Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě"

Transkript

1 Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1

2 Obrázky na obálku (přebal) 2

3 3

4 4

5 5

6 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst je zjevný od samých počátků urbanizace. Města vznikala na křižovatkách obchodních cest a jejich růst byl determinován ve velké míře technickými a ekonomickými možnostmi dopravy. Pokud chceme odpovědně předvídat a prognózovat rozvoj dopravy i měst, musíme mít představu, jak tento vztah bude vypadat v budoucnosti. Jaká budou naše města a struktura osídlení a jaké požadavky budou vyvolávat na vnitroměstskou i meziměstskou dopravu? Jakým způsobem bude městská doprava umožňovat či brzdit rozvoj měst? Mobilita ve městě pro každého je publikace zaměřená na vysoce aktuální téma: dopravu, mobilitu a dostupnost ve městě. Analyzuje fenomén XX. a XXI. století - stálý růst mobility, všímá si pozitivních a negativních aspektů mobility a její rozdělení mezi jednotlivé módy dopravy. Všímá si individuálního automobilismu a jeho růstu, pozitivních a negativních jevů s ním spojených (urban sprawl, environmentálních dopadů zejména zhoršení kvality prostředí, ovzduší, hluk atd.) a hledá možnosti nápravy. Akcentuje integraci urbanistického a dopravního plánování a zaměřuje se na ekologické, zelené způsoby dopravy ve městě, nahrazuje zbytečnou mobilitu dostupností. Proč je potřebná širší diskuse o dopravě? Protože doprava se týká každého z nás. Má vliv na naše zdraví, životní styl, ovlivňuje krajinu, ekonomiku státu i prostředí obce, ve které žijeme. Během posledních let výrazně roste objem automobilové dopravy, což s sebou nese řadu negativních dopadů na jedince, společnost i životní prostředí: Ulice našich měst a silnice jsou místem, kde jde nejen o zdraví, ale i o život každým rokem na nich umírá přes jeden tisíc lidí a desetitisíce našich spoluobčanů bývají při nehodách zraněny; velkou část z tohoto počtu tvoří děti. Roste zátěž pro naše plíce i krajinu výfukové plyny obsahují mimo jiné i velké množství rakovinotvorných látek, které se hromadí v okolí silnic a parkovišť. Dopravní infrastruktura zabírá veřejný prostor sídel aut v ulicích našich měst stále přibývá a místa, kde jsme se dříve mohli volně pohybovat pěšky, dnes často slouží k volnému parkování, stavbě garáží či silničních průtahů. Za tyto škody však v konečném důsledku neplatí pouze řidiči na úhradě nákladů spojených s dopravou se výrazně podílejí všichni daňoví poplatníci, a to bez ohledu na to, zda auto vlastní, nebo ne. Změny v dopravní politice odrážejí změny v ostatních odvětvích zvláště orientaci společnosti. Politika je důležitým odrazovým zrcadlem společnosti. I v budoucnosti je možno očekávat v dopravní politice daleko více restriktivních opatření zaměřených na individuální automobilovou dopravu. Bylo by dobré na toto řidiče postupně připravit a seznámit je s cíli nové politiky. 6

7 V této publikaci byly použity materiály z těchto výzkumných úkolů: ASI projekt Na projektu Posouzení implementací v rámci projektu Města zítřka, rámcového programu Evropské unie (ASI, EVG3-CT ), spolupracovali výzkumníci z České republiky, Itálie, Nizozemí, Rakouska a Švédska. Projekt ASI byl zaměřen na otázky kvality života a na 7

8 způsob, jakým je kvalita života pojímána v projektech prosazujících trvale udržitelnou dopravu. Problematika kvality života je často pracovníky z výzkumu i praxe přehlížena, protože je obtížně měřitelná a kvantifikovatelná. Hlavním cílem projektu ASI bylo prozkoumat, zda a jak berou lidé z rozhodovacího procesu v potaz důsledky kvality života, když navrhují a implementují dopravní politiku, a to pomocí revize implementací politik ve městech, která participovala v programu Města zítřka. Na základě těchto zjištění byly vytvořeny nástroje, které umožní rozhodovacímu procesu lépe pochopit a využít téma kvality života v dopravních projektech tak, aby bylo možné získat veřejnou akceptaci a prosazovat změny v chování uživatelů. Centrum dopravního výzkumu se podílelo na vytváření koncepce a metodiky výzkumu. Zpracovávalo empirické materiály získané metodou dotazování - Focus Groups a online dotazníkovým empirickým výzkumem. Závěry jsou určeny projektantům dopravní infrastruktury, urbanistům, územním plánovačům, architektům a veřejné a státní správě. ASI Partners FACTUM OHG, Verkehrs- und Sozialanalysen (Austria) (co-ordinator) Kontakt: Doc. Dr. Ralf Risser Swedish National Road and Transport Research Institute (Sweden) Kontakt: Dr. Sonja Forward University of Groningen - Department of Psychology (The Netherlands) Kontakt: Dr. Linda Steg Di.P.S.A. University ROMA TRE (Italy) Kontakt: Prof. Ing.arch. Lucia Martincigh Centrum Dopravního Výzkumu (CDV) Transport Research Centre (Czech Republic) - Kontakt Doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. COST 355: Změna chování směrem k udržitelnému systému dopravy Hlavním cílem projektu bylo vyvinout přesnější nástroje porozumění podmínkám, za kterých je možné odvrátit narůstající nároky na dopravu, a to změnou cestovního chování. Dalšími cíli jsou sběr dat v rámci sjednocené Evropy monitorování dopravy a cestování, zlepšení poznatků o krátkodobé, středně a dlouhodobé interakci individuí a dopravních institucí s ekonomickými faktory zkoumání postojů, vnímání a životu lidí v užívání dopravy vytvoření vědeckého základu pro: - politickou intervenci - legislativu v oblasti dopravy Tato akce COST zkoumala klíčové faktory, které ovlivňují dopravní rozhodování, resp. výběr dopravního prostředku a jeho využití. Dále monitoruje efekty politických nástrojů, zasahujících do oblasti dopravy. V rámci projektu se využívaly již existující znalosti z oblastí pozorování, analýzy a modelování dopravního chování prováděné na evropských vědeckovýzkumných institucích. Tato akce by měla vytvořit základnu pro výměnu, šíření a propojování informací mezi výzkumnými institucemi napříč EU. Zvláště se zaměřuje na tyto oblasti, které směřují ke změnám chování přispívající k udržitelnosti systému dopravy: - lepší prostorová organizace města - výběr způsobů života, které jsou vstřícné k životnímu prostředí 8

9 - výběr vozů s nižší spotřebou paliva a emisemi - lepší využití vozů (větší obsazenost) Akce COST 355 je rozdělena do 4 pracovních skupin: - nákladní doprava - automobily - mapování mobility - integrativní syntéza a šíření poznatků výzkumnými institucemi Výchozím bodem jsou dosavadní poznatky z oblasti dopravy a chování a jejich integrovaná analýza. Výsledkem by měl být posun k udržitelným formám dopravy, a prvním krokem je vyvinutí a zavedení observačních a analytických nástrojů, které umožňují zkoumat změny v dopravě a cestovním chování, a podmínky nezbytné k těmto změnám. Doporučuje se vytvořit základnu pro výměnu, šíření a propojování informací mezi výzkumnými institucemi v rámci Evropské unie. STELLA STELLA byl programem výzkumné tématické sítě pátého rámcového programu Evropské komise pro výzkum a rozvoj. Stella je akronymem pro Sustainable Transport in Europe and Links and Liasons with America. Sdružuje špičkové odborníky Transatlantického dopravního a urbanistického výzkumu jak z významných výzkumných institucí, kvalitních univerzit, významných průmyslových podniků a zainteresované veřejných institucí. Právě setkávání renomovaných odborníků z obou stran Atlantiku slouží získávání nových poznatků tím, že podporuje spolupráci, výměnu poznatků a společný výzkum. Vedle vytvoření transatlantické výzkumné spolupráce slouží při vytváření společné politiky v řešených oblastech územního rozvoje a dopravy a podpoře průmyslových organizací pracujících ve sledovaných oblastech. Zaměřuje se na pět nejdůležitějších oblastí, které byly jak uznávanými vědci, tak politiky identifikovány jako významné pro další územní a dopravní rozvoj. Jde o tyto oblasti: 1. Globalizace, E-ekonomie a obchod 2. ICT, Inovace a transportní systémy 3. Společnost, změny chování a vztah individuální a veřejné dopravy 4. Životní prostředí, bezpečnost, veřejné zdraví, územní plánování a urbanismus, kongesce 5. Instituce státní i NGO, Regulace i trh v dopravě a urbanismu Ke každému tématu byla vytvořena pracovní skupina, která pracuje na společném výzkumu, koordinaci a šíření vědeckých poznatků pomocí workshopů, elektronické výměny, publikační činnosti a konferencí. Vedle toho vznikají dokumenty poziční zprávy, ve kterých se systematicky mapují společné i kontrastní přístupy k problémům v Evropě i Americe. 9

10 Potřeby chodců ve městech Úvod a cíle projektu COST 358 jsou zřejmé vytvořit optimální podmínky pro pěší dopravu v urbánním prostředí. Lidé ve městech potřebují chodit. Chůze je druh pohybu a dopravy, přirozený lidem na celém světě. V užívání chůze jako druhu dopravy však v rámci společnosti existují velké rozdíly. Existence možnosti volby mezi různými módy dopravy v závislosti na parametrech cesty, jako jsou její délka, účel, trasa, atraktivita fyzického a sociálního okolí či potěšení z cesty, důležitost chůze se i přes její výjimečný charakter v posledních létech snižuje. Projekt Pedestrians Quality Needs (PQN) byl založen za účelem poznání potřeb chodců a jejich zajištění ve veřejném prostoru. Hlavním cílem projektu pak je poskytnutí této empirickým výzkumem nabyté znalosti aktérům, kteří výslednou podobu veřejného prostoru přímo ovlivňují )architektům, urbanistům), tím pomoci k jeho zkvalitnění a k podpoře pěší dopravy. Projekt PQN navazuje na výsledky dosažené v předešlých výzkumných studiích (WALCYNG, ADONIS, PROMPT, Vulnerable Road Users a HOTEL). V rámci projektu je efektivní spolupráce 25 zemí s podporou COST Office zřízené Evropskou komisí. Dílčí cíle projektu PQN jsou: - Zjistit, jaký vztah existuje mezi veřejným prostorem, dopravním systémem, sociálním, právním a politickým kontextem a potřebami chodců. - Zlepšit efektivitu a výkonnost strategií a plánů vytvořením nového, provázaného systému konceptů, teorií a modelů, zajišťujícího naplnění potřeb chodců. - Umožnit příslušným organizacím spolupracovat při překonávání překážek a restrikcí omezujících plné rozvinutí potenciálu místa pro pěší dopravu pomocí propojení znalostních bází a vytvoření jednoduchých kontrolních nástrojů. - Podnítit partnery k inovativním přístupům a šíření znalostí, které mohou pomoci vnést do projektu nové, originální myšlenky. Poskytnout doporučení pro další výzkum. 10

11 Spolupráce při sběru materiálů a korekturách: Mgr. Martina Davidová, RNDr. Jan Tecl, Bc. Jana Strachová, Mgr. Kateřina Schmeidlerová, 11

12 Obsah: Úvod komplexní přístup k městské a dopravní problematice Doprava ve městě Transportní studie Doprava jako sociální systém Sociální změny a netransportní politika Sociální a demografické změny Změny v hospodářských strukturách Dopravní chování uživatelů a cestujících Determinanty dopravního chování Systém pravidel a norem Struktura dopravních zařízení Restrukturalizace dopravních zařízení Doprava a územní plánování Historická perspektiva: Antropologická perspektiva: Technologická perspektiva: Ekonomická perspektiva: Sociologická perspektiva: Kulturní perspektiva: Psychologická perspektiva: Politická perspektiva: Environmentální perspektiva: Mobilita - důležité téma budoucnosti Mobilita jeden z fenoménů moderního světa je v současnosti pojímána jako důležitá součást kvality života a účast na ní patří k základním lidským právům. Velice významná je právě u handicapovaných a seniorů, kde umožňuje intenzivnější zapojení do života společnosti. Proto vznikají četné projekty jak možnosti mobility zvýšit Fyzická mobilita jako sociologický fenomén... Chyba! Záložka není definována. Filozofické koncepty mobility Posun ve vnímání mobility Globalizace Sociální důsledky mobility Zanedbané malé komunity městské v periferních regionech Svoboda pohybu jako nezadatelné právo člověka Virtuální mobilita Elektronizace a práce doma Extenze mobility Sociální skupiny (kategorie) a postoje jejich příslušníků k dopravě Faktory ovlivňující mobilitu v budoucnosti Další vzrůst mobility v průběhu XXI. stol Výběr dopravních prostředků Hlavní faktory ovlivňující vývoj Změny v systému hodnot a nová kritéria kvality Suburbánní rozvoj měst Urban sprawl Životní styl v postmateriální době Využití automobilů bez toho, že bychom je vlastnili

13 Potencionální vliv telekomunikace - virtuální mobilita Intermodální propojení transportních systémů Individualizace veřejných dopravních prostředků a kolektivizace individuálních dopravních prostředků Snižování emisí v dopravě Změna přístupu a způsobu platby Změny infrastruktury Privatizovaná síť komunikací a silniční poplatky Nové přístupy v řízení dopravy Zvyšující se akceptace dopravních omezení Automatizace řízení Změny v dopravní politice Moderní technologie v infrastruktuře a jejich interakce s vozidlem Jak mohou pomoci národní průzkumy dopravy Nákladní doprava a spotřeba energie Je možná změna chování k ekologickým způsobům dopravy? Mobility management Volba dopravních prostředků Priority MM Koncentrace MM na uživatelské skupiny MM - Zvýšení mobility chodců a cyklistů Automobil a město Automobil individuální dopravní prostředek Vznik automobilismu Analýza automobilismu Informační technologie transfer zpráv a poznatků: Vliv elektronizace Přestavba měst uzpůsobených pro automobily vize budoucnosti Automobilismus v České republice Role IAD ve společnosti Specifika IAD, její alternativy a možnosti zefektivnění Automobil jako sociální symbol Kdo preferuje IAD Dopady individuálního automobilismu Individuální automobilová doprava ohrožuje i naše města Analýza podmínek umožňujících změnu mobilního chování Nastoupené cesty Společné využívání automobilu a společné jízdy jako alternativa k použití soukromého vozu Role nové technologie Cíle a účely Společné využívání vozů a spolujízdy v rámci dopravního trhu Město a mobilita Vliv dopravy a životní styl ve městě Rostoucí mobilita v urbanizovaných oblastech a měnící se urbanistická struktura i dopad na životní prostředí Teoretický model moderního urbánního rozvoje fáze 1: urbanizace fáze 2: suburbanizace Češi se stále ve velkém stěhují do suburbií a satelitů

14 fáze 3: desurbanizace fáze 4: reurbanizace Trvalá udržitelnost životního prostředí města a doprava Kvalita života Současné způsoby posuzování kvality života v dopravním plánování a urbánním designu Nástroje pro posuzování efektů pro kvalitu života Praktická hodnota nástrojů pro posuzování kvality života Demografické, sociální a kulturní změny Nové přístupy urbanismu Trvale udržitelný urbanismus Nová paradigmata Proaktivní plánování v urbanistické tvorbě Komunikativní a kolaborativní urbanismus Změny životního stylu Urbanismus orientovaný na trh Urbanismus orientovaný na životní prostředí Vliv nových informačních technologií Regionální mezinárodní přeshraniční spolupráce Nová měnící se praktická etika urbanistické tvorby Udržitelnost a budoucnost měst Decentralizovaná města Moderně rostoucí města Kompaktní města Rozptýlené a také praktické město Městská udržitelnost v praxi Efektivita zdrojů z perspektivy uživatele Komunita a životaschopnost Styl života Diferenciace lokalit bydlení Generátor Urban Sprawl - Rodinné domy Trendy budoucnosti Měnící se paradigma městské mobility Od prostoru pro pohyb k pohybu v prostoru Lidské chování v umělém prostředí Změna paradigmatu Indikátory trvale udržitelného rozvoje města doprava Volba dopravních prostředků a orientace k životnímu prostředí Cíle v oblasti trvale udržitelného rozvoje: Redukce exhalátů a dalších škodlivin Méně záborů zemědělské a jiné půdy Méně fragmentalizace pozemků Méně kongescí Méně mrtvých na městských komunikacích Vytváření priorit Zlepšení kultury jízdy na komunikacích Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu Integrované plánování mobility a bezpečnosti je slibné Možnosti zvýšení bezpečnosti chodců Potenciál pro zvýšení bezpečnosti cyklistů

15 Potenciál pro zvýšení bezpečnosti cestujících na motocyklech Potenciál pro zvýšení bezpečnosti veřejné dopravy Problémoví řidiči Mladí řidiči Těžká nákladní doprava Zvyšování bezpečnosti na komunikacích Dopravně bezpečnostní kampaně Vzdělávání a výcvik řidičů Legislativa v oblasti dopravy Motivace v oblasti chování Vývoj bezpečných vozidel a telematika pro městská vozidla Aktivní bezpečnost Pasivní bezpečnost Telematika Lepší vyváženost mezi programy potřebuje politickou podporu Navrhování komunikací Infrastruktura pro bezpečnou dopravu Odstranění nebezpečných míst Vytváření obchvatů měst Indikátory trvale udržitelného rozvoje z hlediska dopravy a využití území: PRINCIPY SNIŽOVÁNÍ DOPRAVNÍ A ENVIRONBENTÁLNÍ ZÁTĚŽE Monofunkční zóny a pásma Dědictví nejen modernismu Polycentričnost je ekologická, ekonomická a urbanisticky zajímavá Budoucnost evropských měst s více centry Centra měst přežívají Metropolitní oblasti se stávají stále více polycentrickými Význam dopravy v polycentrické struktuře Polycentrický region typu megaměsto Více možností ve výběru dopravních tras Živé veřejné, pochůzné prostory obce Odpovědné, osobité a atraktivní obce se silným vztahem k lokalitě Polyfunkční skladba funkcí v území Tvorba kompaktních komplexů budov Kvalita života a podpora hromadné dopravy Nový pohled na dopravu ve městech Co říkají empirické výzkumy o vlivu dopravy na kvalitu života Nemotorizované způsoby transportu ve městě Zranitelní účastníci provozu v ulicích Cyklistická doprava Konflikty cyklistů a automobilů Zvýšení mobility chodců Požadavky na plochy z hlediska pěšího provozu a pobytu na ulici Inspirativní evropský projekt PROMPT Obytné zóny Územní plánování a doprava mezi globalizací a lokalizací Vztah lokální globální Dopravní sektor Technický pokrok Výzvy a možnosti současného transportu

16 změna transportní politiky v Evropě Protiklady transportní politiky Scénáře budoucího vývoje Scénáře jako nástroj pro rozhodování Možné scénáře pro rozvoj a investice v budoucnosti do transportní infrastruktury Městská mobilita v Evropě Evropská dopravní politika ve městech Jak by měla vypadat agenda výzkumu městské mobility Účast lokálních obyvatel v dopravním a urbanistickém plánování a dohledu Závěr: Přílohy: Akční plán městské mobility Použitá literatura: Abstract Will it be possible to reconcile the automobile and sustainable development? Is car use compatible with sustainable transport? What measures? What are the conditions for success? Measures concerning urban structures Measures concerning walking Measures concerning bicycles Measures concerning the improvement of public areas

17 Úvod komplexní přístup k městské a dopravní problematice Velká města a městské regiony nabývají stále většího významu, o čemž svědčí nejen demografické a ekonomické statistiky, ale i politické dění na celosvětové úrovni, na úrovni EU i na národních úrovních. Míra urbanizace obyvatelstva zeměkoule se neustále zvyšuje. Zatímco odhad vztahující se k padesátým letům minulého století činí 750 milionů, dnes již hovoříme o více než třech miliardách obyvatel městských oblastí, což je větší polovina světové populace. Odpovídající číselný údaj pro Evropu je ještě vyšší, přičemž některé uváděné odhady hovoří o tom, že zhruba 80% obyvatelstva Evropské unie představují lidé žijící v městských společenstvích, což představuje tzv. strop urbanizace. Globalizace ekonomiky a problémy související s životním prostředím se dostávají do střetu s nárůstem současných individualizačních tendencí, a to jak ve sféře politické demokracie tak i ve sféře soukromého života lidí. Rozsáhlé demografické změny způsobují vznik nových ovlivňujících faktorů a životních vlivů, které se dostávají do rozporu s úsilím o zachování místních historických tradic, identity a kultury. Osobní bezpečnost a soukromí se dostávají do rozporu s požadavky na rozsáhlou mobilitu, transparentnost a dosažitelnost. Velká města jsou současně konfrontována s obtížným úkolem spočívajícím v hledání a udržování rovnováhy mezi požadavky hospodářského rozvoje, sociální a kulturní soudržnosti a ekologicky udržitelného rozvoje. Tyto protichůdné trendy znamenají vznik nových problémů pro ty, kdo ve velkých městech přijímají rozhodnutí, i pro ty, kdo tato rozhodnutí realizují v praxi. Tito lidé prostřednictvím svých mnoha rozhodnutích, která jsou přijímána na nejvyšší i na místní úrovni, sehrávají klíčové role, pokud jde o další vývoj na celé naší planetě. Jejich přizpůsobitelnost, ochota přijímat změny a odvaha ke zkoušení nových nápadů bude mít rozhodující strategický význam pro udržení trvalého rozvoje. Kromě toho dochází často v místním městském měřítku k tomu, že strategie selhávají, dojde-li k jejich konfrontaci s průmyslovou podnikovou sférou nebo mají-li být skutečně realizovány v praxi. Shrneme-li všechna přání, která se týkají měst v různých souvislostech a se kterými obvykle přicházejí zástupci různých zájmových skupin, náhle se objeví obsáhlý seznam obsahující směry rozvoje, které jsou navzájem stěží slučitelné a v určitých případech jsou i vyloženě protichůdné: Město musí být schopno dalšího rozrůstání v souladu s ekologickými požadavky, aniž by to znamenalo vnášení příliš omezení do každodenního života. Město musí ekonomicky prosperovat, aniž by tato prosperita způsobovala sociální vyloučení (exkluzi) některých skupin jeho obyvatel. Dopravní systém města musí fungovat efektivně, s krátkými přestupními dobami a s vysokou úrovní dosažitelnosti; městské prostředí musí být současně lákavé a příjemné. Technická infrastruktura nesmí být přebujelá a musí splňovat vysoko postavené ekologické cíle. Přitom však nesmí být pro obyvatele města příliš nákladná. Dobře vedené město rozvíjející se trvale udržitelným způsobem musí být také příjemné, zajímavé a vzrušující, nikoli však nebezpečné, a také nepředvídatelné, nikoli však nepochopitelné. Přitažlivé a harmonické město musí mít výraznou vlastní identitu, přičemž však nesmí vylučovat žádné etnické skupiny ani sociální vrstvy; musí dobře chránit své kulturní a historické dědictví, aniž by se však tím z něho stávalo muzeum plné omezení. Město musí být dynamické a otevřené novým vlivům, aniž by přitom ztrácelo svého ducha. 17

18 Musí nabízet spoustu volného prostoru pro svobodné myšlení a jednání, nikoli však na úkor někoho jiného. A tohoto všeho musí být možno dosáhnout při vysoké úrovni účasti občanů v demokratických procesech, aniž by se tím tyto procesy zpomalovaly a stávaly neúčinnými. Jak člověk může vyhnout tomu, aby zabřednul do rozsáhlých výčtů cílů a ukazatelů udržitelného rozvoje městských oblastí? A jak může naopak dosáhnout toho, aby tyto údaje byly upotřebitelné? Jakým způsobem se má vypořádávat se střety mezi rozdílnými kvalitativními požadavky a cíli? Toto vše vede ke vzniku nových okruhů otázek a problémových oblastí, přičemž nalezení řešení často vyžaduje intenzivní spolupráci na rámec představovaný oborovými a jurisdikčními hranicemi. V posledních letech jsme slyšeli mnoho projevů chvály v souvislosti se vzájemnou součinností, holistickým přístupem a integrálním myšlením. Avšak velká slova v řečnických výstupech jsou je zřídka ve shodě s dostatečnou schopností přistoupit ke konkrétním činům, přičemž se zdá, jako by společnost neměla dostatečné institucionální podpůrné struktury, které by umožnily realizaci tužeb a přání týkajících se rozvoje měst. Udržitelný rozvoj měst znamená velmi vysoký stupeň složitosti, takže v současnosti narůstá potřeba utváření komplexního povědomí o městech jakožto systémech, o zdraví a kvalitě života obyvatel měst jakož i o demokratických procesech a strategiích rozvoje. Budou potřebné nové přístupy směřující k odlišným způsobům fungování, s radikálně inovovanou sociální organizací potřebnou pro vytváření a rozvíjení znalostí a schopností. Většina otázek a problémů souvisejících s rozvojem měst není strukturována uvnitř hranic tradičních vědních oborů a odvětví a nedostatky v oblasti zkoumání městské problematiky na akademické úrovni jsou z velké části zaviněny rozškatulkováním, které neodpovídá základním problémům, o jejichž řešení zde jde. Každou chvíli je třeba shromažďovat znalosti z několika oblastí, končin a vrstev rozmístěných v několika různých sektorech společnosti, a to i tehdy, jeli na určité otázky a problémy možno se zaměřit a řešit je uvnitř jednoho konkrétního sektoru nebo za použití odborných znalostí souvisejících se specifickou oblastí. Je tedy nezbytný mezioborový přístup, a to zejména proto, aby bylo možno vypořádat se s mnohočetnými složkami a složitostí městského prostředí a života ve velkých městech a současně zajistit podporu rozvoje, plánování a řídicí autority ve městech. Schopnost vědeckého společenství zabývat se složitými problémy spojenými s rozvojem měst souvisí se schopností zvládnout velký počet rozmanitých, někdy protichůdných a dokonce i vzájemně kolidujících oborových hledisek a schémat myšlení a tato přeměňovat na synergistické znalosti, výsledkem čehož bude více než jen souhrn jednotlivých oborových složek. To znamená, že projekt nebo organizační struktury určitého programu mají být schopny zbavit se rozčlenění vědeckých znalostí na jednotlivé oddíly a úseky a oborového rozdělení zodpovědnosti a povinností přetrvávajícího v současných akademických organizacích, aniž by přitom došlo ke ztrátě významu a kvality ve vztahu k základním vědeckým požadavkům. Navíc i samotná města zdůrazňují, že rozvoj městských oblastí a jeho strategie se musí stát problematikou, která je v mnohem větší míře založena na vědění. Zájmové skupiny a sdružení měst, mezinárodní organizace i instituce, které ze zabývají činnostmi utvářejícími strategii výzkumu na evropské úrovni se rovněž zaměřují na odstranění předělu mezi urbanistickým výzkumem a praxí. Mezera mezi výzkumem a využitím vědeckých poznatků pro další rozvoj měst je způsobena zčásti nedostatečnou výkonností institucí působících na místní a mezinárodní úrovni a zčásti způsobem, jakým jsou tradičně organizovány výzkumné činnosti a jakým jsou následně realizovány jejich výsledky. Nadoborový přístup je termín, který se často používá k označení výzkumných metod a způsobů řešení problémů, při kterých spočívá základní myšlenka v tom, že výzkumní pracovníci, odborníci z praxe i představitelé zájmových skupin musí do vzájemné spolupráce zahrnout celý 18

19 komplex složitých společenských problémů. Zatímco mezioborový přístup je možno považovat za směs vědeckých oborů, nadoborový přístup znamená splynutí znalostí získaných vědeckými postupy se znalostmi vycházejícími ze zkušeností a se znalostmi z laické sféry. Tím se vytváří nový hybrid, který je odlišný od kterékoli z konkrétních složek, jimiž je tvořen, a který předpokládá vznik nového způsobu nazírání na problematiku a získávání nových znalostí formou vzájemné spolupráce. Nadoborový přístup však nevznikne sám od sebe a nebude fungovat jako automatizovaný proces, při kterém jsou přiváděni dohromady lidé z různých oborů nebo lidé různých profesí. Naopak vyžaduje, aby zúčastnění aktivně rozvíjeli a realizovali nové metody a mechanismy vzájemného přenosu myšlenek a znalostí z různých zdrojů, který - pokud bude úspěšně zvládnut - povede k rozšíření rozhledu, k hlubšímu pochopení problematiky a rovněž ke vzniku nových vysvětlujících teorií. I když již dnes existují četné příklady přínosu mezioborového a nadoborového přístupu v oblasti urbanistického výzkumu, jen v malém počtu případů se zatím podařilo osvojit si výslovně interdisciplinární způsob práce. K charakterizaci takových mezioborových a nadoborových přístupů vedoucích k vytváření znalostí potřebných pro rozvoj měst je možno použít pojem znalost městské problematiky. V tomto ohledu by však znalost městské problematiky neměla být požadována za nový vědní obor. Je to spíše způsob sjednocování a shromažďování znalostí pocházejících z nejrozmanitějších zdrojů představovaných velké množství vědních oborů, teoretických a metodických tradic jakož i zkušeností a laických názorů. Zdá se, že je zapotřebí, aby velká města, instituce, průmyslová sféra a občanská společnost založily společný podnik, který by mohl usnadnit a podpořit odstraňování rozporů a utvářet systémy pro předávání znalostí a zavádění inovací, ve kterých by výroba, řízení a implementace znalostí a know-how mohly být mnohem účinnější a lépe sloužit svému účelu. Koncepce arény znalostí městské problematiky se uplatnila již při nedávných diskusích týkajících se charakterizace mechanismu rozvoje nadoborového systému předávání znalostí a zavádění inovací v oblasti rozvoje městských oblastí. V oblasti urbanistického výzkumu existuje několik příkladů přechodu od mezioborového přístupu k mezioborovému a nadoborovému způsobu získávání znalostí. Obor navrhování měst má své těžiště v architektuře a vychází z tradice spolupráce s inženýrskými obory podílejícími se na plánování rozvoje měst, přičemž do určité míry zahrnuje také další odbornosti, jakými jsou například obory sociologie a ekopsychologie. Městské inženýrství podílející se na plánování rozvoje měst má původ hlavně ve stavebním inženýrství a v poslední době se tento obor otevřel i ekologickému inženýrství a řadí se k němu rovněž další odbornosti z oblasti společenských a psychologických věd. V oborech navrhování měst a městského inženýrství se dobře rozvíjejí vazby mezi praxí a akademickými činnostmi, např. při výběru témat pro semestrální studentské práce a pro závěrečné práce v magisterských studijních oborech. Směr městských studií má silnou tradici v oblasti sociálně ekonomického analytického výzkumu (ve spojení např. s politologií, ekonomií, zeměpisem či sociologií), avšak v současnosti se nachází ve fázi, kdy se otevírá širokému spektru dalších vědních oborů. Ve srovnání s obory navrhování měst a městského inženýrství má směr městských studií bližší vztah k vytváření strategií a koncepcí. Městská ekologie má v poslední době ctižádost rozšířit obor přírodních věd tím, že do něho zahrne další ekonomické a sociální aspekty. Má rovněž tradici v používání systémové analýzy. Tyto směry uplatňující se v oblasti urbanistického výzkumu mají několik společných vlastností: integrovaný přístup, snahu nazírat na města holistickým způsobem, naléhavou potřebu rozšířené a hlubší spolupráce přesahující rámec vymezený hranicemi mezi vědními obory, vzájemné prolínání administrativního a profesionálního sektoru a úsilí o fungování v úzkém vztahu k praxi nebo subjektům podílejícím se na vytváření koncepcí a strategií. Program se pokouší dosáhnout toho, aby se tyto přístupy dostaly opět o krok dále a aby tak vznikl směr 19

20 městských znalostí. Za tím účelem se zabývá zkoumáním novinek v oblastech teorie, metod a nástrojů a analyzováním a charakterizací různých inovovaných typů organizace, řízení a realizace v souvislosti se znalostmi týkajícími se městské problematiky. Toto se týká také představy o aréně znalostí městské problematiky, která může být realizována jak na místní tak i na regionální, národní, evropské nebo mezinárodní úrovni. Obr. 1: Plechová lavina ničí životní prostředí města. Pomůže synergie urbanismu a plánování dopravy? Obr. 2: Pomůže podpora hromadné dopravy? 20

NNÍ SYNERGIE V DOPRAVĚ

NNÍ SYNERGIE V DOPRAVĚ HUMÁNN NNÍ SYNERGIE V DOPRAVĚ Jméno a příjmení: Karel Schmeidler Vedoucí výzkumného programu: 2 Humánní synergie v dopravě Kontakt: iva.provalilova@cdv.cz karel.schmeidler@cdv.cz Cíle projektu Cíl 1 Cíl

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ TEMATICKÉ OKRUHY STUDIA Veřejná politika vymezení oblastí zájmu studia Hodnotové zakotvení veřejných politik Veřejný zájem Proces identifikace,

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Mobility Management & Integrované plány mobility

Mobility Management & Integrované plány mobility Mobility Management & Integrované plány mobility doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Ing. Jiří Kozlovský Ing. Jakub Hašek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML Studentská 95, 532 10 Pardubice

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Projekt QUEST Hlavní obsah stránky

Projekt QUEST Hlavní obsah stránky Projekt QUEST Hlavní obsah stránky Projekt QUEST Zlepšujeme městský dopravní systém, s pomocí fondů EU a projektu QUEST! Statutární město Karviná v současnosti zapojením do projektu QUEST, který je financován

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr.

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr. Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení RNDr. Milan Polednik Výchozí teze: Systém územního plánování ovlivňuje dlouhodobě nabídku

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA

VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA Ing. Pavel Roháč Obsah 1. Předmluva a úvod 2. Legislativní rámec, dokumentace 3. Koncepční přístupy, východiska 4. Modelování dopravy,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Lidský potenciál české společnosti a veřejná politika

Lidský potenciál české společnosti a veřejná politika a veřejná politika Slavnostní a pracovní zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 9.10. 2006 Martin Potůček, Karlova Univerzita v Praze a veřejná politika

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika

Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika KONFERENCE: Integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik ACCENDO -

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko

Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko CDV, v.v.i Třebíč, 19.3.2014 M1 B22 Výhradní odpovědnost za obsah této prezentace nesou autoři. Nemusí nutně odrážet názor Evropských společenství. Evropská

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Asociace měst pro cyklisty

Asociace měst pro cyklisty Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek O asociaci "Pojďme společně ukázat na fenomén jízdního kola, který se opět stává přirozenou součástí každodenního života. Není to jen o sportu - chytnout řidítka

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Metodika SUMP fáze B Analytická část MD Praha

Metodika SUMP fáze B Analytická část MD Praha Metodika SUMP fáze B Analytická část 15.12.2015 MD Praha Důležitá rozhodnutí z fáze A příprava o vymezení řešeného území o dohoda mezi partnery a zainteresovanými stranami o politický závazek o závazek

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

TeKoBe. Technologie pro. Komplexní Bezpečnost

TeKoBe. Technologie pro. Komplexní Bezpečnost Technologie pro TeKoBe Komplexní Bezpečnost Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. a kol. Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Bezpečnostní výzkum Mezi hlavní témata

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Euroenergy, spol. s r.o. 21. září 2011 XIV. Podzimní konference AEM Úvod Předešlé práce a tato prezentace byly zpracovány s využitím:

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik Ing. Ivana Foldynová - expert v oblasti regionálního rozvoje a prostorového

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index

Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index Úřad práce ČR Krajská pobočka v Brně RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. jiri.fukan@bm.mpsv.cz Národní cíle České republiky v oblasti zaměstnanosti

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU Dopravní plány a udržitelný rozvoj ve městech m ČR Radomíra PLÍŠ ÍŠKOVÁ Centrum dopravního výzkumu, v.v.i Neudržiteln itelné plánov nování Předpoklad lineárn rního vývoje dopravy

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více