Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 316/2011 RM 13 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 317/2011 RM 13 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková Ing. Radko Černocký 318/2011 RM 13 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 24/2010-RM 1, 237/2011-RM 9, 269/2011-RM 10, 272/2011-RM 10, 274/2011-RM 10, 276/2011-RM 10, 278/2011-RM 10, 290/2011-RM 12, 291/2011-RM 12, 292/2011-RM 12, 295/2011-RM 12, 296/2011-RM 12, 297/2011-RM 12, 298/2011-RM 12, 299/2011-RM 12, 300/2011-RM 12, 301/2011-RM 12, 303/2011-RM 12, 310/2011-RM 12, 311/2011-RM 12, 312/2011-RM 12, 315/2011-RM 12.

2 319/2011 RM 13 Smlouva o poskytnutí příspěvku 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku. 2. RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku. T: /2011 RM 13 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.15a, v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou, s Annou Kürfürstovou, bytem..., a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2011 RM 13 Schválení přijetí příspěvku, schválení spolufinancování města a schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku 1. RM po projednání schvaluje: a) přijetí finančního příspěvku ve výši Kč, slovy patnácttisíckorun, na pořízení osobních ochranných pomůcek (dále jen vybavení JSDH), b) spolufinancování pořízení vybavení JSDH v min. výši Kč, slovy patnácttisíckorun, městem Lipník nad Bečvou, c) smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřené dle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva o poskytnutí příspěvku), dle důvodové zprávy. 2. RM zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku. T:

3 322/2011 RM 13 Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností RM po projednání navrhuje rozdělení finančního příspěvku z Programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností následovně : - Město Lipník nad Bečvou další etapa výměny výplní okenních otvorů na budově Gymnázia v Lipníku n. B.(výše nákladů na realizaci v roce ,- Kč) navrhovaná výše příspěvku ,- Kč - Římskokatolická farnost Osek nad Bečvou generální údržba varhan v kostele (výše nákladů na realizaci v roce ,- Kč) navrhovaná výše příspěvku 0,- Kč - Olomoucký kraj SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou - oprava konstrukce stropu a krovu podkrovní učebny - dřevěné konstrukce objektu byly napadeny dřevomorkou (výše nákladů na realizaci v roce ,- Kč) - navrhovaná výše příspěvku ,- Kč 2. RM ukládá starostovi zajistit zaslání žádosti na MK ČR. T: /2011 RM 13 Vyhodnocení veřejné soutěže obnova okenních a dveřních otvorů radnice 1. RM po projednání na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem Obnova okenních a dveřních otvorů radnice, Lipník nad Bečvou schvaluje: a) jako vítěze firmu Alois Bouchal ALBO STOLAŘSTVÍ, Osek nad Bečvou 95, IČ: b) jako druhého v pořadí firmu PLASTWOOD s.r.o., Lazecká 76, Olomouc, IČ: RM po projednání bere na vědomí vyloučení uchazeče AM INTERIÉR, a.s., Louky 322, Zlín, IČ: RM zmocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení T: ihned b) podpisem Smlouvy o dílo T:

4 324/2011 RM 13 Revokace usnesení č. 77/2011 ZM 4 ze dne Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce RM po projednání doporučuje ZM schválit : a) revokaci usnesení č. 77/2011 ZM 4 ze dne b) návrh Komise pro městskou památkovou rezervaci na rozdělení roční kvóty takto : - dům čp. 7, ul. B. Vlčka - 30 tis.kč - dům č.p. 23, ul. 28. října - 50 tis. Kč - dům č.p. 18, ul. 28. října - 50 tis. Kč - dům č.p. 17, nám. T.G. Masaryka - 40 tis. Kč - kostel sv. Jakuba, ul. Křížkovského tis. Kč - objekty města tis.kč c) povinný podíl města k příspěvkům poskytnutým z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011 ve výši : - pro fyzické osoby 10% z ceny díla dle smlouvy o dílo - pro církve 20% z ceny díla dle smlouvy o dílo - na akce města min. 50% z ceny díla dle smlouvy o dílo 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 325/2011 RM 13 Přijetí neinvestiční dotace na obnovu kamenného kříže z roku RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) přijetí neinvestičního dotace ve výši ,- Kč z Olomouckého kraje na obnovu kamenného kříže z roku 1869 v Loučce, b) Smlouvu o poskytnutí dotace. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 326/2011 RM 13 Přijetí neinvestiční dotace na obnovu ohradní zdi zámku v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) přijetí neinvestičního dotace ve výši ,- Kč z Olomouckého kraje na obnovu ohradní zdi zámku v Lipníku nad Bečvou, b) Smlouvu o poskytnutí dotace. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM.

5 327/2011 RM 13 Přijetí investiční dotace na projekt Bezpečné přechody pro chodce na sil. II/ RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) přijetí investičního dotace ve výši ,- Kč z Olomouckého kraje na akci Bezpečné přechody pro chodce na sil. II/437, b) Smlouvu o poskytnutí dotace. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 328/2011 RM 13 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2011 RM 13 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od do , b) vzít na vědomí: - Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Lipník nad Bečvou k , - Stav pohledávek a závazků města Lipník nad Bečvou k , - Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2010, - Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2010, c) vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města Lipník nad Bečvou za rok 2010, a to bez výhrad. 2. ZM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM.

6 330/2011 RM 13 Nájemní smlouva k pokoji č. 1D v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 331/2011 RM 13 Revokace usnesení č. 174/2011 RM 7 ze dne Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 174/2011 RM 7 ze dne RM po projednání rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne , která byla na základě usnesení č. 174/2011 RM 7 ze dne doručena dne nájemci bytu č. 1, standard o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p. 1034, ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou, za podmínky podpisu dodatku k nájemní smlouvě se změnou doby nájmu na dobu určitou, nejpozději do RM ukládá starostovi zajistit zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy za podmínky podpisu dodatku k nájemní smlouvě se změnou doby nájmu na dobu určitou, podpis dodatku nejpozději do RM pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě a zajištěním zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy. T: /2011 RM 13 Splátkový kalendář 1. RM po projednání schvaluje uzavření splátkového kalendáře dle žádosti doručené dne RM pověřuje starostu podpisem splátkového kalendáře. T: /2011 RM 13 Splátkový kalendář 1. RM po projednání schvaluje uzavření splátkového kalendáře dle žádosti doručené dne RM pověřuje starostu podpisem splátkového kalendáře. T:

7 334/2011 RM 13 Revokace usnesení č. 176/2011 RM 7 ze dne Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 176/2011 RM 7 ze dne RM po projednání rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne , která byla na základě usnesení č. 176/2011 RM 7 ze dne doručena dne nájemci bytu č. 1, se sníženou kvalitou o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 47, náměstí T.G.Masaryka v Lipníku nad Bečvou, za podmínky podpisu dodatku k nájemní smlouvě se změnou doby nájmu na dobu určitou, podpis dodatku nejpozději do RM ukládá starostovi zajistit zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy za podmínky podpisu dodatku k nájemní smlouvě se změnou doby nájmu na dobu určitou, nejpozději do RM pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. T: /2011 RM 13 Nájemní smlouva k bytu č. 3, v domě č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve 2. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 168 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Annou Jurnikovou, RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve 2. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou - s paní Annou Stojkovou,..., - s panem Zdeňkem Hrotkem, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T:

8 336/2011 RM 13 Přechod nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 994, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, ve 2. NP domu č.p. 994, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce, pana Jiřího Kandlera, který se trvale odstěhoval, na paní Michaelu Räber, bytem..., dceru nájemce, a to dle 708 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2011 RM 13 Výpověď z nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 90, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci z nájmu bytu č. 1, standard, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st. 179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2011 RM 13 Výpověď z nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci z nájmu bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 04/2009, 05/2009, 07/2009, 08/2009, 02/2010, 03/2010, 04/2010, 06/2010, 10/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T:

9 339/2011 RM 13 Výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 658, ul. Nádražní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci z nájmu bytu č. 5, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 658, ul. Nádražní, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st. 436/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 06/2006, 06/2007, 07/2008, 08/2008, 10/2008, 12/2008, 01/2009, 08/2009, 09/2009, 01/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 11/2010, 04/2011. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2011 RM 13 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Ing. Pavlem Krejčiříkem, podnikající pod obchodní firmou Ing. Pavel Krejčiřík, IČ , DIČ CZ , s místem podnikání Lipník nad Bečvou, Loučská 227/2 (jako nájemcem), týkající se změny v článku IV., bod 14 výše uvedené smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. T: /2011 RM 13 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Úřadem práce v Přerově, IČ , se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo náměstí 168/21 (jako nájemcem), týkající se změny v záhlaví výše uvedené smlouvy,

10 b) předložený dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Úřadem práce v Přerově, IČ , se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo náměstí 168/21 (jako nájemcem), týkající se změny v záhlaví výše uvedené smlouvy, 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5 a dodatku č. 4. T: /2011 RM 13 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako půjčitelem) a Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, p.o., IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Novosady 1380 (jako vypůjčitelem), týkající se doplnění a změny článku IV výše uvedené smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 po písemném souhlasném vyjádření Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. T: /2011 RM 13 Odkoupení domu č.p. 1008, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit odkoupení objektu k bydlení č.p a pozemku parc.č. st.330/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví paní Natálie Balákové, bytem RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM.

11 344/2011 RM 13 Ukončení smlouvy o nájmu části plochy zdi a části plochy střechy 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a společností MITRANET.CZ, spol. s r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Mlýnecká 626, IČ (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem části plochy zdi společných prostor o výměře 1m 2 a část plochy střech o výměře 1m 2 v/na objektu č.p. 965, ul. M.J.Husa, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to dohodou ke dni , b) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a společností MITRANET.CZ, spol. s r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Mlýnecká 626, IČ (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem části plochy zdi v prostoru vstupu na střechu o výměře 0,5m 2 a část plochy střechy domu o výměře 0,5m 2 v objektu č.p , ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 1185, st. 1186/1, st. 1186/2, st. 1186/3, st. 1181/1 a st. 1187/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to dohodou ke dni RM pověřuje starostu podpisem dohod o ukončení nájmu. T: /2011 RM 13 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č v k.ú. Podhoří na Moravě Pronájem pozemku parc.č v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou a paní Mgr. Lenkou Vaškovou, bytem... (jako budoucí kupující), jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č zahrada o výměře 622 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 40,- Kč/m 2. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce postaví na výše uvedené nemovitosti rekreační objekt, - rekreační objekt bude postaven v souladu s územním plánem nejpozději do 10. března Dokladem bude oznámení kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby rekreačního objektu vybudovaného na pozemku parc.č zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu,

12 - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě uhradí budoucí prodávající, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou budoucí kupující složila na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - na pozemku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce,a.s. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje pronájem pozemku parc.č zahrada o výměře 622 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - využití nemovitosti za účelem výstavby rekreačního objektu a zřízení zahrádky, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, na základě které bude pronajatý pozemek převeden do vlastnictví nájemce, - v nájemní smlouvě bude ošetřena náhrada za bezesmluvní užívání předmětné nemovitosti za období od do doby podpisu nájemní smlouvy, ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - cena za pronájem předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že bod 1. tohoto usnesení nebude schválen ZM, pozbude bod 3. tohoto usnesení platnosti. 4. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

13 346/2011 RM 13 Revokace usnesení č. 444/2009 ZM 16 Bezúplatný převod pozemku ve zjednodušené evidenci původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 2863/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 444/2009 ZM 16 ze dne b) bezúplatné nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci původ Pozemkový katastr parc.č 2863/2 o výměře 1105 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky, Ministerstva obrany, IČ se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, IČ Převod předmětného pozemku bude realizován v souladu se zák. č. 219/2000 Sb., ve veřejném zájmu, tento pozemek je součástí veřejné místní komunikace III. třídy a nachází se na něm veřejná zeleň. Město Lipník nad Bečvou jako obdarovaný se zavazuje: - po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k nemovitosti využívat tuto nemovitost ve veřejném zájmu, - po dobu 10 let nepřevést vlastnická práva k takto nabyté nemovitosti ani z části na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu pozemku do vlastnictví České republiky, - nepřenechat předmět převodu po stejnou dobu k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům. V případě porušení těchto závazků se nabyvatel zavazuje ke smluvní pokutě ve výši ,49 Kč, což je účetní cena nemovitosti. Nabyvatel se dále zavazuje předkládat převodci jednou ročně po dobu 10 let vždy k čestné prohlášení o tom, že nabytá nemovitost je užívána ke sjednanému účelu. c) předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 347/2011 RM 13 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM bere na vědomí Zápis o průběhu konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace. 2. RM po projednání jmenuje do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, pana Mgr. Martina Drietomského s účinností od 1. září 2011.

14 348/2011 RM 13 Souhlas s uzavřením smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace na kovářskou výstavu KOV VE MĚSTĚ VII 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené dle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, na kovářskou výstavu KOV VE MĚSTĚ VII. 2. RM ukládá starostovi zajistit podpis smlouvy a odeslání na Olomoucký kraj. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více