Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut pro studium perspektivních technologií (Sevilla) Udržitelnost v průmyslu, Energetika a doprava Evropská kancelář IPPC Integrovaná prevence a regulace znečistění Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka Konečný návrh, červen 2005 i

2 Tento dokument je jedním z řady předpokládaných dokumentů, jak jsou uvedeny níže (v době tisku nebyly návrhy všech dokumentů připraveny. Plný název Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro intenzivní chov drůbeže a prasat Referenční dokument o hlavních zásadách monitoringu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách činění kůží a usní Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu papíru a celulózy Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ve výrobě železa a oceli Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu výroby cementu a vápna Referenční dokument o uplatňování nejlepších dostupných technologií pro průmyslové chladící soustavy Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu výroby chlóru a alkálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu zpracování železných kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu neželezných kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v textilním průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro rafinérie ropy a plynu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu velkoobjemových organických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v systémech čistění odpadních vod a odpadních plynů a hospodaření s nimi v chemickém průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v kovárenském a slévárenském průmyslu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro emise za skladů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro ekonomiku a vzájemné působení médií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovny Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro hospodaření s hlušinou a jalovinou v hornictví Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování odpadů Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu velkoobjemových anorganických chemikálií (čpavku, kyselin a hnojiv) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro spalování odpadu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu polymerů Referenční dokument o energeticky efektivních technikách Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu jemných organických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu speciálních anorganických chemikálií Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy s použitím rozpouštědel Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro výrobu velkoobjemových anorganických chemikálií (pevných látek a ostatních) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu keramických výrob Kód BREF ILF MON TAN GLS PP I&S CL CV CAK FMP NFM TXT REF LVOC CWW FM SF ESB ECM LCP SA MTWR STM WT LVIC-AAF WI POL ENE OFC SIC STS LVIC-S CER ii

3 SOUHRN PRO VEDENÍ ORGANIZACE Úvod Souhrn pro vedení organizace Tento referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF) v průmyslu potravin, nápojů a mléka odráží výměnu informací prováděnou podle článku 16.2 směrnice rady 96/61/ES. Tento souhrn pro vedení společnosti popisuje hlavní zjištění, souhrn zásadních závěrů BAT a s tím spojených úrovní spotřeby a emisí. Je třeba jej číst ve spojení s předmluvou, která vysvětluje cíle tohoto dokumentu, jak má být používán a právní termíny. tento souhrn pro vedení lze číst a chápat jako samostatný dokument, ale v souhrnu nezachycuje všechny složitosti úplného textu tohoto dokumentu. Nemá tudíž být používán jako náhražka textu celého tohoto dokumentu, jako nástroj při rozhodování o BAT. Rozsah Tento dokument odráží výměnu informací o činnostech uvedených v příloze 1 odst. 6.4 písm. (b) a (c) směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice IPPC), tj. 6.4 (b) Úprava a zpracování, určené pro výrobu potravinářských výrobků z: živočišných surovin (jiných, než mléko) s výrobní kapacitou pro hotový výrobek vyšší, než 75 tun za den; rostlinných surovin s výrobní kapacitou pro hotový výrobek vyšší, než 300 tun za den (průměrná hodnota za čtvrtletí); (c) Úprava a zpracování mléka, při množství přijatého mléka přesahujícím 200 tun za den (průměrná hodnota za rok) Tento rozsah zahrnuje celý rozsah činností vyrábějících potraviny pro lidskou spotřebu a krmiv, které lze nalézt v evropských zařízeních s kapacitou přesahující shora uvedené prahové hodnoty. Tento dokument se nezabývá činnostmi v malém měřítku, jako je dodávka hotových jídel nebo aktivity v restauracích, nebo činnosti, které nepoužívají živočišné ani rostlinné suroviny. Také jsou vyloučeny činnosti, které výrobě předcházejí, jako je zemědělství, lov, porážka zvířat a výroby nepotravinářských produktů, jako je mýdlo, svíčky, léčiva; také je vyloučena výroba želatiny a klihu z kůží, usní a kostí. Balení zahrnuto není, s výjimkou balení potravinářských produktů ve (výrobních) objektech. Obecné informace (kapitola 1) Průmysl potravin, nápojů a mléka ( FDM ) Průmysl FDM vyrábí jak hotové výrobky, určené pro spotřebu, tak meziprodukty, určené k dalšímu zpracování. V porovnání s mnoha jinými odvětvími je velmi rozmanitý. Tuto rozmanitost lze vidět ve velikosti a povaze společností, velkém výběru různých surovin, produktů a procesů a jejich početných kombinacích, stejně jako ve výrobě sjednocených globální výrobků a početných speciálních nebo tradičních výrobků jak v národním, tak i regionálním měřítku: Velký podíl společností tvoří malé a střední podniky (SME), ačkoliv většina zaměstnává více, než 20 lidí. Průmysl FDM je vystaven nejrůznějším lokálním ekonomickým a sociálním podmínkám a podmínkám prostředí a podléhají různým národním právním předpisům. Sektor je rozptýlen po celé Evropě, stejně v průmyslových jako v zemědělských oblastech. Sektor je čistým vývozcem z EU. Přes v poslední době rostoucí homogenitu modelů spotřeby a nakupování u rostoucí řady různého zboží, produkty FDM si stále zachovávají prvky kulturních specifik. Takže ačkoliv si spotřebitelé přejí mít možnost nakupovat stejné položky a stejnou jakost zboží po celém území evropské patnáctky (EU-15), požadují také možnosti a výběr různých produktů, souvisejících s jejich vlastní tradicí a kulturou. Důležitost bezpečnosti potravin při zpracování FDM Podobně jako ekologické záležitosti, existují další zákonné požadavky a zákazy, které je nutno brát v úvahu při identifikaci BAT v průmyslu FDM. Veškerá potravinářská výrobní zařízení musí splňovat potřebné potravinářské bezpečnostní normy a zákony. Ty mohou mít vliv na ekologické záležitosti, například se vyžaduje častý úklid a čistění, při nichž se používá horká voda a detergenty. Péče byla věnována tomu, aby se zajistilo, že nic v tomto dokumentu není ve sporu s příslušnou legislativou, kterou se řídí bezpečnost a hygiena potravin. iii

4 Sektor FDM a životní prostředí Nejvýznamnější problémy životního prostředí související se zařízeními FDM jsou spotřeba a kontaminace vody, spotřeba energie a omezování odpadů na minimum. Většina vody, která se nepoužije jako přísada, se nakonec objeví v proudu odpadních vod. Nečistěná voda z výrob FDM má vysoké hodnoty ChSK a BSK. Tyto úrovně mohou být krát vyšší než má domovní odpadní voda. Koncentrace pevných látek se mění od zanedbatelné až ke mg/l. Nečistěná voda z některých odvětví, např. ze zpracování masa, ryb, či mléka, či z výroby rostlinných olejů, obsahuje vysoké koncentrace tukových látek (tuků, olejů a mastných látek FOG ). Mohou se objevit také vysoké obsahy fosforu, zvláště tam, kde se v procesu užívají velká množství fosforečné kyseliny, např. při odstraňování gumovitých látek z rostlinných olejů nebo při čistění a úklidu. Sektor FDM je závislý na energii pro zpracování, stejně jako pro udržování čerstvého stavu a zajišťování bezpečnosti potravin. Hlavními zdroji pevných výstupů jsou rozlití, úniky, přetečení, vadné a vrácené produkty, přirozené ztráty, zadržovaný materiál který nelze volně vypustit do dalšího stupně procesu a teplem vytvořené usazeniny. Hlavními látkami znečisťujícími atmosféru z procesů FDM jsou prach a zápach. Zápach je lokální problém související buď s procesem nebo skladováním surovin, vedlejších produktů nebo odpadu. Síly, které tlačí na zlepšenou ekologickou výkonnost, se mění. například tradiční úsilí o maximální využití materiálů má za následek snížení produkce odpadu. Nyní se objevuje přístup, který je bezprostředněji spjat s ochranou životního prostředí, ačkoliv představuje problém pro sektor, např. pokud jde o snížení spotřeby vody a energie a používání obalů, při stálém zachování hygienických norem. Aplikované procesy a technologie (kapitola 2) Všechny procesy používané v odvětví nelze v tomto dokumentu podrobně popisovat, ale z celého sektoru zachycuje velmi rozsáhlou část. Kapitola 2 se dělí na dvě části. odstavce 2.1 až popisují procesy na úrovni jednotkových operací. Mnohé z nich jsou používány v několika jednotlivých odvětvích FDM. Procesy, které jsou nejběžněji používány v sektoru FDM, se popisují v devíti kategoriích, tj. příjem a příprava materiálu, zmenšování velikosti (desintegrace), míchání a tvarování; separační technologie; technologie zpracování produktů; tepelné zpracování; zahušťování teplem; zpracování odnímáním tepla; operace po zpracování; a procesy pomocných látek a energií. V každé z těchto kategorií se popisují čtyři až čtrnáct jednotkových operací. Odstavce 2.2 až popisují použití těchto jednotkových operací v některých z větších jednotlivých odvětví FDM. Současné úrovně spotřeby a emisí (kapitola 3) Kapitola 3 sleduje členění kapitoly 2. V tomto dokumentu stejně, jako uvádí údaje o spotřebě a emisích, tato kapitola obsahuje další informace o výstupech, které nejsou finálním produktem a nejsou likvidovány jako odpad, např. o vedlejších produktech. Odstavce 3.1 až uvádějí některé údaje o celkové spotřebě a emisích pro sektor FDM jako celek a podávají přehled o hlavních důvodech jeho charakteristik spotřeby a emisí.. Sektor FDM je velký uživatel vody jako složky produktu, čistícího prostředku, prostředku dopravy a zásobování systémů technických služeb Asi 66 % použité celkové čerstvé sladké vody má jakost pitné vody. V některých odvětvích, např. mlékárnách a výrobnách nápojů má až 98 % čerstvé vody jakost pitné vody. Na vyhřívání procesů se spotřebuje asi 29 % celkové energie, používané v sektoru FDM. Chlazení a mrazení procesů dělá asi 16 % z použité celkové energie. Odstavce 3.2 až udávají některé údaje o spotřebě a emisích pro ty jednotlivé jednotkové operace, které popisuje kapitola 2. Tyto informace jsou uvedeny pod nadpisy voda, atmosférické emise, pevný výstup, energie a hluk. Odstavce 3.3 až přinášejí údaje o spotřebě a emisích pro některá jednotlivá odvětví FDM. Tato struktura umožňuje čtenáři porovnávat jednotlivá odvětví a sektor jako celek na úrovni jednotkových operací. Spousta informací jsou kvalitativní údaje. Kvantitativní informace nejsou často dobře vysvětleny v tom, jaké provozní nebo technologické prostředky byly použity a jaké metody či podmínky sběru dat byly uplatněny. Pro některá jednotlivá odvětví FDM a dokonce pro některé jednotkové operace jsou k dispozici data atmosférických emisích a produkci odpadních vod. Minimalizace odpadu se obecně považuje za nákladově efektivní cíl pro všechny výrobce, ale porovnávací hodnoty nejsou snadno dostupné, protože percentuální podíl surovin, který přechází do hotového produktu, je různý. iv

5 Úrovně podrobnosti, s kterou se uvádějí data pro každé jednotlivé odvětví, se značně různí. Technologie, které je třeba vzít v úvahu při určování BAT (kapitola 4) Kapitola 4 obsahuje podrobné informace, používané TWG pro určování BAT pro sektor FDM, ale neposuzuje, zda nějaká technologie je nebo není BAT. Sleduje obecné členění kapitol 2 a 3 a začíná informacemi, použitelnými pro všechny nebo některé sektory FDM a končí specifickými informacemi pro jednotlivá odvětví FDM. Popisuje se přes 370 technologií, obecně pod standardními nadpisy Popis, Dosažené ekologické výhody, Vzájemné účinky médií, Provozní údaje, Použitelnost, Ekonomika, Důvody pro realizaci, Příklady provozů a Literatura. Toto standardní členění napomáhá při kvalitativním i kvantitativním porovnávání technologií. Tato kapitola obsahuje technologie jak do procesu integrované, tak na konci potrubí. U většiny technologií se uvádí více, než jedna ekologická přednost a některé jeví vzáj emné účinky médií. Mnohé řeší problémy snižování spotřeby a kontaminace vody na minimum, spotřeby energie a zvyšování využití surovin na maximum s následnou minimalizací odpadu. U mnoha z nich nebyly poskytnuty údaje o fin ančních nákl adech či přínosech, ale jejich skutečné používání poskytuje důkaz jejich ekonomické životaschopnosti. Technologie, které jsou použitelné ve všech zařízeních FDM jsou popsány jako první, v odstavcích 4.1 až Patří k nim provozní praktiky, tj. nástroje řízení, školení, projekce/konstrukce zařízení a výrobních celků, údržba a metodika prevence a minimalizace spotřeby vody a energie a produkce odpadu. Další technologie jsou více technického rázu a týkají se řízení výroby, techniky regulace procesů a výběru matriálů. Obecné technologie skladování se neuvádějí, protože jsou předmětem dokumentu BREF Skladování [95,EC,2005]. Specifické technologie související se skladováním potravin, které snižují na minimum spotřebu energie na chlazení, odpady a zápach spojený s rozkladem potravin, jsou tu obsaženy. Technologie, které se používají v jistém počtu odvětví FDM se pak popisují v odstavcích 4.2 až Ty se zabývají způsoby používání některých specifických jednotkových operací, popsaných v kapitole 2. Čistění zařízení a výrobních celků se popisuje v odstavcích 4.3 až Výběr a používání čistících a desinfekčních prostředků musí zajistit účinnou hygienickou kontrolu, ale s patřičným uvážením důsledků pro životní prostředí. Technologie na konci potrubí pro snížení atmosférických emisí na minimum a pro čistění odpadních vod se popisují v odstavcích 4.4 až a Zařazení těchto odstavců posiluje důležitost upřednostňování technologií integrovaných do procesu pro prevenci a snižování emisí do atmosféry a do vody, jak je to nejvíce možné. Když jsou technologie na konci potrubí potřebné, jsou řešeny tak, aby snižovaly jak koncentrace, tak průtoky znečisťujících látek pocházejících z procesu nebo jednotkové operace. Technologie, popsané pro minimalizaci atmosférických emisí neobsahují příliš informací o své použitelnosti nebo použití v jednotlivých odvětvích FDM. Naopak, technologie čistění odpadních vod obsahují více informací o své použitelnosti či používání v jednotlivých odvětvích FDM a řeší čistění typických emisí z provozů FDM, které obsahují vysoké koncentrace BSK, ChSK, FOG, dusíku a fos foru. Odstavce 4.6 až se zabývají prevencí nehod v zařízeních FDM. Tyto odstavce popisují metodiku prevence nehod a minimalizace jejich dopadu na životní prostředí. Technologie, které jsou použitelné pouze v jednotlivých odvětvích FDM, se popisují v odstavcích Většina z nich se vztahuje ke konkrétním jednotkovým operacím v jednotlivých odvětvích FDM. Nejlepší dostupné technologie (kapitola 5) Způsob, jakým jsou závěry BAT uváděny v kapitole 5, je znázorněn na níže uvedeném diagramu. Závěry BAT jsou uvedeny ve dvou vrstvách. První vrstva ukazuje odstavce, vypisující BAT pro všechna zařízení FDM a druhá vrstva ukazuje odstavce, kde jsou uvedeny dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví. Kapitola 5 dodržuje stejné členění jako kapitola 4. Mnohé z těchto BAT jsou operačního charakteru (souvisejí s obsluhou) a vyžadují tudíž jen malé investice do nových zařízení. jejich uplatnění může vyžadovat určitou investici např. do školení, údržby nebo monitoringu a přezkoumání úrovní výkonnosti. v

6 Závěry představují to, co TWG považovala za BAT v obecném smyslu pro odvětví FDM na základě inform ací z kapitoly 4 a s uvážením definice nejlepší dostupné technologie podle článku 2.11 a úvah, uvedených v příloze IV směrnice. tato kapitola nestanoví limitní hodnoty spotřeby a emisí, ale podává inform ace pro směrování průmyslu, členských států a veřejnosti o dosažitelných úrovních spotřeby a emisí, používají-li se specifikované technologie. Následující odstavce shrnují klíčové závěry BAT, týkající se nejvýznamnějších ekologických problémů. Jen několik málo BAT poskytuje jen jeden přínos pro životní prostředí, proto nejsou řazeny podle ekologických problémů. BAT mají různé přístupy k ochraně životního prostředí jako celku. sahají od technik kolem celkového řízení a provozu, které jsou použitelné ve všech zařízeních FDM až k používání velmi specifických technologií v některých jednotlivých odvětvích FDM. Během diskuse informací vyměňovaných TWG byla nadhozena a prodiskutována řada problémů. V tomto souhrnu jsou zdůrazněny jen některé z nich a proto nemá být čten namísto kapitoly Nejlepší dostupné technologie, která dále nemá být studována odděleně od zbytku tohoto dokumentu. vi

7 Jak jsou závěry BAT uváděny pro závody FDM vii

8 Obecné BAT pro celý sektor FDM Ačkoliv je sektor FDM rozmanitý, mají jednotlivá odvětví společné problémy, např. podobné klíčové ekologické problémy, a stejné BAT jsou použitelné pro prevenci a regulaci spotřeb a emisí, např. suché čistění pro minimalizaci např. spotřeby vody. Některé BAT mohou být také použity pro více, než jeden ekologický problém, například údržba chl adících zařízení za účelem zabránění úniku amoniaku, nebo údržba strojního zařízení na stahování ryb kvůli minimalizaci odpadu, způsobeného nežádoucím odstraňováním rybího masa při stahování. Celkové řízení BAT celkového řízení (hospodaření) přispívají celkové minimalizaci úrovní spotřeby a emisí tím, že poskytují systémy práce, které podporují správné praktické postupy a zvyšují uvědomělost. BAT se soustřeďují na problémy, jako je používání systému ekologického hospodaření, zajišťování školení, používání programu plánované údržby, používání a udržování metodiky prevence a minimalizace spotřeby vody a energie a produkce odpadu a realizace systému pro monitoring a přezkoumávání úrovní spotřeby a emisí jak pro jednotlivé výrobní procesy, tak na úrovni závodu. Celkový provoz Jiné BAT řeší některé klíčové ekologické problémy bezprostředněji, např. suchá doprava pevných surovin FDM, produktů, paralelních produktů, vedlejších produktů a odpadu. Tím se snižuje spotřeba vody a následně i produkce a znečistění odpadních vod. Zvyšuje se také potenciál pro regeneraci a recyklaci látek vznikajících v procesu, které mohou být v mnoha případech prodávány k použití jako krmiva, čímž se snižuje produkce odpadu. Jiným příkladem, použitelným pro celý sektor FDM, je segregace výstupů za účelem optimalizace jejich použití, opakovaného použití, regenerace, recyklace a likvidace, a minimalizace znečistění odpadních vod. V sektoru FDM existují četné příklady, kdy se suroviny, částečně zpracované potraviny a hotové produkty, buď původně určené pro lidskou spotřebu, nebo z nichž byla ta část, určená pro lidskou spotřebu, již odstraněna, mohou být použity jako krmivo pro zvířata. To má jak ekologické, tak ekonomické výhody. Obecné použití techniky Mezi některé BAT, jež se více opírají o techniku, patří uplatnění a používání regulačních prvků procesů, například používání analytických, měřících a regulačních technologií pro snižování odpadu materiálů a vody a pro snižování tvorby odpadních vod při zpracování, čistění a úklidu.příkladem toho může být měření zákalu pro soustavnou kontrolu jakosti procesní vody a optimalizaci regenerace materiálu či produktu z vody a opakované používání vody pro čistění a úklid. Spolupráce s partnery, provádějícími předchozí a následující akce/operace Operace těch, kdo jsou zapojeni do dodávek surovin a ostatních látek do zpracovatelských závodů FDM, včetně zemědělců a dopravců, mohou mít ekologické důsledky v těchto závodech FDM. Podobně, závod FDM může mít (nepříznivý) dopad na ty závody, které zásobuje, včetně jiných závodů FDM. Je nutné, aby BAT usilovaly o spolupráci s partnery proti proudu i po proudu, aby se vytvořil řetězec ekologické odpovědnosti za účelem snížení znečistění a ochrany životního prostředí jako celku, např. poskytováním čerstvých matriálů v době, kdy jsou potřebné, což minimalizuje energii, potřebnou k jejich skladování, stejně jako odpad a zápach související s jejich rozkladem. Čistění/úklid zařízení a závodů Používání BAT pro čistění snižuje spotřebu a znečistění vody, tvorbu odpadu, spotřebu energie a množství používaných škodlivých detergentů. Spolu s ostatními BAT, BAT pro čistění snižují na minimum kontakt vody s materiály FDM, např. optimalizovaným používáním suchého čistění. Mezi ekologické přínosy patří snížená spotřeba vody a snížený objem odpadní vody, snížené strhávání materiálů do odpadní vody a tudíž i snížené úrovně např. hodnot ChSK a BSK. Používání různých suchých čistících technologií zvyšuje potenciál pro regeneraci a recyklaci látek, tvořených v procesu. Snižuje také spotřebu energie, potřebné pro ohřev vody na čistění a používání detergentů. K jiným BAT souvisejícím s čistěním náleží čistění uzavřených zařízení bez demontáže, minimalizace používání (komplexonů) EDTA a vyhýbání se použití halogenovaných oxidačních biocidů. Dodatečné BAT pro některé procesy a jednotkové operace, používané v několika odvětvích FDM Skupina TWG dosáhla závěrů BAT pro některé jednotlivé jednotkové operace, které se používají v řadě, obvykle ne však ve všech, jednotlivých odvětvích FDA. BAT jsou vybrány pro příjem a expedici materiálů, odstředění a separaci, uzení, vaření, smažení, konzervaci v plechovkách, láhvích a sklenicích, odpařování, mrazení a chlazení, balení, výrobu a použití energie, používání vody, systémy se stlačeným vzduchem a parní systémy. viii

9 Používáním mnohých těchto BAT se dosahuje snížení spotřeby energie, např. použitím vícestupňových odparek, optimalizací rekomprese par vzhledem k dostupnosti tepla a energie v závodě, pro zahušťování kapalin. Mnohé snižují spotřebu energie optimalizací provozních podmínek. Některé snižují atmosférické emise, například při uzení, kde BAT má dosáhnout úrovně atmosférických emisí TOC (celk. organického uhlíku) <50 mg/nm 3. Minimalizace atmos féri ckých emisí a čistění odpadních vod Je třeba využívat do procesu integrované BAT, které snižují na minimum atmosférické emise výběrem a používáním látek a techniky. Výběr technologií (dodatečného) snižování atmosférických emisí a čistění odpadních vod může být proveden, jestliže se vyžaduje další regulace. Například BAT má optimalizovat používání suchého čistění a tím se sníží objem odpadních vod a hmotový tok pevných potravinářských materiálů v nich, čímž se také sníží požadavek na čistění odpadních vod. BAT má používat strategii regulace atmosférických emisí a, pokud není v kapitole BAT uvedeno něco jiného, tam, kde do procesu integrované BAT, snižující na minimum atmosférické emise výběrem a používáním látek a používáním techniky nedosahují emisních úrovní 5-20 mg/nm 3 suchého prachu, 35 až 60 mg/nm 3 mokrého/lepivého prachu a <50 mg/nm 3 TOC, je třeba těchto úrovní dosáhnout použitím technologií (dodatečného) snižování. V otázce, zda je lepší čistit odpadní vody ze závodů FDM v závodě nebo mimo závod, kromě některých primárních technologií, nebyly dosaženy celkové závěry. Pokud není v kapitole BAT uvedeno něco jiného, mají emisní hodnoty uvedené v následující tabulce informativní pro emisní úrovně, které by mohly být dosahovány technologiemi, které obecně představují BAT. Nemusí nutně představovat v současnosti v průmyslu dosahované úrovně, jsou ale založeny na odborném posouzení (skupinou) TWG. Parametr Koncentrace (mg/l) BSK 5 <25 ChSK <125 TSS <50 ph 6 9 Oleje a tuky <10 Celkový dusík <10 Celkový fosfor 0,4-5 Lze dosáhnout lepších úrovní BSK 5 a ChSK. Dosažení uvedených koncentrací celkového dusíku a celkového fosforu není vždy možné nebo nákladově efektivní z hlediska místních podmínek. Typická jakost odpadní vody z FDM po vyčistění Jeden členský stát zaregistroval odlišný názor. Nesouhlasí s poznámkou v tabulce, protože se domnívá, že odchylky od BAT, např, kvůli místním podmínkám, jsou přípustné pouze za účelem posílení požadavků povolení. Uvolnění do prostředí při nehodě Uvádí se několik BAT, které se týkají identifikace potenciálních nehod, posuzování rizik, realizace ovládacích/regulačních prvků, vypracování a zkoušek plánů pro nouzové situace a poučení z minulých nehod a nehod, k nimž téměř došlo. Dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví FDM Byly určeny dodatečné BAT pro některá jednotlivá odvětví FDM. Obecné BAT v odstavcích 5.1 až se vztahují na tato odvětví a na další odvětví, pro která nebyly stanoveny žádné dodatečné BAT. Použití např. obecné BAT, jako je segregace výstupů a optimalizace použití suchého čistění, může významně snížit celkový ekologický dopad procesu. Dodatečné BAT pro odvětví masa a drůbeže platí pro specifické jednotkové operace, používané v některých součástech tohoto odvětví. Snižují spotřebu vody, energie a obalů. Hlavními přínosy pro životní prostředí dodatečných BAT pro odvětví ryb, měkkýšů a korýšů jsou snížení odpadů a menší spotřeba vody; některé se používají pro rozmrazování, odšupinování, stahování, kuchání a filetování ryb. Byly například stanoveny BAT pro rozmrazování makrel, aby se dosáhlo spotřeby vody <2 m 3 /t surových ryb, pro rozmrazování bílých ryb se spotřebou vody 1,8 až 2,2 m 3 /t surových ryb a rozmrazování krevet a garnátů jednou nebo druhou technologií pomocí filtrované vody z loupání. ix

10 Pro odvětví ovoce a zeleniny BAT řeší skladování, suchou separaci zmetkových surovin, sběr hlíny, loupání, blanšírování a optimalizaci opakovaného používání vody. Použití BAT vede na maximální výtěžky produkce, materiál nevyužitý v hlavním produktu se použije pro jiné účely, často jako krmivo pro zvířata a tím se následně sníží tvorba odpadu. K ekologickým přínosům používání bat při skladování, loupání/odslupkování a blanšírování patří mj. snížení spotřeby energie. Přínosy pro životní prostředí z aplikace dodatečných BAT v průmyslu rostlinných olejů a tuků spočívají zejména v snížení spotřeby energie a v regeneraci hexanu, používaného pro extrakci. Byla stanovena jedna emisní úroveň, spojená s BAT, tj. BAT je užívání cyklonů pro snížení emisí mokrého prachu, pocházejícího z extrakce rostlinných olejů tak, aby se dosáhlo úrovně emisí mokrého prachu <50 mg/nm 3. Existují dodatečné BAT pro mlékárny a specifické BAT pro výrobu tržního mléka, sušeného mléka, másla, sýrů a zmrzliny. Tyto BAT se používají ve specifických částech procesů a pro čistění. řeší spotřebu vody, spotřebu energie a prevenci odpadu. Jsou to BAT jak provozního, tak technického rázu. Úrovně spotřeby a emisí, indikativní pro úrovně, kterých lze dosáhnout použitím v procesu integrovaných BAT, byly stanoveny na základě dosažených úrovní, které uvádí TWG. Tato rozmezí jsou uvedena v následující tabulce. Odráží se v nich variabilita provozních podmínek. Spotřeby energie se mohou lišit například v důsledku různých objemů produkce. V teplém klimatu se spotřebuj e více energie na chlazení a naopak. Spotřeby vody a úrovně emisí odpadních vod se mohou lišit například kvůli rozdílné skladbě produktů, velikosti šarží a čistění. Úrovně emisí odpadních vod mohou být nižší vzhledem k úrovním spotřeby vody, protože mnohé mlékárny měří odběr chladící vody, ale vypouštějí ji bez měření. V teplém klimatu se voda může ztrácet odparem. Výroba tržního mléka z 1 litru přijatého mléka Spotřeba energie Spotřeba vody Odpadní voda 0,07 0,2 kwh/l 0,6 1,8 l/l 0,8 1,7 l/l Výroba sušeného mléka z 1 litru přijatého mléka 0,3 0,4 kwh/l 0,8 1,7 l/l 0,8 1,5 l/l Výroba 1 kg zmrzliny 0,6 2,8 kwh/kg 4,0 5,0 l/kg 2,7 4,0 l/kg Úrovně spotřeby a emisí spojené s některými mlékárenskými procesy Použití dodatečných BAT pro výrobu škrobu řeší hlavně snížení spotřeby vody a produkce odpadních vod, zvláště opakovaným používáním vody. Opakované používání vody řeší také BAT pro cukrovarnictví. Minimalizace spotřeby energie se také dosahuje vyloučením sušení řepných řízků, jestliže je k dispozici výstup pro lisované řepné řízky, např, krmivo pro zvířata; jinak se řepné řízky mají sušit v parních sušárnách nebo vysokoteplotních sušárnách, spojených s opatřeními pro snížení atmosférických emisí. Hlavní ekologické problémy řešené použitím dodatečných BAT pro odvětví kávy souvisejí se spotřebou energie a atmosférickými emisemi, včetně zápachu. Tam, kde při pražení kávy do procesu integrované BAT, snižující na minimum emise do ovzduší výběrem a používáním látek a použitou technologií, nedosahují úrovně emisí 5-20 mg/nm 3 suchého prachu a <50 mg/nm 3 TOC pro světle praženou kávu (dosáhnout této úrovně je obtížnější se zvyšující se tmavostí pražení); je (technologií) BAT, když se těchto úrovní dosáhne použitím technologií (dodatečného) snižování. Emisní úrovně pro NO x byly poskytnuty příliš pozdě, než aby je TWG mohla plně ověřit a jsou uvedeny v závěrečných poznámkách. Dodatečné obecné BAT pro výrobu nápojů řeší, jak se vyhnout produkci CO 2 přímo fosilních paliv, regeneraci kvasinek, sběr použitých filtračních materiálů a výběr a optimalizované využití myček láhví. Použití dodatečných BAT pro vaření piva snižuje spotřebu energie i vody. Pro pivovarnictví je BAT dosažení úrovně spotřeby vody 0,35 až 1 m 3 na hektolitr vyrobeného piva. Aplikace dodatečné BAT ve vinařském průmyslu provádí opakované použití alkalického roztoku používaného pro čistění po stabilizaci chladem a řeší způsob jeho konečné likvidace tak, aby zabránila narušení chodu čistírny odpadních vod. Nově se objevující technologie(kapitola 6) Kapitola 6 obsahuje jednu technologii, která dosud nebyla komerčně využita a je stále ve fázi výzkumu nebo vývoje. Je to použití UV a ozonu při absorpci pro potlačování zápachu. Byla sem zahrnuta, aby se zvýšilo povědomí o každé další revizi tohoto dokumentu. x

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015 Aplikace nejlepších dostupných technik v procesu IPPC Jan Kolář březen 2015 Obsah OZO ve vztahu k BAT Zdroje informací k posouzení BAT Systém výměny informací o BAT Způsob stanovení závazných podmínek

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Popis, obrat, růst, zaměstnanost

1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Popis, obrat, růst, zaměstnanost 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Popis, obrat, růst, zaměstnanost Sektor FDM vyrábí jak hotové výrobky, určené pro spotřebu, tak meziprodukty, určené k dalšímu zpracování. Rozpis podle sektorů v EU ukazuje, že u

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009)

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav konzervace potravin VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009) Praha, říjen

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.5.2008 KOM(2008) 336 v konečném znění 2008/0108 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLETÉHO MASA - HOVĚZÍ Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

Úřední věstník Evropské unie L 38/3

Úřední věstník Evropské unie L 38/3 13.2.2008 Úřední věstník Evropské unie L 38/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 123/2008 ze dne 12. února 2008, kterým se mění a opravuje příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství akněmu

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 Otázky a odpovědi část 3 Odbor integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2010. Obsah 1 Obaly od agrochemikálií

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D.

VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY Obsah

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Datum účinnosti od: 20. září 2016

Datum účinnosti od: 20. září 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Datum účinnosti od: 20. září 2016 Ministerstvo

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ing. Michaela Liptáková

Ing. Michaela Liptáková IPPC Představení základních informací Ing. Michaela Liptáková Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Co znamená IPPC? Slyšeli jste někdy zkratku

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 1 Úprava vody v elektrárnách a teplárnách a bezodpadové technologie

Více

Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer

Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer seminář Koneko 21. 6. 2016, Praha Povolení provozu zdroje v příloze 2 17 odst. 3 - Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Výroby sody a potaše Suroviny, Přehled výrobních technologií

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

3 AKTUÁLNÍ ÚROVNĚ EMISÍ A SPOTŘEBY

3 AKTUÁLNÍ ÚROVNĚ EMISÍ A SPOTŘEBY 3 AKTUÁLNÍ ÚROVNĚ EMISÍ A SPOTŘEBY Kapitola 3 Kapitola 3 poskytuje údaje a informace o aktuálních úrovních emisí a spotřeby, v kterých se odráží situace ve stávajících zařízeních v době zpracování této

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii Seznam příloh Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii I Příloha č. 1 - Seznam nahrazovaných povolení Zákon č. 25/2001 Sb., o vodách a

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Ing. Jitka Sosnovcová Státní zdravotní ústav, Praha Národní referenční laboratoř pro materiály určené pro styk s potravinami a výrobky SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Nařízení

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Ing. Petr Havelka náměstek pro sekci technické ochrany ŽP ředitel odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Legislativa

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 3/2013 Vydáno dne: 23. prosince 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

1983L0513 CS SMĚRNICE RADY ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia (83/513/EHS)

1983L0513 CS SMĚRNICE RADY ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia (83/513/EHS) 1983L0513 CS 13.01.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

3 AKTUÁLNÍ ÚROVNĚ EMISÍ A SPOTŘEBY

3 AKTUÁLNÍ ÚROVNĚ EMISÍ A SPOTŘEBY 3 AKTUÁLNÍ ÚROVNĚ EMISÍ A SPOTŘEBY Kapitola 3 Tato kapitola poskytuje údaje o aktuálních úrovních emisí a spotřeby v sektoru FDM. Oddíl 3.1 podává obecné informace o úrovních spotřeby a emisí v celém sektoru.

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 14050/15 AGRILEG 222 DENLEG 147 VETER 102 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. listopadu 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní: Návrh Vyhláška ze dne 008, kterou se mění vyhláška č. 48/005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/007 Sb. Ministerstvo

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Základní informace o projektu Naše společnost Fainstav, s.r.o., se investorsky

Více

Aktuality z oblasti integrované prevence

Aktuality z oblasti integrované prevence Aktuality z oblasti integrované prevence Ing. Jan Slavík, Ph.D. OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ XI, TEORIE A PRAXE 09.11.2016 - hotel Atom, Třebíč Obsah Aktuality z oblasti legislativy a metodiky Přehled

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více