Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS"

Transkript

1 Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zbyněk Vinš Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Organic food - trend in gastronomy as a normal part of lifestyle LOHAS Bc. Adéla Šímová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Zbyněk Vinš Date of Submission: Date of Thsis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materially, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o. V Praze dne Jméno a příjmení autora

4 Ráda bych poděkovala svému vedoucímu práce panu Ing. Zbyňku Vinšovi za cenné rady a připomínky při zpracování mé bakalářské práce.

5 Abstrakt ŠÍMOVÁ, Adéla. Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 60. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda lidé kupují biopotraviny a do jaké míry jsou produkty ekologického zemědělství součástí životního stylu LOHAS. V návaznosti na první cíl je druhým cílem zmapovat, zda se dají v České republice najít restaurace, které pro přípravu pokrmů využívají biopotraviny a zda a v jaké míře je lidé navštěvují. Na následujících stránkách se lze dočíst o základních pojmech celé práce, o značení biopotravin, o přednostech, ale i nedostatcích biopotravin. Práce se zabývá také otázkou zdraví ve vztahu k biopotravinám a srovnáná je s konvečními potravinami. Nedílnou součástí je také otázka biopotravin v gastronomii. Analytickou část práce tvoří kvantitativní výzkum provedený formou dotazníkového šetření, a také vlastní průzkum trhu, které posloužily pro návrh zlepšení zjištěných problémů. Klíčová slova: Biopotravina, bioprodukt, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, LOHAS

6 Abstract ŠÍMOVÁ, Adéla. Organic food - trend in gastronomy as a normal part of lifestyle LOHAS. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: pages. The purpose of this Bachelor s Dissertation is to determine if people buy organic food and how much are organic products included in LOHAS. The second purpose of this thesis is to reveal some restaurants which use organic food for their dishes and if this restaurants are popular. On the following pages you can find out basic information about organic food, about their labeling, why organic food could be good, and why not. This thesis is also about the relationship between organic food and health. I compared organic food with traditional food that we eat every day. Another part of this thesis is the relationship between organic food and gastronomy. The analysis part of the thesis is a survay made by quantitative research between people. Another part is my own market research. The main aim of these researches was to look out for problems that can be there and find a solution. Key words: conventional farming, environmental farming, LOHAS, organic food, organic product

7 Obsah ÚVOD TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY: ZNAČENÍ BIOPOTRAVIN V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDNOSTI BIOPOTRAVIN NEVÝHODY BIOPOTRAVIN VÝVOJ PRODEJE BIOPOTRAVIN V ČR KONVENČNÍ VS. BIO JE BIO ZDRAVĚJŠÍ? Zahraniční výzkumy BIOPOTRAVINY V GASTRONOMII ANALYTICKÁ ČÁST DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRŮZKUM TRHU ZHODNOCENÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 61

8 Seznam grafů Graf č. 1 Zájem o zdravý životní styl Graf č. 2 Znalost pojmu LOHAS Graf č. 3 Znalost pojmu biopotravina Graf č. 4 Vysvětlení pojmu biopotravina Graf č. 5 Konvenční potraviny vs. bio Graf č. 6 Nákup biopotravin Graf č. 7 Důvod nákupu biopotravin Graf č. 8 Důvod nekupování biopotravin Graf č. 9 Jaké biopotraviny nakupujete nejčastěji? Graf č. 10 Místo nákupu biopotravin Graf č. 11 Důležité aspekty při nákupu biopotravin Graf č. 12 Etikety na biopotravinách Graf č. 13 Čitelnost etiket na biopotravinách Graf č. 14 Biorestaurace Graf č. 15 Konkrétní biorestaurace Graf č. 16 Návštěva biorestaurací Graf č. 17 Četnost návštěv biorestaurace Graf č. 18 Pohlaví Graf č. 19 Věk Graf č. 20 Vzdělání

9 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Rýže Tabulka č. 2 Mouka Tabulka č. 3 Těstoviny Tabulka č. 4 Černý čaj Tabulka č. 5 Mléko Tabulka č. 6 Džus Tabulka č. 7 Chilli Tabulka č. 8 Arašídy Tabulka č. 9 Pomazánkové máslo Tabulka č. 10 Kefír Tabulka č. 11 Vejce Tabulka č. 12 Hovězí žebra Tabulka č. 13 Slunečnicový olej Tabulka č. 14 Ovoce a zelenina

10 Úvod Tématem této bakalářské práce jsou,,biopotraviny trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS. Toto téma jsem si vybrala hned z několika hlavních důvodů. Otázka biopotravin a zdravého životního stylu je v posledních letech velmi aktuální a především také poměrně hodně diskutovaná. Lidé se zajímají, co jí, mnoho z nich je ochotno si za zdravé jídlo připlatit. Zároveň je ale otázkou, zda biopotravina znamená automaticky kvalitu a zda má opravdu vliv na zdravý životní styl. Mnozí si to myslí, naopak existuje druhá skupina lidí, kteří jsou opačného názoru. Články v novinách a na internetu buď biopotraviny vychvalují nebo zatracují. Sama se v posledních pár letech o biopotraviny a celkově bioprodukty zajímám, kupuji je, snažím se stravovat zdravě a vyhýbat se zbytečným chemickým látkám, protože na nás působí už tak dost z okolního životního prostředí. O existenci pojmu LOHAS jsem se dozvěděla teprve nedávno a v souvislosti s biopotravinami mě natolik oslovil, že bych se této otázce ráda věnovala hlouběji. Biopotraviny jsou také velmi populárním trendem, který se čím dál více dostává do podvědomí lidí, a to ať už negativně či pozitivně. A je to vlastně logické. Ze všech stran na nás dnes a denně útočí slova jako bio či eko. Reklamy v televizi i v novinách, stejně tak v rádiu a na internetu. Můžeme jíst potraviny v bio kvalitě, kupovat eko výrobky, chodit oblečeni ve svetru z biobavlny a mazat se biokrémem. Bioprodukty a biopotraviny jsou stále se rozšiřujícím fenoménem, a proto bych o něm ráda napsala svou bakalářskou práci. Určila jsem si dva základní cíle. Primárním cílem této bakalářské práce je na základě kvantitativního šetření zjistit, zda a případně proč lidé biopotraviny kupují, jak často a co je k tomu vede, a zároveň zjistit, do jaké míry jsou biopotraviny vnímány jako součást zdravého životního stylu. Součástí je také zjistit, jak si na českém trhu stojí biopotraviny oproti konvenčním potravinám. Jaké jsou ceny, zda jsou v nich rozdíly, co o výrobcích prodejci uvádějí na etiketách a zda se z etikety vůbec něco zákazník dočte. V návaznosti na první cíl a v souvislosti s tématem bakalářské práce je sekundárním cílem zmapovat, zda se v České republice nacházejí restaurace zaměřené na biopotraviny, tedy zda existují místa, kde se mohou stravovat lidé zajímající se o svůj životní styl. 10

11 V zájmu naplnění výše zmíněných cílů je práce rozdělena do tří částí. V první, teoreticko-metodologické, se zabývám vymezením základních pojmů, jako jsou biopotraviny, bioprodukt, ekologické a konvenční zemědělství, LOHAS. Dále se v této části práce lze dočíst o značení biopotravin, legislativě v České republice a samozřejmě také o biopotravinách v gastronomii. Pro sepsání teoreticko-metodologické části jsem použila sekundární zdroje, především knihy zabývající se biopotravinami, novinové články, ale zároveň jsem čerpala také z webových stránek, které se biopotravinám věnují. Pro zpracování druhé části, tedy analytické, mi posloužil nejprve kvantitativní výzkum, kdy jsem si zvolila metodu dotazníku. Ten jsem vytvořila na základě literatury, zkušeností a především tak, aby byly naplněny cíle této práce. Dotazník byl zveřejněn na internetu a vyplněn se 100% anonymitou respondentů. Dále jsem v této části použila metodu vlastního průzkumu trhu. Ve dvou typech prodejen jsem si vybrala vždy stejné druhy potravin a ty následně porovnávala na základě předem stanovených kritérií, jimiž byla cena, hmotnost, původ a údaje na etiketě. Pro vypracování analytické části jsem vytvořila následující čtyři hypotézy: H1: Většina obyvatel si myslí, že jsou biopotraviny zdravější. H2: Většina lidí dbá na svůj zdravý životní styl. H3: Lidé vyznávající zdravý životní styl navštěvují restaurace, které vaří z biopotravin. H4: Etikety na biopotravinách i konvenčních potravinách uvádějí dostatečné informace a jsou čitelné. Třetí a zároveň poslední kapitola nese název Návrhová část. Zde se věnuji vyjádření svého subjektivního názoru na daný problém, který je v práci řešen. Cílem je vymezit, jakým směrem by bylo vhodné problematiku biopotravin posunout, jakým způsobem vyřešit zjištěné problémy a jak biopotraviny v otázce životního stylu a gastronomie podpořit. Součástí práce jsou také přílohy, kde lze najít vzor použitého dotazníku či loga, jimiž se biopotraviny v České republice značí. 11

12 1 Teoreticko-metodologická část První část mé bakalářské práce se zaměřuje na seznámení s biopotravinami a vším, co s nimi souvisí, od značení po vývoj jejich prodeje, a také s dalšími pojmy, které jsou důležité pro toto téma. Pro pochopení celé problematiky se nejprve budu v úvodu teoreticko-metodologické části práce věnovat základním pojmům, jako je biopotravina a bioprodukt, ekologické a konvenční zemědělství a nakonec LOHAS. 1.1 Základní pojmy: Biopotravinou se rozumí potravina vyrobená za podmínek uvedených v zákoně č. 242/2000 Sb., O ekologickém zemědělství a předpisech Evropských společenství, splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy. 1 Biopotraviny jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti nežádoucím živočichům, rostlinám a houbám), a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek. 2 Jiná definice říká, že biopotravina je potravinářský výrobek získaný z bioproduktů a omezeného množství povolených přísad vymezeným technologickým postupem podle zvláštního předpisu a pod kontrolním režimem. 3 Na produkci a následné zacházení s biopotravinami jsou samozřejmě kladeny přísnější nároky než na běžné potraviny. Týká se to také jejich přepravy či skladování, které musí být šetrné, aby nedošlo k jejich porušení nebo poškození. Od začala platit zcela nová evropská právní norma pro ekologické zemědělství. Jedná se o nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a prováděcí nařízení Komise (ES) 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 834/2007. Soubor nových právních norem doplňuje nařízení Komise (ES) 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz 1 Biokont. Ministerstvo zemědělství. Biokont [online]. Brusel, 2008 [cit ]. Dostupné z: 2 Co jsou biopotraviny a ekologické zemědělství?. In: Ručíme za bio [online] [cit ]. Dostupné z: 3 MOUDRÝ, J. Bioprodukty. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, s. ISBN

13 biopotravin ze třetích zemí. V České republice nadále platí národní zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství 4. Bioprodukt je přímý zemědělský produkt, jako je např. pšenice, mrkev či maso, ze systému hospodaření podléhajícímu zvláštnímu předpisu a režimu kontroly pro ekologické zemědělství. Biopotravinou pak je například biochléb získaný z biomouky a dalších povolených přísad 5. Ekologické zemědělství, někdy nazývané jako organické, alternativní či biologické, je moderní formou obhospodařování půdy bez používání chemických vstupů s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví hospodářských zvířat. Tento zemědělský produkční systém, který umožňuje produkovat vysoce kvalitní potraviny, je nedílnou součástí agrární politiky ČR. Kromě produkce biopotravin přispívá ekologické zemědělství k lepším životním podmínkám chovaných zvířat, k ochraně životního prostředí a ke zvýšení biodiverzity 6 prostředí. 7 Oproti ekologickému zemědělství smí konvenční zemědělství naopak používat látky zvyšující výnos rostlin. Jedná se o všelijaká průmyslová hnojiva, pesticidy, růstové regulátory, apod. Zároveň i během skladování či zpracování jsou používány různé umělé látky. Přednost má kvantita před kvalitou. LOHAS = Lifestyles of Health and Sustainability, v překladu zdravý a udržitelný životní styl, je směr, který se objevil na začátku 90. let a který zahrnuje produkty zaměřené na zdraví, životní prostředí, osobní rozvoj či udržitelný život. Lidé, kteří žijí tímto stylem života, se nezaměřují jen na svoji stravu, ale celkově na trvale udržitelný život v mnoha směrech. Využívají přírodní produkty od kosmetiky až po oblečení, auta na alternativní pohon, využívají obnovitelné zdroje, fair trade produkty apod. Lohasiané, tedy lidé, kteří tento životní styl zastávají, se orientují na produkty a služby, které nepoškozují životní prostředí, pocházejí z etických zdrojů, jsou zaměřené na zdraví a 4 VÁCLAVÍK, T. Český trh s biopotravinami. Moravské Knínice: Green marketing, ISBN KASTNEROVÁ, M.; KOTRBOVÁ, K. Kvalita biopotravin. Biomedicína [online]. 2007, č. 2 [cit ]. Dostupné z: 6 biologická rozmanitost, variabilita všech žijících organismů 7 Ekologické zemědělství. eagri [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 to nejen spotřebitelů, ale také zdraví celé naší planety. Tito lidé tvoří relativně malou, ale finančně velmi silnou skupinu spotřebitelů a jako takoví jsou považováni za ukazatele nastupujících trendů ve zbytku společnosti. Počet Lohasianů se ve světě odhaduje na přibližně % dospělé populace, ve Spojených státech se odhaduje asi 19 % dospělých, což je přibližně 41 milionů spotřebitelů, v Německu se odhaduje, že jde o pět milionů domácností a jejich roční tržní potenciál činí minimálně 200 miliard eur 8. Bohužel není jasné, jak je to s Lohasiány v České republice, protože zde zatím žádný podobný průzkum proveden nebyl. Odhaduje se však, že asi 10 % české dospělé populace by se mělo k tomuto životnímu stylu hlásit. Jde tedy přibližně o 1 milion spotřebitelů. Toto číslo ukazuje, že styl LOHAS ještě zdaleka do naší kultury neproniknul. Lohasiané jsou lidé, kteří dbají jak na zdraví své, tak na zdraví naší země. A proto je mylná představa, která se občas objevuje, že jsou to aktivisté. Jsou to konzumenti, kteří si uvědomují, že chování lidí ovlivňuje život na naší planetě. Trvale udržitelné hodnoty Lohasianů se nejčastěji projevují ve třech oblastech. Jsou to potraviny, energie a doprava. V potravinách se nejčastěji zaměřují na biopotraviny, tedy produkty ekologického zemědělství, v oblasti dopravy nakupují hybridní auta, auta na alternativní pohon a nebo se dopravují veřejnou dopravou. V oblasti energií nakupují zelenou energii, mohou si pořizovat nízkoenergetické domy apod. 1.2 Značení biopotravin v České republice Biopotravinu, při jejíž výrobě bylo použito více než 95 % hmotnosti nebo objemu bioproduktů, přídatných látek a pomocných látek, a na kterou kontrolní orgán vydal osvědčení o biopotravině, značí výrobce biopotravin také grafickým znakem a identifikačním kódem kontrolního orgánu, popřípadě, nevylučuje-li to název biopotraviny, i slovem bio. Pokud při výrobě bylo použito méně než 95 %, avšak alespoň 70 % hmotnosti nebo objemu bioproduktů, přídatných látek a látek pomocných, označí se 8 Bio Summit s rozšířeným tematickým záběrem: LOHAS aneb zdravý a udržitelný životní styl. Incoma[online]. Praha, 2010 [cit ]. Dostupné z: 14

15 biopotravina ještě údaji o procentním obsahu složek zemědělského původu pocházejících z ekologického zemědělství nebo z přechodného období. 9 Jak bylo tedy řečeno, každá potravina musí být v České republice řádně označena, a to jak národní značkou, tak také novým evropským logem. Nařizuje to Rada EU, konkrétně nařízení EHS č. 834/2007, zákon 242/2000 Sb. Národní značkou je tzv. biozebra, viz Příloha č. 2. Evropské logo, viz Příloha č. 3, platí od 1. července Ministerstvo zemědělství k označování biopotravin jasně uvádí:,,vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách od platí také povinnost označovat na obalu místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do Evropské unie ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné. V souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., O ekologickém zemědělství vyplývá pro výrobce i nadále povinnost označovat balené biopotraviny národním logem BIO. 10 Zároveň musí mít každá biopotravina na svém obalu kód organizace, která provedla její kontrolu. Díky tomu si může zákazník na webových stránkách dané organizace zkontrolovat, jestli je potravina v pořádku a zda a s jakým výsledkem prošla kontrolou. V České republice jsou takové organizace tři, všechny pověřené Ministerstvem zemědělství. Konkrétně jde o: KEZ, o.p.s. ABCert AG BIOKONT CZ KEZ o.p.s. je první česká kontrolní organizace, založená v roce Oproti dalším dvěma kontrolním orgánům je tato organizace výjimečná v tom, že zahájila také vlastní program i pro certifikaci biorestaurací. Je tedy organizací, která může rozhodnout o tom, že daná restaurace dostane nálepku BIO. ABCert AG je německá organizace, která v České republice provozuje svoji pobočku od roku Biokont s.r.o. existuje od roku 2005 a je pověřená kontrolní a certifikační činností nejen u nás, ale i na Slovensku. Mimo tyto tři 9 ČERVENKA, J.; KOVÁŘOVÁ, K. Biopotraviny Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, s. ISBN Biopotraviny. eagri [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 soukromé kontrolní subjekty, které vydávají osvědčení o původu biopotravin a bioproduktů, se o kontrolu biopotravin od stará také ÚKZÚZ, tedy Ústřední kontrolní a zkušební ústav, který provádí úřední kontrolu. 1.3 Přednosti biopotravin Největší předností biopotravin je, jak už bylo řečeno, zákaz používání pesticidů. V České republice se smí používat cca 300 druhů těchto látek, to se však nevztahuje na biopotraviny. Naopak je dovoleno používat přírodní látky, jako je např. včelí vosk či éterické oleje. Zakázáno je taktéž používání geneticky modifikovaných organizmů 11 či jejich produků, což jsou např. geneticky pozměněné enzymy, a také aditiv, tedy látek přidávaných do výrobků, aby zlepšily či upravily jejich vlastnosti. Snaha zemědělců o maximální čerstvost a autentičnost biopotravin je důležitá pro jejich prodej. Zachovávají si nutriční a senzorické kvality, zejména barvu a vůni. Biopotraviny, konkrétně např. zelenina, jsou výživnější, obsahují více vitaminů i minerálních látek, méně vody a více vlákniny. Díky těmto faktorům má bio zelenina mnohem výraznější chuť než konvenční zelenina. Další předností biopotravin je vliv na okolní prostředí během jejich pěstování, protože jejich zpracování nezatěžuje životní prostředí. Na rozdíl od běžného zemědělství, které způsobuje erozi půdy, ekologické zemědělství je k přírodě šetrné, a tak nedochází k tomu, aby živočichové a rostliny ztratili svá přirozená stanoviště. Důležitým aspektem je zacházení se zvířaty a zajištění jejich pohody, protože ta žijí v přirozených podmínkách, tím pádem nejsou vystavena stresu jako jiná zvířata chovaná mimo ekologické zemědělství. Zvířata jsou krmena převážně vlastní produkcí farmy, mají dostatek prostoru a přístup do otevřených prostor, není možné chovat desítky slepic v jedné malé kleci. Narozdíl od konvenčních potravin si u bioproduktů lze zjistit, odkud přesně pocházejí. A to dokonce až konkrétní pozemek nebo stáj a také, za jakých podmínek byla daná potravina vyrobena. 11 GMO = každý živý organizmus, rostlina či živočich vyjma člověka, u něhož byla změněna dědičná informace vnesením cizorodého genu z jiného organizmu 16

17 1.4 Nevýhody biopotravin Zásadní, a pro mnohé spotřebitele největší nevýhodou a zároveň důvodem, proč je pravděpodobně lidé tolik nekupují, je jejich cena. Ta je mnohdy i o 100 % vyšší než u konvenčních potravin, týká se to zejména ovoce a zeleniny, ale také masa, jogurtů a celkově mléčných produktů či vajíček. Důvodů je mnoho. Jednoznačně je výroba biopotravin nákladnější, protože na jejich výrobě pracuje více lidí od zemědělství přes zpracování až po kontrolní organizace. Protože se zde nepoužívají žádné látky, které by urychlovaly růst či zrání, výsledkem je sice kvalitní biopotravina, ale tento výsledek trvá déle než růst konvenční potraviny. V ceně biopotravin se odráží i to, jakým způsobem jsou chována zvířata na ekologických farmách. Pro chov zvířat na ekologických farmách platí totiž úplně jiná pravidla než pro zvířata, která žijí na běžné farmě. Mají pro život více prostoru, k dispozici je jim často čerstvá potrava a nejsou porážena tak stresujícím způsobem, jako běžná zvířata. Dalším důvodem pro vyšší cenu biopotravin může být malá konkurence. Pro snížení cen biopotravin je důležité, aby se zvedla poptávka a tím pádem vzrostla konkurence. Pak by v důsledku konkurenčního boje mohly ceny biopotravin klesnout. Druhou zásadní nevýhodou biopotravin je jejich kratší trvanlivost. Jelikož jsou to potraviny bez jakéhokoli chemického zásahu, logicky vydrží čerstvé kratší dobu a mnohem dříve se u nich mohou objevit např. plísně, zato si spotřebitelé při včasném nákupu a konzumaci mohou užít jejich přirozenou barvu, vůni či chuť. Další nevýhodou, která ale nemá vliv na spotřebitele, je pak jejich přísná kontrola to však pro nás, kteří biopotraviny kupujeme, je naopak výhoda, protože bez kontroly by za biopotravinu mohlo být vydáváno prakticky cokoli. 1.5 Vývoj prodeje biopotravin v ČR Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství České republiky, kterou vydalo v první polovině roku 2013, utratili spotřebitelé v roce 2011 za biopotraviny přes 1, 67 miliard korun, čímž zvedli spotřebu biopotravin o 4,6 % oproti předešlému roku. Průměrně každý obyvatel ČR utratil za biopotraviny necelých 200 Kč, v roce 2008 to přitom bylo 176 Kč. Zejména v posledních letech si lidé více všímají kvality potravin. Mnozí z nich už cíleně vyhledávají biovýrobky, a tím, že je kupují a konzumují, chrání své 17

18 zdraví a zároveň přispívají ke zlepšování stavu životního prostředí. Za pozitivní považuji, že většina biopotravin na trhu, konkrétně 54 procent, je českých. A také to, že vzrostl export biopotravin od českých firem. Vyvezla se více než čtvrtina bioproduktů, a to za 570 milionů korun, uvedl tehdejší ministr zemědělství Petr Bendl. 12 Český trh s biopotravinami patří k těm menším, co se obratu týče, ale má vysoký potenciál růstu, což podporuje stát dotacemi nebo také zvýhodněním, která poskytoval v rámci Programu rozvoje venkova v letech či Akčního plánu ČR pro rozvoj EZ v letech , jehož cílem je kromě dosažení 15 % podílu ekologicky obhospodařované půdy na celkové zemědělské půdě České republiky, také navýšení podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin na 3 % a zvýšení podílu biopotravin českého původu na 60 % Konvenční vs. bio Řada studií prokázala, že produkty ekologického zemědělství obsahují podstatně méně reziduí pesticidů než konvenční výrobky, pokud obsahují vůbec nějaká 14. Každopádně je ale jasné, že veškeré biopotraviny nemohou být dobré a kvalitní, pokud nebude dobré okolní prostředí, ve kterém vznikají. Dokonce i biopotraviny mohou obsahovat malé množství reziduí pesticidů. Jedním z důvodů může být přenos ze sousedních konvenčně obhospodařovaných polí. Je ale možné, že kontaminace je způsobena předchozí konvenční produkcí a nedostatečným oddělením během přepravy, uskladnění, zpracování a prodeje. V několika vzácných případech byly nalezeny také zbytky po použití zakázaných pesticidů ŽÁČEK, J. Biopotraviny jsou v Česku stále populárnější. eagri [online] [cit ]. Dostupné z: 13 ŽÁČEK, J. Biopotraviny jsou v Česku stále populárnější. eagri [online] [cit ]. Dostupné z: 14 VALEŠKA, J., ed. Kvalita a bezpečnost biopotravin : srovnání způsobů produkce potravin vyd. Olomouc: Bioinstitut ve spolupráci s PRO-BIO Ligou a PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, 2008, s. 8. ISBN ŽÁČEK, J. Biopotraviny jsou v Česku stále populárnější. eagri [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 V průběhu let 1998 až 2008 proběhlo v zahraničí 7 na sobě nezávislých srovnání kvality a bezpečnosti rostlinných produktů, které byly vyrobeny podle zásad ekologického a konvenčního zemědělství 16. Výsledkem jsou následující informace: Všechny průzkumy zjistily, že biopotraviny obsahují méně bílkovin než potraviny konveční. Ve srovnání obsahu těžkých kovů a patogenních mikroorganismů nebyl zjištěn žádný rozdíl. Naopak co se týče minerálů, kvality bílkovin a vitaminů, biopotraviny jsou mírně kvalitnější. Pozitivní je, že co se obsahu dusičnanů a zbytků pesticidů týče, u biopotravin byly zjištěny lepší výsledky než u konvenčních potravin, což zvyšuje jejich nutriční hodnotu. Z hlediska chuti bývají rostlinné biopotraviny hodnoceny lépe než průměrně a také mají vyšší obsah zdraví prospěšných sekundárních rostlinných metabolitů. 1.7 Je BIO zdravější? Existuje spousta názorů a studií týkajících se zdraví a kvality biopotravin. Konzumace biopotravin nikomu nemůže zaručit, že bude zdravější. Ale rozhodně jsou biopotraviny důlěžitou součástí zdravého stravování. Bohužel je však velmi těžké zjistit, zda mají biopotraviny skutečně na naše zdraví vliv. Je důležité si uvědomit, že veškeré chemikálie na nás působí už přes placentu a pak následně z kosmetiky, čistících prostředků a celkově ze životního prostředí. Zkrátka v průběhu celého života a nejen ve chvíli, kdy bychom procházeli určitým výzkumem, aby bylo zjištěno, jak moc jsou nebo nejsou bio a konvenční potraviny škodlivé. Tudíž je těžké přijít s nějakým důvěryhodným závěrem, který by 100% vysvětlil případnou škodlivost daných potravin. Zahraniční studie zveřejněná na internetu 17, která byla provedená v roce 2001 v 15 zemích Evropské unie, ukazuje, že ovoce a zelenina vypěstované v konvenčním zemědělství stále častěji přesahují hygienické normy obsahu škodlivých látek a většina kontaminovaných čerstvých potravin obsahuje rezidua několika druhů pesticidů. Díváme-li se na otázku biopotraviny vs. konvenční potraviny z tohoto pohledu, představují biopotraviny pro spotřebitele bezpečnější volbu. 15 VALEŠKA, J., ed. Kvalita a bezpečnost biopotravin : srovnání způsobů produkce potravin vyd. Olomouc: Bioinstitut ve spolupráci s PRO-BIO Ligou a PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, 2008, s. 14. ISBN Monitoring of Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein [cit ]. Dostupné z: 19

20 Od roku 1999 se výskyt případů vícenásobné kontaminace pesticidy výrazně zvýšil. Projevuje se naléhavá potřeba prozkoumat, zda a která zdravotní rizika jsou spojena s vícenásobnými rezidui Zahraniční výzkumy Protože v České republice dosud nebyl proveden žádný velký výzkum, kdy by byl zjišťován dopad konzumace biopotravin na člověka, musíme čerpat ze zahraničí. Avšak i tady se takové studie provádějí velmi málo, protože jsou nákladné. Jedním z nich je osmitýdenní pilotní výzkum, jenž se prováděl ve švýcarském klášteře na skupině jeptišek. Ty během daného období konzumovaly stravu vyprodukovanou podle zásad biodynamického zemědělství a následně stravu konvenční. Z průzkumu bylo zjištěno, že u někerých účastnic došlo ke zlepšení psychické i fyzické pohody a zlepšila se jim imunita. Jiná zajímavá studie se týká žen, které po porodu konzumovaly převážně biopotraviny. Na konci tohoto období, které trvalo pět měsíců, byl v jejich mateřském mléku zaznamenán nezanedbatelný nárůst nenasycených mastných kyselin, zejména Omega-3 a konjugované linoleové kyseliny, které jsou pro zdraví člověka velmi prospěšné. Studie, která zkoumala vzorek asi dětí (ve věku od 5 do 13 let) z pěti evropských zemí žijící na rodinných farmách a ze Steinerových škol 19, říká, že konzumace mléka z farem může děti chránit před astmatem a alergií. 20 Přestože se vyskytují studie o tom, že jsou biopotraviny mnohem zdravější než konvenční potraviny, je nutné si uvědomit, že ačkoli biopotraviny neobsahují chemické a jiné škodlivé látky (respektive nejsou používány při jejich pěstování, produkci, skladování apod.), tak či tak se jim v životě nevyhneme, protože se do našeho těla dostávají i jiným způsobem, a to např. z okolního prostředí. Největší smysl biopotravin je tak v tom, jakým způsobem jsou pěstovány, protože narozdíl od běžného pěstování konvenčních potravin 18 VALEŠKA, J., ed. Kvalita a bezpečnost biopotravin : srovnání způsobů produkce potravin vyd. Olomouc: Bioinstitut ve spolupráci s PRO-BIO Ligou a PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, 2008, s. 20. ISBN = Waldorfská škola 19 KOMPRDA, T. Srovnání Jakosti a zdravotní nezávadnosti biopotravin a konvenčních potravin. In: Chemické listy [online]. Brno, 2009 [cit ]. Dostupné z: 20

21 opravdu šetří životní prostředí a zvířata. Např. v roce 2009 bylo na Mendelově univerzitě v Brně v Ústavu technologie potravin provedeno srovnání jakosti a zdravotní nezávadnosti bio a konvenčních potravin 21. Potraviny byly zkoumány z hlediska nutričních hodnot, zdravotní nezávadnosti a senzorické jakosti. Pro někoho nečekané výsledky ukázaly, že rozdíly mezi bio a konvenčními potravinami jsou často protichůdné. A pokud byly nalezeny nějaké rozdíly, ať už hrající ve prospěch bio či konvenčních potravin, byly tak nepatrné, že lze říci, že na člověka nemají žádný větší vliv (pomineme-li děti do dvou let věku, jichž se mohou týkat např. alergie na mléčné výrobky). Naopak výsledky šetření Výzkumného ústavu mlékárenského prokazují jednoznačně větší kvalitu mléka z ekologického zemědělství než mléka z konvenční produkce. Český výzkum tak potvrzuje výsledky výzkumu z Washington State University, který byl proveden v minulém roce. Ten prokázal, že biomléko obsahuje o více než 60 % více zdraví prospěšných omega-3 mastných kyselin než mléko z konvenčního zemědělství 22. Český výzkum probíhal pět let a byl financovaný Ministerstvem zemědělství. Byla analyzována mléka z několika ekologických chovů na obsah bioaktivních látek, tedy látek, které mají pro lidský organismus velký význam, např. vápník, hořčík, vitamin C, D a E. Byly odebrány vzorky jak z ekologických chovů, tak ale i z chovů konvenčních, a to ve stejných obdobích. Výsledkem je fakt, že srovnáme-li obsah bioaktivních látek v bio a konvenčním mléku, jednoznačně se více vyskytují v biomléku. Stále se nedá výslovně říct, zda jsou biopotraviny jednoznačně zdravější než potraviny konvenční, jak bylo napsáno, dodnes se na tom nejsou schopni shodnout ani odborníci, kteří se danou problematikou do hloubky zabývají. Názory jsou opravdu protichůdné a jednotlivé výzkumy se často vzájemně vyvracejí. Avšak pokud jde o mléko, český výzkum ukázal, že by lidé měli dát přednost bio kvalitě. 21 KOMPRDA, T. Srovnání Jakosti a zdravotní nezávadnosti biopotravin a konvenčních potravin. In: Chemické listy [online]. Brno, 2009 [cit ]. Dostupné z: 22 VÁCLAVÍK, Tomáš. Biomléko obsahuje o 60 procent více zdraví prospěšných látek. Bio-info [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 21

22 1.8 Biopotraviny v gastronomii Popularita biopotravin rok od roku stoupá, a to nejen v běžných domácnostech, ale i v restauracích či např. ve školách. Jedním z příkladů je Německo, kde vznikají projekty, které podporují úspěch biopotravin nejen ve veřejném a školním stravování, ale i ve fast foodech či kavárnách. Rakousko zaznamenává vývoj biopotravin nejen ve školách, kde ve Vídni jejich podíl činil v roce 2008 až 50 %, ale i v nemocnicích, kde to bylo přes 30 %. Itálie dokonce uzákonila používání kvalitních místních potravin ve školách. V České republice dochází také k vývoji, ačkoli to není tak dynamické jako v jiných částech Evropy. Podle průzkumu HORECA monitor pražské společnosti Incoma Research 23 z roku 2008, který byl proveden mezi všemi 24 druhy gastronomických zařízení a provozovatelů veřejného stravování v České republice, vzrostl v roce 2008 obrat biopotravin v gastroprovozech o 66 %, přesto je využívalo jen 0,5 % zařízení. 25 Celkem 4 % z těchto zařízení již používalo biopotraviny k přípravě pokrmů pravidelně. Použití biopotravin při přípravě jídel v restauraci pak pro zákazníka znamená zvýšení ceny jídla o cca 14 %. V dynamičtějším zařazování biopotravin do stálé nabídky v restauracích brání řada problémů. Je to jednak problém se zásobováním, s množstvím a nabídkou surovin, ale také cena biopotravin, která je zkrátka o něco vyšší než cena konvenčních potravin. Z průzkůmu dále vyplynulo, že 10 % cateringových firem, které se starají o závodní stravování, biopotraviny také využívalo. Ve školním stravování je to dokonce 20 %. Pravdou je, že biopotraviny se více než v běžně finančně dostupných restauracích objevují spíše v kuchyních nejen pražských luxusních restaurací a hotelů. Příkladem jsou InterContinental, Hilton, Four Seasons, Patriot, TRITON Restaurant hotelu Adria a další. Samozřejmě, že se biogastronomie objevuje i mimo Prahu, např. v hotelu Kašperk v Kašperských horách, dále z biopotravin vaří restaurace Zahrada v Teplicích, restaurace Spirála v Brně a v několika dalších. Mnohé z výše zmíněných restaurací však sice nabízí pokrmy vařené z biopotravin, ale stále se jedná o restaurace, které ještě neprošly procesem certifikace. Znamená to, že svým zákazníkům nabízejí pokrmy vařené ze 23 VÁCLAVÍK, T. Český trh s biopotravinami. Moravské Knínice: Green marketing, ISBN publikace Český trh s biopotravinami blíže nespecifikuje 25 POPP, T. Biopotraviny v gastronomii. In: Envic [online] [cit ]. Dostupné z: 22

23 sezónních potravin a připravené zkrátka ze surovin z ekologického zemědělství, ale za restaurace s nálepkou BIO je zatím považovat nelze. Zmíněný proces certifikace má za sebou pouze šest restaurací, z toho čtyři brněnské, zbylé dvě se nachází v Praze a v Jílovém u Prahy. První certifikovanou biorestaurací v České republice, která získala bio certifikát od již zmíněné certifikační společnosti KEZ o.p.s., se v roce 2009 stala restaurace Rebio. První z dnes čtyř brněnských poboček vznikla již v roce 2004 a už tehdy existoval záměr udělat z ní centrum zdravého životního stylu. Po pěti letech získala restaurace certifikát Biorestaurace. V Brně se také nachází známá restaurace Spirála. Ta se prezentuje jako Bio bistro pro zdravý životní styl. Pro přípravu pokrmů používá biopotraviny, nabízí bio kávu, bio vína či bio čaje. V Praze byla roku 1991 založena společnost Country Life s.r.o., která dnes provozuje nejen prodejny se zdravou výživou, ekologické centrum, ekofarmy či biopekárnu, ale také tři restaurace a občerstvení. Nejstarší z nich vznikla již v roce 1998, funguje na bázi samoobslužného výběru a vaří z dostupných biopotravin. Pražský Country life má dnes dvě restaurace nacházející se v Melantrichově ulici a v Dejvicích, a také jedno občerstvení v Jungmannově ulici. V loňském roce byla v pražské Krymské ulici ve Vršovicích otevřena restaurace či možná spíše bistro, nazvané Plevel. Z webových stránek se nelze mnoho dozvědět, a proto jsem majitele oslovila prostřednictvím u, abych zjistila, jaké potraviny využívají pro přípravu jídel. Plevel se specializuje na RAW food 26 a nakupuje ze 70 % biopotraviny, ze kterých následně připravuje pokrmy. Využívají bio, lokální potraviny, vlastní produkty či menší farmáře. Míst, kam si lze zajít na oběd či večeři a dostat pokrm uvařený alespoň částečně z biopotravin, existuje ovšem celá řada. Pro tyto účely vznikla webová stránka Zde je přehled těchto restaurací i s konkrétním popisem 26 potraviny, které nejsou tepelně ani chemicky upravované 23

24 a odkazem na webové stránky. Bohužel je jasné, že seznam není úplný, naopak se zdá, že celý projekt je teprve v začátcích. Chce-li si člověk, který se chce živit výhradně biopotravinami, zajít do restaurace, rozhodně má na výběr. Ačkoli v České republice najdeme jen šest certifikovaných biorestaurací, mnoho dalších biopotraviny pro přípravu jídel využívá. Bohužel na druhou stranu stále ještě biorestaurace nejsou ani zdaleka běžnou součástí české gastronomie. 24

25 2 Analytická část Analytická část mé bakalářské práce se zabývá zjištěním, jak si biopotraviny stojí u veřejnosti, zda lidé vyznávající zdravý životní styl kupují pravidelně biopotraviny či nikoli, zjišťuji důvody, proč a kde biopotraviny nakupují. Odpovědi respondentů zde podrobně popisuji a analyzuji. Ve druhé polovině analytické části práce jsem se prostřednictvím komparativní analýzy pokusila porovnat biopotraviny, které lze najít na českém trhu, s konvenčními potravinami. 17 náhodně vybraných bio i konvenčních potravin jsem porovnala na základě etiket a informací, které o nich výrobce uvádí na obalu. Hlavním kritériem byla cena, hmotnost, původ a informace na etiketě. Cílem bylo zjistit, jak se od sebe liší jednotlivé produkty, co o nich výrobci uvádějí, jak jsou nebo nejsou etikety čitelné a zda biopotraviny, které lze v České republice koupit, opravdu z ČR pocházejí. V práci byly stanoveny tyto hypotézy: H1: Většina obyvatel si myslí, že jsou biopotraviny zdravější. H2: Většina lidí dbá na svůj zdravý životní styl. H3: Lidé vyznávající zdravý životní styl navštěvují restaurace, které vaří z biopotravin. H4: Etikety na biopotravinách i konvenčních potravinách uvádějí dostatečné informace a jsou čitelné. Pro získání dat k potvrzení nebo vyvrácení výše stanovených hypotéz jsem si zvolila kvantitativní formu výzkumu, konkrétně dotazník (viz Příloha č. 1), který je sestaven z 23 otázek. Základem dotazníku jsou uzavřené, polouzavřené i otevřené otázky. 2.1 Dotazníkové šetření Dotazník je velice efektivní technika, která může postihnout velký počet jedinců při relativně malých nákladech. Umožňuje poměrně snadno získat informace od velkého počtu jedinců v poměrně krátkém čase. Dotazník klade vysoké nároky na ochotu dotazovaného, je snadné přeskočit otázky, nebo neodpovědět vůbec. Zároveň je návratnost dotazníků velice nízká DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, s ISBN

26 Dotazník byl vystaven na internetovém portále Vyplňto a šetření probíhalo ve dnech Tento způsob oslovení respondentů byl možná trošku rizikový z důvodu návratnosti, která je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků, ta však nakonec byla cca 70 %. Na dotazník odpovědělo 322 respondentů. Mým cílem bylo oslovit co největší množství lidí, a proto jsem zvolila tuto metodu výzkumu. Data, která jsem od respondentů zjistila, jsou zanesena v grafech, aby byla lépe přehledná a srozumitelná pro budoucí čtenáře této práce. Pro potvrzení nebo vyvrácení čtvrté hypotézy jsem zvolila vlastní průzkum trhu. Ten byl proveden ve dvou typech prodejen: v Hypermarketu Tesco Extra v pražských Vršovicích a v obchodě s biopotravinami Biopotraviny Smíchov. Otázka č. 1. Zajímáte se o svůj zdravý životní styl? Hned první otázka byla zvolena z jediného důvodu. Zdravý životní styl je jeden z několika stěžejních pojmů této práce. Odpovědí na tuto otázku jsem tak získala první přehled o tom, jací jsou moji respondenti. Podle očekávání se přes 92 % dotázaných o svůj zdravý životní styl zajímá. Je to 295 lidí z celkového počtu 322. Potvrzuje se, že lidem není lhostejné, jakým způsobem žijí. Graf č. 1 Zájem o zdravý životní styl zdroj: vlastní zpracování 26

27 Otázka č. 2. Víte, co znamená pojem LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability)? Je zajímavé, že ačkoli se podle odpovědi na první otázku 295 lidí zajímá o svůj životní styl, naopak ještě více, konkrétně 297, tj. stále 92 %, neví, co znamená pojem LOHAS. Svědčí o tom pravděpodobně malá propagace tohoto slova a celé problematiky s LOHASem spojené. Málokde se o něm lze dočíst, respektive spíše musí člověk cíleně články vyhledávat. Lohas, jak už bylo napsáno, znamená mnohem více než jen zdravý životní styl ve smyslu zdravé stravy. Přitom spousta lidí se snaží žít ekologicky a chtějí chránit životní prostředí, přemýšlí, co nakupují a především kde. Jen nevědí, že vlastně žijí LOHAS. Graf č. 2 Znalost pojmu LOHAS zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 3. Stručně vysvětlete, co podle Vás znamená pojem LOHAS. Na tuto otázku tak mohlo odpovědět pouze 25 repondentů tedy těch, kteří na předchozí otázku č. 2 odpověděli kladně. Ostatním se otázka nezobrazila a mohli přejít na dotaz č. 4. Z 25 potencionálních odpovědí byla otázka zodpovězena 15 Šlo totiž o otevřenou otázku, a tudíž se od respondentů vyžadovalo, aby odpověď zformulovali sami vlastními slovy. Riziko tohoto typu otevřených otázek proto je, že zůstanou bez odpovědi. Zároveň však byla nepovinná, protože otevřené otázky často způsobují, že respondent celý dotazník ukončí a na zbývající dotazy již neodpoví. Kromě dvou odpovědí, z nichž jedna byla Trh, tedy nesprávná, respektive velmi nekonkrétní a strohá, a druhá Zodpovědnost, tudíž repondenta také nelze řadit k těm, kteří jsou 27

28 100% přesvědčeni, že ví a umí vyjádřit, co LOHAS znamená, zbylých 13 dotázaných má o této problematice poměrně dobré povědomí. Odpovědi záměrně nejsou znázorněny v grafu, protože každá byla jinak formulovaná a částečně se lišily, ačkoli smysl vystihly všechny správně. Převládala odpověď, v níž byly zahrnuty pojmy jako zdravý životní styl, udržitelnost, zájem o životní prostředí či sociální spravedlnost. Nejvíce vystihla pojem LOHAS následující odpověď:,,trh LOHAS zahrnuje zboží a služby zaměřené na zdraví, životní prostředí, sociální spravedlnost, osobní rozvoj a udržitelný život. Otázka č. 4. Víte, co znamená pojem biopotravina? Na čtvrtou otázku byly dvě možnosti odpovědí, Ano či Ne. Úmyslně nebyla zvolena možnost Nevím, protože tato otázka je také velmi stěžejní pro celé výzkumné šetření a cílem bylo zjistit jasnou odpověď. Jak jsem při zadávání této otázky předpokládala, většina respondentů zvolila odpověď Ano, celkově jde o 97 %, respektive 311 respondentů. Má na to jistě vliv dnešní doba, kdy se slovo biopotravina skloňuje ve všech pádech všude, kam se podíváme. Vzniká čím dál tím více obchodů, které jsou zaměřeny na bio, v supermarketech se zvětšují oddělení s bio výrobky, několikrát do roka se pořádají veletrhy a v čím dál více městech se objevují farmářské trhy. To vše nasvědčovalo tomu, jak respondenti zodpověděli danou otázku. Graf č. 3 Znalost pojmu biopotravina zdroj: vlastní zpracování 28

29 Otázka č. 5. Stručně vysvětlete, co je podle Vás biopotravina. Přesně tomu množství lidí, kteří na předchozí otázku odpověděli Ano, se následně zobrazila otevřená otázka č. 5, na kterou museli, stejně jako v otázce č. 3, zformulovat svoji vlastní odpověď. Z 311 respondentů na tuto otázku však odpovědělo pouze 235, ostatní ji přeskočili, případně vyplňování ukončili. Více než polovina, konkrétně 174 respondentů odpovědělo jednoznačně. Podle nich je biopotravina taková potravina, která byla vyrobena bez chemických, konzervačních a dalších přídatných látek. Že jsou to bioprodukty vypěstované na základě ekologického zemědělství, napsalo 29 lidí. Na legislativu se odkazuje 13 respondentů, ti napsali, že jsou biopotraviny takové potraviny, které byly vypěstovány v souladu s platnou českou legislativou. Zbytek odpovědí už se liší, avšak za zmínku stojí, že jsou biopotraviny marketingovým tahem, módní záležitostí či že jsou to sice potraviny vypěstované bez chemických látek, ale stejně nejsou zdravé, protože biosalám je stále jen salám, byť vyrobený šetrnějším způsobem. Podobnou odpovědí je pak myšlenka, že ačkoli se na biopotraviny nepoužívají žádné postřiky, nejsou o nic zdravější než potraviny konvenční. Pro někoho je biopotravina produktem pomýleného ekozemědělství, pro další dva respondenty pak potravina, jejíž výroba je šetrnější k životnímu prostředí. Dvě odpovědi zůstaly nevyplněny. Graf č. 4 Vysvětlení pojmu biopotravina zdroj: vlastní zpracování 29

30 Otázka č. 6. Myslíte si, že jsou biopotraviny zdravější než konvenční potraviny? Dvě třetiny respondentů, tj. 67 %, na tuto otázku odpověděly kladně. 211 dotázaných si tedy myslí, že biopotraviny jsou zdravější. Zbytek, 102 repondentů, je opačného názoru. Tato otázka, respektive odpovědi na ni, svědčí o částečné neinformovanosti respondentů v otázce zdraví biopotravin. Graf č. 5 Konvenční potraviny vs. bio zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 7. Kupujete biopotraviny? Na sedmou uzavřenou otázku odpovědělo 58 % respondentů, což je 181 lidí, kladně, tedy kupují je, ale nepravidelně. Pravidelnost v nákupu biopotravin uvedlo 21 dotázaných, to je 7 %. Biopotraviny nekupuje 35 % respondentů. Graf č. 6 Nákup biopotravin zdroj: vlastní zpracování 30

31 Otázka č. 8. Co Vás vede k nakupování biopotravin? Odpověď na tuto otázku mohli respondenti zvolit buď jednu či více z pěti nabízených a nebo doplnit svoji vlastní. Největším důvodem pro nákup potravin je jejich kvalita, což uvedlo 127 osob. Je tedy pro mnohé velmi důležitá. Pro více než polovinu, kteří na otázku odpověděli, jde přesně o 109 respondentů, jsou biopotraviny zdravější, a proto je kupují. Lepší chuť vede k nákupu biopotravin 107 osob, pozitivní vliv na životní prostředí pak 74 dotázaných. Díky lepšímu vzhledu kupuje biopotraviny 29 lidí. Následující odpovědi jsou vlastními myšlenkami a názory respondentů. Za zmínku rozhodně stojí názor, že nákupem respondent podporuje menší a lokální firmy či podnikatele, který se objevil 4. Tito respondenti vystihli jeden z několika důležitých smyslů, které biopotraviny přináší. Dále respondenti uvedli, že u biopotravin jsou si jisti jejich původem od regionálních farmářů, a konečně posledním důvodem pro nákup je pro další dva respondenty složení biopotravin. Graf č. 7 Důvod nákupu biopotravin zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 9. Proč biopotraviny nekupujete? Kdo uvedl v otázce č. 7 odpověď Ne, případně Ano, nepravidelně byl automaticky přesměrován na otázku č. 9. Týká se to tedy 219 osob. Zde měli stejně jako v té předchozí respondenti na výběr z několika variant odpovědí, případně mohli vyplnit svůj vlastní důvod, proč biopotraviny nekupují nebo proč je nekupují tak často. 31

32 Jednoznačně vyhrála odpověď, že jsou biopotraviny moc drahé. To uvedlo 74 lidí. Celá otázka týkající se biopotravin je podle 44 osob reklamním tahem a biopotravinám nevěří 34 respondentů. Stejné množství uvedlo, že nevidí rozdíl mezi bio a konvenčními potravinami. 20 lidí si pěstuje své vlastní biopotraviny. Čtyřem respondentům biopotraviny nechutnají. Zbytek odpovědí, které respondenti uváděli sami vlastními slovy, se víceméně neliší. Shodují se v tom, že nálepku BIO si může dnes dát na potravinu téměř kdokoli a že jsou konvenční potraviny ve finále často zdravější. Jeden respondent biopotravinám nevěří z toho důvodu, že celková kontrola potravin v České republice není nijak valná. Bohužel se zde opět ukazuje největší problém, a tím je absolutní neinformovanost lidí v České republice. Mnozí si myslí, že je dnes jednoduché začít podnikat s biopotravinami a že potraviny neprochází žádnou nebo nevýznamnou kontrolou. Opak je ale pravdou, jak bylo popsáno v Teoreticko-metodologické části bakalářské práce. Graf č. 8 Důvod nekupování biopotravin zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 10. Jaké biopotraviny nakupujete nejčastěji? Opět se jedná o povinnou otázku s nabízenými odpověďmi a s možností doplnit svoji vlastní odpověď. Byla možnost zvolit více odpovědí. 32

33 Jednoznačně zde vyhrály tři druhy potravin, a to mléčné výrobky, které kupuje 111 lidí, dále ovoce, které uvedlo 101 osob a v neposlední řadě zelenina, kterou kupuje 100 respondentů. Nákup biomasa uvedlo 72 dotázaných a vejce 55 osob. Dále pak respondenti uvedli, že nejvíce nakupují obiloviny, luštěniny, mouku, pečivo, různá semínka, ořechy, koření, čaj a kávu, těstoviny, rýži, tofu a šmakouna, sladkosti, sušené ovoce, ryby či olej, ale i příkrmy pro děti. Graf č. 9 - Jaké biopotraviny nakupujete nejčastěji? zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 11. Kde je nakupujete? V této otázce bylo opět možné zvolit více odpovědí. Nejvíce repondentů, přesněji 146, to je 73 %, uvedlo, že biopotraviny nakupuje v obchodě se zdravou výživou. V supermarketech a hypermarketech si biopotraviny koupí 112 lidí (56 %), přímo u výrobce 69 (36 %) a v drogerii 47 (23 %). Přes internet nakupuje 6, 5 % repondentů, to je 13 lidí, v lékárně 5 (2, 5 %). Na farmářské trhy si pro biopotraviny chodí 12 respondentů, 3 si pěstují svoje vlastní potraviny. Někdo pak jezdí pro biovýrobky za české hranice do Německa, jiný nakupuje v ověřených specializovaných obchodech typu Grunt či Sklizeno, což jsou společnosti provozující obchody, které nabízejí tradiční české, farmářské a bio potraviny. 33

34 Graf č. 10 Místo nákupu biopotravin zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 12. Na čem Vám nejčastěji při nákupu biopotravin záleží? Stejně jako v několika předchozích otázkách i tato otázka je polouzavřená, respondenti museli i zde zvolit minimálně jednu odpověď, avšak bylo možno i více, či napsat vlastní odpověď. Největší podíl získala odpověď Složení. Zvolilo ji 142 respondentů. Chuť je důležitá pro 117 lidí. Na třetím místě skončila Cena, kterou zvolilo 88 osob. Na doporučení při nákupu biopotravin dá 71 respondentů. Podle značky nakupuje 13 lidí, obalem se řídí 4. Vlastními zkušenostmi se řídí dva respondenti, další pak kvalitou, původem či důvěryhodností výrobce. Graf č. 11 Důležité aspekty při nákupu biopotravin zdroj: vlastní zpracování 34

35 Otázka č. 13. Čtete etikety na biopotravinách? Na tuto otázku byly pouze dvě možnosti odpovědí, a to Ano či Ne. Ano odpovědělo 88 % respondentů, to je 176 lidí. Stále se jedná pouze o ty osoby, které na otázku, zda biopotraviny kupují, neodpověděli Ne. Etikety na biopotravinách nečte 25 lidí, to je 12 %. Z odpovědí je stále vidět, že mezi respondenty převažují ti, kteří se zajímají o svůj životní styl a o to, co jí. Graf č. 12 Etikety na biopotravinách zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 14. Jsou podle Vás etikety na biopotravinách čitelné? Otázka se týká všech 176 respondentů, kteří uvedli v předchozí otázce, že čtou etikety na biopotravinách. 134 (75 %) osob uvedlo, že čitelné jsou, podle 13 dotázaných (7 %) etikety čitelné nejsou a 31, tedy 18 % osob uvedlo, že neví. Graf č. 13 Čitelnost etiket na biopotravinách zdroj: vlastní zpracování 35

36 Otázka č. 15. Myslíte si, že v České republice jsou restaurace, které vaří z biopotravin? Na tuto otázku odpovědělo 154 respondentů Ano, jde téměř o polovinu, přesněji o 154 lidí. Naopak Ne uvedlo 27 osob (9 %). Neví 130 dotázaných, což je 42 % lidí. Graf č Biorestaurace zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 16. Znáte nějakou takovou restauraci? Tato otázka se samozřejmě zobrazila těm respondentům, kteří na předchozí otázku odpověděli Ano. 90 lidí žádnou biorestauraci nezná, ačkoli z předchozí otázky vyplývá, že jsou přesvědčeni, že nějaká taková existuje. Je to celkem 58 %. Naopak 66 (42 %) respondentů ví o existenci restaurace, která k přípravě pokrmů využívá biopotraviny. Graf č. 15 Konkrétní biorestaurace zdroj: vlastní zpracování 36

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz ALBIO s.r.o. ALBIO vznik 2002 Síť bioprodejen (dnes 3x v Praze, na Andělu provozujeme největší bioprodejnu v ČR) Jediná komplexní biorestaurace v ČR První tradiční biopekárna v Praze Plnohodnotný bio catering

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Informace podporují prodej produktů

Informace podporují prodej produktů Marketing Praxe.Workshop Informace podporují prodej produktů Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAKTICKÁ CVIČENÍ Informace podporují prodej produktů Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: BIOPOTRAVINY PRODUKTY EKOZEMĚDĚLSTVÍ - BOHATÝ ZDROJ ENERGIE,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Co je to regionální značka? Je nebo není přeznačkováno? Značka není soutěžní, trvalá podpora regionu ve všech souvislostech Marketingový nástroj, společná

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Obr. 4 Roční spotřeba ovoce v ČR v hodnotě čerstvého (v kg na osobu) Obr. 7 Odpovědi na otázku č. 6 Podle čeho ovoce při nákupu běžně nakupujete?

Obr. 4 Roční spotřeba ovoce v ČR v hodnotě čerstvého (v kg na osobu) Obr. 7 Odpovědi na otázku č. 6 Podle čeho ovoce při nákupu běžně nakupujete? SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Dotazník Fair Trade Obr. 2 Sklizeň fairtrade banánů Obr. 3 Fairtrade banány Obr. 4 Roční spotřeba ovoce v ČR v hodnotě čerstvého (v kg na osobu) Obr. 5 Odpovědi na otázku č. 4 Jíte

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLETÉHO MASA - HOVĚZÍ Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Nákup potravin umíme to? OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY

Nákup potravin umíme to? OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY 2 METODOLOGIE Téma průzkumu: Nákup potravin umíme to? Typ šetření: kvantitativní Výběr respondentů: kvótní výběr Typ otázek: multiple choice Reprezentativita:

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE

TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE Jaroslav Jánský, Iva Živělová Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou trhu s

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů kostra prezentace ze dne 17.3.2016 lektor: Ing. Ivan Miller, Ph.D ČZU v Praze Institut vzdělávání a poradenství Katedra celoživotního vzdělávání a

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Šetření proběhlo v rámci Světových akčních týdnů, které koordinovala v rámci projektu Světová škola 2 společnost Člověk v tísni.

Šetření proběhlo v rámci Světových akčních týdnů, které koordinovala v rámci projektu Světová škola 2 společnost Člověk v tísni. V průběhu října a listopadu 2011 provedli ţáci 9. ročníku rokytnické základní školy ve Vsetíně dotazníkový průzkum. Hlavním cílem bylo zmapovat spotřebitelské chování vsetínských občanů. Neméně důleţitým

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Seznam příloh Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Příloha 1 Příloha 2 Dotazník Vážená paní/ vážený pane, jmenuji se Veronika Kuncířová a jsem studentkou

Více

PROJEKT: BIOPOTRAVINY

PROJEKT: BIOPOTRAVINY PROJEKT: BIOPOTRAVINY Cíl: Žáci pochopí rozdíl mezi ekologickými a zdravými potravinami. Vysvětlí pojem biopotravina a uvedou důvody pro biozemědělství a biochov zvířat. Klíčové kompetence: pracovní k

Více

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 5. 9. 2017 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR Ivana

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Eu615 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII Měli bychom dbát nejen na nutriční hodnotu stravy, ale i na mikrobiologickou a chemickou čistotu! V současnosti se celkem dbá na základní hygienické

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Občané o způsobu zacházení s potravinami duben 2014

Občané o způsobu zacházení s potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 84 129, 21 1 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Občané o způsobu zacházení s potravinami

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR4c TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 40 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o informace a hodnocení změn českého piva za uplynulé

Více

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny Vyučovací předmět: Chemie potravin a biochemie Učitel: Ing. Marie Rumíšková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída, počet žáků: 2. ročník (19 žáků) Časová jednotka: 45 min. Použité

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

Metodický pokyn č. 2/2013

Metodický pokyn č. 2/2013 komunikaci Metodický pokyn č. 2/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro: mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ rizikové analýzy, kontrolní a certifikační

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 tel: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz, http://cvvm.soc.cas.cz/ Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Závěrečná

Více

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech Regionální potravina Informace o výsledcích kampaně v letech 2012-2013 Struktura projektu 13 krajských soutěží Celostátní kampaň Cílové skupiny Primární ženy/hospodyně Sekundární široká veřejnost/spotřebitelé

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více