Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013"

Transkript

1 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala zastoupením společnosti ESI GROUP pro země Střední a Východní Evropy. Kromě České republiky se stará zejména o zákazníky ze Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu. Společnost MECAS ESI s.r.o. obdržela v lednu 2009 certifikát osvědčující, že její systém managementu odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost MECAS ESI s.r.o. je dlouholetým členem NAFEMS organizace pro zajištění kvality softwaru v oblasti CAE. Tým inženýrů MECAS ESI s.r.o. poskytuje technickou podporu a konzultace v oblasti simulací nárazových zkoušek, zkoušek z oblasti pasivní bezpečnosti, výrobních procesů tváření, lití, svařování, tepelného zpracování, ale také například vibroakustiky, proudění a elektromagnetické kompatibility. Zákazníkům jsou k dispozici nejen v sídle společnosti v Plzni, ale i v kancelářích v Brně a v Mladé Boleslavi. Tým zkušených odborníků se zabývá řešením komplexních inženýrských projektů a prodejem pokročilého softwaru včetně služeb s tím spojených. Jako součást ESI GROUP, která je uznávaným světovým dodavatelem nástrojů počítačové simulace v oblastech návrhu prototypů a výrobních procesů, má přístup k nejnovějším metodikám a poznatkům v oblasti počítačové simulace. Společnost rovněž klade důraz na reálné modelování fyzikálních vlastností materiálů. Nabízené řešení spočívá v provedení ucelené výpočtové analýzy. V jednotlivých krocích jsou řešeny náročné úlohy počítačové simulace, která se snaží postihnout co největší množství jevů, jež mohou ovlivnit podobu a vlastnosti finálního produktu. Jedná se například o propojení výsledků výpočtu jednoho programového souboru jako vstupu do následných počítačových analýz. Typickým příkladem řetězení jednotlivých výpočtových

2 POSPOL 2/2013 analýz je přenesení výsledků ze simulace plošného tváření do simulací nárazových zkoušek (crash testů). Společnost ESI Group v únoru letošního roku zprovoznila webový portál MyESI, který umožňuje zákazníkům přístup k široké škále dokumentací, informacím o školení, a také složce "Tipy a triky", jež poskytuje členům ESI komunity možnost zlepšit využití software. V dnešní době je portál zaměřený na oblasti lití (ProCAST a QuikCAST), lisování (PAM-STAMP) a svařování (SYSWELD). Tým ESI nadále pracuje na rozšíření obsahu o další řešení ESI software. Více informací o tomto uživatelském portálu naleznete na myesi.esi-group.com Kontakt MECAS ESI s.r.o. Brojova 2113/16, Plzeň, CZECH REPUBLIC Představení bakalářské práce Příprava hlinitokřemičitého kompozitu na bázi vodního skla Bakalářská práce je rozdělená na dvě základní části: teoretickou a experimentální. Teoretická část práce je zaměřena na literární rešerši zadaného tématu, kterým je výroba nových druhů anorganických pojiv. Tato netradiční pojiva jsou obvykle tvořena křemičitými nebo hlinitokřemičitými fázemi (příp. jejich modifikacemi) a vykazují určitý stupeň amorfní struktury (obvykle dle způsobu přípravy). Plněním hlinitokřemičitých matric různými granulárními plnivy mohou vznikat kompozitní materiály s užitnými technickými parametry, jakou jsou mechanická pevnost v tlaku a ohybu, teplotní odolnost, žárupevnost nebo chemická stálost (odolnost vůči agresivnímu prostředí). Mechanismus přípravy těchto materiálů je obvykle založen na rozpuštění původních fázi (vstupních surovin) v silně alkalickém prostředí (roztoky hydroxidů, uhličitanů alkalických kovů, koloidní roztoky rozpustných křemičitanů na bázi Li+, Na+, K+, Rb+, aj.), následné gelaci, polykondenzaci a vzniku nových struktur v pevném skupenství. Dle způsobu přípravy je možné touto cestou připravit i řadu zeolitických struktur. Hlinitokřemičitá pojiva mohou nacházet své uplatnění především ve stavebním průmyslu, a mohou se stát náhradou tradičních pojiv, 2

3 POSPOL 2/2013 jakými jsou produkty na bázi slínku (např. portlandský cement). Vývoj kompozitních materiálů na této bázi může vést k návrhům nových konstrukcí, které by s dříve dostupnými hmotami nebylo možné realizovat. Praktická část bakalářské práce se věnuje přípravě hlinitokřemičitého granulárního kompozitu na dvou složkové bázi. Základní matrice je připravena z pucolánově aktivní látky tj. pevné složky značené a z vodného roztoku křemičitanu draselného (vodní sklo). Jako částicové plnivo je využit pálený lupek v zrnitostním rozsahu 0-1 mm. U finálních kompozitů se studují výsledné mechanické charakteristiky (zkoušky pevnosti v ohybu a tlaku) včetně objemových změn v rozsahu teplot C. Kontakt Řešitel: Vedoucí projektu: Konzultant projektu: Stanislava Podmanická Ing. Tomáš Křenek, Ph.D. (KMM) Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D. (NTC) Představení bakalářské práce Studium mikrostruktury opravných svarů tlakových nádob jaderných reaktorů Předmětem bakalářské práce je studium mikrostruktury opravných svarů talkových nádob jaderných reaktorů a zároveň stanovení vhodných parametrů pro opravné svařování a navařování. Dále zjištění, zda bude nutné dalších tepelných zpracování po svařování. Jedná se o opravné svary u tlakových nádob typu VVER V první řadě je nutno podotknout z jakých částí se talková nádoba skládá a kde jsou svary provedeny. Skládá se tedy z několika prstenců, hrdel, výlisků dna a výlisků víka. Tyto části jsou k sobě svařeny automatickým svařováním pod tavidlem obvodovým svarem, pouze hrdla k prstencům ručně. Vnitřní povrch aktivní zóny nádoby je pokryt antikorozním návarem. Na takovou nádobu jsou kladeny vysoké provozní nároky tlak za vysoké teploty. Tlak na výstupu z aktivní zóny 15,7MPa, teplota vody na výstupu z reaktoru 320 a výpočtová doba životnosti 40let. Materiál TNR musí mít vhodné mechanické vlastnosti, odolnost vůči teplotnímu napětí, cyklickému namáhání a křehkému porušení (lomová houževnatost). Korozní odolnost pokrytí antikorozním návarem TNR. Zaručen přímý a rychlý odvod tepla - nutné dodržovat malé teplotní dilatace. Vhodná radiační stabilita odolnost vůči radiačnímu poškození (radiační zkřehnutí). Vysoká čistota - veškeré nečistoty způsobují změny mechanických vlastností a korozní odolnosti. Technologičnost - snadné opracování a svařování. Dostupnost materiálu a cena. Dále je tlaková nádoba vystavena defektům, jako je radiační poškození. Příčina tvorba defektů v krystalové mřížce pod vlivem neutronů a jiných částic s vysokou energií. Hlavními defekty jsou vakance a intersticiální atomy. Což je způsobeno neutrony a gama paprsky. Nebo mřížkový ohřev na teploty až k několika desítkám stupňů celsia. Způsoben uvedením blízkých atomů do rychlého kmitání. Nastane přechodné roztavení nebo vypaření a drastické poškození mřížky (prolétnutím neutronů, protonů, deutronů a alfa-částic mřížkou). Důsledky těchto defektů: - zvyšuje se mez kluzu, pevnost a tvrdost, - klesá tažnost, kontrakce, vrubová houževnatost, - tranzitní teplota se posunuje k vyšším teplotám Nejvhodnější parametry pro svařování navařování má metoda TIG, neboli WIG. Proto se i opravné svařování provádí touto metodou. U dosud používaného materiálu pro VVER 440 bylo nutné přežíhat tepelně ovlivněnou oblast pod první navařenou housenkou při navařování druhé housenky. Aby došlo k přežíhání tepelně ovlivněné oblasti, používalo se zvýšení příkonu u druhé svarové housenky. Materiál pro VVER 1000 bude dále přezkoumáván v metalografické laboratoři. Experiment bude probíhat dvojím způsobem: - všechny housenky navařeny při stejných podmínkách - změna parametrů druhá a další housenky mají zvýšený příkon Kontakt Řešitel: Petr Šafařík 3

4 POSPOL 2/2013 Zvyšování trvanlivosti nástrojů z RO kryogenním tepelným zpracováním Příspěvek pojednává o kryogenním tepelném zpracování rychlořezných ocelí a přínosu této technologie k prodloužení trvanlivosti nástrojů vyrobených z rychlořezných ocelí. V článku je zmapován vznik a historické přístupy ke kryogennímu tepelnému zpracování. Následně je v článku popsán experiment s kryogenně tepelně zpracovanými nástroji. Cílem experimentu bylo zjistit interakci mezi trvanlivostí nástroje a režimem tepelného zpracování. s.r.o. byli vybráni dva představitelé rychlořezných ocelí. Vybrány byly oceli a Z těchto materiálů byly zhotoveny testovací sestavy pro provedení testu opotřebení na stroji Amlser A-135 (viz Obr. 1). Kryogenní tepelné zpracování V současnosti se hovoří o kryogenním tepelném zpracování jako o nové technologii, přesto myšlenka kryogenního tepelného zpracování se objevila již v dřívějších dobách, kdy na základě experimentů bylo zjištěno, že podchlazení nástrojových ocelí přináší zvýšení otěruvzdornosti. Za rozmachem této technologie v poslední době stojí především rozvoj v oblasti vakuových pecí, kde je možné přesně řídit proces podchlazování. Princip kryogenního tepelného zpracování spočívá v podchlazení součástí pod teplotu Mf, kdy končí přeměna austenitu na martenzit a teoreticky by měl být martenzit v celém objemu součásti. Úplné odstranění zbytkového austenitu však není možné dosáhnout, ale kryogenní tepelné zpracování podíl zbytkového austenitu značně sníží. [Kraus 2000] Dále se během kryogenního tepelného zpracování rychlořezných, a tedy vysoce legovaných, ocelí vylučují drobné disperzní karbidy legujících prvků. Tyto disperzní karbidy spolu s odstraněním co největšího množství zbytkového austenitu mají pozitivní vliv na výslednou otěruvzdornost oceli, tedy i na délku životnosti takto tepelně zpracovaného nástroje. [Smith 1988] Aby mohl být zbytkový austenit odstraněn, je nutné kryogenní zpracování nasadit ihned po kalení. Pokud se mezi teplotami Ms a Mf vyskytne prodleva v ochlazování, dochází ke zvýšení podílu zbytkového austenitu. Navíc se takto vzniklý zbytkový austenit stává stabilizovaným a již se nedá dodatečným podchlazením odstranit. Příčinou stabilizace austenitu může být jednak relaxace pnutí v krystalové mřížce, jednak zablokování dislokací intersticiálami na mezifázovém rozhraní austenit/martenzit. [Kraus 2000] Experiment s kryogenně tepelně zpracovanými nástrojovými ocelemi Na základě nejčastěji používaných rychlořezných ocelí pro výrobu nástrojů ve společnosti PILSEN TOOLS Obrázek 1. Amsler A-135 Testovací sestavy pro test opotřebení se skládaly ze dvou částí, brzdy vzorku a kotouče kontrolního vzorku (viz Obr. 2). Vzorek byl pomocí přítlačné pružiny přitlačován na rotující kontrolní vzorek silou 250 N a kontrolní vzorek rotoval 200 otáčkami za minutu. Celá testovaná sestava byla ponořena v olejové lázni a bylo prováděno průběžné kontrolní měření vždy po půl hodině testu. Celková doba testování opotřebení byla 3 hodiny. Při kontrolních měřeních byl zjišťován úbytek hmotnosti vzorku a celé testovací sestavy. [IMP 2008] Obrázek 2. Testovací sestavy Pro jednotlivé materiály byly zvoleny tři způsoby tepelného zpracování. Jednalo se o klasické tepelné zpracování, které se ve firmě PILSEN TOOLS aplikuje na nástroje z těchto materiálů. Dalším způsobem bylo kryogenní tepelné zpracování, při kterém byly vzorky podchlazeny na -80 C, a poté ještě hluboké kryogenní zpracování, kdy byly vzorky podchlazeny na teplotu C. Tepelné zpracování testovacích sestav z oceli 4

5 0,00015 Wear by weight, g 0, , , , , , , , ,00051 POSPOL 2/ se skládalo ze stupňovitého ohřevu na kalící teplotu 1200 C, poté následovalo ochlazení stlačeným dusíkem o tlaku 0,6 MPa. U kryogenně zpracovaných testovacích sestav následovalo podchlazení. Nakonec byly všechny testovací sestavy popuštěny na teplotu 280 C. Testovací sestavy z oceli byly zpracovány obdobně, pouze se lišily hodnoty kalicí teploty (1220 C) a popouštěcí teploty (200 C). [IMP 2008] Z výsledků těchto testů opotřebení vyplynulo, že kryogenní tepelné zpracování přineslo zvýšení odolnosti proti opotřebení až o 65%. Proto byly zhotoveny další testovací sestavy, aby bylo zjištěno, zda má na nárůst odolnosti proti opotřebení vliv doba, po kterou je materiál vystaven nízkým teplotám při kryogenním tepelném zpracování. [IMP 2008] 0,00060 Režimy tepelného zpracování fréz z nástrojové rychlořezné oceli Označení 30/1 30/2 30/3 30/4 30/5 30/6 30/9 30/10 frézy Ohřev Kalicí teplota Ochlazení 460 C/20, 830 C/25, 1050 C/ C/15 N 2 0,6 MPa Podchlaz. -80 C/8h -180 C/4h -180 C/8h - Popouštění 555 C/2h Tabulka 1. Režimy TZ fréz z oceli Režimy tepelného zpracování fréz z nástrojové rychlořezné oceli Označení frézy Ohřev Kalicí teplota Ochlazení 52/1 52/2 52/3 52/4 52/5 52/6 52/9 52/ C/25, 850 C/20, 1080 C/ C/10 N 2 0,6 MPa 0,00050 Podchlazení -80 C/8h -180 C/4h -180 C/8h - 0, , , , ,00000 ČSN ČSN ČSN ČSN Standard heat treatment Cold treatment Deep cryogenic treatment Obrázek 3. Graf úbytku hmotnosti testovacích sestav po amsler testu [IMP 2008] Výběr režimů kryogenního teleného zpracování nástrojů pro ověřovací zkoušky Na základě předchozích testů a výsledků bylo rozhodnuto testovat přínosy kryogenního tepelného zpracování při reálném řezném procesu, protože zjišťovaný úbytek hmotnosti prováděný na přístroji Amsler A-135 příliš neodpovídá reálnému namáhání nástroje při procesu řezání. Zásadním rozdílem mezi reálným procesem řezání a laboratorním testováním opotřebení je fakt, že celý test opotřebení probíhal v olejové lázni a vzorek i kontrolní vzorek byly ze shodného materiálu. Na základě předcházejících výsledků bylo tedy vybráno několik způsobů kryogenního tepelného zpracování, které v laboratorních podmínkách vykazovali největší přínos odolnosti proti opotřebení. Těmito režimy tepelného zpracování byly zpracovány vždy dvě čelní válcové frézy Ø20 mm. Tento počet byl zvolen z důvodu finanční a časové náročnosti experimentu. Jednotlivé režimy tepelného zpracování pro jednotlivé nástrojové materiály jsou popsány níže (viz Tab. 1 a Tab. 2). Popouštění 555 C/2h Tabulka 2. Režimy TZ fréz z oceli Ověřovací zkoušky kryogenně zpracovaných fréz Testování trvanlivosti čelních válcových fréz probíhalo na tříosé CNC frézce MCV 750 A od firmy Kovosvit Sezimovo Ústí (viz Obr. 4). V rámci testování byl obráběn blok materiálu z oceli o rozměrech 192 x 365 x 145 mm. Testovány byly čelní válcové frézy Ø20 mm se 4 zuby ve šroubovici (viz Obr. 5). Frézy byly upnuty pomocí hydroplastického upínače s vnitřní upínací dutinou Ø20 mm. Po upnutí frézy do upínače byl zkontrolován a zdokumentován stav ostří na dílenském mikroskopu Multicheck PC 500, za použití objektivu se 75 násobným zvětšením. Dále byl nástroj upnut do vřetene stroje. Při prvním upnutí nového nástroje bylo zapotřebí nastavit délkovou korekci nástroje v ose Z. V dalším kroku byl nástroj umístěn do zásobníku nástrojů, aby došlo ke spárování nastavené délkové korekce s nástrojem. Po těchto krocích bylo již možné spustit NC program, kterým byly řízeny pohyby stroje a počet přejezdů nástroje po obrobku. Obrázek 4. CNC frézka MAS MCV 750 A 5

6 POSPOL 2/2013 NC program byl napsán za pomoci cyklů, kdy bylo možné jednoduchým zásahem do programu změnit počet přejezdů nástroje po testovacím obrobku. Díky této snadné změně počtu přejezdů bylo možné efektivně volit časy měření otupení nástroje a tím pružně reagovat na proces obrábění. Během procesu obrábění byla především sledována akustická emise a výkon vřetene potřebný pro uskutečnění řezání. Tyto dva signály spolu s výsledky průběžných měření otupení dávaly jistou představu, jak se proces obrábění a velikost otupení vyvíjí s postupujícím časem. Obrázek 5. Čelní válcová fréza Ø20 Po uskutečnění určitého počtu přejezdů, počet přejezdů se pohyboval od jednoho přejezdu až do pěti přejezdů, bylo prováděno průběžné měření otupení na obvodové části frézy. Průběžné měření probíhalo na dvou předem vybraných břitech frézy. Jeden břit byl vybrán zcela náhodně a jako druhý byl vybrán protilehlý břit k náhodně zvolenému břitu. Břity byly označeny lihovým popisovačem, aby v průběhu měření byly měřeny stále stejné břity a nedošlo tak k hrubé chybě měření. Fréza i s upínačem byla umístěna a upnuta do dutiny přípravku, který je součástí dílenského mikroskopu Multicheck PC 500. Poté byl nastaven jeden z měřených břitů tak, aby bylo možné odečíst hodnotu opotřebení. Opotřebení bylo měřeno na obvodu frézy od čela nástroje do vzdálenosti 3 mm od čela nástroje. Tento měřící rozsah byl zvolen na základě zkušenosti a z technických důvodů spojených s dílenským mikroskopem. Ze zkušenosti bylo známo, že obráběný materiál vytváří otřep. Tento otřep v místě styku s nástrojem výrazně zvyšoval míru opotřebení nástroje. Místo styku bylo ve vzdálenosti hloubky řezu od čela nástroje. Jelikož se otřep vyskytoval nepravidelně, byl jeho vliv zanedbán. Dalším důvodem, proč bylo opotřebení nástroje měřeno pouze do vzdálenosti 3 mm od čela nástroje, byla skutečnost, že stoupání šroubovice bylo natolik velké, že po 3 mm od čela docházelo ke zkreslení obrazu. Toto zkreslení bylo způsobené tím, že osa objektivu mikroskopu nebyla již kolmá na rovinu ostří. Tento problém by musel být řešen mechanickým spojením posuvu objektivu a rotace nástroje, což by bylo technicky velmi náročné a případné ruční nastavení by bylo velice nepřesné. Po odečtení hodnoty opotřebení byl obraz archivován a pootočením frézy o 180 v ose rotace nástroje bylo možné postup opakovat na protilehlém břitu. Když bylo průběžné měření dokončeno, bylo možné nástroj opět upnout do stroje, kde mohl být znovu spuštěn NC program. Takovýto postup se opakoval do doby, než při průběžném měření byla naměřena hodnota opotřebení větší než hodnota VB B krit. Poté byl nástroj vyřazen a opakoval se celý postup s další ještě netestovanou frézou. Vzhledem k velkému objemu experimentálních prací byl tento experiment rozdělen na více částí. První rozdělení bylo podle řezného materiálu fréz a to na část testování fréz z oceli a část testování fréz z oceli K dalšímu členění došlo po první sérii zkoušek, kdy došlo k výběru určitých fréz za účelem potvrzení výsledků z první série zkoušek. První série zkoušek fréz z oceli Před začátkem experimentu byly na základě zkušeností zvoleny řezné parametry (viz Tab.). Tyto řezné parametry byly použity při testování fréz z oceli Řezná rychlost v c 20 m/min Otáčky vřetene n 318 min -1 Posuv na zub f z 0,05 mm Minutový posuv f 63 mm/min Hloubka řezu a p 5 mm Šířka řezu a e 0,5 mm Kriteriální opotřebení břitu VB B krit 0,15 mm Tabulka 3. Řezné parametry pro testování fréz z oceli Naměřené hodnoty opotřebení získané z jednotlivých průběžných měření byly zaznamenány do tabulky. Z této tabulky byly následně sestaveny grafy závislosti míry opotřebení na čase a z grafů byla odečtena trvanlivost jednotlivých fréz. Výsledné trvanlivosti jednotlivých fréz a porovnání kryogenně zpracovaných fréz vůči klasicky tepelně zpracovaným frézám jsou uvedeny v Tab. 4. 6

7 POSPOL Fréza tvb [min] 30/ / / / / / / / /2013 Frézy podle TZ Doplňující testy potvrdily očekávání. Kryogenní tepelné zpracování nástrojů z materiálu mělo stejný přínos jako v první sérii testů. Dále se potvrdilo, že změna řezných podmínek v první sérii byla opodstatněná, jelikož frézy skupiny A z materiálu dosáhly výraznějšího zlepšení trvanlivosti břitu proti klasicky tepelně zpracovaným frézám skupiny D. Relativní trvanlivost [%] A % B 52,5 97,2% C 50,5 94% D % Závěr Na základě experimentu lze konstatovat, že ve většině případů kryogenní tepelné zpracování zvyšuje trvanlivost nástrojů z rychlořezné oceli. Přínos kryogenní tepelného zpracování značně závisí na druhu rychlořezné oceli a použitých řezných podmínkách. Každá rychlořezná ocel vyžaduje jiný režim kryogenního tepelného zpracování, aby bylo možné dosáhnout co možná největšího přínosu trvanlivosti nástroje. Zároveň nevhodně zvolené řezné podmínky mohou zcela setří přínosy kryogenního tepelného zpracování, což se projevilo při prvním testování nástrojů z oceli Tabulka 4. Výsledné trvanlivosti testovaných fréz z oceli V průběhu experimentu se však projevily nevhodné záběrové podmínky spojené se silnou akustickou emisí a zvýšeným otěrem nástroje. Pro další testování fréz byla zvětšena šířka řezu, čímž se proces obrábění stabilizoval. První série zkoušek fréz z oceli Frézy z oceli tedy byly testovány již podle nových řezných parametrů, které jsou uvedeny v Tab. 5. Řezná rychlost vc 17,6 m/min Otáčky vřetene n 280 min-1 Posuv na zub fz 0,056 mm Minutový posuv f 63 mm/min Hloubka řezu ap 5 mm Šířka řezu ae 1 mm Kriteriální opotřebení břitu VBB krit 0,15 mm Jelikož je kryogenní tepelné zpracování nákladnější než klasické tepelné zpracování, je důležité maximalizovat přínosy této netradiční technologie. Bylo by vhodné dále pokračovat v testování kryogenně zpracovaných nástrojů, aby byly zjištěny optimální řezné podmínky. Případně by bylo přínosné dále experimentovat s režimy kryogenního zpracování. Tyto kroky by vedly k maximalizaci technických i ekonomických přínosů. Použitá literatura [Kraus 2000] Kraus, V. Tepelné zpracování a slinování. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, s. ISBN [Smith 1988] Smith, J. Apparatus and method for the deep cryogenic treatment of materials [patent]. United States Patent, Zapsáno Relativní trvanlivost [%] [Peca 1988] Peca, P. ŠKODA - ÚVZÚ. Kryogenní zpracování nástrojových ocelí. Plzeň, 1988 Tabulka 5. Řezné parametry pro testování fréz z oceli Záznam naměřených hodnot a vyhodnocení testování fréz probíhal stále stejně. Výsledné trvanlivosti a relativní porovnání fréz jsou uvedeny v Tab. 6. Fréza tvb [min] Frézy podle TZ 52/ / / / / / /9 54 E 69,5 123% [IMP 2008] IMP. Report from wear test with aid of amsler machine. Varšava, 2009 F % [Kesl 2007] G 59,5 105% Kesl, M. Rychlořezné ocele stále aktuální. [online]. [cit ]. dostupné z: H 56,5 100% Kontakt: Ing. Jiří Němec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra technologie obráběná Univerzitní 22, Plzeň, ČR Tel.: , 52/10 59 Tabulka 6. Výsledné trvanlivosti testovaných fréz z oceli

8 POSPOL 2/2013 Představení kateder Katedra technologie obrábění patří mezi pět Katedra materiálu a strojírenské metalurgie je oborových kateder Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni a jako jediná katedra na ZČU je držitelem certifikátu systému řízení kvality podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009. další oborová katedra Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni. Hlavním cílem je výchova mladých odborníků v oboru materiálového inženýrství a strojírenské metalurgie. Katedra poskytuje výzkumnou základnu teoretické a experimentální zázemí pro řešení problémů v uvedeném oboru. Je rozdělena na čtyři samostatná oddělení: Obrábění a montáže Řízení kvality Technologické přípravy Dílenských laboratoří Hlavní směry výzkumu: Katedra je dlouhodobě zaměřena v oblasti výzkumu a vývoje do optimalizace pracovních podmínek řezných nástrojů, vývoje a rozšíření moderních technologií obrábění (HSC, HPC), vývoj nových koncepcí řezných nástrojů a přípravků, vývoj postprocesorů pro obrábění tvarově velmi složitých obrobků, vývoj systému NC programování pro broušení tvarových nástrojů na brousících strojích v pěti a více osách, digitalizace objektů, zpracování digitalizovaných dat, reverzní inženýrství, rapid prototyping, výzkum možností racionalizace práce se zaměřením na základní prvky pracovního procesu a ergonomii pracoviště, vývoj a výzkum manažerských nástrojů pro řízení kvality, racionalizaci práce, ergonomii a spolehlivost výrobních strojů a procesů. Vytváření ultra-jemných struktur u ocelí a Al slitin Termomechanické zpracování ocelí Vývoj nekonvenčních procesů tváření Fyzikální simulace technologických procesů Analýza tenkých vrstev v aplikaci na řezné nástroje Predikce vlastností kovových i nekovových materiálů Katedra nabízí možnosti využití celé řady pracovišť, kde je možno zaměřit se na výzkum jednotlivých vlastností materiálů. Např.: Chemická analýza a materiálová chemie Mechanické zkoušky Zkoušky tečení Metalografické a faktografické hodnocení Tepelné zpracování Materiáloví expertízy A další Tento bulletin byl vytvořen v rámci projektu POSPOL - CZ.1.07/2.4.00/ , na kterém se podílí dvě katedry Fakulty strojní v Plzni, a to Katedra technologie obrábění a Katedra materiálu a strojírenské metalurgie. 8

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

POSPOL 1/2013. Projekt č CZ.1.07/2.4.00/17.0052 Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji

POSPOL 1/2013. Projekt č CZ.1.07/2.4.00/17.0052 Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji Bulletin 1/ 13 POSPOL 1/2013 Slovo úvodem Cílem prvního vydání bulletinu je seznámení s projektem POSPOL a představení některé firmy, se kterou univerzita navázala spolupráci. Další příspěvky jsou od studentů

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304)

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) ZRYCHLOVACÍ PŘÍSTROJ ZP - 10/X NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-101 00 Praha 10 Czech Republic phone: +420 246 002 321, +420 246 002 249 fax: + 420 246 002 335 e-mail: obchod@narexmte.cz

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Bakalářský a navazující magisterský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor strojírenská technologie: Poskytuje budoucím inženýrům potřebný přehled, kvalitní znalosti

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 Plzeň, září 2013 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň - Bory Adresa pro

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

Nabízíme. Jsme certifikováni dle BS EN ISO 9001:2008 CAD. - Výrobu přesných prototypových dílů. znějších kovů, včetn. - Sériovou

Nabízíme. Jsme certifikováni dle BS EN ISO 9001:2008 CAD. - Výrobu přesných prototypových dílů. znějších kovů, včetn. - Sériovou Nabízíme - Výrobu přesných prototypových dílů - Výrobu ověřovacích ovacích sérií - Sériovou výrobu přesných strojních dílů z nejrůzn znějších kovů, včetn etně vysoce kalených ocelí a velmi obtížně obrobitelných

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Akce na závitové frézy

Akce na závitové frézy Akce na závitové frézy Závitové frézy z tvrdokovu za akční ceny Závitová fréza TM bez vnitřního chlazení pro metrický závit ISO Obj. č. 4133 K/ TM S dk l1 l2 Z Kód mm mm mm mm mm mm M 6 1,00 4,800 6,000

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41 NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI Nízkouhlíkové oceli: svařitelné oceli (požadována především vysoká pevnost) oceli hlubokotažné (smíšené pevnostní vlastnosti ve prospěch plastických) Rozdělení svař. ocelí: uhlíkové

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více