21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/"

Transkript

1 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/

2 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, je 15 hodin a zhruba jedna nebo dvě minuty a já si dovolím zahájit 21. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 15 opět zde na tradičním místě v Kulturním centru Varta. Toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zároveň vítám mezi námi přítomné obyvatele městské části, kteří byli též pozváni obvyklým způsobem, jak je již zvykem: úřední deska, internet, vývěsky anebo náš Hlasatel. Také všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni, všichni obdrželi materiály elektronickou poštou a většina si vyzvedla podklady v kanceláři volených orgánů. Dotazy členů zastupitelstva podle 20 jednacího řádu tohoto zastupitelstva, které byly předneseny na minulém zasedání, byly zodpovězeny ihned, nebo byly vyřízeny písemnou formou v zákonné lhůtě. Z dnešního zasedání jsou omluveni pan kolega Strnad, pan kolegy Přibyl a pan kolega Rezek. Přesto mohu podle prezence konstatovat, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, a proto je zasedání usnášeníschopné. Má-li někdo z občanů zájem sdělit zastupitelstvu a přítomné veřejnosti své stanovisko k některému z bodů dnešního programu zasedání zastupitelstva, nechť si vyplní přihlášku do diskuse u prezence a uvede bod programu, ke kterému chce vystoupit. Nyní můžeme pokračovat a přistoupit k volbě ověřovatelů a členů návrhového výboru. K ověření zápisu dnešního zasedání jmenuji pani kolegyni Prinzovou a pana kolegu Šimka. Za členy návrhového výboru navrhuji zvolit pana kolegu Frydrycha, paní kolegyni Nevedomskou a paní kolegyni Kulhavou. Podle jednacího řádu tohoto zastupitelstva navrhuji zvolit za předsedu návrhového výboru paní kolegyni Nevedomskou. Ptám se, jestli má někdo návrh na úpravu nebo doplnění těchto návrhů? Nevidím. Můžeme tedy hlasovat. Kdo je pro? (23 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Děkuji. Tyto návrhy byly schváleny. Žádám členy výboru návrhového, aby si přesedli ke stolu, který je vyhrazen pro jejich práci. Rovněž zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyla k němu podána žádná námitka, a tak mohu konstatovat, že Zastupitelstvo MČ Praha 15 schvaluje zápis ze svého 20. zasedání, které se konalo dne 18. prosince 2013, a je k nahlédnutí u prezence. Nyní můžeme přistoupit ke schválení programu. Program jste všichni obdrželi v tištěné podobě u prezence a zároveň jako podklad materiálů, které byly k dispozici všem členům zastupitelstva s předstihem, takže nebudu jednotlivé body číst. Součástí programu je i šestkrát předaná informace o činnosti zastupitelstva. Ptám se, jestli má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění tohoto programu? Nevidím nikoho přihlášeného, můžeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s takto navrženým programem? (23 pro.) Program byl schválen. Děkuji. Respektive pardon, kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Program byl schválen. Ještě jednou děkuji. Před zahájením projednávání jednotlivých bodů vás žádám, abyste se pokaždé hlasitě představili a hovořili na mikrofon, neboť z jednání je pořizován zvukový záznam pro pořízení stenografického zápisu. Prvním bodem dnešního programu je 1/Z-137 Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 15 K tomuto bodu mě požádala dlouholetá členka Zastupitelstva MČ Praha 15 Ing. Jana Černá o umožnění krátkého vystoupení, tak prosím paní Janu Černou. Paní Ing. Jana Černá: Dobré odpoledne, dámy a pánové, mí exkolegové z rady, mí exkolegové ze zastupitelstva. Já jsem požádala pana starostu, aby mi umožnil se s vámi

3 3 dneska rozloučit. S některými z vás jsem pracovala víc než sedm let v tomto zastupitelstvu, s některými tři a čtvrt a bylo mi ctí být vaší spolukolegyní. Děkuji vám za tu příležitost, kterou jste mi dali, a dovolili jste mi zanechat tady po Janě Černé na Praze 15 nějakou stopu. Všem vám držím palce, nejen nové kolegyni Mirce Paškové, ale vám všem, abyste tu patnáctku minimálně do konce tohoto období vydrželi zvelebovat, a všem úspěchy i do příštího funkčního období. Děkuji za pozornost. (Potlesk napříč jednacím sálem.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Vážené dámy, vážení pánové, z důvodu, jak již bylo avizováno, zániku mandátu členky zastupitelstva dle ustanovení 55 odst. 3 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, z důvodu nesplnění požadavku 5 výše uvedeného zákona se uvolnil jeden mandát člena zastupitelstva městské části. Oznámení Ing. Jany Černé o nesplnění uvedeného požadavku bylo přijato Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 15 byl stanoven usnesením ZMČ Praha 15 č. Z- 136 ze dne podle 88 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na volební období na 28 členů. Podle 56 odst. 1 citovaného zákona za člena Zastupitelstva MČ Praha 15, jehož mandát zanikl, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Oslovená náhradnice č. 1 z kandidátní listiny volební strany ODS Jana Křešťáková na pozici náhradnice svým dopisem ze dne rezignovala a svůj mandát předala dalšímu v pořadí z příslušné strany, kterou je Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková, která tento mandát dne přijala. Podle 50 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, složí člen Zastupitelstva MČ Praha 15 slib na začátku svého prvního zasedání zastupitelstva městské části a podle stejného paragrafu odst. 4 jej stvrdí svým podpisem. Předáním osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva MČ Praha 15 jménem rady MČ Praha 15 je splněna povinnost dle 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně pozdějších předpisů. Já prosím paní Věru Kalousovou o předání osvědčení a podpis předtím, než bude proveden slib člena zastupitelstva, ke kterému následně přistoupíme, a to podle 50 odst. 3 a 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. (Paní Miroslava Pašková přebírá osvědčení o zvolení, tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem.) Přečtu nyní znění slibu a zde přítomná slečna Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková mi podle 50 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze podáním ruky a pronesením slova slibuji složí slib do mých rukou jako starosty. Složení slibu následně stvrdí svým podpisem. Proto nyní žádám zde přítomné, aby při čtení dikce slibu povstali. (Všichni přítomní povstali.) Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu MČ Praha 15 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky. Paní Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková: Slibuji. (Následně svůj slib stvrzuje podáním ruky panu starostovi a svým podpisem. Následoval potlesk.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já děkuji a vítám tímto novou členku tohoto zastupitelstva a těším se na další spolupráci. A nyní prosím návrhový výbor, aby přednesl návrh usnesení. Členka návrhového výboru:

4 4 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 číslo Z -137 Název: Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 15 Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í a) zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 15 Ing. Jany Černé ke dni b) rezignaci první náhradnice na uvolněný mandát Jany Křešťákové ke dni c) přijetí mandátu ke dni a složení slibu nové členky Zastupitelstva MČ Prahy 15 Mgr. et Mgr. Miroslavy Paškové Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme hlasovat. Kdo je pro návrh? (23 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Děkuji. A nyní předávám řízení paní kolegyni Prinzové. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Technická pan Neumann. Pan ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Já bych poprosil, jestli by šel vypnout ten rozhlas v reprobednách, protože tady není pořádně rozumět, co říkáte. (Z reproduktorů se dosud linula tlumená hudba.) Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Já myslím, že se právě stalo. (Nesouhlas v plénu.) Tak poprosím kancelář, jestli by byla tak laskavá a zajistila to. Děkuji. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Děkuji panu starostovi za slovo. Druhým bodem dnešního jednání je materiál číslo 2/Z-134 Návrh úpravy v rámci schváleného MČ Praha 15 pro rok 2014 v oblasti příjmů Prosím o úvodní slovo předkladatele pana Ing. Pavla Klegu. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh úpravy rozpočtu se vztahuje k rozpočtu již schválenému, a to v oblasti příjmů, jak již bylo avizováno, kde do rozpočtu jsou zapojovány příjmy dotací, a to dotace státní ve výši ,- Kč a dotace od hl. m. Prahy ve výši ,- Kč. V tom případě položka, tak jak byla avizována již při projednávání rozpočtu v prosinci ve výši ,- Kč, může být snížena a totéž platí o financování ve výši ,- Kč. Tím vlastní zdroje, které v rozpočtu byly, jsou nahrazeny zdroji dotačními.

5 5 V oblasti výdajů a hospodářské činnosti žádné změny tímto návrhem navrhovány nejsou. Děkuji za pozornost. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Děkuji panu Ing. Klegovi a otevírám rozpravu k přednesenému materiálu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám tedy rozpravu k tomuto bodu a prosím návrhový výbor, aby přednesl návrh usnesení. Členka návrhového výboru: Nevedomská. číslo Z Název: Návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 15 pro rok 2014 v oblasti příjmů Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. s c h v a l u j e 1. přijetí transferu státní dotace ve výši tis. Kč a dotace MHMP na rok 2014 ve výši tis. Kč 2. snížení zapojené položky 4131 Převody vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši tis. Kč 3. snížení třídy financování o částku tis. Kč 4. Rozpočet MČ Praha 15 na rok 2014 s objemem příjmů ve výši 288, ,-- Kč s objemem výdajů ve výši 344, ,-- Kč financováním 56, ,-- Kč 5. Rozpočtový výhled do roku 2019 Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Děkuji. Dávám hlasovat o návrhu tohoto usnesení. Kdo je prosím pro? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? (Nikdo.) Děkuji. Předávám slovo zpět panu starostovi. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji. Dalším bodem dnešního pořadu jednání je bod číslo 3/Z-135 Schválení prodejů bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a č. p. 428, k. ú. Horní Měcholupy A poprosím o úvodní slovo pana kolegu Frauenterku.

6 6 Pan Michal Frauenterka, radní: Dobré odpoledne. V materiálu Z-135 předkládám jedny z posledních bytových jednotek k prodeji v rámci programu jejich prodeje oprávněným nájemcům. V tomto případě jde o dvě bytové jednotky v č.p. 413 a 428 v k.ú. Horní Měcholupy, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě a v přílohách k materiálu. Díky. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, můžu rozpravu uzavřít a poprosím návrhový výbor o návrh usnesení. Člen návrhového výboru: číslo Z Název: Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a 428, oba v k. ú. Horní Měcholupy Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. s c h v a l u j e prodej konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413 a 428, oba v k. ú. Horní Měcholupy, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. u k l á d á realizovat prodej konkrétních bytových jednotek dle části I. tohoto usnesení T: od Z: Michal Frauenterka, radní Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Návrh byl schválen. 4/Z-136 Schválení nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 Prosím pana kolegu Frauenterku o úvodní slovo. Pan Michal Frauenterka, radní: Děkuji. V materiálu Z-136 předkládám modifikaci, která navazuje na usnesení Z-30 z června 2011, ve kterém u pozemků na hostivařské pláži u hostivařské přehradní nádrže navrhujeme změnu konceptu ve věci svěření pozemku získání pozemku do svěřené správy MČ Praha 15, a to tak, že navrhujeme, aby zastupitelstvo schválilo radě MČ jednat o odkupu části pozemků vymezených v přílohách na hostivařské pláži tak, aby a to je také uvedeno v důvodové zprávě byl koncept revitalizace celého

7 7 území schopen vlastního financování obecně. Zatím děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Také děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, mohu rozpravu uzavřít a prosím o návrh usnesení. Člen návrhového výboru: Nevedomská. číslo Z Název: Nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 Z a s t u p i t e l s t v o městské části Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í zdůvodnění návrhu řešení nabytí vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 II. III. s c h v a l u j e záměr požádat hlavní město Prahu o svěření majetku a Úřad zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod či směnu a bezúplatný převod pozemků a budov uvedených v příloze č. 1 usnesení do svěřené správy MČ Praha 15 u k l á d á starostovi MČ Praha 15 podat žádosti dle bodu II. tohoto usnesení T: Z: Ing. Pavel Klega, starosta Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo) Kdo se hlasování zdržel? (Nikdo.) Návrh byl schválen. Pan kolega Frauenterka technická? Pan Michal Frauenterka, radní: Teď jsem asi předběhl dobu, ale je to asi v rámci bodu 5, nicméně nechci, aby při tom projednávání se na jednu věc zapomnělo. Já bych si dovolil navrhnout, jestli jsem, pane starosto, ve správné části jednání když tak mě opravte, dovoluji si navrhnout další usnesení zastupitelstva, a to v souvislosti s vykonaným slibem paní Mgr. Paškové, a to tak, že bych za klub ODS navrhoval, aby se paní Mgr. Pašková stala ke dni členkou výboru dopravy a bezpečnosti. Návrh usnesení předávám návrhovému výboru k načtení. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Ano, otevírám tedy tímto bod 5. Návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva

8 8 Tento podnět měl být zřejmě součástí bodu 5. Je to návrh na doplnění výboru po rezignaci paní kolegyně Černé na členku zastupitelstva, a tím pádem i na členku výboru. Takže je to návrh, který má návrhový výbor. Je to návrh usnesení, takže prosím o jeho načtení. Člen návrhového výboru: Název: Volba nového člena výboru Zastupitelstva MČ Praha 15 I. Z a s t u p i t e l s t v o v o l í ke dni za člena výboru dopravy a bezpečnosti Mgr. et Mgr. Miroslavu Paškovou. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? (24 pro.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Tento návrh byl schválen. Stále je otevřen bod 5 Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva. Paní kolegyně Anýžová je přihlášena. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Dobrý den. Monika Anýžová, TOP 09. My jsme v loňském roce nebo MČ v loňském roce zrekonstruovala prostor u hasičárny, který stál necelých 7 mil. Kč. V loňském roce se tenhle prostor také otevřel. Od té doby jsem tam nezaznamenala žádnou nějakou veřejnou akci, tak se chci zeptat, co se plánuje s tímhle prostorem, jestli existuje nějaký harmonogram, a pokud ano, jak se o něm občané dozví, jak bude zveřejněn. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hlásí se pan kolega Frauenterka. Odpoví. Pan Michal Frauenterka, radní: Ano, děkuji. Musím vás maličko poopravit, v tom prostoru už se udály dvě akce, nicméně předpokládám, že myslíte, že by ten prostor měl splňovat nějaké vyšší požadavky než na občasné akce. My se touhle věcí intenzivně zabýváme, protože akce jako takové podléhají ještě souhlasu hygieny, a to zejména jejich pravidelnost a načasování. Počítáme s tím, že jakmile uplynou zimní měsíce, které tedy nejsou zimní, ale předpokládali jsme, že budou, a ten prostor se v zimě příliš pro akce nehodí, tak hned od Velikonoc přibližně bychom chtěli tu věc napravit tak, aby ta pravidelnost začala. Bude to předmětem i drobného vyjednávání a ještě svěření jednoho pozemku, který je určen pro parkování, tak aby najisto bylo zabezpečeno, že ve chvíli, kdy se akce budou množit, nebo lépe řečeno ta hustota bude přibývat, tak abychom nepřivodili tím, že by lidé na akce jezdili, případně nějaký dopravní kolaps v okolí. Na tom ještě pracujeme. Ale to by obojí mělo být připraveno tak, abychom byli schopni v dubnu optimálně rozjet nějaké pravidelnější akce v tom území. Děkuji.

9 9 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Zeptám se, jestli odpověď je uspokojivá, nebo jestli je potřeba ji doplnit, případně písemně. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Ne. Já myslím jenom ten harmonogram, jak se o tom dozvíme. Harmonogram akcí na tomhle území. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já myslím, že to je zrovna otázka, na kterou je asi možné písemně odpovědět ve lhůtě podle jednacího řádu. Nebo jestli pan kolega Frauenterka? Pan Michal Frauenterka, radní: Já můžu snad říct: Ano, budu vás informovat ve chvíli, kdy ten harmonogram budeme do konce roku mít nějak sestaven. Děkuji. (Rozpaky v sále.) Pan ing. Pavel Klega, starosta: Do konce roku? (Smích.) Pan Michal Frauenterka, radní: Pardon, optimálně do konce roku. (Pobavení.) Ale v každém případě do doby, kdy bude možné Počkejte, teď jsem se do toho trošku zamotal, ale zase na druhé straně ta pravidelnost předpokládá nějakou formu toho, kdo se o to bude starat, kdo bude zajišťovat to, aby pravidelnost tam nastala. To znamená, určitě se budeme snažit spolupracovat s někým, kdo dokáže v tom území pravidelnost navodit, a pak je tedy otázka do dalšího zastupitelstva, jak se k té věci postaví. Děkuji. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Já si myslím, že to zkusím upřesnit. Otázka byla položena: do kdy bude harmonogram, ne co bude obsahovat, a já věřím, že pan kolega Frauenterka konstatoval, že harmonogram bude obsahovat akce do konce roku a harmonogram vám dodá ve chvíli, kdy ho budeme mít. (Pobavení.) Takto bych, jestli dovolíte, přeložil váš dialog. Paní ing. Monika Anýžová, člen ZMČ: Já jenom chci vědět, jak se o tom dozvědí všichni ti lidé, kterých se to bude týkat, aby tam prostě mohli přijít občané jestli to bude na úřední desce, u vás na webových stránkách nebo v Hlasateli? Tohle je moje otázka. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Na tuto otázku odpoví paní kolegyně Prinzová, která se hlásí. Paní Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty: Dobré odpoledne. O akcích, které připravujeme na městské části, včetně akcí, které budou probíhat na místě, o kterém hovoříte, se samozřejmě občané dozvědí standardní cestou, čili inzerce v Hlasateli, plakáty na místech, kde jsou běžně vyvěšovány, inzerce v rádiu, případně i v tisku standardním způsobem, jak je znám. Pan ing. Pavel Klega, starosta: Odpověď uspokojivá? (Ano.) Není třeba písemné doplnění? (Ne.) Děkuji, není. Ještě někdo v rámci tohoto bodu do diskuse? Nevidím nikoho přihlášeného, v tom případě děkuji za konstruktivní přístup k dnešnímu jednání zastupitelstva a toto jednání mohu ukončit. Další zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se bude konat zde ve středu 23. dubna 2014 a všichni jste na něj srdečně zváni. Krásný zbytek dnešního odpoledne a držme palce našim sportovcům na olympiádě, kteří dnes jedou několik finálových závodů. Máme tam jednoho kolektivního zástupce v zajímavém sportu, tak pojďme jim fandit! Hezké odpoledne, hezký večer.

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MĚSTSKÁ ČÁST Malé Hoštice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice dne 6. 11. 2014 v Malých Hošticích Přítomni členové zastupitelstva: Mgr. Pavel

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Obec Ktová Zastupitelstvo obce Ktová Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Ktová (dále též jako zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne , od 18:00 hodin.

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne , od 18:00 hodin. OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne 07. 11. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni : Malý,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 9. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na 25. zasedání členů

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba starosty 3. Volba

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 11.11. 2010, od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: -

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: - OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne .., Obec Kamenná Lhota, 582 92 Kamenná Lhota 52 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne 06.11.2014 Přítomni: členové nově zvoleného zastupitelstva Vladimír Med Josef

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin. Obec Podhradí Zastupitelstvo obce Podhradí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne 05. 11. 2014, od 18:30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1 Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1 KONANÉHO DNE 4. 11. 2014 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořízen zvukový

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

OBEC TLUMAČOV. Tlumačov č. 107, Domažlice

OBEC TLUMAČOV. Tlumačov č. 107, Domažlice OBEC TLUMAČOV Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen "ZO") konaného dne 2.11.2014 od 17:00 hodin v místním pohostinství. Jednací číslo: 1

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 03.11.2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne v 16:00 hod.

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne v 16:00 hod. Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne 05.11.2014 v 16:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva města Hanušovice bylo zahájeno v 16:00 hodin

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním

Více

Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 26. 6. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Jana Boučková Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/ 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 25. 1. 2016 v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 14. zasedání členů Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne od 19:00 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne 5.11. 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Sirá bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostkou obce Sirá Hanou Novákovou

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis č.18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 4.11. 2014, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Martinem

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Jersín Zastupitelstvo obce Jersín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne 12. 11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR Obec Svor Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR konaného dne 4. listopadu 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 91, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne 10.11.2010 od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Č.j: 7/2010 Přítomni: Ing. Josef Dancinger, Vladimír Dvořák, Miroslav

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 10. listopadu 2010 v kinosále KD Vltava

Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 10. listopadu 2010 v kinosále KD Vltava Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 10. listopadu 2010 v kinosále KD Vltava Jednání řídil Petr Holeček Zahájeno: 17,00 hodin Ukončeno: 17,50 hodin Zapsala:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 10.11.2014 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany (dále jen zastupitelstva) bylo

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod.

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod. 1 OBECNÍ ÚŘAD JAROV ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne 7. 11. 2014 od 20 00 hod.. Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

1 Výpis ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne , od 19:00 hodin.

1 Výpis ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne , od 19:00 hodin. 1 Výpis ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 5.11.2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vlkanov (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více