Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Úvaly, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: Šklská rada schválila dne: Směrnice nabývá platnsti de dne: Mgr. Jarslav Březka, ředitel škly Mgr. Jarslav Březka, ředitel škly Směrnice nabývá účinnsti de dne: Případné změny ve směrnici budu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které budu nedílnu sučástí tht předpisu. OBSAH I. Obecná ustanvení...3 II. Práva a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců ve škle a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky...3 A. Práva a pvinnsti žáků...3 B. Práva a pvinnsti záknných zástupců...4 C. Práva a pvinnsti zaměstnanců škly...5 D. Pravidla vzájemných vztahů žáků a záknných zástupců žáků s pedaggickými a statními pracvníky škly...5 Pedaggičtí pracvníci...5 Žáci...6 Hygiena a bezpečnst žáků ve škle...7 E. Vzájemné infrmace škly a záknných zástupců žáků prspěchu, chvání a zdravtním stavu žáků...7 III. Prvz a vnitřní režim škly...7 A. Režim činnsti ve škle...8 Šklní družina...9 Šklní jídelna...10 B. Režim při akcích mim šklu...10 C. Dcházka d škly a absence žáků...11 IV. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí...12 A. Žáci...12 B. Zaměstnanci škly...12 C. Evidence úrazů...14 V. Pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků...14 Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 1 z pčtu 29

2 VI. Základní škla Úvaly, příspěvkvá rganizace Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků...16 A. Zásady hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ve škle a na akcích přádaných šklu, zásady a pravidla pr sebehdncení žáků ) Obecná hlediska ) Realizace hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ) Pravidla pr sebehdncení žáků...18 B. Stupně hdncení chvání a prspěchu v případě pužití klasifikace, zásady pr pužívání slvníh hdncení ) Hdncení chvání...18 a) Pchvaly a dměny...19 b) Kázeňská patření...19 c) Stupně hdncení chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu včetně předem stanvených kritérií ) Hdncení prspěchu...20 a) Stupně hdncení prspěchu v případě pužití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanvených kritérií...20 Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu teretickéh zaměření...20 Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu praktickéh zaměření...21 Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu výchvnéh zaměření ) Zásady pr pužívání slvníh hdncení včetně předem stanvených kritérií...23 C. Pdrbnsti kmisinálních a pravných zkuškách...25 Pravidla pr kmisinální přezkušení na základní škle a pr pravné zkušky...25 Odlišnsti pr individuální vzdělávání...25 Odlišnsti v kurzu pr získání základníh vzdělání...26 Odlišnsti pr zkušky při plnění pvinné šklní dcházky v zahraničí (Vyhláška č. 48/2005 Sb.)...26 D. Způsb hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami...27 E. Způsb získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci a zásady pr stanvení celkvéh hdncení žáka na vysvědčení...28 Celkvé hdncení žáka na knci 1. a 2. plletí...28 Uknčení základníh vzdělávání...28 VII. Závěrečná ustanvení...29 Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 2 z pčtu 29

3 I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení 30, dst. 1) nvelizvanéh zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám jak statutární rgán škly tut směrnici. Směrnice je sučástí rganizačníh řádu škly. Směrnice je, pdle 30 šklskéh zákna, umístěna na webvých stránkách škly a na přístupném místě ve škle - ve vstupním prstru budvy A. Prkazatelným způsbem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci škly a byli infrmváni jeh vydání a bsahu záknní zástupci nezletilých žáků. II. Práva a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců ve škle a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky. A. Práva a pvinnsti žáků Žáci mají práv na vzdělávání a šklské služby pdle šklskéh zákna, zakládat v rámci škly samsprávné rgány žáků, vlit a být d nich vleni, pracvat v nich a jejich prstřednictvím se bracet na ředitele škly s tím, že ředitel škly je pvinen se stanvisky a vyjádřeními těcht samsprávných rgánů zabývat, na infrmace a pradensku pmc škly v záležitstech týkajících se vzdělávání, na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých a fyzických schpnstí. Jedná-li se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, mají práv na speciální péči v rámci mžnstí škly. na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání. na chranu před jakukli frmu diskriminace, fyzickým neb psychickým násilím, nedbalým zacházením a před sciálně patlgickými jevy, na pskytnutí pmci v případě, že se citnu v nesnázích neb má nějaké prblémy, na chranu před vlivy a infrmacemi, které by hržvaly jejich rzumvu a mravní výchvu a nevhdně vlivňvaly jejich mrálku. na svbdu phybu ve šklních prstrách a čase, které jsu k tmu určeny, na respektvání sukrméh živta žáka, na vlný čas, přiměřený dpčinek a ddechvu činnst dpvídající jejich věku. Žáci jsu pvinni pravidelně a včas dcházet pdle rzvrhu d škly, účastnit se činnstí rganizvaných šklu a vzdělávat se pdle míry nadání, rzumvých a fyzických schpnstí, plnit pkyny pracvníků škly vydané v suladu s právními předpisy a šklním řádem, aktivně se účastnit vyučvaní a nenarušvat h, chvat se ve škle slušně k dspělým i jiným žákům škly, dbát pkynů pedaggických a prvzních pracvníků, ddržvat šklní řád škly a řády dbrných učeben, chvat se tak, aby nehrzili zdraví svje, ani jiných sb, chdit d škly vhdně a čistě upraveni a blečeni, udržvat své míst, třídu i statní šklní prstry v čisttě a přádku a chránit majetek před pškzením, nsit d škly učebnice a šklní ptřeby pdle rzvrhu hdin a pkynů učitelů, zacházet s učebnicemi a šklními ptřebami šetrně, zapmenu-li si dmácí úkl neb učební pmůcky, mluvit se vyučujícímu na začátku hdiny, z bezpečnstních důvdů nepuštět před uknčením vyučvání šklní budvu bez vědmí vyučujících, v dbě mim vyučvání žáci zůstávají ve škle jen se svlením vyučujících a pd jejich dhledem, chránit své zdraví i zdraví svých splužáků a pracvníků škly, řádně a systematicky se připravvat na vyučvání, p vstupu d škly se přezut v šatnách neb na místě k tmu určeném, aktivně se zapjvat d vyučvání a nenarušvat průběh vyučvacích hdin, infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, dkládat důvdy své nepřítmnsti ve vyučvání, nepškzvat úmyslně majetek škly a splužáků, případné škdy jsu pvinni uhradit, Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 3 z pčtu 29

4 před dchdem ze třídy uklidit své pracvní míst a jeh klí, pkud je určen TU jak služba, dpvídá za čisttu prstr a za přádek v celé třídě, nsit učební pmůcky, svědmitě se starat učebnice a šklní ptřeby, jejich pškzení neb ztrátu známit neprdleně TU, nensit d škly předměty, které nesuvisí s výuku a mhly by hrzit zdraví a bezpečnst jeh neb jiných sb. Cenné předměty, peníze, mbily apd., mají neustále žáci u sebe. V případě, že je musí dlžit na pkyn vyučujícíh, tent je p stanvenu dbu přebere d úschvy a zajistí jejich bezpečnst, mít během vyučvání mbilní telefny vypnuty, v pačném případě vyučující mbil žákvi debere a vrátí mu jej na knci vyučvání, při pakvaném prušení jej vrátí rdičům, chvat se slušně vůči všem splužákům, pracvníkům i návštěvníkům škly a neubližvat sbě ani statním, známit každý úraz, ke kterému dšl v suvislsti s činnstí škly, bez zbytečnéh dkladu třídnímu učiteli, pedaggickému dzru neb vyučujícímu, známit jakékliv prušvání svých práv či práv svých splužáků stanvených v tmt Šklním řádu třídnímu učiteli, výchvnému pradci, řediteli škly neb jinému pedaggickému pracvníkvi, a t bezdkladně i annymně d schránky důvěry zřízené ve škle neb pštu na adresu škly. Záměrné pmenutí tét pvinnsti může být psuzván jak uvědmělé napmáhání těmt přestupkům, příp. trestným činům, důsledně respektvat a ddržvat vše, c je ve šklních prstrách a na šklních akcích přísně zakázán t znamená, že nesmí: nsit věci, které by mhly hrzit zdraví neb hržvat mravní výchvu splužáků, nsit, držet, distribuvat a zneužívat návykvé látky, kuřit, užívat alkhl a mamné psychtrpní látky (OPL), jejich distribuce a přechvávání v prstrách škly i na všech akcích přádaných šklu, vstupvat d areálu škly pd vlivem alkhlu a OPL, přizvat brazvé a zvukvé nahrávky v prstrách škly, šikanvat splužáky a zaměstnance škly (fyzicky i psychicky) krást. přijímat rasistické či netlerantní názry a šířit je, pustit šklní budvu a šklní areál bez vědmí vyučujících, nsit a pužívat zábavnu pyrtechniku, vylézat na parapety ken škly a vyhazvat předměty z ken škly, manipulvat s elektrickými sptřebiči, vypínači, elektrickým vedením a jiným elektrickým zařízením či pmůckami bez dzru učitele. Při účasti na všech akcích, které rganizuje škla i mim budvu škly, jsu žáci pvinni ddržvat ustanvení šklníh řádu. Při prušení pvinnstí stanvených tímt šklním řádem lze pdle závažnsti prušení žákvi ulžit: napmenutí třídníh učitele, důtku třídníh učitele, důtku ředitele škly. sníženu známku z chvání Za hrubý přestupek prti Šklnímu řádu bude pvažván neupslechnutí učitele, dmluvání a lhaní učiteli a dmítnutí ve vyučvací hdině pracvat. B. Práva a pvinnsti záknných zástupců Záknní zástupci mají práv na infrmace průběhu výchvy a výsledcích vzdělávání svéh dítěte, na infrmace škle pdle zákna č. 106/1999 Sb. svbdném přístupu k infrmacím, vznášet připmínky a pdněty k práci škly prstřednictvím ředitele škly a Šklské rady, nahlížet d výrční zprávy, přizvat si z ní pisy a výpisy, na infrmace a pradensku pmc škly neb šklskéh pradenskéh zařízení v záležitstech týkajících se vzdělávání pdle šklskéh zákna, na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami, jehž bsah, frmy a metdy dpvídají jejich vzdělávacím ptřebám a mžnstem a na vytvření nezbytných pdmínek, které tt vzdělávání umžní i na pradensku pmc škly a šklskéh pradenskéh zařízení, vlit a být vleni d šklské rady. pžádat přezkumání výsledků hdncení žáka d tří pracvních dnů, kdy se výsledcích dvěděli. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 4 z pčtu 29

5 Záknní zástupci jsu pvinni Základní škla Úvaly, příspěvkvá rganizace zajistit, aby žák dcházel řádně d škly, dstavit se, na vyzvání ředitele škly, sbně k prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání a chvání žáka, infrmvat šklu zdravtní způsbilsti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsbilsti, zdravtních btížích neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, dkládat důvdy nepřítmnsti žáka ve vyučvání v suladu s pdmínkami stanvenými šklním řádem mluvení je nutn učinit maximálně d tří dnů d začátku nepřítmnsti (písemně neb ústně) a p uknčení, písemně d ŽK, znamvat škle údaje nezbytné pr šklní matriku ( 28 dst. 2 a 3 šklskéh zákna) a další údaje, které jsu pdstatné pr průběh vzdělávání a bezpečnst žáka a neprdleně hlásit změny v těcht údajích, infrmvat šklu výskytu infekčníh nemcnění u žáka neb v jeh nejbližším klí, neprdleně známit škle úraz, kterém je žák infrmval, že se stal ve škle, neprdleně zbavit žáka vší, pkud na tut skutečnst škla pukáže neb pkud záknní zástupci na tut skutečnst přijdu sami, známit škle, pkud má žák sbní zkušensti s mamnu látku. C. Práva a pvinnsti zaměstnanců škly Zaměstnanci škly mají práv na slušné jednání ze strany žáků, jejich záknných zástupců i všech splupracvníků, být infrmván veškerém dění ve škle, vyjádřit své názry ke všem prblémům ve škle. Zaměstnanci škly jsu pvinni ddržvat pracvní a rganizační řád škly, důsledně vyžadvat bezvýhradné plnění šklníh řádu a sami se jím řídit, ddržvat zásadně partnerský vztah k žákům a k jejich rdičům, respektvat Úmluvu právech dítěte, při hdncení a klasifikaci žáků se řídit šklním řádem - Pravidly pr hdncení výsledků vzdělávání žáků, být svým jednáním a chváním pzitivním příkladem žákům, mít sustavný přehled žácích, které učí, dbát sustavnu vysku prfesinalitu své práce, sustavně se vzdělávat, pskytnut žákům pmc i chranu, zvláště jsu-li t žákem pžádáni zajišťvat bezpečnst a chranu zdraví žáků. chránit žáky před všemi frmami špatnéh zacházení a usilvat, aby žáci nepřicházeli d styku s materiály a infrmacemi pr ně nevhdnými. D. Pravidla vzájemných vztahů žáků a záknných zástupců žáků s pedaggickými a statními pracvníky škly Pedaggičtí pracvníci věnují individuální péči žákům z mál pdnětnéh rdinnéh prstředí, žákům se zdravtními prblémy, dbají, aby zdraví žáka a zdravý vývj nenarušil činnstí škly, beru hled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv vyšetření v pedaggick-psychlgických pradnách a na sdělení rdičů žákvi, pravidelně a sustavně infrmují záknné zástupce žáka prspěchu a chvání žáka, sdělují jim všechny důležité známky. Infrmují je ihned každém mimřádném zhršení ( dva stupně) prspěchu žáka, evidují a kntrlují absenci žáků, vyžadují d záknných zástupců mluvu nepřítmnsti žáka, uvlňují žáka z vyučvání, puze na základě písemné žádsti záknných zástupců uvlnění, žáka nelze uvlnit na základě mluvy telefnické, em či faxem, kntrlují, zda rdiče sledují zápisy v žákvských knížkách, Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 5 z pčtu 29

6 Žáci Základní škla Úvaly, příspěvkvá rganizace třídní učitelé průběžně seznamují statní pedaggy nvých skutečnstech zjištěných u žáka tj. prblémy s chváním, prspěchem, zdravtní a rdinné prblémy, vydávají žákům a záknným zástupcům žáků puze takvé pkyny, které bezprstředně suvisí s plněním šklníh vzdělávacíh prgramu, šklníh řádu a dalších nezbytných rganizačních patření, se pvinně zúčastňují třídních schůzek a knzultačních hdin, na kterých infrmují záknné zástupce žáků výsledcích výchvy a vzdělávání, v případě své mluvené nepřítmnsti zajistí, aby záknní zástupci byli infrmváni jiným způsbem, se řídí záknem č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a respektuje, že infrmace, které záknný zástupce žáka pskytne d šklní matriky neb jiné důležité infrmace žákvi (zdravtní způsbilst, ) jsu důvěrné mají pvinnst, v případě nemluvené absence, časté nepřítmnsti žáka ve škle a při pzdních mluvách absencí, infrmvat dcházce žáka ddělení sciální péče, při velké absenci a chybějících klasifikačních pdkladech mhu žákvi dlžit klasifikaci, zjistí-li, že žák je týrán neb je s ním jinak špatně zacházen, spjí se s rgány na pmc dětí Orgán sciálně právní chrany dětí (OSPOD), pkud si pedaggický pracvník dhdne sraz dětí mim budvu škly, je pvinen být na stanveném místě 15 minut před stanveným časem srazu. O místě a času srazu a rzchdu musí pedagg infrmvat rdiče 2 dny předem prstřednictvím ŽK neb deníčku žáka. ddržují ve vyučvacích hdinách zásady slušnéh chvání, bezpečnstní a hygienické zásady pr daný předmět neb učebnu a řídí se pkyny příslušnéh vyučujícíh, zásady slušnéh chvání žák ddržuje nejen ve škle, ale i mim šklu, před začátkem každé vyučvací hdiny se žák řádně připraví na vyučvání, tzn. připraví si na lavici učební pmůcky, učebnici, žákvsku knížku a psací ptřeby, nestanvil-li vyučující jinak, nenastupí-li vyučující d 5 minut p začátku vyučvací hdiny, uvědmí služba třídy (příp. jiný žák) tét skutečnsti vedení škly, případně infrmaci předá v kanceláři škly, přestávkách se žáci mhu vlně phybvat p chdbách škly, při tm je třeba ddržvat pravidla slušnéh chvání a bezpečnsti, v jídelně se žáci řídí pkyny dhlížejících učitelů, krádeže, šikana a rvačky nepatří d škly a nebudu tlervány, také pužívání vulgárních slv je prušením šklníh řádu, dpručujeme, aby žáci nensili d škly cenné předměty a větší bnsy peněz, pkud žák zjistí ztrátu sbní věci, hlásí tut skutečnst ihned tř. učiteli, v průběhu vyučvací hdiny mají žáci zcela vypnuty mbilní telefny (v důvdněných případech lze pžádat vyučujícíh učitele výjimku), nedkládají mbilní telefny a cenné předměty mim dsah vlastní kntrly, pkud je musí dlžit z bezpečnstních důvdů, pžádají vyučujícíh, který určí a zajistí míst k ulžení, hlasitě zdraví ve škle všechny dspělé sby při prvním setkání, při vstupu dspělé sby d třídy zdraví pvstáním, pužívají pr vstup a dchd ze škly vchdy k tmu určené, řídí se časvým režimem tvírání a zavírání, se řídí při přecházení d dbrných učeben režimem, který žákům stanví TU, resp. správce dbrné učebny, vstupují d všech dbrných učeben, včetně tělcvičen, puze s vyučujícím, d tělcvičny vstupuje žák v buvi, která neznečistí pdlahu tělcvičny, všichni se řídí řády těcht učeben, vstupují d kanceláří, kabinetů a sbrvny škly puze na vyzvání, se v dbě mim příchdu d škly a dchdu ze škly nesmí zdržvat v prstru šaten, prvz šatny třídy se řídí pkyny třídníh učitele, jsu pvinni dbát pkynů všech zaměstnanců škly, zejména pkynů týkajících se chrany zdraví a bezpečnsti v budvě škly a na akcích, které přádá škla, se při přecházení na místa vyučvání či na jiné akce mim budvu škly řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dzírajících sb. Před takvými akcemi dprvázející učitel žáky zvlášť pučí bezpečnsti. Pr splečné zájezdy tříd, lyžařské zájezdy, škly v přírdě aj. platí zvláštní bezpečnstní předpisy, se kterými jsu žáci předem prkazatelně seznámeni. Při pbytu v ubytvacích zařízeních a jiných zařízeních, např. kulturních, se žáci pdřizují vnitřnímu řádu tht zařízení a dbají pkynů pedaggickéh pracvníka škly. Žáci se mhu sejít s vyučujícím před akcí na určitém místě a v určitý čas. Ttéž platí rzchdu žáků p akci. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 6 z pčtu 29

7 Hygiena a bezpečnst žáků ve škle Základní škla Úvaly, příspěvkvá rganizace žáci dbají ve škle i při šklních akcích mim šklu pravidel hygieny a bezpečnsti. Při veškerém svém jednání mají na paměti t, aby nezpůsbili zranění neb škdu na majetku ani sbě, ani statním. Pruší-li tt pravidl a djde ve škle i při akcích rganizvaných šklu mim šklu k šikanvání, krádeži či jiné škdě na zdraví a majetku jinéh, bude jejich chvání hdncen pdle klasifikačníh řádu škly. každé přestávce v dbě d 7.40 d 10 hd. mají žáci mžnst navštívit bufet v budvě škly, navrátit zpět d učebny se musí před zahájením vyučvací hdiny, žáci se řídí pkyny dzírajícíh učitele, žáci se přezuvají a převlékají zásadně na místech k tmu určených, při hdinách tělcviku v šatnách u tělcvičny. V šatně nesmí nechat peníze a drahé předměty. Všechny tyt předměty si může ulžit u vyučujícíh, žáci jsu pvinni dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a p jídle, p tělvýchvných činnstech a činnstech výtvarných a pracvních výchv, také p pužití WC. E. Vzájemné infrmace škly a záknných zástupců žáků prspěchu, chvání a zdravtním stavu žáků Škla infrmuje všechny záknné zástupce žáků na začátku šklníh rku (v září) rganizaci vyučvání, způsbu stravvání, mimšklních aktivitách a prvzu šklní družiny prstřednictvím žákvských knížek neb jinu vhdnu frmu. Škla infrmuje všechny záknné zástupce žáků na začátku šklníh rku všech pdstatných údajích škle, jak je např. adresa škly, telefnní čísl škly, faxvé čísl, . adresa škly, jména vedení škly a třídníh učitele, výchvnéh pradce, šklníh psychlga, metdika prevence, prstřednictvím žákvských knížek. Škla pdává průběžně infrmace záknným zástupcům prstřednictvím žákvských knížek prspěchu a chvání žáka či jiných velmi závažných sděleních týkajících se žáka. Záknní zástupci žáka mhu průběžně žádat infrmace třídníh učitele neb jinéh pedaggickéh pracvníka prspěchu, chvání a důležitých záležitstech týkajících se žáka, vždy p předběžné dmluvě s těmit pedaggickými pracvníky. Škla infrmuje nejméně jednu za 1. a 3. čtvrtletí záknné zástupce žáka jeh prspěchu a chvání frmu třídních schůzek neb knzultačních hdin. V případě náhléh zhršení prspěchu neb chvání žáka infrmuje učitel záknné zástupce neprdleně. Škla infrmuje záknné zástupce žáka jeh prspěchu a chvání za 1. plletí frmu výpisu vysvědčení a na knci 2. plletí šklníh rku frmu vysvědčení za 1. a 2. plletí na předepsaných tiskpisech. Záknní zástupci žáků mají práv v určených hdinách daných rganizací škly neb p dmluvě navštívit a využít služeb výchvnéh pradce, šklníh psychlga i metdika prevence. Rdiče žáků mají práv vznášet připmínky a pdněty k práci škly u všech učitelů, vychvatelů, veducí šklní jídelny neb ředitele škly a jeh zástupců. Záknní zástupci žáků neprdleně infrmují třídníh učitele, vyučujícíh neb ředitele škly každé změně zdravtníh stavu žáka, která by mhla mít vliv na změnu chvání, sustředěnst, únavu apd. Záknní zástupci žáka mluvají nepřítmnst žáka dle výše uvedených ustanvení řádu škly (d 3 dnů). Záknný zástupce žáka neprdleně infrmuje třídníh učitele změně adresy bydliště, telefnickéh, ppř. jinéh kntaktu. Škla plní znamvací pvinnst skutečnstech, které nasvědčují, že žáci vedu zahálčivý neb nemravný živt, zejména v tm, že zanedbávají šklní dcházku, pžívají alkhl neb návykvé látky a další skutečnsti vyplývající dle zákna č. 359/1999 Sb., sciálně-právní chraně dětí. Všichni žáci škly se mají mžnst vyjádřit k dění ve škle i k tmut řádu způsbem, který dpvídá tmut řádu, a t jak v parlamentu, tak při hdinách s TU i jinými vyučujícími neb se mhu přím brátit na ředitele škly a jeh zástupce. III. Prvz a vnitřní režim škly Vyučvání ve škle v průběhu celéh šklníh rku je dán rganizací příslušnéh šklníh rku včetně bdbí šklníh vyučvání, vedlejších a hlavních prázdnin a týdenním rzvrhem jedntlivých tříd. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 7 z pčtu 29

8 S týdenním vyučvacím rzvrhem jsu seznámeni na začátku měsíce září příslušnéh šklníh rku rdiče prstřednictvím internetvých stránek škly, žákvských knížek. Vlné dny, které vyhlašuje ředitel škly prstřednictvím internetvých stránek škly, znamuje předem rdičům třídní učitel také pmcí u neb žákvských knížek. Rvněž tak znamují třídní učitelé jakukliv úpravu vyučvacích hdin během šklníh rku i akce třídy. A. Režim činnsti ve škle Vyučvání začíná v 8,00 hdin. Ředitel může pvlit, ve výjimečných případech, dřívější začátek vyučvání, nejdříve však v 7.00 hdin. Vyučvání prbíhá pdle časvéh rzvržení vyučvacích hdin a přestávek. Časvé rzvržení vyučvacích hdin: hd hd hd hd hd hd hd hd hd hd Tyt údaje mají žáci zapsány v žákvských knížkách. Vyučvací hdina trvá 45 minut. Šklní budva se žákům tevírá vždy 20 minut před zahájením vyučvání. V 7.40 hdin při zahájení dpledníh vyučvání první vyučvací hdinu a před začátkem dpledníh vyučvání ( v hdin). V jinu dbu vstupují žáci d škly puze v dprvdu vyučujícíh neb d budv A,B,C bčním vchdem (zvnek u bčních dveří s kntaktem na kancelář, ředitelnu). D budvy č.7 (D) a dmečku (E) žáci kntaktují vyučující prstřednictvím zvnku u vchdvých dveří. Zaměstnanci, kteří žáky d škly pustí v jinu dbu, je předají vyučujícím, kteří mají tyt žáky právě vyučvat. P příchdu d budvy škly si žáci dkládají buv, svršky a jiné věci na míst k tmu určené. Pkud žák přijde z nějakéh důvdu d škly pzději, kntaktuje zaměstnance škly pět přes zvnky u vchdů. V průběhu vyučvání je žákům vstup d šaten budvy B pvlen puze se svlením vyučujícíh, který sučasně zajistí dhled. Dhled nad žáky je zajištěn p celu dbu jejich pbytu ve šklní budvě, přehled dhledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dhled prbíhá. P uknčení vyučvání dprvází žáky d šatny příslušný vyučující. Žáky, kteří chdí na bědy, dvede d jídelny neb předá vychvatelkám šklní družiny. Přestávky mezi vyučvacími dpledními hdinami (d 6. vyuč. hdiny) jsu desetiminutvé, puze p druhé vyučvací hdině je přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dpledním a dpledním vyučváním trvá 60 minut. Odplední přestávky jsu pětiminutvé. V dbě plední přestávky je zajištěn nad žáky dhled: ve šklní družině - pr žáky z 1. stupně a speciálních tříd (přesné pkyny budu žákům sděleny vždy na začátku šklníh rku) v prstrách uzavřenéh šklníh sprtvníh areálu (za budvami B a C) pr žáky z 2. stupně za příznivéh pčasí ve třech třídách v přízemí budvy B - pr žáky z 2. stupně za nepříznivéh pčasí Všichni žáci 1. stupně a dvu speciálních tříd budu plední přestávce pd dhledem vychvatelek ve šklní družině. Všichni žáci 2. stupně budu plední přestávce pd dhledem v jedné z dvu výše určených alternativ dle aktuálníh pčasí a jsu pvinni se plední přestávce zdržvat výhradně v těcht prstrách vyjma dby vlastní knzumace běda ve šklní jídelně, kde je v tmt čase též zajištěn dhled. Jinými slvy: žák 2. stupně se přemístí neprdleně p knzumaci běda d určených prstr. Nerespektvání a neddržvání tht režimu plední přestávky bude pvažván za vážné prušení šklníh řádu. Žáci budu uvlněni z výše uvedenéh režimu při splnění následujících pdmínek: záknný zástupce žáka t písemně pžádá, přičemž sučástí tét žádsti bude prhlášení, že za žáka p dbu plední přestávky, resp. p dbu než se žák vrátí d vyučvání, přebírá zdpvědnst v plném rzsahu; neb záknný zástupce žáka si jej sbně ve škle vyzvedne, přičemž platí, že za žáka p dbu plední přestávky, resp. p dbu než se žák vrátí d vyučvání, přebírá zdpvědnst v plném rzsahu. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 8 z pčtu 29

9 Při rganizaci výuky jinak než ve vyučvacích hdinách stanví zařazení a délku přestávek pedagg pvěřený vedením akce pdle charakteru činnsti a s přihlédnutím k základním fyzilgickým ptřebám žáků. Bezpečnst a chranu zdraví žáků ve škle zajišťuje škla svými zaměstnanci, pedaggickými i nepedaggickými. Nejvyšší pčet žáků ve třídě je becně 30, škla má pdle 23 dst. 3 zákna č. 561/2004 Sb., šklskéh zákna mžnst žádat zřizvatele výjimku +4 žáky, při zachvání bezpečnstních a hygienických předpisů. Při výuce některých předmětů, zejména nepvinných a vlitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných neb různých rčníků neb spjvat třídy, pčet skupin a pčet žáků ve skupině se určí rzvrhem na začátku šklníh rku, zejména pdle prstrvých, persnálních a finančních pdmínek škly, pdle charakteru činnsti žáků, v suladu s pžadavky na jejich bezpečnst a chranu zdraví a s hledem na didakticku a metdicku nárčnst předmětu. Nejvyšší pčet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší pčet ve skupině 24. Škla při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech a při pskytvání šklských služeb přihlíží k základním fyzilgickým ptřebám žáků a vytváří pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku sciálně patlgických jevů. Škla zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech a při pskytvání šklských služeb a pskytuje žákům nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví. Škla vede evidenci úrazů žáků, k nimž dšl při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech, vyhtvuje a zasílá záznam úrazu stanveným rgánům a institucím. O všech přestávkách je umžněn phyb žáků mim třídu. Velké přestávky je mžn za příznivéh pčasí využít i k pbytu žáků mim budvu škly v areálu škly pd dhledem pedaggických pracvníků škly. Prvz škly prbíhá standardně ve všedních dnech d 6.30 d 18 hdin. V tmt čase je vypnut elektrnické zabezpečení. V případě důvdněnéh pžadavku na delší pbyt ve škle ze strany zaměstnanců je třeba tent pžadavek sdělit vedení škly. V průběhu šklníh rku může ředitel škly ze závažných důvdů, zejména rganizačních a technických, vyhlásit pr žáky až 5 vlných dnů. Šklní družina Za pbyt žáka ve šklní družině platí záknní zástupci žáka pplatek. Výši úplaty stanví ředitel škly ve směrnici pr činnst šklní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Pplatek je splatný předem. O snížení neb prminutí úplaty, zejména v případě žáků se sciálním znevýhdněním, rzhduje ředitel škly, pdrbnsti jsu pět uvedeny ve směrnici pr činnst šklní družiny. Výši pplatku, termín splatnsti a způsb platby stanví ředitel škly a předání infrmací rdičům zajišťuje veducí vychvatelka ŠD. Dcházka žáků d šklní družiny je sjednána se záknnými zástupci žáka prstřednictvím zápisníh lístku na začátku šklníh rku. O přijetí žáků d ŠD rzhduje ředitel škly. D ŠD jsu přijímáni zpravidla žáci tříd ZŠ na základě řádně vyplněnéh zápisníh lístku. D ŠD se d jednh ddělení zapisuje maximálně 30 žáků na pravidelnu dcházku. Přednstně jsu přijímáni žáci nižších rčníků až d naplnění kapacity šklní družiny. Ranní prvz ŠD je d 6.30 d 7.40 hdin.a dplední d d 17 hdin. Pslední ranní příchd d ŠD je v 7.15 hdin. ŠD zajišťuje prvz pr zájemce z žáků i v dbě, kdy má některá třída první vyučvací hdinu půlenu a výuky se účastní jen plvina žáků.. Předávání žáků škly vychvatelce ŠD zajišťuje vyučující pslední hdiny. Žáky d ŠD předává učitelka vychvatelce p sknčení dpledníh vyučvání a je pvinna infrmvat vychvatelku chybějících žácích i případných prblémech. Ze ŠD si přebírají žáky záknní zástupci sbně, neb dle jejich písemnéh vyjádření v němž pvěří jinu sbu neb v něm uvedu, že jejich dítě bude dcházet ze ŠD v uvedenu hdinu samstatně bez dprvdu neb na základě sjednané dby v zápisním lístku, který je trvale ulžen u vychvatelky ŠD. Z důvdu zajištění bezpečnsti žáka nebudu telefnické žádsti akceptvány jak důvd k uvlnění žáka. V hdin každá vychvatelka sbně dvede žáky d třídy se závěrečnu službu a zapíše je d sešitu (závěrečná služba). Záznam bsahuje jmén žáka, dbu dchdu a je uveden, zdali žák dchází sám neb s dprvdem. Pbyt žáků v ŠD knčí v hdin. Pkud zůstane žák v ŠD i p hd., řídí se příslušná vychvatelka pkynem ŘŠ v žádném případě nesmí s dítětem pustit ŠD, musí kntaktvat rdiče neb záknné zástupce, ppřípadě Plicii ČR. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 9 z pčtu 29

10 Žáka je mžn dhlásit kdykliv během šklníh rku na písemnu žádst rdičů. V průběhu šklníh rku, při vyhlášení ředitelskéh vlna, musí rdiče účast svých dětí ve ŠD předem ptvrdit. ŠD se v těcht dnech tvírá při pčtu alespň 10 přihlášených žáků. Záknní zástupci žáků mají mžnst se seznámit s řádem ŠD na rdičvském sdružení, www. stránkách škly, řád ŠD je k nahlédnutí i u vychvatelek. Případné vzniklé prblémy řeší s vychvatelku sbně při vyzvednutí žáka neb písemnu frmu. Rdiče mhu ŠD, p předběžné dhdě, kdykliv navštívit. Žáci se řídí pkyny pedaggických pracvníků - vychvatelek. Respektují všechna bezpečnstní patření a svým chváním nehržují své splužáky ani sebe.v prstrách ŠD dbají čisttu a přádek, nepškzují zařízení a vybavení ani sbní věci splužáků. Za sustavné prušvání šklníh řádu a řádu ŠD může být žák ze ŠD vylučen. ŠD pravidelně využívá i jiné prstry škly, např. tělcvičnu, pčítačvu učebnu, cvičnu kuchyň, hřiště, šklní zahradu. Při pbytu v těcht prstrech je nutn respektvat prvzní řády těcht dbrných učeben a hřišť. Za mbilní telefny, hračky ani jiné cenné věci, které si žák přinese d ŠD, vychvatelka neručí. Dprvd žáků na kružky škla nezajišťuje.. Při pbytu venku mhu žáci chdit d budvy škly puze pd dhledem vychvatelek. Šklní jídelna Ke stravvání přihlašují záknní zástupci svje dítě v kanceláři veducí šklní jídelny, kde bdrží veškeré ptřebné infrmace týkající se vlastníh stravvání. D šklní jídelny mají pvlen vstup jen přihlášení strávníci a dále jen ty sby, které v dbě prvníh dne nepřítmnsti přihlášenéh strávníka vyzvedávají běd d přinesených nádb (mim hlavní čas výdeje ( ,45 hd). P příchdu d šklní jídelny žák v šatně dlží svrchní děv a šklní tašku(bath). Žáci vstupují d šklní jídelny jen za přítmnsti pedaggickéh dzru. Při stlvání se žáci chvají tiše, ukázněně a dbají pkynů učitelů, vychvatelek, veducí šklní jídelny a kuchařek. Žáci ddržují v jídelně zásady hygieny a pravidla splečenskéh chvání. P sknčení běda žáci dnášejí pužité nádbí. Žáci se stravují a pijí puze u jídelních stlů. Při úmyslně pškzeném zařízení šklní jídelny žákem bude vyžadvána náhrada v plné výši. V případě nemci mají žáci nárk na dběr bjednané stravy puze první den nemci. P dbu nepřítmnsti ve škle nemají nárk na dběr stravy. Pracvníci škly nemají nárk na dběr stravy de dne vystavení pracvní neschpnsti a v den, kdy na pracvišti dpracují méně než tři hdiny. B. Režim při akcích mim šklu Bezpečnst a chranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mim prstr škly, zajišťuje škla vždy nejméně jedním pedaggickým pracvníkem škly. Splečně s ním může akci zajišťvat i zaměstnanec, který není pedaggickým pracvníkem, pkud je zletilý a způsbilý k právním úknům. Při rganizaci výuky a při akcích suvisejících s výchvně vzdělávací činnstí škly mim míst, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanví zařazení a délku přestávek pedagg pvěřeným vedením akce, pdle charakteru činnsti a s přihlédnutím k základním fyzilgickým ptřebám žáků. Při akcích knaných mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu sbu zajišťující bezpečnst a chranu zdraví žáků připadnut více než 25 žáků. Výjimku z tht pčtu může stanvit s hledem na nárčnst zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků ředitel škly. Škla pr plánvání takvýcht akcí stanví tat pravidla každu plánvanu akci mim budvu škly předem prjedná rganizující pedagg s vedením škly, zejména s hledem na zajištění BOZP. Akce se pvažuje za schválenu uvedením v týdenním plánu práce škly, kde zárveň s časvým rzpisem uvede ředitel škly jména dprvázejících sb. Nezbytnu sučástí pvlení akcí mim měst Úvaly je schválení cestvníh příkazu ředitelem škly neb jeh zástupcem. Při akcích knaných mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pr shrmáždění žáků není škla, zajišťuje rganizující pedagg bezpečnst a chranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dbu shrmáždění. P sknčení akce knčí zajišťvání bezpečnsti a chrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Míst a čas shrmáždění žáků a sknčení akce známí rganizující pedagg nejméně 2 Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 10 z pčtu 29

11 dny předem záknným zástupcům žáků, a t zápisem d žákvské knížky neb jinu písemnu frmu. Při přecházení žáků na jiná místa vyučvání i u jiných akcí mim budvu škly se žáci řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dprvázejících sb. Před akcemi mim areál škly veducí akce neb dprvázející učitel prkazatelně pučí žáky bezpečnsti. Dprvázející sby pučí ŘŠ neb jeh zástupce. T platí zejména pr splečné zájezdy tříd, vzdělávací kurzy žáků, zážitkvé a zdravné pbyty žáků, výlety a exkurze.. Při pbytu v ubytvacích zařízeních se žáci pdřizují vnitřnímu řádu tht zařízení a dbají všech pkynů pracvníků tht zařízení. Pr přádání mimšklních akcí platí zvláštní směrnice škly zahrnující i blast bezpečnsti a chrany zdraví žáků: směrnice pr zážitkvé pbyty (ŠVP), výchvně vzdělávací kurzy (LVK, ), zahraniční výjezdy, šklní výlety a exkurze. Za ddržvání předpisů BOZP dpvídá třídní učitel neb veducí akce, který je určen ředitelem škly. Sučástí výuky je také lyžařský výchvně vzdělávací kurz v sedmém rčníku. D výuky mhu být zařazeny také další aktivity, zdravné pbyty, zážitkvé pbyty, atd. Těcht aktivit se mhu účastnit puze žáci zdravtně způsbilí, jejichž rdiče tm ddají škle písemné lékařské ptvrzení ne starší jednh rku. Činnsti i chvání žáka na mimšklních akcích je sučástí celkvéh hdncení žáka. Při zapjení škly d sutěží, bezpečnst a chranu zdraví žáků p dbu dpravy na sutěže a ze sutěží zajišťuje vysílající škla, pkud se s záknným zástupcem žáka nedhdne jinak. V průběhu sutěže zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků zpravidla rganizátr. U sprtvních sutěží, uměleckých sutěží a dalších sutěží, kde t charakter sutěže vyžaduje a je t dán rganizačním řádem sutěže, zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků vysílající škla v plném rzsahu, pkud se s záknným zástupcem žáka nedhdne jinak. Před akcemi mim šklu dprvázející učitel žáky vždy prkazatelně pučí bezpečnsti. C. Dcházka d škly a absence žáků Zabezpečení plnění pvinné šklní dcházky žáka je záknnu pvinnstí záknnéh zástupce dítěte. Žák je pvinen zúčastnit se vyučvání pdle rzvrhu hdin. V důvdněných případech a na základě písemné žádsti rdičů, může žáka uvlnit na jeden den třídní učitel a na více dní třídní učitel (dále jen TU) se suhlasem ŘŠ. Nepřítmnst předem známu známí rdiče TU předem. Každý dchd z vyučvání před jeh uknčením je mžný puze na základě písemné mluvy rdičů, kteru žák předlží vždy předem vyučujícímu (při uvlnění na jednu hdinu), neb třídnímu učiteli (při uvlnění na více hdin). Ten zajistí žákvi i mžnst přezutí a puštění budvy. Každu nemluvenu absenci řeší třídní učitel se záknnými zástupci žáka a nahlásí tut skutečnst šklnímu metdikvi prevence. Tř. učitel vede evidenci záškláctví ve své třídě. Návštěvu lékaře plánuje žák zásadně v dbě mim vyučvání. Nepřítmnst žáka ve škle mluvají záknní zástupci nejpzději d tří dnů d začátku nepřítmnsti. Předem známu nepřítmnst žáka je vhdné mluvit před jejím zapčetím P příchdu d škly každý žák, který nebyl ve škle, předlží bez zbytečnéh dkladu TU mluvenku v ŽK pdepsanu záknným zástupcem. V případě časté nepřítmnsti žáka nasvědčující zanedbávání šklní dcházky, může škla pžadvat jak sučást mluvenky ptvrzení šetřujícíh lékaře, resp. registrujícíh praktickéh lékaře pr děti a drst, nemci žáka. O nemluvené i zvýšené mluvené nepřítmnsti infrmuje třídní učitel výchvnéh pradce, který tyt údaje vyhdncuje v suladu s metdickým pkynem č.j.: 2004/ k jedntnému pstupu při uvlňvání žáků z vyučvání, prevenci a pstihu záškláctví. Dcházka d zájmvých kružků a d šklní družiny je pr přihlášené žáky pvinná. Ředitel škly může ze zdravtních neb jiných závažných důvdů uvlnit žáka na žádst jeh záknnéh zástupce zcela neb z části z vyučvání některéh předmětu; zárveň určí náhradní způsb vzdělávání žáka v dbě vyučvání tht předmětu. V předmětu tělesná výchva ředitel škly uvlní žáka z vyučvání na písemné dpručení registrujícíh praktickéh lékaře pr děti a Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 11 z pčtu 29

12 drst neb dbrnéh lékaře. Na první neb pslední vyučvací hdinu může být žák uvlněn se suhlasem záknnéh zástupce bez náhrady. Žákvi, který se nemůže pr svůj zdravtní stav p dbu delší než dva měsíce účastnit vyučvání, stanví ředitel škly takvý způsb vzdělávání, který dpvídá mžnstem žáka, neb mu může pvlit vzdělávání pdle individuálníh vzdělávacíh plánu. Záknný zástupce žáka je pvinen vytvřit pr stanvené vzdělávání pdmínky. IV. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí A. Žáci Všichni žáci se chvají při pbytu ve škle i mim šklu tak, aby nehrzili zdraví a majetek svůj ani jiných sb. Žákům není pvlen zdržvat se v dbě mim vyučvání v prstrách škly, pkud nad nimi není vyknáván dhled způsbilu sbu. Každý úraz, pranění či nehdu, k níž djde během pbytu žáků ve šklní budvě neb mim budvu při akci přádané šklu, žáci hlásí ihned vyučujícímu neb pedaggickému dzru. Žákům je zakázán manipulvat s hněm, elektrickými sptřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dhledu pedagga. Při výuce v tělcvičně, dílnách, na pzemcích, v dbrných učebnách zachvávají žáci specifické bezpečnstní předpisy pr tyt učebny, dané řádem dbrné učebny. B. Zaměstnanci škly Při výuce v tělcvičně, dílnách, na pzemcích, v dbrných učebnách vyučující danéh předmětu prvedu prkazatelné pučení žáků v první vyučvací hdině šklníh rku a ddatečné pučení žáků, kteří při první hdině chyběli. O pučení žáků prvede vyučující záznam d třídní knihy. Pučení BOZP a PO se prvádí rvněž před každu akcí mim šklu. Z důvdu bezpečnsti jsu během prvzu škly zevnitř vlně tevíratelné dveře bčníh vchdu budvy B, dveře bčníh výstupu k ppelnicím v budvě A, všechny únikvé výchdy budvy C a hlavní vchd d budvy D a F. Šklní budva je vlně přístupná zvenčí puze v dbě, kdy je zaměstnanci škly zajištěna kntrla přicházejících sb. Všichni zaměstnanci škly vstupní dveře při příchdu a dchdu ze škly důsledně zamykají, pkud je zvenčí namntvána kule a vchd služí jak únikvý, zajistí vždy zavření dveří a vchdy se v průběhu prvzu škly nezamykají bční vchdy budv A a B, hlavní vchdy budv D a F. Každý z pracvníků škly, který tevírá budvu cizím příchzím, je pvinen zjistit důvd jejich návštěvy a zajistit, aby se nephybvali samstatně p budvě škly. Pkud nemůže jeh dprvd zajistit, d budvy h nepustí a dpručí návštěvníkvi vstup přes bční vchd budvy B (se zvnkem na kancelář a ředitelnu). Šatny s dlženými svršky žáků jsu uzamčeny, klíče d šaten mají žákvské služby třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby byl mžn tt patření ddržvat i během dělené a dplední výuky žáků. Uzamčení všech šaten průběžně kntrluje šklník. P pslední vyučvací hdině dpledníh a dpledníh vyučvání vyučující 1. stupně předává žáky, kteří jsu přihlášeni d šklní družiny vychvatelkám šklní družiny. Ostatní žáky 1. i 2. stupně dvádí vyučující d šaten a stravující se žáky ve škle pak d šklní jídelny. Pedaggičtí zaměstnanci ddržují předpisy k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci a prtipžární předpisy; pkud zjistí závady a nedstatky, hržující zdraví a bezpečnst sb, neb jiné závady technickéh rázu, neb nedstatečné zajištění budvy, je jejich pvinnstí infrmvat těcht skutečnstech nadřízenéh a v rámci svých schpnstí a mžnstí zabránit vzniku škdy. Pedaggičtí a prvzní pracvníci škly nesmí žáky v dbě dané rzvrhem bez dzru dspělé sby uvlňvat k činnstem mim budvu, nesmí je samtné psílat k lékaři atd. Škla dpvídá za žáky v dbě dané rzvrhem výuky žáka, včetně nepvinných předmětů a všech přestávek, včetně plední. Všichni pedaggičtí i nepedaggičtí pracvníci, zejména však šklní psychlg, výchvný pradce a metdik prevence, průběžně sledují knkrétní pdmínky a situaci ve škle z hlediska Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 12 z pčtu 29

13 výskytu sciálně patlgických jevů, uplatňují různé frmy a metdy umžňující včasné zachycení hržených žáků. Šklní metdik prevence zajišťuje splupráci s rdiči v blasti prevence, infrmuje je preventivním prgramu škly a dalších aktivitách. Sučasně splupracuje, na základě pvěření ředitele škly, s dalšími institucemi na sciálně právní chranu dětí a mládeže. Žáci škly mají přísný zákaz nšení, držení, distribuce a zneužívání návykvých látek v areálu škly. Prušení tht zákazu se bere jak hrubé prušení šklníh řádu. Ředitel škly využije všech mžnstí daných mu příslušným záknem včetně mžnsti dát pdnět k zahájení trestníh stíhání sb, které by se na prušení tht zákazu pdílely. Ředitel škly neb jím pvěřený pracvník bude infrmvat záknné zástupce žáků, u nichž byl zjištěn prušení tht zákazu. Seznámí je i s mžnstí dbrné pmci. Prjevy šikanvání mezi žáky, tj. násilí, mezvání sbní svbdy, pnižvání apd., kterých by se dpuštěli jedntliví žáci neb skupiny žáků vůči jiným žákům neb skupinám (zejména v situacích, kdy jsu takt pstiženi žáci mladší a slabší), jsu v prstrách škly a při šklních akcích přísně zakázány a jsu pvažvány za hrubý přestupek prti šklnímu řádu. Pdle klnstí ředitel škly uváží mžnst dalšíh pstihu žáků, kteří tent zákaz pruší a bude svých zjištěních infrmvat jejich záknné zástupce. Pedaggičtí pracvníci dbají, aby etická a právní výchva, výchva ke zdravému živtnímu stylu a preventivní výchva byla vyučvána v suladu se šklním vzdělávacím prgramem. Pedaggičtí pracvníci jsu pvinni v suladu s pracvním řádem vyknávat kvalitní dhled nad žáky p celu dbu jejich pbytu ve škle, šklní družině a jídelně před začátkem vyučvání, v jeh průběhu, všech přestávkách, p jeh sknčení až d dby než žák pustí budvu škly. Všichni zaměstnanci škly jsu při vzdělávání a během suvisejícíh prvzu škly pvinni přihlížet k základním fyzilgickým ptřebám žáků a vytvářet pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku sciálně patlgických jevů, pskytvat žákům nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví. 1) Pučení bezpečnsti na začátku šklníh rku Pučení na pčátku šklníh rku prvádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: se šklním řádem se zásadami bezpečnéh chvání ve třídě, na chdbách, schdištích a v šatnách se zásadami příchdu d škly, dchdu ze škly a phybu na veřejných kmunikacích se zákazem přinášet d škly věci, které nesuvisejí s vyučváním s pstupem při úrazech s nebezpečím vzniku pžáru a s pstupem v případě jeh vzniku s chranu zdraví žáků před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí 2) Pučení bezpečnsti první vyučvací hdinu Pučení prvádí vyučující na pčátku první vyučvací hdiny. Pučení se prvádí u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchvy, pracvních činnstí neb před výuku ve šklních dílnách, na šklních pzemcích či jiných dbrných pracvnách. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečnéh chvání a upzrní je na mžné hržení živta, zdraví či majetku. Seznámí žáky s řády dbrných učeben. 3) Pučení bezpečnsti před šklní akcí Pučení před akcí prvádí třídní učitel neb veducí akce. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečnéh chvání a upzrní je na mžné hržení živta, zdraví či majetku i před činnstmi, které se prvádí mim šklní budvu (vycházky, výlety, lyžařské výcviky, zdravné pbyty, exkurze, plavecké výcviky, ) Zárveň je seznámí se všemi pravidly chvání a případnými zákazy na knkrétní akci. Infrmuje žáky správném vybavení na akci. 4) Pučení bezpečnsti před prázdninami Pučení před prázdninami prvádí třídní učitel. Varuje žáky před škdlivými vlivy alkhlu, kuření a jiných návykvých látek, před kntakty s neznámými lidmi apd. Upzrní je na mžná nebezpečí hržující zdraví a živt sb Infrmuje nebezpečí vzniku pžáru, dpravní kázni Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 13 z pčtu 29

14 Varuje před kupáním v místech, která neznají, atd. Dpručené pstupy pr pedaggické pracvníky a návd na zjišťvání a pskytvání pmci v krizvé situaci jsu zpracvány v Krizvém plánu škly, který je sučástí rganizačníh řádu škly. Pedaggičtí pracvníci sledují zdravtní stav žáků a v případě náhléh nemcnění žáka infrmují bez zbytečných průtahů vedení škly a rdiče pstiženéh žáka. Nemcný žák může být deslán k lékařskému vyšetření či šetření jen v dprvdu dspělé sby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákvské knížce tyt údaje: rdné čísl, adresu, telefnní čísla rdičů d zaměstnání a dmů. Všichni zaměstnanci škly jsu pvinni znamvat údaje suvisející s úrazy žáků, při úrazu pskytnu žákvi neb jiné sbě první pmc, zajistí šetření žáka. Úraz ihned hlásí vedení škly a kmpletně vyplní záznam d knihy úrazů, případně vyplní předepsané frmuláře úrazu. C. Evidence úrazů V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým dšl při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech a t nejpzději d 24 hdin d kamžiku, kdy se škla úrazu dzví. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítmnst žáka ve škle, vyhtvuje škla bdbným pstupem záznamy úrazu na předepsaných frmulářích, které jsu k dispzici v kanceláři škly. Pr účely šklských předpisů se smrtelným úrazem rzumí takvé pškzení zdraví, které způsbil smrt p úrazu neb na jehž následky žák zemřel nejpzději d jednh rku d vzniku úrazu. Záznam úrazu prvádí zaměstnanec škly, který v dbě vzniku úrazu vyknával nad žáky dhled. Pkud byl úraz hlášen ddatečně žákem neb jeh záknnými zástupci, záznam prvádí pět zaměstnanec, během jehž dhledu k úrazu údajně dšl, neb třídní učitel. Záznam jakémkli úrazu, i evidvaném v knize úrazů se vyhtví také na žádst záknnéh zástupce žáka neb zřizvatele, zdravtní pjišťvny žáka, příslušnéh inspektrátu České šklní inspekce aneb místně příslušnéh útvaru Plicie České republiky. Škla (šklské zařízení) vyhtví úrazu, který nezpůsbí nepřítmnst žáka ve škle neb šklském zařízení, záznam, pkud je pravděpdbné, že žáku bude pskytnuta náhrada za blest a ztížení splečenskéh uplatnění způsbené úrazem. Jedn vyhtvení záznamu úrazu předá škla jeh záknnému zástupci. Hlášení úrazu. O úrazu nezletiléh žáka pdá škla neb šklské zařízení bez zbytečnéh dkladu hlášení jeh záknnému zástupci. Pkud nasvědčují zjištěné skutečnsti tmu, že v suvislsti s úrazem byl spáchán trestný čin neb přestupek, neb jedná-li se smrtelný úraz, pdá škla neb šklské zařízení bez zbytečnéh dkladu hlášení místně příslušnému útvaru Plicie České republiky. Dále úrazu pdá škla neb šklské zařízení bez zbytečnéh dkladu hlášení pjišťvně, u které je škla neb šklské zařízení pjištěn pr případ své dpvědnsti za škdu vzniklu na živtě a zdraví žáků, pkud škla neb šklské zařízení má takvé pjištění sjednán. Záznam úrazu, jehž důsledkem byla nepřítmnst, neb pkud je pravděpdbné, že žáku bude pskytnuta náhrada za blest a ztížení splečenskéh uplatnění způsbené úrazem, zasílá škla (šklské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpzději d pátéh dne následujícíh měsíce - zřizvateli, zdravtní pjišťvně žáka a příslušnému inspektrátu České šklní inspekce. Záznam smrtelném úrazu zasílá škla navíc ještě místně příslušnému útvaru Plicie České republiky a t d 5 pracvních dnů p pdání hlášení pdle předchzíh dstavce. Osbní údaje, které jsu sučástí knihy úrazů, mhu být zpracvávány puze za účelem evidence úrazů, ppřípadě jak pdklad pr vyhtvení záznamu úrazu, pdléhají režimu chrany sbních údajů pdle planých právních předpisů. V. Pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků Žák je pvinen udržvat v přádku a nepškzeny všechny věci, které tvří zařízení třídy a škly, i ty, které mu byly prpůjčeny d užívání. Je pvinen chránit majetek svůj i majetek svých splužáků. Žáci zacházejí s učebnicemi a šklními ptřebami šetrně, udržují své míst, třídu i statní šklní prstry v čisttě a přádku, chrání majetek před pškzením. U každéh svévlnéh pškzení neb zničení majetku škly, majetku žáků, učitelů či jiných sb žákem je vyžadvána úhrada d rdičů žáka, který pškzení způsbil. Při závažnější Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 14 z pčtu 29

15 škdě neb nemžnsti vyřešit náhradu škdy s rdiči je vznik škdy hlášen Plicii ČR, případně rgánům sciální péče. Žáci dbají na dstatečné zajištění svých věcí - uzamykáním šaten, tříd. Zjistí-li žák ztrátu sbní věci, skutečnst ihned nahlásí vyučujícímu, dzru, TU neb v kanceláři škly. D škly žáci nsí puze věci ptřebné k výuce, cenné věci d škly nensí. Hdinky, šperky, mbilní telefny apd. mají neustále u sebe, mají zakázán je dkládat, puze z bezpečnstních důvdů a na výslvný pkyn vyučujícíh, který zajistí jejich úschvu. Žáci a zaměstnanci škly dkládají sbní majetek puze na místa k tmu určená. Žáci prvníh rčníku základníh vzdělávání tyt učebnice a učební texty nevracejí, žáci statních rčníků základníh vzdělávání jsu pvinni učebnice a učební texty vrátit nejpzději d knce příslušnéh šklníh rku. Žáci jsu pvinni řádně pečvat takt prpůjčený majetek škly, chraňvat jej před ztrátu a pškzením, vrátit jej na knci rku v řádném stavu. Žáci bdrží bezplatně učebnice a učební texty uvedené v seznamu pdle šklskéh zákna. O každém svévlném pškzení majetku škly budu infrmváni záknní zástupci žáka. Svévlné pškzvání majetku škly žákem je chápán jak prušení tét nrmy a na tmt základě bude prjednán výchvné patření žáka. Každé pškzení neb závadu v učebně hlásí žák třídnímu učiteli neb vyučujícímu. Žáci a zaměstnanci škly dkládají sbní majetek puze na místa k tmu určená. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 15 z pčtu 29

16 VI. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ve škle a na akcích přádaných šklu, zásady a pravidla pr sebehdncení žáků 1) Obecná hlediska Hdncení výsledků vzdělávání žáků vychází z psuzení míry dsažení výstupů pr jedntlivé předměty šklníh vzdělávacíh prgramu. Hdncení musí být pedaggicky zdůvdněné, dbrně správné a dlžitelné a respektvat individuální vzdělávací ptřeby žáků a dpručení šklskéh pradenskéh zařízení. Pedaggičtí pracvníci zajišťují, aby žáci a záknní zástupci žáků byli včas infrmváni průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. Na knci každéh plletí se vydává žákvi vysvědčení, za první plletí se vydává frmu výpisu vysvědčení, za 2. plletí se vydává žákvi vysvědčení na předepsaných tiskpisech. Hdncení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřen klasifikačním stupněm, slvně neb kmbinací bu způsbů. Škla převede slvní hdncení d klasifikace neb klasifikaci d slvníh hdncení v případě přestupu žáka na šklu, která hdntí dlišným způsbem, a t na žádst tét škly neb záknnéh zástupce žáka. U žáka s vývjvu pruchu učení rzhdne ředitel škly pužití slvníh hdncení na základě žádsti záknnéh zástupce žáka. Žák pakuje rčník, pkud na knci druhéh plletí neprspěl neb nemhl být hdncen. T neplatí žákvi, který na daném stupni základní škly již některý rčník pakval. Ředitel škly může žákvi, který splnil pvinnu šklní dcházku a na knci druhéh plletí neprspěl neb nemhl být hdncen, na žádst jeh záknnéh zástupce pvlit pakvání rčníku p psuzení jeh dsavadních studijních výsledků a důvdů uvedených v žádsti. Výchvnými patřeními jsu pchvaly neb jiná cenění a kázeňská patření. Pchvaly, jiná cenění a další kázeňská patření může udělit či ulžit ředitel škly neb třídní učitel. Při prušení pvinnstí stanvených šklním řádem lze pdle závažnsti tht prušení žákvi ulžit: napmenutí třídníh učitele důtku třídníh učitele důtku ředitele škly Pravidla pr udělvání pchval a ukládání napmenutí a důtek jsu sučástí tht šklníh řádu. Třídní učitel neprdleně známí řediteli škly ulžení důtky třídníh učitele. Důtku ředitele škly lze žákvi ulžit puze p prjednání v pedaggické radě. Ředitel škly neb třídní učitel neprdleně známí udělení pchvaly a jinéh cenění neb ulžení napmenutí neb důtky a jeh důvdy prkazatelným způsbem žákvi a jeh záknnému zástupci. Udělení pchvaly a jinéh cenění ředitele škly a ulžení napmenutí neb důtky se zaznamená d dkumentace škly. Udělení pchvaly a jinéh cenění se zaznamená na vysvědčení za plletí, v němž byl udělen. Nelze-li žáka hdntit na knci prvníh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl prveden nejpzději d dvu měsíců p sknčení prvníh plletí. Není-li mžné hdntit ani v náhradním termínu, žák se za první plletí nehdntí. D vyššíh rčníku pstupí žák, který na knci druhéh plletí prspěl ze všech pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem s výjimku předmětů výchvnéh zaměření stanvených rámcvým vzdělávacím prgramem a předmětů, z nichž byl uvlněn, pkud mu nebyl pvlen pakvání rčníku pdle 52 dstavce 6 věty třetí šklskéh zákna. D vyššíh rčníku pstupí i žák prvníh stupně základní škly, který již v rámci prvníh stupně pakval rčník, a žák druhéh stupně základní škly, který již v rámci druhéh stupně pakval rčník, a t bez hledu na prspěch tht žáka. Nelze-li žáka hdntit na knci druhéh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl prveden nejpzději d knce září následujícíh šklníh rku. V bdbí měsíce září d dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník, ppřípadě znvu devátý rčník. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 16 z pčtu 29

17 Má-li záknný zástupce žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí, může d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení, pžádat ředitele škly přezkumání výsledků hdncení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel škly, krajský úřad. Pkud není dále stanven jinak, ředitel škly neb krajský úřad nařídí kmisinální přezkušení žáka, které se kná nejpzději d 14 dnů d dručení žádsti neb v termínu dhdnutém se záknným zástupcem žáka. Česká šklní inspekce pskytne sučinnst na žádst ředitele škly neb krajskéh úřadu. V případě, že se žádst přezkumání výsledků hdncení žáka týká hdncení chvání neb předmětů výchvnéh zaměření, psudí ředitel škly, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel škly, krajský úřad, ddržení pravidel pr hdncení výsledků vzdělávání žáka stanvených pdle 30 dst. 2. V případě zjištění prušení těcht pravidel ředitel škly neb krajský úřad výsledek hdncení změní; nebyla-li pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků prušena, výsledek hdncení ptvrdí, a t nejpzději d 14 dnů de dne dručení žádsti. Česká šklní inspekce pskytne sučinnst na žádst ředitele škly neb krajskéh úřadu. Ředitel škly může pvlit žákvi na žádst jeh záknnéh zástupce a na základě dpručujícíh vyjádření dbrnéh lékaře pakvání rčníku z vážných zdravtních důvdů, a t bez hledu na t, zda žák na daném stupni již pakval rčník. Pkud žák, který byl rzhdnutím sudu svěřen d střídavé výchvy rdičů, plní pvinnu šklní dcházku střídavě ve dvu základních šklách, vydává mu vysvědčení základní škla, v které zahájil vzdělávání dříve, pkud k tmu nebyla dhdu rdičů neb rzhdnutím sudu určena druhá škla. Při hdncení výsledků vzdělávání žáka za plletí šklníh rku zhlední škla, která bude vydávat vysvědčení, hdncení výsledků vzdělávání žáka druhu šklu. Při hdncení žáků cizinců, kteří plní pvinnu šklní dcházku, se úrveň znalsti českéh jazyka pvažuje za závažnu suvislst, která vlivňuje jejich výkn. Ředitel škly může mimřádně nadanéh nezletiléh žáka na žádst záknnéh zástupce přeřadit d vyššíh rčníku bez abslvvání předchzíh rčníku. Sučástí žádsti žáka, který plní pvinnu šklní dcházku, je vyjádření šklskéh pradenskéh zařízení a registrujícíh praktickéh lékaře pr děti a drst. Pdmínku přeřazení je vyknání zkušek z učiva neb části učiva rčníku, který žák nebude abslvvat. Obsah a rzsah zkušek stanví ředitel škly. 2) Realizace hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání Při hdncení činnstí a dsažených výsledků žákem, srvnává učitel žáka s kvalitu jeh předchzích činnstí a jím dříve dsaženými výsledky i s pžadvaným učebním plánem. Při určvání stupně prspěchu v jedntlivých předmětech na knci klasifikačníh bdbí se hdntí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dsáhl za celé klasifikační bdbí. Přitm se přihlíží k systematičnsti v práci žáka v průběhu celéh klasifikačníh bdbí. Stupeň prspěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné bdbí. Výsledná známka za klasifikační bdbí by se neměla zásadně lišit d známek, které žák získal a které byly sděleny rdičům. V hdncení se přístup vyučujícíh zaměřuje na pzitivní výkny žáka a na pdpru jeh mtivace k učení. Učitel hdntí a prmítá d klasifikace práci s chybu jak významným prvkem prcesu učení a t pdle hledisek: žák chybu samstatně najde a praví, žák najde chybu p upzrnění a samstatně ji praví, žák chybu nenajde, p upzrnění ji samstatně praví, žák chybu samstatně nenajde a praví ji jen s pmcí. Žáci se klasifikují ve všech vyučvacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušnéh rčníku (známku neb slvním hdncením). Při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech pr určitu indispzici. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Při dluhdbějším pbytu žáka mim šklu (lázeňské léčení, léčebné pbyty, dčasné umístění v ústavech, apd.) vyučující respektuje známky žáka, které škle sdělí škla při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znvu nepřezkušuje. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. Učitel znamuje žákvi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvdňuje a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů, výtvrů. P ústním vyzkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledky hdncení písemných zkušek a prací i praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkvé klasifikaci zástupcům žáka, a t zejména prstřednictvím zápisů d žákvské knížky - sučasně se sdělváním známek žákům. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 17 z pčtu 29

18 Kntrlní písemné práce a další druhy zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celý šklní rk, aby se nadměrně nenahrmadily v určitých bdbích. O termínu písemné zkušky, která má trvat více než 25 minut, infrmuje vyučující žáky dstatečně dluhu dbu předem. Ostatní vyučující tm infrmuje frmu zápisu d třídní knihy. V jednm dni mhu žáci knat jen jednu zkušku uvedenéh charakteru. Případy zastávání žáků v učení a nedstatky v jejich chvání se prjednávají v nebližší pedaggické radě. Na knci klasifikačníh bdbí, v termínu, který určí ředitel škly, nejpzději však 48 hdin před jednáním pedaggické rady klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkvé klasifikace d systému Bakalářů a připraví návrhy na umžnění pravných zkušek, na klasifikaci v náhradním termínu apd. Průběžné infrmace výsledcích žáka a jeh chvání jsu záknným zástupcům předávány převážně prstřednictvím ŽK, ale i při sbním jednání na třídních schůzkách neb v knzultačních hdinách, na které jsu rdiče buď zváni, neb si v případě ptřeby sami djednají termín. Rdičům, kteří se nemhli dstavit na šklu určený termín, neb se chtějí infrmvat individuálně, pskytnu vyučující mžnst individuální knzultace. Údaje klasifikaci a hdncení chvání žáka jsu sdělvány puze zástupcům žáka, nikli veřejně! V případě mimřádnéh zhršení prspěchu žáka infrmuje vyučující předmětu záknné zástupce bezprstředně a prkazatelným způsbem. Pkud je klasifikace žáka stanvena na základě písemných neb grafických prací, vyučující tyt práce uschvávají p dbu, během které se klasifikace žáka určuje neb ve které se k ní mhu záknní zástupci žáka dvlat - tzn. celý šklní rk včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s dlženu klasifikací neb pravnými zkuškami až d dalšíh šklníh rku. Opravené písemné práce musí být předlženy všem žákům a na pžádání ve škle také rdičům. Vyučující ddržují zásady pedaggickéh taktu, zejména neklasifikují žáky ihned p jejich návratu d škly p nepřítmnsti delší než jeden týden. Účelem zkušení není nacházet mezery ve vědmstech žáka, ale hdntit t, c umí, učitel klasifikuje jen prbrané učiv, před prvěřváním znalstí musí mít žáci dstatek času k naučení, prcvičení a zažití učiva. Třídní učitelé (výchvný pradce) jsu pvinni seznamvat statní vyučující s dpručením psychlgických vyšetření, které mají vztah ke způsbu hdncení a klasifikace žáka a způsbu získávání pdkladů. Údaje nvých vyšetřeních jsu sučástí zpráv učitelů (neb výchvnéh pradce) na pedaggické radě. Přechází-li žák d jiné škly, zašle ředitel dsavadní škly na základě žádsti nvé škly, na níž žák přechází, dkumentaci žákvi (ptvrzenu kpii katalgvéh listu), záznam jeh chvání a prspěchu za neuknčené klasifikační bdbí. 3) Pravidla pr sebehdncení žáků Sebehdncení je důležitu sučástí hdncení žáků, psiluje sebeúctu a sebevědmí žáků. Je zařazván d prcesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsbem přiměřeným věku žáků. Při sebehdncení se žák snaží vyjádřit: c se mu daří c mu ještě nejde, jaké má rezervy jak bude pkračvat dál Pedaggvé vedu žáka k tmu, aby ppsal, případně i kmentval svje výkny a výsledky. Sebehdncení žáků nemá nahradit klasické hdncení (hdncení žáka pedaggem), ale má puze dplňvat a rzšiřvat evaluační prcesy a více aktivizvat žáka. B. Stupně hdncení chvání a prspěchu v případě pužití klasifikace, zásady pr pužívání slvníh hdncení 1) Hdncení chvání Klasifikaci chvání žáků navrhuje třídní učitel p prjednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují i s statními učiteli a rzhduje ní ředitel p prjednání v pedaggické radě. Pkud třídní učitel tent pstup neddrží, mají mžnst pdat návrh na pedaggické radě i další vyučující. Kritériem pr klasifikaci chvání je ddržvání pravidel chvání dle šklníh řádu během klasifikačníh bdbí. Při klasifikaci chvání se přihlíží k věku, mrální a rzumvé vyspělsti žáka; k uděleným patřením k psílení kázně se přihlíží puze tehdy, jestliže tat patření byla neúčinná. Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 18 z pčtu 29

19 Škla hdntí a klasifikuje žáky za jejich chvání ve škle. O mimšklních závažných prblémech infrmuje třídní učitel (v případě ptřeby i prstřednictvím ředitelství škly) prkazatelně rdiče. Velmi závažné prblémy prjedná ředitel škly s rdiči, zpravidla za přítmnsti třídníh učitele, výchvnéh pradce a v případě ptřeby i dalších pedaggických pracvníků. a) Pchvaly a dměny Udělvání menších pchval a dměn je nedílnu sučástí každdenníh hdncení žáka a žák dstává zpětnu vazbu ihned (ústně neb zápisem d ŽK). Ředitel škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin neb za mimřádně úspěšnu práci. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních vyučujících žákvi p prjednání s ředitelem škly udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za déletrvající úspěšnu práci. b) Kázeňská patření Za prušení šklníh řádu lze žákvi udělit kázeňská patření pdle závažnsti prušení. Napmenutí třídníh učitele NTU Důtka třídníh učitele DTU Důtka ředitele škly DŘŠ Druhý stupeň z chvání Třetí stupeň z chvání mírné prušvání šklníh řádu - bčasné (NTU), pakvané (DTU) vyrušvání při vyučvání, zapmínání šklních pmůcek, pškzení šklníh majetku menšíh rzsahu (malvání p lavici, zdi ), vulgární vyjadřvání, nepřezuvání se, aj. závažnější prušvání šklníh řádu - bčasné(dtu), pakvané (DŘŠ), 2. st. časté vulgární vyjadřvání, pdvd, záškláctví, jednrázvé užívání tabákvých výrbků ve škle neb na akcích přádaných šklu, jedinělá drbnější krádež, úmyslné drbnější pškzvání šklníh majetku většíh rzsahu, aj. hrubé prušvání šklníh řádu (snížený stupeň z chvání) pakvané záškláctví, krádeže, pdvdy, pakvané úmyslné pškzvání šklníh majetku, užívání alkhlu ve škle a na akcích škly, nšení mamných látek, verbální šikana aktivní, přímá (nadávání, zesměšňvání, urážky), svévlné puštění budvy v dbě výuky, aj. velmi hrubé prušení šklníh řádu (snížený stupeň z chvání) distribuvání a zneužívání návykvých látek, pakvané záškláctví, pakvané krádeže, užívání tabákvých výrbků, alkhlu, OPL- držení, nšení, distribuvání a zneužívání návykvých látek, šikana, rasistické prjevy, úmyslné ubližvání a hržvání svéh zdraví a živta neb zdraví a živta svých splužáků, hrubé chvání vůči splužákům, učitelům a zaměstnancům škly, aj. Při hrubém a velmi hrubém prušení šklníh řádu nemusí snížené známce z chvání předcházet jiné kázeňské patření. V mimřádných případech budu užita i další patření dpručení rdičům na dbrvlné umístění dítěte d pbytvéh ddělení SVP, případně dpručení realizvat dbrvlný diagnstický pbyt žáka v místně příslušném diagnstickém ústavu pdání návrhu Orgánu sciálně právní chrany dítěte k zahájení řízení nařízení předběžnéh patření či ústavní výchvy s následným umístěním v diagnstickém ústavu vyrzumění plicejníh rgánu, dšl-li k závažnějšímu případu šikanvání, zneužívání drg, c) Stupně hdncení chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu včetně předem stanvených kritérií 1 - velmi dbré 2 - uspkjivé Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 19 z pčtu 29

20 3 neuspkjivé Kritéria pr jedntlivé stupně klasifikace chvání jsu následující: Stupeň 1 (velmi dbré): žák uvědměle ddržuje pravidla chvání a ustanvení vnitřníh řádu škly. Méně závažných přestupků se dpuští jediněle. Žák je však přístupný výchvnému půsbení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspkjivé): chvání žáka je v rzpru s pravidly chvání a s ustanveními vnitřníh řádu škly. Žák se dpustí závažnéh přestupku prti pravidlům slušnéh chvání neb vnitřnímu řádu škly neb se pakvaně dpustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídníh učitele dpuští dalších přestupků, narušuje výchvně vzdělávací činnst škly, hržuje bezpečnst a zdraví svje neb jiných sb. Stupeň 3 (neuspkjivé): chvání žáka ve škle je v příkrém rzpru s pravidly slušnéh chvání. Dpustí se takvých závažných přestupků prti vnitřnímu řádu škly neb prvinění, že je jimi vážně hržena výchva neb bezpečnst a zdraví jiných sb. Záměrně narušuje hrubým způsbem výchvně vzdělávací činnst škly. Zpravidla se přes důtku ředitele škly dpuští dalších přestupků. 2) Hdncení prspěchu a) Stupně hdncení prspěchu v případě pužití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanvených kritérií Výsledky vzdělávání žáka v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech stanvených šklním vzdělávacím prgramem se v případě pužití klasické klasifikace hdntí na vysvědčení stupni prspěchu: 1 - výbrný 2 - chvalitebný 3 - dbrý 4 - dstatečný 5 - nedstatečný Pr ptřeby klasifikace se předměty dělí d tří skupin: předměty s převahu teretickéh zaměření předměty s převahu praktických činnstí předměty s převahu výchvnéh a uměleckéh dbrnéh zaměření Kritéria pr jedntlivé klasifikační stupně jsu frmulvána především pr celkvu klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, psuzuje žákvy výkny kmplexně, v suladu se specifiku předmětu. Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu teretickéh zaměření Převahu teretickéh zaměření mají jazykvé, splečenskvědní, přírdvědné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučvacích předmětech s převahu teretickéh zaměření se v suladu s pžadavky učebních snv hdntí: ucelenst, přesnst a trvalst svjení pžadvaných pznatků, faktů, pjmů, definic, záknitstí a vztahů, kvalita a rzsah získaných dvednstí vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti schpnst uplatňvat svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení splečenských a přírdních jevů a záknitstí kvalita myšlení, především jeh lgika, samstatnst a tvřivst aktivita v přístupu k činnstem, zájem ně a vztah k nim přesnst, výstižnst a dbrná i jazykvá správnst ústníh a písemnéh prjevu kvalita výsledků činnstí svjení účinných metd samstatnéh studia Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně a tvřivě uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Myslí lgicky správně, zřetelně se u něh prjevuje samstatnst a tvřivst. Jeh ústní a písemný prjev je správný, přesný a výstižný. Grafický prjev je přesný a estetický. Výsledky jeh Organizační řád škly sučást: 02 - "Šklní řád" strana 20 z pčtu 29