21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/"

Transkript

1 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/

2 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, je 15 hodin a zhruba jedna nebo dvě minuty a já si dovolím zahájit 21. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 15 opět zde na tradičním místě v Kulturním centru Varta. Toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zároveň vítám mezi námi přítomné obyvatele městské části, kteří byli též pozváni obvyklým způsobem, jak je již zvykem: úřední deska, internet, vývěsky anebo náš Hlasatel. Také všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni, všichni obdrželi materiály elektronickou poštou a většina si vyzvedla podklady v kanceláři volených orgánů. Dotazy členů zastupitelstva podle 20 jednacího řádu tohoto zastupitelstva, které byly předneseny na minulém zasedání, byly zodpovězeny ihned, nebo byly vyřízeny písemnou formou v zákonné lhůtě. Z dnešního zasedání jsou omluveni pan kolega Strnad, pan kolegy Přibyl a pan kolega Rezek. Přesto mohu podle prezence konstatovat, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, a proto je zasedání usnášeníschopné. Má-li někdo z občanů zájem sdělit zastupitelstvu a přítomné veřejnosti své stanovisko k některému z bodů dnešního programu zasedání zastupitelstva, nechť si vyplní přihlášku do diskuse u prezence a uvede bod programu, ke kterému chce vystoupit. Nyní můžeme pokračovat a přistoupit k volbě ověřovatelů a členů návrhového výboru. K ověření zápisu dnešního zasedání jmenuji pani kolegyni Prinzovou a pana kolegu Šimka. Za členy návrhového výboru navrhuji zvolit pana kolegu Frydrycha, paní kolegyni Nevedomskou a paní kolegyni Kulhavou. Podle jednacího řádu tohoto zastupitelstva navrhuji zvolit za předsedu návrhového výboru paní kolegyni Nevedomskou. Ptám se, jestli má někdo návrh na úpravu nebo doplnění těchto návrhů? Nevidím. Můžeme tedy hlasovat. Kdo je pro? (23 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Děkuji. Tyto návrhy byly schváleny. Žádám členy výboru návrhového, aby si přesedli ke stolu, který je vyhrazen pro jejich práci. Rovněž zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyla k němu podána žádná námitka, a tak mohu konstatovat, že Zastupitelstvo MČ Praha 15 schvaluje zápis ze svého 20. zasedání, které se konalo dne 18. prosince 2013, a je k nahlédnutí u prezence. Nyní můžeme přistoupit ke schválení programu. Program jste všichni obdrželi v tištěné podobě u prezence a zároveň jako podklad materiálů, které byly k dispozici všem členům zastupitelstva s předstihem, takže nebudu jednotlivé body číst. Součástí programu je i šestkrát předaná informace o činnosti zastupitelstva. Ptám se, jestli má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění tohoto programu? Nevidím nikoho přihlášeného, můžeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s takto navrženým programem? (23 pro.) Program byl schválen. Děkuji. Respektive pardon, kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Program byl schválen. Ještě jednou děkuji. Před zahájením projednávání jednotlivých bodů vás žádám, abyste se pokaždé hlasitě představili a hovořili na mikrofon, neboť z jednání je pořizován zvukový záznam pro pořízení stenografického zápisu. Prvním bodem dnešního programu je 1/Z-137 Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 15 K tomuto bodu mě požádala dlouholetá členka Zastupitelstva MČ Praha 15 Ing. Jana Černá o umožnění krátkého vystoupení, tak prosím paní Janu Černou. Paní Ing. Jana Černá: Dobré odpoledne, dámy a pánové, mí exkolegové z rady, mí exkolegové ze zastupitelstva. Já jsem požádala pana starostu, aby mi umožnil se s vámi

3 3 dneska rozloučit. S některými z vás jsem pracovala víc než sedm let v tomto zastupitelstvu, s některými tři a čtvrt a bylo mi ctí být vaší spolukolegyní. Děkuji vám za tu příležitost, kterou jste mi dali, a dovolili jste mi zanechat tady po Janě Černé na Praze 15 nějakou stopu. Všem vám držím palce, nejen nové kolegyni Mirce Paškové, ale vám všem, abyste tu patnáctku minimálně do konce tohoto období vydrželi zvelebovat, a všem úspěchy i do příštího funkčního období. Děkuji za pozornost. (Potlesk napříč jednacím sálem.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Vážené dámy, vážení pánové, z důvodu, jak již bylo avizováno, zániku mandátu členky zastupitelstva dle ustanovení 55 odst. 3 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, z důvodu nesplnění požadavku 5 výše uvedeného zákona se uvolnil jeden mandát člena zastupitelstva městské části. Oznámení Ing. Jany Černé o nesplnění uvedeného požadavku bylo přijato Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 15 byl stanoven usnesením ZMČ Praha 15 č. Z- 136 ze dne podle 88 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na volební období na 28 členů. Podle 56 odst. 1 citovaného zákona za člena Zastupitelstva MČ Praha 15, jehož mandát zanikl, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Oslovená náhradnice č. 1 z kandidátní listiny volební strany ODS Jana Křešťáková na pozici náhradnice svým dopisem ze dne rezignovala a svůj mandát předala dalšímu v pořadí z příslušné strany, kterou je Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková, která tento mandát dne přijala. Podle 50 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, složí člen Zastupitelstva MČ Praha 15 slib na začátku svého prvního zasedání zastupitelstva městské části a podle stejného paragrafu odst. 4 jej stvrdí svým podpisem. Předáním osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva MČ Praha 15 jménem rady MČ Praha 15 je splněna povinnost dle 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně pozdějších předpisů. Já prosím paní Věru Kalousovou o předání osvědčení a podpis předtím, než bude proveden slib člena zastupitelstva, ke kterému následně přistoupíme, a to podle 50 odst. 3 a 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. (Paní Miroslava Pašková přebírá osvědčení o zvolení, tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem.) Přečtu nyní znění slibu a zde přítomná slečna Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková mi podle 50 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze podáním ruky a pronesením slova slibuji složí slib do mých rukou jako starosty. Složení slibu následně stvrdí svým podpisem. Proto nyní žádám zde přítomné, aby při čtení dikce slibu povstali. (Všichni přítomní povstali.) Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu MČ Praha 15 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky. Paní Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková: Slibuji. (Následně svůj slib stvrzuje podáním ruky panu starostovi a svým podpisem. Následoval potlesk.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já děkuji a vítám tímto novou členku tohoto zastupitelstva a těším se na další spolupráci. A nyní prosím návrhový výbor, aby přednesl návrh usnesení. Členka návrhového výboru:

4 4 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 číslo Z -137 Název: Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 15 Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í a) zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 15 Ing. Jany Černé ke dni b) rezignaci první náhradnice na uvolněný mandát Jany Křešťákové ke dni c) přijetí mandátu ke dni a složení slibu nové členky Zastupitelstva MČ Prahy 15 Mgr. et Mgr. Miroslavy Paškové Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme hlasovat. Kdo je pro návrh? (23 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Děkuji. A nyní předávám řízení paní kolegyni Prinzové. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Technická pan Neumann. Pan ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Já bych poprosil, jestli by šel vypnout ten rozhlas v reprobednách, protože tady není pořádně rozumět, co říkáte. (Z reproduktorů se dosud linula tlumená hudba.) Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Já myslím, že se právě stalo. (Nesouhlas v plénu.) Tak poprosím kancelář, jestli by byla tak laskavá a zajistila to. Děkuji. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Děkuji panu starostovi za slovo. Druhým bodem dnešního jednání je materiál číslo 2/Z-134 Návrh úpravy v rámci schváleného MČ Praha 15 pro rok 2014 v oblasti příjmů Prosím o úvodní slovo předkladatele pana Ing. Pavla Klegu. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh úpravy rozpočtu se vztahuje k rozpočtu již schválenému, a to v oblasti příjmů, jak již bylo avizováno, kde do rozpočtu jsou zapojovány příjmy dotací, a to dotace státní ve výši ,- Kč a dotace od hl. m. Prahy ve výši ,- Kč. V tom případě položka, tak jak byla avizována již při projednávání rozpočtu v prosinci ve výši ,- Kč, může být snížena a totéž platí o financování ve výši ,- Kč. Tím vlastní zdroje, které v rozpočtu byly, jsou nahrazeny zdroji dotačními.

5 5 V oblasti výdajů a hospodářské činnosti žádné změny tímto návrhem navrhovány nejsou. Děkuji za pozornost. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Děkuji panu Ing. Klegovi a otevírám rozpravu k přednesenému materiálu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám tedy rozpravu k tomuto bodu a prosím návrhový výbor, aby přednesl návrh usnesení. Členka návrhového výboru: Nevedomská. číslo Z Název: Návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 15 pro rok 2014 v oblasti příjmů Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. s c h v a l u j e 1. přijetí transferu státní dotace ve výši tis. Kč a dotace MHMP na rok 2014 ve výši tis. Kč 2. snížení zapojené položky 4131 Převody vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši tis. Kč 3. snížení třídy financování o částku tis. Kč 4. Rozpočet MČ Praha 15 na rok 2014 s objemem příjmů ve výši 288, ,-- Kč s objemem výdajů ve výši 344, ,-- Kč financováním 56, ,-- Kč 5. Rozpočtový výhled do roku 2019 Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Děkuji. Dávám hlasovat o návrhu tohoto usnesení. Kdo je prosím pro? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? (Nikdo.) Děkuji. Předávám slovo zpět panu starostovi. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji. Dalším bodem dnešního pořadu jednání je bod číslo 3/Z-135 Schválení prodejů bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a č. p. 428, k. ú. Horní Měcholupy A poprosím o úvodní slovo pana kolegu Frauenterku.

6 6 Pan Michal Frauenterka, radní: Dobré odpoledne. V materiálu Z-135 předkládám jedny z posledních bytových jednotek k prodeji v rámci programu jejich prodeje oprávněným nájemcům. V tomto případě jde o dvě bytové jednotky v č.p. 413 a 428 v k.ú. Horní Měcholupy, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě a v přílohách k materiálu. Díky. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, můžu rozpravu uzavřít a poprosím návrhový výbor o návrh usnesení. Člen návrhového výboru: číslo Z Název: Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a 428, oba v k. ú. Horní Měcholupy Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. s c h v a l u j e prodej konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a 428, oba v k. ú. Horní Měcholupy, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. u k l á d á realizovat prodej konkrétních bytových jednotek dle části I. tohoto usnesení T: od Z: Michal Frauenterka, radní Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Návrh byl schválen. 4/Z-136 Schválení nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 Prosím pana kolegu Frauenterku o úvodní slovo. Pan Michal Frauenterka, radní: Děkuji. V materiálu Z-136 předkládám modifikaci, která navazuje na usnesení Z-30 z června 2011, ve kterém u pozemků na hostivařské pláži u hostivařské přehradní nádrže navrhujeme změnu konceptu ve věci svěření pozemku získání pozemku do svěřené správy MČ Praha 15, a to tak, že navrhujeme, aby zastupitelstvo schválilo radě MČ jednat o odkupu části pozemků vymezených v přílohách na hostivařské pláži tak, aby a to je také uvedeno v důvodové zprávě byl koncept revitalizace celého

7 7 území schopen vlastního financování obecně. Zatím děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Také děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, mohu rozpravu uzavřít a prosím o návrh usnesení. Člen návrhového výboru: Nevedomská. číslo Z Název: Nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í zdůvodnění návrhu řešení nabytí vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 II. III. s c h v a l u j e záměr požádat hlavní město Prahu o svěření majetku a Úřad zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod či směnu a bezúplatný převod pozemků a budov uvedených v příloze č. 1 usnesení do svěřené správy MČ Praha 15 u k l á d á starostovi MČ Praha 15 podat žádosti dle bodu II. tohoto usnesení T: Z: Ing. Pavel Klega, starosta Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo) Kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Návrh byl schválen. Pan kolega Frauenterka technická? Pan Michal Frauenterka, radní: Teď jsem asi předběhl dobu, ale je to asi v rámci bodu 5, nicméně nechci, aby při tom projednávání se na jednu věc zapomnělo. Já bych si dovolil navrhnout, jestli jsem, pane starosto, ve správné části jednání když tak mě opravte, dovoluji si navrhnout další usnesení zastupitelstva, a to v souvislosti s vykonaným slibem paní Mgr. Paškové, a to tak, že bych za klub ODS navrhoval, aby se paní Mgr. Pašková stala ke dni členkou výboru dopravy a bezpečnosti. Návrh usnesení předávám návrhovému výboru k načtení. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Ano, otevírám tedy tímto bod 5. Návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva

8 8 Tento podnět měl být zřejmě součástí bodu 5. Je to návrh na doplnění výboru po rezignaci paní kolegyně Černé na členku zastupitelstva, a tím pádem i na členku výboru. Takže je to návrh, který má návrhový výbor. Je to návrh usnesení, takže prosím o jeho načtení. Člen návrhového výboru: Název: Volba nového člena výboru Zastupitelstva MČ Praha 15 I. Z a s t u p i t e l s t v o v o l í ke dni za člena výboru dopravy a bezpečnosti Mgr. et Mgr. Miroslavu Paškovou. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Tento návrh byl schválen. Stále je otevřen bod 5 Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva. Paní kolegyně Anýžová je přihlášena. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Dobrý den. Monika Anýžová, TOP 09. My jsme v loňském roce nebo MČ v loňském roce zrekonstruovala prostor u hasičárny, který stál necelých 7 mil. Kč. V loňském roce se tenhle prostor také otevřel. Od té doby jsem tam nezaznamenala žádnou nějakou veřejnou akci, tak se chci zeptat, co se plánuje s tímhle prostorem, jestli existuje nějaký harmonogram, a pokud ano, jak se o něm občané dozví, jak bude zveřejněn. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hlásí se pan kolega Frauenterka. Odpoví. Pan Michal Frauenterka, radní: Ano, děkuji. Musím vás maličko poopravit, v tom prostoru už se udály dvě akce, nicméně předpokládám, že myslíte, že by ten prostor měl splňovat nějaké vyšší požadavky než na občasné akce. My se touhle věcí intenzivně zabýváme, protože akce jako takové podléhají ještě souhlasu hygieny, a to zejména jejich pravidelnost a načasování. Počítáme s tím, že jakmile uplynou zimní měsíce, které tedy nejsou zimní, ale předpokládali jsme, že budou, a ten prostor se v zimě příliš pro akce nehodí, tak hned od Velikonoc přibližně bychom chtěli tu věc napravit tak, aby ta pravidelnost začala. Bude to předmětem i drobného vyjednávání a ještě svěření jednoho pozemku, který je určen pro parkování, tak aby najisto bylo zabezpečeno, že ve chvíli, kdy se akce budou množit, nebo lépe řečeno ta hustota bude přibývat, tak abychom nepřivodili tím, že by lidé na akce jezdili, případně nějaký dopravní kolaps v okolí. Na tom ještě pracujeme. Ale to by obojí mělo být připraveno tak, abychom byli schopni v dubnu optimálně rozjet nějaké pravidelnější akce v tom území. Děkuji.

9 9 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Zeptám se, jestli odpověď je uspokojivá, nebo jestli je potřeba ji doplnit, případně písemně. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Ne. Já myslím jenom ten harmonogram, jak se o tom dozvíme. Harmonogram akcí na tomhle území. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já myslím, že to je zrovna otázka, na kterou je asi možné písemně odpovědět ve lhůtě podle jednacího řádu. Nebo jestli pan kolega Frauenterka? Pan Michal Frauenterka, radní: Já můžu snad říct: Ano, budu vás informovat ve chvíli, kdy ten harmonogram budeme do konce roku mít nějak sestaven. Děkuji. (Rozpaky v sále.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Do konce roku? (Smích.) Pan Michal Frauenterka, radní: Pardon, optimálně do konce roku. (Pobavení.) Ale v každém případě do doby, kdy bude možné Počkejte, teď jsem se do toho trošku zamotal, ale zase na druhé straně ta pravidelnost předpokládá nějakou formu toho, kdo se o to bude starat, kdo bude zajišťovat to, aby pravidelnost tam nastala. To znamená, určitě se budeme snažit spolupracovat s někým, kdo dokáže v tom území pravidelnost navodit, a pak je tedy otázka do dalšího zastupitelstva, jak se k té věci postaví. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já si myslím, že to zkusím upřesnit. Otázka byla položena: do kdy bude harmonogram, ne co bude obsahovat, a já věřím, že pan kolega Frauenterka konstatoval, že harmonogram bude obsahovat akce do konce roku a harmonogram vám dodá ve chvíli, kdy ho budeme mít. (Pobavení.) Takto bych, jestli dovolíte, přeložil váš dialog. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Já jenom chci vědět, jak se o tom dozvědí všichni ti lidé, kterých se to bude týkat, aby tam prostě mohli přijít občané jestli to bude na úřední desce, u vás na webových stránkách nebo v Hlasateli? Tohle je moje otázka. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Na tuto otázku odpoví paní kolegyně Prinzová, která se hlásí. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Dobré odpoledne. O akcích, které připravujeme na městské části, včetně akcí, které budou probíhat na místě, o kterém hovoříte, se samozřejmě občané dozvědí standardní cestou, čili inzerce v Hlasateli, plakáty na místech, kde jsou běžně vyvěšovány, inzerce v rádiu, případně i v tisku standardním způsobem, jak je znám. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Odpověď uspokojivá? (Ano.) Není třeba písemné doplnění? (Ne.) Děkuji, není. Ještě někdo v rámci tohoto bodu do diskuse? Nevidím nikoho přihlášeného, v tom případě děkuji za konstruktivní přístup k dnešnímu jednání zastupitelstva a toto jednání mohu ukončit. Další zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se bude konat zde ve středu 23. dubna 2014 a všichni jste na něj srdečně zváni. Krásný zbytek dnešního odpoledne a držme palce našim sportovcům na olympiádě, kteří dnes jedou několik finálových závodů. Máme tam jednoho kolektivního zástupce v zajímavém sportu, tak pojďme jim fandit! Hezké odpoledne, hezký večer.