Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut pro studium perspektivních technologií (Sevilla) Udržitelnost v průmyslu, Energetika a doprava Evropská kancelář IPPC Integrovaná prevence a regulace znečistění Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka Konečný návrh, červen 2005 i

2 Tento dokument je jedním z řady předpokládaných dokumentů, jak jsou uvedeny níže (v době tisku nebyly návrhy všech dokumentů připraveny. Plný název Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro intenzivní chov drůbeže a prasat Referenční dokument o hlavních zásadách monitoringu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách činění kůží a usní Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu papíru a celulózy Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ve výrobě železa a oceli Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu výroby cementu a vápna Referenční dokument o uplatňování nejlepších dostupných technologií pro průmyslové chladící soustavy Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu výroby chlóru a alkálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu zpracování železných kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu neželezných kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v textilním průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro rafinérie ropy a plynu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu velkoobjemových organických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v systémech čistění odpadních vod a odpadních plynů a hospodaření s nimi v chemickém průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v kovárenském a slévárenském průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro emise za skladů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro ekonomiku a vzájemné působení médií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovny Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro hospodaření s hlušinou a jalovinou v hornictví Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování odpadů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu velkoobjemových anorganických chemikálií (čpavku, kyselin a hnojiv) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro spalování odpadu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu polymerů Referenční dokument o energeticky efektivních technikách Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu jemných organických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu speciálních anorganických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy s použitím rozpouštědel Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu velkoobjemových anorganických chemikálií (pevných látek a ostatních) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu keramických výrob Kód BREF ILF MON TAN GLS PP I&S CL CV CAK FMP NFM TXT REF LVOC CWW FM SF ESB ECM LCP SA MTWR STM WT LVIC-AAF WI POL ENE OFC SIC STS LVIC-S CER ii

3 SOUHRN PRO VEDENÍ ORGANIZACE Úvod Souhrn pro vedení organizace Tento referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF) v průmyslu potravin, nápojů a mléka odráží výměnu informací prováděnou podle článku 16.2 směrnice rady 96/61/ES. Tento souhrn pro vedení společnosti popisuje hlavní zjištění, souhrn zásadních závěrů BAT a s tím spojených úrovní spotřeby a emisí. Je třeba jej číst ve spojení s předmluvou, která vysvětluje cíle tohoto dokumentu, jak má být používán a právní termíny. tento souhrn pro vedení lze číst a chápat jako samostatný dokument, ale v souhrnu nezachycuje všechny složitosti úplného textu tohoto dokumentu. Nemá tudíž být používán jako náhražka textu celého tohoto dokumentu, jako nástroj při rozhodování o BAT. Rozsah Tento dokument odráží výměnu informací o činnostech uvedených v příloze 1 odst. 6.4 písm. (b) a (c) směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice IPPC), tj. 6.4 (b) Úprava a zpracování, určené pro výrobu potravinářských výrobků z: živočišných surovin (jiných, než mléko) s výrobní kapacitou pro hotový výrobek vyšší, než 75 tun za den; rostlinných surovin s výrobní kapacitou pro hotový výrobek vyšší, než 300 tun za den (průměrná hodnota za čtvrtletí); (c) Úprava a zpracování mléka, při množství přijatého mléka přesahujícím 200 tun za den (průměrná hodnota za rok) Tento rozsah zahrnuje celý rozsah činností vyrábějících potraviny pro lidskou spotřebu a krmiv, které lze nalézt v evropských zařízeních s kapacitou přesahující shora uvedené prahové hodnoty. Tento dokument se nezabývá činnostmi v malém měřítku, jako je dodávka hotových jídel nebo aktivity v restauracích, nebo činnosti, které nepoužívají živočišné ani rostlinné suroviny. Také jsou vyloučeny činnosti, které výrobě předcházejí, jako je zemědělství, lov, porážka zvířat a výroby nepotravinářských produktů, jako je mýdlo, svíčky, léčiva; také je vyloučena výroba želatiny a klihu z kůží, usní a kostí. Balení zahrnuto není, s výjimkou balení potravinářských produktů ve (výrobních) objektech. Obecné informace (kapitola 1) Průmysl potravin, nápojů a mléka ( FDM ) Průmysl FDM vyrábí jak hotové výrobky, určené pro spotřebu, tak meziprodukty, určené k dalšímu zpracování. V porovnání s mnoha jinými odvětvími je velmi rozmanitý. Tuto rozmanitost lze vidět ve velikosti a povaze společností, velkém výběru různých surovin, produktů a procesů a jejich početných kombinacích, stejně jako ve výrobě sjednocených globální výrobků a početných speciálních nebo tradičních výrobků jak v národním, tak i regionálním měřítku: Velký podíl společností tvoří malé a střední podniky (SME), ačkoliv většina zaměstnává více, než 20 lidí. Průmysl FDM je vystaven nejrůznějším lokálním ekonomickým a sociálním podmínkám a podmínkám prostředí a podléhají různým národním právním předpisům. Sektor je rozptýlen po celé Evropě, stejně v průmyslových jako v zemědělských oblastech. Sektor je čistým vývozcem z EU. Přes v poslední době rostoucí homogenitu modelů spotřeby a nakupování u rostoucí řady různého zboží, produkty FDM si stále zachovávají prvky kulturních specifik. Takže ačkoliv si spotřebitelé přejí mít možnost nakupovat stejné položky a stejnou jakost zboží po celém území evropské patnáctky (EU-15), požadují také možnosti a výběr různých produktů, souvisejících s jejich vlastní tradicí a kulturou. Důležitost bezpečnosti potravin při zpracování FDM Podobně jako ekologické záležitosti, existují další zákonné požadavky a zákazy, které je nutno brát v úvahu při identifikaci BAT v průmyslu FDM. Veškerá potravinářská výrobní zařízení musí splňovat potřebné potravinářské bezpečnostní normy a zákony. Ty mohou mít vliv na ekologické záležitosti, například se vyžaduje častý úklid a čistění, při nichž se používá horká voda a detergenty. Péče byla věnována tomu, aby se zajistilo, že nic v tomto dokumentu není ve sporu s příslušnou legislativou, kterou se řídí bezpečnost a hygiena potravin. iii

4 Sektor FDM a životní prostředí Nejvýznamnější problémy životního prostředí související se zařízeními FDM jsou spotřeba a kontaminace vody, spotřeba energie a omezování odpadů na minimum. Většina vody, která se nepoužije jako přísada, se nakonec objeví v proudu odpadních vod. Nečistěná voda z výrob FDM má vysoké hodnoty ChSK a BSK. Tyto úrovně mohou být krát vyšší než má domovní odpadní voda. Koncentrace pevných látek se mění od zanedbatelné až ke mg/l. Nečistěná voda z některých odvětví, např. ze zpracování masa, ryb, či mléka, či z výroby rostlinných olejů, obsahuje vysoké koncentrace tukových látek (tuků, olejů a mastných látek FOG ). Mohou se objevit také vysoké obsahy fosforu, zvláště tam, kde se v procesu užívají velká množství fosforečné kyseliny, např. při odstraňování gumovitých látek z rostlinných olejů nebo při čistění a úklidu. Sektor FDM je závislý na energii pro zpracování, stejně jako pro udržování čerstvého stavu a zajišťování bezpečnosti potravin. Hlavními zdroji pevných výstupů jsou rozlití, úniky, přetečení, vadné a vrácené produkty, přirozené ztráty, zadržovaný materiál který nelze volně vypustit do dalšího stupně procesu a teplem vytvořené usazeniny. Hlavními látkami znečisťujícími atmosféru z procesů FDM jsou prach a zápach. Zápach je lokální problém související buď s procesem nebo skladováním surovin, vedlejších produktů nebo odpadu. Síly, které tlačí na zlepšenou ekologickou výkonnost, se mění. například tradiční úsilí o maximální využití materiálů má za následek snížení produkce odpadu. Nyní se objevuje přístup, který je bezprostředněji spjat s ochranou životního prostředí, ačkoliv představuje problém pro sektor, např. pokud jde o snížení spotřeby vody a energie a používání obalů, při stálém zachování hygienických norem. Aplikované procesy a technologie (kapitola 2) Všechny procesy používané v odvětví nelze v tomto dokumentu podrobně popisovat, ale z celého sektoru zachycuje velmi rozsáhlou část. Kapitola 2 se dělí na dvě části. odstavce 2.1 až popisují procesy na úrovni jednotkových operací. Mnohé z nich jsou používány v několika jednotlivých odvětvích FDM. Procesy, které jsou nejběžněji používány v sektoru FDM, se popisují v devíti kategoriích, tj. příjem a příprava materiálu, zmenšování velikosti (desintegrace), míchání a tvarování; separační technologie; technologie zpracování produktů; tepelné zpracování; zahušťování teplem; zpracování odnímáním tepla; operace po zpracování; a procesy pomocných látek a energií. V každé z těchto kategorií se popisují čtyři až čtrnáct jednotkových operací. Odstavce 2.2 až popisují použití těchto jednotkových operací v některých z větších jednotlivých odvětví FDM. Současné úrovně spotřeby a emisí (kapitola 3) Kapitola 3 sleduje členění kapitoly 2. V tomto dokumentu stejně, jako uvádí údaje o spotřebě a emisích, tato kapitola obsahuje další informace o výstupech, které nejsou finálním produktem a nejsou likvidovány jako odpad, např. o vedlejších produktech. Odstavce 3.1 až uvádějí některé údaje o celkové spotřebě a emisích pro sektor FDM jako celek a podávají přehled o hlavních důvodech jeho charakteristik spotřeby a emisí.. Sektor FDM je velký uživatel vody jako složky produktu, čistícího prostředku, prostředku dopravy a zásobování systémů technických služeb Asi 66 % použité celkové čerstvé sladké vody má jakost pitné vody. V některých odvětvích, např. mlékárnách a výrobnách nápojů má až 98 % čerstvé vody jakost pitné vody. Na vyhřívání procesů se spotřebuje asi 29 % celkové energie, používané v sektoru FDM. Chlazení a mrazení procesů dělá asi 16 % z použité celkové energie. Odstavce 3.2 až udávají některé údaje o spotřebě a emisích pro ty jednotlivé jednotkové operace, které popisuje kapitola 2. Tyto informace jsou uvedeny pod nadpisy voda, atmosférické emise, pevný výstup, energie a hluk. Odstavce 3.3 až přinášejí údaje o spotřebě a emisích pro některá jednotlivá odvětví FDM. Tato struktura umožňuje čtenáři porovnávat jednotlivá odvětví a sektor jako celek na úrovni jednotkových operací. Spousta informací jsou kvalitativní údaje. Kvantitativní informace nejsou často dobře vysvětleny v tom, jaké provozní nebo technologické prostředky byly použity a jaké metody či podmínky sběru dat byly uplatněny. Pro některá jednotlivá odvětví FDM a dokonce pro některé jednotkové operace jsou k dispozici data atmosférických emisích a produkci odpadních vod. Minimalizace odpadu se obecně považuje za nákladově efektivní cíl pro všechny výrobce, ale porovnávací hodnoty nejsou snadno dostupné, protože percentuální podíl surovin, který přechází do hotového produktu, je různý. iv

5 Úrovně podrobnosti, s kterou se uvádějí data pro každé jednotlivé odvětví, se značně různí. Technologie, které je třeba vzít v úvahu při určování BAT (kapitola 4) Kapitola 4 obsahuje podrobné informace, používané TWG pro určování BAT pro sektor FDM, ale neposuzuje, zda nějaká technologie je nebo není BAT. Sleduje obecné členění kapitol 2 a 3 a začíná informacemi, použitelnými pro všechny nebo některé sektory FDM a končí specifickými informacemi pro jednotlivá odvětví FDM. Popisuje se přes 370 technologií, obecně pod standardními nadpisy Popis, Dosažené ekologické výhody, Vzájemné účinky médií, Provozní údaje, Použitelnost, Ekonomika, Důvody pro realizaci, Příklady provozů a Literatura. Toto standardní členění napomáhá při kvalitativním i kvantitativním porovnávání technologií. Tato kapitola obsahuje technologie jak do procesu integrované, tak na konci potrubí. U většiny technologií se uvádí více, než jedna ekologická přednost a některé jeví vzáj emné účinky médií. Mnohé řeší problémy snižování spotřeby a kontaminace vody na minimum, spotřeby energie a zvyšování využití surovin na maximum s následnou minimalizací odpadu. U mnoha z nich nebyly poskytnuty údaje o fin ančních nákl adech či přínosech, ale jejich skutečné používání poskytuje důkaz jejich ekonomické životaschopnosti. Technologie, které jsou použitelné ve všech zařízeních FDM jsou popsány jako první, v odstavcích 4.1 až Patří k nim provozní praktiky, tj. nástroje řízení, školení, projekce/konstrukce zařízení a výrobních celků, údržba a metodika prevence a minimalizace spotřeby vody a energie a produkce odpadu. Další technologie jsou více technického rázu a týkají se řízení výroby, techniky regulace procesů a výběru matriálů. Obecné technologie skladování se neuvádějí, protože jsou předmětem dokumentu BREF Skladování [95,EC,2005]. Specifické technologie související se skladováním potravin, které snižují na minimum spotřebu energie na chlazení, odpady a zápach spojený s rozkladem potravin, jsou tu obsaženy. Technologie, které se používají v jistém počtu odvětví FDM se pak popisují v odstavcích 4.2 až Ty se zabývají způsoby používání některých specifických jednotkových operací, popsaných v kapitole 2. Čistění zařízení a výrobních celků se popisuje v odstavcích 4.3 až Výběr a používání čistících a desinfekčních prostředků musí zajistit účinnou hygienickou kontrolu, ale s patřičným uvážením důsledků pro životní prostředí. Technologie na konci potrubí pro snížení atmosférických emisí na minimum a pro čistění odpadních vod se popisují v odstavcích 4.4 až a Zařazení těchto odstavců posiluje důležitost upřednostňování technologií integrovaných do procesu pro prevenci a snižování emisí do atmosféry a do vody, jak je to nejvíce možné. Když jsou technologie na konci potrubí potřebné, jsou řešeny tak, aby snižovaly jak koncentrace, tak průtoky znečisťujících látek pocházejících z procesu nebo jednotkové operace. Technologie, popsané pro minimalizaci atmosférických emisí neobsahují příliš informací o své použitelnosti nebo použití v jednotlivých odvětvích FDM. Naopak, technologie čistění odpadních vod obsahují více informací o své použitelnosti či používání v jednotlivých odvětvích FDM a řeší čistění typických emisí z provozů FDM, které obsahují vysoké koncentrace BSK, ChSK, FOG, dusíku a fos foru. Odstavce 4.6 až se zabývají prevencí nehod v zařízeních FDM. Tyto odstavce popisují metodiku prevence nehod a minimalizace jejich dopadu na životní prostředí. Technologie, které jsou použitelné pouze v jednotlivých odvětvích FDM, se popisují v odstavcích Většina z nich se vztahuje ke konkrétním jednotkovým operacím v jednotlivých odvětvích FDM. Nejlepší dostupné technologie (kapitola 5) Způsob, jakým jsou závěry BAT uváděny v kapitole 5, je znázorněn na níže uvedeném diagramu. Závěry BAT jsou uvedeny ve dvou vrstvách. První vrstva ukazuje odstavce, vypisující BAT pro všechna zařízení FDM a druhá vrstva ukazuje odstavce, kde jsou uvedeny dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví. Kapitola 5 dodržuje stejné členění jako kapitola 4. Mnohé z těchto BAT jsou operačního charakteru (souvisejí s obsluhou) a vyžadují tudíž jen malé investice do nových zařízení. jejich uplatnění může vyžadovat určitou investici např. do školení, údržby nebo monitoringu a přezkoumání úrovní výkonnosti. v

6 Závěry představují to, co TWG považovala za BAT v obecném smyslu pro odvětví FDM na základě inform ací z kapitoly 4 a s uvážením definice nejlepší dostupné technologie podle článku 2.11 a úvah, uvedených v příloze IV směrnice. tato kapitola nestanoví limitní hodnoty spotřeby a emisí, ale podává inform ace pro směrování průmyslu, členských států a veřejnosti o dosažitelných úrovních spotřeby a emisí, používají-li se specifikované technologie. Následující odstavce shrnují klíčové závěry BAT, týkající se nejvýznamnějších ekologických problémů. Jen několik málo BAT poskytuje jen jeden přínos pro životní prostředí, proto nejsou řazeny podle ekologických problémů. BAT mají různé přístupy k ochraně životního prostředí jako celku. sahají od technik kolem celkového řízení a provozu, které jsou použitelné ve všech zařízeních FDM až k používání velmi specifických technologií v některých jednotlivých odvětvích FDM. Během diskuse informací vyměňovaných TWG byla nadhozena a prodiskutována řada problémů. V tomto souhrnu jsou zdůrazněny jen některé z nich a proto nemá být čten namísto kapitoly Nejlepší dostupné technologie, která dále nemá být studována odděleně od zbytku tohoto dokumentu. vi

7 Jak jsou závěry BAT uváděny pro závody FDM vii

8 Obecné BAT pro celý sektor FDM Ačkoliv je sektor FDM rozmanitý, mají jednotlivá odvětví společné problémy, např. podobné klíčové ekologické problémy, a stejné BAT jsou použitelné pro prevenci a regulaci spotřeb a emisí, např. suché čistění pro minimalizaci např. spotřeby vody. Některé BAT mohou být také použity pro více, než jeden ekologický problém, například údržba chl adících zařízení za účelem zabránění úniku amoniaku, nebo údržba strojního zařízení na stahování ryb kvůli minimalizaci odpadu, způsobeného nežádoucím odstraňováním rybího masa při stahování. Celkové řízení BAT celkového řízení (hospodaření) přispívají celkové minimalizaci úrovní spotřeby a emisí tím, že poskytují systémy práce, které podporují správné praktické postupy a zvyšují uvědomělost. BAT se soustřeďují na problémy, jako je používání systému ekologického hospodaření, zajišťování školení, používání programu plánované údržby, používání a udržování metodiky prevence a minimalizace spotřeby vody a energie a produkce odpadu a realizace systému pro monitoring a přezkoumávání úrovní spotřeby a emisí jak pro jednotlivé výrobní procesy, tak na úrovni závodu. Celkový provoz Jiné BAT řeší některé klíčové ekologické problémy bezprostředněji, např. suchá doprava pevných surovin FDM, produktů, paralelních produktů, vedlejších produktů a odpadu. Tím se snižuje spotřeba vody a následně i produkce a znečistění odpadních vod. Zvyšuje se také potenciál pro regeneraci a recyklaci látek vznikajících v procesu, které mohou být v mnoha případech prodávány k použití jako krmiva, čímž se snižuje produkce odpadu. Jiným příkladem, použitelným pro celý sektor FDM, je segregace výstupů za účelem optimalizace jejich použití, opakovaného použití, regenerace, recyklace a likvidace, a minimalizace znečistění odpadních vod. V sektoru FDM existují četné příklady, kdy se suroviny, částečně zpracované potraviny a hotové produkty, buď původně určené pro lidskou spotřebu, nebo z nichž byla ta část, určená pro lidskou spotřebu, již odstraněna, mohou být použity jako krmivo pro zvířata. To má jak ekologické, tak ekonomické výhody. Obecné použití techniky Mezi některé BAT, jež se více opírají o techniku, patří uplatnění a používání regulačních prvků procesů, například používání analytických, měřících a regulačních technologií pro snižování odpadu materiálů a vody a pro snižování tvorby odpadních vod při zpracování, čistění a úklidu.příkladem toho může být měření zákalu pro soustavnou kontrolu jakosti procesní vody a optimalizaci regenerace materiálu či produktu z vody a opakované používání vody pro čistění a úklid. Spolupráce s partnery, provádějícími předchozí a následující akce/operace Operace těch, kdo jsou zapojeni do dodávek surovin a ostatních látek do zpracovatelských závodů FDM, včetně zemědělců a dopravců, mohou mít ekologické důsledky v těchto závodech FDM. Podobně, závod FDM může mít (nepříznivý) dopad na ty závody, které zásobuje, včetně jiných závodů FDM. Je nutné, aby BAT usilovaly o spolupráci s partnery proti proudu i po proudu, aby se vytvořil řetězec ekologické odpovědnosti za účelem snížení znečistění a ochrany životního prostředí jako celku, např. poskytováním čerstvých matriálů v době, kdy jsou potřebné, což minimalizuje energii, potřebnou k jejich skladování, stejně jako odpad a zápach související s jejich rozkladem. Čistění/úklid zařízení a závodů Používání BAT pro čistění snižuje spotřebu a znečistění vody, tvorbu odpadu, spotřebu energie a množství používaných škodlivých detergentů. Spolu s ostatními BAT, BAT pro čistění snižují na minimum kontakt vody s materiály FDM, např. optimalizovaným používáním suchého čistění. Mezi ekologické přínosy patří snížená spotřeba vody a snížený objem odpadní vody, snížené strhávání materiálů do odpadní vody a tudíž i snížené úrovně např. hodnot ChSK a BSK. Používání různých suchých čistících technologií zvyšuje potenciál pro regeneraci a recyklaci látek, tvořených v procesu. Snižuje také spotřebu energie, potřebné pro ohřev vody na čistění a používání detergentů. K jiným BAT souvisejícím s čistěním náleží čistění uzavřených zařízení bez demontáže, minimalizace používání (komplexonů) EDTA a vyhýbání se použití halogenovaných oxidačních biocidů. Dodatečné BAT pro některé procesy a jednotkové operace, používané v několika odvětvích FDM Skupina TWG dosáhla závěrů BAT pro některé jednotlivé jednotkové operace, které se používají v řadě, obvykle ne však ve všech, jednotlivých odvětvích FDA. BAT jsou vybrány pro příjem a expedici materiálů, odstředění a separaci, uzení, vaření, smažení, konzervaci v plechovkách, láhvích a sklenicích, odpařování, mrazení a chlazení, balení, výrobu a použití energie, používání vody, systémy se stlačeným vzduchem a parní systémy. viii

9 Používáním mnohých těchto BAT se dosahuje snížení spotřeby energie, např. použitím vícestupňových odparek, optimalizací rekomprese par vzhledem k dostupnosti tepla a energie v závodě, pro zahušťování kapalin. Mnohé snižují spotřebu energie optimalizací provozních podmínek. Některé snižují atmosférické emise, například při uzení, kde BAT má dosáhnout úrovně atmosférických emisí TOC (celk. organického uhlíku) <50 mg/nm 3. Minimalizace atmos féri ckých emisí a čistění odpadních vod Je třeba využívat do procesu integrované BAT, které snižují na minimum atmosférické emise výběrem a používáním látek a techniky. Výběr technologií (dodatečného) snižování atmosférických emisí a čistění odpadních vod může být proveden, jestliže se vyžaduje další regulace. Například BAT má optimalizovat používání suchého čistění a tím se sníží objem odpadních vod a hmotový tok pevných potravinářských materiálů v nich, čímž se také sníží požadavek na čistění odpadních vod. BAT má používat strategii regulace atmosférických emisí a, pokud není v kapitole BAT uvedeno něco jiného, tam, kde do procesu integrované BAT, snižující na minimum atmosférické emise výběrem a používáním látek a používáním techniky nedosahují emisních úrovní 5-20 mg/nm 3 suchého prachu, 35 až 60 mg/nm 3 mokrého/lepivého prachu a <50 mg/nm 3 TOC, je třeba těchto úrovní dosáhnout použitím technologií (dodatečného) snižování. V otázce, zda je lepší čistit odpadní vody ze závodů FDM v závodě nebo mimo závod, kromě některých primárních technologií, nebyly dosaženy celkové závěry. Pokud není v kapitole BAT uvedeno něco jiného, mají emisní hodnoty uvedené v následující tabulce informativní pro emisní úrovně, které by mohly být dosahovány technologiemi, které obecně představují BAT. Nemusí nutně představovat v současnosti v průmyslu dosahované úrovně, jsou ale založeny na odborném posouzení (skupinou) TWG. Parametr Koncentrace (mg/l) BSK 5 <25 ChSK <125 TSS <50 ph 6 9 Oleje a tuky <10 Celkový dusík <10 Celkový fosfor 0,4-5 Lze dosáhnout lepších úrovní BSK 5 a ChSK. Dosažení uvedených koncentrací celkového dusíku a celkového fosforu není vždy možné nebo nákladově efektivní z hlediska místních podmínek. Typická jakost odpadní vody z FDM po vyčistění Jeden členský stát zaregistroval odlišný názor. Nesouhlasí s poznámkou v tabulce, protože se domnívá, že odchylky od BAT, např, kvůli místním podmínkám, jsou přípustné pouze za účelem posílení požadavků povolení. Uvolnění do prostředí při nehodě Uvádí se několik BAT, které se týkají identifikace potenciálních nehod, posuzování rizik, realizace ovládacích/regulačních prvků, vypracování a zkoušek plánů pro nouzové situace a poučení z minulých nehod a nehod, k nimž téměř došlo. Dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví FDM Byly určeny dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví FDM. Obecné BAT v odstavcích 5.1 až se vztahují na tato odvětví a na další odvětví, pro která nebyly stanoveny žádné dodatečné BAT. Použití např. obecné BAT, jako je segregace výstupů a optimalizace použití suchého čistění, může významně snížit celkový ekologický dopad procesu. Dodatečné BAT pro odvětví masa a drůbeže platí pro specifické jednotkové operace, používané v některých součástech tohoto odvětví. Snižují spotřebu vody, energie a obalů. Hlavními přínosy pro životní prostředí dodatečných BAT pro odvětví ryb, měkkýšů a korýšů jsou snížení odpadů a menší spotřeba vody; některé se používají pro rozmrazování, odšupinování, stahování, kuchání a filetování ryb. Byly například stanoveny BAT pro rozmrazování makrel, aby se dosáhlo spotřeby vody <2 m 3 /t surových ryb, pro rozmrazování bílých ryb se spotřebou vody 1,8 až 2,2 m 3 /t surových ryb a rozmrazování krevet a garnátů jednou nebo druhou technologií pomocí filtrované vody z loupání. ix

10 Pro odvětví ovoce a zeleniny BAT řeší skladování, suchou separaci zmetkových surovin, sběr hlíny, loupání, blanšírování a optimalizaci opakovaného používání vody. Použití BAT vede na maximální výtěžky produkce, materiál nevyužitý v hlavním produktu se použije pro jiné účely, často jako krmivo pro zvířata a tím se následně sníží tvorba odpadu. K ekologickým přínosům používání bat při skladování, loupání/odslupkování a blanšírování patří mj. snížení spotřeby energie. Přínosy pro životní prostředí z aplikace dodatečných BAT v průmyslu rostlinných olejů a tuků spočívají zejména v snížení spotřeby energie a v regeneraci hexanu, používaného pro extrakci. Byla stanovena jedna emisní úroveň, spojená s BAT, tj. BAT je užívání cyklonů pro snížení emisí mokrého prachu, pocházejícího z extrakce rostlinných olejů tak, aby se dosáhlo úrovně emisí mokrého prachu <50 mg/nm 3. Existují dodatečné BAT pro mlékárny a specifické BAT pro výrobu tržního mléka, sušeného mléka, másla, sýrů a zmrzliny. Tyto BAT se používají ve specifických částech procesů a pro čistění. řeší spotřebu vody, spotřebu energie a prevenci odpadu. Jsou to BAT jak provozního, tak technického rázu. Úrovně spotřeby a emisí, indikativní pro úrovně, kterých lze dosáhnout použitím v procesu integrovaných BAT, byly stanoveny na základě dosažených úrovní, které uvádí TWG. Tato rozmezí jsou uvedena v následující tabulce. Odráží se v nich variabilita provozních podmínek. Spotřeby energie se mohou lišit například v důsledku různých objemů produkce. V teplém klimatu se spotřebuj e více energie na chlazení a naopak. Spotřeby vody a úrovně emisí odpadních vod se mohou lišit například kvůli rozdílné skladbě produktů, velikosti šarží a čistění. Úrovně emisí odpadních vod mohou být nižší vzhledem k úrovním spotřeby vody, protože mnohé mlékárny měří odběr chladící vody, ale vypouštějí ji bez měření. V teplém klimatu se voda může ztrácet odparem. Výroba tržního mléka z 1 litru přijatého mléka Spotřeba energie Spotřeba vody Odpadní voda 0,07 0,2 kwh/l 0,6 1,8 l/l 0,8 1,7 l/l Výroba sušeného mléka z 1 litru přijatého mléka 0,3 0,4 kwh/l 0,8 1,7 l/l 0,8 1,5 l/l Výroba 1 kg zmrzliny 0,6 2,8 kwh/kg 4,0 5,0 l/kg 2,7 4,0 l/kg Úrovně spotřeby a emisí spojené s některými mlékárenskými procesy Použití dodatečných BAT pro výrobu škrobu řeší hlavně snížení spotřeby vody a produkce odpadních vod, zvláště opakovaným používáním vody. Opakované používání vody řeší také BAT pro cukrovarnictví. Minimalizace spotřeby energie se také dosahuje vyloučením sušení řepných řízků, jestliže je k dispozici výstup pro lisované řepné řízky, např, krmivo pro zvířata; jinak se řepné řízky mají sušit v parních sušárnách nebo vysokoteplotních sušárnách, spojených s opatřeními pro snížení atmosférických emisí. Hlavní ekologické problémy řešené použitím dodatečných BAT pro odvětví kávy souvisejí se spotřebou energie a atmosférickými emisemi, včetně zápachu. Tam, kde při pražení kávy do procesu integrované BAT, snižující na minimum emise do ovzduší výběrem a používáním látek a použitou technologií, nedosahují úrovně emisí 5-20 mg/nm 3 suchého prachu a <50 mg/nm 3 TOC pro světle praženou kávu (dosáhnout této úrovně je obtížnější se zvyšující se tmavostí pražení); je (technologií) BAT, když se těchto úrovní dosáhne použitím technologií (dodatečného) snižování. Emisní úrovně pro NO x byly poskytnuty příliš pozdě, než aby je TWG mohla plně ověřit a jsou uvedeny v závěrečných poznámkách. Dodatečné obecné BAT pro výrobu nápojů řeší, jak se vyhnout produkci CO 2 přímo fosilních paliv, regeneraci kvasinek, sběr použitých filtračních materiálů a výběr a optimalizované využití myček láhví. Použití dodatečných BAT pro vaření piva snižuje spotřebu energie i vody. Pro pivovarnictví je BAT dosažení úrovně spotřeby vody 0,35 až 1 m 3 na hektolitr vyrobeného piva. Aplikace dodatečné BAT ve vinařském průmyslu provádí opakované použití alkalického roztoku používaného pro čistění po stabilizaci chladem a řeší způsob jeho konečné likvidace tak, aby zabránila narušení chodu čistírny odpadních vod. Nově se objevující technologie(kapitola 6) Kapitola 6 obsahuje jednu technologii, která dosud nebyla komerčně využita a je stále ve fázi výzkumu nebo vývoje. Je to použití UV a ozonu při absorpci pro potlačování zápachu. Byla sem zahrnuta, aby se zvýšilo povědomí o každé další revizi tohoto dokumentu. x