TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské práce: POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ AID TO VICTIMS OF CRIMINAL ACTS Autor: Podpis autora:... Jana Pšeničková Pekárkova Liberec Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Počet: stran obrázků tabulek grafů příloh CD V Liberci dne:

2 Prohlášení Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímuvyužití, jsem si vědom(a) povinnosti informovat o této skutečnost TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. V Liberci dne:

3 Děkuji vedoucímu své bakalářské práce PhDr. Janu Sochůrkovi za trpělivost, ochotu a cenné rady. 3

4 Název bakalářské práce: Pomoc obětem trestných činů Aid to victims of criminal acts Jméno a příjmení autora: Jana Pšeničková Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2006/2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Resumé: Bakalářská práce se zabývala problematikou pomoci obětem trestných činů v České republice. Jejím cílem bylo zejména přiblížit jejich postavení ve společnosti, vyrovnání se s následky trestných činů i možnosti profesionální a laické pomoci. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Teoretická část mapovala pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů současnou pozici obětí trestných činů v českém právu, popisovala jednotlivé situace, do nichž se oběti mohou dostat, a také přiblížila reakce obětí na konkrétní trestný čin. Praktická část pak formou dotazníku zjišťovala možnosti 50 policistů pomoci obětem trestných činů. Zjištěné výsledky ukázaly, že ač si většina uvědomuje nutnost poskytnout obětem odbornou pomoc, nemají na ni při svém pracovním zatížení čas. Klíčová slova: oběti, typy obětí, předsudky, pomoc, dotazník, policie. Summary: This thesis deals with questions of aid to victims of criminal acts in the Czech Republic. It focuses on approaching their status in society, on their putting up with consequences of criminal acts and on possibilities of both professional and laic help as well. Thesis consists of two pivotal sections. Theoretic section surveys contemporary position of victims of criminal acts in Czech law with a help of processing and presentation of specialized sources. This section describes individual fixes victims can get in and approaches victims reactions to particular criminal acts. Practical section draws from lists of questions that were submited to 50 policemen. All respondents answered questions about their possibilities of aid to victims of criminal acts. Results proved that most respondents aware of urgency to grant aid to victims although they don t have enough time through their workload. Keywords: victims, types of victims, prejudices, aid, question blank, police 4

5 OBSAH 1 ÚVOD TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU Viktimologie její význam a historie Předmět viktimologie Oběť Oběť primární Oběť sekundární Viktimnost Viktimnost a profese Viktimnost a věk Viktimnost a psychické vlastnosti Viktimnost a minority Viktimizace Primární viktimizace Primární rány Prožívání oběti Sekundární viktimizace Strukturální příčiny Sociálně psychologické příčiny Individuální příčiny Sekundární rány Chování oběti Vztah oběť pachatel Index viktimnosti Typy obětí Majetkové trestné činy Znásilnění Neúplné statistiky Dopady znásilnění na oběť Předsudky vůči obětem znásilnění Mýty o znásilnění Domácí násilí Formy domácího násilí

6 Předsudky o obětech domácího násilí Trestné činy na dětech sexuální zneužití Mýty o zneužívání Vražda Pomoc obětem trestných činů Reakce oběti na trestný čin Mezinárodní dokumenty Deklarace OSN Postavení oběti v trestním řízení v rámci EU Oběti v českém právu Práva obětí na informace Právo na aktivní v trestním řízení Právo oběti na zmocněnce a právní pomoc Právo na náhradu škody Kompenzace pachatel neznámý Kompenzace pachatel známý Peněžitá pomoc Druhy pomoci obětem trestného činu Psychologická pomoc bezprostředně po činu Chyby při prvním kontaktu s obětí Kdo pomáhá Bílý kruh bezpečí La Strada Poradna pro oběti trestných činů v Liberci Linky důvěry PRAKTICKÁ ČÁST Cíl praktické části Stanovení předpokladů Použité metody Popis zkoumaného vzorku Výsledky a jejich interpretace ZÁVĚR NÁVRH OPATŘENÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

7 1 ÚVOD Téma své bakalářské práce jsem zaměřila na pomoc obětem trestných činů. Jde totiž z mého pohledu o velmi závažné téma, které je často v současné společnosti opomíjené. Oběť stojí většinou na pokraji zájmu, při prošetřování trestného činu nezbývá policistům čas se jí věnovat a oběť tak mnohdy bezradně tápe v nastalé situaci. Často je také vystavena útokům veřejnosti, dočká se v jejich očích odsouzení a i při samotném trestním řízení si následně prochází sekundární viktimizací, když je mnohdy velmi necitlivě vystavena opětovnému prožívání trestného činu. Práce se zabývá jak předmětem viktimologie, tak i samotnou viktimizací oběti. Podstatnou část věnuje také prožívání oběti po trestném činu, co vše jej může ovlivnit a jakým možným útokům může být vystavena. Bakalářská práce se také zaměřuje na práva obětí v České republice, na možnosti odškodnění i na jejich práva v průběhu trestního řízení. Cílem práce není kritizovat, ani hodnotit současný systém, pouze poukázat na některé nedostatky, s nimiž se setkávají jak samotné oběti, tak i organizace, které jim poskytují pomoc. V současné době se ve společnosti začíná stále více hovořit o obětech domácího násilí. A to především díky platnosti zákona, který od začátku roku 2007 umožňuje policistům vykázat na deset dní útočníka ze společně užívaného domu či z bytu. V návaznosti na tuto možnost vznikla v jednotlivých krajích intervenční centra, která mají poskytnout obětem jak právní, tak i sociální a psychologickou pomoc a nastínit jim možnosti řešení, jak se po návratu útočníka zpět do bytu zachovat a jak se bránit dalšímu napadení. I když přímo touto tématikou se práce nezabývá, poslouží jistě jako dobrý příklad, jak je možné oběti trestného činu ochránit. Až dosud totiž většinou musela oběť utéci od útočníka, opustit tak svůj domov, což mnohdy i například z finančních důvodů nedokázala a vracela se brzy zpátky do nevyhovujících podmínek. 7

8 Bohužel pro oběti ostatních trestných činů taková ochrana zatím neexistuje. To, jak se s nastalou situací vyrovnají, záleží většinou pouze na nich. Dostanou sice řadu kontaktů na nejrůznější odbornou pomoc, jenže v mnoha případech od ní bývají odrazeni již na začátku. A to například špatným chováním vyšetřujících policistů, ale i lékařů, kteří se mohou dopouštět běžných chyb, jakými jsou například klišé nebo bagatelizování situace. Odborníci si tak často neuvědomují, že ačkoli pro ně je trestný čin rutina, s níž se setkávají poměrně často, pro oběť je to většinou první zážitek, s jehož následky si nevědí rady. Jedním z cílů této práce bylo proto poukázat i na samotnou práci policistů a na jejich možnosti, jak obětem trestného činu pomoci. Právě policisté jsou totiž těmi, kdo přijdou jako první s obětí do kontaktu a mohou tak významně ovlivnit další průběh jejího prožívání a vyrovnání se s trestným činem. Tohoto cíle jsem se snažila dosáhnout pomocí dotazníkového šetření. Jako vzorek mi posloužila skupina padesáti policistů ze všech čtyř okresů Libereckého kraje, většinou pracujících na obvodním oddělení. Zajímala jsem se především o to, s oběťmi jakých trestných činů se nejčastěji setkávají, jak a zda se jim snaží pomoci, zda znají instituce, na něž by se měly oběti obracet a zda se domnívají, že v České republice jsou oběti trestných činů dostatečně chráněni a je jim poskytována odpovídající pomoc. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické, z nichž teoretická je formulována do několika kapitol a podkapitol. V praktické části jsou graficky znázorněny výsledky dotazníkového šetření tak, aby se v nich mohl čtenář lépe orientovat. 8

9 2 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU Obětí trestného činu se může v dnešní společnosti stát kdokoli. Poznatky o nich nalezneme pod heslem viktimologie. V jejím smyslu se za oběť většinou pokládají pouze fyzické osoby, nikoli právnické Viktimologie - její význam a historie Viktimologie je nauka o obětech. Jde o poměrně mladou vědní oblast, jejíž počátky spadají do padesátých let 20. století. Její vznik byl ovlivněn mnoha činiteli. Především to byly tragické zkušenosti druhé světové války, které způsobily větší senzibilitu veřejného mínění k utrpení milionů obětí nacistických koncentračních táborů, ale i dalších vlivů války. V různých zemích tak začínají vznikat organizace poskytující konkrétní pomoc obětem trestných činů. Viktimologie se jako samostatná vědecká disciplína vydělila z kriminologie, když právě v ní se začalo prosazovat přesvědčení, že je zapotřebí obrátit pozornost nejen na pachatele, ale také na jeho oběť, která byla dříve mimo střed zájmu. Začíná být totiž jasné, že trestný čin poškozuje oběť nejen fyzicky a materiálně, ale také jí může způsobit vážnou psychickou újmu. Mnoho obětí kriminality tak potřebuje především odbornou pomoc a péči, protože její uzdravení může trvat dlouhá léta Předmět viktimologie Abychom mohli viktimologii vymezit, musíme nejprve uvést, jakými jevy se zabývá. Předmět viktimologie tvoří šest skupin: osoba oběti - její biologické, psychické a sociální vlastnosti vztahy mezi obětí a pachatelem procest viktimizace, zejména role oběti v něm 9

10 role oběti v procesu odhalování, vyšetřování a soudního projednávání věci pomoc oběti, způsoby jejího oškodnění a rehabilitace ochrana občanů před viktimizací (Novotný, 2001, s. 129) 2.3 Oběť Abychom se mohli více ponořit do problematiky viktimologie, musíme si předně stanovit, kdo je to vlastně oběť. V širším slova smyslu se tento pojem vztahuje: 1. na oběti trestných činů 2. na oběti přírodních katastrof (například povodní, zemětřesení, požárů,...) 3. na oběti velkých neštěstí (jde například o letecké havárie či železniční) 4. na oběti teroristických akcí V souvislosti s kriminalitou navíc rozdělujeme oběti ještě na přímé neboli primární a nepřímé, tedy sekundární Oběť primární Primární či přímou obětí nazýváme osobu, která byla trestným činem materiálně, fyzicky či emocionálně poškozena. Ostatně tak o ní hovoří i trestní řád, který v 43 mluví o poškozeném. Primární obětí se ale mohou stát i pozůstalí po osobě, která v důsledku trestného činu přišla o život Oběť sekundární Za sekundární, neboli nepřímou oběť považujeme blízké osoby poškozeného. Nesmíme totiž zapomínat, že trestný čin se dotkne nejen samotné 1

11 oběti, ale i jejího blízkého okolí. Jedním příkladem za všechny tak může být například znásilnění, kdy tento zločin prožívá nejen samotná oběť, ale těžce jej snáší také například její partner, který může trpět výčitkami svědomí, že svou blízkou osobu nedokázal dostatečně ochránit. Navíc se ve vztahu mohou objevit i další problémy, oběť si připadá nečistá a před partnerem se uzavírá. 2.4 Viktimnost Dalším pojmem, s nímž se u viktimologie setkáváme, je pojem viktimnost. Jde o dispozici jedince nebo skupiny osob stát se obětí trestného činu. Jak už bylo řečeno výše, v moderní společnosti se jí může stát každý člověk. Je ale pravdou, a ukazují na to i praktické zkušenosti, že někteří jedinci i skupiny mají vyšší pravděpodobnost, že se stanou obětí, než jiné. Například taxikář je častěji obětí trestného činu, než-li traktorista. Mluvíme tedy o potenciální oběti, osobě, která se ještě nestala obětí trestného činu, ale vzhledem k jejím vlastnostem a chování u ní existuje pravděpodobnost, že se jí stát může Viktimnost a profese Lidé mají nejrůznější vlastnosti, a tak je obtížné určit, které z nich mohou zvyšovat riziko viktimnosti. Je ale prokázáno, že dispozice stát se obětí trestného činu souvisí úzce například s profesí. Zvýšeně viktimní jsou třeba policisté, strážní nebo vězeňský personál, loupežemi pak jsou zase více ohroženi zaměstnanci peněžních ústavů, prodavači, čerpadláři anebo taxikáři Viktimnost a věk S viktimností koleruje také věk, a to zejména u násilných trestných činů. Mladí lidé se totiž častěji díky svému způsobu života (většina z nich chodí na 1

12 diskotéky, do barů, restaurací, vracejí se v noci, častěji se ocitají ve společnosti, kde se holduje alkoholu,...) nacházejí v nebezpečných situacích, než-li staří a stávají se tím pádem i mnohem častěji obětí trestného činu ublížení na zdraví Viktimnost a psychické vlastnosti Viktimnost mohou ovlivnit také některé psychické vlastnosti. Příkladem může být zvýšená agresivita, která ohrožuje nejen jiné osoby, ale také samotného jedince, který kvůli svému agresivnímu chování k sobě přitahuje konfliktní situace. Může například zavdat příčinu svou provokací k hádce, která skončí až fyzickým napadením. Riziková je také až přílišná, dalo by se říci naivní důvěřivost. I takový člověk má mnohem větší šanci, že se stane obětí trestného činu, než ten, který tuto vlastnost nemá. Lehkomyslnost a důvěřivost tak často bývá zastoupena u obětí znásilnění, například při autostopu a ve velké míře také u podvodů Viktimnost a minority Speciální skupinou, u níž lze najít vztah k viktimnosti, jsou minority. Ať už cizinci, přistěhovalci nebo rasově odlišní lidé jsou typickou obětí násilí, urážek a napadání. S útoky na svou osobu se mohou setkat třeba homosexuálové, kteří svým způsobem života vybočují z konvenčnosti, se šikanou pak přicházejí do styku více mentálně retardovaní. Zvýšenou viktimností se také vyznačují alkoholici a narkomani, a lidé, kteří jsou spjatí s podsvětím, jedná se třeba o prostitutky, členy gangů, kteří jsou vystaveni napadání ze strany své konkurence. 1

13 2.5 Viktimizace Viktimizace se od viktimnosti liší především tím, že u ní hovoříme o procesu, v němž se potenciální oběť stává skutečnou obětí. Rozlišujeme dvě fáze viktimizace: primární a sekundární. Jde v nich jednak o dění bezprostředně spojené s trestným činem a následně o dobu po spáchání zločinu Primární viktimizace Zločin pokaždé oběť zasáhne, z jejího pohledu může jít o svévolnou událost, pro niž nemá rozumné vysvětlení, o nenadálnou událost, která ji nepříjemně zaskočí, protože přichází nečekaně a o krizovou událost, jejíž zvládnutí stojí oběť mnoho psychických sil. Ať už oběť prožívá svou viktimizaci jakýmkoli způsobem, většinou platí pravidlo, že samotný trestný čin je pro ni jen začátkem podstatně delších strastí. O zločinu totiž bude hodně přemýšlet a stále se jí bude vtírat do mysli. Je proto velmi jednoduché říci oběti, že může být ráda, že už má to nejhorší za sebou, protože ve většině případů tomu tak není. Trestný čin totiž vždy uvozuje další pochody, v nichž jedinec vystupuje ve vynucené roli oběti Primární rány Mluvíme-li o újmě oběti, pak nesmíme vynechat takzvané primární rány, které v sobě zahrnuje. Můžeme je rozdělit do tří druhů: fyzická újma (od lehčího zranění, až po těžkou újmu na zdraví či dokonce usmrcení). finanční újma (poškození či ztráta majetku). 1

14 emocionální újma (není viditelná, a tak je i těžko postižitelná, odvíjí se totiž v psychice oběti a souvisí s jejím osobnostním založením. Tyto rány mohou mít různou intenzitu i rozmanitou podobu a mohou být také velmi těžko odstranitelné) Prožívání oběti Prožívání oběti úzce souvisí právě s emocionální újmou. Zločin zasáhne oběť hluboko v nitru, představuje pro ni krizi i pocit ohrožení, zaskočení a nepříjemného překvapení. Oběti si tak velmi často kladou typickou otázku: Proč zrovná já? Oběť obvykle provází: Pocit zneuctění oběti většinou ztratili svou vnitřní duševní rovnováhu, svět se jim protiví, ve srovnání s ostatními si nepřipadají v pořádku Ztráta pocitu důvěry je zde silně narušena potřeba důvěřovat svým nejbližším, přátelům, známým, ale i neznámým lidem. Svět a lidé v něm se mohou zdá oběti jako nepředvídatelní a připraveni jim škodit. Ztráta pocitu autonomie oběť přichází o jistotu, že může rozhodovat o svém jednání a vlastní aktivitou překonávat nepříznivé životní situace. Cítí se slabá a bezmocná. (Čírtková, 2007, s ) Sekundární viktimizace Pojem sekundární viktimizace bychom mohli nazvat také druhotným zraňováním. Přichází po trestném činu a pro oběť představuje stres, který prožívá při policejním výslechu, před soudem, kdy si musí vybavovat události spojené s trestným činem a hovořit o nich s cizími lidmi. Svou negativní roli mohou sehrát v mnoha případech také média, pro něž 1

15 představuje obchod s lidským neštěstím větší úspěšnost na mediálním trhu. Tisk či televize často oběť jmenují a tím vlastně odkrývají její indentitu, navíc i vlivem nedostatečných informací mohou přinášet zkreslené zprávy o oběti i o samotném činu a oběti tak ještě mnohem více ublížit. Příčiny sekundární viktimizace můžeme rozdělit na: strukturální sociálně psychologické individuální Strukturální příčiny Vyplývají z formálních předpisů, kdy se například oběť musí znovu setkat s pachatelem u soudu a znovu prožívat zločin, což pro ni může znamenat velmi traumatizující situaci Sociálně psychologické příčiny Mluvíme o nich především v souvislosti s určitou stigmatizací oběti. Často totiž bývá oběť trestného činu vystavena odsouzení z řad společnosti, bývá očerňována, často mohou zaznít i věty typu: Může si za to sama, neměla provokovat. Příčinou pro takové myšlení bývá takzvaná iluze zdravého světa. Ta slouží pro vnější okolí jako obranný mechanismus a umožňuje nahlížet na oběť jako na méně zdatného jedince, který se na své viktimizaci sám podílel. Navíc iluze zdravého světa poskytuje okolí falešnou záminku k tomu, že není nutné mít s obětí soucit, když si vlastně za to, co se přihodilo, může sama. 1

16 Individuální příčiny Jde o postoje jednotlivců, kteří přicházejí s obětí do kontaktu, a to jak po profesionální, tak i po soukromé stránce. Oběti přitom mohou ublížit například tím, že se zajímají více, než o její prožitky a pocity o průběh trestného činu, odsouvají tak oběť na vedlejší kolej Sekundární rány Druhotné zraňování oběti je příčinou vzniku takzvaných sekundárních ran. Ty jsou výlučně psychologického rázu a provází je tři druhy pocitů: Pocit nespravedlnosti oběť může trápit například nedostatek informací během vyšetřování zločinu, protahované soudní jednání, jeho odročování, to, že je pachatel vyšetřován na svobodě. K odstranění tohoto pocitu většinou postačí včasné podání vysvětlení. Pocit nedůstojnosti oběti občas provází pocity ponížení a ztráty lidské důstojnosti. Na vině může být i špatně vedený policejní výslech anebo nešetrný přístup médií či nevhodná reakce blízkého okolí. Pocit izolace oběť může citlivěji vnímat chování okolí, které se po trestném činu mění. Z přístupu se tak vytrácí přirozenost a bývá tendence se kontaktům s obětí spíše vyhýbat. Příčinou může být například i to, že okolí neví, jak má s obětí jednat, bojí se, aby nerozjitřilo rány, v oběti ale takové chování vyvolává pocity osamocení a izolace a nakonec se utvrdí v tom, že jej zločin změnil a je z něj jiný člověk. (Čírtková, 2007, s.16-20) 2.6 Chování oběti Důležitou roli v procesu viktimizace hraje také samotné chování oběti. Může jím působit na pachatele, ovlivnit intenzitu trestného činu a způsobené újmy, ale také může výrazně přispět v odhalení pachatele. Chování oběti může být pro útočníka provokující, oběť se mu například posmívá, uráží jej, v důsledku 1

17 toho pak může dojít k fyzickému napadení. U znásilnění je často spouštěcím mechanismem flirt, který si pachatel mylně vysvětlí jako výzvu k pohlavnímu styku. Existují také skupiny lidí, kteří se o viktimizaci zaslouží vlastním nezákonným jednáním, například při vyřizování účtů mezi zločineckými gangy, snadno se také mohou stát obětí vydírání, pokud jsou zapleteni do nelegálních obchodů. Policisté se také velmi často setkávají s oběťmi krádeže, nebo vloupání, kteří nechali například ve svém autě volně na očích ležet cennosti, nebo jej neuzamkli, nebo nechali ležet bez dozoru tašku i s peněženkou v nákupním vozíku. Mohou tak přispět ke své viktimizaci, a to neopatrností či podceňováním nebezpečí Vztah oběť - pachatel Poměrně často existuje mezi pachatelem a obětí předchozí vztah, který může viktimizaci ovlivnit. Může jít o vztah objektivní, nebo subjektivní. Obsah a kvalitu lze posuzovat z hlediska, nakolik ovlivnil způsob páchání trestného činu. Svou roli tu může například hrát to, že pachatel ví o majetkových i osobních poměrech své oběti, zná její běžný rozvrh dne i chování a reakce, což mu usnadňuje získat si její důvěru a být tak v určité výhodě. Výsledky nejrůznějších výzkumů například poukazují na to, že u trestného činu vraždy byla oběť zbavena života jen v jedné pětině případů cizí osobou. Podobné to je i u loupeží, také zde se většinou pachatel i oběť znali. Blízký vztah je dokládán i u obětí sexuálních trestných činů a rovněž u znásilnění. 1

18 2.6.2 Index viktimnosti Jde o procentní vyjádření udávající počet obětí na sto tisíc obyvatel za zvolené časové období. Udává se buď vcelku pro veškerou kriminalitu nebo pro jednotlivé druhy trestných činů. Při analýze dat je pak vhodné přihlédnout také k tomu, že ve sledovaném období se jedna a ta samá osoba může stát obětí opakovaně. (Novotný, 2001, s ) 2.7 Typy obětí V trestním zákoně je nepřeberné množství trestných činů a každý znamená pro oběť újmu, ať už materiální, fyzickou či psychickou. V následujících kapitolách se budu věnovat pouze některým vybraným trestným činům, a to majetkovým, jako jsou krádeže či podvody, znásilnění, sexuálnímu násilí na dětech, domácímu násilí, vraždě a dopadům těchto deliktů na oběti Majetkové trestné činy Z majetkových trestných činů patří mezi nejčastější krádeže, podvody či vloupání. Pachatel se jich může dopustit pouze úmyslně. Oběti většinou krádež prožívají jako narušení osobní svobody, pachatel se dotýkal jejich věcí a vnikl tak do jejich soukromí. Takový čin může mít dopady na lidskou psychiku a vést například i k tomu, že oběť vloupání už nemůže v domě či bytě být a raději jej opustí. 1

19 2.7.2 Znásilnění Trestného činu znásilnění se dopustí ten, kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, přinutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného. Pachateli čin hrozí dvouletý, až 15letý trest, v případě, že jím způsobí smrt Neúplné statistiky Kriminalisté většiny zemí se shodují, že případ znásilnění oznámí sotva každá desátá oběť. Celkový počet znásilnění je tak ve skutečnosti mnohokrát vyšší, než uvádějí policejní statistiky. Většina těchto deliktů je navíc dopředu plánována. Například podle průzkumu v USA je jich sedmdesát procent. Průměrné stáří pachatele bylo třiadvacet let a často pocházel z nižší sociální vrstvy. Někteří psychologové ale zastávají názor, že u vyšších vrstev společnosti je pohlavní styk vynucen více prostřednictvím psychologického než fyzického nátlaku, a proto jej oběť často ani neohlásí. K trestnému činu znásilnění dochází většinou v bytě, ale také v autě nebo venku. Svou roli tu hraje i alkohol Dopady znásilnění na oběť Následky znásilnění pro oběť mohou být bezprostřední, tedy ty, které se odehrávají bezprostředně po činu a dlouhodobé, které bývají charakterizovány jako posttraumatická stresová porucha. Pokud je žena přepadena cizím mužem, je její reakce bezprostředně po činu vedena hlavně potřebou zajistit si pocit bezpečí. Obvykle také v mysli oběti dominuje touha odejít co nejrychleji někam do bezpečí, oběť se ale může také zaseknout na místě činu a bezcílně vyčkávat. 1

20 Dlouhodobé následky jsou naopak u obětí znásilnění spíše pravidlem, než výjimkou. Většina z nich reaguje různými psychickými potížemi, které postupně odeznívají v intervalu dvou let. Některé z obětí musejí vyhledat odbornou péči, občas se ale nedokážou se stresem ze znásilnění vyrovnat a dokonce se mohou i pokusit o sebevraždu. Praxe je většinou taková, že oběti často tvrdí, že událost zvládly. Na veřejnosti nemají zdánlivě žádné problémy, většinou totiž změnily svůj dosavadní život, vyhýbají se i dříve oblíbeným místům, nechodí ven za tmy a mluvit o činu odmítají, je to pro ně stále ještě velmi bolestivé téma Předsudky vůči oběti znásilnění Některé znásilněné ženy nejdou ani tento trestný čin ohlásit na policii, protože mají obavu z následného policejního výslechu i z toho, že jim policisté nebudou věřit. A občas jsou jejich obavy skutečně na místě. Někteří policisté výslech až nepřiměřeně protahují a spíše, než oběti nahrávají více pachateli. Svými nevhodně kladenými otázkami mohou oběť až neúměrně traumatizovat. Navíc, pokud oběť není viditelně fyzicky zraněná, zpochybňují, zda vůbec šlo o znásilnění. Přitom právě to je jedním z mýtů, které se o znásilnění tradují. Většina žen se totiž pokouší o verbální, než o masivní fyzickou obranu. Vysvětlení je jednoduché blokuje je strach o život. Také společnost většinou akceptuje pouze to znásilnění, u něhož došlo k zákeřnému přepadení úchylným pachatelem, a které skončilo těžkým zraněním oběti. Ostatní formy veřejnost téměř nepřipouští a může je dokonce i bagatelizovat a podceňovat Mýty o znásilnění Jedním z mýtů je ten o slušných a neslušných ženách, který tvrdí, že slušným ženám, které vedou řádný rodinný život, znásilnění nehrozí. Bohužel praxe bývá úplně jiná a znásilněna tak může být jakákoli žena, bez ohledu na to, 2

21 jak spořádaně žije. Výjimkou tak třeba není znásilnění mladé maminky nebo vdané ženy, která si parkem zkracuje cestu do práce. Dalším mýtem je představa, že atraktivní oběti mají vyšší riziko, že na ně zaútočí násilník. Veřejnost se často mylně domnívá, že obětí se stane spíše mladá, hezká a vyzývavě oblečená oběť, než-li stará, neatraktivní a plachá. Mnohdy lze také slyšet, že oběť si za své znásilnění může sama, protože pachatele provokovala, například minisukní, nebo hlubokým výstřihem. Často si také lidé myslí, že když oběť nechce, znásilnění se ubrání a nedojde k němu. Jenomže fakta mluví zcela odlišně, pachatel totiž využívá momentu překvapení a často oběti vyhrožuje zabitím nebo znetvořením a oběť se tak s obavami o svůj život přestane bránit. (Čírtková, 2007, s.47) Domácí násilí Domácím násilím se rozumí chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z toho druhého. Odehrává se často beze svědků a mezi osobami, které k sobě mají blízký vztah. Objevuje se mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, a to nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám. Podle nedávných průzkumů zažije některou z forem domácího násilí za svůj život kolem 40 procent žen. Oběť se často není schopna vůbec bránit, její situaci komplikuje navíc i blízký vztah k násilníkovi, ale také pocit beznaděje a bezmocnosti Formy domácího násilí Domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí. Často se ale vyskytuje v několika formách současně a má vzrůstající tendenci, například psychické násilí se velmi často vyhrotí ve fyzické napadání. 2

22 Fyzické násilí sem patří bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí či jiné fyzické útoky, může dojít i na vyhrožování zbraní. Fyzické napadání může být namířeno proti jedinci, anebo proti blízké osobě či proti zvířeti. Psychické násilí řadíme sem nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odpírání spánku či stravy, vydírání sebevraždou, rozbíjení či ničení věcí, vyhrožování únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, zbavení svéprávnosti. Sexuální zneužívání sem patří znásilnění, donucení k sexu či sexuálním praktikám, a to již za použití násilí nebo výhružek. Sociální izolace bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonů či pronásledování, nečekané kontrolní návštěvy anebo telefonáty. Ekonomické násilí omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na chod domácnosti, snaha zakázat docházení do práce Předsudky o obětech domácího násilí I o obětech domácího násilí existuje v očích veřejnosti celá řada mýtů. Ten největší mluví o tom, že domácí teror je soukromá věc, do níž nikomu cizímu nic není a nikdo nemá zasahovat do toho, jak si partneři mezi sebou řeší své problémy. To ale samozřejmě není pravda, protože domácí násilí nelze tolerovat, každý má totiž právo na ochranu své důstojnosti i svého života, a je jedno, zda jde o násilí mezi blízkými nebo cizími osobami. Mylná je i představa, že domácí násilí postihuje hlavně sociálně slabé rodiny a střední a vyšší vrstvě se vyhýbá. Faktem ale je, že domácí násilí nesouvisí ani s materiálním zajištěním rodiny, ani se vzděláním partnerů, a naopak v movitějších rodinách může mít domácí teror mnohem hlubší kořeny, pro oběť je totiž mnohem těžší vyjít s ním ven. Právě s tím může souviset dalším mylná představa. Veřejnost si často myslí, že pachatel domácího násilí je primitivní, nevzdělaný a vzteklý a snadno ho 2

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek Š I K A N A nprap. Bc. David Chládek Šikana Úmyslné a opakované ubližování slabšímu jedincem nebo skupinou Fyzická Psychická Ponižování lidské důstojnosti Porucha vztahů ve skupině Šikana Je problémem

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Co si myslíme o obětech trestných činů?

Co si myslíme o obětech trestných činů? Co si myslíme o obětech trestných činů? Anna Záchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz The attention which is paid to victims of crime is still increasing in forensic psychology. What

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VÝSTUPY Z 2. KULATÉHO STOLU STOP ZNÁSILNĚNÍ: Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění

VÝSTUPY Z 2. KULATÉHO STOLU STOP ZNÁSILNĚNÍ: Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění VÝSTUPY Z 2. KULATÉHO STOLU STOP ZNÁSILNĚNÍ: Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění Zpracovala obecně prospěšná společnost Gender Studies 15. dubna 2010 se v Goethe Institutu

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN

1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN 1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN Child Abuse and Neglect (CAN) syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (termín převzatý do naší terminologie z anglosaské literatury) soubor nepříznivých poznatků

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem.

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem. Úvod Každý z nás se může v životě setkat s protiprávním jednáním jiných osob, můžeme se stát poškozeným, oznamovatelem či svědkem v této události. To protiprávní jednání, které označujeme jako trestný

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Znásilnění je také trestný čin, který je obklopen celou řadou mýtů. Zde uvádíme ty nejčastější:

Znásilnění je také trestný čin, který je obklopen celou řadou mýtů. Zde uvádíme ty nejčastější: POMOC OBĚTI TRESTNÉHO ČINU ZNÁSILNĚNÍ Informace pro zdravotnický personál PhDr. Ludmila Čírtková, Mgr. Markéta Vitoušová in Diagnóza č. 4/2010, str. 32-34, ISSN 1801-1349 Znásilnění se řadí mezi trestné

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více