TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské práce: POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ AID TO VICTIMS OF CRIMINAL ACTS Autor: Podpis autora:... Jana Pšeničková Pekárkova Liberec Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Počet: stran obrázků tabulek grafů příloh CD V Liberci dne:

2 Prohlášení Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímuvyužití, jsem si vědom(a) povinnosti informovat o této skutečnost TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. V Liberci dne:

3 Děkuji vedoucímu své bakalářské práce PhDr. Janu Sochůrkovi za trpělivost, ochotu a cenné rady. 3

4 Název bakalářské práce: Pomoc obětem trestných činů Aid to victims of criminal acts Jméno a příjmení autora: Jana Pšeničková Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2006/2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Resumé: Bakalářská práce se zabývala problematikou pomoci obětem trestných činů v České republice. Jejím cílem bylo zejména přiblížit jejich postavení ve společnosti, vyrovnání se s následky trestných činů i možnosti profesionální a laické pomoci. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Teoretická část mapovala pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů současnou pozici obětí trestných činů v českém právu, popisovala jednotlivé situace, do nichž se oběti mohou dostat, a také přiblížila reakce obětí na konkrétní trestný čin. Praktická část pak formou dotazníku zjišťovala možnosti 50 policistů pomoci obětem trestných činů. Zjištěné výsledky ukázaly, že ač si většina uvědomuje nutnost poskytnout obětem odbornou pomoc, nemají na ni při svém pracovním zatížení čas. Klíčová slova: oběti, typy obětí, předsudky, pomoc, dotazník, policie. Summary: This thesis deals with questions of aid to victims of criminal acts in the Czech Republic. It focuses on approaching their status in society, on their putting up with consequences of criminal acts and on possibilities of both professional and laic help as well. Thesis consists of two pivotal sections. Theoretic section surveys contemporary position of victims of criminal acts in Czech law with a help of processing and presentation of specialized sources. This section describes individual fixes victims can get in and approaches victims reactions to particular criminal acts. Practical section draws from lists of questions that were submited to 50 policemen. All respondents answered questions about their possibilities of aid to victims of criminal acts. Results proved that most respondents aware of urgency to grant aid to victims although they don t have enough time through their workload. Keywords: victims, types of victims, prejudices, aid, question blank, police 4

5 OBSAH 1 ÚVOD TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU Viktimologie její význam a historie Předmět viktimologie Oběť Oběť primární Oběť sekundární Viktimnost Viktimnost a profese Viktimnost a věk Viktimnost a psychické vlastnosti Viktimnost a minority Viktimizace Primární viktimizace Primární rány Prožívání oběti Sekundární viktimizace Strukturální příčiny Sociálně psychologické příčiny Individuální příčiny Sekundární rány Chování oběti Vztah oběť pachatel Index viktimnosti Typy obětí Majetkové trestné činy Znásilnění Neúplné statistiky Dopady znásilnění na oběť Předsudky vůči obětem znásilnění Mýty o znásilnění Domácí násilí Formy domácího násilí

6 Předsudky o obětech domácího násilí Trestné činy na dětech sexuální zneužití Mýty o zneužívání Vražda Pomoc obětem trestných činů Reakce oběti na trestný čin Mezinárodní dokumenty Deklarace OSN Postavení oběti v trestním řízení v rámci EU Oběti v českém právu Práva obětí na informace Právo na aktivní v trestním řízení Právo oběti na zmocněnce a právní pomoc Právo na náhradu škody Kompenzace pachatel neznámý Kompenzace pachatel známý Peněžitá pomoc Druhy pomoci obětem trestného činu Psychologická pomoc bezprostředně po činu Chyby při prvním kontaktu s obětí Kdo pomáhá Bílý kruh bezpečí La Strada Poradna pro oběti trestných činů v Liberci Linky důvěry PRAKTICKÁ ČÁST Cíl praktické části Stanovení předpokladů Použité metody Popis zkoumaného vzorku Výsledky a jejich interpretace ZÁVĚR NÁVRH OPATŘENÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

7 1 ÚVOD Téma své bakalářské práce jsem zaměřila na pomoc obětem trestných činů. Jde totiž z mého pohledu o velmi závažné téma, které je často v současné společnosti opomíjené. Oběť stojí většinou na pokraji zájmu, při prošetřování trestného činu nezbývá policistům čas se jí věnovat a oběť tak mnohdy bezradně tápe v nastalé situaci. Často je také vystavena útokům veřejnosti, dočká se v jejich očích odsouzení a i při samotném trestním řízení si následně prochází sekundární viktimizací, když je mnohdy velmi necitlivě vystavena opětovnému prožívání trestného činu. Práce se zabývá jak předmětem viktimologie, tak i samotnou viktimizací oběti. Podstatnou část věnuje také prožívání oběti po trestném činu, co vše jej může ovlivnit a jakým možným útokům může být vystavena. Bakalářská práce se také zaměřuje na práva obětí v České republice, na možnosti odškodnění i na jejich práva v průběhu trestního řízení. Cílem práce není kritizovat, ani hodnotit současný systém, pouze poukázat na některé nedostatky, s nimiž se setkávají jak samotné oběti, tak i organizace, které jim poskytují pomoc. V současné době se ve společnosti začíná stále více hovořit o obětech domácího násilí. A to především díky platnosti zákona, který od začátku roku 2007 umožňuje policistům vykázat na deset dní útočníka ze společně užívaného domu či z bytu. V návaznosti na tuto možnost vznikla v jednotlivých krajích intervenční centra, která mají poskytnout obětem jak právní, tak i sociální a psychologickou pomoc a nastínit jim možnosti řešení, jak se po návratu útočníka zpět do bytu zachovat a jak se bránit dalšímu napadení. I když přímo touto tématikou se práce nezabývá, poslouží jistě jako dobrý příklad, jak je možné oběti trestného činu ochránit. Až dosud totiž většinou musela oběť utéci od útočníka, opustit tak svůj domov, což mnohdy i například z finančních důvodů nedokázala a vracela se brzy zpátky do nevyhovujících podmínek. 7

8 Bohužel pro oběti ostatních trestných činů taková ochrana zatím neexistuje. To, jak se s nastalou situací vyrovnají, záleží většinou pouze na nich. Dostanou sice řadu kontaktů na nejrůznější odbornou pomoc, jenže v mnoha případech od ní bývají odrazeni již na začátku. A to například špatným chováním vyšetřujících policistů, ale i lékařů, kteří se mohou dopouštět běžných chyb, jakými jsou například klišé nebo bagatelizování situace. Odborníci si tak často neuvědomují, že ačkoli pro ně je trestný čin rutina, s níž se setkávají poměrně často, pro oběť je to většinou první zážitek, s jehož následky si nevědí rady. Jedním z cílů této práce bylo proto poukázat i na samotnou práci policistů a na jejich možnosti, jak obětem trestného činu pomoci. Právě policisté jsou totiž těmi, kdo přijdou jako první s obětí do kontaktu a mohou tak významně ovlivnit další průběh jejího prožívání a vyrovnání se s trestným činem. Tohoto cíle jsem se snažila dosáhnout pomocí dotazníkového šetření. Jako vzorek mi posloužila skupina padesáti policistů ze všech čtyř okresů Libereckého kraje, většinou pracujících na obvodním oddělení. Zajímala jsem se především o to, s oběťmi jakých trestných činů se nejčastěji setkávají, jak a zda se jim snaží pomoci, zda znají instituce, na něž by se měly oběti obracet a zda se domnívají, že v České republice jsou oběti trestných činů dostatečně chráněni a je jim poskytována odpovídající pomoc. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické, z nichž teoretická je formulována do několika kapitol a podkapitol. V praktické části jsou graficky znázorněny výsledky dotazníkového šetření tak, aby se v nich mohl čtenář lépe orientovat. 8

9 2 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU Obětí trestného činu se může v dnešní společnosti stát kdokoli. Poznatky o nich nalezneme pod heslem viktimologie. V jejím smyslu se za oběť většinou pokládají pouze fyzické osoby, nikoli právnické Viktimologie - její význam a historie Viktimologie je nauka o obětech. Jde o poměrně mladou vědní oblast, jejíž počátky spadají do padesátých let 20. století. Její vznik byl ovlivněn mnoha činiteli. Především to byly tragické zkušenosti druhé světové války, které způsobily větší senzibilitu veřejného mínění k utrpení milionů obětí nacistických koncentračních táborů, ale i dalších vlivů války. V různých zemích tak začínají vznikat organizace poskytující konkrétní pomoc obětem trestných činů. Viktimologie se jako samostatná vědecká disciplína vydělila z kriminologie, když právě v ní se začalo prosazovat přesvědčení, že je zapotřebí obrátit pozornost nejen na pachatele, ale také na jeho oběť, která byla dříve mimo střed zájmu. Začíná být totiž jasné, že trestný čin poškozuje oběť nejen fyzicky a materiálně, ale také jí může způsobit vážnou psychickou újmu. Mnoho obětí kriminality tak potřebuje především odbornou pomoc a péči, protože její uzdravení může trvat dlouhá léta Předmět viktimologie Abychom mohli viktimologii vymezit, musíme nejprve uvést, jakými jevy se zabývá. Předmět viktimologie tvoří šest skupin: osoba oběti - její biologické, psychické a sociální vlastnosti vztahy mezi obětí a pachatelem procest viktimizace, zejména role oběti v něm 9

10 role oběti v procesu odhalování, vyšetřování a soudního projednávání věci pomoc oběti, způsoby jejího oškodnění a rehabilitace ochrana občanů před viktimizací (Novotný, 2001, s. 129) 2.3 Oběť Abychom se mohli více ponořit do problematiky viktimologie, musíme si předně stanovit, kdo je to vlastně oběť. V širším slova smyslu se tento pojem vztahuje: 1. na oběti trestných činů 2. na oběti přírodních katastrof (například povodní, zemětřesení, požárů,...) 3. na oběti velkých neštěstí (jde například o letecké havárie či železniční) 4. na oběti teroristických akcí V souvislosti s kriminalitou navíc rozdělujeme oběti ještě na přímé neboli primární a nepřímé, tedy sekundární Oběť primární Primární či přímou obětí nazýváme osobu, která byla trestným činem materiálně, fyzicky či emocionálně poškozena. Ostatně tak o ní hovoří i trestní řád, který v 43 mluví o poškozeném. Primární obětí se ale mohou stát i pozůstalí po osobě, která v důsledku trestného činu přišla o život Oběť sekundární Za sekundární, neboli nepřímou oběť považujeme blízké osoby poškozeného. Nesmíme totiž zapomínat, že trestný čin se dotkne nejen samotné 1

11 oběti, ale i jejího blízkého okolí. Jedním příkladem za všechny tak může být například znásilnění, kdy tento zločin prožívá nejen samotná oběť, ale těžce jej snáší také například její partner, který může trpět výčitkami svědomí, že svou blízkou osobu nedokázal dostatečně ochránit. Navíc se ve vztahu mohou objevit i další problémy, oběť si připadá nečistá a před partnerem se uzavírá. 2.4 Viktimnost Dalším pojmem, s nímž se u viktimologie setkáváme, je pojem viktimnost. Jde o dispozici jedince nebo skupiny osob stát se obětí trestného činu. Jak už bylo řečeno výše, v moderní společnosti se jí může stát každý člověk. Je ale pravdou, a ukazují na to i praktické zkušenosti, že někteří jedinci i skupiny mají vyšší pravděpodobnost, že se stanou obětí, než jiné. Například taxikář je častěji obětí trestného činu, než-li traktorista. Mluvíme tedy o potenciální oběti, osobě, která se ještě nestala obětí trestného činu, ale vzhledem k jejím vlastnostem a chování u ní existuje pravděpodobnost, že se jí stát může Viktimnost a profese Lidé mají nejrůznější vlastnosti, a tak je obtížné určit, které z nich mohou zvyšovat riziko viktimnosti. Je ale prokázáno, že dispozice stát se obětí trestného činu souvisí úzce například s profesí. Zvýšeně viktimní jsou třeba policisté, strážní nebo vězeňský personál, loupežemi pak jsou zase více ohroženi zaměstnanci peněžních ústavů, prodavači, čerpadláři anebo taxikáři Viktimnost a věk S viktimností koleruje také věk, a to zejména u násilných trestných činů. Mladí lidé se totiž častěji díky svému způsobu života (většina z nich chodí na 1

12 diskotéky, do barů, restaurací, vracejí se v noci, častěji se ocitají ve společnosti, kde se holduje alkoholu,...) nacházejí v nebezpečných situacích, než-li staří a stávají se tím pádem i mnohem častěji obětí trestného činu ublížení na zdraví Viktimnost a psychické vlastnosti Viktimnost mohou ovlivnit také některé psychické vlastnosti. Příkladem může být zvýšená agresivita, která ohrožuje nejen jiné osoby, ale také samotného jedince, který kvůli svému agresivnímu chování k sobě přitahuje konfliktní situace. Může například zavdat příčinu svou provokací k hádce, která skončí až fyzickým napadením. Riziková je také až přílišná, dalo by se říci naivní důvěřivost. I takový člověk má mnohem větší šanci, že se stane obětí trestného činu, než ten, který tuto vlastnost nemá. Lehkomyslnost a důvěřivost tak často bývá zastoupena u obětí znásilnění, například při autostopu a ve velké míře také u podvodů Viktimnost a minority Speciální skupinou, u níž lze najít vztah k viktimnosti, jsou minority. Ať už cizinci, přistěhovalci nebo rasově odlišní lidé jsou typickou obětí násilí, urážek a napadání. S útoky na svou osobu se mohou setkat třeba homosexuálové, kteří svým způsobem života vybočují z konvenčnosti, se šikanou pak přicházejí do styku více mentálně retardovaní. Zvýšenou viktimností se také vyznačují alkoholici a narkomani, a lidé, kteří jsou spjatí s podsvětím, jedná se třeba o prostitutky, členy gangů, kteří jsou vystaveni napadání ze strany své konkurence. 1

13 2.5 Viktimizace Viktimizace se od viktimnosti liší především tím, že u ní hovoříme o procesu, v němž se potenciální oběť stává skutečnou obětí. Rozlišujeme dvě fáze viktimizace: primární a sekundární. Jde v nich jednak o dění bezprostředně spojené s trestným činem a následně o dobu po spáchání zločinu Primární viktimizace Zločin pokaždé oběť zasáhne, z jejího pohledu může jít o svévolnou událost, pro niž nemá rozumné vysvětlení, o nenadálnou událost, která ji nepříjemně zaskočí, protože přichází nečekaně a o krizovou událost, jejíž zvládnutí stojí oběť mnoho psychických sil. Ať už oběť prožívá svou viktimizaci jakýmkoli způsobem, většinou platí pravidlo, že samotný trestný čin je pro ni jen začátkem podstatně delších strastí. O zločinu totiž bude hodně přemýšlet a stále se jí bude vtírat do mysli. Je proto velmi jednoduché říci oběti, že může být ráda, že už má to nejhorší za sebou, protože ve většině případů tomu tak není. Trestný čin totiž vždy uvozuje další pochody, v nichž jedinec vystupuje ve vynucené roli oběti Primární rány Mluvíme-li o újmě oběti, pak nesmíme vynechat takzvané primární rány, které v sobě zahrnuje. Můžeme je rozdělit do tří druhů: fyzická újma (od lehčího zranění, až po těžkou újmu na zdraví či dokonce usmrcení). finanční újma (poškození či ztráta majetku). 1

14 emocionální újma (není viditelná, a tak je i těžko postižitelná, odvíjí se totiž v psychice oběti a souvisí s jejím osobnostním založením. Tyto rány mohou mít různou intenzitu i rozmanitou podobu a mohou být také velmi těžko odstranitelné) Prožívání oběti Prožívání oběti úzce souvisí právě s emocionální újmou. Zločin zasáhne oběť hluboko v nitru, představuje pro ni krizi i pocit ohrožení, zaskočení a nepříjemného překvapení. Oběti si tak velmi často kladou typickou otázku: Proč zrovná já? Oběť obvykle provází: Pocit zneuctění oběti většinou ztratili svou vnitřní duševní rovnováhu, svět se jim protiví, ve srovnání s ostatními si nepřipadají v pořádku Ztráta pocitu důvěry je zde silně narušena potřeba důvěřovat svým nejbližším, přátelům, známým, ale i neznámým lidem. Svět a lidé v něm se mohou zdá oběti jako nepředvídatelní a připraveni jim škodit. Ztráta pocitu autonomie oběť přichází o jistotu, že může rozhodovat o svém jednání a vlastní aktivitou překonávat nepříznivé životní situace. Cítí se slabá a bezmocná. (Čírtková, 2007, s ) Sekundární viktimizace Pojem sekundární viktimizace bychom mohli nazvat také druhotným zraňováním. Přichází po trestném činu a pro oběť představuje stres, který prožívá při policejním výslechu, před soudem, kdy si musí vybavovat události spojené s trestným činem a hovořit o nich s cizími lidmi. Svou negativní roli mohou sehrát v mnoha případech také média, pro něž 1

15 představuje obchod s lidským neštěstím větší úspěšnost na mediálním trhu. Tisk či televize často oběť jmenují a tím vlastně odkrývají její indentitu, navíc i vlivem nedostatečných informací mohou přinášet zkreslené zprávy o oběti i o samotném činu a oběti tak ještě mnohem více ublížit. Příčiny sekundární viktimizace můžeme rozdělit na: strukturální sociálně psychologické individuální Strukturální příčiny Vyplývají z formálních předpisů, kdy se například oběť musí znovu setkat s pachatelem u soudu a znovu prožívat zločin, což pro ni může znamenat velmi traumatizující situaci Sociálně psychologické příčiny Mluvíme o nich především v souvislosti s určitou stigmatizací oběti. Často totiž bývá oběť trestného činu vystavena odsouzení z řad společnosti, bývá očerňována, často mohou zaznít i věty typu: Může si za to sama, neměla provokovat. Příčinou pro takové myšlení bývá takzvaná iluze zdravého světa. Ta slouží pro vnější okolí jako obranný mechanismus a umožňuje nahlížet na oběť jako na méně zdatného jedince, který se na své viktimizaci sám podílel. Navíc iluze zdravého světa poskytuje okolí falešnou záminku k tomu, že není nutné mít s obětí soucit, když si vlastně za to, co se přihodilo, může sama. 1

16 Individuální příčiny Jde o postoje jednotlivců, kteří přicházejí s obětí do kontaktu, a to jak po profesionální, tak i po soukromé stránce. Oběti přitom mohou ublížit například tím, že se zajímají více, než o její prožitky a pocity o průběh trestného činu, odsouvají tak oběť na vedlejší kolej Sekundární rány Druhotné zraňování oběti je příčinou vzniku takzvaných sekundárních ran. Ty jsou výlučně psychologického rázu a provází je tři druhy pocitů: Pocit nespravedlnosti oběť může trápit například nedostatek informací během vyšetřování zločinu, protahované soudní jednání, jeho odročování, to, že je pachatel vyšetřován na svobodě. K odstranění tohoto pocitu většinou postačí včasné podání vysvětlení. Pocit nedůstojnosti oběti občas provází pocity ponížení a ztráty lidské důstojnosti. Na vině může být i špatně vedený policejní výslech anebo nešetrný přístup médií či nevhodná reakce blízkého okolí. Pocit izolace oběť může citlivěji vnímat chování okolí, které se po trestném činu mění. Z přístupu se tak vytrácí přirozenost a bývá tendence se kontaktům s obětí spíše vyhýbat. Příčinou může být například i to, že okolí neví, jak má s obětí jednat, bojí se, aby nerozjitřilo rány, v oběti ale takové chování vyvolává pocity osamocení a izolace a nakonec se utvrdí v tom, že jej zločin změnil a je z něj jiný člověk. (Čírtková, 2007, s.16-20) 2.6 Chování oběti Důležitou roli v procesu viktimizace hraje také samotné chování oběti. Může jím působit na pachatele, ovlivnit intenzitu trestného činu a způsobené újmy, ale také může výrazně přispět v odhalení pachatele. Chování oběti může být pro útočníka provokující, oběť se mu například posmívá, uráží jej, v důsledku 1

17 toho pak může dojít k fyzickému napadení. U znásilnění je často spouštěcím mechanismem flirt, který si pachatel mylně vysvětlí jako výzvu k pohlavnímu styku. Existují také skupiny lidí, kteří se o viktimizaci zaslouží vlastním nezákonným jednáním, například při vyřizování účtů mezi zločineckými gangy, snadno se také mohou stát obětí vydírání, pokud jsou zapleteni do nelegálních obchodů. Policisté se také velmi často setkávají s oběťmi krádeže, nebo vloupání, kteří nechali například ve svém autě volně na očích ležet cennosti, nebo jej neuzamkli, nebo nechali ležet bez dozoru tašku i s peněženkou v nákupním vozíku. Mohou tak přispět ke své viktimizaci, a to neopatrností či podceňováním nebezpečí Vztah oběť - pachatel Poměrně často existuje mezi pachatelem a obětí předchozí vztah, který může viktimizaci ovlivnit. Může jít o vztah objektivní, nebo subjektivní. Obsah a kvalitu lze posuzovat z hlediska, nakolik ovlivnil způsob páchání trestného činu. Svou roli tu může například hrát to, že pachatel ví o majetkových i osobních poměrech své oběti, zná její běžný rozvrh dne i chování a reakce, což mu usnadňuje získat si její důvěru a být tak v určité výhodě. Výsledky nejrůznějších výzkumů například poukazují na to, že u trestného činu vraždy byla oběť zbavena života jen v jedné pětině případů cizí osobou. Podobné to je i u loupeží, také zde se většinou pachatel i oběť znali. Blízký vztah je dokládán i u obětí sexuálních trestných činů a rovněž u znásilnění. 1

18 2.6.2 Index viktimnosti Jde o procentní vyjádření udávající počet obětí na sto tisíc obyvatel za zvolené časové období. Udává se buď vcelku pro veškerou kriminalitu nebo pro jednotlivé druhy trestných činů. Při analýze dat je pak vhodné přihlédnout také k tomu, že ve sledovaném období se jedna a ta samá osoba může stát obětí opakovaně. (Novotný, 2001, s ) 2.7 Typy obětí V trestním zákoně je nepřeberné množství trestných činů a každý znamená pro oběť újmu, ať už materiální, fyzickou či psychickou. V následujících kapitolách se budu věnovat pouze některým vybraným trestným činům, a to majetkovým, jako jsou krádeže či podvody, znásilnění, sexuálnímu násilí na dětech, domácímu násilí, vraždě a dopadům těchto deliktů na oběti Majetkové trestné činy Z majetkových trestných činů patří mezi nejčastější krádeže, podvody či vloupání. Pachatel se jich může dopustit pouze úmyslně. Oběti většinou krádež prožívají jako narušení osobní svobody, pachatel se dotýkal jejich věcí a vnikl tak do jejich soukromí. Takový čin může mít dopady na lidskou psychiku a vést například i k tomu, že oběť vloupání už nemůže v domě či bytě být a raději jej opustí. 1

19 2.7.2 Znásilnění Trestného činu znásilnění se dopustí ten, kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, přinutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného. Pachateli čin hrozí dvouletý, až 15letý trest, v případě, že jím způsobí smrt Neúplné statistiky Kriminalisté většiny zemí se shodují, že případ znásilnění oznámí sotva každá desátá oběť. Celkový počet znásilnění je tak ve skutečnosti mnohokrát vyšší, než uvádějí policejní statistiky. Většina těchto deliktů je navíc dopředu plánována. Například podle průzkumu v USA je jich sedmdesát procent. Průměrné stáří pachatele bylo třiadvacet let a často pocházel z nižší sociální vrstvy. Někteří psychologové ale zastávají názor, že u vyšších vrstev společnosti je pohlavní styk vynucen více prostřednictvím psychologického než fyzického nátlaku, a proto jej oběť často ani neohlásí. K trestnému činu znásilnění dochází většinou v bytě, ale také v autě nebo venku. Svou roli tu hraje i alkohol Dopady znásilnění na oběť Následky znásilnění pro oběť mohou být bezprostřední, tedy ty, které se odehrávají bezprostředně po činu a dlouhodobé, které bývají charakterizovány jako posttraumatická stresová porucha. Pokud je žena přepadena cizím mužem, je její reakce bezprostředně po činu vedena hlavně potřebou zajistit si pocit bezpečí. Obvykle také v mysli oběti dominuje touha odejít co nejrychleji někam do bezpečí, oběť se ale může také zaseknout na místě činu a bezcílně vyčkávat. 1

20 Dlouhodobé následky jsou naopak u obětí znásilnění spíše pravidlem, než výjimkou. Většina z nich reaguje různými psychickými potížemi, které postupně odeznívají v intervalu dvou let. Některé z obětí musejí vyhledat odbornou péči, občas se ale nedokážou se stresem ze znásilnění vyrovnat a dokonce se mohou i pokusit o sebevraždu. Praxe je většinou taková, že oběti často tvrdí, že událost zvládly. Na veřejnosti nemají zdánlivě žádné problémy, většinou totiž změnily svůj dosavadní život, vyhýbají se i dříve oblíbeným místům, nechodí ven za tmy a mluvit o činu odmítají, je to pro ně stále ještě velmi bolestivé téma Předsudky vůči oběti znásilnění Některé znásilněné ženy nejdou ani tento trestný čin ohlásit na policii, protože mají obavu z následného policejního výslechu i z toho, že jim policisté nebudou věřit. A občas jsou jejich obavy skutečně na místě. Někteří policisté výslech až nepřiměřeně protahují a spíše, než oběti nahrávají více pachateli. Svými nevhodně kladenými otázkami mohou oběť až neúměrně traumatizovat. Navíc, pokud oběť není viditelně fyzicky zraněná, zpochybňují, zda vůbec šlo o znásilnění. Přitom právě to je jedním z mýtů, které se o znásilnění tradují. Většina žen se totiž pokouší o verbální, než o masivní fyzickou obranu. Vysvětlení je jednoduché blokuje je strach o život. Také společnost většinou akceptuje pouze to znásilnění, u něhož došlo k zákeřnému přepadení úchylným pachatelem, a které skončilo těžkým zraněním oběti. Ostatní formy veřejnost téměř nepřipouští a může je dokonce i bagatelizovat a podceňovat Mýty o znásilnění Jedním z mýtů je ten o slušných a neslušných ženách, který tvrdí, že slušným ženám, které vedou řádný rodinný život, znásilnění nehrozí. Bohužel praxe bývá úplně jiná a znásilněna tak může být jakákoli žena, bez ohledu na to, 2

21 jak spořádaně žije. Výjimkou tak třeba není znásilnění mladé maminky nebo vdané ženy, která si parkem zkracuje cestu do práce. Dalším mýtem je představa, že atraktivní oběti mají vyšší riziko, že na ně zaútočí násilník. Veřejnost se často mylně domnívá, že obětí se stane spíše mladá, hezká a vyzývavě oblečená oběť, než-li stará, neatraktivní a plachá. Mnohdy lze také slyšet, že oběť si za své znásilnění může sama, protože pachatele provokovala, například minisukní, nebo hlubokým výstřihem. Často si také lidé myslí, že když oběť nechce, znásilnění se ubrání a nedojde k němu. Jenomže fakta mluví zcela odlišně, pachatel totiž využívá momentu překvapení a často oběti vyhrožuje zabitím nebo znetvořením a oběť se tak s obavami o svůj život přestane bránit. (Čírtková, 2007, s.47) Domácí násilí Domácím násilím se rozumí chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z toho druhého. Odehrává se často beze svědků a mezi osobami, které k sobě mají blízký vztah. Objevuje se mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, a to nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám. Podle nedávných průzkumů zažije některou z forem domácího násilí za svůj život kolem 40 procent žen. Oběť se často není schopna vůbec bránit, její situaci komplikuje navíc i blízký vztah k násilníkovi, ale také pocit beznaděje a bezmocnosti Formy domácího násilí Domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí. Často se ale vyskytuje v několika formách současně a má vzrůstající tendenci, například psychické násilí se velmi často vyhrotí ve fyzické napadání. 2

22 Fyzické násilí sem patří bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí či jiné fyzické útoky, může dojít i na vyhrožování zbraní. Fyzické napadání může být namířeno proti jedinci, anebo proti blízké osobě či proti zvířeti. Psychické násilí řadíme sem nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odpírání spánku či stravy, vydírání sebevraždou, rozbíjení či ničení věcí, vyhrožování únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, zbavení svéprávnosti. Sexuální zneužívání sem patří znásilnění, donucení k sexu či sexuálním praktikám, a to již za použití násilí nebo výhružek. Sociální izolace bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonů či pronásledování, nečekané kontrolní návštěvy anebo telefonáty. Ekonomické násilí omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na chod domácnosti, snaha zakázat docházení do práce Předsudky o obětech domácího násilí I o obětech domácího násilí existuje v očích veřejnosti celá řada mýtů. Ten největší mluví o tom, že domácí teror je soukromá věc, do níž nikomu cizímu nic není a nikdo nemá zasahovat do toho, jak si partneři mezi sebou řeší své problémy. To ale samozřejmě není pravda, protože domácí násilí nelze tolerovat, každý má totiž právo na ochranu své důstojnosti i svého života, a je jedno, zda jde o násilí mezi blízkými nebo cizími osobami. Mylná je i představa, že domácí násilí postihuje hlavně sociálně slabé rodiny a střední a vyšší vrstvě se vyhýbá. Faktem ale je, že domácí násilí nesouvisí ani s materiálním zajištěním rodiny, ani se vzděláním partnerů, a naopak v movitějších rodinách může mít domácí teror mnohem hlubší kořeny, pro oběť je totiž mnohem těžší vyjít s ním ven. Právě s tím může souviset dalším mylná představa. Veřejnost si často myslí, že pachatel domácího násilí je primitivní, nevzdělaný a vzteklý a snadno ho 2

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí n Z á s i n l n ě í / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Co je znásilnění Znásilněním se rozumí kromě dokonané soulože také

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 580 Sbírka zákonů č. 56 / 2017 Částka 20 56 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 32 11. funkční období 32 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Mgr. Roman Flek, ředitel obchodního úsek Nabídka pojištění právní ochrany pro členy Odborové svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ Trestněprávní aspekty Obecně VIII. Trestněprávní instituty Eva Žatecká, 2011 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Účinný od 1.1.2010 Ultima ratio trestního práva Subsidiární

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti

Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti V první fázi výzkumu jsme zjišťovali zkušenosti a postoje, které souvisí s agresí a násilným chováním blízkých osob vůči klientům

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více