21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/"

Transkript

1 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/

2 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, je 15 hodin a zhruba jedna nebo dvě minuty a já si dovolím zahájit 21. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 15 opět zde na tradičním místě v Kulturním centru Varta. Toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zároveň vítám mezi námi přítomné obyvatele městské části, kteří byli též pozváni obvyklým způsobem, jak je již zvykem: úřední deska, internet, vývěsky anebo náš Hlasatel. Také všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni, všichni obdrželi materiály elektronickou poštou a většina si vyzvedla podklady v kanceláři volených orgánů. Dotazy členů zastupitelstva podle 20 jednacího řádu tohoto zastupitelstva, které byly předneseny na minulém zasedání, byly zodpovězeny ihned, nebo byly vyřízeny písemnou formou v zákonné lhůtě. Z dnešního zasedání jsou omluveni pan kolega Strnad, pan kolegy Přibyl a pan kolega Rezek. Přesto mohu podle prezence konstatovat, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, a proto je zasedání usnášeníschopné. Má-li někdo z občanů zájem sdělit zastupitelstvu a přítomné veřejnosti své stanovisko k některému z bodů dnešního programu zasedání zastupitelstva, nechť si vyplní přihlášku do diskuse u prezence a uvede bod programu, ke kterému chce vystoupit. Nyní můžeme pokračovat a přistoupit k volbě ověřovatelů a členů návrhového výboru. K ověření zápisu dnešního zasedání jmenuji pani kolegyni Prinzovou a pana kolegu Šimka. Za členy návrhového výboru navrhuji zvolit pana kolegu Frydrycha, paní kolegyni Nevedomskou a paní kolegyni Kulhavou. Podle jednacího řádu tohoto zastupitelstva navrhuji zvolit za předsedu návrhového výboru paní kolegyni Nevedomskou. Ptám se, jestli má někdo návrh na úpravu nebo doplnění těchto návrhů? Nevidím. Můžeme tedy hlasovat. Kdo je pro? (23 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Děkuji. Tyto návrhy byly schváleny. Žádám členy výboru návrhového, aby si přesedli ke stolu, který je vyhrazen pro jejich práci. Rovněž zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyla k němu podána žádná námitka, a tak mohu konstatovat, že Zastupitelstvo MČ Praha 15 schvaluje zápis ze svého 20. zasedání, které se konalo dne 18. prosince 2013, a je k nahlédnutí u prezence. Nyní můžeme přistoupit ke schválení programu. Program jste všichni obdrželi v tištěné podobě u prezence a zároveň jako podklad materiálů, které byly k dispozici všem členům zastupitelstva s předstihem, takže nebudu jednotlivé body číst. Součástí programu je i šestkrát předaná informace o činnosti zastupitelstva. Ptám se, jestli má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění tohoto programu? Nevidím nikoho přihlášeného, můžeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s takto navrženým programem? (23 pro.) Program byl schválen. Děkuji. Respektive pardon, kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Program byl schválen. Ještě jednou děkuji. Před zahájením projednávání jednotlivých bodů vás žádám, abyste se pokaždé hlasitě představili a hovořili na mikrofon, neboť z jednání je pořizován zvukový záznam pro pořízení stenografického zápisu. Prvním bodem dnešního programu je 1/Z-137 Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 15 K tomuto bodu mě požádala dlouholetá členka Zastupitelstva MČ Praha 15 Ing. Jana Černá o umožnění krátkého vystoupení, tak prosím paní Janu Černou. Paní Ing. Jana Černá: Dobré odpoledne, dámy a pánové, mí exkolegové z rady, mí exkolegové ze zastupitelstva. Já jsem požádala pana starostu, aby mi umožnil se s vámi

3 3 dneska rozloučit. S některými z vás jsem pracovala víc než sedm let v tomto zastupitelstvu, s některými tři a čtvrt a bylo mi ctí být vaší spolukolegyní. Děkuji vám za tu příležitost, kterou jste mi dali, a dovolili jste mi zanechat tady po Janě Černé na Praze 15 nějakou stopu. Všem vám držím palce, nejen nové kolegyni Mirce Paškové, ale vám všem, abyste tu patnáctku minimálně do konce tohoto období vydrželi zvelebovat, a všem úspěchy i do příštího funkčního období. Děkuji za pozornost. (Potlesk napříč jednacím sálem.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Vážené dámy, vážení pánové, z důvodu, jak již bylo avizováno, zániku mandátu členky zastupitelstva dle ustanovení 55 odst. 3 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, z důvodu nesplnění požadavku 5 výše uvedeného zákona se uvolnil jeden mandát člena zastupitelstva městské části. Oznámení Ing. Jany Černé o nesplnění uvedeného požadavku bylo přijato Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 15 byl stanoven usnesením ZMČ Praha 15 č. Z- 136 ze dne podle 88 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na volební období na 28 členů. Podle 56 odst. 1 citovaného zákona za člena Zastupitelstva MČ Praha 15, jehož mandát zanikl, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Oslovená náhradnice č. 1 z kandidátní listiny volební strany ODS Jana Křešťáková na pozici náhradnice svým dopisem ze dne rezignovala a svůj mandát předala dalšímu v pořadí z příslušné strany, kterou je Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková, která tento mandát dne přijala. Podle 50 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, složí člen Zastupitelstva MČ Praha 15 slib na začátku svého prvního zasedání zastupitelstva městské části a podle stejného paragrafu odst. 4 jej stvrdí svým podpisem. Předáním osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva MČ Praha 15 jménem rady MČ Praha 15 je splněna povinnost dle 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně pozdějších předpisů. Já prosím paní Věru Kalousovou o předání osvědčení a podpis předtím, než bude proveden slib člena zastupitelstva, ke kterému následně přistoupíme, a to podle 50 odst. 3 a 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. (Paní Miroslava Pašková přebírá osvědčení o zvolení, tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem.) Přečtu nyní znění slibu a zde přítomná slečna Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková mi podle 50 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze podáním ruky a pronesením slova slibuji složí slib do mých rukou jako starosty. Složení slibu následně stvrdí svým podpisem. Proto nyní žádám zde přítomné, aby při čtení dikce slibu povstali. (Všichni přítomní povstali.) Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu MČ Praha 15 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky. Paní Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková: Slibuji. (Následně svůj slib stvrzuje podáním ruky panu starostovi a svým podpisem. Následoval potlesk.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já děkuji a vítám tímto novou členku tohoto zastupitelstva a těším se na další spolupráci. A nyní prosím návrhový výbor, aby přednesl návrh usnesení. Členka návrhového výboru:

4 4 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 číslo Z -137 Název: Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 15 Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í a) zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 15 Ing. Jany Černé ke dni b) rezignaci první náhradnice na uvolněný mandát Jany Křešťákové ke dni c) přijetí mandátu ke dni a složení slibu nové členky Zastupitelstva MČ Prahy 15 Mgr. et Mgr. Miroslavy Paškové Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme hlasovat. Kdo je pro návrh? (23 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Děkuji. A nyní předávám řízení paní kolegyni Prinzové. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Technická pan Neumann. Pan ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Já bych poprosil, jestli by šel vypnout ten rozhlas v reprobednách, protože tady není pořádně rozumět, co říkáte. (Z reproduktorů se dosud linula tlumená hudba.) Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Já myslím, že se právě stalo. (Nesouhlas v plénu.) Tak poprosím kancelář, jestli by byla tak laskavá a zajistila to. Děkuji. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Děkuji panu starostovi za slovo. Druhým bodem dnešního jednání je materiál číslo 2/Z-134 Návrh úpravy v rámci schváleného MČ Praha 15 pro rok 2014 v oblasti příjmů Prosím o úvodní slovo předkladatele pana Ing. Pavla Klegu. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh úpravy rozpočtu se vztahuje k rozpočtu již schválenému, a to v oblasti příjmů, jak již bylo avizováno, kde do rozpočtu jsou zapojovány příjmy dotací, a to dotace státní ve výši ,- Kč a dotace od hl. m. Prahy ve výši ,- Kč. V tom případě položka, tak jak byla avizována již při projednávání rozpočtu v prosinci ve výši ,- Kč, může být snížena a totéž platí o financování ve výši ,- Kč. Tím vlastní zdroje, které v rozpočtu byly, jsou nahrazeny zdroji dotačními.

5 5 V oblasti výdajů a hospodářské činnosti žádné změny tímto návrhem navrhovány nejsou. Děkuji za pozornost. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Děkuji panu Ing. Klegovi a otevírám rozpravu k přednesenému materiálu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám tedy rozpravu k tomuto bodu a prosím návrhový výbor, aby přednesl návrh usnesení. Členka návrhového výboru: Nevedomská. číslo Z Název: Návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 15 pro rok 2014 v oblasti příjmů Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. s c h v a l u j e 1. přijetí transferu státní dotace ve výši tis. Kč a dotace MHMP na rok 2014 ve výši tis. Kč 2. snížení zapojené položky 4131 Převody vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši tis. Kč 3. snížení třídy financování o částku tis. Kč 4. Rozpočet MČ Praha 15 na rok 2014 s objemem příjmů ve výši 288, ,-- Kč s objemem výdajů ve výši 344, ,-- Kč financováním 56, ,-- Kč 5. Rozpočtový výhled do roku 2019 Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Děkuji. Dávám hlasovat o návrhu tohoto usnesení. Kdo je prosím pro? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? (Nikdo.) Děkuji. Předávám slovo zpět panu starostovi. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji. Dalším bodem dnešního pořadu jednání je bod číslo 3/Z-135 Schválení prodejů bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a č. p. 428, k. ú. Horní Měcholupy A poprosím o úvodní slovo pana kolegu Frauenterku.

6 6 Pan Michal Frauenterka, radní: Dobré odpoledne. V materiálu Z-135 předkládám jedny z posledních bytových jednotek k prodeji v rámci programu jejich prodeje oprávněným nájemcům. V tomto případě jde o dvě bytové jednotky v č.p. 413 a 428 v k.ú. Horní Měcholupy, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě a v přílohách k materiálu. Díky. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, můžu rozpravu uzavřít a poprosím návrhový výbor o návrh usnesení. Člen návrhového výboru: číslo Z Název: Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a 428, oba v k. ú. Horní Měcholupy Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. s c h v a l u j e prodej konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a 428, oba v k. ú. Horní Měcholupy, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. u k l á d á realizovat prodej konkrétních bytových jednotek dle části I. tohoto usnesení T: od Z: Michal Frauenterka, radní Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Návrh byl schválen. 4/Z-136 Schválení nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 Prosím pana kolegu Frauenterku o úvodní slovo. Pan Michal Frauenterka, radní: Děkuji. V materiálu Z-136 předkládám modifikaci, která navazuje na usnesení Z-30 z června 2011, ve kterém u pozemků na hostivařské pláži u hostivařské přehradní nádrže navrhujeme změnu konceptu ve věci svěření pozemku získání pozemku do svěřené správy MČ Praha 15, a to tak, že navrhujeme, aby zastupitelstvo schválilo radě MČ jednat o odkupu části pozemků vymezených v přílohách na hostivařské pláži tak, aby a to je také uvedeno v důvodové zprávě byl koncept revitalizace celého

7 7 území schopen vlastního financování obecně. Zatím děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Také děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, mohu rozpravu uzavřít a prosím o návrh usnesení. Člen návrhového výboru: Nevedomská. číslo Z Název: Nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í zdůvodnění návrhu řešení nabytí vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 II. III. s c h v a l u j e záměr požádat hlavní město Prahu o svěření majetku a Úřad zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod či směnu a bezúplatný převod pozemků a budov uvedených v příloze č. 1 usnesení do svěřené správy MČ Praha 15 u k l á d á starostovi MČ Praha 15 podat žádosti dle bodu II. tohoto usnesení T: Z: Ing. Pavel Klega, starosta Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo) Kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Návrh byl schválen. Pan kolega Frauenterka technická? Pan Michal Frauenterka, radní: Teď jsem asi předběhl dobu, ale je to asi v rámci bodu 5, nicméně nechci, aby při tom projednávání se na jednu věc zapomnělo. Já bych si dovolil navrhnout, jestli jsem, pane starosto, ve správné části jednání když tak mě opravte, dovoluji si navrhnout další usnesení zastupitelstva, a to v souvislosti s vykonaným slibem paní Mgr. Paškové, a to tak, že bych za klub ODS navrhoval, aby se paní Mgr. Pašková stala ke dni členkou výboru dopravy a bezpečnosti. Návrh usnesení předávám návrhovému výboru k načtení. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Ano, otevírám tedy tímto bod 5. Návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva

8 8 Tento podnět měl být zřejmě součástí bodu 5. Je to návrh na doplnění výboru po rezignaci paní kolegyně Černé na členku zastupitelstva, a tím pádem i na členku výboru. Takže je to návrh, který má návrhový výbor. Je to návrh usnesení, takže prosím o jeho načtení. Člen návrhového výboru: Název: Volba nového člena výboru Zastupitelstva MČ Praha 15 I. Z a s t u p i t e l s t v o v o l í ke dni za člena výboru dopravy a bezpečnosti Mgr. et Mgr. Miroslavu Paškovou. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Tento návrh byl schválen. Stále je otevřen bod 5 Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva. Paní kolegyně Anýžová je přihlášena. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Dobrý den. Monika Anýžová, TOP 09. My jsme v loňském roce nebo MČ v loňském roce zrekonstruovala prostor u hasičárny, který stál necelých 7 mil. Kč. V loňském roce se tenhle prostor také otevřel. Od té doby jsem tam nezaznamenala žádnou nějakou veřejnou akci, tak se chci zeptat, co se plánuje s tímhle prostorem, jestli existuje nějaký harmonogram, a pokud ano, jak se o něm občané dozví, jak bude zveřejněn. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hlásí se pan kolega Frauenterka. Odpoví. Pan Michal Frauenterka, radní: Ano, děkuji. Musím vás maličko poopravit, v tom prostoru už se udály dvě akce, nicméně předpokládám, že myslíte, že by ten prostor měl splňovat nějaké vyšší požadavky než na občasné akce. My se touhle věcí intenzivně zabýváme, protože akce jako takové podléhají ještě souhlasu hygieny, a to zejména jejich pravidelnost a načasování. Počítáme s tím, že jakmile uplynou zimní měsíce, které tedy nejsou zimní, ale předpokládali jsme, že budou, a ten prostor se v zimě příliš pro akce nehodí, tak hned od Velikonoc přibližně bychom chtěli tu věc napravit tak, aby ta pravidelnost začala. Bude to předmětem i drobného vyjednávání a ještě svěření jednoho pozemku, který je určen pro parkování, tak aby najisto bylo zabezpečeno, že ve chvíli, kdy se akce budou množit, nebo lépe řečeno ta hustota bude přibývat, tak abychom nepřivodili tím, že by lidé na akce jezdili, případně nějaký dopravní kolaps v okolí. Na tom ještě pracujeme. Ale to by obojí mělo být připraveno tak, abychom byli schopni v dubnu optimálně rozjet nějaké pravidelnější akce v tom území. Děkuji.

9 9 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Zeptám se, jestli odpověď je uspokojivá, nebo jestli je potřeba ji doplnit, případně písemně. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Ne. Já myslím jenom ten harmonogram, jak se o tom dozvíme. Harmonogram akcí na tomhle území. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já myslím, že to je zrovna otázka, na kterou je asi možné písemně odpovědět ve lhůtě podle jednacího řádu. Nebo jestli pan kolega Frauenterka? Pan Michal Frauenterka, radní: Já můžu snad říct: Ano, budu vás informovat ve chvíli, kdy ten harmonogram budeme do konce roku mít nějak sestaven. Děkuji. (Rozpaky v sále.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Do konce roku? (Smích.) Pan Michal Frauenterka, radní: Pardon, optimálně do konce roku. (Pobavení.) Ale v každém případě do doby, kdy bude možné Počkejte, teď jsem se do toho trošku zamotal, ale zase na druhé straně ta pravidelnost předpokládá nějakou formu toho, kdo se o to bude starat, kdo bude zajišťovat to, aby pravidelnost tam nastala. To znamená, určitě se budeme snažit spolupracovat s někým, kdo dokáže v tom území pravidelnost navodit, a pak je tedy otázka do dalšího zastupitelstva, jak se k té věci postaví. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já si myslím, že to zkusím upřesnit. Otázka byla položena: do kdy bude harmonogram, ne co bude obsahovat, a já věřím, že pan kolega Frauenterka konstatoval, že harmonogram bude obsahovat akce do konce roku a harmonogram vám dodá ve chvíli, kdy ho budeme mít. (Pobavení.) Takto bych, jestli dovolíte, přeložil váš dialog. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Já jenom chci vědět, jak se o tom dozvědí všichni ti lidé, kterých se to bude týkat, aby tam prostě mohli přijít občané jestli to bude na úřední desce, u vás na webových stránkách nebo v Hlasateli? Tohle je moje otázka. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Na tuto otázku odpoví paní kolegyně Prinzová, která se hlásí. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Dobré odpoledne. O akcích, které připravujeme na městské části, včetně akcí, které budou probíhat na místě, o kterém hovoříte, se samozřejmě občané dozvědí standardní cestou, čili inzerce v Hlasateli, plakáty na místech, kde jsou běžně vyvěšovány, inzerce v rádiu, případně i v tisku standardním způsobem, jak je znám. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Odpověď uspokojivá? (Ano.) Není třeba písemné doplnění? (Ne.) Děkuji, není. Ještě někdo v rámci tohoto bodu do diskuse? Nevidím nikoho přihlášeného, v tom případě děkuji za konstruktivní přístup k dnešnímu jednání zastupitelstva a toto jednání mohu ukončit. Další zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se bude konat zde ve středu 23. dubna 2014 a všichni jste na něj srdečně zváni. Krásný zbytek dnešního odpoledne a držme palce našim sportovcům na olympiádě, kteří dnes jedou několik finálových závodů. Máme tam jednoho kolektivního zástupce v zajímavém sportu, tak pojďme jim fandit! Hezké odpoledne, hezký večer.

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Valná hromada se konala dne 22.4.2014 od 17:30 hodin ve Vítkově v kulturním domě. S ohledem

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 18. 12. 2013 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 18.12.2013 1/Z-128 Rozbor hospodaření

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 3. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 3. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 18. 3. 2015 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 4. zasedání členů Zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Škvořetice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 24. 6. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 24. 6. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 24. 6. 2015 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 6. zasedání členů Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila 8. zasedání Zastupitelstva

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 08.schůze, konané dne 22.12.2015 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.10/2012 ve Vysokém konaného dne

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS Předsedající: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 21. schůze, konané dne 17.06.2014 od 15:00 hodin do 1:20 hodin, Hotel Olšanka, Kongresový sál Vladislava Hujová, starostka městské

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

Zápis č. 32 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 11. 05. 2013 v 10.oo hodin

Zápis č. 32 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 11. 05. 2013 v 10.oo hodin 1 Zápis č. 32 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 11. 05. 2013 v 10.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Vobrová D., Kálal R., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Budíček M., dostavil

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více