Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k"

Transkript

1 Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k

2 Obsah: 1 Štruktúra absolventov do 1 roka od ukončenia školy podľa stupňa dosiahnutého vzdelania podľa dĺţky evidencie absolventi vysokých škôl podľa odboru vzdelania absolventi vysokých škôl podľa ukončenej školy absolventi stredných škôl podľa odboru vzdelania absolventi stredných škôl podľa ukončenej školy okres Nitra absolventi stredných škôl podľa ukončenej školy okres Zlaté Moravce 9 2 Štruktúra absolventov do 2 rokov od ukončenia školy podľa stupňa dosiahnutého vzdelania podľa dĺţky evidencie absolventi vysokých škôl podľa odboru vzdelania absolventi vysokých škôl podľa ukončenej školy absolventi stredných škôl podľa odboru vzdelania absolventi stredných škôl podľa ukončenej školy okres Nitra absolventi stredných škôl podľa ukončenej školy okres Zlaté Moravce 14 3 Mladiství UoZ podľa stupňa dosiahnutého vzdelania podľa dĺţky evidencie 15 4 Medziročné porovnanie (stav absolventov k a k ) podiel absolventov na celkovom počte UoZ porovnanie počtu absolventov podľa stupňa vzdelania porovnanie počtu absolventov vysokých škôl porovnanie počtu absolventov stredných škôl podľa odborov vzdelania 17 Vysvetlivky 18 Pouţité skratky 18 2

3 1 Štruktúra absolventov do 1 roka od ukončenia školy okres ABS do 1 roka od ukončenia školy z toho ženy Nitra Zlaté Moravce podľa stupňa dosiahnutého vzdelania stupeň vzdelania okres Nitra okres Zlaté Moravce počet ABS z toho ţeny počet ABS z toho ţeny stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania podľa dĺžky evidencie Štruktúra ABS podľa dĺžky evidencie v okrese Nitra Štruktúra ABS podľa dĺžky evidencie v okrese Zlaté Moravce do 3 m. 4-6 m m. do 3 m. 4-6 m. 1.3 absolventi vysokých škôl podľa odboru vzdelania odbor vzdelania vysoké školy okres NR okres ZM prírodné vedy 14 7 technické vedy a náuky 35 8 poľnohospod.-lesn. a veterin. vedy a náuky 36 9 lekárske a farmaceutické vedy 8 2 spoločenské vedy, náuky a sluţby vedy a náuky v umení 8 4 spolu

4 1.4 absolventi vysokých škôl podľa ukončenej školy názov VŠ / univerzity okres NR okres ZM I. stupeň VŠ vzdelania II. stupeň VŠ vzdelania I. stupeň VŠ vzdelania II. stupeň VŠ vzdelania Univerzita Komenského, Bratislava Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Trnavská univerzita, Trnava Slovenská technická univerzita, Bratislava Ţilinská univerzita, Ţilina Technická univerzita, Košice Ekonomická univerzita, Bratislava Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra Technická univerzita, Zvolen Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra Trenčianska univerzita, Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava Katolícka univerzita, Ruţomberok Univerzita J. Selyeho, Komárno Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava Iná VŠ ** ** jedná sa o absolventov týchto VŠ: Karlova univerzita Praha (2 UoZ), VŠ ekonomická Praha (1 UoZ), Vysoké učení technické Brno (1 UoZ). V evidencii ÚPSVR Nitra bolo k evidovaných najviac absolventov nitrianskych univerzít - Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) a Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. V nasledovnej tabuľke sú uvedené počty UoZ absolventov týchto škôl, ktorí ukončili štúdium v nasledovných odboroch vzdelania: univerzita odbor vzdelania okres NR okres ZM biologické vedy 2 1 ochrana ţivotného prostredia 3 0 SPU Nitra strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 17 2 stavebníctvo, geodézia a kartografia 2 0 poľnohospodársko lesnícke vedy 36 8 ekonomické vedy 45 6 spolu za SPU Nitra fyzikálno-matematické vedy 2 0 geografické vedy 2 1 biologické vedy 2 1 ochrana ţivotného prostredia 2 2 aplikovaná informatika 3 0 špeciálne technické odbory 2 1 UKF Nitra nelekárske zdravotnícke vedy 4 1 filozofické vedy 2 0 politické vedy 3 1 historické vedy 3 1 publicistika, knihovníctvo a vedecké inf pedagogické vedy 16 6 učiteľstvo 12 2 psychologické vedy 3 0 4

5 univerzita odbor vzdelania okres NR okres ZM učiteľstvo akademických predmetov 7 4 vedy o umení 6 4 spolu za UKF Nitra absolventi stredných škôl podľa odboru vzdelania odbor vzdelania stredné školy okres NR okres ZM technické vedy a náuky strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba elektrotechnika technická chémia potravinárstvo spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov stavebníctvo, geodézia, kartografia doprava, pošty, telekomunikácie špeciálne technické odbory 4 1 poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo veterinárske vedy 1 0 lekárske a farmaceutické vedy zdravotníctvo 4 1 spoločenské vedy, náuky a služby ekonomika a organizácia, obchod a sluţby publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie učiteľstvo úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 15 9 vedy a náuky v umení umenie, úţitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba 6 6 spolu Z absolventov stredných odborných škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra bolo k sledovanému obdobiu evidovaných najviac absolventov v rámci okresu Nitra zo SOŠ na Cintorínskej ulici v Nitre v odboroch vzdelania uvedených v nasledovnej tabuľke: odbor vzdelania počet UoZ autoopravár mechanik 6 autoopravár elektrikár 6 autoopravár karosár 1 dopravná prevádzka cestná a mestská doprava 9 obchod a podnikanie 16 kozmetička, vizáţistka 2 vlasová kozmetika 6 obchodný pracovník 11 5

6 odbor vzdelania počet UoZ fotograf 4 kaderník 8 predavač 5 spolu 74 V evidencii UoZ s trvalým bydliskom v okrese Zlaté Moravce, ktorú vedie ÚPSVR Nitra, je najsilnejšie zastúpená skupina absolventov Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Zlaté Moravce v nasledovných odboroch vzdelania: obchod a podnikanie obchodný pracovník kuchár kaderníkčka spoločné stravovanie čašník, servírka kozmetička Druhou najsilnejšie zastúpenou skupinou absolventov stredných odborných škôl evidovaných v okrese Nitra je SOŠ polytechnická, Dvorčianska ul., Nitra. Absolventi tejto školy sú evidovaní na ÚPSVR Nitra v nasledovných odboroch vzdelania: odbor vzdelania počet UoZ mechanik nastavovač 4 mechanik strojov a zariadení 4 strojárstvo výroba, montáţ a oprava prístrojov 2 strojárstvo obrábanie materiálov 1 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2 obrábač kovov 1 elektrotechnika výroba, prevádzka strojov a zariadení 5 elektromechanik silnoprúdová technika 1 mechanik elektrotechnik 11 technicko-ekonomický pracovník 6 umelecko-remeselné práce 3 spolu 40 6

7 V okrese Zlaté Moravce je na druhom mieste v počte evidovaných absolventov stredných odborných škôl Stredná odborná škola, Slovenského národného povstania 2, Zlaté Moravce v počte evidovaných UoZ - absolventov do 1 roka od ukončenia školy 37. Absolventi ukončili štúdium v týchto skupinách študijných odborov: autoopravár drevárska výroba doprava elektrotechnika stavebníctvo poľnohospodárstvo 7

8 1.6 absolventi stredných škôl podľa ukončenej školy Počet UoZ ABS Škola 1 Gymnázium J. Bosca, Šaštín Stráţe 1 Gymnázium V. Paulinyho, Martin 6 Gymnázium, Golianova ul., Nitra 1 Gymnázium, Párovská ul., Nitra 2 Gymnázium, Vráble 31 Obchodná akadémia, Nitra 1 Obchodná akadémia, Šurany 3 Obchodná akadémia, Zlaté Moravce 2 Odborné učilište internátne, Hlohovec 2 Odborné učilište internátne, Mojmírovce 5 Odborné učilište internátne, Nová Ves nad Ţitavou 2 Pedagogická a sociálna akadémia, Levice 2 Piaristické gymnázium, Nitra 1 SKŠ Gymnázium sv. C. a M., Farská ul., Nitra 1 SOŠ Hlohovec 1 SOŠ obchodu a sluţieb, Banská Štiavnica 1 SOŠ obchodu a sluţieb, Nové Zámky 4 SOŠ obchodu a sluţieb, Zlaté Moravce 40 SOŠ polytechnická, Dvorčianska ul., Nitra 24 SOŠ potravinárska, Cabajská ul. Nitra 1 SOŠ pre sluchovo postihnutých, Kremnica okres Nitra Počet UoZ ABS Škola 2 SOŠ stavebná, Ţilina 2 SOŠ technická, Zlaté Moravce 5 SOŠ veterinárna, Nitra 1 SOŠ záhradnícka, Piešťany 74 SOŠ, Cintorínska ul., Nitra 32 SOŠ, Levická ul., Nitra 25 SOŠ, Nábreţie mládeţe, Nitra 2 SOŠ, Šurany 12 SOŠ, Vráble 3 SOŠ, Zlaté Moravce 1 Spojená škola SOŠ, SPŠ, OA, Partizánske 17 Spojená škola SPŠP, HA, ŠG, Nitra 1 SPŠ dopravná, Trnava 11 SPŠ stavebná, Nitra 7 SPŠ, F. Kráľa, Nitra 1 SPŠ, Šaľa 4 Stredná zdravotná škola, Nitra 15 Súkromná SOŠ Animus 3 Súkromná SOŠ s VJM, Dolné Obdokovce 1 Súkromná škola úţitkov. výtvarníctva, Topoľčany 1 Súkromné konzervatórium, Nitra 8

9 1.7 absolventi stredných škôl podľa ukončenej školy - okres Zlaté Moravce Počet UoZ ABS Škola 6 Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce 1 Gymnázium, Vráble 26 Obchodná akadémia, Zlaté Moravce 1 Pedagogická a sociálna akadémia, Levice 1 SKŠ Gymnázium sv. C. a M., Nitra 1 SOŠ obchodu a sluţieb, Nová Baňa 40 SOŠ obchodu a sluţieb, Zlaté Moravce 1 SOŠ polytechnická, Nitra 1 SOŠ Šaľa 7 SOŠ technická, Zlaté Moravce 3 SOŠ, Cintorínska ul., Nitra 1 SOŠ, Levice 3 SOŠ, Levice 1 SOŠ, Levická ul., Nitra 1 SOŠ, Slovenská Ľupča 37 SOŠ, SNP 2, Zlaté Moravce 2 Spojená škola SPŠP, HA, ŠG Nitra 1 SPŠ, Levice 1 Stredná zdravotnícka škola, Nitra 1 Súkromná SOŠ ANIMUS, Nitra 1 Súkromné konzervatórium, Nitra 1 SUŠ umelecká, Bratislava 9

10 2 Štruktúra absolventov do 2 rokov od ukončenia školy okres ABS do 2 rokov od ukončenia školy z toho ženy Nitra Zlaté Moravce podľa stupňa dosiahnutého vzdelania stupeň vzdelania okres Nitra okres Zlaté Moravce počet ABS z toho ţeny počet ABS z toho ţeny stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania podľa dĺžky evidencie Štruktúra ABS podľa dĺžky evidencie v okrese Nitra 3% 2% 8% 1% Štruktúra ABS podľa dĺžky evidencie v okrese Zlaté Moravce 3% 1% 13% 1% 30% 22% 56% 60% do 3 m. 4-6 m. 7-9m. 9-12m m m. do 3 m. 4-6 m. 7-9m. 9-12m m mes. 2.3 absolventi vysokých škôl podľa odboru vzdelania odbor vzdelania vysoké školy okres NR okres ZM prírodné vedy 14 8 technické vedy a náuky 40 8 poľnohospod.-lesn. a veterin. vedy a náuky lekárske a farmaceutické vedy 11 2 spoločenské vedy, náuky a sluţby vedy a náuky o kultúre a umení 8 4 spolu

11 2.4 absolventi vysokých škôl podľa ukončenej školy názov VŠ / univerzity okres NR okres ZM I. stupeň VŠ vzdelania II. stupeň VŠ vzdel. I. stupeň VŠ vzdelania II. stupeň VŠ vzdel. Univerzita Komenského, Bratislava Prešovská univerzita, Prešov Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Trnavská univerzita, Trnava Slovenská technická univerzita, Bratislava Ţilinská univerzita, Ţilina Technická univerzita, Košice Ekonomická univerzita, Bratislava Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra Technická univerzita, Zvolen Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra Trenčianska univerzita, Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava Katolícka univerzita, Ruţomberok Univerzita J. Selyeho, Komárno Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava Iná VŠ** ** jedná sa o absolventov týchto VŠ: Karlova univerzita Praha (2 UoZ), VŠ ekonomická Praha (1 UoZ), Vysoké učení technické Brno (1 UoZ). 2.5 absolventi stredných škôl podľa odboru vzdelania odbor vzdelania stredné školy okres NR okres ZM technické vedy a náuky strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba elektrotechnika technická chémia potravinárstvo textil a odevníctvo spracúvanie koţe, plastov a gumy a výroba obuvi spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov stavebníctvo, geodézia, kartografia doprava, pošty, telekomunikácie špeciálne technické odbory 7 1 poľnohospod.-lesn. a veterin. vedy a náuky poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo veterinárske vedy 4 0 lekárske a farmaceutické vedy zdravotníctvo 7 1 spoločenské vedy, náuky a služby ekonomika a organizácia, obchod a sluţby publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

12 odbor vzdelania stredné školy okres NR okres ZM - učiteľstvo úplné stredné vzdelanie na gymnáziu vedy a náuky o kultúre a umení umenie, úţitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba 12 8 spolu

13 2.6 absolventi stredných škôl podľa ukončenej školy Počet UoZ ABS Škola 1 Gymnázium J. Bosca, Šaštín Stráţe 1 Gymnázium P. Pázmáňa VJM, Nové Zámky 1 Gymnázium V. Paulínyho, Martin 9 Gymnázium, Golianova ul., Nitra 5 Gymnázium, Párovská ul., Nitra 3 Gymnázium, Piaristická ul., Nitra 3 Gymnázium, Vráble 1 Hotelová akadémia, Nitra 35 Obchodná akadémia, Nitra 1 Obchodná akadémia, Šurany 4 Obchodná akadémia, Zlaté Moravce 2 Odborné učilište internátne, Hlohovec 5 Odborné učilište internátne, Mojmírovce Odborné učilište internátne, Nová Ves nad 11 Ţitavou 1 Odborné učilište internátne, Trnava 2 Pedagogická a sociálna akadémia, Levice 3 SKŠ Gymnázium sv. C. a M., Nitra 1 SOŠ obchodu a sluţieb, Banská Štiavnica 1 SOŠ obchodu a sluţieb, Nové Zámky 8 SOŠ obchodu a sluţieb, Zlaté Moravce 61 SOŠ polytechnická, Nitra 36 SOŠ potravinárska, Nitra 1 SOŠ pre sluchovo postihnutých, Kremnica 2 SOŠ stavebná, Ţilina 2 SOŠ Šurany 3 SOŠ technická, Zlaté Moravce 11 SOŠ veterinárna, Nitra 1 SOŠ záhradnícka, Piešťany 92 SOŠ, Cintorínska ul., Nitra okres Nitra Počet UoZ ABS Škola 1 SOŠ, Hlohovec 43 SOŠ, Levická ul., Nitra 36 SOŠ, Nábreţie mládeţe, Nitra 6 SOŠ, SNP 2, Zlaté Moravce 19 SOU elektrotechnické, Vráble 1 SOU obchodné, Kalná nad Hronom 2 SOU strojárske, Hlohovec 1 SOU, Levice 1 Spojená škola SOŠ, SPŠ, OA, Partizánske 26 Spojená škola SPŠP, HA, ŠG Nitra 1 SPŠ dopravná, Trnava 15 SPŠ stavebná, Cabajská ul., Nitra 1 SPŠ stavebná, Hurbanovo 10 SPŠ, F. Kráľa, Nitra 1 SPŠ, Levice 1 SPŠ, Šaľa 7 Stredná zdravotnícka škola, Nitra 25 Súkromná SOŠ ANIMUS, Nitra 7 Súkromná SOŠ s VJM, Dolné Obdokovce Súkromná škola úţitkového výtvarníctva, 2 Topoľčany 1 Súkromné konzervatórium, Nitra 1 Škola úţitkového výtvarníctva, Topoľčany 1 ZSŠ obchodu a sluţieb, Martin 1 ZSŠ odevná, Levice 13

14 2.7 absolventi stredných škôl podľa ukončenej školy okres Zlaté Moravce Počet škola UoZ ABS 1 Gymnázium Vráble 1 Gymnázium, Golianova ul., Nitra 10 Gymnázium, J. Kráľa, Zlaté Moravce 41 Obchodná akadémia, Zlaté Moravce 1 Odborné učilište internátne, Nová Ves nad Ţitavou 1 Pedagogická a sociálna akadémia, Levice 1 SKŠ Gymnázium sv. C. a M. 2 SOŠ Levice 5 SOŠ Levice 1 SOŠ obchodu a sluţieb, Nová Baňa 63 SOŠ obchodu a sluţieb, Zlaté Moravce 1 SOŠ polytechnická, Dvorčianska ul., Nitra 3 SOŠ potravinárska, Nitra 1 SOŠ Slovenská Ľupča 1 SOŠ Šaľa 11 SOŠ technická, Zlaté Moravce 59 SOŠ Zlaté Moravce 6 SOŠ, Cintorínska ul, Nitra 1 SOŠ, Levická ul., Nitra 1 SOU obchodné, Kalná nad Hronom 2 Spojená škola SPŠP, HA, ŠG Nitra 1 SPŠ Levice 1 Stredná umelecká škola, Bratislava 1 Stredná zdravotnícka škola, Nitra 2 Súkromná SOŠ ANIMUS 1 Súkromné konzervatórium, Nitra 14

15 3 Mladiství UoZ okres mladiství UoZ z toho ženy Nitra Zlaté Moravce podľa stupňa dosiahnutého vzdelania okres Nitra okres Zlaté Moravce stupeň vzdelania počet počet z toho ţeny mladistvých mladistvých z toho ţeny stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania podľa dĺžky evidencie Štruktúra mladistvých UoZ podľa dĺžky evidencie v okrese Nitra 0% 6% 13% Štruktúra mladistvých UoZ podľa dĺžky evidencie v okrese Zlaté Moravce 38% 3% 78% 62% do 3 m. 4-6 m. 7-9m. 9-12m. nad 12 m. do 3 m. 4-6 m. 15

16 4 Medziročné porovnanie (stav absolventov k a k ) 4.1 podiel absolventov na celkovom počte UoZ okres obdobie počet UoZ počet ABS podiel ABS na celkovom počte UoZ (v %) Nitra 09/ ,50 09/ ,14 Zlaté Moravce 09/ ,50 09/ , porovnanie počtu absolventov podľa stupňa vzdelania stupeň vzdelania okres Nitra okres Zlaté Moravce k k k k stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania stupeň vzdelania spolu porovnanie počtu absolventov vysokých škôl názov VŠ / univerzity okres NR okres ZM 09/ / / /2010 Univerzita Komenského, Bratislava Prešovská univerzita, Prešov Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Trnavská univerzita, Trnava Slovenská technická univerzita, Bratislava Ţilinská univerzita, Ţilina Technická univerzita, Košice Ekonomická univerzita, Bratislava Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra Technická univerzita, Zvolen Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Trenčianska univerzita, Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava Katolícka univerzita, Ruţomberok

17 názov VŠ / univerzity okres NR okres ZM 09/ / / /2010 Univerzita J. Selyeho, Komárno Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava Iná VŠ spolu Poznámka: Uvedené počty absolventov zahŕňajú tak absolventov I. stupňa ako i II. stupňa vysokoškolského vzdelania. 4.4 porovnanie počtu absolventov stredných škôl podľa odborov vzdelania odbor vzdelania okres NR okres ZM 9/2009 9/2010 9/2009 9/2010 technické vedy a náuky strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba elektrotechnika technická chémia potravinárstvo textil a odevníctvo spracúvanie koţe, plastov a gumy a výroba obuvi spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov stavebníctvo, geodézia, kartografia doprava, pošty, telekomunikácie polygrafia, spracúvanie papiera, filmu, fotografie špeciálne technické odbory poľnohospod.-lesn. a veterin. vedy a náuky poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo veterinárske vedy lekárske a farmaceutické vedy zdravotníctvo spoločenské vedy, náuky a služby ekonomika a organizácia, obchod a sluţby publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie učiteľstvo úplné stredné vzdelanie na gymnáziu vedy a náuky o kultúre a umení umenie, úţitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba spolu Vypracovala: Mgr. D. Velčická 17

18 Vysvetlivky: Stupeň vzdelania: 00 - bez vzdelania, neukončené základné vzdelanie 01 - základné vzdelanie 02 - vyučenie 03 - stredné odborné vzdelanie bez maturity 04 - úplné stredné vzdelanie s maturitou 05 - úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou (gymnázium) 06 - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 07 - vyššie vzdelanie (stredoškolské, I. stupeň VŠ vzdelania) 08 - vysokoškolské vzdelanie Použité skratky: ABS - absolvent NR - Nitra SKŠ - spojená katolícka škola SOŠ - stredná odborná škola SOU - stredné odborné učilište SPŠ - stredná priemyselná škola UoZ - uchádzač o zamestnanie VŠ - vysoká škola ZM - Zlaté Moravce ZSŠ - zdruţená stredná škola 18

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Stredné školy športové SŠ športové gymnázium, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra gymnázium šport-kolektívne športy 4 Stredné školy s talentovými odbormi

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Štatistika naplnenosti stredných škôl z vybraného územia

Štatistika naplnenosti stredných škôl z vybraného územia OKRES - Prešov SŠ Názov Odbor Schval. DŠ Jazyk 671027 Spojená škola-gymnázium Sládkovičova 4, Prešov gymnázium - pozn.:gymnázium - cudzie jazyky Profilové predmety Triedy Plán Prihlásení T1 T1.+2 1. 1.+2

Více

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 78/A, 9 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. /5 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 78/0A, 9 0 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/06 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Nadväznosť podľa Poz- Študijný odbor. doterajších právnych Študijný odbor - zameranie

Nadväznosť podľa Poz- Študijný odbor. doterajších právnych Študijný odbor - zameranie Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 Časť A Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť

Více

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium 2 Spolu: M 74 obchodná akadémia - bilingválne vzdelávanie (nemecký jazyk)

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium 2 Spolu: M 74 obchodná akadémia - bilingválne vzdelávanie (nemecký jazyk) Príloha č. k VZN ŽSK 4/5 Počet tried. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory a počet spoločných tried. ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné a učebné odbory určený stredným

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení 1 Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici Akadémia umení Akadémia umení Akadémia umení Fakulta Skupina Skratka AU Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení UMEL UMEL UMEL

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno Názov profesie: elektrotechnik, i. n. Názov organizácie: KANTECH systems, Laskomerského 6, Brezno 1, B, WORD, Internet, EXCEL, Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou), Prax (v rokoch) 0, inštalácia kabeláže

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 02 Prešov Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Prešov, november 2013 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti na Slovensku, v Prešovskom

Více

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Vývoj počtu vydavateľov za roky 2001-2008 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet vyd.

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Uchádzači o zamestnanie prítok odtok 691 stav disponibilných UoZ 6 944 + 322 miera nezam. z celk. počtu UoZ 369 miera evidovanej 5 742 UoZ 11,61 % 9,6 % Vývoj v okrese Dunajská Streda v roku 21 Počet UoZ

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 Autor: Mgr. Pavel Pustina, Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje,

Více

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka)

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Rozvoj priemyslu na Povaţí ako aj v Novom Meste nad Váhom, vznik strojárskych závodov v meste si vyţiadal vznik školy s technickým zameraním.

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery nezamestnanosti

Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery nezamestnanosti Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery P.č. Názov máj 2011 1 3659 4 05 stavebníctvo - podnikanie v stavebníctve 11 9 81,80% 2 4561 2 03 poľnohospodár - služby 22 17 77,30%

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Počet odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov BSK TTSK TSK ŽSK BBSK NSK PSK KSK

Počet odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov BSK TTSK TSK ŽSK BBSK NSK PSK KSK 70 60 50 40 30 20 10 0 Počet odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov 44 36 35 49 BSK TTSK TSK ŽSK BBSK NSK PSK KSK 46 50 63 46 600 500 400 300 Počet žiakov na jednu odbornú školu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

ŠKOLSTVÍ. Víte, že...

ŠKOLSTVÍ. Víte, že... Víte, že... Přestože během let 1993 až 2003 klesl počet žáků základních škol o 9,9 %, počet jejich učitelů naopak stoupl o 2,9 %? Na vysokých školách při výrazném zvýšení počtu studentů o 83,6 % vzrostl

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Vranov nad Topľou

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Vranov nad Topľou Názov profesie: agent predaja Názov organizácie: PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Staničná 1250, Vranov nad Topľou, 09301 B, WORD, Názov profesie: inžinier

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: ) Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: 09. 09. 2016) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Spišská Nová Ves

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Spišská Nová Ves Názov profesie: Administratívny pracovník - asistent Názov organizácie: GWA, Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska: Letná 47, Spišská Nová Ves, Diana Špernakovičová 0905290010 EXCEL,

Více

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Plzeňský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Příloha č. 1: Vývoj dostupnosti škol podle počtu středních škol ve třech zkoumaných krajích

Příloha č. 1: Vývoj dostupnosti škol podle počtu středních škol ve třech zkoumaných krajích Příloha č. 1: Vývoj dostupnosti škol podle počtu středních škol ve třech zkoumaných krajích JMK Vysočina MSK Rok/SŠ 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 G 43 43 43 4 18 18 18 18 39 36 37 39 SOŠ 84 85 87

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN 14/2008 VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu 15/2008 VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

1 Predmet úpravy. 2 Stredné odborné školy. Ustanovujú sa tieto typy stredných odborných škôl:

1 Predmet úpravy. 2 Stredné odborné školy. Ustanovujú sa tieto typy stredných odborných škôl: VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

Voľba po ukončení SŠ. Študovať na VŠ Pracovať doma alebo v zahraničí Podnikať

Voľba po ukončení SŠ. Študovať na VŠ Pracovať doma alebo v zahraničí Podnikať ČO MA ČAKÁ PO SŠ? Voľba po ukončení SŠ Študovať na VŠ Pracovať doma alebo v zahraničí Podnikať Porovnanie platov podľa stupňa vzdelania vzdelanie platy u mužov Stredoškolské s maturitou 744 Vysokoškolské

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. zo 7. marca 2012,

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. zo 7. marca 2012, Čiastka 28 Zbierka zákonov č. 113/2012 Strana 707 113 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012, ktorousameníadopĺňavyhláškaministerstvaškolstvaslovenskejrepubliky

Více

študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 2. Zdroje údajov

študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 2. Zdroje údajov Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce 1. Úvod Zoznam

Více

,8% 8,8% ,1% 9,6% ,0% 10,2% ,9% 8,9% ,7% 8,3% ,4% 6,8%

,8% 8,8% ,1% 9,6% ,0% 10,2% ,9% 8,9% ,7% 8,3% ,4% 6,8% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Moravskoslezském kraji 11,4 % 1 a celkový počet dosahoval 72 717 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 31. 3. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1.10.2016 do: 31. 8.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 64 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva,

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

Pardubický kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Pardubický kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Pardubickém kraji 5,7 % 1 a celkový počet dosahoval 15 167 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno 9 147 volných pracovních míst. Na jedno evidované volné pracovní místo připadalo 1,6

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno 9 147 volných pracovních míst. Na jedno evidované volné pracovní místo připadalo 1,6 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Plzeňském kraji 4,9 % 1 a celkový počet dosahoval 14 765 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Liberecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Liberecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Libereckém kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 14 577 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

,7% 8,8% ,1% 9,6% ,9% 10,2% ,2% 8,9% ,2% 8,3% ,8% 6,8%

,7% 8,8% ,1% 9,6% ,9% 10,2% ,2% 8,9% ,2% 8,3% ,8% 6,8% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Jihočeském kraji 4,8 % 1 a celkový počet dosahoval 15 997 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 míra klesla

Více

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Ústeckém kraji 12,6 % 1 a celkový počet dosahoval 54 737 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Spev 82 28 7 00 od šk. r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 28 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra ve Středočeském kraji 4,8 % 1 a celkový počet dosahoval 29 825 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k

Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k 31.12.2013 Poľská republika Malopoľské vojvodstvo Slovenská republika Prešovský kraj Miera nezamestnanosti 13,4% 11,4% 13,5% 19,4% 1/

Více