UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461"

Transkript

1 UÏivatelská pfiíruãka MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461

2 Rejstfiík DÛleÏité informace... âesky-1 Varování, Upozornûní... âesky-1 Registraãní údaje... âesky-1 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení pro provoz... âesky-3 Obsah âesky-4 Instalace... âesky-5 Názvy a funkce jednotliv ch souãástí... âesky-8 Ovládací panel... âesky-8 Zadní panel... âesky-9 Bezdrátov dálkov ovladaã... âesky-10 Provozní dosah dálkového ovladaãe... âesky-11 Zacházení s dálkov m ovladaãem... âesky-11 Nastavení... âesky-12 Pfiipojení... âesky-14 Schéma zapojení... âesky-14 Pfiipojení poãítaãe... âesky-14 Pfiipojení pfiehrávaãe diskû DVD s v stupem HDMI... âesky-15 Základní funkce... âesky-16 ReÏimy zapnutí a vypnutí... âesky-16 Indikátor napájení... âesky-17 ízení spotfieby... âesky-17 Volba zdroje obrazového signálu... âesky-17 Velikost obrazu... âesky-17 ReÏim obrazu... âesky-17 Informace na obrazovce (OSD)... âesky-18 Nabídka OSD (On-Screen-Display)... âesky-18 PICTURE (Obraz)... âesky-19 ADJUST (Nastavení)... âesky-19 AUDIO (Zvuk)... âesky-20 SCHEDULE (Plánovaã)... âesky-20 PIP (Obraz v obraze)... âesky-20 OSD... âesky-20 MULTI DISPLAY (Více monitorû)... âesky-21 DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje)... âesky-21 ADVANCED OPTION (Roz ífiené moïnosti)... âesky-22 Ovládání monitoru LCD pomocí dálkového ovladaãe RS-232C... âesky-24 Ovládání monitoru prostfiednictvím funkce LAN Control (Ovládání pomocí sítû LAN)... âesky-25 Vlastnosti... âesky-28 OdstraÀování problémû... âesky-29 Technické údaje V âesky-30 Technické údaje V âesky-31 Technické údaje V âesky-32 Zapojení kolíkû... âesky-33 Informace v robce o recyklaci a spotfiebû energie... âesky-34

3 DÛleÏité informace VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU ZA ÍZENÍ NEPOUÎÍVEJTE V ZÁSUVCE PRODLUÎOVACÍ ÒRY NEBO JINÉ ZÁSUVCE, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT. UVNIT ZA ÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAPùTOVÉ KOMPONENTY, PROTO SK Í NEOTEVÍREJTE. SERVIS P ENECHEJTE KVALIFIKOVAN M OSOBÁM. âesky UPOZORNùNÍ UPOZORNùNÍ: PRO SNÍÎENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPÁJECÍ ÒRA ODPOJENA ZE ZÁSUVKY. NAPÁJENÍ ZA ÍZENÍ ZCELA P ERU ÍTE ODPOJENÍM NAPÁJECÍ ÒRY ZE SÍËOVÉ ZÁSUVKY (NEODSTRA UJTE KRYT). UVNIT SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTER CH UÎIVATEL MÒÎE ZASAHOVAT. SERVIS P ENECHEJTE KVALIFIKOVAN M OSOBÁM. Tento symbol upozoràuje uïivatele na neizolované napûtí v zafiízení, jeï mûïe b t dostateãnû vysoké, aby zpûsobilo úraz elektrick m proudem. Jak koli kontakt s libovoln m dílem uvnitfi zafiízení je proto nebezpeãn. Tento symbol upozoràuje uïivatele na dûleïitou literaturu dodanou spoleãnû s tímto zafiízením t kající se provozu a údrïby zafiízení. Chcete-li pfiedejít problémûm, peãlivû si tyto materiály pfieãtûte. UPOZORNùNÍ: PouÏívejte s tímto displejem pouze dodanou napájecí ÀÛru, která je v souladu s níïe uvedenou tabulkou. Pokud napájecí ÀÛra nebyla dodána se zafiízením, obraète se na prodejce. Ve v ech ostatních pfiípadech pouïívejte napájecí ÀÛru, která se shoduje se stfiídav m napûtím zásuvky a která vyhovuje bezpeãnostním pfiedpisûm dané zemû. Typ zásuvky Severní Amerika Kontinentální Evropa VB âínská Japonská Tvar zástrãky Oblast USA/Kanada Zemû EU (kromû VB) VB âína Japonsko Napûtí 120* *PouÏíváte-li k provozu monitoru MultiSync LCD napájení V, pouïijte také odpovídající napájecí ÀÛru, která odpovídá napûtí zásuvky stfiídavého proudu. POZNÁMKA: Tento produkt mûïe b t opravován pouze v zemi, kde byl zakoupen. Registraãní údaje Prohlá ení Prohlá ení v robce Tímto potvrzujeme, Ïe barevn monitor MultiSync V321 (L329N8)/MultiSync V421 (L429N9)/ MultiSync V461 (L469NA) jsou v souladu s: Smûrnicí Rady Evropy 2006/95/ES: EN Smûrnicí Rady Evropy 2004/108/ES: EN EN EN EN Smûrnicí Rady Evropy 2009/125/ES: ES ã. 642/2009 EN 62301:2005 a je opatfien oznaãením NEC Display Solutions, Ltd , Shibaura, Minato-Ku Tokyo , Japan âesky-1

4 Prohlá ení kanadského oddûlení pro dodrïování komunikaãních pfiedpisût DOC: Digitální pfiístroj tfiídy B splàuje ve keré poïadavky kanadsk ch pfiedpisû o zafiízeních zpûsobujících ru ení.s. C-UL: Tento pfiístroj je opatfien znaãkou C-UL a je v souladu s kanadsk mi bezpeãnostními pfiedpisy podle CAN/CSA C22.2 ã Informace Federální komise komunikací 1. S barevn m monitorem MultiSync V321 (L329N8)/MultiSync V421 (L429N9)/MultiSync V461 (L469NA) pouïívejte pfiedepsané kabely, aby nedocházelo k ru ení pfiíjmu rozhlasového a televizního signálu. (1) Aby byly splnûny smûrnice Federální komise komunikací (FCC), pouïívejte síèovou ÀÛru, která je souãástí v bavy. (2) PouÏívejte dodávan odstínûn kabel pro obrazov signál s 15kolíkov m konektorem mini D-SUB na 15kolíkovou zástrãku mini D-SUB. 2. Toto zafiízení bylo testováno a shledáno jako splàující limity pro digitální zafiízení tfiídy B, na základû ãásti 15 pfiedpisû FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly pfiimûfienou ochranu pfied kodliv m ru ením pfii umístûní v domácnostech. Toto zafiízení generuje, vyuïívá a mûïe vyzafiovat vysokofrekvenãní záfiení a pokud není instalováno a pouïíváno v souladu s pokyny v robce, mûïe zpûsobovat kodlivé ru ení rádiové komunikace. Neexistuje v ak Ïádná záruka, Ïe k ru ení v na urãitém místû nedojde. Pokud toto zafiízení zpûsobuje kodlivé ru ení pfiíjmu rozhlasového nebo televizního signálu, coï je moïné zjistit vypnutím a zapnutím daného zafiízení, mûl by se uïivatel pokusit odstranit toto ru ení provedením nûkterého z následujících opatfiení: ZmûÀte orientaci nebo umístûní antény pfiijímaãe. Zvût ete vzdálenost mezi zafiízením a pfiijímaãem. Zapojte zafiízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, neï k nûmuï je pfiipojen pfiijímaã. ObraÈte se na svého prodejce nebo zku eného rozhlasového ãi televizního technika s Ïádostí o pomoc. V pfiípadû nutnosti by mûl uïivatel poïádat prodejce nebo zku eného rozhlasového ãi televizního technika o dal í doporuãení. UÏiteãné tipy jsou uvedeny i v následující broïufie pfiipravené Federální komisí komunikací: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Jak identifikovat a fie it problémy s rádio-tv interferencí). Tato broïura je k dispozici na úfiadu U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, skladové ã Prohlá ení o shodû Toto zafiízení je v souladu s pfiedpisy FCC ãást 15. Provoz je závisl na následujících dvou podmínkách. (1) Toto zafiízení nesmí zpûsobit kodlivé ru ení a (2) toto zafiízení musí absorbovat jakékoli ru ení, vãetnû ru ení, které mûïe zpûsobit neïádoucí provoz. Zodpovûdná strana v USA: NEC Display Solutions of America, Inc. Adresa: 500 Park Boulevard, Suite 1100 Itasca, Illinois Tel. ã.: (630) Typ produktu: Monitor poãítaãe Klasifikace zafiízení: Periferní zafiízení tfiídy B Model: MultiSync V321 (L329N8) MultiSync V421 (L429N9) MultiSync V461 (L469NA) Tímto prohlašujeme, že výše specifikované zařízení odpovídá technickým standardům stanoveným předpisy FCC. Windows je registrovaná ochranná známka spoleãnosti Microsoft Corporation. NEC je registrovaná ochranná známka spoleãnosti NEC Corporation. V echny ostatní znaãky a názvy produktû jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky pfiíslu n ch vlastníkû. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleãnosti HDMI Licensing LLC v USA a dal ích zemích. âesky-2

5 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení pro provoz CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍ FUNKCE MULTIFUNKâNÍHO MONITORU, IDTE SE P I INSTALACI A PROVOZU NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY: MONITOR NEOTVÍREJTE. Uvnitfi monitoru nejsou Ïádné souãásti, které by mohl uïivatel opravit sám. Pfii otvírání nebo odstraàování krytû se vystavujete nebezpeãí úrazu elektrick m proudem a jin m rizikûm. Ve keré zásahy tohoto druhu pfienechejte odborníkûm. Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny, a nepouïívejte jej v blízkosti vodního zdroje. Do mezer skfiínû nevsunujte Ïádné pfiedmûty. Mohly by pfiijít do kontaktu s místy s vysok m napûtím, coï mûïe zpûsobit úraz elektrick m proudem, poïár nebo selhání zafiízení. Na napájecí ÀÛru nepokládejte Ïádné tûïké pfiedmûty. Po kození ÀÛry mûïe zpûsobit úraz elektrick m proudem nebo poïár. NeumísÈujte v robek na ikmé ani nestabilní vozíky, stojany nebo stoly; monitor se mûïe pádem váïnû po kodit. Napájecí ÀÛra musí b t schválena a musí vyhovovat bezpeãnostním pfiedpisûm platn m v pfiíslu né zemi. (V Evropû by mûl b t pouïíván typ H05VV-F 3G 1 mm 2.) Ve Velké Británii se smí k tomuto monitoru pouïívat jen ÀÛra odpovídající normám BS se zalitou zástrãkou a s ãernou pojistkou (13 A). NeumísÈujte na monitor Ïádné pfiedmûty a nepouïívejte monitor mimo uzavfiené místnosti. Záfiivky uvnitfi tohoto produktu obsahují rtuè. Pfii likvidaci postupujte podle místních zákonû. Neoh bejte, nezkrucujte ani jinak nepo kozujte napájecí ÀÛru. Pokud se sklo rozbije, buìte opatrní. Nezakr vejte vûtrací otvory na monitoru. NepouÏívejte monitor na pfiíli teplém, vlhkém, pra ném nebo mastném místû. JestliÏe dojde k po kození monitoru nebo jeho skla, buìte opatrní a nedot kejte se tekut ch krystalû. Zajistûte kolem monitoru odpovídající odvûtrávání, aby se nepfiehfiíval. Nezakr vejte vûtrací otvory a neumísèujte monitor do blízkosti topidel a jin ch tepeln ch zdrojû. Nepokládejte na monitor Ïádné pfiedmûty. K odpojení napájení systému slouïí zejména konektor napájecí ÀÛry. Monitor je tfieba umístit v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno pfiístupná. Nepfiesunujte ani nepfiipevàujte produkt zavû ením provazu nebo kabelu za drïadlo na zadní stranû. NepfiipevÀujte ani nezaji Èujte produkt pomocí drïadla na zadní stranû. Mohl by spadnout a zpûsobit zranûní. Pfii dopravû a manipulaci zacházejte se zafiízením opatrnû. Obal uschovejte pro pfiípadnou pfiepravu. Pfii pfiená ení, montáïi a nastavování se panelu LCD nedot kejte. Nadmûrn tlak na panel LCD mûïe zpûsobit váïné po kození zafiízení. Pfii dopravû a manipulaci zacházejte se zafiízením opatrnû. Obal uschovejte pro pfiípadnou pfiepravu. Pokud pouïíváte ventilátor nepfietrïitû, doporuãujeme otvory ãistit alespoà jedenkrát do mûsíce. Pfii pouïití kabelu sítû LAN nepfiipojujte periferní zafiízení pomocí kabelû s vysok m napûtím. V níïe popsan ch pfiípadech je nutno monitor okamïitû odpojit od napájení a pfiivolat odborného technika: Pokud do lo k po kození napájecí ÀÛry. Pokud do monitoru vnikla kapalina nebo monitor upadnul na zem. Pokud byl monitor vystaven de ti nebo vodû. Pokud monitor upadnul nebo byla po kozena jeho skfiíà. JestliÏe si v imnete nûjakého po kození struktury jako napfi. popraskání nebo nepfiirozeného viklání. Pokud monitor fiádnû nefunguje, pfiestoïe jste dodrïeli v echny provozní pokyny. Provozní pokyny Pro dosaïení optimálního v konu nechejte monitor 20 minut zahfiát. Pfii práci zamûfiujte zrak pravidelnû na nûjak pfiedmût vzdálen nejménû 1,5 m, sníïí se tak namáhání va eho zraku. âasto mrkejte. Pro minimalizaci odleskû a odrazû displej umístûte pod úhlem asi 90 od okna a jiného svûtelného zdroje. Povrch monitoru LCD ãistûte jemnou látkou, která nepou tí vlákna a nemûïe monitor odfiít. NepouÏívejte ãisticí roztoky nebo ãisticí pfiípravky na sklo! Jas, kontrast a ostrost nastavte tak, aby byla zaji tûna optimální ãitelnost. Nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabránili dosvitu obrazu (magnetické zpoïdûní obrazu). Choìte pravidelnû na prohlídky k oãnímu lékafii. Ergonomika Pro maximální pohodlí doporuãujeme: Pfii pouïití standardního signálu vyuïívejte v robcem nastavenou velikost a polohu. PouÏijte pfiedvolbu nastavení barev. PouÏívejte neprokládan signál. NepouÏívejte primárnû modrou barvu na tmavém pozadí; je patnû vidût a zpûsobuje únavu oãí v dûsledku nedostateãného kontrastu. âi tûní displeje Je-li displej zaprá en, opatrnû jej otfiete mûkkou látkou. K ãi tûní displeje nepouïívejte tvrdé materiály. Na displej netlaãte. NepouÏívejte ãisticí prostfiedek OA, mûïe zpûsobit zhor ení povrchu displeje, a tím sníïení kvality obrazu. âi tûní skfiínû Odpojte napájecí kabel. Opatrnû otfiete skfiíà mûkkou látkou. MÛÏete pouïít látku navlhãenou v neutrálním ãistícím prostfiedku s vodou. Potom v ak skfiíà do sucha otfiete. POZNÁMKA: Povrch skfiínû se skládá z nûkolika druhû plastû. NEPOUÎÍVEJTE benzen, fiedidla, zásadité ãistící prostfiedky, alkohol, prostfiedky na ãi tûní skla, vosky, le tící prostfiedky, m dlov prá ek ani insekticidy. Nesmí dojít k dlouhodobûj ími kontaktu gumy nebo vinylu se skfiíní. Tyto druhy tekutin a materiálû mohou poru it nátûr. âesky âesky-3

6 Obsah Balení monitoru MultiSync* obsahuje následující poloïky: monitor LCD s podstavcem, síèová ÀÛra* 1, kabel pro obrazov signál, instalaãní pfiíruãka, dálkov ovladaã a baterie typu AAA, kryt hlavního vypínaãe, 2 svorky, 2 rouby pro svorku (M4 x 8 mm), 2 rouby pro kryt hlavního vypínaãe (3 x 6 mm), CD-ROM. Kabel pro obrazov signál (15kolíkov konektor mini D-SUB na 15kolíkovou zástrãku mini D-SUB) Napájecí ÀÛra* 1 2 rouby pro svorku (M4 x 8 mm) 2 rouby pro kryt hlavního vypínaãe (3 x 6 mm) 2 svorky Kryt hlavního vypínaãe Instalaãní pfiíruãka CD-ROM Instalaãní pfiíruãka Dálkov ovladaã a baterie typu AAA * 1 Typ a mnoïství dodávan ch napájecích kabelû závisejí na místû urãení displejû LCD. Je-li dodáno více napájecích kabelû, pouïijte ten, kter odpovídá stfiídavému proudu napájecí zásuvky a kter byl schválen a odpovídá bezpeãnostním standardûm va í zemû. * PÛvodní karton a balicí materiál si uschovejte pro pfiípadnou pfiepravu monitoru. âesky-4

7 Instalace Toto zafiízení nelze pouïívat ani instalovat bez podstavce na stûl a dal ího podpûrného montáïního pfiíslu enství. Instalaci by mûl provádût kolen technik povûfien spoleãností NEC. Pfii nedodrïení standardního postupu instalace spoleãnosti NEC mûïe dojít k po kození zafiízení nebo poranûní uïivatele nebo pracovníka provádûjícího instalaci. Záruka na v robek se nevztahuje na kody zpûsobené nesprávnou instalací. Pfii nedodrïení tûchto doporuãení mûïe dojít ke zru ení záruky. MontáÏ MontáÏ monitoru NEPROVÁDùJTE samostatnû. O provedení montáïe poïádejte prodejce. Instalaci by mûl provádût kolen, kvalifikovan technik. Prohlédnûte si místo, kam chcete zafiízení umístit. MontáÏ na stûnu nebo na strop je provedena na odpovûdnost zákazníka. Ne v echny zdi nebo stropy jsou schopné unést hmotnost zafiízení. Záruka na v robek se nevztahuje na kody zpûsobené nesprávnou instalací, modifikací nebo Ïivelnou pohromou. Pfii nedodrïení tûchto doporuãení mûïe dojít ke zru ení záruky. NEZAKR VEJTE ventilaãní otvory montáïním nebo jin m pfiíslu enstvím. Urãeno kvalifikovan m pracovníkûm spoleãnosti NEC: Aby se zajistila bezpeãnost instalace, pouïijte pfii montáïi dvû a více konzol. Pfiipevnûte zafiízení alespoà ke dvûma bodûm v místû instalace. Pfii montáïi na stûnu nebo na strop pfiihlédnûte k následujícím doporuãením Pfii pouïívání montáïního pfiíslu enství, které není schváleno spoleãností NEC, musí b t zpûsob montáïe tohoto pfiíslu enství kompatibilní s normou VESA (FDMlv1). Spoleãnost NEC doporuãuje pouïívat rouby velikosti M6 (9-10 mm + tlou Èka konzoly a podloïky na délku). Pokud budete pouïívat rouby del í neï 9-10 mm, zkontrolujte hloubku díry. (Doporuãená utahovací síla: N cm) Spoleãnost NEC doporuãuje pouïívat montáïní vybavení, které odpovídá severoamerickému standardu UL1678. φ men í neï 7 mm Pfiístroj Pfied montáïí si prohlédnûte místo pro instalaci a ujistûte se, Ïe unese hmotnost zafiízení a nebude v tomto ohledu hrozit jeho po kození. Podrobnûj í informace naleznete v pokynech k instalaci montáïního pfiíslu enství. Hmotnost sestavy LCD: - MultiSync V321: 14,3 kg/31,5 liber - MultiSync V421: 20,5 kg/45,2 liber - MultiSync V461: 24,0 kg/52,9 liber MontáÏní konzola PodloÏka roubu roub 9-10 mm Tlou Èka konzole a podloïky Délka roubu musí odpovídat hloubce otvoru (9-10 mm) + tlou Èce montáïní konzoly a podloïky. φ otvoru v konzole by mûl b t men í neï 7 mm. Orientace Pokud chcete monitor pouïívat v orientaci na v ku, mûl by b t otoãen doprava tak, aby se jeho levá strana nacházela nahofie a indikátor displeje se nacházel dole. Tak bude umoïnûno fiádné vûtrání a prodlouïí se Ïivotnost monitoru. Nedostateãné odvûtrávání mûïe zkrátit Ïivotnost monitoru. Umístûní Stûna a strop musí b t schopné unést monitor a montáïní pfiíslu enství. Monitor NEINSTALUJTE na místû, kde mûïe pfiijít do kontaktu s dvefimi nebo bránou. Monitor NEINSTALUJTE na místû, kde bude vystaven siln m otfiesûm a prachu. Monitor NEINSTALUJTE v blízkosti hlavního pfiívodu elektrického proudu v budovû. Monitor neinstalujte na místû, kde jej lze snadno uchopit nebo se lze na nûj nebo montáïní pfiíslu enství povûsit. Pfii montáïi v rohovém místû, jako je zeì, nechejte alespoà 10 cm volného místa mezi monitorem a zdí, aby bylo umoïnûno fiádné odvûtrávání. Zajistûte kolem monitoru odpovídající odvûtrávání, aby se nepfiehfiíval a vzduch byl odvádûn od zafiízení a montáïního pfiíslu enství. MontáÏ na strop Ujistûte se, Ïe je strop dostateãnû pevn, aby dlouhodobû unesl hmotnost zafiízení a montáïního pfiíslu enství a aby upevnûní odolalo v pfiípadû zemûtfiesení, nenadál ch otfiesû a dal ího pûsobení vnûj ích sil. Ujistûte se, Ïe je zafiízení pfiipevnûno k pevnému objektu umístûnému u stropu, napfiíklad k nosníku. Zajistûte monitor pomocí roubû, pruïn ch podloïek, podloïek a matic. NEP IPEV UJTE monitor na místa, kde se nenachází vnitfiní podpûrná konstrukce. Pfii montáïi NEPOUÎÍVEJTE dfievûné rouby nebo kotevní rouby. Zafiízení NEP IPEV UJTE k závûsn m drïákûm. ÚdrÏba Pravidelnû kontrolujte uvolnûné rouby, mezery, deformace nebo jiné potíïe, které se mohou u montáïního pfiíslu enství vyskytnout. Pokud zjistíte závadu, kontaktujte kvalifikovaného pracovníka nebo servis. Pravidelnû kontrolujte montáïní umístûní, zda nejeví známky po kození nebo oslabení, které se mohou postupem ãasu vyskytnout. âesky âesky-5

8 Pfiipevnûní montáïního pfiíslu enství Monitor je urãen k pouïití s montáïní sadou vyhovující normû VESA. 1. Pfiipevnûní montáïního pfiíslu enství Bûhem pfiipevnûní pfiíslu enství dávejte pozor, aè monitor nepfievrátíte. V321 MontáÏní vybavení standardu VESA 2. PouÏití volitelného podstavce na stûl UPOZORNùNÍ: MontáÏ a demontáï podstavce musí provádût alespoà dvû osoby. MontáÏ a demontáï volitelného podstavce na stûl Pfii instalaci postupujte podle pokynû dodan ch ke stojanu a k montáïnímu pfiíslu enství. PouÏívejte pouze zafiízení doporuãovaná v robcem. Pfii montáïi stojanu monitoru LCD postupujte opatrnû, abyste si nepfiiskfiípli prsty. Voliteln podstavec na stûl 115 mm 85 mm 200 mm StÛl 200 mm 400 mm POZNÁMKA: Seskupení montáïního rozhraní VESA u modelu V321 není vystfiedûno na svislou stfiednici obrazovky jako na v e uvedeném obrázku. V421 a V461 MontáÏní vybavení standardu VESA Ochrann obal POZNÁMKA: Model ST-3215 je urãen pro model V321. PouÏijte rouby, které jsou souãástí modelu ST Model ST-4020 je urãen pro modely V421 a V461. (Modely V421 a V461 nejsou v pfiíruãce k modelu ST-4020 uvedeny). Pfied pouïitím volitelného podstavce na stûl odstraàte z displeje roubky. Je-li potfieba, pouïijte k jejich odstranûní roubovák. 200 mm 3. PoÏadavky na ventilaci Pfii montáïi v uzavfieném nebo omezeném prostoru ponechejte odpovídající prostor mezi monitorem a okolím pro rozptyl vytváfieného tepla, jak je zobrazeno níïe. 200 mm 400 mm MontáÏní pfiíslu enství lze k monitoru pfiipevnit ve chvíli, kdy je poloïen obrazovkou dolû. Aby nedo lo k po kození obrazovky monitoru, poloïte na stûl pod monitor ochrann obal. Ochrann obal byl omotán kolem monitoru v pûvodním balení. Ujistûte se, Ïe se na stole nenachází nic, co by mohlo po kodit monitor. Pfii pouïívání montáïního pfiíslu enství, které není schváleno spoleãností NEC, musí b t zpûsob montáïe tohoto pfiíslu enství kompatibilní s normou VESA. Kolem monitoru zajistûte odpovídající odvûtrávání, aby se nepfiehfiíval a aby vzduch byl odvádûn od zafiízení a montáïního pfiíslu enství, zejména pfii pouïití monitorû s více obrazovkami. âesky-6

9 4. Prevence pádu Pokud budete monitor pouïívat s podstavcem na stûl, pfiipevnûte jej ke zdi pomocí fietûzu nebo provazu, kter unese hmotnost monitoru, aby nedo lo k jeho pádu. Pfiipevnûte provaz nebo fietûz k monitoru pomocí dodávané svorky a roubu. V321: 360 mm V421: 475 mm V461: 490 mm Otvory pro rouby âesky Svorka Provaz nebo fietûz roub (M4 x 8) Dfiíve neï monitor pfiipevníte ke stûnû, ujistûte se, Ïe zeì hmotnost monitoru unese. Pokud budete chtít monitor pfiesunout, nezapomeàte odpojit provaz nebo fietûz od zdi. âesky-7

10 Názvy a funkce jednotliv ch souãástí Ovládací panel OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Tlaãítko POWER ( ) SlouÏí k zapnutí a vypnutí zafiízení. Viz také stranu 16. Tlaãítko MUTE SlouÏí k zapnutí a vypnutí zvuku. Tlaãítko INPUT Funguje jako funkce SET (Nastavit) v nabídce na obrazovce. Zobrazí nabídku v bûru vstupu [DVI], [VGA], [RGB/HV], [HDMI], [DVD/HD], [S-VIDEO], [VIDEO1], [VIDEO2]. Tlaãítko PLUS (+) SlouÏí ke zv ení hodnot v nabídkách na obrazovce. Pokud není nabídka na obrazovce aktivní, zvy uje hlasitost. 5 Tlaãítko MINUS (-) SlouÏí ke sníïení hodnot v nabídkách na obrazovce. Pokud není nabídka na obrazovce aktivní, sniïuje hlasitost. Tlaãítko UP ( ) SlouÏí jako tlaãítko, které pfiesune zv raznûnou poloïku nahoru nebo provede v bûr v nabídce na obrazovce. Tlaãítko DOWN ( ) SlouÏí jako tlaãítko, které pfiesune zv raznûnou poloïku dolû nebo provede v bûr v nabídce na obrazovce. Tlaãítko EXIT Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá. SlouÏí k návratu na pfiedchozí nabídku. Senzor dálkového ovládání a indikátor napájení Pfiijímá signál z dálkového ovladaãe (pokud jej pouïíváte). Viz také str. 10. Svítí zelenû, kdyï je LCD monitor v aktivním reïimu. Svítí ãervenû, kdyï je displej LCD v reïimu POWER OFF (Vypnuto). KdyÏ je displej v reïimu POWER SAVE (Úsporn reïim), bude stfiídavû svítit zelenû a ãervenû. KdyÏ je aktivní funkce SCHEDULE (Plánovaã), bude blikat zelenû a ãervenû svítit. Viz strana 17. V pfiípadû selhání komponenty monitoru bude indikátor blikat ãervenû. Hlavní vypínaã Vypínaã hlavního napájení. Viz také strana 16. ReÏim uzamãení ovládacích tlaãítek Tento ovládací prvek zcela uzamkne pfiístup ke v em funkcím ovládacích tlaãítek. Pokud chcete funkci uzamãení aktivovat, stisknûte souãasnû tlaãítka a a podrïte je alespoà tfii sekundy. Chcete-li uïivatelsk reïim obnovit, stisknûte souãasnû tlaãítka a a podrïte je déle neï tfii sekundy. âesky-8

11 Zadní panel âesky Konektor vstupu napájení AC IN SlouÏí k pfiipojení napájecí ÀÛry. Vstupní konektor DVI (DVI-D) Vstup digitálního signálu RGB z poãítaãe nebo zafiízení HDTV s digitálním v stupem RGB. * Tento konektor nepodporuje analogov vstup. Vstupní konektor VGA (mini D-Sub 15 kolíkû) SlouÏí ke vstupu analogového signálu RGB z poãítaãe nebo jiného zafiízení s konektorem RGB. Vstupní konektor RGB/HV [R, G, B, H, V] (BNC) SlouÏí ke vstupu analogového signálu RGB z jiného zafiízení s konektorem RGB. Také slouïí k pfiipojení jin ch zafiízení, napfi. pfiehrávaãe diskû DVD nebo pfiehrávaãe optick ch diskû HDTV a zafiízení Set- Top-Box. Tento vstup lze pouïít se zdroji RGB, DVD/HD a Video. Vyberte typ signálu v moïnosti TERMINAL SETTING (Nastavení terminálu) v nabídce ADVANCED (Upfiesnit). R G B H V RGB/HV R G B H V DVD/HD Pr Y Pb VIDEO2 VIDEO V stupní konektor RGB OUT (mini D-Sub 15 kolíkû) SlouÏí k v stupu signálu ze vstupního konektoru VGA nebo RGB/HV do vstupního konektoru nezávislého zafiízení. Konektor HDMI SlouÏí ke vstupu digitálního signálu HDMI. Vstupní zvukové konektory AUDIO IN 1, 2, 3 SlouÏí ke vstupu zvukového signálu z jin ch zafiízení, napfi. videopfiehrávaãe nebo pfiehrávaãe DVD. ZVUKOV V STUP AUDIO OUT SlouÏí k v stupu zvukového signálu ze zvukov ch konektorû AUDIO IN 1, 2, a 3 do externího zafiízení (stereofonní pfiijímaã, zesilovaã, apod.). Konektor pro VIDEO V STUP A VSTUP Vstupní konektory obrazového signálu VIDEO IN (BNC): SlouÏí ke vstupu sloïeného obrazového signálu. V stupní konektor obrazového signálu VIDEO OUT (BNC): SlouÏí k v stupu sloïeného obrazového signálu ze vstupu obrazového signálu VIDEO IN. Vstupní konektor S-VIDEO IN (4kolíková zdífika Mini DIN): SlouÏí ke vstupu signálu S-VIDEO (oddûlen signál Y/C). EXTERNÍ OVLÁDACÍ PRVEK (9kolíkov D-Sub) VSTUPNÍ (IN) konektor: Chcete-li fiídit funkce rozhraní RS-232C, pfiipojte vstup RS-232C k externímu zafiízení, jako je napfiíklad poãítaã. V STUPNÍ (OUT) konektor : SlouÏí k pfiipojení v stupu rozhraní RS-232C. UmoÏÀuje propojit více monitorû MultiSync pomocí sériového propojení rozhraním RS-232C. KONEKTOR VNÛJ ÍHO REPRODUKTORU SlouÏí k v stupu zvukového signálu ze zvukov ch konektorû AUDIO 1, 2, 3. Poznámka: Tato svorka reproduktoru je urãena pro doplàkov reproduktor. Model SP-3215 je urãen pro zafiízení MultiSync V321, model SP-P4046 pro zafiízení MultiSync V421, model SP-4615 je urãen pro model MultiSync V461. Pokud pouïíváte model SP-P4046 pro zafiízení V421, pouïívejte model SP-P4046 s velk mi roz ifiovacími bloky (souãást reproduktoru), jako by bylo pfiipojeno k zafiízení P461. (Model V421 není v pfiíruãce k modelu SP-P4046 uveden). Konektor LAN (RJ-45) Pfiipojení k síti LAN. Viz strana 25. Zámek typu Kensington Zaji Èuje zabezpeãení a ochranu pfied zcizením. âesky-9

12 Bezdrátov dálkov ovladaã Tlaãítko PIP (obraz v obraze) Tlaãítko ON/OFF (Zapnout/Vypnout): SlouÏí k pfiepínání mezi reïimy PIP a POP (Obraz vnû obrazu). Viz strana 20. Tlaãítko INPUT: SlouÏí k v bûru vstupního signálu reïimu obraz v obraze. Tlaãítko CHANGE: SlouÏí k zámûnû hlavního a vnofieného obrázku. POZNÁMKA: ReÏimy PIP a POP nefungují, pokud je velikost obrazovky nastavena na moïnost CUSTOM (Vlastní) nebo REAL (Reáln ). Hlavní obraz Vedlej í obraz DVI VGA RGB/HV HDMI DVD/HD VIDEO1 VIDEO2 S-VIDEO DVI - - VGA RGB/HV HDMI - - DVD/HD VIDEO VIDEO S-VIDEO SBS SBS PIP POP ASPECT FULL OFF Tlaãítko STILL Tlaãítko ON/OFF: SlouÏí k aktivaci a deaktivaci reïimu statického obrazu. Tlaãítko STILL CAPTURE: SlouÏí k sejmutí statického obrazu. Tlaãítko POWER SlouÏí k zapnutí a vypnutí zafiízení. Tlaãítko INPUT Zobrazí nabídku v bûru vstupu [DVI], [VGA], [RGB/HV], [HDMI], [DVD/HD], [S-VIDEO], [VIDEO1], [VIDEO2]. Tlaãítko AUDIO INPUT SlouÏí k v bûru zdroje vstupu zvuku [AUDIO:1], [AUDIO:2], [AUDIO:3]. Tlaãítko SIZE SlouÏí k nastavení velikosti obrazu [FULL] (Úpln ), [NORMAL] (Normální), [CUSTOM] (Vlastní), [DYNAMIC] (Dynamick ) a [REAL] (Reáln ). Viz strana 17. Tlaãítko DISPLAY SlouÏí k zapnutí a vypnutí nabídky na obrazovce. Viz stranu 17. Tlaãítko AUTO SETUP SlouÏí k otevfiení nabídky automatického nastavení. Viz stranu 19. Tlaãítko MENU SlouÏí k zapnutí a vypnutí reïimu nabídek. Tlaãítko UP/DOWN (Nahoru nebo dolû) SlouÏí jako tlaãítko, které pfiesune zv raznûnou poloïku nahoru nebo dolû nebo provede v bûr v nabídce na obrazovce. Malá obrazovka obrazu v obraze se pfiesune nahoru nebo dolû. Tlaãítko PICTURE MODE SlouÏí k v bûru reïimu obrazu [HIGHBRIGHT] (vysok jas), [STANDARD] (standard), [srgb] nebo [CINEMA] (kino). Viz stranu 17. HIGHBRIGHT (vysok jas): pro pohybliv obraz, napfiíklad filmy na discích DVD. STANDARD (standardní): pro obrázky. srgb: pro text. CINEMA (kino): pro filmy. Tlaãítko MUTE SlouÏí k zapnutí a vypnutí zvuku. Tlaãítko VOLUME UP/DOWN (Zv it nebo sníïit hlasitost) SlouÏí ke zv ení/sníïení hlasitosti. âesky-10 Tlaãítko MINUS/PLUS (+/-) SlouÏí ke sníïení nebo zv ení hodnoty nastavení v nabídce OSD. Malá obrazovka obrazu v obraze se pfiesune doleva nebo doprava. Tlaãítko SET SlouÏí k provedení v bûru. Tlaãítko EXIT SlouÏí k návratu na pfiedchozí nabídku nabídky OSD. Tlaãítko C. C. SlouÏí k aktivaci uzavfieného titulkování. Poznámka: Pouze pro vstupy VIDEO1, VIDEO2 a S-VIDEO.

13 Provozní dosah dálkového ovladaãe Nasmûrujte horní konec dálkového ovladaãe na senzor dálkového ovládání na monitoru a stisknûte tlaãítko. Dálkov ovladaã pouïívejte ve vzdálenosti do 7 metrû od senzoru dálkového snímaãe na displeji a ve vzdálenosti do 3,5 metrû dodrïte vodorovn i svisl úhel do 30. âesky Upozornûní: Systémy dálkového ovládání nemusejí pracovat, pokud senzor na displeji bude vystaven pfiímému sluneãnímu záfiení nebo silnému zdroji svûtla nebo pokud bude v cestû pfiekáïka. Zacházení s dálkov m ovladaãem Nevystavujte ovladaã siln m otfiesûm. ZabraÀte kontaktu ovladaãe s vodou nebo jinou tekutinou. Pokud je dálkov ovladaã vlhk nebo mokr, ihned jej osu te. Nevystavujte ovladaã horku a páfie. Dálkov ovladaã otevírejte jen pfii vkládání baterií. âesky-11

14 Nastavení 1. Urãete, kam monitor umístíte UPOZORNùNÍ: Instalaci monitoru musí provést kvalifikovan pracovník. Dal í informace vám sdûlí prodejce. UPOZORNùNÍ: MONITOR MUSÍ INSTALOVAT NEBO P EMÍSËOVAT DVù NEBO VÍCE OSOB. Pokud tento pokyn nedodrïíte, mûïe dojít k upu tûní monitoru a následnému zranûní. UPOZORNùNÍ: Neinstalujte ani nemanipulujte s displejem vzhûru nohama, displejem nahoru nebo dolû. UPOZORNùNÍ: Tento monitor je vybaven teplotním senzorem a ventilátorem. Pokud je monitor pfiíli hork, ventilátor se automaticky zapne. KdyÏ se displej bûhem provozu ventilátoru pfiehfieje, objeví se varování Caution (Upozornûní). Jakmile se varování objeví, pfieru te pouïívání pfiístroje a nechejte jej vychladnout. PouÏívání ventilátoru sníïí pravdûpodobnost pfiedãasného selhání obvodû a mûïe napomoci zmírnûní zhor ené kvality obrazu a v skytu dosvitu obrazu. Pokud je displej pouïíván v omezeném prostoru nebo je panel LCD pokryt ochrannou vrstvou, ovûfite vnitfiní teplotu monitoru pomocí poloïky HEAT STATUS v nabídce na obrazovce (Teplota, viz stranu 21). Pokud je teplota vy í neï bûïná provozní teplota, nastavte ventilátor na moïnost ON (Zapnuto) v nabídce SCREEN SAVER (Spofiiã obrazovky) v nabídce OSD (viz strana 21). Spoleãnost NEC doporuãuje pfii pouïívání baterií následující postup: VloÏte baterie typu AAA tak, aby znaãky (+) a (-) na bateriích byly u pfiíslu n ch znaãek (+) (a (-) uvnitfi ovladaãe. NepouÏívejte souãasnû baterie rûzn ch znaãek. NepouÏívejte souãasnû staré a nové baterie. MÛÏe se tím zkrátit Ïivotnost baterií a mûïe dojít k jejich vyteãení. Vybité baterie okamïitû vyjmûte, aby nedo lo k vyteãení baterií do prostoru ovladaãe. Nedot kejte se vyteklé kapaliny baterie, protoïe mûïe zpûsobit poranûní pokoïky. POZNÁMKA: Pokud nebudete dálkov ovladaã del í dobu pouïívat, baterie z nûj vyjmûte. 3. Pfiipojte externí zafiízení (Viz strany 14 15) Pfied pfiipojením externích zafiízení vypnûte hlavní vypínaã. Ochráníte tím externí zafiízení. Dal í informace naleznete v uïivatelské pfiíruãce k danému zafiízení. 4. Pfiipojte dodanou napájecí ÀÛru Zafiízení je tfieba nainstalovat do blízkosti elektrické zásuvky, k níï máte snadn pfiístup. Zastrãte fiádnû zástrãku do zásuvky. Nedostateãnû pevné spojení mûïe zpûsobovat zhor ení kvality obrazu. POZNÁMKA: Pokyny pro v bûr správné napájecí ÀÛry jsou uvedeny v této pfiíruãce v ãásti Bezpeãnostní zásady a údrïba. DÒLEÎITÉ: PoloÏte ochrann obal, kter m byl monitor v krabici zabalen, pod monitor, aby nedo lo k odfiení panelu. 2. VloÏte baterie do dálkového ovladaãe Dálkov ovladaã je napájen dvûma bateriemi typu AAA o napûtí 1,5 V. VloÏení a v mûna baterií: A. Stisknûte kryt a odsuàte jej. B. VloÏte baterie podle znaãek (+) a (-) uvnitfi ovladaãe. C. Nasaìte kryt zpût. UPOZORNùNÍ: Pfii pouïití nevhodn ch baterií mûïe dojít k jejich vyteãení nebo explozi. âesky-12

15 5. Zapnûte v echna pfiipojená externí zafiízení Pfii pfiipojení k poãítaãi zapnûte nejprve poãítaã. 6. PouÏijte pfiipojené externí zafiízení Zobrazte signál z poïadovaného vstupního zdroje. 7. Nastavte zvuk V pfiípadû potfieby proveìte nastavení hlasitosti. 8. Upravte nastavení obrazovky (viz strany 19 a 20) V pfiípadû potfieby proveìte nastavení polohy obrazu. 9. Upravte nastavení obrazu (viz stranu 19) V pfiípadû potfieby proveìte nastavení obrazu, napfi. jasu nebo kontrastu 10. Doporuãená nastavení Aby se sníïilo riziko v skytu dosvitu obrazu, upravte následující poloïky podle pouïívané aplikace: POWER SAVE (Úsporn reïim), SCREEN SAVER (Spofiiã obrazovky) (viz strana 21), SIDE BORDER COLOR (Barva okrajû) (viz strana 22) DATE AND TIME (Datum a ãas), SCHEDULE (Plánovaã) (viz strana 20). 11. Ochrana pfied náhodn m pouïitím hlavního vypínaãe Chcete-li pfiedejít náhodnému pouïití hlavního vypínaãe, upevnûte dodan kryt hlavního vypínaãe. POZNÁMKA: Kryt zabraàuje náhodnému vypnutí displeje. Chcete-li hlavní vypínaã pouïít, kryt odeberte. âesky roub (3 x 6) x 2 Kryt hlavního vypínaãe âesky-13

16 Pfiipojení POZNÁMKA: Nepfiipojujte/neodpojujte kabely pfii zapínání monitoru nebo jin ch externích zafiízení, neboè by mohlo dojít ke ztrátû obrazu monitoru. POZNÁMKA: PouÏijte audio kabel bez vestavûného rezistoru. Audio kabel s vestavûn m rezistorem zeslabuje zvuk. Pfied pfiipojením: * Nejprve vypnûte v echna pfiipojená zafiízení a proveìte zapojení. * Viz pfiíruãky dodané s pfiíslu n m zafiízením. Schéma zapojení Stereofonní zesilovaã Videorekordér Pfiehrávaã DVD Druh monitor* Pfiehrávaã DVD s v stupem HDMI Poãítaã (analogov ) Poãítaã (digitální) *: Poãet monitorû, které jsou sériovû propojeny, je omezen. Pfiipojené vybavení AV Osobní poãítaã Pfiipojení terminálu DVI (DVI-D) HDMI DVD/HD (5BNC) S-VIDEO VIDEO1 (BNC) VIDEO2 (5BNC) DVI (DVI-D) VGA RGB/HV (5BNC) Nastavení v reïimu terminálu DVI MODE (ReÏim DVI): DVI-HD RAW/EXPAND* 1 BNC MODE (ReÏim BNC): COMPONENT - - BNC MODE (ReÏim BNC): VIDEO DVI MODE (ReÏim DVI): DVI-PC - BNC MODE (ReÏim BNC): RGB Název vstupního signálu DVI HDMI DVD/HD S-VIDEO VIDEO1 VIDEO2 DVI VGA RGB/HV Pfiipojení zvukového terminálu AUDIO IN1, IN2, IN3 HDMI AUDIO IN1, IN2, IN3 AUDIO IN1, IN2, IN3 AUDIO IN1, IN2, IN3 AUDIO IN1, IN2, IN3 AUDIO IN1, IN2, IN3 AUDIO IN1, IN2, IN3 AUDIO IN1, IN2, IN3 *1: závisí na typu signálu. Ke vstupu zvuku lze pouïít vstupní konektory AUDIO IN 1, 2 a 3. Chcete-li zvolit zdroj zvuku [IN1], [IN2] nebo [IN3], stisknûte tlaãítko AUDIO INPUT (Vstup zvuku) (dálkové ovládání). âesky-14

17 Pfiipojení poãítaãe Pfiipojením poãítaãe k monitoru LCD umoïníte zobrazovat informace z poãítaãe. Nûkteré videokarty s frekvencí pixelû vy í neï 165 MHz nemusí poskytovat správné zobrazení. Díky automatickému nastavení v chozího pfiednastaveného signálu ãasování monitor zobrazí správn obraz. <V chozí ãasování pfiednastaveného signálu> Rozli ení Obnovovací kmitoãet Poznámky Horizontální Vertikální V321 V421/V x ,5 khz 60 Hz 800 x ,9 khz 60 Hz 1024 x ,4 khz 60 Hz 1280 x khz 60 Hz 1360 x khz 60 Hz Doporuãené rozli ení 1280 x khz 60 Hz Komprimovan obraz 1600 x khz 60 Hz Komprimovan obraz Komprimovan obraz 1920 x ,6 khz 60 Hz Komprimovan obraz Doporuãené rozli ení âesky PouÏíváte-li poãítaã Macintosh PowerBook, nastavte volbu Mirroring (Zrcadlení) na hodnotu Off (Vypnuto). Dal í informace o poïadavcích obrazového v stupu poãítaãe naleznete v uïivatelské pfiíruãce poãítaãe Macintosh, kde je uvedena také speciální konfigurace nebo údaje, které mûïe monitor vyïadovat. Vstupní signály TMDS odpovídají standardûm DVI. Chcete-li udrïet kvalitu zobrazení, pouïívejte kabel, kter odpovídá standardûm DVI. Pfiipojení pfiehrávaãe diskû DVD s v stupem HDMI PouÏijte kabel HDMI s logem HDMI. Zobrazení signálu mûïe chvíli trvat. Signály PC-DVI nejsou podporovány. âesky-15

18 Základní funkce ReÏimy zapnutí a vypnutí Pokud je monitor LCD zapnut, indikátor napájení svítí zelenû, pokud je vypnut, svítí ãervenû. POZNÁMKA: Aby bylo moïné zapnout monitor pomocí dálkového ovládání nebo pomocí tlaãítka Power (Napájení) na pfiední stranû displeje, musí b t hlavní vypínaã zapnut (v poloze ON). Vypínaã napájení OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Hlavní vypínaã PouÏití dálkového ovladaãe âesky-16

19 Indikátor napájení Napájení zapnuto Napájení vypnuto Pohotovostní reïim, je-li povolen reïim SCHEDULE (Plánovaã) Úsporn reïim Zji Èování stavu (selhání) Stav Svítí zelenû Svítí ãervenû Svítí ãervenû Bliká zelenû Bliká ãervenû a zelenû Bliká ãervenû * Viz e ení potíïí na stranû 29 NORMAL (Normální): Zobrazuje stejn pomûr stran, jak je odesílán ze zdroje. FULL (Úplné): Zaplní celou obrazovku. DYNAMIC (Dynamické): Zobrazení signálu s pomûrem stran 4:3 pfies celou obrazovku bez zachování linearity. Nûkteré ãásti obrazu budou v dûsledku této úpravy ofiíznuty. CUSTOM (ZOOM) (Vlastní Zvût ení) Obraz lze roz ífiit za hranici aktivního zobrazení. Obraz mimo plochu aktivního zobrazení se nezobrazí. ZOOM (Zvût ení) âesky ízení spotfieby Displej je vybaven funkcí fiízení spotfieby DPM podle normy VESA. Funkce fiízení spotfieby je funkcí, která etfií energii automatick m sníïení spotfieby obrazovky, pokud nebyla po urãitou dobu pouïita my ani klávesnice. Funkce fiízení spotfieby byla na displeji nastavena do reïimu ON (Zapnuto). Displej se pfiepne do úsporného reïimu, pokud nebude pfiijímat Ïádn signál. MÛÏe to vést ke zv ení Ïivotnosti a sníïení spotfieby displeje. POZNÁMKA: Tato funkce mûïe b t v závislosti na pouïívaném poãítaãi a video kartû nefunkãní. Volba zdroje obrazového signálu Zobrazení zdroje obrazového signálu: Pomocí tlaãítka vstupu zvolte hodnotu [HDMI], [VIDEO1], [VIDEO2] nebo [S-VIDEO]. Pomocí nabídky COLOUR SYSTEM (systém barev) v závislosti na obrazovém formátu nastavte hodnotu [AUTO], [PAL], [NTSC], [PAL60], [4.43NTSC] nebo [SECAM]. REAL (Reáln ): Obraz se zobrazí v mûfiítku 1:1. ReÏim obrazu DVI, VGA, RGB/HV ZOOM (Zvût ení) STANDARD srgb HIGHBRIGHT HDMI, DVD/HD, S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2 CINEMA (Kino), HIGHBRIGHT (Vysok jas) STANDARD CINEMA HIGHBRIGHT Informace na obrazovce (OSD) DVI, VGA, RGB/HV VGA 1024 x kHz 60Hz AUDIO : 1 SIZE : FULL ) ReÏim vstupu obrazového signálu Informace o vstupním signálu ReÏim vstupu zvuku ReÏim velikosti obrazu Velikost obrazu DVI, VGA, RGB/HV FULL NORMAL CUSTOM REAL HDMI, DVD/HD, S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2 FULL NORMAL DYNAMIC CUSTOM REAL DVD/HD DVD/HD 60HZ AUDIO : 2 SIZE : FULL ReÏim vstupu obrazového signálu ReÏim vstupu zvuku ReÏim velikosti obrazu Pomûr stran obrazu 4:3 Nezmûnûn obraz* 1 Doporuãovaná volba pro velikost obrazu* 1 NORMAL (Normální) DYNAMIC (Dynamické) VIDEO S-VIDEO 60HZ NTSC AUDIO : 3 SIZE : NORMAL ReÏim vstupu obrazového signálu ReÏim vstupního signálu systému barev ReÏim vstupu zvuku ReÏim velikosti obrazu Stlaãit FULL (Úpln ) * 1 edé oblasti pfiedstavují nevyuïité ãásti obrazovky. PIP (obraz v obraze) nebo POP (obraz na obraze) Hlavní: VGA Vedlej í: S-VIDEO VGA 1024 x kHz 60Hz AUDIO : 1 S-VIDEO NTSC 60HZ SIZE : FULL ) Informace o hlavním obrazu Informace o vedlej ím obrazu ReÏim velikosti hlavního obrazu âesky-17

20 Nabídka OSD (On-Screen-Display) Dálkov ovladaã Stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) otevfiete hlavní nabídku. Stisknutím tlaãítka + nebo - vyberte hlavní nabídku a stisknutím tlaãítka Up (Nahoru) nebo Down (DolÛ) dílãí nabídku otevfiete. Stisknutím tlaãítka SET (Nastavit) otevfiete dal í nabídku, kterou chcete upravit. Stisknutím tlaãítka Up (Nahoru), Down (DolÛ) nebo + a - vyberte funkci nebo nastavení, které chcete upravit. Stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) nebo EXIT (Konec) nabídku zavfiete. NEBO Upravte nastavení stisknutím tlaãítka + a -. Ovládací panel Stisknutím tlaãítka EXIT (Konec) otevfiete hlavní nabídku a stisknutím tlaãítka + a - vyberte hlavní nabídku. Poté stisknutím tlaãítka Up (Nahoru) nebo Down (DolÛ) dílãí nabídku otevfiete. Stisknutím tlaãítka INPUT (Vstup) otevfiete dal í nabídku, kterou chcete upravit. Stisknutím tlaãítka Up (Nahoru), Down (DolÛ) nebo + a - vyberte funkci nebo nastavení, které chcete upravit. Stisknutím tlaãítka EXIT (Konec) nabídku zavfiete. Tlaãítko EXIT (Konec) Poté tlaãítko +, -, Up (Nahoru), Down (DolÛ) NEBO Tlaãítko INPUT (Vstup) Tlaãítko Up (Nahoru), Down (DolÛ) nebo +, - Tlaãítko EXIT (Konec) Upravte nastavení stisknutím tlaãítka + a -. Obrazovka OSD Stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) otevfiete hlavní nabídku. Stisknutím tlaãítka + nebo - vyberte hlavní nabídku. Poté stisknutím tlaãítka Down (DolÛ) nebo Up (Nahoru) dílãí nabídku otevfiete. Ikona hlavní nabídky Hlavní nabídka Dílãí nabídka Upravte nastavení stisknutím tlaãítka + a -. Stisknutím tlaãítka SET (Nastavit) otevfiete dal í nabídku, kterou chcete upravit. Stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) nebo EXIT (Konec) nabídku zavfiete. Stisknutím tlaãítka Up (Nahoru), Down (DolÛ) nebo + a - vyberte funkci nebo nastavení, které chcete upravit. âesky-18

21 Nastavení PICTURE (Obraz) Default BRIGHTNESS (Jas) CONTRAST (Kontrast) SHARPNESS (Ostrost) SlouÏí k nastavení celkového jasu obrazu a pozadí obrazovky. SlouÏí k nastavení jasu obrazu vzhledem ke vstupnímu signálu. POZNÁMKA: ReÏim srgb pfiedstavuje standard a nelze jej mûnit. SlouÏí k nastavení ostrosti obrazu. BLACK LEVEL (ÚroveÀ ãerné) TINT (Barevn tón) Pouze vstup HDMI, DVD/HD, S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2 SlouÏí k nastavení jasu obrazu vzhledem k pozadí. SlouÏí k nastavení tónu barev na obrazovce. âesky COLOR (Barva) Pouze vstup HDMI, DVD/HD, S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2 COLOR TEMPERATURE (Teplota barev) USER COLOR (Barvy dle uïivatele) USER COLOR SETTING (UÏivatelské nastavení barev) GAMMA SELECTION (Nastavení gama) NATIVE (PÛvodní) SlouÏí k nastavení hloubky barev na obrazovce. SlouÏí k nastavení teploty barev celého obrazu. Nízké hodnoty nastavení teploty barev zpûsobí zbarvení obrazu do ãervena. Vysoké hodnoty nastavení teploty barev zpûsobí zbarvení obrazu do modra. Nastavte funkci USER COLOR SETTING (UÏivatelské nastavení barev) na hodnotu ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). SlouÏí k nastavení úrovnû ãervené, Ïluté, zelené, azurové, modré a purpurové. Poznámka: ReÏim srgb pfiedstavuje standard a nelze jej mûnit. MÛÏe b t upraven pouze v pfiípadû, kdyï je aktivována funkce USER COLOR (Barvy dle uïivatele). SlouÏí k nastavení hodnoty gama displeje pro nejlep í kvalitu obrazu. Nastavení hodnoty gama fiídí displej. 2.2 Typická hodnota gama displeje pro pouïití s v stupem z osobního poãítaãe. 2.4 Hodnota vhodná pro video (TV, DVD apod.) S GAMMA NOISE REDUCTION (Redukce umu) Pouze vstup S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2 FILM MODE (ReÏim Film) Pouze vstup HDMI, DVD/HD, S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2 Speciální nastavení hodnoty gama pro urãité typy filmû. Zesiluje intenzitu tmav ch ãástí a zeslabuje intenzitu svûtl ch ãástí obrazu. POZNÁMKA: ReÏim srgb pfiedstavuje standard a nelze jej mûnit. SlouÏí k nastavení úrovnû redukce umu. Vybere reïim Film. (AUTO) Tento reïim je vhodn pro filmy na discích DVD Video pfievádûné na frekvenci 24 snímkû za sekundu. PICTURE RESET SlouÏí k obnovení v ech nastavení nabídky PICTURE (Obraz) na v chozí hodnoty. (Obnovení nabídky Picture) ADJUST (Nastavení) AUTO SETUP (Automatické nastavení) Pouze vstup VGA, RGB/HV AUTO ADJUST (Automatické sefiízení) Pouze vstup VGA, RGB/HV H POSITION (Vodorovná poloha) V echny vstupy kromû DVI, HDMI V POSITION (Svislá poloha) V echny vstupy kromû DVI, HDMI CLOCK (Kmitoãet) Pouze vstup VGA, RGB/HV CLOCK PHASE (Fáze kmitoãtu) Pouze vstup VGA, RGB/HV ZOOM MODE (ReÏim mûfiítka) CUSTOM ZOOM (Vlastní zvût ení) ZOOM (mûfiítko) H ZOOM (Vodorovné mûfiítko) V ZOOM (Svislé mûfiítko) H POSITION (Vodorovná poloha) V POSITION (Svislá poloha) Pokud stisknûte tlaãítko SET (Nastavit), automaticky se upraví nastavení velikosti obrazu, umístûní obrazu ve vodorovném a svislém smûru, kmitoãtu, fáze kmitoãtu, úrovnû bílé a úrovnû ãerné. Zvolením moïnosti ON (Zapnuto) pfii zmûnû ãasování se automaticky upraví umístûní obrazu ve vodorovném a svislém smûru a fáze kmitoãtu. SlouÏí k nastavení vodorovné polohy obrazu na obrazovce monitoru. Stisknutím tlaãítka + posunete obraz doprava. Stisknutím tlaãítka - posunete obraz doleva. SlouÏí k nastavení svislé polohy obrazu na obrazovce monitoru. Stisknutím tlaãítka + posunete obraz nahoru. Stisknutím tlaãítka - posunete obraz dolû. Pomocí tlaãítka + roz ífiíte obraz v pravé ãásti obrazovky. Pomocí tlaãítka - zúïíte obraz v levé ãásti obrazovky. SlouÏí k úpravû viditelného umu v obraze. K dispozici jsou moïnosti FULL (Úpln ), NORMAL (Normální), DYNAMIC (Dynamick ), CUSTOM (Vlastní) a REAL (Reáln ). POZNÁMKA: MoÏnost DYNAMIC (Dynamick ) je k dispozici pouze pro vstupy HDMI, DVD/HD, S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2. Pokud vyberete moïnost DYNAMIC (Dynamick ), obraz formátu 4:3 se roztáhne pfies celou obrazovku. âást obrazu bude kvûli roztaïení ztracena. Pokud vyberete moïnost REAL (Reáln ), obraz se zobrazí v mûfiítku 1:1. MoÏnost CUSTOM ZOOM (Vlastní zvût ení) bude zvolena, pokud na obrazovce reïimu ZOOM (Mûfiítko) vyberete moïnost CUSTOM (Vlastní). ZároveÀ roz ífií velikost obrazu vodorovnû i svisle. Roz ífií velikost obrazu pouze vodorovnû. Roz ífií velikost obrazu pouze svisle. Pomocí tlaãítka + posunete obraz doprava. Pomocí tlaãítka - posunete obraz doleva. Pomocí tlaãítka + posunete obraz nahoru. Pomocí tlaãítka - posunete obraz dolû. âesky-19

22 H RESOLUTION (Vodorovné rozli ení) Pouze vstup VGA, RGB/HV V RESOLUTION (Svislé rozli ení) Pouze vstup VGA, RGB/HV INPUT RESOLUTION (Vstupní rozli ení) Pouze vstup VGA, RGB/HV ADJUST RESET (Obnovení nabídky Adjust) AUDIO (Zvuk) BALANCE (VyváÏení) TREBLE (V ky) BASS (Basy) SlouÏí k nastavení horizontální velikosti obrazu. Pomocí tlaãítka + obraz na obrazovce roz ífiíte, pomocí tlaãítka - obraz zúïíte. SlouÏí k nastavení svislé velikosti obrazu. Pomocí tlaãítka + obraz na obrazovce roz ífiíte, pomocí tlaãítka - obraz zúïíte. SlouÏí k v bûru rozli ení vstupního signálu (1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768 a 1366 x 768), pokud do lo k potíïím s rozpoznáváním. Pokud nebudou zji tûny potíïe, je k dispozici pouze volba AUTO (Automaticky). SlouÏí k obnovení v ech nastavení nabídky ADJUST (Sefiízení) na v chozí hodnoty. SlouÏí k nastavení vyváïení levého a pravého kanálu (L/R). SlouÏí ke zv raznûní nebo potlaãení vysok ch frekvencí zvuku. Stisknutím tlaãítka + v ky zv razníte, stisknutím tlaãítka - je potlaãíte. SlouÏí ke zv raznûní nebo potlaãení nízk ch frekvencí. Stisknutím tlaãítka + basy zv razníte, stisknutím tlaãítka - je potlaãíte. AUDIO RESET (Obnovení zvuku) SlouÏí k obnovení v ech nastavení nabídky AUDIO (Zvuk) na v chozí hodnoty. SCHEDULE (Plánovaã) OFF TIMER SlouÏí k nastavení ãasu, po jehoï uplynutí se monitor vypne. (Nastavení ãasu vypnutí) MÛÏete nastavit dobu v rozmezí 1 24 hodin. SCHEDULE (Plánovaã) DATE AND TIME (Datum a ãas) SlouÏí k programování plánu provozu monitoru. (Dal í informace najdete v ãásti POZNÁMKA 1 na stranû 23). SlouÏí k nastavení data, ãasu a pásma letního ãasu. PoloÏka nastavení: YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE/DAYLIGHT SAVING TIME (Rok/Mûsíc/Den/Hodina/Minuta/Letní ãas) Aby funkce SCHEDULE (Plánovaã) fungovala, je tfieba nastavit datum a ãas. SCHEDULE RESET SlouÏí k obnovení v ech nastavení nabídky SCHEDULE (Plánovaã) na v chozí hodnoty, kromû nastavení DATE AND TIME (Obnovení nabídky Schedule) (Datum a ãas). PIP (Obraz v obraze) PIP MODE (ReÏim obrazu v obraze) Volba reïimu Obraz v obraze (PIP). Viz strana 10. OFF PIP POP SBS ASPECT (pomûr stran) SBS FULL (pln obraz) PIP SIZE (Velikost obrazu v obraze) PIP AUDIO (Zvuk obrazu v obraze) PIP H-POSITION (Vodorovná poloha PIP) PIP V-POSITION (Svislá poloha PIP) BûÏn reïim. ReÏim Obraz v obraze (PIP). ReÏim Obraz vnû obrazu (POP). ReÏim Side by side (Vedle sebe) (rozdûlená obrazovka) se zachováním pomûrû stran. ReÏim Side by side (Vedle sebe) (rozdûlená obrazovka) se zobrazením na celou obrazovku. SlouÏí k nastavení velikosti vedlej ího obrazu v reïimu Obraz v obraze (PIP). MÛÏete zvolit hodnotu LARGE (Velk ), MIDDLE (Stfiední) a SMALL (Mal ). SlouÏí k nastavení zdroje zvuku v reïimu PIP. Urãuje polohu vedlej ího obrazu na obrazovce v reïimu obraz v obraze (PIP). Urãuje polohu vedlej ího obrazu na obrazovce v reïimu obraz v obraze (PIP). TEXT TICKER (Pohybliv text) MODE (ReÏim) POSITION-H (vodorovná poloha) POSITION-V (svislá poloha) SIZE (Velikost) BLEND (PrÛhlednost) DETECT (Detekce) FADE IN (Postupné zobrazení) SUB INPUT (Vedlej í vstup) PIP RESET (Obnovení obrazu v obrazu) OSD LANGUAGE (Jazyk) OSD TURN OFF (Vypnutí nabídky OSD) Povoluje pohybliv text a umoïàuje nastavit vodorovn a svisl smûr. SlouÏí k volbû vodorovného umístûní pohyblivého textu na obrazovce. SlouÏí k volbû svislého umístûní pohyblivého textu na obrazovce. Urãuje velikost pohyblivého textu ve vztahu k celkové velikosti obrazovky. Nastavuje prûhlednost pohyblivého textu (10: prûhledn, 100: neprûhledn ). Povoluje automatickou detekci pohyblivého textu. UmoÏÀuje postupné zobrazení pohyblivého textu, pokud je funkce DETECT (Detekce) nastavena na reïim AUTO (Automaticky). V bûr vedlej ího vstupního signálu. SlouÏí k obnovení v ech nastavení nabídky PIP (Obraz v obraze) na v chozí hodnoty. SlouÏí k v bûru jazyka nabídky OSD. K dispozici je sedm jazykû. ENGLISH/DEUTSCH/FRANÇAIS/ESPAÑOL/ITALIANO/SVENSKA/ Po uplynutí urãité doby neãinnosti vypne nabídky OSD. Interval lze zvolit v rozsahu sekund. âesky-20

23 OSD H-POSITION (vodorovná pozice OSD) OSD V-POSITION (svislá pozice OSD) INFORMATION OSD (Informaãní nabídka OSD) SlouÏí k nastavení horizontální polohy nabídky OSD. SlouÏí k nastavení vertikální polohy nabídky OSD. Zapne nebo vypne zobrazení informací OSD. Informace OSD se zobrazí, kdyï se zmûní vstupní signál nebo zdroj nebo kdyï není Ïádn signál nebo je signál mimo rozsah. MÛÏete nastavit dobu od 1 do 10 sekund. MONITOR INFORMATION (Informace o displeji) Zobrazí údaje o modelu monitoru a sériové ãíslo. CLOSED CAPTION SlouÏí k aktivaci uzavfieného titulkování. (Uzavfiené titulkování) Pouze vstup DVD/HD, S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2 âesky OSD RESET SlouÏí k obnovení v ech nastavení nabídky OSD na v chozí hodnoty. (Obnovení nabídky OSD) MULTI DISPLAY (Více monitorû) MONITOR ID (ID monitoru) Nastavuje identifikaãní (ID) ãíslo monitoru od 1 do 26. ID monitoru je pouïíváno pouze pro fiízení pfies port RS-232C. IR CONTROL (Infraãervené ovládání) NORMAL (Normální) LOCK (Zámek) TILE MATRIX (SloÏen obraz) H MONITORS (Displeje vodorovnû) V MONITORS (Displeje svisle) POSITION (Pozice) TILE COMP (Kompenzace) ENABLE (Povolit) Zvolí reïim dálkového bezdrátového infraãerveného ovladaãe. PoloÏku v této nabídce aktivujete zvolením poloïky a stisknutím tlaãítka SET (Nastavit). Displej bude moïno ovládat bezdrátov m dálkov m ovladaãem. SlouÏí k deaktivaci ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladaãe. Pokud tlaãítko DISPLAY (Zobrazit) podrïíte po dobu 5 sekund a déle, obnoví se nastavení NORMAL (Normální). UmoÏÀuje rozdûlení zobrazovaného obrazu na více obrazovek (aï 16) pomocí rozdûlovacího zesilovaãe. Je-li nastavena velikost obrazovky na moïnost Real (Reáln ), nebude tato funkce fungovat. SlouÏí k v bûru poãtu monitorû umístûn ch nad sebou. SlouÏí k v bûru poãtu monitorû umístûn ch vedle sebe. SlouÏí k v bûru ãásti rozdûleného obrazu, která se bude zobrazovat na daném monitoru. Zapne kompenzaci sloïeného obrazu. Aktivuje sloïen obraz. Funkce PIP (Obraz v obraze) a STILL (Statick obraz) budou po zapnutí funkce TILE MATRIX (SloÏen obraz) neaktivní. POWER ON DELAY SlouÏí k nastavení zpoïdûní pfiechodu z pohotovostního reïimu do reïimu zapnutí. (ZpoÏdûní zapnutí) U funkce POWER ON DELAY (ZpoÏdûní zapnutí) je moïné nastavit hodnotu OFF (Vypnuto) nebo dobu 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 a 50 sekund. EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) CONTROL (Ovládání) LAN RESET (Resetování sítû LAN) SlouÏí k v bûru ovládacího zafiízení: RS-232C nebo síè LAN. SlouÏí k resetování nastavení sítû LAN. MULTI DISPLAY RESET SlouÏí k obnovení v ech nastavení nabídky MULTI DISPLAY (Více monitorû) na v chozí hodnoty. (Obnovení nabídky Multidisplay) DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje) POWER SAVE (Úsporn reïim) RGB VIDEO HEAT STATUS (Teplota) SlouÏí k nastavení prodlevy pfied pfiechodem do úsporného reïimu pfii ztrátû signálu. Poznámka: V pfiípadû pfiipojení DVI je moïné, Ïe videokarta nepfiestane odesílat digitální data, ani kdyï obraz zmizí. Monitor v tomto pfiípadû nepfiejde do úsporného reïimu. Pokud vyberete moïnost ON (Zapnuto), pfiejde displej pfii ztrátû synchronizace signálu DVI, VGA, RGB/HV do úsporného reïimu. Pokud vyberete moïnost ON (Zapnuto), displej pfiejde do úsporného reïimu pfiibliïnû po 10 minutách od ztráty synchronizace vstupního signálu DVD/HD a HDMI, S-VIDEO, VIDEO1, VIDEO2. Informace o stavu ventilátoru (COOLING FAN), nastavení jasu (BRIGHTNESS) a teploty (TEMPERATURE). Funkce COOLING FAN (Ventilátor) se spustí, kdyï vnitfiní teplota pfiekroãí bezpeãn limit. V tomto pfiípadû se na obrazovce zobrazí varování. SCREEN SAVER PouÏívání funkce SCREEN SAVER (Spofiiã obrazovky) sniïuje riziko vzniku dosvitu. (Spofiiã obrazovky) (Dal í informace najdete v ãásti POZNÁMKA 2 na stranû 23). GAMMA (Gama) COOLING FAN (Ventilátor) BRIGHTNESS (Jas) MOTION (Pohyb) Pokud vyberete moïnost ON (Zapnuto), hodnota gama obrazu se zmûní a pevnû nastaví. Pokud vyberete moïnost ON (Zapnuto), ventilátor bude vïdy zapnut. Pokud vyberete moïnost ON (Zapnuto), jas se sníïí. Obraz se bude pravidelnû roztahovat ve v ech 4 smûrech nahoru, dolû, doprava a doleva (lze provést nastavení frekvence pohybu). Pohyb se provádí zhruba v rozsahu +/- 10 mm. Umístûte dûleïité informace, jako napfiíklad text, do 90 % oblasti obrazu. Funkce PIP (Obraz v obraze) a STILL (Statick obraz) budou po zapnutí funkce MOTION (Pohyb) neaktivní. âesky-21

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

Bezpeãnost a podpora CECHK04

Bezpeãnost a podpora CECHK04 CS Bezpeãnost a podpora CECHK04 NeÏ zaãnete tento produkt pouïívat, peãlivû si pfieãtûte dokumentaci, která k nûmu náleïí, a uschovejte ji pro budoucí potfiebu. 7011944 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete

Více

Notebook Acer TravelMate série C110

Notebook Acer TravelMate série C110 Notebook Acer TravelMate série C110 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série C110 Návod k obsluze Copyright 2003. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající ustanovením pro třídu B digitálních zařízení, uvedených

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

LCD Monitor Řada PB278Q. Uživatelská Příručka

LCD Monitor Řada PB278Q. Uživatelská Příručka LCD Monitor Řada PB278Q Uživatelská Příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Představení monitoru... 1-2 1.3.1 Přední

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více