Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut pro studium perspektivních technologií (Sevilla) Udržitelnost v průmyslu, Energetika a doprava Evropská kancelář IPPC Integrovaná prevence a regulace znečistění Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka Konečný návrh, červen 2005 i

2 Tento dokument je jedním z řady předpokládaných dokumentů, jak jsou uvedeny níže (v době tisku nebyly návrhy všech dokumentů připraveny. Plný název Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro intenzivní chov drůbeže a prasat Referenční dokument o hlavních zásadách monitoringu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách činění kůží a usní Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu papíru a celulózy Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ve výrobě železa a oceli Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu výroby cementu a vápna Referenční dokument o uplatňování nejlepších dostupných technologií pro průmyslové chladící soustavy Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu výroby chlóru a alkálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu zpracování železných kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu neželezných kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v textilním průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro rafinérie ropy a plynu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu velkoobjemových organických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v systémech čistění odpadních vod a odpadních plynů a hospodaření s nimi v chemickém průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v kovárenském a slévárenském průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro emise za skladů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro ekonomiku a vzájemné působení médií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovny Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro hospodaření s hlušinou a jalovinou v hornictví Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování odpadů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu velkoobjemových anorganických chemikálií (čpavku, kyselin a hnojiv) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro spalování odpadu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu polymerů Referenční dokument o energeticky efektivních technikách Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu jemných organických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu speciálních anorganických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy s použitím rozpouštědel Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu velkoobjemových anorganických chemikálií (pevných látek a ostatních) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu keramických výrob Kód BREF ILF MON TAN GLS PP I&S CL CV CAK FMP NFM TXT REF LVOC CWW FM SF ESB ECM LCP SA MTWR STM WT LVIC-AAF WI POL ENE OFC SIC STS LVIC-S CER ii

3 SOUHRN PRO VEDENÍ ORGANIZACE Úvod Souhrn pro vedení organizace Tento referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF) v průmyslu potravin, nápojů a mléka odráží výměnu informací prováděnou podle článku 16.2 směrnice rady 96/61/ES. Tento souhrn pro vedení společnosti popisuje hlavní zjištění, souhrn zásadních závěrů BAT a s tím spojených úrovní spotřeby a emisí. Je třeba jej číst ve spojení s předmluvou, která vysvětluje cíle tohoto dokumentu, jak má být používán a právní termíny. tento souhrn pro vedení lze číst a chápat jako samostatný dokument, ale v souhrnu nezachycuje všechny složitosti úplného textu tohoto dokumentu. Nemá tudíž být používán jako náhražka textu celého tohoto dokumentu, jako nástroj při rozhodování o BAT. Rozsah Tento dokument odráží výměnu informací o činnostech uvedených v příloze 1 odst. 6.4 písm. (b) a (c) směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice IPPC), tj. 6.4 (b) Úprava a zpracování, určené pro výrobu potravinářských výrobků z: živočišných surovin (jiných, než mléko) s výrobní kapacitou pro hotový výrobek vyšší, než 75 tun za den; rostlinných surovin s výrobní kapacitou pro hotový výrobek vyšší, než 300 tun za den (průměrná hodnota za čtvrtletí); (c) Úprava a zpracování mléka, při množství přijatého mléka přesahujícím 200 tun za den (průměrná hodnota za rok) Tento rozsah zahrnuje celý rozsah činností vyrábějících potraviny pro lidskou spotřebu a krmiv, které lze nalézt v evropských zařízeních s kapacitou přesahující shora uvedené prahové hodnoty. Tento dokument se nezabývá činnostmi v malém měřítku, jako je dodávka hotových jídel nebo aktivity v restauracích, nebo činnosti, které nepoužívají živočišné ani rostlinné suroviny. Také jsou vyloučeny činnosti, které výrobě předcházejí, jako je zemědělství, lov, porážka zvířat a výroby nepotravinářských produktů, jako je mýdlo, svíčky, léčiva; také je vyloučena výroba želatiny a klihu z kůží, usní a kostí. Balení zahrnuto není, s výjimkou balení potravinářských produktů ve (výrobních) objektech. Obecné informace (kapitola 1) Průmysl potravin, nápojů a mléka ( FDM ) Průmysl FDM vyrábí jak hotové výrobky, určené pro spotřebu, tak meziprodukty, určené k dalšímu zpracování. V porovnání s mnoha jinými odvětvími je velmi rozmanitý. Tuto rozmanitost lze vidět ve velikosti a povaze společností, velkém výběru různých surovin, produktů a procesů a jejich početných kombinacích, stejně jako ve výrobě sjednocených globální výrobků a početných speciálních nebo tradičních výrobků jak v národním, tak i regionálním měřítku: Velký podíl společností tvoří malé a střední podniky (SME), ačkoliv většina zaměstnává více, než 20 lidí. Průmysl FDM je vystaven nejrůznějším lokálním ekonomickým a sociálním podmínkám a podmínkám prostředí a podléhají různým národním právním předpisům. Sektor je rozptýlen po celé Evropě, stejně v průmyslových jako v zemědělských oblastech. Sektor je čistým vývozcem z EU. Přes v poslední době rostoucí homogenitu modelů spotřeby a nakupování u rostoucí řady různého zboží, produkty FDM si stále zachovávají prvky kulturních specifik. Takže ačkoliv si spotřebitelé přejí mít možnost nakupovat stejné položky a stejnou jakost zboží po celém území evropské patnáctky (EU-15), požadují také možnosti a výběr různých produktů, souvisejících s jejich vlastní tradicí a kulturou. Důležitost bezpečnosti potravin při zpracování FDM Podobně jako ekologické záležitosti, existují další zákonné požadavky a zákazy, které je nutno brát v úvahu při identifikaci BAT v průmyslu FDM. Veškerá potravinářská výrobní zařízení musí splňovat potřebné potravinářské bezpečnostní normy a zákony. Ty mohou mít vliv na ekologické záležitosti, například se vyžaduje častý úklid a čistění, při nichž se používá horká voda a detergenty. Péče byla věnována tomu, aby se zajistilo, že nic v tomto dokumentu není ve sporu s příslušnou legislativou, kterou se řídí bezpečnost a hygiena potravin. iii

4 Sektor FDM a životní prostředí Nejvýznamnější problémy životního prostředí související se zařízeními FDM jsou spotřeba a kontaminace vody, spotřeba energie a omezování odpadů na minimum. Většina vody, která se nepoužije jako přísada, se nakonec objeví v proudu odpadních vod. Nečistěná voda z výrob FDM má vysoké hodnoty ChSK a BSK. Tyto úrovně mohou být krát vyšší než má domovní odpadní voda. Koncentrace pevných látek se mění od zanedbatelné až ke mg/l. Nečistěná voda z některých odvětví, např. ze zpracování masa, ryb, či mléka, či z výroby rostlinných olejů, obsahuje vysoké koncentrace tukových látek (tuků, olejů a mastných látek FOG ). Mohou se objevit také vysoké obsahy fosforu, zvláště tam, kde se v procesu užívají velká množství fosforečné kyseliny, např. při odstraňování gumovitých látek z rostlinných olejů nebo při čistění a úklidu. Sektor FDM je závislý na energii pro zpracování, stejně jako pro udržování čerstvého stavu a zajišťování bezpečnosti potravin. Hlavními zdroji pevných výstupů jsou rozlití, úniky, přetečení, vadné a vrácené produkty, přirozené ztráty, zadržovaný materiál který nelze volně vypustit do dalšího stupně procesu a teplem vytvořené usazeniny. Hlavními látkami znečisťujícími atmosféru z procesů FDM jsou prach a zápach. Zápach je lokální problém související buď s procesem nebo skladováním surovin, vedlejších produktů nebo odpadu. Síly, které tlačí na zlepšenou ekologickou výkonnost, se mění. například tradiční úsilí o maximální využití materiálů má za následek snížení produkce odpadu. Nyní se objevuje přístup, který je bezprostředněji spjat s ochranou životního prostředí, ačkoliv představuje problém pro sektor, např. pokud jde o snížení spotřeby vody a energie a používání obalů, při stálém zachování hygienických norem. Aplikované procesy a technologie (kapitola 2) Všechny procesy používané v odvětví nelze v tomto dokumentu podrobně popisovat, ale z celého sektoru zachycuje velmi rozsáhlou část. Kapitola 2 se dělí na dvě části. odstavce 2.1 až popisují procesy na úrovni jednotkových operací. Mnohé z nich jsou používány v několika jednotlivých odvětvích FDM. Procesy, které jsou nejběžněji používány v sektoru FDM, se popisují v devíti kategoriích, tj. příjem a příprava materiálu, zmenšování velikosti (desintegrace), míchání a tvarování; separační technologie; technologie zpracování produktů; tepelné zpracování; zahušťování teplem; zpracování odnímáním tepla; operace po zpracování; a procesy pomocných látek a energií. V každé z těchto kategorií se popisují čtyři až čtrnáct jednotkových operací. Odstavce 2.2 až popisují použití těchto jednotkových operací v některých z větších jednotlivých odvětví FDM. Současné úrovně spotřeby a emisí (kapitola 3) Kapitola 3 sleduje členění kapitoly 2. V tomto dokumentu stejně, jako uvádí údaje o spotřebě a emisích, tato kapitola obsahuje další informace o výstupech, které nejsou finálním produktem a nejsou likvidovány jako odpad, např. o vedlejších produktech. Odstavce 3.1 až uvádějí některé údaje o celkové spotřebě a emisích pro sektor FDM jako celek a podávají přehled o hlavních důvodech jeho charakteristik spotřeby a emisí.. Sektor FDM je velký uživatel vody jako složky produktu, čistícího prostředku, prostředku dopravy a zásobování systémů technických služeb Asi 66 % použité celkové čerstvé sladké vody má jakost pitné vody. V některých odvětvích, např. mlékárnách a výrobnách nápojů má až 98 % čerstvé vody jakost pitné vody. Na vyhřívání procesů se spotřebuje asi 29 % celkové energie, používané v sektoru FDM. Chlazení a mrazení procesů dělá asi 16 % z použité celkové energie. Odstavce 3.2 až udávají některé údaje o spotřebě a emisích pro ty jednotlivé jednotkové operace, které popisuje kapitola 2. Tyto informace jsou uvedeny pod nadpisy voda, atmosférické emise, pevný výstup, energie a hluk. Odstavce 3.3 až přinášejí údaje o spotřebě a emisích pro některá jednotlivá odvětví FDM. Tato struktura umožňuje čtenáři porovnávat jednotlivá odvětví a sektor jako celek na úrovni jednotkových operací. Spousta informací jsou kvalitativní údaje. Kvantitativní informace nejsou často dobře vysvětleny v tom, jaké provozní nebo technologické prostředky byly použity a jaké metody či podmínky sběru dat byly uplatněny. Pro některá jednotlivá odvětví FDM a dokonce pro některé jednotkové operace jsou k dispozici data atmosférických emisích a produkci odpadních vod. Minimalizace odpadu se obecně považuje za nákladově efektivní cíl pro všechny výrobce, ale porovnávací hodnoty nejsou snadno dostupné, protože percentuální podíl surovin, který přechází do hotového produktu, je různý. iv

5 Úrovně podrobnosti, s kterou se uvádějí data pro každé jednotlivé odvětví, se značně různí. Technologie, které je třeba vzít v úvahu při určování BAT (kapitola 4) Kapitola 4 obsahuje podrobné informace, používané TWG pro určování BAT pro sektor FDM, ale neposuzuje, zda nějaká technologie je nebo není BAT. Sleduje obecné členění kapitol 2 a 3 a začíná informacemi, použitelnými pro všechny nebo některé sektory FDM a končí specifickými informacemi pro jednotlivá odvětví FDM. Popisuje se přes 370 technologií, obecně pod standardními nadpisy Popis, Dosažené ekologické výhody, Vzájemné účinky médií, Provozní údaje, Použitelnost, Ekonomika, Důvody pro realizaci, Příklady provozů a Literatura. Toto standardní členění napomáhá při kvalitativním i kvantitativním porovnávání technologií. Tato kapitola obsahuje technologie jak do procesu integrované, tak na konci potrubí. U většiny technologií se uvádí více, než jedna ekologická přednost a některé jeví vzáj emné účinky médií. Mnohé řeší problémy snižování spotřeby a kontaminace vody na minimum, spotřeby energie a zvyšování využití surovin na maximum s následnou minimalizací odpadu. U mnoha z nich nebyly poskytnuty údaje o fin ančních nákl adech či přínosech, ale jejich skutečné používání poskytuje důkaz jejich ekonomické životaschopnosti. Technologie, které jsou použitelné ve všech zařízeních FDM jsou popsány jako první, v odstavcích 4.1 až Patří k nim provozní praktiky, tj. nástroje řízení, školení, projekce/konstrukce zařízení a výrobních celků, údržba a metodika prevence a minimalizace spotřeby vody a energie a produkce odpadu. Další technologie jsou více technického rázu a týkají se řízení výroby, techniky regulace procesů a výběru matriálů. Obecné technologie skladování se neuvádějí, protože jsou předmětem dokumentu BREF Skladování [95,EC,2005]. Specifické technologie související se skladováním potravin, které snižují na minimum spotřebu energie na chlazení, odpady a zápach spojený s rozkladem potravin, jsou tu obsaženy. Technologie, které se používají v jistém počtu odvětví FDM se pak popisují v odstavcích 4.2 až Ty se zabývají způsoby používání některých specifických jednotkových operací, popsaných v kapitole 2. Čistění zařízení a výrobních celků se popisuje v odstavcích 4.3 až Výběr a používání čistících a desinfekčních prostředků musí zajistit účinnou hygienickou kontrolu, ale s patřičným uvážením důsledků pro životní prostředí. Technologie na konci potrubí pro snížení atmosférických emisí na minimum a pro čistění odpadních vod se popisují v odstavcích 4.4 až a Zařazení těchto odstavců posiluje důležitost upřednostňování technologií integrovaných do procesu pro prevenci a snižování emisí do atmosféry a do vody, jak je to nejvíce možné. Když jsou technologie na konci potrubí potřebné, jsou řešeny tak, aby snižovaly jak koncentrace, tak průtoky znečisťujících látek pocházejících z procesu nebo jednotkové operace. Technologie, popsané pro minimalizaci atmosférických emisí neobsahují příliš informací o své použitelnosti nebo použití v jednotlivých odvětvích FDM. Naopak, technologie čistění odpadních vod obsahují více informací o své použitelnosti či používání v jednotlivých odvětvích FDM a řeší čistění typických emisí z provozů FDM, které obsahují vysoké koncentrace BSK, ChSK, FOG, dusíku a fos foru. Odstavce 4.6 až se zabývají prevencí nehod v zařízeních FDM. Tyto odstavce popisují metodiku prevence nehod a minimalizace jejich dopadu na životní prostředí. Technologie, které jsou použitelné pouze v jednotlivých odvětvích FDM, se popisují v odstavcích Většina z nich se vztahuje ke konkrétním jednotkovým operacím v jednotlivých odvětvích FDM. Nejlepší dostupné technologie (kapitola 5) Způsob, jakým jsou závěry BAT uváděny v kapitole 5, je znázorněn na níže uvedeném diagramu. Závěry BAT jsou uvedeny ve dvou vrstvách. První vrstva ukazuje odstavce, vypisující BAT pro všechna zařízení FDM a druhá vrstva ukazuje odstavce, kde jsou uvedeny dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví. Kapitola 5 dodržuje stejné členění jako kapitola 4. Mnohé z těchto BAT jsou operačního charakteru (souvisejí s obsluhou) a vyžadují tudíž jen malé investice do nových zařízení. jejich uplatnění může vyžadovat určitou investici např. do školení, údržby nebo monitoringu a přezkoumání úrovní výkonnosti. v

6 Závěry představují to, co TWG považovala za BAT v obecném smyslu pro odvětví FDM na základě inform ací z kapitoly 4 a s uvážením definice nejlepší dostupné technologie podle článku 2.11 a úvah, uvedených v příloze IV směrnice. tato kapitola nestanoví limitní hodnoty spotřeby a emisí, ale podává inform ace pro směrování průmyslu, členských států a veřejnosti o dosažitelných úrovních spotřeby a emisí, používají-li se specifikované technologie. Následující odstavce shrnují klíčové závěry BAT, týkající se nejvýznamnějších ekologických problémů. Jen několik málo BAT poskytuje jen jeden přínos pro životní prostředí, proto nejsou řazeny podle ekologických problémů. BAT mají různé přístupy k ochraně životního prostředí jako celku. sahají od technik kolem celkového řízení a provozu, které jsou použitelné ve všech zařízeních FDM až k používání velmi specifických technologií v některých jednotlivých odvětvích FDM. Během diskuse informací vyměňovaných TWG byla nadhozena a prodiskutována řada problémů. V tomto souhrnu jsou zdůrazněny jen některé z nich a proto nemá být čten namísto kapitoly Nejlepší dostupné technologie, která dále nemá být studována odděleně od zbytku tohoto dokumentu. vi

7 Jak jsou závěry BAT uváděny pro závody FDM vii

8 Obecné BAT pro celý sektor FDM Ačkoliv je sektor FDM rozmanitý, mají jednotlivá odvětví společné problémy, např. podobné klíčové ekologické problémy, a stejné BAT jsou použitelné pro prevenci a regulaci spotřeb a emisí, např. suché čistění pro minimalizaci např. spotřeby vody. Některé BAT mohou být také použity pro více, než jeden ekologický problém, například údržba chl adících zařízení za účelem zabránění úniku amoniaku, nebo údržba strojního zařízení na stahování ryb kvůli minimalizaci odpadu, způsobeného nežádoucím odstraňováním rybího masa při stahování. Celkové řízení BAT celkového řízení (hospodaření) přispívají celkové minimalizaci úrovní spotřeby a emisí tím, že poskytují systémy práce, které podporují správné praktické postupy a zvyšují uvědomělost. BAT se soustřeďují na problémy, jako je používání systému ekologického hospodaření, zajišťování školení, používání programu plánované údržby, používání a udržování metodiky prevence a minimalizace spotřeby vody a energie a produkce odpadu a realizace systému pro monitoring a přezkoumávání úrovní spotřeby a emisí jak pro jednotlivé výrobní procesy, tak na úrovni závodu. Celkový provoz Jiné BAT řeší některé klíčové ekologické problémy bezprostředněji, např. suchá doprava pevných surovin FDM, produktů, paralelních produktů, vedlejších produktů a odpadu. Tím se snižuje spotřeba vody a následně i produkce a znečistění odpadních vod. Zvyšuje se také potenciál pro regeneraci a recyklaci látek vznikajících v procesu, které mohou být v mnoha případech prodávány k použití jako krmiva, čímž se snižuje produkce odpadu. Jiným příkladem, použitelným pro celý sektor FDM, je segregace výstupů za účelem optimalizace jejich použití, opakovaného použití, regenerace, recyklace a likvidace, a minimalizace znečistění odpadních vod. V sektoru FDM existují četné příklady, kdy se suroviny, částečně zpracované potraviny a hotové produkty, buď původně určené pro lidskou spotřebu, nebo z nichž byla ta část, určená pro lidskou spotřebu, již odstraněna, mohou být použity jako krmivo pro zvířata. To má jak ekologické, tak ekonomické výhody. Obecné použití techniky Mezi některé BAT, jež se více opírají o techniku, patří uplatnění a používání regulačních prvků procesů, například používání analytických, měřících a regulačních technologií pro snižování odpadu materiálů a vody a pro snižování tvorby odpadních vod při zpracování, čistění a úklidu.příkladem toho může být měření zákalu pro soustavnou kontrolu jakosti procesní vody a optimalizaci regenerace materiálu či produktu z vody a opakované používání vody pro čistění a úklid. Spolupráce s partnery, provádějícími předchozí a následující akce/operace Operace těch, kdo jsou zapojeni do dodávek surovin a ostatních látek do zpracovatelských závodů FDM, včetně zemědělců a dopravců, mohou mít ekologické důsledky v těchto závodech FDM. Podobně, závod FDM může mít (nepříznivý) dopad na ty závody, které zásobuje, včetně jiných závodů FDM. Je nutné, aby BAT usilovaly o spolupráci s partnery proti proudu i po proudu, aby se vytvořil řetězec ekologické odpovědnosti za účelem snížení znečistění a ochrany životního prostředí jako celku, např. poskytováním čerstvých matriálů v době, kdy jsou potřebné, což minimalizuje energii, potřebnou k jejich skladování, stejně jako odpad a zápach související s jejich rozkladem. Čistění/úklid zařízení a závodů Používání BAT pro čistění snižuje spotřebu a znečistění vody, tvorbu odpadu, spotřebu energie a množství používaných škodlivých detergentů. Spolu s ostatními BAT, BAT pro čistění snižují na minimum kontakt vody s materiály FDM, např. optimalizovaným používáním suchého čistění. Mezi ekologické přínosy patří snížená spotřeba vody a snížený objem odpadní vody, snížené strhávání materiálů do odpadní vody a tudíž i snížené úrovně např. hodnot ChSK a BSK. Používání různých suchých čistících technologií zvyšuje potenciál pro regeneraci a recyklaci látek, tvořených v procesu. Snižuje také spotřebu energie, potřebné pro ohřev vody na čistění a používání detergentů. K jiným BAT souvisejícím s čistěním náleží čistění uzavřených zařízení bez demontáže, minimalizace používání (komplexonů) EDTA a vyhýbání se použití halogenovaných oxidačních biocidů. Dodatečné BAT pro některé procesy a jednotkové operace, používané v několika odvětvích FDM Skupina TWG dosáhla závěrů BAT pro některé jednotlivé jednotkové operace, které se používají v řadě, obvykle ne však ve všech, jednotlivých odvětvích FDA. BAT jsou vybrány pro příjem a expedici materiálů, odstředění a separaci, uzení, vaření, smažení, konzervaci v plechovkách, láhvích a sklenicích, odpařování, mrazení a chlazení, balení, výrobu a použití energie, používání vody, systémy se stlačeným vzduchem a parní systémy. viii

9 Používáním mnohých těchto BAT se dosahuje snížení spotřeby energie, např. použitím vícestupňových odparek, optimalizací rekomprese par vzhledem k dostupnosti tepla a energie v závodě, pro zahušťování kapalin. Mnohé snižují spotřebu energie optimalizací provozních podmínek. Některé snižují atmosférické emise, například při uzení, kde BAT má dosáhnout úrovně atmosférických emisí TOC (celk. organického uhlíku) <50 mg/nm 3. Minimalizace atmos féri ckých emisí a čistění odpadních vod Je třeba využívat do procesu integrované BAT, které snižují na minimum atmosférické emise výběrem a používáním látek a techniky. Výběr technologií (dodatečného) snižování atmosférických emisí a čistění odpadních vod může být proveden, jestliže se vyžaduje další regulace. Například BAT má optimalizovat používání suchého čistění a tím se sníží objem odpadních vod a hmotový tok pevných potravinářských materiálů v nich, čímž se také sníží požadavek na čistění odpadních vod. BAT má používat strategii regulace atmosférických emisí a, pokud není v kapitole BAT uvedeno něco jiného, tam, kde do procesu integrované BAT, snižující na minimum atmosférické emise výběrem a používáním látek a používáním techniky nedosahují emisních úrovní 5-20 mg/nm 3 suchého prachu, 35 až 60 mg/nm 3 mokrého/lepivého prachu a <50 mg/nm 3 TOC, je třeba těchto úrovní dosáhnout použitím technologií (dodatečného) snižování. V otázce, zda je lepší čistit odpadní vody ze závodů FDM v závodě nebo mimo závod, kromě některých primárních technologií, nebyly dosaženy celkové závěry. Pokud není v kapitole BAT uvedeno něco jiného, mají emisní hodnoty uvedené v následující tabulce informativní pro emisní úrovně, které by mohly být dosahovány technologiemi, které obecně představují BAT. Nemusí nutně představovat v současnosti v průmyslu dosahované úrovně, jsou ale založeny na odborném posouzení (skupinou) TWG. Parametr Koncentrace (mg/l) BSK 5 <25 ChSK <125 TSS <50 ph 6 9 Oleje a tuky <10 Celkový dusík <10 Celkový fosfor 0,4-5 Lze dosáhnout lepších úrovní BSK 5 a ChSK. Dosažení uvedených koncentrací celkového dusíku a celkového fosforu není vždy možné nebo nákladově efektivní z hlediska místních podmínek. Typická jakost odpadní vody z FDM po vyčistění Jeden členský stát zaregistroval odlišný názor. Nesouhlasí s poznámkou v tabulce, protože se domnívá, že odchylky od BAT, např, kvůli místním podmínkám, jsou přípustné pouze za účelem posílení požadavků povolení. Uvolnění do prostředí při nehodě Uvádí se několik BAT, které se týkají identifikace potenciálních nehod, posuzování rizik, realizace ovládacích/regulačních prvků, vypracování a zkoušek plánů pro nouzové situace a poučení z minulých nehod a nehod, k nimž téměř došlo. Dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví FDM Byly určeny dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví FDM. Obecné BAT v odstavcích 5.1 až se vztahují na tato odvětví a na další odvětví, pro která nebyly stanoveny žádné dodatečné BAT. Použití např. obecné BAT, jako je segregace výstupů a optimalizace použití suchého čistění, může významně snížit celkový ekologický dopad procesu. Dodatečné BAT pro odvětví masa a drůbeže platí pro specifické jednotkové operace, používané v některých součástech tohoto odvětví. Snižují spotřebu vody, energie a obalů. Hlavními přínosy pro životní prostředí dodatečných BAT pro odvětví ryb, měkkýšů a korýšů jsou snížení odpadů a menší spotřeba vody; některé se používají pro rozmrazování, odšupinování, stahování, kuchání a filetování ryb. Byly například stanoveny BAT pro rozmrazování makrel, aby se dosáhlo spotřeby vody <2 m 3 /t surových ryb, pro rozmrazování bílých ryb se spotřebou vody 1,8 až 2,2 m 3 /t surových ryb a rozmrazování krevet a garnátů jednou nebo druhou technologií pomocí filtrované vody z loupání. ix

10 Pro odvětví ovoce a zeleniny BAT řeší skladování, suchou separaci zmetkových surovin, sběr hlíny, loupání, blanšírování a optimalizaci opakovaného používání vody. Použití BAT vede na maximální výtěžky produkce, materiál nevyužitý v hlavním produktu se použije pro jiné účely, často jako krmivo pro zvířata a tím se následně sníží tvorba odpadu. K ekologickým přínosům používání bat při skladování, loupání/odslupkování a blanšírování patří mj. snížení spotřeby energie. Přínosy pro životní prostředí z aplikace dodatečných BAT v průmyslu rostlinných olejů a tuků spočívají zejména v snížení spotřeby energie a v regeneraci hexanu, používaného pro extrakci. Byla stanovena jedna emisní úroveň, spojená s BAT, tj. BAT je užívání cyklonů pro snížení emisí mokrého prachu, pocházejícího z extrakce rostlinných olejů tak, aby se dosáhlo úrovně emisí mokrého prachu <50 mg/nm 3. Existují dodatečné BAT pro mlékárny a specifické BAT pro výrobu tržního mléka, sušeného mléka, másla, sýrů a zmrzliny. Tyto BAT se používají ve specifických částech procesů a pro čistění. řeší spotřebu vody, spotřebu energie a prevenci odpadu. Jsou to BAT jak provozního, tak technického rázu. Úrovně spotřeby a emisí, indikativní pro úrovně, kterých lze dosáhnout použitím v procesu integrovaných BAT, byly stanoveny na základě dosažených úrovní, které uvádí TWG. Tato rozmezí jsou uvedena v následující tabulce. Odráží se v nich variabilita provozních podmínek. Spotřeby energie se mohou lišit například v důsledku různých objemů produkce. V teplém klimatu se spotřebuj e více energie na chlazení a naopak. Spotřeby vody a úrovně emisí odpadních vod se mohou lišit například kvůli rozdílné skladbě produktů, velikosti šarží a čistění. Úrovně emisí odpadních vod mohou být nižší vzhledem k úrovním spotřeby vody, protože mnohé mlékárny měří odběr chladící vody, ale vypouštějí ji bez měření. V teplém klimatu se voda může ztrácet odparem. Výroba tržního mléka z 1 litru přijatého mléka Spotřeba energie Spotřeba vody Odpadní voda 0,07 0,2 kwh/l 0,6 1,8 l/l 0,8 1,7 l/l Výroba sušeného mléka z 1 litru přijatého mléka 0,3 0,4 kwh/l 0,8 1,7 l/l 0,8 1,5 l/l Výroba 1 kg zmrzliny 0,6 2,8 kwh/kg 4,0 5,0 l/kg 2,7 4,0 l/kg Úrovně spotřeby a emisí spojené s některými mlékárenskými procesy Použití dodatečných BAT pro výrobu škrobu řeší hlavně snížení spotřeby vody a produkce odpadních vod, zvláště opakovaným používáním vody. Opakované používání vody řeší také BAT pro cukrovarnictví. Minimalizace spotřeby energie se také dosahuje vyloučením sušení řepných řízků, jestliže je k dispozici výstup pro lisované řepné řízky, např, krmivo pro zvířata; jinak se řepné řízky mají sušit v parních sušárnách nebo vysokoteplotních sušárnách, spojených s opatřeními pro snížení atmosférických emisí. Hlavní ekologické problémy řešené použitím dodatečných BAT pro odvětví kávy souvisejí se spotřebou energie a atmosférickými emisemi, včetně zápachu. Tam, kde při pražení kávy do procesu integrované BAT, snižující na minimum emise do ovzduší výběrem a používáním látek a použitou technologií, nedosahují úrovně emisí 5-20 mg/nm 3 suchého prachu a <50 mg/nm 3 TOC pro světle praženou kávu (dosáhnout této úrovně je obtížnější se zvyšující se tmavostí pražení); je (technologií) BAT, když se těchto úrovní dosáhne použitím technologií (dodatečného) snižování. Emisní úrovně pro NO x byly poskytnuty příliš pozdě, než aby je TWG mohla plně ověřit a jsou uvedeny v závěrečných poznámkách. Dodatečné obecné BAT pro výrobu nápojů řeší, jak se vyhnout produkci CO 2 přímo fosilních paliv, regeneraci kvasinek, sběr použitých filtračních materiálů a výběr a optimalizované využití myček láhví. Použití dodatečných BAT pro vaření piva snižuje spotřebu energie i vody. Pro pivovarnictví je BAT dosažení úrovně spotřeby vody 0,35 až 1 m 3 na hektolitr vyrobeného piva. Aplikace dodatečné BAT ve vinařském průmyslu provádí opakované použití alkalického roztoku používaného pro čistění po stabilizaci chladem a řeší způsob jeho konečné likvidace tak, aby zabránila narušení chodu čistírny odpadních vod. Nově se objevující technologie(kapitola 6) Kapitola 6 obsahuje jednu technologii, která dosud nebyla komerčně využita a je stále ve fázi výzkumu nebo vývoje. Je to použití UV a ozonu při absorpci pro potlačování zápachu. Byla sem zahrnuta, aby se zvýšilo povědomí o každé další revizi tohoto dokumentu. x

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2011 K(2011) 4598 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30.6.2011 o dotazníku na období 2012 2014, který se týká směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI Antonín Jelínek, Martin Dědina Výzkumný ústav zemědělské techniky Abstrakt Pojem správné zemědělské praxe je zaveden

Více

2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Úloha MPO v procesu integrovaného povolování a systém zpracování a přijímání dokumentů BREF v EU Integrovaná prevence Omezování znečištění z průmyslové a zemědělské činnosti patří mezi priority Evropské

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová

Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová Cíle subprojektu v roce 2009 Vytvořit aktuální databázi technologií zpracování odpadů dále jen databáze

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

energetická účinnost

energetická účinnost EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ SVS SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM Institut pro studium perspektivních technologií Oddělení konkurenceschopnosti a udržitelnosti Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi PROČ JSME SE SEŠLI??? Proč jsme pozvali Vás? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY,

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 1,3/xx/01 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v ph (Referenční metoda) ČSN ISO 14637 57 0102 Únor Milk - Determination of urea content

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Modul 6 Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení )

Více

Principy ochrany životního prostředí

Principy ochrany životního prostředí Principy ochrany životního prostředí a její právní úpravy Filip Dienstbier Principy a jejich role v právu pojem princip, zásada pravidlo chování preskriptivnost, normativnost vůdčí ideje, výchozí myšlenky

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: ZPRACOVÁNÍ REFERENČNÍCH DOKUMENTŮ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Učební osnova předmětu Chemická technologie

Učební osnova předmětu Chemická technologie Učební osnova předmětu Chemická technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více