Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů"

Transkript

1 Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48

2 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody analýzy dostunosti ukazuj, že mezi jednotlivými oužvanými zůsoby imlementace existuj velké rozdly v dostunosti. V tomto dokumentu jsou osány různé elektrické architektury redundance, které jsou imlementovány v současných rostředch s kritickou důležitost. Scénáře jsou následně odrobeny analýze dostunosti, jejž výsledky jsou uvedeny. Analýza určuje, ři kterém řstuu je dosaženo nejlešho celkového výkonu, a srovnává výkon a hodnotu alternativnch řešen. 2

3 Úvod Zařzen s redundantnmi zdroji naájen jsou také označována jako zařzen se dvěma naájecmi kabely. Maj dva redundantn zdroje naájen, každý s vlastnm naájecm kabelem. Použit zařzen se dvěma naájecmi kabely ředstavuje nejleš strategii, která omáhá udržet otimáln dostunost naájen ro zařzen IT a oskytuje nezbytnou redundanci, která zabraňuje výadkům zůsobeným jednm selhánm v rámci systému distribuce naájen. Tato redundance také usnadňuje údržbu systému naájen. Převážná část současných rostřed s kritickou důležitost bohužel tuto nejleš strategii nevyužvá. Tento dokument ředkládá různé scénáře elektrické architektury, které lze imlementovat v současných datových střediscch. Scénáře jsou následně odrobeny analýze dostunosti, jejž výsledky jsou uvedeny. Přstuy k distribuci naájen do stojanů Následujc obrázky znázorňuj různé strategie ro zvýšen dostunosti zařzen montovaných do stojanů. Posané metody lze však ulatnit také ro samostatná zařzen. Různé řstuy jsou obvykle vybrány s ohledem na dosažen ožadované úrovně dostunosti. U nákladnějšch řešen se očekává, že budou oskytovat vyšš úroveň dostunosti. Na obrázcch 1 a 2 je znázorněno schéma naájen, které je v současnosti často oužváno k distribuci naájen do stojanů v datových střediscch. Obrázek 1: Tyické naájen ve stojanu Obrázek 2: Tyické centráln naájen Monitor Klávesnice Ukládac zařzen Monitor Klávesnice Ukládac zařzen N a á j e c ř v o d Jednotka UPS ve stojanu Naájen z 3 fázového zdroje UPS 3

4 Obrázek 1 znázorňuje tyickou distribuci naájen ve stojanu oužvanou ro datová střediska menš nebo středn velikosti a ro kabelové rozvodny. Tato konfigurace umožňuje snadné řesunut stojanů s internmi záložnmi akumulátorovými jednotkami UPS a řeěťovou ochranou. V datových střediscch s destkami a stovkami stojanů se běžně oužvá konfigurace znázorněná na obrázku 2 s velkým centrálnm systémem UPS. V obou řadech nen v distribuci naájen do stojanu očtáno s redundanc naájen. V dalšch elektrických architekturách se oužvaj zařzen ro řenán mezi rimárnm a sekundárnm zdrojem naájen. Mezi taková zařzen atř řenače STS (Static Transfer Switch) a ATS (Automatic Transfer Switch). Oba tyto tyy řenačů mohou být oužity v rozsahu výkonu od 1 kw do 1 MW. Tato zařzen jsou odrobně osána v dokumentu White Paer č. 62 solečnosti APC: Naájen zařzen s jednm naájecm kabelem v rostřed s dvojm rozvodem. Přklady obou tyů řenačů jsou uvedeny na následujcch obrázcch. 3fázový řenač ATS 6 kva ro montáž do stojanu 3fázový řenač STS 300 kva Obrázky 3 a 4 znázorňuj zůsoby distribuce naájen ve velkých rostředch s kritickou důležitost. V obou řadech jsou k řenači STS řivedeny dva redundantn rozvody. Rozvody ro naájen jednotek UPS však mohou a nemus být redundantn. Zálež na faktorech tyu cena a dostunost u solečnosti dodavatele. Jediný rozdl mezi oběma scénáři sočvá v tom, že na obrázku 3 se oužvá jeden transformátor zaojený za statickým řenačem, zatmco na obrázku 4 jsou zaojeny dva redundantn transformátory řed statickým řenačem. V obou řadech však řenač STS, rozvodný anel a řslušné rozvody ředstavuj otenciáln msto selhán. Posané metody zajišťuj určitou úroveň redundance, zbývajc komonenty bez redundance ale ředstavuj určité riziko selhán a jejich údržba může být navc značně roblematická. 4

5 Obrázek 3: Redundance naájen s řenačem STS Primárn rozvod naájen UPS 1 UPS 2 Jednotka PDU s řenařem STS Statický řenač STS Snižovac transformátor Rozvodný anel N a á j e c ř v o d Monitor Klávesnice Ukládac zařzen Záložn rozvod naájen Obrázek 4: Redundance naájen s řenačem STS (redundantn transformátory) Primárn rozvod naájen UPS 1 UPS 2 Jednotka PDU s řenačem STS Transformátor 1 Transformátor 2 Statický řenač STS Rozvodný anel N a á j e c ř v o d Monitor Klávesnice Ukládac zařzen Záložn rozvod naájen Obrázky 3 a 4 ředstavuj vylešen konfigurac datového střediska z obrázků 1 a 2, které ale stále ro stojan neoskytuj úlnou redundanci. Ačkoli byly řidány redundantn zdroje UPS a transformátor, statický řenač, rozvodný anel a řslušné rozvody ředstavuj otenciáln msto selhán. 5

6 Na obrázku 5 jsou odstraněny nedostatky zjištěné na obrázcch 3 a 4 řidánm redundantnho řvodu naájen. V tomto řešen odadá řenač STS a je řidán dalš rozvodný anel, který rostřednictvm stojanového řenače ATS (Automatic Transfer Switch) osunuje redundanci blže ke sotřebičům. Jakoukoli údržbu řvodů stojanového řenače ATS lze rovést bez výadku koncových zařzen. Přestože má tento scénář menš očet komonent bez redundance než scénáře z obrázků 3 a 4, stojanový řenač ATS zůstává nadále rizikovým bodem selhán, rotože ředstavuje jediné naájen celého zařzen. Obrázek 5: Redundance naájen se stojanovým řenačem ATS N a á j e c Monitor Klávesnice Primárn rozvod naájen Jednotka PDU ř v o d Ukládac zařzen Stojanový řenač ATS UPS 1 Transformátor 1 Rozvodný anel 1 Záložn rozvod naájen Jednotka PDU UPS 2 Transformátor 2 Rozvodný anel 2 Obrázek 6 znázorňuje řešen s úlnou redundanc naájen, které lze doclit oužitm zařzen se dvěma naájecmi kabely a lně redundantnch zdrojů naájen. Oroti obrázku 5 jsou v tomto scénáři dvě důležité změny: stojanový řenač ATS je zcela vynechán a jsou oužita zařzen se dvěma naájecmi kabely. Plná redundance je tedy imlementována v celém rozvodu naájen až ke koncovým zařzenm. Všimněte si také, že redundance je docleno oužitm jednoho naájecho řvodu navc. Toto řešen ředstavuje rozvod s nejvyšš mrou dostunosti ze všech uvedených schémat. Je však také nejdražšm řešenm a lze jej oužt ouze ro zařzen seciálně navržená ro redundantn oužit, která disonuj dvěma naájecmi kabely. 6

7 Obrázek 6: Redundance naájen se dvěma naájecmi kabely N a á j e c ř v o d 1 Monitor Klávesnice Ukládac zařzen N a á j e c ř v o d 2 Primárn rozvod naájen Jednotka PDU UPS 1 Transformátor 1 Rozvodný anel 1 Záložn rozvod naájen Jednotka PDU UPS 2 Transformátor 2 Rozvodný anel 1 Architektura na obrázku 7 kombinuje schémata z obrázků 5 a 6 a ředstavuje alternativn řešen, které lze současně oužt ro zařzen s jednm i s dvěma naájecmi kabely. Toto řešen imlementuje hybridn kombinaci dřve uvedených schémat. Pro očtačová zařzen se dvěma naájecmi kabely je dosaženo úlné redundance naájen. Pro zařzen s jednm naájecm kabelem je zachována redundance na úrovni řešen se stojanovým řenačem ATS. Tento řenač a rozvod naájen k jednotlivým zařzenm zůstávaj jedinými rizikovými body selhán. Obrázek 7 také znázorňuje dalš fyzické oddělen. Fyzické oddělen bývá často označováno jako fyzické rozčleněn. Tento termn označuje stav, kdy jsou jednotlivé odsystémy distribuce naájen a záložnho systému navzájem fyzicky odděleny. Při srávné imlementaci fyzického oddělen můžete zabránit, aby závažná orucha, nařklad mechanické selhán, v jedné větvi ovlivnilo druhou větev (častá řčina oruchy). 7

8 Obrázek 7: Redundantn architektura ro zařzen s jednm a dvěma naájecmi kabely Zařzen se 2 naájecmi kabely N a á j e c Monitor Klávesnice N a á j e c ř v o d Ukládac zařzen ř v o d Zdroj 1 UPS 1 Transformátor 1 Rozvodný anel Fyzické oddělen Zdroj 2 UPS 2 Transformátor 2 Rozvodný anel 2 Zařzen s 1 naájecm kabelem N a á j e c ř v o d Monitor Klávesnice Ukládac zařzen Stojanový řenač ATS Architektury uvedené na obrázcch 3, 4, 5 a 7 obsahuj řenače. V řadě velkých řenačů může mt jedna orucha za následek výadek velké části zařzen, zatmco selhán menšho řenače odoj ouze jeden stojan. V některých imlementacch má orucha jednoho stojanu stejné obchodn důsledky jako selhán 50 stojanů. U jiných řešen je izolace výadku ouze na jediný stojan nesornou výhodou. Pro druhý řad je výhodné oužit stojanového řenače ATS, neboť je možné oruchu izolovat a dosáhnout tak vyšš úrovně dostunosti. 8

9 Dalšm uvažovaným faktorem je čas otřebný k oravě řenačů. Malý řenač se neoravuje, ale měn za nový. Přenač lze mt také v zásobě jako náhradn dl a využt jej ři velmi rychlé výměně. Navc lze řenač rychle řemostit (je-li to nutné). Větš řenač je nutné oravit. Podle umstěn rovoznch rostorů může trvat i několik hodin, než se na msto dostav servisn technik. Dalš čas trvá diagnostika a orava systému. Navc technik nemus mt s sebou otřebnou součástku a orava se dále rodlouž. Při analýze některých okročilých návrhů je třeba zvážit a navrhnout otimáln řešen na základě řady různých arametrů. Čas otřebný na oravu je zaočtán ve statistickém modelu dostunosti, který je osán v dalš části. Obecně lat, že ři vývoji rostřed s kritickou důležitost mohou zařzen s jednm naájecm kabelem vést k výraznému snžen úrovně dostunosti. To lat nejen ro zařzen montovaná do stojanů, ale i ro všechna dalš zařzen s kritickou důležitost. I nejleš konstrukčn řešen může mt oruchu a okud nen zálohováno, má za následek výadek celého systému. Pro řešen, u nichž je vyžadována oravdu vysoká úroveň dostunosti, je třeba maximálně snžit nebo zcela odstranit všechna otenciáln msta selhán. Analýza dostunosti Pomoc analýzy dostunosti bylo zjištěno, jaký doad má oužit zařzen s jednm nebo dvěma naájecmi kabely. Bylo rovedeno ět analýz dostunosti: Přad 1: Použit jednoho naájecho kabelu odle obrázku 2 Přad 2: Použit jednoho naájecho kabelu a řenače STS odle obrázku 3 (jeden transformátor) Přad 3: Použit jednoho naájecho kabelu a řenače STS odle obrázku 4 (redundantn transformátory) Přad 4: Použit jednoho naájecho kabelu a stojanového řenače ATS odle obrázku 5 Přad 5: Použit dvou naájecch kabelů odle obrázku 6 Úroveň dostunosti naájen ve zdřkách uvedených ěti konfigurac byla vyhodnocena omoc modelu lineárn kombinatorické analýzy, tzv. RBD (Reliability Block Diagrams). Jedná se o nejřmějš metodu modelován systémů, která dobře funguje ro systémy s omezeným očtem řechodů mezi stavy. Lineárn kombinatorická analýza oužvá definovaná data solehlivosti a následně rozvj model systému, který ředstavuje analyzovanou konfiguraci. Vzhledem k tomu, že byla analýza zaměřena ouze na rozdly mezi konfiguracemi, bylo ředokládáno, že veškeré řvody k jednotkám UPS jsou erfektn (včetně veřejné naájec stě). Hodnoty dostunosti uvedené v tomto dokumentu jsou roto vyšš, než jsou skutečné dostunosti reálných imlementac. Podrobné informace týkajc se rovedené analýzy jsou uvedeny v řloze. 9

10 Data oužitá v analýze Většina dat oužitých ři modelován komonent ocház od jiných solečnost. Data ro stojanový řenač ATS jsou založena na rovoznch údajch ro stojanový řenač ATS solečnosti APC, který je na trhu již řibližně ět let a je instalován ve velkém očtu rostřed. Do této analýzy jsou zahrnuty následujc klčové komonenty: 1. Koncové rvky 2. Elektrické e 3. Systémy UPS 4. Jednotka PDU 5. Přenač STS (Static Transfer Switch) 6. Stojanový řenač ATS Jednotka PDU sestává ze tř základnch dlčch komonent: elektrických ů, snižovacch transformátorů a koncových. Vyhodnocen ro rozvodný anel je rovedeno na základě konfigurace s jednm hlavnm em, jednm vedlejšm em a koncovými rvky zaojenými sériově. Stojanový řenač ATS je oužit ouze ve čtvrtém řadu. V řloze jsou uvedeny hodnoty a zdroje dat ro mru oruchovosti a mru obnovy 1 MTTR 1 MTTF ro každou dlč komonentu, řičemž hodnota MTTF označuje středn dobu oruchy (Mean Time To Failure) a hodnota MTTR středn dobu obnovy (Mean Time To Recover). Mry oruchovosti a orav oužité ro analýzu jsou uvedeny v řloze. 10

11 Předoklady oužité ro analýzu Podobně jako u každé analýzy dostunosti je nutné uvést oužité ředoklady. Pouze ak je vytvořený model oravdu latný. Základn ředoklady oužité ro analýzu jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1: Předoklady analýzy Předoklad Mra oruchovosti komonent Týmy zajišťujc oravy Neřerušená činnost zbývajcch komonent systému Nezávislost oruch Poruchovost kabelového veden Lidská chyba Klčovým měřtkem je dostunost naájen Nen zaočtán řnos izolace selhán Pois Všechny komonenty v analýze vykazuj konstantn mru oruchovosti. Pokud je zařzen oužváno ouze o konstrukčn dobu životnosti, je tento ředoklad nejleš. Pokud by rodukty byly oužvány nad rámec doby životnosti, musela by být zaočtána mra oruchovosti s nelineárnm růběhem. Předokládáme, že ro n komonent zaojených sériově je k disozici n servisnch techniků. Předokládáme, že všechny komonenty v systému zůstanou během doby oravy orouchaných komonent v rovozu. Tyto modely ředokládaj, že oisované architektury jsou konstruovány v souladu s růmyslovými standardy. Tyto standardy jsou vytvořeny s clem zajistit nzkou ravděodobnost výskytu běžných řčin oruch a výskytu zavlečených oruch. Toho je dosaženo omoc fyzické a elektrické izolace. Kabelové veden mezi komonentami v rámci architektur nebylo do výočtu zahrnuto, rotože mra jeho oruchovosti je velmi nzká a nelze ji ředvdat se statistickou relevanc. Předchoz zkušenosti navc ukázaly, že tak nzká mra oruchovosti má na celkovou dostunost ouze minimáln vliv. Hlavn koncové rvky však do výočtu zahrnuty byly. Do této analýzy nebyly zahrnuty výadky zůsobené lidskými chybami. Ačkoli se jedná o jednu z významných řčin výadků datových středisek, tyto modely jsou zaměřeny na orovnán různých tyů infrastruktury naájen a na identifikaci slabých mst v těchto strukturách. Kromě toho nen k disozici dostatek údajů týkajcch se lidských chyb a jejich vlivu na mru dostunosti. Výstuem této analýzy jsou údaje týkajc se dostunosti naájen. Mra dostunosti obchodnch alikac je obvykle nižš, rotože obnova dostunosti naájen neznamená okamžitou obnovu činnosti obchodnch alikac. Systémy IT obvykle vyžaduj určitou dobu na oětovné suštěn, která rodlužuje dobu nedostunosti. Tato doba nen v této analýze zahrnuta. Selhán kteréhokoli stojanu je ovažováno za oruchu a je ekvivalentn selhán všech stojanů najednou. Tento ředoklad eliminuje výhodu řadů 4 a 5. V některých obchodnch alikacch má selhán jednoho stojanu menš obchodn doad než selhán všech stojanů. 11

12 Výsledky Je důležité si uvědomit, že clem této analýzy je orovnán teoretických dostunost ro jednotlivé řady. Vzhledem k tomu, že všechny komonenty ve všech ěti řadech maj stejná data oruchovosti, jediným rozdlem mezi jednotlivými řady je očet komonent, hodnota MTTR a umstěn těchto komonent. Tato metoda velmi efektivně demonstruje mru dostunosti jedné architektury v orovnán s ostatnmi. Dostunost se měř s ohledem na dodávku roudu od elektrické zástrčky o kritické sotřebiče. Ve všech řadech jsou oužita stejná data solehlivosti jednotlivých komonent. V 1. řadě zůsob orucha libovolné komonenty v řetězci selhán celého řešen. Jedná se o mezn řad. V obou schématech 2 a 3 by se orucha celého řešen vyskytla ouze v řadě, že by došlo k současnému selhán libovolných dvou komonent z jednotlivých redundantnch cest. Nicméně celkový výadek řešen zůsob i orucha jediné komonenty za řenačem STS (včetně samotného řenače STS). Důležitým výsledkem v tomto řadě je, jak málo řisvá instalace řenače STS k celkové hodnotě dostunosti systému. Důvodem je to, že řenač STS nen výrazně solehlivějš než rozvod UPS a řenač STS nemá záložn řešen, takže jeho orucha vede k selhán celého systému. Dále si všimněte, že ve schématu 2 hodnota MTTR transformátoru minimalizuje výhody řenače STS. V řadu 4 by se orucha celého řešen vyskytla ouze v řadě, že by došlo k současnému selhán libovolných dvou komonent z jednotlivých redundantnch cest. Stojanový řenač ATS je sice ouze jeden a na jeho bezoruchovosti závis celé řešen, má ale nzkou hodnotu MTTR, rotože v řadě selhán jej lze rychle vyměnit za náhradn součástku. Za klčový oznatek lze označit, že řestože stojanový řenač ATS nen nezbytně solehlivějš než velký řenač STS, odstatně nižš hodnota MTTR mu dává výhodu ve formě odstatně větš mry dostunosti. V řadu 5 by se orucha celého řešen vyskytla ouze v řadě, že by došlo k současnému selhán libovolných dvou komonent z jednotlivých redundantnch cest. Výsledky ěti výočtů dostunosti jsou shrnuty v tabulce 2. Tabulka 2: Přehled výsledků dostunosti Scénář Konfigurace Dostunost Počet devtek Přad 1 Použit jednoho naájecho kabelu 99,985 % 3,8 Přad 2 Přad 3 Přad 4 Použit jednoho naájecho kabelu a řenače STS (jeden transformátor) Použit jednoho naájecho kabelu a řenače STS (redundantn transformátory) Použit jednoho naájecho kabelu a stojanového řenače ATS 99,98596 % 3,85 99,99715 % 4,5 99, % 6,2 Přad 5 Použit dvou naájecch kabelů 99, % 7,6 12

13 Analýza ilustruje důležitost zařzen se dvěma naájecmi kabely ři dosahován vysoké dostunosti v architektuře se dvěma rozvody. Výhody takto roracovaného návrhu nejsou zcela využity ři oužit zařzen s jediným naájecm kabelem, ale jsou téměř otimáln ři imlementaci stojanového řenače ATS. Z výše uvedených výsledků je jasné, že imlementace redundantnho rozvodu zvyšuje dostunost celého řešen. Obrázek 8 ukazuje, že i v řadě, že dojde k desetinásobnému zvýšen solehlivosti roduktu (veličina MTTF), stále nen dosaženo stejné dostunosti, jako ři oužit redundantn sady s nižš úrovn solehlivosti. Redundantn systém zajišťuje téměř 100 % dostunost nebo velký očet devtek. Obrázek 8: Porovnán dostunosti a MTTF 0, Celková dostunost systému 0, , , , , , , Samostatný systém Redundantn systém 0, MTTF (hodiny) 13

14 Závěry Při imlementaci architektury s vysokou dostunost je důležité důkladně zvážit rozvod naájen ke stojanům. Při oužit obvyklých zůsobů distribuce naájen osaných v tomto dokumentu se mra výadků liš až s faktorem Analýza velmi jasně demonstruje, jak důležité je v kritických datových střediscch oužvat zařzen se dvěma naájecmi kabely. Podle uvedené analýzy nabz architektura s úlným duálnm rozvodem až krát méně výadků než architektura s jediným rozvodem. Obvyklá raxe oužit řenačů ro zvýšen dostunosti řešen s jediným naájecm rozvodem má velmi různé výsledky v závislosti na zůsobu imlementace řešen. V některých řadech analýza ukazujte nulové výhody ři oužit velkého řenače STS. Pokud je naoak řenač umstěn do stojanu, výadky systému zůsobené naájenm se snž s faktorem 250. Přenač ve stojanu navc oskytuje řesnou lokalizaci oruchy, rotože selhán se vyskytne ouze u jednoho stojanu. Stojanový řenač lze imlementovat a umstit řesně odle otřeby také v rostřed s duálnm rozvodem. Prezentovaná data ukazuj, že je třeba znovu zvážit obecnou raxi oužit velkých řenačů STS ro naájen jednotek s jednm naájecm kabelem a že stojanové řenače řinášej významné výhody za řibližně stejnou cenu. Obecně analýza navrhuje zvýšit dostunost celého řešen osunutm redundance co nejblže k clovým jednotkám. Před investic do systému s vysokou dostunost je vždy nutné rovést odrobnou analýzu. Konečné řešen je určeno objemem rostředků, který je zákaznk ochoten investovat do elektrické infrastruktury. Zákaznk mus mt řesně vyhodnocené obchodn rocesy, aby mohl sočtat hodnotu času ři výadku řešen. Tato hodnota je faktorem, který jednoznačně určuje investice do dostunosti. 14

15 Přloha Komonenty a hodnoty Komonenta Mra oruchovosti Mra obnovy Zdroj údajů UPS 675 kw / 750 kva 4,0000E-06 0,125 Mra oruchovosti odle časoisu Power Quality Magazine, mra obnovy ředokládá 4 hodiny na řjezd servisnho technika a 4 hodiny na oravu systému. Přenač STS (Static Transfer Switch) Snižovac transformátor 4,1600E-06 0,1667 Gordon Associates, Raleigh, NC 7,0776E-07 0,00641 MTBF (středn doba mezi oruchami): IEEE Gold Book Standard , str. 40; MTTR: růměrná hodnota (zdroj: Marcus Transformer Data). 3,9954E-07 0,45455 IEEE Gold Book Standard , str. 40 8,6988E-008 0,26316 Hodnota 6 x IEEE Vyočteno na základě hodnoty z dokumentace IEEE Gold Book Standard , str koncových 1,1598E-007 0,26316 Hodnota 8 x IEEE Vyočteno na základě hodnoty z dokumentace IEEE Gold Book Standard , str. 41 Stojanový řenač ATS 2,0E-06 3 Provozn data redundantnho řenače APC Poznámky Použvá se k dodávce neřerušovaného naájen 480 VAC do jednotky PDU. Zahrnuje ovládac rvky Slouž k transformaci vstuu 480 VAC na výstuy 208 VAC, což je vyžadováno ro naájen 120 VAC. Použvá se ro izolaci komonent od elektrického naájen v řadě údržby nebo oruchy. Na straně řvodu transformátoru je na jeden vodič oužit jeden koncový rvek. Vzhledem k tomu, že jsou mezi komonentami oužity dvě sady koncových, je celkem oužito. Na straně řvodu transformátoru je na jeden vodič oužit jeden koncový rvek lus jeden neutráln rvek. Vzhledem k tomu, že jsou mezi komonentami oužity dvě sady koncových, je celkem oužito 8 koncových. Vyočtená hodnota MTTF (středn doba mezi oruchami) ro stojanový řenač ATS solečnosti APC je 1 milión hodin. Byla oužita konzervativnějš hodnota hodin. 15

16 Dostunost zařzen s jednm naájecm kabelem [řad 1] Dostunost zařzen s jednm naájecm kabelem (schéma 2) byla vyočtena na základě následujcho modelu RBD. Obrázek 9 ředstavuje nejvyšš vrstvu RBD, která očtá konstantn dostunost na základě komonent zaojených sériově. Diagram RBD zahrnuje rozbalitelné bloky ro část transformátoru a části rozvodného anelu. Rozbalitelný blok označuje objekt, který obsahuje nižš úroveň RBD s definic dlčch komonent. Použit takového schématu RBD usnadňuje výočty dostunosti. Rozvodný anel slouž k distribuci naájen řmo k zařzen kritického významu. Obsahy uvedených bloků jsou znázorněny na obrázcch 10 a 11. Obrázek 9: Zařzen s jednm naájecm kabelem ë =4e-006 ì =0,125 UPS 675 kw Části rozvodného anelu Části transformátoru Obrázek 10: Součásti transformátoru ë =7,0776e-007 ì =0,00641 ë =1,1598e-007 Snižovac transformátor 8 koncových Obrázek 11: Součásti rozvodného anelu ë =1,1598e-007 Na základě diagramu RBD je v následujc tabulce uvedena dostunost systému s jednm naájecm kabelem. 16

17 Dostunost zařzen s jednm naájecm kabelem [řad 1] Název modelu Dostunost Nedostunost MTTR MTTF Zařzen s jednm 99,98498 % 1,5021E-04 19, ,3158 naájecm kabelem Systém UPS 99,99640 % 3,5958E-05 6, ,31499 Součásti 99,98879 % 1,1205E-04 85, ,98158 transformátoru Součásti rozvodného anelu 99,99978 % 2,1987E-06 2, ,01926 Ročn výadek Vzhledem k tomu, že analýza je vyhodnocena oužitm dat s ěti latnými čslicemi, dalšm zůsobem vyjádřen výsledků je výočet doby, kdy systém nen k disozici. Nedostunost je vyočtena jednoduše omoc vzorce (1 Dostunost). Dostunost zařzen s jednm naájecm kabelem a s řenačem STS (jeden transformátor) [řad 2] Distribučn metoda ze schématu 3 oužvá řenač STS a řidává redundanci k celému rozvodu kromě transformátoru, odkud je veden jednoduché. Dostunost ro tento scénář je vyočtena na základě 7 řetězců RBD, které jsou ro srozumitelnost uvedeny zvlášť. Obrázek 12 ředstavuje nejvyšš vrstvu RBD. Blok systému UPS je jednm ze 2 bloků, což znamená, že všechny komonenty v rámci bloku jsou redundantn. Obsah bloku systému UPS je znázorněn na obrázku 13. Obrázek 12: Zařzen s jednm naájecm kabelem a s řenačem STS 1 ze 2 Systém UPS STS a distribuce Obrázek 13: Systém UPS ë =4e-006 ì =0,125 UPS 675 kw 17

18 Veškeré rozvody a součásti řed řenačem STS jsou redundantn, nicméně veškeré vybaven v bloku STS a distribuce (viz obrázek 12) je jednoduché a nen zálohováno. Blok STS a distribuce obsahuje systém STS, součásti transformátoru a součásti rozvodného anelu (viz schéma 14). Systém STS je nutná součást, která umožňuje oužit redundantnch komonent. Systém obsahuje elektrické e, koncové rvky a to nejdůležitějš, řenač STS. Výočet RBD ro systém STS je znázorněn na obrázku 15. Obrázek 14: STS a distribuce Systém STS Části transformátoru Části rozvodného anelu Obrázek 15: Systém STS ë =4,16e-006 ì =0,1667 Statický řenač Obsahy bloků Součásti transformátoru a Součásti rozvodného anelu na schématu 14 jsou dále rozkresleny na obrázcch 16 a 17. Obrázek 16: Součásti transformátoru ë =4,16e-006 ì =0,1667 Statický řenač Obrázek 17: Součásti rozvodného anelu ë =4,16e-006 ì =0,1667 Statický řenač Na základě uvedené architektury RBD je v následujc tabulce uvedená dostunost systému s jednm naájecm kabelem s řenačem STS a s jednm transformátorem. 18

19 Zařzen s jednm naájecm kabelem a řenačem STS (jeden transformátor) [řad 2] Název modelu Dostunost Nedostunost MTTR MTTF Ročn výadek Zařzen s jednm 99,98596 % 1,4041E-04 20, ,23002 naájecm kabelem a řenačem STS (1 transformátor) Systém UPS 99, % 1,2930E-09 6, ,00001 Samostatný 99,99640 % 3,5958E-05 6, ,31499 zdroj UPS STS a distribuce 99,98596 % 1,4041E-04 20, ,23001 Systém STS 99,99738 % 2,6164E-05 5, ,22920 Součásti 99,98879 % 1,1205E-04 85, ,98158 transformátoru Součásti rozvodného anelu 99,99978 % 2,1987E-06 2, ,01926 Dostunost zařzen s jednm naájecm kabelem a s řenačem STS (redundantn transformátory) [řad 3] Distribučn metoda ze schématu 4 oužvá řenač STS a řidává redundanci k celému rozvodu včetně transformátoru. Dostunost ro tento scénář je vyočtena na základě 7 řetězců RBD, které jsou obdobou ředchoz analýzy. Obrázek 18 ředstavuje nejvyšš vrstvu RBD. Blok Systém UPS a transformátor je jednm ze 2 bloků, což znamená, že všechny komonenty v rámci bloku jsou redundantn. Obsah bloku Systém UPS a transformátor je znázorněn na obrázku 19. Blok Součásti transformátoru se skládá ze stejných součást jako blok na obrázku 16. Až k tomuto bodu jsou všechny komonenty redundantn, nicméně veškeré součásti v rámci bloku STS a distribuce na schématu 18 nejsou zálohovány. Obrázek 18: Zařzen s jednm naájecm kabelem a s řenačem STS 1 ze 2 Systém UPS a transformátor STS a distribuce 19

20 Obrázek 19: Systém UPS a transformátor ë =4e-006 ì =0,125 UPS 675 kw Části transformátoru V tomto řadě obsah bloku STS a distribuce na obrázku 20 obsahuje ouze systém STS a součásti rozvodného anelu, rotože transformátor je redundantn komonentou, která je součást dvojitého rozvodu. Blok Systém STS je v tomto scénáři identický s obrázkem 16 s tm rozdlem, že msto je zaojeno 8 těchto (viz obrázek 21). Komonenty v bloku Součásti rozvodného anelu jsou identické se schématem 17. Obrázek 20: STS a distribuce Systém STS Části rozvodného anelu Obrázek 21: Systém STS ë =4,16e-006 ì =0,1667 Statický řenač ë =1,1598e koncových Na základě uvedené architektury RBD je v následujc tabulce uvedená dostunost systému s jednm naájecm kabelem s řenačem STS a s redundantnmi transformátory. 20

21 Zařzen s jednm naájecm kabelem a řenačem STS (redundantn transformátory) [Přad 3] Název modelu Dostunost Nedostunost MTTR Zařzen s jednm naájecm kabelem a řenačem STS (2 transformátory) Systém UPS a transformátor MTTF 99,99715 % 2,8495E-05 5, , , % 2,1906E-08 21, ,00019 Systém UPS 99,99640 % 3,5958E-05 6, ,31499 Součásti rozvodného anelu 99,98879 % 1,1205E-04 85, ,98158 STS a distribuce 99,99715 % 2,8473E-05 5, ,24942 Systém STS 99,99737 % 2,6274E-05 5, ,23016 Součásti rozvodného anelu 99,99978 % 2,19867E-06 2, ,01926 Ročn výadek Dostunost zařzen s jednm naájecm kabelem a se stojanovým řenačem ATS [řad 4] Analýza zařzen s jednm naájecm kabelem a stojanovým řenačem ATS (viz schéma 5) je vyočtena na základě diagramu RBD na obrázku 22, který ředstavuje nejvyšš úroveň architektury RBD. Model tak zajišťuje redundantn rozvod až ke stojanu, nicméně stojanový řenač ATS stále nen zálohován. Součásti bloku Systém UPS a distribuce jsou znázorněny na obrázku 23. Obsahy bloků Součásti transformátoru a Součásti rozvodného anelu jsou totožné s obrázky 16 a 17. Obrázek 22: Zařzen s jednm naájecm kabelem a se stojanovým řenačem ATS 1 ze 2 Systém UPS a distribuce ë =2e-006 ì =3 Přenač POU 21

22 Obrázek 23: Systém UPS a distribuce ë =4e-006 ì =0,125 UPS 675 kw Části rozvodného anelu Části transformátoru Na základě architektury RBD je v následujc tabulce uvedená dostunost systému s jednm naájecm kabelem a stojanovým řenačem ATS. Zařzen s jednm naájecm kabelem a stojanovým řenačem ATS [řad 4] Název modelu Dostunost Nedostunost MTTR MTTF Ročn výadek Zařzen s jednm 99, % 3,558950E-07 0, ,00604 naájecm kabelem a stojanovým řenačem ATS Systém UPS 99, % 2,2562E-08 19, ,00018 a distribuce Součásti 99,98879 % 1,1205E-04 85, ,98158 transformátoru Součásti rozvodného 99,99978 % 2,1987E-06 2, ,01926 anelu Stojanový řenač ATS 99, % 3,3333E-07 0, ,00584 V tomto řadě lze dostunost výrazně zvýšit ouhým řidánm dalšho zařzen PDU. Stojanový řenač ATS však stále zůstává bez zálohy a ři jeho oruše dojde k výadku celého systému. To omezuje celkovou dostunost na šest devtek. Stojanový řenač ATS by roto měl být stále vybrán odle solehlivosti. Navc je třeba mt tento řenač jako náhradn součástku, kterou lze rychle oužt a minimalizovat tak hodnotu MTTR. 22

23 Dostunost zařzen se dvěma naájecmi kabely [řad 5] Analýza ro zařzen se dvěma naájecmi kabely (viz schéma 6) je vyočtena na základě schématu RBD na obrázku 24, které oět ředstavuje nejvyšš vrstvu. Obdobně jako v řadě systému se stojanovým řenačem ATS se i v této architektuře RBD očtá konstantn dostunost na základě celkové oruchovosti UPS a PDU a mry obnovy. Nezaočtává se však stojanový řenač ATS, rotože naájen je vedeno komletně dvěma redundantnmi rozvody, které jsou od sebe zcela odděleny. Pro fungován celého systému je zaotřeb, aby alesoň jeden rozvod ze dvou byl lně funkčn a okryl rovozn zátěž. V systému jsou všechny součásti zálohovány. Redundantn jsou dokonce i všechny zdroje naájen jednotlivých zařzen. Obrázek 24: Zařzen se dvěma naájecmi kabely 1 ze 2 Systém UPS a distribuce Nižš úroveň RBD, ze které sestává blok Systém UPS a distribuce, je shodná se schématy Na základě těchto bloků je dostunost systému se dvěma naájecmi rozvody uvedena v následujc tabulce. Dostunost systému se dvěma naájecmi rozvody [řad 5] Název modelu Dostunost Nedostunost MTTR Zařzen se dvěma naájecmi kabely Systém UPS a distribuce Součásti rozvodného anelu Součásti rozvodného anelu MTTF Ročn výadek 99, % 2,2562E-08 19, , , % 2,2562E-08 19, , ,98879 % 1,1205E-04 85, , ,99978 % 2,1987E-06 2, ,01926 V tomto oslednm řadu je dostunost Systému UPS a distribuce totožná s ředchozm řadem, nicméně celková dostunost se zvýšila na hodnotu sedmi devtek. Při oužit zařzen se dvěma naájecmi kabely sočvá hlavn rozdl v tom, že již nen zaotřeb stojanový řenač ATS. Jak je znázorněno v oslednm systému, stojanový řenač ATS ředstavuje rizikový bod selhán a jeho orucha zůsob výadek celého systému. To omezuje dostunost systému na šest devtek. 23

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika NÁVRH A VÝPOČET SPECIÁLNÍHO FRÉZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 113 SVOČ FST 2010 Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká reublika ABSTRAKT Práce se zabývá konstrukčním návrhem seciálního frézovacího

Více

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com Datová centra a úložiště Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com České národní datové úložiště Součást rojektu CESNET Rozšíření národní informační infrastruktury ro VaV v regionech (eiger) Náklady

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čeradly CRE 19 Obsah Údaje o výrobku Výkonový rozsah 3 4 Provozní odmínky 4 Nátoková výška 4 Výrobní rogram 5 Tyové označování

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

ELEKTRICKÝ SILNOPROUDÝ ROZVOD V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH

ELEKTRICKÝ SILNOPROUDÝ ROZVOD V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrotechniky ELEKTRCKÝ SLNOPROUDÝ ROZVOD V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, NÁZVOSLOVÍ 2. STUPNĚ DODÁVKY ELEKTRCKÉ ENERGE

Více

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV Jindřiška Svobodová Úvod Otimalizace je ostu, jímž se snažíme dosět k co nejlešímu řešení uvažovaného konkrétního roblému. Mnohé raktické otimalizace vycházejí z tak jednoduché

Více

Dynamické programování

Dynamické programování ALG Dynamické rogramování Nejdelší rostoucí odoslounost Otimální ořadí násobení matic Nejdelší rostoucí odoslounost Z dané oslounosti vyberte co nejdelší rostoucí odoslounost. 5 4 9 5 8 6 7 Řešení: 4 5

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR

Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR Bibliografický ois elektronických ublikací v síti knihoven ČR Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová, Jarmila Přibylová, Jaroslava Svobodová Publikace vznikla na základě úkolu řešeného

Více

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2005 Sb. Zůsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu teelné energie Maximální množství elektřiny z kombinované výroby se stanoví zůsobem odle následujícího

Více

Úvěr a úvěrové výpočty 1

Úvěr a úvěrové výpočty 1 Modely analýzy a syntézy lánů MAF/KIV) Přednáška 8 Úvěr a úvěrové výočty 1 1 Rovnice úvěru V minulých řednáškách byla ro stav dluhu oužívána rovnice 1), kde ředokládáme, že N > : d = a b + = k > N. d./

Více

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty Inženýrský manuál č. 13 Aktualizace: 04/2016 Výočet svislé únosnosti osamělé iloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_13.gi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit oužití rogramu GEO 5 PILOTA ro

Více

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů Větrání klimatizace Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky rostředí Zkoušení a dimenzování chladicích stroů Ústav techniky rostředí Chilled Ceilings Testing and Dimensioning

Více

Spojitá náhodná veličina

Spojitá náhodná veličina Lekce 3 Sojitá náhodná veličina Příad sojité náhodné veličiny je komlikovanější, než je tomu u veličiny diskrétní Je to dáno ředevším tím, že jednotková ravděodobnost jistého jevu se rozkládá mezi nekonečně

Více

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil Exerimentální identifikace teelného výměníku Bc Michal Brádil STOČ 9 UTB ve Zlíně, Fakulta alikované informatiky, 9 ABSTRAKT Cílem této ráce je senámení čtenáře s laboratorním aříením Armfield PCT 4 a

Více

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Teplovzdušné motory motory budoucnosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Telovzdušné motory motory budoucnosti Text byl vyracován s odorou rojektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ

PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ 6 Analýza složitosti algoritmů - cena, ráce a efektivita Ing. Michal Bližňák, Ph.D. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroského sociálního fondu

Více

Minia D18 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVD SVD

Minia D18 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVD SVD SVD SVODIČE PŘEPĚTÍ SVD K ochraně elektrických sítí a zařízení řed řeětím vzniklým neřímým úderem blesku. K ochraně řed řeětím vzniklým atmosférickými oruchami a od sínacích ochodů v sítích. K ochraně

Více

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305 .3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram

Více

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla. Čeradla ředstavují komletní konstrukční řadu oběhových čeradel s integrovaným systémem řízení odle diferenčního tlaku, který umožňuje řizůsobení výkonu čeradla aktuálním rovozním ožadavkům dané soustavy.

Více

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou Konference ANSYS 2009 Numerické výočty roudění v kanále stálého růřezu ři ucání kanálu válcovou sondou L. Tajč, B. Rudas, a M. Hoznedl ŠKODA POWER a.s., Tylova 1/57, Plzeň, 301 28 michal.hoznedl@skoda.cz

Více

Minia D14 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVC, SVM SVC, SVM. Výměnné moduly

Minia D14 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVC, SVM SVC, SVM. Výměnné moduly SVC, SVM SVODIČE PŘEPĚTÍ SVC, SVM K ochraně elektrických sítí a zařízení řed řeětím vzniklým neřímým úderem blesku. K ochraně řed řeětím vzniklým atmosferickými oruchami a od sínacích ochodů v sítích.

Více

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016.

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016. Vážený anena základě žádosti Vaší městské části ze dne 15.04.2016 o oskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném řístuu k informacím, ve znění ozdějších ředisů (dále jen "lnfz"), Vám sdělujeme,

Více

perfektní shoda... PŘEHLED ČERPADEL GRUNDFOS UP

perfektní shoda... PŘEHLED ČERPADEL GRUNDFOS UP erfektní shoda... PŘL ČRPL GRUNFOS UP Grundfos má ten oslední segment mozaiky, který ještě otřebujete... Když vyměňujete oběhové čeradlo, musíte myslet nejen na instalační rozměry. Stejně jako u dětské

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

Použitelnost metody přizemnění postižené fáze (shuntingu) při zemních spojeních v kompenzovaných sítích vysokého napětí

Použitelnost metody přizemnění postižené fáze (shuntingu) při zemních spojeních v kompenzovaných sítích vysokého napětí Použitelnost metody řizemnění ostižené fáze (shuntingu) ři zemních sojeních v komenzovaných sítích vysokého naětí Ivan Cimbolinec, Tomáš Sýkora, Jan Švec, Zdeněk Müller ČVUT v Praze, FEL Tento řísěvek

Více

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební stavební obzor 9 10/2014 115 Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FRER doc. Ing. artina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek oisuje exerimentální analýzu hybridních

Více

Závislost indexů C p,c pk na způsobu výpočtu směrodatné odchylky

Závislost indexů C p,c pk na způsobu výpočtu směrodatné odchylky Závislost indexů C,C na zůsobu výočtu směrodatné odchyly Ing. Renata Przeczová atedra ontroly a řízení jaosti, VŠB-TU Ostrava, FMMI Podni, terý chce usět v dnešní onurenci, musí neustále reagovat na měnící

Více

Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II

Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II 7. mezinárodní konference Finanční řízení odniků a finančních institucí Ostrava Komarace Value at Risk a Exected Shortfall v rámci Solvency II Ingrid Petrová 1 Abstrakt Řízení rizik je oměrně novou discilínou,

Více

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187 Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS Přednosti a výhody Všechny komonenty jsou vyrobeny z vysokojakostních ušlechtilých ocelí s maximální řesností. V souladu s ředokládaným namáháním komonentu jsou teelně

Více

Předpjatý beton Přednáška 12

Předpjatý beton Přednáška 12 Předjatý beton Přednáška 12 Obsah Mezní stavy oužitelnosti - omezení řetvoření Deformace ředjatých konstrukcí Předoklady, analýza, Stanovení řetvoření. Všeobecně - u ředjatých konstrukcí nejen růhyb od

Více

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU Úvod do ekonomické teorie (body k řednášce) zásadní konstatování (A + B): (A) Užitek (Utilita) vyjadřuje míru usokojení sotřebitele ři získání určitého statku (výrobku, služby) Užitek je určen ředevším:

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. UPS, UPSD série 200 2.2

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. UPS, UPSD série 200 2.2 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS UPS, UPSD série. Oběhová bezucávková čeradla (mokroběžná) ro toná zařízení Obsah UPS, UPSD série Obecné informace strana Výkonový rozsah Výrobní rogram Tyový klíč Použití 5 Otoné

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec SŠT Mělník Číslo rojektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_OVACE_H..05 ntegrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014 Laser je řístroj, který generuje elektromagnetické záření monochromatické, směrované (s malou rozbíhavostí), koherentní, vysoce energetické, výkonné, s velkým jasem Základní konstrukční součásti evnolátkového

Více

Větrání hromadných garáží

Větrání hromadných garáží ětrání hromadných garáží Domácí ředis: ČSN 73 6058 Hromadné garáže, základní ustanovení, latná od r. 1987 Zahraniční ředisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung,

Více

345674 3456.4 789:;< 38;?@;5A3 %$(%&*%,!%$(%-# #)!! +#$!! 5$%3 3%!!%5$% 33% % %%!3 % ++ ++!+3%!5++! 9 /0%%! 3%5$% +$%,++!"! $(!#$% $!&63 )! & )%$#-&*%!)$!,!$ $)) 3&43$3% )& $%3% &'$! &/%$3 +!$+ $!&45$

Více

7.5.13 Rovnice paraboly

7.5.13 Rovnice paraboly 7.5.1 Rovnice arabol Předoklad: 751 Př. 1: Seiš všechn rovnice ro arabol a nakresli k nim odovídající obrázk. Na každém obrázku vznač vzdálenost. = = = = Pedagogická oznámka: Sesání arabol je důležité,

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

PRŮTOK PLYNU OTVOREM PRŮTOK PLYNU OTVOREM P. Škrabánek, F. Dušek Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko technologická Katedra řízení rocesů a výočetní techniky Abstrakt Článek se zabývá ověřením oužitelnosti Saint Vénantovavy

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Předmět: REE /Z - Elektromechanická řeměna energie Jméno: Ročník: Měřeno dne: 5.0.0 Stud. kuina: E/95 Hodnocení: Útav: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHAIKY TĚLES, MECHATROIKY A BIOMECHAIKY Soluracovali: ázev úlohy:

Více

ZKOUŠENÍ A DIMENZOVÁNÍ CHLADICÍCH STROPŮ

ZKOUŠENÍ A DIMENZOVÁNÍ CHLADICÍCH STROPŮ ZKOUŠENÍ A DIMENZOVÁNÍ CHLADICÍCH STROPŮ Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta ojní, Ústav techniky rostředí Technická 4, 166 07 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz ANOTACE Článek učně oisuje

Více

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový Měření reroduktorů Reroduktor elektroakustický měnič řevádějící elektrický signál na akustický signál, řevážně zvukový i w u Reroduktor reroduktor jako dvoubran y( t) h( t)* x( t) Y ( ω ) H ( ω ). X X

Více

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min. Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5., 7.6. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež,

Více

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY Vlhký vzduch - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní áry okuující solečný objem - homogenní směs nastává okud je voda ve směsi v lynném stavu - heterogenní směs ve

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série. Oběhová a cirkulační čeradla z Obsah Obecné informace strana Výkonový rozsah Výrobní rogram Tyové klíče 7 Použití 8 Otoné systémy 8 Systémy cirkulace telé (užitkové) vody

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

Protokol o provedeném měření

Protokol o provedeném měření Fyzikální laboratoře FLM Protokol o rovedeném měření Název úlohy: Studium harmonického ohybu na ružině Číslo úlohy: A Datum měření: 8. 3. 2010 Jméno a říjmení: Viktor Dlouhý Fakulta mechatroniky TU, I.

Více

Mycí linka WashTec má vše pro váš úspěch v podnikání.

Mycí linka WashTec má vše pro váš úspěch v podnikání. Mycí linka WashTec má vše ro váš úsěch v odnikání. ROZSÁHLÝ SORTIMENT: Vždy srávné řešení ro odnikání v oboru mytí vozidel: PORTÁLOVÁ MYCÍ ZAŘÍZENÍ ro kaacitně nízké, střední a vysoké mycí rovozy, MYCÍ

Více

Řetězy 5.1. Informace o produktu 5.2 Řetězy. Vysokovýkonné IWIS DIN Standardní DIN Ekonomické DIN

Řetězy 5.1. Informace o produktu 5.2 Řetězy. Vysokovýkonné IWIS DIN Standardní DIN Ekonomické DIN Strana Informace o roduktu.2 Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187.3 Standardní DIN 8187.1 Ekonomické DIN 8187.21 Standardní s rovnými.27 destičkami DIN 8187 Standardní nerezové.33 DIN 8187 Korozivzdorné

Více

5.1. Hlavní činnost, výroba, propočty výrobní kapacity

5.1. Hlavní činnost, výroba, propočty výrobní kapacity Projekt: Inovace oboru Mechatronik ro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.1. Hlavní činnost, výroba, roočty výrobní kaacity Podnik je usořádaným útvarem lidí a hosodářských rostředků

Více

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1 Joule-Thomsonův jev Fyzikální raktikum z molekulové fyziky a termodynamiky Teoretický rozbor Entalie lynu Při Joule-Thomsonově jevu dochází k nevratné exanzi lynů do rostředí s nižším tlakem. Pro ilustraci

Více

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu . PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky , "Zracováno odle Skácel F. - Tekáč.: Podklady ro Ministerstvo životního rostředí k rovádění Protokolu o PRTR - řehled etod ěření a identifikace látek sledovaných odle Protokolu o registrech úniků a řenosů

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSAVĚ MĚNIČ - MOOR Petr BERNA VŠB - U Ostrava, katedra elektrických strojů a řístrojů Nástu regulovaných ohonů s asynchronními motory naájenými z měničů frekvence řináší kromě nesorných

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série Oběhová čeradla série z Obsah Všeobecné údaje Výkonový rozsah Výrobní rogram, x V, z Tyové klíče 6 GRUNDFOS ALPA 6 GRUNDFOS ALPA+ 6 UP, UPS 6 GRUNDFOS COMFORT 6 Použití

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) B Měření secifického ovrchu sorbentů Vedoucí ráce: Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc. Umístění ráce: S31 1 MĚŘENÍ SPECIFICKÉHO POVRCHU SORBENTŮ 1. CÍL PRÁCE

Více

Model tenisového utkání

Model tenisového utkání Model tenisového utkání Jan Šustek Semestrální rojekt do ředmětu Náhodné rocesy 2005 V této ráci se budu zabývat modelem tenisového utkání. Vstuními hodnotami budou úsěšnosti odání jednotlivých hráčů,

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických ohonů, otelování,ochlazování motorů Určeno ro studenty kombinované formy FS, ředmětu Elektrotechnika II an Dudek únor 2007 Elektrický ohon Definice (dle ČSN 34 5170): Elektrický ohon

Více

Termodynamika ideálního plynu

Termodynamika ideálního plynu Přednáška 5 Termodynamika ideálního lynu 5.1 Základní vztahy ro ideální lyn 5.1.1 nitřní energie ideálního lynu Alikujme nyní oznatky získané v ředchozím textu na nejjednodužší termodynamickou soustavu

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Válečkové řetězy Technické úaje IN 8187 Hlavními rvky válečkového řevoového řetězu jsou: Boční tvarované estičky vzálené o sebe o šířku () Čey válečků s růměrem () Válečky o růměru () Vzálenost čeů určuje

Více

Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu

Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Neil Rasmussen White Paper č. 50 Resumé Zařízení s bočním prouděním vzduchu přinášejí v současných datových střediscích zvláštní problémy

Více

Přehled produktů MYCÍ TECHNOLOGIE AUTOMOBILŮ PRO VŠECHNY POŽADAVKY

Přehled produktů MYCÍ TECHNOLOGIE AUTOMOBILŮ PRO VŠECHNY POŽADAVKY Přehled roduktů MYCÍ TECHNOLOGIE AUTOMOBILŮ PRO VŠECHNY POŽADAVKY PORTÁLOVÁ MYCÍ ZAŘÍZENÍ Mycí technologie automobilů s inovativním náskokem EASYWASH ŠTÍHLÁ SOFTCARE EVO INDIVIDUÁLNÍ design: lus design:

Více

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR HYDROPNEUMATICKÝ AKOÝ AKUMULÁTOR OSP 050 ŠEOBECNÉ INFORMACE ýočet hydroneumatického akumulátoru ZÁKLADNÍ INFORMACE Při výočtu hydroneumatického akumulátoru se vychází ze stavové změny lynu v akumulátoru.

Více

II. ročník, zimní semestr 2. týden P O P U L A Č N Í G E N E T I K A

II. ročník, zimní semestr 2. týden P O P U L A Č N Í G E N E T I K A II. ročník, zimní emetr. týden 3.0. - 7.0.008 P O P U L A Č N Í G E N E T I K A I. . Odhad frekvence receivní alely a zadání v úkolu č. 8a/tr. 0 Kot 30 % nechutnačů PTC ve zkoumané oulaci fenoty genotyy

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ Tomáš Chudárek BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY OSNOVA 1. Úvod k roblematice BRO 2. Zdroje a rodukce odadu 3. Technologiea nakládání

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY - ři zracování tohoto cvičení studenti naváží na cvičení č.4 a č.5 - oužijí zejména vstuní údaje ze cvičení č.4, u kterých bude třeba sladit kombinaci

Více

Tlakové spínače (P/E převodníky)! Pneumatické tlakové spínače (P/E převodník)! Elektronické tlakové spínače (P/E převodník)

Tlakové spínače (P/E převodníky)! Pneumatické tlakové spínače (P/E převodník)! Elektronické tlakové spínače (P/E převodník) Tlakové sínače (P/E řevodníky)! Pneumatické tlakové sínače (P/E řevodník)! Elektronické tlakové sínače (P/E řevodník) 53 Tlakové sínače (P/E řevodníky) Provedení šroubová svorka konstrukční řada 8, 82

Více

1. série. Různá čísla < 1 44.

1. série. Různá čísla < 1 44. série Téma: Termínodeslání: Různá čísla ½ º Ò ½ ½º ÐÓ je řirozené q9+9 q 6+ 9 9 6 ¾º ÐÓ `5+ 6 998 není řirozené º ÐÓ Nechť c je řirozené číslo Rozhodněte, které z čísel c+ c a c c je větší a své tvrzení

Více

Základní vzory. pro řešení spotřebitelských problémů. www.dtest.cz. Reklamace výrobků. Odstupování a rušení smluv. Telekomunikace.

Základní vzory. pro řešení spotřebitelských problémů. www.dtest.cz. Reklamace výrobků. Odstupování a rušení smluv. Telekomunikace. www.dtest.cz Reklamace výrobků Odstuování a rušení smluv Telekomunikace Energetika Základní vzory Dozorové orgány ro řešení sotřebitelských roblémů Sotřebitelský roblém? Volejte oradnu dtestu 299 149 009!

Více

8 Simulace a měření poruchových stavů části elektrizační soustavy

8 Simulace a měření poruchových stavů části elektrizační soustavy 8 Část elektrizační soustavy - 1-8 Simulace a měření oruchových stavů části elektrizační soustavy 8.1 Parametry rvků elektrizační soustavy Synchronní generátor SG 12,5 kva (Měření arametrů synchronního

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

Infrastruktura IT4Innovations. Ing. Zbyněk Schmejkal

Infrastruktura IT4Innovations. Ing. Zbyněk Schmejkal Ing. Zbyněk Schmejkal Napájení a zálohování zdroje VN a NN Chladící okruhy superpočítačů Anselm a Salomon Zabezpečení proti požáru Základní provozní a technické údaje Rozvodná soustava VN: 22 kv ; 50 Hz

Více

KLUZNÁ LOŽISKA. p s. Maximální měrný tlak p Max (MPa) Střední měrný tlak p s (Mpa) Obvodová rychlost v (m/s) Součin p s a v. v 60

KLUZNÁ LOŽISKA. p s. Maximální měrný tlak p Max (MPa) Střední měrný tlak p s (Mpa) Obvodová rychlost v (m/s) Součin p s a v. v 60 KLUZNÁ LOŽIKA U PM oužití ro uložení ojnic, klikovýc a vačkovýc řídelů, vaadel a kol rovodů, Zde dnes výradně kluná ložiska s řívodem tlakovéo maacío oleje. Pro rvní návr se oužívá nejjednoduššíc metod

Více

Poptávka se výrobci jeví jako exogenně daná cena: D(p) - odvětvová poptávka, d(p) - poptávka po produkci firmy tvořící 1/50 D(p) d(p)

Poptávka se výrobci jeví jako exogenně daná cena: D(p) - odvětvová poptávka, d(p) - poptávka po produkci firmy tvořící 1/50 D(p) d(p) Model dokonalé konkurence, modely nedokonalé konkurence. Model dokonalé konkurence Předoklady: 1. každý výrobce maximalizuje zisk 2. všichni vyrábí jediný rodukt nerozlišitelný od ostatních (jednotná kvalita,

Více

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití I I I. N á v r h N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách říustného znečištění ovrchových vod a odadních vod, náležitech ovolení k

Více

EasyWash ZÁKLADNÍ MODEL

EasyWash ZÁKLADNÍ MODEL EasyWash ZÁKLADNÍ MODEL EasyWash Základní model k mytí vozidel ro interní i veřejný rovoz EASYWASH Mycí linka EasyWash nabízí všechny možnosti ro rofesionální mytí vozidel Efektivní mytí s otimálním oměrem

Více

Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER

Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER 1/6 Jaroslav Přibyl, 1. 2. 2008 Přehled použitých termínů a zkratek, základní pojmy Availability Reliability MTBF MTTR Redundancy SPOF (single

Více

Příklady z přednášek Statistické srovnávání

Příklady z přednášek Statistické srovnávání říklad z řednášek Statstcké srovnávání Jednoduché ndvduální ndex říklad V následující tabulce jsou uveden údaje o očtu závažných závad v areálu určté frm zjštěných a oravených v letech 9-998. Závažná závada

Více

F4 SÍLA, PRÁCE, ENERGIE A HYBNOST

F4 SÍLA, PRÁCE, ENERGIE A HYBNOST F4 SÍLA, PRÁCE, ENERGIE A HYBNOST Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti F4 SÍLA, PRÁCE, ENERGIE A HYBNOST Prvními velmi důležitými ojmy jsou mechanická ráce a otenciální energie

Více

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., 20.5. 2012) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., 20.5. 2012) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež, statistika.

Více

Rozhodovací stromy Marta Žambochová

Rozhodovací stromy Marta Žambochová Rozhodovací stromy Marta Žambochová Obsah: 1 Úvod... Algoritmy ro vytváření rozhodovacích stromů... 3.1 Algoritmus CART... 3.1.1 lasifikační stromy... 3.1. Regresní stromy... 4. Algoritmus ID3... 4.3 Algoritmus

Více

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout?

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout? 2.6.7 Fázový diagram Předoklady: 2606 Př. 1: Poiš děje zakreslené v diagramu křivky syté áry. Za jakých odmínek mohou roběhnout? 4 2 1 3 1) Sytá ára je za stálého tlaku zahřívána. Zvětšuje svůj objem a

Více