178/23, Brno Kfkov 1133/10, Ostrv Sdružení: PPS Kni s.r.o., PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Olešní 600/9, Ostrv - Muglinov Sprtkovců 6014/3, Ostrv - Porub Uchzeč s pořdovým číslem nbídky 1. Stvební rozvojová s.r.o. Zdvtel v rámci svých poždvků n prokázání splnění zákldních kvlifikčních předpokldů poždovl prokázt, že dodvtel nemá v evidenci dní zchyceny dňové nedopltky, to jk v České republice, tk v zemi sídl, míst podnikání či bydliště dodvtele. Tento kvlifikční předpokld je třeb podle 53 odst. 3 písm. b) zákon doložit potvrzením příslušného finnčního úřdu ve vzthu ke spotřební dni čestným

6 prohlášením. Uchzeč ve své nbídce čestné prohlášení týkjící se dňových nedopltků předložil, výslovně všk nebyl zmíněn spotřební dň, zároveň nebylo doloženo potvrzení příslušného finnčního úřdu. Zdvtel v rámci poždvků n prokázání profesních kvlifikčních předpokldů mj. poždovl předložení dokldu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozshu odpovídjícím předmětu veřejné zkázky. Uchzeč měl doložit dokld o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývjící v plném rozshu předmět této veřejné zkázky. Uchzeč všk ve své nepředložil živnostenská oprávnění pokrývjící následující činnosti výkon koordinátor BOZP změření stvby. Zdvtel dále v rámci poždvků n prokázání splnění profesních kvlifikčních předpokldů mj. poždovl předložení osvědčení podle zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání utorizovných rchitektů o výkonu povolání utorizovných inženýrů techniků činných ve výstvbě ve znění pozdějších předpisů, pro utorizovného rchitekt pro obor rchitektur, to ve vzthu nejméně k 1 osobě. Uchzeč ve své nbídce předložil utorizci pro Ing. Arch. Jiřího Soukup pro obor pozemní stvby. Podle zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvlifikce jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvlifikce), ve znění pozdějších předpisů, dlší související zákony, došlo ke změně oznčení oborů. Osvědčení s dosvdním oznčením oborů (jko npříkld pro předložený obor pozemních stveb ) pozbyly pltnosti do jednoho rok od účinnosti této změny. Zdvtel v rámci technických kvlifikčních předpokldů poždovl doložení osvědčení o vzdělání odborné kvlifikci dodvtele nebo vedoucích změstnnců dodvtele nebo osob v obdobném postvení osob odpovědných z provedení příslušných prcí. Osob, která bude uveden n pozici rchitekt, musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání utorizovných rchitektů o výkonu povolání utorizovných inženýrů techniků činných ve výstvbě, ve znění pozdějších předpisů, pro utorizovného rchitekt pro obor rchitektur ; prxi v projekčních prcích po dobu 10 let zkušenost s vedením prcí ve své odbornosti n projekční činnosti spojené s projektováním relizce stvby s minimální hodnotou investičních nákldů 250 mil. Kč, která slouží pro glerijní účely nebo obshuje funkci stndrdizovných výstvních prostor pro účely prezentce výtvrného umění. Z životopisu osoby rchitekt Ing. Arch. Jiřího Soukup, předloženého uchzečem, není jednoznčně zřejmé, zd nvrhovná osob disponuje poždovnou prxí. Z přiloženého seznmu relizovných zkázek uvedených v životopise není ptrná zkušenost s vedením prcí ve své odbornosti n projekční činnosti spojené s projektováním relizce stvby s minimální hodnotou investičních nákldů 250 mil. Kč, která slouží pro glerijní účely nebo obshuje funkci stndrdizovných výstvních prostor pro účely prezentce výtvrného umění. Rovněž doložené osvědčení pro obor pozemní stvby již pozbylo pltnosti.

7 Zdvtel v rámci zdávcích podmínek stnovil, že pokud uchzeč není schopen prokázt splnění určité části kvlifikce poždovné zdvtelem podle 50 odst. 1 písmene b) d) zákon (tj. profesní technické kvlifikční předpokldy) v plném rozshu, je oprávněn splnění kvlifikce v chybějícím rozshu prokázt prostřednictvím subdodvtele. V tkovém přípdě všk musí ve své nbídce doložit smlouvu uzvřenou se subdodvtelem, z níž vyplývá konkrétní závzek subdodvtele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zkázky dodvtelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodvtel oprávněn disponovt v rámci plnění veřejné zkázky, to lespoň v rozshu, v jkém subdodvtel prokázl splnění kvlifikce. Uchzeč ve své nbídce prokázl splnění části kvlifikce následujícími subdodvteli: Studio Anrchitekt s.r.o. (osob rchitekt poždovná význmná služb), Ing. Zdeněk Kubánek (kvlifikce v oblsti sttik dynmik stveb), Ing. Petr Weissbrod (kvlifikce v oblsti požárně bezpečnostní řešení). Součástí nbídky sice byly smlouvy s výše uvedenými subdodvteli, součástí těchto smluv všk nebyl konkrétní závzek subdodvtele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zkázky dodvtelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodvtel oprávněn disponovt v rámci plnění veřejné zkázky, to lespoň v rozshu, v jkém subdodvtel prokázl splnění kvlifikce Uchzeč ve stnovené lhůtě žádné objsnění či dlší dokldy prokzující splnění kvlifikce nepředložil. Hodnotící komise tedy konsttovl, že uchzeč Stvební rozvojová s.r.o. neprokázl splnění poždovné kvlifikce v plném rozshu vyřdil nbídku uchzeče z dlšího posouzení hodnocení Uchzeč s pořdovým číslem nbídky 2. Arch.Design, s.r.o. Zdvtel v rámci poždvků n prokázání splnění profesních kvlifikčních předpokldů mj. poždovl předložení dokldu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozshu odpovídjícím předmětu veřejné zkázky. Uchzeč měl doložit dokld o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývjící v plném rozshu předmět této veřejné zkázky. Uchzeč všk ve své nbídce nepředložil živnostenská oprávnění pokrývjící následující činnost změření stvby. Uchzeč doložil n zákldě výzvy hodnotící komise smlouvu o smlouvě budoucí mezi uchzečem subdodvtelem Ing. Dgmr Kotlříkovou čestné prohlášení subdodvtele v souldu s ustnoveními 53 odst. 1 písm. j) zákon, ob dokumenty dtovné ke dni V souldu s ustnovením 59 odst. 4 zákon musí skutečnosti rozhodné pro splnění kvlifikce nstt ve lhůtě pro podání nbídky, n což byl uchzeč ve výzvě výslovně upozorněn. N zákldě podné nbídky dodtečně předložených dokldů komise konsttovl, že uchzeč Arch. Design, s.r.o. neprokázl splnění poždovné kvlifikce v plném rozshu vyřdil nbídku uchzeče z dlšího posouzení hodnocení.

8 Uchzeč s pořdovým číslem nbídky 3. OSA projekt s.r.o. Hodnotící komise v rámci posouzení podné nbídky shledl, že uchzeč v nbídce předložil n strně 109 nbídky prohlášení, že tto nbídk je pltná do (po celou dobu běhu zdávcí lhůty). Zdvtel všk v zdávcích podmínkách stnovil zdávcí lhůtu v délce 120 dnů, konec této lhůty všk připdá ž n termín pozdější, než je uchzečem uvedené dtum Konec zdávcí lhůty totiž vychází ž Vzhledem k výše uvedenému komise konsttovl, že nbídk uchzeče nevyhověl poždvkům zdvtele stnoveným v zdávcích podmínkách v souldu s 76 odst. 1 zákon ji proto vyřdil z dlšího posuzování hodnocení. Uchzeč s pořdovým číslem nbídky 4. Sdružení PPS Kni s.r.o. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Zdvtel v rámci poždvků n prokázání splnění profesních kvlifikčních předpokldů mj. poždovl předložení dokldu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozshu odpovídjícím předmětu veřejné zkázky. Uchzeč měl doložit dokld o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývjící v plném rozshu předmět této veřejné zkázky. Uchzeč ve své nepředložil živnostenská oprávnění pokrývjící následující činnost výkon koordinátor BOZP. Uchzeč ve své nbídce sice prokzuje splnění této části kvlifikce prostřednictvím subdodvtele INVITE FURTHER s.r.o., tento všk příslušné živnostenské oprávnění nepředložil. Zdvtel dále v rámci poždvků n prokázání splnění profesních kvlifikčních předpokldů poždovl předložení osvědčení podle zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání utorizovných rchitektů o výkonu povolání utorizovných inženýrů techniků činných ve výstvbě ve znění pozdějších předpisů, pro utorizovného rchitekt pro obor rchitektur, to ve vzthu nejméně k 1 osobě. Uchzeč ve své nbídce hodlá prokázt splnění této části kvlifikce pomocí subdodvtele Mri Alice de Mrsillc Plunkett. Součástí podné nbídky pk byl doložen osvědčení vzthující se k této osobě. Z předložené dokumentce všk není ptrné, zd tyto dokldy odpovídjí dokumentům poždovným zdvtelem. Zejmén není ptrné, zd byly tyto dokumenty uznány příslušnou institucí podle 30e násl. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání utorizovných rchitektů o výkonu povolání utorizovných inženýrů techniků činných ve výstvbě, ve znění pozdějších předpisů. Zdvtel v rámci technických kvlifikčních předpokldů poždovl doložení osvědčení o vzdělání odborné kvlifikci dodvtele nebo vedoucích změstnnců dodvtele nebo osob v obdobném postvení osob odpovědných z provedení příslušných prcí. Osob, která bude uveden n pozici technik odpovědný v oboru požární bezpečnost stveb, musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

9 utorizovných rchitektů o výkonu povolání utorizovných inženýrů techniků činných ve výstvbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor požární bezpečnost stveb ; prxi v projekčních prcích po dobu 5 let zkušenost s vedením prcí ve své odbornosti n projekční činnosti spojené s projektováním relizce stvby s minimální hodnotou investičních nákldů 250 mil. Kč. Z dokldů předložených pro osobu technik Ing. Václv Glse, není jednoznčně zřejmé, zd nvrhovná osob disponuje poždovným oprávněním. Součástí podné nbídky není poždovná utorizce pro obor požární bezpečnost stveb. Zdvtel v rámci zdávcích podmínek stnovil, že pokud uchzeč není schopen prokázt splnění určité části kvlifikce poždovné zdvtelem podle 50 odst. 1 písmene b) d) zákon (tj. profesní technické kvlifikční předpokldy) v plném rozshu, je oprávněn splnění kvlifikce v chybějícím rozshu prokázt prostřednictvím subdodvtele. V tkovém přípdě všk musí ve své nbídce doložit smlouvu uzvřenou se subdodvtelem, z níž vyplývá konkrétní závzek subdodvtele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zkázky dodvtelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodvtel oprávněn disponovt v rámci plnění veřejné zkázky, to lespoň v rozshu, v jkém subdodvtel prokázl splnění kvlifikce. Uchzeč ve své nbídce prokázl splnění části kvlifikce následujícími subdodvteli: Mri Alice de Mrsillc Plunket (osob rchitekt), Ing. Zdeněk Kubánek (kvlifikce v oblsti sttik dynmik stveb), Ing. Václv Gls (kvlifikce v oblsti požárně bezpečnostní řešení), INVITE FURTHER s.r.o. (koordinátor BOZP) R&M GEODATA s.r.o. (geodetické změření). Součástí nbídky sice byly smlouvy s výše uvedenými subdodvteli, součástí těchto smluv všk nebyl konkrétní závzek subdodvtele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zkázky dodvtelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodvtel oprávněn disponovt v rámci plnění veřejné zkázky, to lespoň v rozshu, v jkém subdodvtel prokázl splnění kvlifikce. Tito subdodvtelé rovněž nepředložili čestné prohlášení ve znění podle 53 odst. 1 písm. j) zákon (čestné prohlášení bylo vztženo k osobám sttutárních zástupců nikoliv k osobě dodvtele) subdodvtel Mri Alice de Mrsillc Plunket dále nedoložil čestné prohlášení podle 53 odst. 1 písm. i) zákon. Uchzeč ve stnovené lhůtě žádné objsnění či dlší dokldy prokzující splnění kvlifikce nepředložil. Hodnotící komise tedy konsttovl, že uchzeč sdružení PPS Kni s.r.o., PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. neprokázl splnění poždovné kvlifikce v plném rozshu vyřdil nbídku uchzeče z dlšího posouzení hodnocení. V Ostrvě dne 26. dubn 2013 Morvskoslezský krj právně zstoupený MT Legl s.r.o., dvokátní kncelář Mgr. Brbr Duksová n zákldě plné moci Elektronicky podepsáno: Hn Smolíková

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účastníka (dodavatele): MARHOLD a.s.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účastníka (dodavatele): MARHOLD a.s. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): MARHOLD.s. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): HABAU CZ s.r.o. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Energeticky úsporná renovce objektu č.p. 178 Výbor Domov Mxov zhotovitel PD ve vzthu

Více

Veřejná zakázka na dodávky

Veřejná zakázka na dodávky Veřejná zkázk n dodávky zdávná v otevřeném řízení podle ustnovení 3 písmeno b), 14 odstvec (1), 15, 26 souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk n stvební práce zdávná podle 53 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Plošné rekonstrukce komunikcí v Prze- Kunrticích podlimitní režim zjednodušené

Více

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI REVIZE

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI REVIZE Veřejná zkázk n stvební práce zdávná v užším řízení podle ustnovení 3 písmeno c), 14 odstvec (3), 15, 26 pltí souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 17000 Prh 7 Zstoupený: Michlem Fišerem, MBA, předsedou předstvenstv, Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou předstvenstv IČ: 027 95 281 (dále

Více

(podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

(podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Sttutární město Ostrv mgistrát Zpráv zdvtele Písemná zpráv zdvtele (podle 85 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zkázky: SPZ Mošnov retenční nádrž,

Více

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI Veřejná zkázk n služby zdávná v otevřeném řízení podle ustnovení 3 písmeno b), 14 odstvec (2), 25 souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI Veřejná zkázk n stvební práce zdávná v užším řízení podle ustnovení 3 písmeno c), 14 odstvec (3), 15, 26, 52, 58 dlších souvisejících ustnovení zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE váš dopis zn.: ze dne: nše zn.: 1326/14/SUSPK-PSP vyřizuje: Ing. Nosková tel.: 737 285 601 fx.: 377 320 873 e-mil: ev.noskov@suspk.eu dtum: 26.8.2014 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Název veřejné zkázky: Výpomoc

Více

Zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758 Zdávcí dokumentce, výzv k podání nbídek Zdávcí dokumentce vymezuje předmět veřejné zkázky obshuje údje, poždvky, technické podmínky jiné dokumenty

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne Zápis ze zsedání zstupitelstv obce Žernov ze dne 18. 6. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Omluveni: Frntišek Lexmn, Krel Novák, Ev Hudečková Zhájení zsedání v 18.00 hod., zsedání bylo ukončeno v 19.25

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany:

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany: Dodtek č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby číslo smlouvy Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA ISPROFIN: 551 312 0002, uzvřené dne 10.06.2015 Název zkázky: Odstrnění

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zdvtel: Zstoupený:

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice U S N E S E N Í z 2. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 12. 12. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7 členů

Více

U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 41. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.5.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1220/41 souhlsí s použitím

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě II. etapa EP, PD, IČ, BOZP, AD zadávaná v otevřeném

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

U S N E S E N Í 54. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 54. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 54. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.5.2018 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1817/54 souhlsí jko vlstník

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI. dle 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI. dle 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI dle 71 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 29. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 11.7.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 793/29 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

U S N E S E N Í 57. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 57. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 57. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.7.2018 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1909/57 neschvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Rámcová dohoda č. SMLDEU-24-25/2018 na projektové práce na lesních cestách

Rámcová dohoda č. SMLDEU-24-25/2018 na projektové práce na lesních cestách Rámcová dohod č. SMLDEU-24-25/2018 n projektové práce n lesních cestách Objedntel: Správ Krkonošského národního prku se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlbí 543 01 00088455 CZ00088455 zstoupená: PhDr. Robinem

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 6.8.2018 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1959/58 souhlsí s použitím

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 27. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 27. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 2.5.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 696/27 projednl situci ve

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořdové číslo: 7/9 Zstupitelstvo měst Přerov Přerov 6.2015 Předloh pro 7. jednání Zstupitelstv měst Přerov, které se uskuteční dne 8. 6. 2015 Předkldtel: Pvel Košutek, náměstek primátor Zprcovtel: RNDr.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 25. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.4.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 644/25 schvluje rozbory hospodření

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí,

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí, INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ VÝŠE NÁHRADY ZA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ DLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU NA POZEMCÍCH A STAVBÁCH VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rd měst Liberec n své 21. schůzi

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi Číslo smlouvy objedntele: 797-2017-523101 Číslo smlouvy zhotovitele: Komplexní pozemkové úprvy v k. ú. Domšov u Brn Dodtek č. 1 ke smlouvě o dílo uzvřená podle 2586 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany KUMSP08NVTH5 M0RAV:;K.sr U.T.T KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD Cis VG SMLUVY ÍÍJDATKU. -4- no? '"i*!* Smlouv o závzku veřejné služby vyrovnávcí pltbě z jeho výkon Z^/T mk Aoy zkr, odb. I. Smluvní strny. Morvskoslezský

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum )

Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum ) enteri.s. se sídlem: Jiráskov 169, Zelené Předměstí, 530 02 Prdubice IČO: 275 37 790 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Hrdci Králové v oddíle B, vložce 2770 zstoupená: [BUDE DOPLNĚNO]

Více

U S N E S E N Í 3. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 3. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 3. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.1.2019 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 93/3 schvluje progrm 3. schůze

Více

Smlouva č _5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016

Smlouva č _5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016 Smlouv č. 502016_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2016 Název : Šchový svz České republiky, z.s. Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Jn Hovězák, identifikční číslo: 02708281, se sídlem Brno, Mrešov 305/14, PSČ 602 00, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ostrvě pobočk v Olomouci,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2018 na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM - ÚP č. ÚP31 Harrachov

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2018 na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM - ÚP č. ÚP31 Harrachov RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2018 n provádění přibližování dřevní hmoty koňským pothem n OM VM - ÚP č. ÚP31 Hrrchov uzvřená podle 2586 následujících Občnského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších

Více

Veřejná zakázka: "Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1.

Veřejná zakázka: Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1. Název zdvtele: Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřich Šimk 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Veřejná zkázk: "Výměn oken v bytovém domě č. p. 233 234 n Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 8. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 06.05.2019 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 288/8 schvluje progrm 8.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce. Pronájem multifunkčních tiskových zařízení

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce. Pronájem multifunkčních tiskových zařízení Dodtečné informce č. 1 zdvtele k veřejné zkázce Pronájem multifunkčních tiskových zřízení Zdvtel upřesňuje zdávcí dokumentci výše uvedené veřejné zkázky n služby, vyhlášené v souldu s podmínkmi 25 38 zákon

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 6.6.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 736/28 schvluje poskytnutí

Více

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC MORAVSK.OSi.fc'ZSK' K.R 7i - KRAJSKÝ ÚŘAD; 11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC poř. čísío SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Zoologická zhrd hl. m. Prhy, příspěvková orgnizce, IČO: 00064459 se sídlem U Trojského zámku 120/3, 17100 Prh 7 zstoupená Mgr. Miroslvem Bobkem, ředitelem (dále

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

stavba č Multifunkční operační středisko Malovanka

stavba č Multifunkční operační středisko Malovanka Zpráv zdvtele podle 85 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pltném do 31. 3. 2012 (dále jen zákon ) k veřejné zkázce stvb č. 40759 Multifunkční operční středisko Mlovnk 1. Zdvtel: Hlvní

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zdvtele o výběru nejvhodnější nbídky 1. Veřejná zkázk Název veřejné zkázky: Registrční číslo projektu: Název projektu: Předpokládná hodnot bez DPH: Lhůt pro podávání nbídek: 2. ZŠ Břest Nákup

Více

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ stránk 1/5 SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ uzvřená mezi smluvními strnmi (jkožto Prodávjícím)... (jkožto Kupující)... (jkožto Advokátem) stránk 2/5 TUTO SMLOUVU O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ (dále jen Smlouv ) uzvřely

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2012

Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2012 Usnesení 45. schůze Rdy městského obvodu Rdvnice Brtovice konné dne 7. listopdu 2012 Rd městského obvodu Rdvnice Brtovice: Číslo Obsh usnesení 1060/45/12 1. schvluje progrm 45. schůze rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Rekonstrukce bytových domů Plotní 30 a 32

Rekonstrukce bytových domů Plotní 30 a 32 Sttutární město Brno, Městská část Brno Jih, strost MČ, Mriánské náměstí 152/13 Brno Poždvky zdvtele veřejné zkázky n jednotlivé části systému řízení kvlity v průběhu relizce předmětu veřejné zkázky s

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Lechovský & Bck, v.o.s., se sídlem Prh, Šlejnická 1547/13, PSČ 160 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 65 INS 13609/2018-A-15, -------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ SMLOUVA O ÚSCHOVĚ Elisbeth Arms,.s., se sídlem Prh 10, Dubeč, Podlesek 88/1, PSČ 107 00, IČ: 054 23 660, obchodní společnost, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

/ Poliklinika Prosek a.s.

/ Poliklinika Prosek a.s. / Poliklinik Prosek.s. SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy obdntele: uzvřená níže psného dne, měsíce roku podle ustnovení 2623 násl. Občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. v pltném znění, mezi smluvními strnmi: Poliklinik

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 59. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 59. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 59. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.9.2018 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 2003/59 schvluje progrm 59.

Více

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7 SOP - Příloh č. 8 Dohod Oddělení Účel Etická komise Institutu klinické experimentální medicíny Thomyerovy nemocnice, Prh 4 Dtum pltnosti od: 1.1.2019 do: 31.12.2019 Period revizí: 1 rok nebo legisltivní

Více

U S N E S E N Í 24. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 24. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.3.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 592/24 schvluje poskytnutí

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Z Á P I S č. 26/2017 z 26. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 26/2017 z 26. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 26/2017 z 26. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 6. 2017 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 8 členů

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

-t \: t:"'*'t)t, -1 fr:,': ::'' l-" -' \-- --\; ::;*) -\l*,_r ;' --\š'\_:\ ' _\\\\s_\_::š MĚsTo ŘíČnuy N/ěstský Úřd v tel: eředpoktádná hodnot

-t \: t:'*'t)t, -1 fr:,': ::'' l- -' \-- --\; ::;*) -\l*,_r ;' --\š'\_:\ ' _\\\\s_\_::š MĚsTo ŘíČnuy N/ěstský Úřd v tel: eředpoktádná hodnot /t,!;j;11/ :::::: /?t/,//t,,, :: é?j /!/ ď://'/4/,,,,; ',"',: '// :,n, /l:tt't '-';'"- "{7:' ::'!:fh{lrt' /t MĚsTo ŘíČnruv Městsky Úřd v ŘíčnechMsrykovo náměstí lel: +420 323 618 11 '/// ', f 53/4 x +420

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.6.2018 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1863/56 neschvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Michl Mchek, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Ostrv - Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 38 INS 12408/2014-A7, ze dne 01.07.2014, insolvenčním

Více

U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 39. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 6.3.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1122/39 schvluje závzek obce

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více