Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne"

Transkript

1 Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne USNESENÍ č. 1/16/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 1. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016: - Alenu Losovou (PRO-LK) - Josefa Součka (KSČM). USNESENÍ č. 2/16/ZK Volba návrhové komise volí návrhovou komisi ve složení: - Ing. Michael Canov (SLK) - předseda návrhové komise - Ing. Vladímír Opatrný (PRO-LK) - František Chot (KSČM) - RNDr. Vít Příkaský (ČSSD) - Mgr. Otakar Špetlík (ODS) - PhDr. Jaromír Baxa (ZpLK). USNESENÍ č. 3/16/ZK Volba volební komise volí volební komisi ve složení: - Ing. Jaroslav Podzimek (ČSSD) - předseda volební komise - Ing. Eva Burešová (SLK) - André Jakubička (ZpLK) - Jan Dvořák (KSČM) - Mgr. Otakar Špetlík (ODS) - Josef Jadrný (PRO-LK). USNESENÍ č. 4/16/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, souhlasí s posunutím termínu plnění pro usnesení č.127/13/zk; 405/15/ZK 1

2 a vypouští ze sledování splněná usnesení č.128/15/zk; 238/15/ZK; 331/15/ZK; 427/15/ZK; 441/15/ZK; 442/15/ZK; 455/15/ZK; 472/15/ZK; 493/15/ZK; 503/15/ZK; 504/15/ZK; 505/15/ZK; 506/15/ZK; 510/15/ZK; 515/15/ZK 517/15/ZK; 518/15/ZK; 520/15/ZK. USNESENÍ č. 5/16/ZK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 8. prosince 2015 do 5. ledna 2016 bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje za období od do USNESENÍ č. 6/16/ZK Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2289/2015 s Obcí Karlovice bere na vědomí žádost starosty Obce Karlovice na zrušení smlouvy č. OLP/2289/2015 o poskytnutí dotace mezi Obcí Karlovice, IČ , se sídlem Karlovice 12, Karlovice a Libereckým krajem z důvodu nerealizace projektu, Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2289/2015 mezi Obcí Karlovice, IČ , se sídlem Karlovice 12, Karlovice a Libereckým krajem Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2289/2015 mezi Obcí Karlovice, IČ , se sídlem Karlovice 12, Karlovice a Libereckým krajem Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu. Termín: USNESENÍ č. 7/16/ZK Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje rozhoduje o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje, IČ , se sídlem U Náspu 5, Liberec 1, na zajištění činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajského pracoviště v Liberci a okresních pracovišť v České Lípě, Jablonci nad Nisou Liberci a Semilech, smlouvu č. OLP/3978/2015 o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč mezi Libereckým krajem, IČ , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajským sdružením hasičů Libereckého kraje, IČ , se sídlem U Náspu 5, Liberec 1, na zajištění činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajského pracoviště v Liberci a okresních pracovišť v České Lípě, Jablonci nad Nisou Liberci a Semilech 2

3 Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši ,- Kč mezi Libereckým krajem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajským sdružením hasičů Libereckého kraje, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu. Termín: USNESENÍ č. 8/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 21/16 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly kanceláře hejtmana Dotační fond změnu rozpočtu rozpočtové opatřením č. 21/16, kterým se: 1) navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku ,- Kč, 2) současně se navyšují výdaje kapitoly peněžního fondu, odbor kancelář hejtmana, v rozpočtu kraje 2016 o celkovou částku ,- Kč; v tom: a) kapitola Dotační fond - program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje o částku ,- Kč, b) kapitola Dotační fond - program č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje o částku ,- Kč Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: USNESENÍ č. 9/16/ZK Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a Programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje resortu kanceláře hejtmana 1. podmínky a vyhlášení programu č. 1.1 "Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje" Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, 2. podmínky a vyhlášení programu č. 1.2 "Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje" Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši ,00 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit vyhlášení programů č. č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, z oblasti podpory č. 1 Požární ochrana, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace. Termín:

4 USNESENÍ č. 10/16/ZK Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s. bere na vědomí návrh pozvánky valné hromady a návrh pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ , se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, Liberec, doručovací číslo: 46063, která se uskuteční dne , deleguje Petra Tulpu, člena rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, ve smyslu ust. 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ , se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, Liberec, doručovací číslo: 46063, která se uskuteční dne , navrhuje do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s., jako zástupce kraje paní Lenu Mlejnkovou, nar , bytem Bítouchov 153, Semily Petru Tulpovi, členovi rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s., IČ , se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, Liberec, doručovací číslo: dne zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro navrženého kandidáta kraje do dozorčí rady společnosti a aby hlasoval pro další navržená usnesení valné hromady. Termín: USNESENÍ č. 11/16/ZK Majetkoprávní operace - zřízení budoucí služebnosti k pozemku v k.ú. Chrastava I zřízení budoucí služebnosti k p.p.č. 1480/1 v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava, vedeném na LV č. 531 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, budoucí povinný Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, budoucí oprávněný Liberecký kraj; jedná se o rekonstrukci silnice a mostu, úplata za zřízení služebnosti byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2 dle skutečného zásahu do pozemku, na základě geometrického plánu, minimálně ve výši Kč plus DPH v platné výši, Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 12/16/ZK Majetkoprávní operace koupě: 1. pozemků v k. ú. Hrádek nad Nisou 2. pozemku v k. ú. Rádlo 1. a) koupi p.p.č. 103/1 o výměře 932 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 132/1, o výměře 1704 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1768/2, o výměře 2855 m2, 4

5 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše katastrálním území Hrádek nad Nisou, obci Hrádek nad Nisou, evidováno na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od města Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: , za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč (slovy: dvě stě devatenáct tisíc šest set čtyřicet korun českých); jedná se o výkup pozemků pod silnicí III. třídy, za státem refundovanou cenu 40 Kč/m2, b) svěření takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, 2. a) koupi části p.p.č o výměře 451 m2, nově označené jako p.p.č. 1171/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č /2014, ze dne , v katastrálním území Rádlo, obci Rádlo, evidováno na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od obce Rádlo, se sídlem Rádlo 252, Rádlo, IČ: , za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyřicet korun českých); jedná se o výkup pozemku pod silnicí III. třídy, za státem refundovanou cenu 40 Kč/m2, b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 13/16/ZK Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání nabídek bere na vědomí informaci o změně lhůty pro podání nabídek u zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, majetku a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Termín: USNESENÍ č. 14/16/ZK Majetkoprávní operace - koupě: 1. pozemku v k. ú. Bulovka 2. pozemků v k. ú. Dětřichov u Frýdlantu 3. pozemku v k. ú. Harrachov 1. a) koupi 5

6 - části p.p.č. 170 o výměře 18 m2, nově označené jako p.p.č. 170/2, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č /2015, ze dne , v katastrálním území Bulovka, obci Bulovka, evidováno na listu vlastnictví č. 358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, od Františka Tryzny, , Bulovka, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 720 Kč (slovy: sedm set dvacet korun českých), jedná se o výkup pozemků pod silnicí III. tř., za státem refundovanou cenu 40 Kč/m2, b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, 2. a) koupi - části p.p.č. 1882/2 o výměře 103 m2, nově označené jako p.p.č. 1882/6, ostatní plocha, silnice, - části p.p.č.1882/3 o výměře 7 m2, nově označené jako p.p.č. 1882/7, ostatní plocha, silnice, vše vymezené geometrickým plánem č (6)/2014, ze dne , v katastrálním území Dětřichov u Frýdlantu, obci Dětřichov, evidované na listu vlastnictví č. 91 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, od Petra Hamtila, , Liberec, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč (slovy: šest tisíc šest set korun českých), jedná se o výkup pozemků pod silnicí III. třídy, za státem refundovanou cenu do výše 40 Kč/m2, b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, 3. a) koupi části p.p.č. 49/4 o výměře 12 m2, nově označené jako p.p.č. 49/13, travní porost, vymezené geometrickým plánem č /2015, ze dne , v katastrálním území Harrachov, obci Harrachov, evidováno na listu vlastnictví č. 141 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od Ing. Moniky Štěpánové, , Chrudim, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 480 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát korun českých), jedná se o výkup pozemků pod silnicí, předmětný pozemek je trvale dotčen stavbou "Rekonstrukce mostu přes říčku Milnici v Harrachově ev. č ", b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 15/16/ZK Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemkům v k.ú. Tuhaň u Stružince neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitostem: p.p.č. 636/1 o výměře 9506 m2, trvalý travní porost a p.p.č. 636/8 o výměře 4564 m2, trvalý travní porost, 6

7 vše nacházející se v katastrálním území Tuhaň u Stružince, v obci Stružinec, evidovaných na listu vlastnictví č. 614 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, které jsou předmětem kupní smlouvy ze dne , uzavřené mezi MVDr. Michaelou Švihelovou, , Semily-Podmoklice, na straně prodávající a Lukášem Jakubů, DiS, , Semily-Podmoklice, na straně kupující, kdy Libereckému kraji zůstává předkupní právo i nadále zachováno Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 16/16/ZK Majetkoprávní operace - budoucí koupě pozemků v k.ú. Srbská a) budoucí koupi části p.p.č. 205 o předpokládané výměře 8 m2, trvalý travní porost, části p.p.č. 206 o předpokládané výměře 17 m2, trvalý travní porost, části p.p.č. 878 o předpokládané výměře 147 m2, trvalý travní porost, části p.p.č. 881/1 o předpokládané výměře 73 m2, trvalý travní porost, části p.p.č. 909 o předpokládané výměře 38 m2, ostatní plocha, části p.p.č. 1148/8 o předpokládané výměře 60 m2, ostatní plocha, vše v katastrálním území Srbská, v obci Horní Řasnice, evidováno na listu vlastnictví č. 117 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, od Jana Vobory, , Horní Řasnice, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, po dokončení stavební akce Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice, b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 17/16/ZK Majetkoprávní operace - prodej pozemků v k.ú. Česká Lípa prodej p.p.č. 5127/3 o výměře 54 m2, a p.p.č. 5127/4 o výměře 129 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Česká Lípa, obci Česká Lípa, a evidovaných na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČ , za kupní cenu dle znaleckého posudku č /2014 ze dne ve výši Kč (slovy: šedesát dva tisíc sto padesát korun českých) + DPH v zákonné výši, jedná se o pozemky, které se stanou součástí silnice I. třídy I/9 Dubice Dolní Libchava Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. 7

8 Termín: USNESENÍ č. 18/16/ZK Majetkoprávní operace darování pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou a Jablonecké Paseky darování p.p.č. 362/51 o výměře 661 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 362/53 o výměře 185 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p.p.č. 362/54 o výměře 169 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 362/55 o výměře 183 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, nacházejících se v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, a evidovaných na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, p.p.č. 1720/34 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, vymezené geometrickým plánem č /2013 ze dne , nacházející se v k.ú. Jablonecké Paseky, obec Jablonec nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, p.p.č. 1182/18 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 1182/19 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících se v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, IČ , jedná se o pozemky, na kterých jsou vybudovány chodníky a zelené plochy Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Termín: USNESENÍ č. 19/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 1/16 - Projektový záměr Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 1/16, kterým se snižují výdaje v kapitole Působnosti, odbor sociálních věcí, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, o částku Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, o částku Kč, na zpracování žádosti projektového záměru Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: USNESENÍ č. 20/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 2/16 - Projektový záměr Podpora a rozvoj sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 2/16, kterým se snižují výdaje v kapitole Působnosti, odbor sociálních věcí, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, o částku Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, 8

9 o částku Kč, na zpracování žádosti projektového záměru Podpora a rozvoj sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: USNESENÍ č. 21/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 3/16 - Reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé sociální služby na rok 2016 z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV 1) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 3/16, kterým se zapojují finanční prostředky určené na kofinancování nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb na rok 2016, čímž se: a) navyšují příjmy kraje o částku ,- Kč, b) navyšují výdaje kapitoly Transfery odboru sociálních věcí o ,- Kč, 2) vzorovou Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí pro podpořené subjekty, rozhoduje 1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje z prostředků MPSV v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r v úhrnném objemu ,- Kč, níže uvedeným příjemcům na rok 2016 ve výši: Název IČ Sídlo Registrační číslo služby Druh služby Celková alokace Reálný návrh (v Kč) (SMĚRNÉ ČÍSLO PRO KRAJ) ADVAITA, z. ú ADVAITA, z. ú Národní ústav pro autismus, z. ú Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Jablonec nad Nisou Bílý kruh bezpečí, z.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, Liberec Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, Liberec služby následné péče odborné sociální poradenství Brunnerova 1011/3, Praha 17 - Řepy, Praha odlehčovací služby Budovatelů 3271/19, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov, Praha sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec odlehčovací služby Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec odborné sociální poradenství Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec odlehčovací služby Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec tlumočnické služby

10 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace Česká unie neslyšících Člověk v tísni, o.p.s Člověk v tísni, o.p.s Člověk v tísni, o.p.s Déčko Liberec z.s Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec osobní asistence Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec odborné sociální poradenství Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec odlehčovací služby Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec odborné sociální poradenství Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec odlehčovací služby Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec osobní asistence Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec osobní asistence Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec osobní asistence Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, Liberec Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, Jablonec odborné sociální poradenství nad Nisou odlehčovací služby Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou služba Krejčího 1172/3, Liberec VI-Rochlice, Liberec Krejčího 1172/3, Liberec VI-Rochlice, Liberec domovy pro seniory služba Krejčího 1172/3, Liberec VI-Rochlice, Liberec odlehčovací služby Dlouhá 729/37, Praha 1 - Staré Město, Praha Šafaříkova 635/24, Praha 2 - Vinohrady, Praha sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Šafaříkova 635/24, Praha 2 - Vinohrady, Praha terénní programy Šafaříkova 635/24, Praha 2 - Vinohrady, Praha Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, Liberec odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství Dětské centrum Jilemnice Roztocká 994, Jilemnice denní stacionáře Dětské centrum Jilemnice Dětské centrum Semily Roztocká 994, Jilemnice týdenní stacionáře Na Olešce 433, Podmoklice, Semily denní stacionáře

11 DH Liberec, o.p.s DH Liberec, o.p.s DH Liberec, o.p.s DH Liberec, o.p.s Diakonie Beránek o.s Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou DIAKONIE DUBÁ Diecézní charita Litoměřice Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace Domov pro seniory Doksy, příspěvková organizace Domov pro seniory Doksy, příspěvková organizace Domov pro seniory Doksy, příspěvková organizace Domov U Spasitele, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, Liberec Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, Liberec sociálně terapeutické dílny domovy pro osoby se zdravotním postižením Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, Liberec osobní asistence Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, Liberec chráněné bydlení Konopná 776/8, Liberec XIV- Ruprechtice, Liberec Pod Baštou 1375/10, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Pod Baštou 1375/10, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Pod Baštou 1375/10, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Dlouhá 87/103, Dubá Kosmonautů 2022, Předměstí, Litoměřice Lužická 920/7, Liberec I-Staré Město, Liberec služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální rehabilitace služba podpora samostatného bydlení Lužická 920/7, Liberec I-Staré Město, Liberec chráněné bydlení Lužická 920/7, Liberec I-Staré Město, Liberec Nové Zákupy 500, Zákupy Nové Zákupy 500, Zákupy sociálně terapeutické dílny domovy pro seniory služba Panská 199, Doksy denní stacionáře Panská 199, Doksy Panská 199, Doksy Máchova 650, Frýdlant, Frýdlant služba domovy pro seniory domovy pro seniory Dům penzion pro důchodce ELVA HELP o.s Farní charita Česká Lípa Farní charita Česká Lípa Tyršova 1340, Smržovka Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, Liberec služba sociální rehabilitace Dubická 992/14, Česká Lípa, Česká Lípa azylové domy Dubická 992/14, Česká Lípa, Česká Lípa sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

12 Farní charita Česká Lípa FOKUS Liberec o.p.s FOKUS Liberec o.p.s FOKUS Liberec o.p.s FOKUS Liberec o.p.s FOKUS Semily FOKUS Turnov, z.s FOKUS Turnov, z.s Dubická 992/14, Česká Lípa, Česká Lípa Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, Liberec Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, Liberec nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení chráněné bydlení Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, Liberec sociálně terapeutické dílny sociálně aktivizační služby Nezvalova 662/18, pro seniory a Liberec XV-Starý osoby se Harcov, Liberec zdravotním postižením Nad Školami 480, Semily Skálova 415, Turnov, Turnov Skálova 415, Turnov, Turnov sociálně terapeutické dílny sociálně terapeutické dílny podpora samostatného bydlení FOKUS Turnov, z.s Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s Laxus o.s Lucie Brožková MAJÁK o.p.s MAJÁK o.p.s MAJÁK o.p.s MAREVA o.s Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace MCU KOLOSEUM, o.p.s MĚSTO CVIKOV Město Desná Skálova 415, Turnov, Turnov centra denních služeb Horská 1219, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec odlehčovací služby Horská 1219, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec Bedřicha Smetany 55, Nymburk, Nymburk Dlouhá 1058/19, Lovosice, Lovosice Konopná 776/8, Liberec XIV- Ruprechtice, Liberec Konopná 776/8, Liberec XIV- Ruprechtice, Liberec Konopná 776/8, Liberec XIV- Ruprechtice, Liberec Na Pískovně 657/24, Liberec XIV- Ruprechtice, Liberec odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež služba Kosmonautů 1641, Turnov, Turnov osobní asistence Generála Svobody 83/47, Liberec XIII- Nové Pavlovice, Liberec osobní asistence Náměstí Osvobození 63, Cvikov I, Cvikov Krkonošská 318, Desná II, Desná v Jizer. Horách služba služba

13 Město Frýdlant Město Hodkovice nad Mohelkou Město Chrastava Město Jablonné v Podještědí Město Jilemnice nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, Frýdlant v Čechách nám. T. G. Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou náměstí 1. máje 1, Chrastava náměstí Míru 22, Jablonné v Podještědí Masarykovo náměstí 82, Jilemnice služba služba služba služba služba Město Kamenický Šenov Město Lomnice nad Popelkou Město Nové Město pod Smrkem MĚSTO RASPENAVA Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Osvobození 470, Kamenický Šenov Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou Palackého 280, Nové Město pod Smrkem Fučíkova 421, Raspenava, Frýdlant v Čechách Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rychnov u Jablonce n.nis služba služba služba služba služba Město Stráž pod Ralskem Město Velké Hamry Město Železný Brod Most k naději Most k naději Most k naději Most k naději Most k naději NADĚJE NADĚJE NADĚJE NADĚJE NADĚJE Revoluční 164, Stráž pod Ralskem Velké Hamry 362, Velké Hamry náměstí 3. května 1, Železný Brod služba služba služba Petra Jilemnického 1929/9, Most, Most domy na půl cesty Petra Jilemnického 1929/9, Most, Most kontaktní centra Petra Jilemnického 1929/9, Most, Most terénní programy Petra Jilemnického 1929/9, Most, Most kontaktní centra Petra Jilemnického 1929/9, Most, Most terénní programy K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, Praha nízkoprahová denní centra K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, Praha noclehárny K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, Praha terénní programy K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, Praha terénní programy K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, Praha nízkoprahová denní centra

14 NADĚJE NADĚJE NADĚJE Návrat, o.p.s Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s Občanské sdružení COMPITUM Občanské sdružení D.R.A.K Občanské sdružení D.R.A.K Občanské sdružení D.R.A.K Občanské sdružení D.R.A.K Občanské sdružení Foreigners Občanské sdružení Foreigners Občanské sdružení LAMPA K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, Praha noclehárny K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, Praha azylové domy K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, Praha terénní programy Široká 304/68, Liberec III-Jeřáb, Liberec azylové domy Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Komenského 440, Lomnice nad Popelkou Purkyňova 1849, Česká Lípa, Česká Lípa Vysoká 4231/35, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblačná 450/1, Liberec V-Kristiánov, Liberec terénní programy Oblačná 450/1, Liberec V-Kristiánov, Liberec Oblačná 450/1, Liberec V-Kristiánov, Liberec Oblačná 450/1, Liberec V-Kristiánov, Liberec Moskevská 27/14, Liberec IV-Perštýn, Liberec Moskevská 27/14, Liberec IV-Perštýn, Liberec Husova 89, Mimoň I, Mimoň sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením odborné sociální poradenství sociální rehabilitace odborné sociální poradenství nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Občanské sdružení LAMPA Obec Horní Branná OBEC HORNÍ POLICE Obec Mírová pod Kozákovem Obec Poniklá Oblastní charita Liberec Husova 89, Mimoň I, Mimoň terénní programy Horní Branná 1, Horní Branná nám. Odboje 12, Horní Police Chutnovka 36, Mírová pod Kozákovem, Turnov Poniklá 65, Poniklá služba služba služba služba Uhlířská 424/7, Liberec XI-Růžodol I, Liberec azylové domy

15 Oblastní charita Liberec Oblastní charita Liberec Oblastní charita Most Oblastní charita Most Oblastní charita Most Oblastní charita Most PAMPELIŠKA, o.p.s Uhlířská 424/7, Liberec XI-Růžodol I, Liberec domovy pro seniory Uhlířská 424/7, Liberec XI-Růžodol I, Liberec azylové domy Petra Jilemnického 2457/1, Most, Most Petra Jilemnického 2457/1, Most, Most Petra Jilemnického 2457/1, Most, Most Petra Jilemnického 2457/1, Most, Most Ústecká 318, Velké Březno nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odborné sociální poradenství nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež domovy se zvláštním režimem PAMPELIŠKA, o.p.s Pečovatelská služba Český Dub, příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou REP - občanské sdružení Reva o. p. s Rodina v centru, o.s Ústecká 318, Velké Březno V Parku 190, Český Dub IV, Český Dub Žitavská 670, Hrádek nad Nisou Chvalčovice 25, Bílá, Český Dub domovy pro seniory služba služba odborné sociální poradenství Svatoplukova 352/2, Liberec IV-Perštýn, Liberec osobní asistence Smetanova 387, Nový Bor nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně Rodina v centru, o.s Smetanova 387, Nový Bor aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodina Nerudova 3113/17, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou domovy se zvláštním režimem Rodina Nerudova 3113/17, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Rodina Nerudova 3113/17, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou osobní asistence Romodrom o.p.s Ruprechtické farní sdružení Rytmus Liberec, o.p.s SANREPO, o.p.s Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím zařízení Alvalída Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, Praha terénní programy Divoká 1186, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec denní stacionáře Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, Liberec Klášterní 39, Jablonné v Podještědí sociální rehabilitace nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Hanychovská 743/3, Liberec III-Jeřáb, Liberec denní stacionáře

16 Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s SeniA SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek Snílek, o.p.s Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace Sociální služby Semily Sociální služby Semily Sociální služby Semily Sociální služby Semily Sociální služby Semily Spokojený domov, o.p.s Spokojený domov, o.p.s Spokojený domov, o.p.s Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s TyfloCentrum Liberec o. p. s Školní 2213, Česká Lípa, Česká Lípa Dlouhá 1376/25a, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Brigádnická 2260, Turnov, Turnov sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením centra denních služeb centra denních služeb Staré Splavy č.e. 253, Doksy, Staré Splavy domy na půl cesty Školní 2213, Česká Lípa, Česká Lípa služba Školní 2213, Česká Lípa, Česká Lípa azylové domy Školní 2213, Česká Lípa, Česká Lípa azylové domy Školní 2213, Česká Lípa, Česká Lípa Pražská 273, Mimoň I, Mimoň Pražská 273, Mimoň I, Mimoň domovy pro seniory domovy pro seniory služba B. Egermanna 950, Nový Bor denní stacionáře B. Egermanna 950, Nový Bor Bavlnářská 523, Podmoklice, Semily služba domovy se zvláštním režimem Bavlnářská 523, Podmoklice, Semily odlehčovací služby Bavlnářská 523, Podmoklice, Semily domovy pro seniory Bavlnářská 523, Podmoklice, Semily denní stacionáře Bavlnářská 523, Podmoklice, Semily služba Na Návsi 44, Veselá, Mnichovo Hradiště odlehčovací služby Na Návsi 44, Veselá, Mnichovo Hradiště osobní asistence Na Návsi 44, Veselá, Mnichovo Hradiště služba Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, Liberec raná péče Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, Liberec Na Výšinách 451/9, Liberec V-Kristiánov, Liberec sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi průvodcovské a předčitatelské služby

17 TyfloCentrum Liberec o. p. s TyfloCentrum Liberec o. p. s TyfloCentrum Liberec o. p. s TyfloCentrum Liberec o. p. s TyfloCentrum Liberec o. p. s ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o Na Výšinách 451/9, Liberec V-Kristiánov, Liberec Na Výšinách 451/9, Liberec V-Kristiánov, Liberec Na Výšinách 451/9, Liberec V-Kristiánov, Liberec Na Výšinách 451/9, Liberec V-Kristiánov, Liberec Na Výšinách 451/9, Liberec V-Kristiánov, Liberec Horní Rokytnice 590, Rokytnice nad Jizerou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením průvodcovské a předčitatelské služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením služba Zdravotně sociální služby Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Život bez bariér, z. ú října 812, Turnov, Turnov odlehčovací služby října 812, Turnov, Turnov října 812, Turnov, Turnov října 812, Turnov, Turnov října 812, Turnov, Turnov Lomená 533, Nová Paka domovy pro seniory služba domovy se zvláštním režimem centra denních služeb sociální rehabilitace Celkem služeb 176 v Kč ) o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního řízení z rozpočtu kraje z prostředků MPSV, z důvodu vyřazení žádostí pro nesoulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje , resp. s Akčním plánem na rok 2016 a se Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2016 a pro administrativní nesoulad níže uvedeným žadatelům: Název IČ Sídlo ANAVITA a.s ANAVITA a.s Na poříčí 1067/25, Praha 1 - Nové Město, Praha 1 Na poříčí 1067/25, Praha 1 - Nové Město, Praha 1 Registrační č. služby Druh sociální služby domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem Důvod vyřazení Není součástí Základní sítě sociálních služeb LK Není součástí Základní sítě sociálních služeb LK 17

18 Anděl Strážný, z.ú Národní ústav pro autismus, z. ú. Národní ústav pro autismus, z. ú. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s Česká unie neslyšících Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2 - Nové Město, Praha 2 Brunnerova 1011/3, Praha 17 - Řepy, Praha 618 Brunnerova 1011/3, Praha 17 - Řepy, Praha 618 Hábova 1571/22, Praha 13 - Stodůlky, Praha 515 Hábova 1571/22, Praha 13 - Stodůlky, Praha 515 Dlouhá 729/37, Praha 1 - Staré Město, Praha tísňová péče Duplicitní podání žádosti do obou systémů sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duplicitní podání žádosti do obou systémů Duplicitní podání žádosti do obou systémů raná péče Duplicitní podání žádosti do obou systémů odborné sociální poradenství tlumočnické služby Duplicitní podání žádosti do obou systémů Není součástí Základní sítě sociálních služeb LK PAMPELIŠKA, o.p.s Ústecká 318, Velké Březno služba Není součástí Základní sítě sociálních služeb LK 1) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016, Termín: ) Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí s podpořenými subjekty. Termín: USNESENÍ č. 22/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 12/16 navýšení příjmů a výdajů kraje na rok 2016 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 12/16, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2016 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, ve výši Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Působnosti, odbor sociálních věcí, ve výši Kč na úhradu nákladů za energie v souvislosti s transformačním procesem Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 18

19 Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: USNESENÍ č. 23/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 9/16 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, kapitoly Dotační fond, odbor zdravotnictví změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 9/16, kterým se: 1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2016 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku Kč, 2) navyšují výdaje kapitoly Dotační fond, odbor zdravotnictví v rozpočtu kraje 2016 o celkovou částku Kč, z toho v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany o částku Kč, programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů o částku Kč a programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením Kč Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: USNESENÍ č. 24/16/ZK Vyhlášení programu č Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví 1) podmínky a Vyhlášení programu Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, 2) podmínky a Vyhlášení programu č Podpora preventivních a léčebných projektů Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace Petru Tulpovi, členu rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit Vyhlášení programů Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a Podpora preventivních a léčebných projektů Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace. Termín:

20 USNESENÍ č. 25/16/ZK Závazek spolufinancování projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa Libereckým krajem do výše Kč (odpovídá částce EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) a jeho rozložení v letech 2017 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko , b) předfinancování projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa Libereckým krajem do výše Kč (odpovídá částce EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) v roce 2017 Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu v případě jeho schválení řídícím orgánem Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Termín: USNESENÍ č. 26/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 4/16 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitol odboru životního prostředí a zemědělství Dotační fond, Fond ochrany vod a Lesnický fond změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/16, kterým se: 1) navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku ,39 Kč, 2) současně se navyšují výdaje kapitol peněžních fondů, odbor životního prostředí a zemědělství, v rozpočtu kraje 2016 o celkovou částku ,39 Kč; v tom: a) kapitola Dotační fond o částku ,08 Kč, b) kapitola Fond ochrany vod o částku ,96 Kč, c) kapitola Lesnický fond o částku ,35 Kč Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: USNESENÍ č. 27/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 8/16 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/16, kterým se: 20

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Podpořené služby Název IČO Sídlo Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591 4142726 služby následné péče 884 000 Kč Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591

Více

Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK

Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK Název IČ Adresa Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn ADVAITA, z. ú. 65635591 Hanychovská 743/3 Liberec III-Jeřáb 460 07 Liberec 7 ALVALÍDA, z.s.

Více

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Podpořené služby Název IČO Sídlo Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591 4142726 služby následné péče 884 000 Kč Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591

Více

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0.02.20 Pořadí jednání č. 20 Přechod financování z MPSV na kraje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a financování sociálních služeb vyrovnávací

Více

Dofinancování listopad 2017, usnesení č. 2005/17/RK a č. 483/17/ZK

Dofinancování listopad 2017, usnesení č. 2005/17/RK a č. 483/17/ZK Dofinancování listopad 207, usnesení č. 2005/7/RK a č. 483/7/ZK ALVALÍDA, z.s. 442247 Hanychovská 743/3 Spolek Druh 529357 stacionáře 44 376 APOSS Liberec, příspěvková APOSS Liberec, příspěvková APOSS

Více

Dofinancování na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 1599/18/RK a 344/18/ZK

Dofinancování na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 1599/18/RK a 344/18/ZK na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 599/8/RK a 344/8/ZK Název ČO Sídlo ADVATA, z. ú. 6563559 Rumunská 4/6 Liberec V-Perštýn 655287 32 000 ALVALÍDA, z.s. 442247 Hanychovská 743/3 Liberec -Jeřáb 460

Více

Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1. Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1

Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1. Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1 ADVAITA, z. ú. 65635591 ADVAITA, z. ú. 65635591 AHC a.s. 24160369 AHC a.s. 24160369 ALVALÍDA, z.s. 44224711 APOSS Liberec, příspěvková organizace 71220071 APOSS Liberec, příspěvková organizace 71220071

Více

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017 Pořadí jednání č. 17 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 2/17 Kofinancování sociálních v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 MPSV státního

Více

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.06.206 Pořadí jednání č. 2 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 33 MPSV státního

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE . ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3.0.207 Bod pořadu jednání: 9. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 2/7 Kofinancování sociálních služeb v r. 207 z rozpočtu kraje, z prostředků

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

Předfinancování 2019

Předfinancování 2019 Předfinancování 2019 Poř. číslo Název poskytovatele IČO Sídlo Registrační číslo Druh služby Výše dotace 2019 (v Kč) 01. 02. 03. FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ RADY LBERECKÉHO KRAJE DNE 23.01.2018 Pořadí jednání č. 15 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/18 Financování ch služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 22. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 3/16 - Reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé

Více

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.11.2017 Bod pořadu jednání: 23. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 319/17 Dofinancování ch služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků

Více

Registrační číslo. Druh soc. služby

Registrační číslo. Druh soc. služby Poř. číslo Název poskytovatele IČ Sídlo Registrační číslo Druh soc. služby Výše dotace LK 2018 (v Kč) 02. 03. FOKUS Turnov, z.s. 49295101 FOKUS Turnov, z.s. 49295101 Skálova 415, 511 01 Turnov 9314906

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2.06.206 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

VÝPIS USNESENÍ Č. 6/19. z 6. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

VÝPIS USNESENÍ Č. 6/19. z 6. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne VÝPIS USNESENÍ Č. 6/19 z 6. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 11. 6. 2019 č. usnesení: 6/19/VSV/55 Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí

Více

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31.01.2017 USNESENÍ č. 1/17/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovatele zápisu z 1. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce

Více

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.08.2016 USNESENÍ č. 399/16/ZK Volba ověřovatelů volí - Ing. Evu Burešovou - Ing. Tomáše Slámu, MSc. USNESENÍ č. 400/16/ZK Volba

Více

Výpis usnesení z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 23.01.2018 USNESENÍ č. 90/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady kraje, vypouští ze sledování

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 8 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 29.9.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník (přítomen pouze u bodu č. 1), Alena Losová dipl.

Více

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28.11.2017 USNESENÍ č. 463/17/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli zápisu z 10. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce

Více

ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. 1. 2018 Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda

Více

ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 1/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 1. 2018 Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda

Více

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 06. 2019 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28.

Více

ZÁPIS č. 10/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 10/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 10/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 11. 2017 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Bc. Iva Kreisingerová, Mgr.

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 10. 2018 Přítomno Omluveni Ověřovatelé zápisu Zapisovatelka 37 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) PhDr. Hana Maierová,

Více

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.10.2018 USNESENÍ č. 386/18/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce

Více

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.11.2015 USESEÍ č. 485/15/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli z 10. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015:

Více

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnese z 7. zasedá Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29.08.2017 USNESENÍ č. 299/17/ZK Volba ověřovatelů Zastupitelstvo kraje po projedná volí ověřovatele zápisu ze 7. jedná Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE Usnesení č. 32/2015 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE 26.5.2015 Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 6. 9. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva kého kraje konaného dne 27.06.207 USNESENÍ č. 229/7/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovatele zápisu z 6. jednání Zastupitelstva kého kraje - Lenu Mlejnkovou - Ing.

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 1.9.2014 Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 08. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 09. 2015 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 02. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017,

Více

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 16.6.2014 Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 06. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 14. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace koupě: 1. pozemku v k.ú. Modlibohov (FAMA 2014/10/035) 2.

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.01.2018 Bod pořadu jednání: 6. Název: Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 2/18/RK Veronika Hudcová,

Více

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 12. 2016 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisů z ustavujícího zasedání ZK konaného dne 22. 11. 2016 a z 1./V zasedání

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2018 Bod pořadu jednání: 17. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodeje 1. pozemku v k. ú. Jistebsko 2. pozemku v k. ú. Ždírec

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 6. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 1234/15/ZK Bc. Lucie Hložková

Více

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Jan

Více

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 27.10.2014 Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 10. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 1.9.2015 Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 08. 2015 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29.01.2013 USNESENÍ č. 1/13/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého

Více

Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 18.5.2017 Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 05. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 2. 2018 č. usnesení: 2/2018/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s

Více

9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.208 Pořadí jednání č. 68 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 54/8 - úpravy v kapitole 926 06 Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z

Více

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 06. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 5. 2017

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin Zastupitelstva města, které se konalo 115 Příloha č. 3 7. Dotace Výboru pro sociální politiku bylo předloženo celkem 46 žádostí o poskytnutí dotace v sociální oblasti. Žádosti byly podávány ve 2 kategoriích

Více

Program 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 08. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

Více

ZÁPIS č. 9/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 9/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 9/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. 10. 2017 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Bc. Iva Kreisingerová, Mgr.

Více

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 10. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Josef Adamčík,

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.01.2017 Bod pořadu jednání: 6. Název: Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 2/17/RK Veronika Hudcová,

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Základní síť sociálních služeb LK. Druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ambulantní forma.

Základní síť sociálních služeb LK. Druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ambulantní forma. ZÁKLADNÍ SÍŤ - Z1 Název poskytovatele sociální služby Právní Název sociální služby ID Skupina služeb Převažující cílová skupina BODY Z1 KOMENTÁŘ - síť `D` občanské sdružení Občanská poradna Liberec 9813481

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 usnesení č. 114/11/2013/VVVZS s c h v a l u j e program 11. zasedání konaného dne 10.

Více

8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018 Pořadí jednání č. 55 Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I - smlouvy o partnerství a plná moc pro zastupování

Více

Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 09. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 8. 2017

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 15. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Předkládá: K jednání přizván: Návrh na usnesení: Majetkoprávní operace

Více

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 18.12.2014 Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 16. 12. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE 26. 11. 2013 Usnesení č. 102/2013 Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 11. 2017 Číslo usnesení: 10/2017/59 (k bodu jednáni ZLK 10/17/36)

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.03.2018 Bod pořadu jednání: 35. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 85/18 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

Návrh programu na 4. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 04. 2019 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE 13. 12. 2011 Usnesení č. 160/2011 a) s koupí: části p.p.č. 71/4 o výměře 4 m 2, nově označené jako p.p.č.

Více

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A ŽADATEL O DOTACI Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Krakovská 1695/21, Praha 1 - Nové Město, 110

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 11 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 26. 11. 2013 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, Alena Losová dipl. um., Ing. Petr Neumann,

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 9. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 39 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Petr

Více

Usnesení 4. Zastupitelstva města Turnova ze zasedání dne

Usnesení 4. Zastupitelstva města Turnova ze zasedání dne Usnesení 4. Zastupitelstva města Turnova ze zasedání dne 27. 04. 2017 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.02.2016 Bod pořadu jednání: 51. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 26/16 - úprava kapitoly 91707 Transfery, odboru kultury, památkové péče

Více

Z á p i s z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2017 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Hana Maierová,

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 01. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 2./V zasedání Zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2016, určení

Více

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Podklady na zasedání ZM dne: 26.03.2015 OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Předkládá: Eva Kordová Vypracoval: Mgr. Hana Kocourová Zúčastní se projednávání

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

D ODATEK Č. 1. č. OLP/1165/2018. schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne , usnesením č. 38/18/ZK

D ODATEK Č. 1. č. OLP/1165/2018. schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne , usnesením č. 38/18/ZK D ODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ č. OLP/1165/2018

Více

Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 05. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2017

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více

D ODATEK Č. 2. č. OLP/1165/2018. schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne , usnesením č. 38/18/ZK

D ODATEK Č. 2. č. OLP/1165/2018. schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne , usnesením č. 38/18/ZK D ODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ č. OLP/1165/2018

Více

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Identifikátor Druh sociální služby Poskytovatel Dotace 2018 4853448 terapeutické

Více