OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD... 13"

Transkript

1 OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD I. POJEM, FUNKCIE A ZÁSADY TRESTNÉHO PRÁVA Vznik a vývoj trestného práva v právnych dejinách Pojem slovenské trestné právo Účel a funkcie trestného práva hmotného Základné zásady trestného práva Miesto trestného práva v právnom poriadku a v právnom štáte II. PRAMENE TRESTNÉHO PRÁVA A VÝKLAD TRESTNÝCH ZÁKONOV Pramene trestného práva Štruktúra noriem trestného práva hmotného Výklad trestných zákonov Analógia v trestnom práve hmotnom III. PÔSOBNOSŤ TRESTNÝCH ZÁKONOV Časová pôsobnosť Územná pôsobnosť Osobná pôsobnosť Pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv Hmotnoprávna exempcia Pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení Výkon a zohľadnenie rozhodnutia iného štátu...74 IV. TRESTNÝ ČIN Trestná zodpovednosť Trestný čin a jeho druhy...80 I. Pojem trestný čin...80 II. Druhy trestných činov...84

2 3. Triedenie trestných činov Vzťah trestného činu a priestupku V. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU Pojem, funkcie a význam Znaky skutkovej podstaty trestného činu Triedenie skutkových podstát trestného činu VI. OBJEKT TRESTNÉHO ČINU Pojem objekt trestného činu Triedenie objektov Hmotný predmet útoku VII. OBJEKTÍVNA STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU Pojem a znaky objektívnej stránky Obligatórne znaky objektívnej stránky I. Konanie II. Následok III. Príčinný vzťah medzi konaním a následkom Fakultatívne znaky objektívnej stránky VIII. PÁCHATEĽ TRESTNÉHO ČINU Vymedzenie pojmu páchateľ Znaky páchateľa fyzická osoba I. Príčetnosť II. Vek III. Rozumová a mravná vyspelosť IV. Osobitné znaky charakterizujúce páchateľa Znaky páchateľa právnická osoba Triedenie páchateľov IX. SUBJEKTÍVNA STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU Pojem subjektívnej stránky Zavinenie všeobecný výklad Úmysel Nedbanlivosť

3 5. Fakultatívne znaky subjektívnej stránky Konštrukcia skutkových podstát z hľadiska zavinenia Omyl v trestnom práve I. Omyl skutkový II. Omyl právny III. Osobitné prípady omylu X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU Vymedzenie základných pojmov Krajná núdza I. Podstata a pojem krajná núdza II. Vybočenie z medzí krajnej núdze (exces) Nutná obrana I. Podstata konania v nutnej obrane II. Osobitné podmienky konania v nutnej obrane III. Zdanlivá nutná obrana IV. Vybočenie z medzí nutnej obrany (exces) Oprávnené použitie zbrane Dovolené riziko Výkon práva a povinnosti Súhlas poškodeného Plnenie úlohy agenta XI. VÝVINOVÉ ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO ČINU Všeobecný výklad Príprava na zločin Pokus trestného činu Nespôsobilý pokus a nespôsobilá príprava Trestanie prípravy a pokusu Zánik trestnosti prípravy a pokusu XII. TRESTNÁ SÚČINNOSŤ A ÚČASTNÍCTVO Trestná súčinnosť Spolupáchateľ I. Znaky spolupáchateľstva

4 Trestné právo hmotné Všeobecná časť II. Právnická osoba ako spolupáchateľ III. Trestnosť spolupáchateľstva IV. Exces (vybočenie z rámca spoločnej dohody) V. Zánik trestnosti spolupáchateľstva Účastníctvo I. Charakteristické črty účastníctva II. Formy účastníctva A. Organizátor B. Návodca C. Objednávateľ D. Pomocník III. Trestnosť účastníctva IV. Zánik trestnosti účastníctva Zdanlivá trestná súčinnosť I. Nepriamy páchateľ II. Zdanlivé spolupáchateľstvo III. Súbežné páchateľstvo IV. Postupné páchateľstvo V. Zdanlivé účastníctvo VI. Formy zdanlivej trestnej súčinnosti upravené v osobitnej časti Trestného zákona XIII. SÚBEH TRESTNÝCH ČINOV Pojem a druhy súbehu I. Pojem súbeh II. Druhy súbehov Riešenie súbehov Vylúčenie jednočinného súbehu (zdanlivý súbeh) I. Pomer špeciality II. Pomer subsidiarity III. Faktická konzumpcia skutkových podstát IV. Pokračovací, hromadný a trváci trestný čin V. Trestný čin opilstva podľa Účinky súbehu

5 OBSAH XIV. RECIDÍVA Pojem recidíva Druhy recidívy Dôsledky recidívy XV. ZÁNIK TRESTNOSTI Dôvody zániku trestnosti pojem a význam Zmena zákona Účinná ľútosť I. Podmienky účinnej ľútosti podľa II. Podmienky účinnej ľútosti podľa Premlčanie trestného stíhania Smrť páchateľa Zánik trestnosti na základe osobitného zákona XVI. SANKCIE V TRESTNOM PRÁVE Všobecný výklad Systém trestov pre fyzické osoby Systém trestov pre mladistvých Systém trestov pre právnické osoby XVII. POJEM A ÚČEL TRESTU História trestu Pojem trest Účel trestu Alternatívne tresty XVIII. JEDNOTLIVÉ DRUHY TRESTOV PRE FYZICKÉ OSOBY Trest odňatia slobody Trest odňatia slobody na doživotie Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom Trest domáceho väzenia Trest povinnej práce

6 Trestné právo hmotné Všeobecná časť 7. Peňažný trest Trest prepadnutia majetku Trest prepadnutia veci Trest zákazu činnosti Trest zákazu pobytu Trest zákazu účasti na verejných podujatiach Trest straty čestných titulov a vyznamenaní Trest straty vojenskej a inej hodnosti Trest vyhostenia XIX. UKLADANIE TRESTOV FYZICKÝM OSOBÁM Zásady ukladania trestov Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti I. Poľahčujúce okolnosti II. Priťažujúce okolnosti Mimoriadne zníženie trestu, upustenie od potrestania Ukladanie trestu pri súbehu trestných činov Podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov Zánik trestu a zahladenie odsúdenia I. Zánik trestu II. Zahladenie odsúdenia XX. OCHRANNÉ OPATRENIA A VÝCHOVNÉ OPATRENIA Pojem a účel ochranných opatrení Ochranné liečenie Ochranná výchova Ochranný dohľad Detencia Zhabanie veci Výchovné opatrenia XXI. TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ A TRESTANIE MLADISTVÝCH Všeobecne o stíhaní mladistvých

7 OBSAH 2. Trestná zodpovednosť mladistvého Jednotlivé druhy trestov Ukladanie trestov Zánik trestnosti a trestu, zahladenie odsúdenia XXII. TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ A TRESTANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB Základné teoretické východiská Pôsobnosť zákona o TZPO Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb I. Trestné činy právnických osôb II. Trestná zodpovednosť právnickej osoby III. Pričítateľnosť činu právnickej osobe IV. Trestná zodpovednosť právneho nástupcu právnickej osoby V. Účinná ľútosť Trestanie právnických osôb I. Zásady ukladania trestov II. Trest zrušenia právnickej osoby III. Trest prepadnutia majetku IV. Trest prepadnutia veci V. Peňažný trest VI. Trest zákazu činnosti VII. Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie VIII. Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie IX. Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní X. Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku XXIII. VPLYV PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE NA TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ Základné východiská Historický exkurz Legalita Harmonizácia skutkových podstát trestných činov Sankcie pre fyzické osoby

8 Trestné právo hmotné Všeobecná časť 6. Trestná zodpovednosť právnických osôb Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ s dopadom na trestné právo hmotné ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY O AUTOROCH VECNÝ REGISTER

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N.O. Pozvánka na seminár TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB Bratislava 29. november 2016 je certifikovaný podľa európskej normy systému manažérstva kvality je členom

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

300/2005 Z.z. ZÁKON z 20. mája 2005 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÁ ČASŤ

300/2005 Z.z. ZÁKON z 20. mája 2005 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÁ ČASŤ 300/2005 Z.z. ZÁKON z 20. mája 2005 TRESTNÝ ZÁKON (v znení zákona č. 650/2005 Z.z.) Zmena: 692/2006 Z.z. Zmena: 218/2007 Z.z. Zmena: 491/2008 Z.z. Zmena: 497/2008 Z.z. Zmena: 498/2008 Z.z. Národná rada

Více

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Zákon č. 300 / 2005 Z. z. Trestný zákon

Zákon č. 300 / 2005 Z. z. Trestný zákon Zákon č. 300 / 2005 Z. z. Trestný zákon (v znení č. 650/2005 Z. z., 692/2006 Z. z., 218/2007 Z. z., 491/2008 Z. z., 497/2008 Z. z., 498/2008 Z. z., 59/2009 Z. z., 257/2009 Z. z., 317/2009 Z. z., 492/2009

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 2. 7. 2005 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2016 do: 30. 6.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 300 ZÁKON z 20. mája 2005 TRESTNÝ ZÁKON

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA

Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA Otázka č. 1: Kde, kedy a kým boli vydané prvé právne normy o väznení ľudí v staroveku? Otázka č. 2: Kto. kde a kedy založil systém samoväzby,

Více

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) Mgr. Gabriela Repková Generálna riaditeľka sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR Ministerstvo

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/2 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Subjekty občianskeho práva občianskoprávna spôsobilosť - spôsobilosť

Více

PREHĽAD USTANOVENÍ TRESTNÉHO PORIADKU

PREHĽAD USTANOVENÍ TRESTNÉHO PORIADKU PREHĽAD USTANOVENÍ TRESTNÉHO PORIADKU PRVÁ ČASŤ PRVÁ HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Predmet zákona 1 Základné zásady trestného konania 2 Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. TRESTNé právo

MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. TRESTNé právo MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM TRESTNé právo Gabriela Vincencová Bratislava 2014 Obsah Úvod 5 1 Trestné právo 7 2 Trestný zákon a jeho členenie 9 3 Páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu 15

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Nová zákonná úprava - přehled zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Více

Návrh. Z á k o n z o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I

Návrh. Z á k o n z o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I Návrh Z á k o n z... 2005 o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Prvá časť Hmotno-právne

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Názov témy: Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike

Názov témy: Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike Názov témy: Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike Vypracovala: JUDr. Viera Horváthová externý doktorand 1. ročníka na katedre Trestného práva materiál k predmetu: Teória práva I.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 2. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2016 do: 31.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 91 ZÁKON z 13. novembra 2015 o trestnej

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

s informatiky Pavol Sokol Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

s informatiky Pavol Sokol Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach s informatiky Pavol Sokol Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Osnova prednášky 2 1) Úvod do trestného práva 2) Počítačová kriminalita 3) Case study nbusr123 3 Trestné právo Funkcie

Více

Súhrnný trest 42 ods. 1. Znenie 42 ods.1 upravené, podľa teórie a judikátov

Súhrnný trest 42 ods. 1. Znenie 42 ods.1 upravené, podľa teórie a judikátov Súhrnný trest 42 ods. 1 (1) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa

Více

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 ČASŤ I OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 1. Pojem, predmet a systém občianskeho práva 2. Občianske

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

celkom pre tr.činy, prečiny a zločiny

celkom pre tr.činy, prečiny a zločiny GP SR Bratislava prehľad za ÚŠP dátum NPO, KR vyš., KR prok. od 01.01.2012 do 31.12.2012 PREHĽAD o spôsoboch ukončenia trestného stíhania osôb v roku 2012 celkom pre tr.činy, prečiny a zločiny z toho:

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany MANUÁL SPOLUPRÁCE MEDZI ZŠ KAPUŠANY A OBCOU KAPUŠANY pre riešenie priestupkov na úseku školstva a výchovy mládeže pri zanedbávaní plnenia

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Trestný čin prijímania úplatku

Trestný čin prijímania úplatku Trestné činy korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon Trestný čin prijímania úplatku 328 (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

116 TP, aplikácia v praxi, aktívna a pasívna právna pomoc. Alica Kováčová PhD. riaditeľka medzinárodného odboru G P S R

116 TP, aplikácia v praxi, aktívna a pasívna právna pomoc. Alica Kováčová PhD. riaditeľka medzinárodného odboru G P S R 116 TP, aplikácia v praxi, aktívna a pasívna právna pomoc Alica Kováčová PhD. riaditeľka medzinárodného odboru G P S R Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ Spojené veci Digital Rights Ireland C-293/12 a Kärtner

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15 O bsah Předmluva...11 Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie... 13 2 Vývoj právní filozofie... 15 2.1 Vývoj přirozenoprávní filozofie...15 2.1.1 Sofisté... 15 2.1.2 Platón... 16

Více

Banskobystrický kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Banskobystrický kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Banskobystrický kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, hlavný radca kontrolór Organizačný útvar: Daňový úrad Banská Bystrica,

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Mnohost trestných činů téhož pachatele 1) Souběh pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Vnútorný predpis o finančnej kontrole.

Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Názov a sídlo organizácie Poradové číslo vnútorného predpisu : Vypracovala : Schválil : Obec BREZANY 1/2016/EK Drahomíra Štaffenová, EP obce Bc. Iveta Brezianská,v.r.

Více

Dôvodová správa. Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

Dôvodová správa. Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie Dôvodová správa Všeobecná časť Návrh zákona o výkone trestu povinnej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá do legislatívneho procesu na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok

Více

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Združenie pre zdravie a výživu Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách 17.10.2012 JUDr. Ľubomír Púček v školách terajší stav Zákon

Více

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015 FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV November 2015 Činnosť RFKP v PO 2007 2013 Ťažiskové oblasti: Administratívna kontrola dokumentácie z VO po podpise ŽoNFP Administratívna kontrola ŽOP 100 % Nezrovnalosti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O 1. Súdne inžinierstvo ako vedný odbor - definícia - význam a účel - súvisiace vedné disciplíny - odbory a odvetvia 2. Riadenie znaleckej činnosti v Slovenskej republike

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

trestní právo hmotné

trestní právo hmotné trestní právo hmotné obecná část Marek Fryšták a kolektiv KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2009 1 Recenzent: JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. Název: Autoři: Trestní právo hmotné obecná část JUDr. Marek Fryšták,

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku Obchodné právo otázky na štátnu skúšku 1. časť: 1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov. Vymedzenie pojmov podnikateľ, podnikanie, sídlo a miesto podnikania, podnik, odštepný

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru časť 6. diel 3. kapitola 4.3 str. 1 6.3.4.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru okamihom doručenia

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Najdôležitejšie zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2013 v praxi. Ing. Jozef Tvrdoň

Najdôležitejšie zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2013 v praxi. Ing. Jozef Tvrdoň Najdôležitejšie zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2013 v praxi Ing. Jozef Tvrdoň ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

OBSAH. Kap. IV. Působnost trestních zákonů... 91 1 Působnost časová... 92 2 Působnost místní... 98 3 Působnost osobní... 105

OBSAH. Kap. IV. Působnost trestních zákonů... 91 1 Působnost časová... 92 2 Působnost místní... 98 3 Působnost osobní... 105 OBSAH Předmluva k 5. vydání........................................ 11 Předmluva ke 4. vydání....................................... 13 Seznam zkratek.............................................. 15 Kap.

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Jtk 4/10. Jtk 10/10. Jtk 13/10

Jtk 4/10. Jtk 10/10. Jtk 13/10 Jtk 4/10 Skutočnosť, že páchateľ spáchal priestupok a skutočnosť, že bol za tento priestupok postihnutý, sú dve rozdielne skutočnosti. Fikcia nepostihnutia za priestupok znamená, že na páchateľa sa hľadí,

Více

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava Ondřej Dušek advokát PETERKA & PARTNERS Bratislava Právne aspekty komerčných nájmov a ich riziká Slovak Real 2007 Bratislava, 25. - 26. september 2007 1. Právny režim nájomných zmlúv Nájom nebytových priestorov:

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VS I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VS I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VS I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část Tematický celek je věnován opakování základních pojmů

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona )

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) TÓTH, K., KÁDEK, P., PAGÁČOVÁ, I. Katedra medicínskeho práva SZU, Vedúci: prof. JUDr. Karol TÓTH, PhD., MPH Súhrn Článok obsahuje

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária Uzatváranie pracovnej zmluvy vybrané problémy JUDr. Šimon Gmiterko Advokát Slovensko-Rakúska obchodná komora 26. jún j n 2008 Martin podujatie GET TOGETHER A. PRÁVNA

Více

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti. mjr. JUDr. Vladimír Majba

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti. mjr. JUDr. Vladimír Majba Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti mjr. JUDr. Vladimír Majba Problematiku povoľovania pobytu cudzincom na území Slovenskej republiky upravujú: zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na trestní právo,

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující pět let

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující pět let Sklepmistři řešení 1. Filip se dopustil přečinu krádeže podle 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci podle 228 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem porušování

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

METODICKÉ USMERNENIE k realizácii sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia páchaného na ženách PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

METODICKÉ USMERNENIE k realizácii sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia páchaného na ženách PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA METODICKÉ USMERNENIE k realizácii sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia páchaného na ženách PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok I. Predmet úpravy Nasledujúce metodické usmernenie sa

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

trestný čin ohrožovací

trestný čin ohrožovací Mgr. Petr Jebas Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri trestný čin ohrožovací k

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog Zápisnica o vyhodnotení ponúk v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

Více

1 Štátna plavebná správa

1 Štátna plavebná správa 1 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více