Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013"

Transkript

1 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala zastoupením společnosti ESI GROUP pro země Střední a Východní Evropy. Kromě České republiky se stará zejména o zákazníky ze Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu. Společnost MECAS ESI s.r.o. obdržela v lednu 2009 certifikát osvědčující, že její systém managementu odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost MECAS ESI s.r.o. je dlouholetým členem NAFEMS organizace pro zajištění kvality softwaru v oblasti CAE. Tým inženýrů MECAS ESI s.r.o. poskytuje technickou podporu a konzultace v oblasti simulací nárazových zkoušek, zkoušek z oblasti pasivní bezpečnosti, výrobních procesů tváření, lití, svařování, tepelného zpracování, ale také například vibroakustiky, proudění a elektromagnetické kompatibility. Zákazníkům jsou k dispozici nejen v sídle společnosti v Plzni, ale i v kancelářích v Brně a v Mladé Boleslavi. Tým zkušených odborníků se zabývá řešením komplexních inženýrských projektů a prodejem pokročilého softwaru včetně služeb s tím spojených. Jako součást ESI GROUP, která je uznávaným světovým dodavatelem nástrojů počítačové simulace v oblastech návrhu prototypů a výrobních procesů, má přístup k nejnovějším metodikám a poznatkům v oblasti počítačové simulace. Společnost rovněž klade důraz na reálné modelování fyzikálních vlastností materiálů. Nabízené řešení spočívá v provedení ucelené výpočtové analýzy. V jednotlivých krocích jsou řešeny náročné úlohy počítačové simulace, která se snaží postihnout co největší množství jevů, jež mohou ovlivnit podobu a vlastnosti finálního produktu. Jedná se například o propojení výsledků výpočtu jednoho programového souboru jako vstupu do následných počítačových analýz. Typickým příkladem řetězení jednotlivých výpočtových

2 POSPOL 2/2013 analýz je přenesení výsledků ze simulace plošného tváření do simulací nárazových zkoušek (crash testů). Společnost ESI Group v únoru letošního roku zprovoznila webový portál MyESI, který umožňuje zákazníkům přístup k široké škále dokumentací, informacím o školení, a také složce "Tipy a triky", jež poskytuje členům ESI komunity možnost zlepšit využití software. V dnešní době je portál zaměřený na oblasti lití (ProCAST a QuikCAST), lisování (PAM-STAMP) a svařování (SYSWELD). Tým ESI nadále pracuje na rozšíření obsahu o další řešení ESI software. Více informací o tomto uživatelském portálu naleznete na myesi.esi-group.com Kontakt MECAS ESI s.r.o. Brojova 2113/16, Plzeň, CZECH REPUBLIC Představení bakalářské práce Příprava hlinitokřemičitého kompozitu na bázi vodního skla Bakalářská práce je rozdělená na dvě základní části: teoretickou a experimentální. Teoretická část práce je zaměřena na literární rešerši zadaného tématu, kterým je výroba nových druhů anorganických pojiv. Tato netradiční pojiva jsou obvykle tvořena křemičitými nebo hlinitokřemičitými fázemi (příp. jejich modifikacemi) a vykazují určitý stupeň amorfní struktury (obvykle dle způsobu přípravy). Plněním hlinitokřemičitých matric různými granulárními plnivy mohou vznikat kompozitní materiály s užitnými technickými parametry, jakou jsou mechanická pevnost v tlaku a ohybu, teplotní odolnost, žárupevnost nebo chemická stálost (odolnost vůči agresivnímu prostředí). Mechanismus přípravy těchto materiálů je obvykle založen na rozpuštění původních fázi (vstupních surovin) v silně alkalickém prostředí (roztoky hydroxidů, uhličitanů alkalických kovů, koloidní roztoky rozpustných křemičitanů na bázi Li+, Na+, K+, Rb+, aj.), následné gelaci, polykondenzaci a vzniku nových struktur v pevném skupenství. Dle způsobu přípravy je možné touto cestou připravit i řadu zeolitických struktur. Hlinitokřemičitá pojiva mohou nacházet své uplatnění především ve stavebním průmyslu, a mohou se stát náhradou tradičních pojiv, 2

3 POSPOL 2/2013 jakými jsou produkty na bázi slínku (např. portlandský cement). Vývoj kompozitních materiálů na této bázi může vést k návrhům nových konstrukcí, které by s dříve dostupnými hmotami nebylo možné realizovat. Praktická část bakalářské práce se věnuje přípravě hlinitokřemičitého granulárního kompozitu na dvou složkové bázi. Základní matrice je připravena z pucolánově aktivní látky tj. pevné složky značené a z vodného roztoku křemičitanu draselného (vodní sklo). Jako částicové plnivo je využit pálený lupek v zrnitostním rozsahu 0-1 mm. U finálních kompozitů se studují výsledné mechanické charakteristiky (zkoušky pevnosti v ohybu a tlaku) včetně objemových změn v rozsahu teplot C. Kontakt Řešitel: Vedoucí projektu: Konzultant projektu: Stanislava Podmanická Ing. Tomáš Křenek, Ph.D. (KMM) Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D. (NTC) Představení bakalářské práce Studium mikrostruktury opravných svarů tlakových nádob jaderných reaktorů Předmětem bakalářské práce je studium mikrostruktury opravných svarů talkových nádob jaderných reaktorů a zároveň stanovení vhodných parametrů pro opravné svařování a navařování. Dále zjištění, zda bude nutné dalších tepelných zpracování po svařování. Jedná se o opravné svary u tlakových nádob typu VVER V první řadě je nutno podotknout z jakých částí se talková nádoba skládá a kde jsou svary provedeny. Skládá se tedy z několika prstenců, hrdel, výlisků dna a výlisků víka. Tyto části jsou k sobě svařeny automatickým svařováním pod tavidlem obvodovým svarem, pouze hrdla k prstencům ručně. Vnitřní povrch aktivní zóny nádoby je pokryt antikorozním návarem. Na takovou nádobu jsou kladeny vysoké provozní nároky tlak za vysoké teploty. Tlak na výstupu z aktivní zóny 15,7MPa, teplota vody na výstupu z reaktoru 320 a výpočtová doba životnosti 40let. Materiál TNR musí mít vhodné mechanické vlastnosti, odolnost vůči teplotnímu napětí, cyklickému namáhání a křehkému porušení (lomová houževnatost). Korozní odolnost pokrytí antikorozním návarem TNR. Zaručen přímý a rychlý odvod tepla - nutné dodržovat malé teplotní dilatace. Vhodná radiační stabilita odolnost vůči radiačnímu poškození (radiační zkřehnutí). Vysoká čistota - veškeré nečistoty způsobují změny mechanických vlastností a korozní odolnosti. Technologičnost - snadné opracování a svařování. Dostupnost materiálu a cena. Dále je tlaková nádoba vystavena defektům, jako je radiační poškození. Příčina tvorba defektů v krystalové mřížce pod vlivem neutronů a jiných částic s vysokou energií. Hlavními defekty jsou vakance a intersticiální atomy. Což je způsobeno neutrony a gama paprsky. Nebo mřížkový ohřev na teploty až k několika desítkám stupňů celsia. Způsoben uvedením blízkých atomů do rychlého kmitání. Nastane přechodné roztavení nebo vypaření a drastické poškození mřížky (prolétnutím neutronů, protonů, deutronů a alfa-částic mřížkou). Důsledky těchto defektů: - zvyšuje se mez kluzu, pevnost a tvrdost, - klesá tažnost, kontrakce, vrubová houževnatost, - tranzitní teplota se posunuje k vyšším teplotám Nejvhodnější parametry pro svařování navařování má metoda TIG, neboli WIG. Proto se i opravné svařování provádí touto metodou. U dosud používaného materiálu pro VVER 440 bylo nutné přežíhat tepelně ovlivněnou oblast pod první navařenou housenkou při navařování druhé housenky. Aby došlo k přežíhání tepelně ovlivněné oblasti, používalo se zvýšení příkonu u druhé svarové housenky. Materiál pro VVER 1000 bude dále přezkoumáván v metalografické laboratoři. Experiment bude probíhat dvojím způsobem: - všechny housenky navařeny při stejných podmínkách - změna parametrů druhá a další housenky mají zvýšený příkon Kontakt Řešitel: Petr Šafařík 3

4 POSPOL 2/2013 Zvyšování trvanlivosti nástrojů z RO kryogenním tepelným zpracováním Příspěvek pojednává o kryogenním tepelném zpracování rychlořezných ocelí a přínosu této technologie k prodloužení trvanlivosti nástrojů vyrobených z rychlořezných ocelí. V článku je zmapován vznik a historické přístupy ke kryogennímu tepelnému zpracování. Následně je v článku popsán experiment s kryogenně tepelně zpracovanými nástroji. Cílem experimentu bylo zjistit interakci mezi trvanlivostí nástroje a režimem tepelného zpracování. s.r.o. byli vybráni dva představitelé rychlořezných ocelí. Vybrány byly oceli a Z těchto materiálů byly zhotoveny testovací sestavy pro provedení testu opotřebení na stroji Amlser A-135 (viz Obr. 1). Kryogenní tepelné zpracování V současnosti se hovoří o kryogenním tepelném zpracování jako o nové technologii, přesto myšlenka kryogenního tepelného zpracování se objevila již v dřívějších dobách, kdy na základě experimentů bylo zjištěno, že podchlazení nástrojových ocelí přináší zvýšení otěruvzdornosti. Za rozmachem této technologie v poslední době stojí především rozvoj v oblasti vakuových pecí, kde je možné přesně řídit proces podchlazování. Princip kryogenního tepelného zpracování spočívá v podchlazení součástí pod teplotu Mf, kdy končí přeměna austenitu na martenzit a teoreticky by měl být martenzit v celém objemu součásti. Úplné odstranění zbytkového austenitu však není možné dosáhnout, ale kryogenní tepelné zpracování podíl zbytkového austenitu značně sníží. [Kraus 2000] Dále se během kryogenního tepelného zpracování rychlořezných, a tedy vysoce legovaných, ocelí vylučují drobné disperzní karbidy legujících prvků. Tyto disperzní karbidy spolu s odstraněním co největšího množství zbytkového austenitu mají pozitivní vliv na výslednou otěruvzdornost oceli, tedy i na délku životnosti takto tepelně zpracovaného nástroje. [Smith 1988] Aby mohl být zbytkový austenit odstraněn, je nutné kryogenní zpracování nasadit ihned po kalení. Pokud se mezi teplotami Ms a Mf vyskytne prodleva v ochlazování, dochází ke zvýšení podílu zbytkového austenitu. Navíc se takto vzniklý zbytkový austenit stává stabilizovaným a již se nedá dodatečným podchlazením odstranit. Příčinou stabilizace austenitu může být jednak relaxace pnutí v krystalové mřížce, jednak zablokování dislokací intersticiálami na mezifázovém rozhraní austenit/martenzit. [Kraus 2000] Experiment s kryogenně tepelně zpracovanými nástrojovými ocelemi Na základě nejčastěji používaných rychlořezných ocelí pro výrobu nástrojů ve společnosti PILSEN TOOLS Obrázek 1. Amsler A-135 Testovací sestavy pro test opotřebení se skládaly ze dvou částí, brzdy vzorku a kotouče kontrolního vzorku (viz Obr. 2). Vzorek byl pomocí přítlačné pružiny přitlačován na rotující kontrolní vzorek silou 250 N a kontrolní vzorek rotoval 200 otáčkami za minutu. Celá testovaná sestava byla ponořena v olejové lázni a bylo prováděno průběžné kontrolní měření vždy po půl hodině testu. Celková doba testování opotřebení byla 3 hodiny. Při kontrolních měřeních byl zjišťován úbytek hmotnosti vzorku a celé testovací sestavy. [IMP 2008] Obrázek 2. Testovací sestavy Pro jednotlivé materiály byly zvoleny tři způsoby tepelného zpracování. Jednalo se o klasické tepelné zpracování, které se ve firmě PILSEN TOOLS aplikuje na nástroje z těchto materiálů. Dalším způsobem bylo kryogenní tepelné zpracování, při kterém byly vzorky podchlazeny na -80 C, a poté ještě hluboké kryogenní zpracování, kdy byly vzorky podchlazeny na teplotu C. Tepelné zpracování testovacích sestav z oceli 4

5 0,00015 Wear by weight, g 0, , , , , , , , ,00051 POSPOL 2/ se skládalo ze stupňovitého ohřevu na kalící teplotu 1200 C, poté následovalo ochlazení stlačeným dusíkem o tlaku 0,6 MPa. U kryogenně zpracovaných testovacích sestav následovalo podchlazení. Nakonec byly všechny testovací sestavy popuštěny na teplotu 280 C. Testovací sestavy z oceli byly zpracovány obdobně, pouze se lišily hodnoty kalicí teploty (1220 C) a popouštěcí teploty (200 C). [IMP 2008] Z výsledků těchto testů opotřebení vyplynulo, že kryogenní tepelné zpracování přineslo zvýšení odolnosti proti opotřebení až o 65%. Proto byly zhotoveny další testovací sestavy, aby bylo zjištěno, zda má na nárůst odolnosti proti opotřebení vliv doba, po kterou je materiál vystaven nízkým teplotám při kryogenním tepelném zpracování. [IMP 2008] 0,00060 Režimy tepelného zpracování fréz z nástrojové rychlořezné oceli Označení 30/1 30/2 30/3 30/4 30/5 30/6 30/9 30/10 frézy Ohřev Kalicí teplota Ochlazení 460 C/20, 830 C/25, 1050 C/ C/15 N 2 0,6 MPa Podchlaz. -80 C/8h -180 C/4h -180 C/8h - Popouštění 555 C/2h Tabulka 1. Režimy TZ fréz z oceli Režimy tepelného zpracování fréz z nástrojové rychlořezné oceli Označení frézy Ohřev Kalicí teplota Ochlazení 52/1 52/2 52/3 52/4 52/5 52/6 52/9 52/ C/25, 850 C/20, 1080 C/ C/10 N 2 0,6 MPa 0,00050 Podchlazení -80 C/8h -180 C/4h -180 C/8h - 0, , , , ,00000 ČSN ČSN ČSN ČSN Standard heat treatment Cold treatment Deep cryogenic treatment Obrázek 3. Graf úbytku hmotnosti testovacích sestav po amsler testu [IMP 2008] Výběr režimů kryogenního teleného zpracování nástrojů pro ověřovací zkoušky Na základě předchozích testů a výsledků bylo rozhodnuto testovat přínosy kryogenního tepelného zpracování při reálném řezném procesu, protože zjišťovaný úbytek hmotnosti prováděný na přístroji Amsler A-135 příliš neodpovídá reálnému namáhání nástroje při procesu řezání. Zásadním rozdílem mezi reálným procesem řezání a laboratorním testováním opotřebení je fakt, že celý test opotřebení probíhal v olejové lázni a vzorek i kontrolní vzorek byly ze shodného materiálu. Na základě předcházejících výsledků bylo tedy vybráno několik způsobů kryogenního tepelného zpracování, které v laboratorních podmínkách vykazovali největší přínos odolnosti proti opotřebení. Těmito režimy tepelného zpracování byly zpracovány vždy dvě čelní válcové frézy Ø20 mm. Tento počet byl zvolen z důvodu finanční a časové náročnosti experimentu. Jednotlivé režimy tepelného zpracování pro jednotlivé nástrojové materiály jsou popsány níže (viz Tab. 1 a Tab. 2). Popouštění 555 C/2h Tabulka 2. Režimy TZ fréz z oceli Ověřovací zkoušky kryogenně zpracovaných fréz Testování trvanlivosti čelních válcových fréz probíhalo na tříosé CNC frézce MCV 750 A od firmy Kovosvit Sezimovo Ústí (viz Obr. 4). V rámci testování byl obráběn blok materiálu z oceli o rozměrech 192 x 365 x 145 mm. Testovány byly čelní válcové frézy Ø20 mm se 4 zuby ve šroubovici (viz Obr. 5). Frézy byly upnuty pomocí hydroplastického upínače s vnitřní upínací dutinou Ø20 mm. Po upnutí frézy do upínače byl zkontrolován a zdokumentován stav ostří na dílenském mikroskopu Multicheck PC 500, za použití objektivu se 75 násobným zvětšením. Dále byl nástroj upnut do vřetene stroje. Při prvním upnutí nového nástroje bylo zapotřebí nastavit délkovou korekci nástroje v ose Z. V dalším kroku byl nástroj umístěn do zásobníku nástrojů, aby došlo ke spárování nastavené délkové korekce s nástrojem. Po těchto krocích bylo již možné spustit NC program, kterým byly řízeny pohyby stroje a počet přejezdů nástroje po obrobku. Obrázek 4. CNC frézka MAS MCV 750 A 5

6 POSPOL 2/2013 NC program byl napsán za pomoci cyklů, kdy bylo možné jednoduchým zásahem do programu změnit počet přejezdů nástroje po testovacím obrobku. Díky této snadné změně počtu přejezdů bylo možné efektivně volit časy měření otupení nástroje a tím pružně reagovat na proces obrábění. Během procesu obrábění byla především sledována akustická emise a výkon vřetene potřebný pro uskutečnění řezání. Tyto dva signály spolu s výsledky průběžných měření otupení dávaly jistou představu, jak se proces obrábění a velikost otupení vyvíjí s postupujícím časem. Obrázek 5. Čelní válcová fréza Ø20 Po uskutečnění určitého počtu přejezdů, počet přejezdů se pohyboval od jednoho přejezdu až do pěti přejezdů, bylo prováděno průběžné měření otupení na obvodové části frézy. Průběžné měření probíhalo na dvou předem vybraných břitech frézy. Jeden břit byl vybrán zcela náhodně a jako druhý byl vybrán protilehlý břit k náhodně zvolenému břitu. Břity byly označeny lihovým popisovačem, aby v průběhu měření byly měřeny stále stejné břity a nedošlo tak k hrubé chybě měření. Fréza i s upínačem byla umístěna a upnuta do dutiny přípravku, který je součástí dílenského mikroskopu Multicheck PC 500. Poté byl nastaven jeden z měřených břitů tak, aby bylo možné odečíst hodnotu opotřebení. Opotřebení bylo měřeno na obvodu frézy od čela nástroje do vzdálenosti 3 mm od čela nástroje. Tento měřící rozsah byl zvolen na základě zkušenosti a z technických důvodů spojených s dílenským mikroskopem. Ze zkušenosti bylo známo, že obráběný materiál vytváří otřep. Tento otřep v místě styku s nástrojem výrazně zvyšoval míru opotřebení nástroje. Místo styku bylo ve vzdálenosti hloubky řezu od čela nástroje. Jelikož se otřep vyskytoval nepravidelně, byl jeho vliv zanedbán. Dalším důvodem, proč bylo opotřebení nástroje měřeno pouze do vzdálenosti 3 mm od čela nástroje, byla skutečnost, že stoupání šroubovice bylo natolik velké, že po 3 mm od čela docházelo ke zkreslení obrazu. Toto zkreslení bylo způsobené tím, že osa objektivu mikroskopu nebyla již kolmá na rovinu ostří. Tento problém by musel být řešen mechanickým spojením posuvu objektivu a rotace nástroje, což by bylo technicky velmi náročné a případné ruční nastavení by bylo velice nepřesné. Po odečtení hodnoty opotřebení byl obraz archivován a pootočením frézy o 180 v ose rotace nástroje bylo možné postup opakovat na protilehlém břitu. Když bylo průběžné měření dokončeno, bylo možné nástroj opět upnout do stroje, kde mohl být znovu spuštěn NC program. Takovýto postup se opakoval do doby, než při průběžném měření byla naměřena hodnota opotřebení větší než hodnota VB B krit. Poté byl nástroj vyřazen a opakoval se celý postup s další ještě netestovanou frézou. Vzhledem k velkému objemu experimentálních prací byl tento experiment rozdělen na více částí. První rozdělení bylo podle řezného materiálu fréz a to na část testování fréz z oceli a část testování fréz z oceli K dalšímu členění došlo po první sérii zkoušek, kdy došlo k výběru určitých fréz za účelem potvrzení výsledků z první série zkoušek. První série zkoušek fréz z oceli Před začátkem experimentu byly na základě zkušeností zvoleny řezné parametry (viz Tab.). Tyto řezné parametry byly použity při testování fréz z oceli Řezná rychlost v c 20 m/min Otáčky vřetene n 318 min -1 Posuv na zub f z 0,05 mm Minutový posuv f 63 mm/min Hloubka řezu a p 5 mm Šířka řezu a e 0,5 mm Kriteriální opotřebení břitu VB B krit 0,15 mm Tabulka 3. Řezné parametry pro testování fréz z oceli Naměřené hodnoty opotřebení získané z jednotlivých průběžných měření byly zaznamenány do tabulky. Z této tabulky byly následně sestaveny grafy závislosti míry opotřebení na čase a z grafů byla odečtena trvanlivost jednotlivých fréz. Výsledné trvanlivosti jednotlivých fréz a porovnání kryogenně zpracovaných fréz vůči klasicky tepelně zpracovaným frézám jsou uvedeny v Tab. 4. 6

7 POSPOL Fréza tvb [min] 30/ / / / / / / / /2013 Frézy podle TZ Doplňující testy potvrdily očekávání. Kryogenní tepelné zpracování nástrojů z materiálu mělo stejný přínos jako v první sérii testů. Dále se potvrdilo, že změna řezných podmínek v první sérii byla opodstatněná, jelikož frézy skupiny A z materiálu dosáhly výraznějšího zlepšení trvanlivosti břitu proti klasicky tepelně zpracovaným frézám skupiny D. Relativní trvanlivost [%] A % B 52,5 97,2% C 50,5 94% D % Závěr Na základě experimentu lze konstatovat, že ve většině případů kryogenní tepelné zpracování zvyšuje trvanlivost nástrojů z rychlořezné oceli. Přínos kryogenní tepelného zpracování značně závisí na druhu rychlořezné oceli a použitých řezných podmínkách. Každá rychlořezná ocel vyžaduje jiný režim kryogenního tepelného zpracování, aby bylo možné dosáhnout co možná největšího přínosu trvanlivosti nástroje. Zároveň nevhodně zvolené řezné podmínky mohou zcela setří přínosy kryogenního tepelného zpracování, což se projevilo při prvním testování nástrojů z oceli Tabulka 4. Výsledné trvanlivosti testovaných fréz z oceli V průběhu experimentu se však projevily nevhodné záběrové podmínky spojené se silnou akustickou emisí a zvýšeným otěrem nástroje. Pro další testování fréz byla zvětšena šířka řezu, čímž se proces obrábění stabilizoval. První série zkoušek fréz z oceli Frézy z oceli tedy byly testovány již podle nových řezných parametrů, které jsou uvedeny v Tab. 5. Řezná rychlost vc 17,6 m/min Otáčky vřetene n 280 min-1 Posuv na zub fz 0,056 mm Minutový posuv f 63 mm/min Hloubka řezu ap 5 mm Šířka řezu ae 1 mm Kriteriální opotřebení břitu VBB krit 0,15 mm Jelikož je kryogenní tepelné zpracování nákladnější než klasické tepelné zpracování, je důležité maximalizovat přínosy této netradiční technologie. Bylo by vhodné dále pokračovat v testování kryogenně zpracovaných nástrojů, aby byly zjištěny optimální řezné podmínky. Případně by bylo přínosné dále experimentovat s režimy kryogenního zpracování. Tyto kroky by vedly k maximalizaci technických i ekonomických přínosů. Použitá literatura [Kraus 2000] Kraus, V. Tepelné zpracování a slinování. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, s. ISBN [Smith 1988] Smith, J. Apparatus and method for the deep cryogenic treatment of materials [patent]. United States Patent, Zapsáno Relativní trvanlivost [%] [Peca 1988] Peca, P. ŠKODA - ÚVZÚ. Kryogenní zpracování nástrojových ocelí. Plzeň, 1988 Tabulka 5. Řezné parametry pro testování fréz z oceli Záznam naměřených hodnot a vyhodnocení testování fréz probíhal stále stejně. Výsledné trvanlivosti a relativní porovnání fréz jsou uvedeny v Tab. 6. Fréza tvb [min] Frézy podle TZ 52/ / / / / / /9 54 E 69,5 123% [IMP 2008] IMP. Report from wear test with aid of amsler machine. Varšava, 2009 F % [Kesl 2007] G 59,5 105% Kesl, M. Rychlořezné ocele stále aktuální. [online]. [cit ]. dostupné z: H 56,5 100% Kontakt: Ing. Jiří Němec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra technologie obráběná Univerzitní 22, Plzeň, ČR Tel.: , 52/10 59 Tabulka 6. Výsledné trvanlivosti testovaných fréz z oceli

8 POSPOL 2/2013 Představení kateder Katedra technologie obrábění patří mezi pět Katedra materiálu a strojírenské metalurgie je oborových kateder Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni a jako jediná katedra na ZČU je držitelem certifikátu systému řízení kvality podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009. další oborová katedra Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni. Hlavním cílem je výchova mladých odborníků v oboru materiálového inženýrství a strojírenské metalurgie. Katedra poskytuje výzkumnou základnu teoretické a experimentální zázemí pro řešení problémů v uvedeném oboru. Je rozdělena na čtyři samostatná oddělení: Obrábění a montáže Řízení kvality Technologické přípravy Dílenských laboratoří Hlavní směry výzkumu: Katedra je dlouhodobě zaměřena v oblasti výzkumu a vývoje do optimalizace pracovních podmínek řezných nástrojů, vývoje a rozšíření moderních technologií obrábění (HSC, HPC), vývoj nových koncepcí řezných nástrojů a přípravků, vývoj postprocesorů pro obrábění tvarově velmi složitých obrobků, vývoj systému NC programování pro broušení tvarových nástrojů na brousících strojích v pěti a více osách, digitalizace objektů, zpracování digitalizovaných dat, reverzní inženýrství, rapid prototyping, výzkum možností racionalizace práce se zaměřením na základní prvky pracovního procesu a ergonomii pracoviště, vývoj a výzkum manažerských nástrojů pro řízení kvality, racionalizaci práce, ergonomii a spolehlivost výrobních strojů a procesů. Vytváření ultra-jemných struktur u ocelí a Al slitin Termomechanické zpracování ocelí Vývoj nekonvenčních procesů tváření Fyzikální simulace technologických procesů Analýza tenkých vrstev v aplikaci na řezné nástroje Predikce vlastností kovových i nekovových materiálů Katedra nabízí možnosti využití celé řady pracovišť, kde je možno zaměřit se na výzkum jednotlivých vlastností materiálů. Např.: Chemická analýza a materiálová chemie Mechanické zkoušky Zkoušky tečení Metalografické a faktografické hodnocení Tepelné zpracování Materiáloví expertízy A další Tento bulletin byl vytvořen v rámci projektu POSPOL - CZ.1.07/2.4.00/ , na kterém se podílí dvě katedry Fakulty strojní v Plzni, a to Katedra technologie obrábění a Katedra materiálu a strojírenské metalurgie. 8

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ÚLOHA č. 4 (Skupina č. 1) OPTIMALIZACE ŘEZNÉHO PROCESU (Trvanlivost břitu, dlouhodobá zkouška obrobitelnosti

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% NÁSTROJOVÁ OCEL LC 200 N Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% LC 200 N Je vysoce korozivzdorná, dusíkem legovaná nástrojová ocel s výtečnou houževnatostí

Více

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5% NÁSTROJOVÁ OCEL LC 185 MP Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5% LC 185 MP Je dusíkem legovaná, korozivzdorná ocel typu matrix s excelentní leštitelností.

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 3 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30% CPM 3 V Je nově vyvinutá ultra-houževnatá vysokovýkonná ocel, která je vyráběna společností Crucible

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90%

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90% CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Motivace inovace zkušenost a vzdělávání VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Jméno a příjmení: Školní rok: 2014/2015 Číslo úlohy:

Více

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití. NÁSTROJOVÁ OCEL Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ C V W Mo je pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná semi-rychlořezná ocel, která svojí koncepcí zaručuje vysokou otěruvzdornost

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

Zlepšování užitných vlastností obráběcích strojů změnou konstrukce a technologie

Zlepšování užitných vlastností obráběcích strojů změnou konstrukce a technologie Zlepšování užitných vlastností obráběcích strojů změnou konstrukce a technologie Ing. Martin Mareš, Ph.D. 22. listopadu 2016, Hustopeče ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav výrobních

Více

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40 1 VANCRON 40 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ V mnoha aplikacích nástrojových ocelí pro práci za studena vyžadujeme povlakování povrchu, jako prevenci proti nalepování

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb HSC, tepelné jevy při Definice, popis Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Základní pojmy Teoretická část Tepelné jevy Vyhodnocení Používané pojmy a odkazy VUT Brno Z anglického překladu vysokorychlostní. Používá

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH Typické

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY: 1 SLEIPNER 2 Charakteristika SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti: Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří Vysoká pevnost

Více

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická www.uvi.ft.utb.cz Oblasti spolupráce a služeb

Více

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2 1 RAMAX 2 2 Charakteristika RAMAX 2 je chromová konstrukční ocel odolná proti korozi. Tato ocel se dodává ve stavu zušlechtěném. RAMAX 2 se vyznačuje: vynikající obrobitelnost dobrá odolnost proti korozi

Více

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21 SVERKER 21 1 SVERKER 21 2 Charakteristika SVERKER 21 je molybdenem a vanadem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: TVÁŘENÍ Nástroje

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku 1 CALDIE 2 Charakteristika CALDIE je Cr-Mo-V slitinová, ocel, s následujícími vlastnostmi: 1. vysoká odolnost proti opotřebení 2. vysoká pevnost v tlaku 3. vysoká rozměrová stabilita 4. odolnost proti

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Obsah Protahovací trn Povrchově kalená součást Fréza Karbidické vyřádkování Cementovaná součást Pozinkovaná součást Pivní korunky Klíč

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_14

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 6. cvičení - Frézování Okruhy: Druhy frézek Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA Jiří Stanislav Bodycote HT, CZ 1. Úvod Tepelné zpracování nástrojových ocelí pro práci za tepla patří k nejnáročnějším disciplinám oboru.

Více

dělení materiálu, předzpracované polotovary

dělení materiálu, předzpracované polotovary dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202 < 55 HRc < 1600 N/mm 2 ocel nerez litina měď hliník OR201.020 2 2-38 7 - - 3 OR202.020 2 2-50 12 - - 3 OR201.030 2 3-38 7 - - 3 OR202.030 2 3-50 12 - -

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_17

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu ČSN 19 830 zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kaleno a 3x popuštěno a) b) Obr.č. 1 a) Poškozený zub protahovacího trnu; b) Zdravý zub druhá

Více

2016 TOOL TRADE s.r.o. All rights reserved

2016 TOOL TRADE s.r.o. All rights reserved SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO 3osé OBRÁBĚNÍ KVALITA DYNAMIKA SPOLEHLIVOST portálové 3osé CNC centrum deskové materiály výroba jaderníků, modelů a matric hliníkové slitiny Kompaktní tříosé obráběcí centrum BR A

Více

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT Tematické okruhy pro ústní maturity STT 1 ) Statické zkoušky pro zjišťování pevnosti materiálu druhy zkoušek, zkušební zařízení zkušební vzorky grafické závislosti, vyhodnocení zkoušek, výpočetní vztahy

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Absrakt Vzorky z Cr-V ledeburitické nástrojové oceli vyráběné

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

E-B 502. EN 14700: E Fe 1 E-B 502 EN 14700: E Fe 1 Elektroda pro navařování funkčních ploch součástí z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, u nichž je požadavek zvýšené odolnosti vůči opotřebení, např. pro navařování kolejnic,

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR Education, Research, Innovation FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR FEM ANALÝZA DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ HADICOVÉ SPONY Pavel HRONEK 1+2, Ctibor ŠTÁDLER 2, 1 Úvod Bohuslav MAŠEK 2, Zdeněk

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

NÁZEV PŘÍSPĚVKU KRYOGENNÍ ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA TEPLA SVOČ FST 2014. Bc. Jana Nižňanská Brněnská 26, 323 00 Plzeň Česká republika

NÁZEV PŘÍSPĚVKU KRYOGENNÍ ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA TEPLA SVOČ FST 2014. Bc. Jana Nižňanská Brněnská 26, 323 00 Plzeň Česká republika NÁZEV PŘÍSPĚVKU KRYOGENNÍ ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA TEPLA SVOČ FST 2014 Bc. Jana Nižňanská Brněnská 26, 323 00 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Na rozdíl od běžného podchlazování, které se

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/

Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/ 1 CORRAX 2 Charakteristika CORRAX je vytvrditelná ocel, která ve srovnání s obvyklými nerezovými oceli nástroje, skýtá následující výhody: velký rozsah tvrdostí 34-50, umožněný stárnutím při 425-600 C

Více

TOOLS NEWS B228CZ. Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL. Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny

TOOLS NEWS B228CZ. Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL. Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny TOOLS NEWS B228CZ Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny CERAMIC Řada čelních stopkových fréz Od obtížného obrábění ke snadnému! Generování

Více

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ 1 FORMAX 2 Charakteristika FORMAX je nízkouhlíková ocel, dodávána ve dvou provedeních: válcována za tepla opracovaná. FORMAX se vyznačuje následujícími vlastnostmi: dobrou obrobitelností lze řezat plamenem,

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

Charakteristika. Použití ALUMEC

Charakteristika. Použití ALUMEC 1 ALUMEC 2 Charakteristika ALUMEC pevná hliníková slitina je dodávána v tabulích, které byly válcovány za tepla a tepelně zpracovány. K maximálnímu snížení vnitřního napětí je použito speciálního dotváření

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

EMCO Sinumerik 810 M - frézování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Určení

Více