Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále jen Poskytovatel), IČ: , se sídlem Athénská 1528/5, PSČ Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka je poskytovatelem veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a souvisejících činností na území České republiky s využitím virtuální sítě Q-CZ společnosti Quadruple a.s. Poskytovatel je společností registrovanou Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ) pro podnikání v odvětví elektronických komunikací pod číslem 3555 k provozování komunikačních činností. Služby jsou poskytovány podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen Zákon). 2. Definice pojmů 2.1 Síť - virtuální mobilní síť s názvem Q-CZ. 2.2 Účastník - každá osoba, která na základě uzavřené Smlouvy s Poskytovatelem projeví zájem o využívání Služeb podle Zákona. 2.3 Uživatel - každá osoba, která veřejně dostupnou Službu elektronických komunikací nebo ostatní Služby využívá. 2.4 Smlouva o poskytování Služby nebo vícero Služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem. 2.5 Služby - veřejně dostupné služby umožňující prostřednictvím SIM karty, které je přiděleno telefonní číslo vysílat a přijímat telefonické hovory vzniklé v Síti, realizovat bezplatná volání na čísla tísňového volání, včetně lokalizace volajícího, posílat SMS, MMS a DMS zprávy, datové a internetové mobilní služby, služby mezinárodního roamingu, mobilní volání a posílání zpráv na čísla se zvláštními tarify a případné další služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, veřejně dostupné telefonní služby (služba je poskytována jako veřejně dostupná), služby přenosu dat (služba je poskytována jako veřejně dostupná) a služby přístupu k síti Internet (služba je poskytována jako veřejně dostupná). 2.6 Ceník - aktuální Ceník služeb zveřejněný na internetových stránkách Poskytovatele a dostupný v jeho sídle. Ceník obsahuje název Služby, cenu Služby, případně další specifikace. 2.7 Zúčtovací období - časový úsek, za který Poskytovatel vyúčtovává Účastníkovi poskytnuté Služby. 2.8 Smluvní podmínky - Smlouva, VOP a Ceník. 3. Rozsah a zřízení služby 3.1 Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje Účastníkovi poskytovat přístup ke Službám, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VOP a Účastník se zavazuje Poskytovateli platit stanovenou cenu podle Ceníku. 3.2 Služby jsou dostupné na území České republiky za předpokladu jeho pokrytí prostřednictvím Sítě, použitých technologií a technických prostředků a dalších vlivů zejména přírodních a fyzikálních, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných Služeb. 3.3 Aktivace Služby je vázána na uzavření Smlouvy s Poskytovatelem a zároveň dodání SIM karty Účastníkovi. Poskytovatel provede aktivaci Služby zpravidla do 7 dnů od uzavření Smlouvy. V případě přenosu telefonního čísla je aktivace SIM karty provedena v den přenosu. 3.4 Po celou dobu trvání Smlouvy je SIM karta vlastnictvím Poskytovatele. Účastník odpovídá za její řádné užívání. Poskytovatel neodpovídá za data uložená na SIM kartě. Při ukončení Smlouvy bez přenosu telefonního čísla od Poskytovatele do jiné mobilní sítě, Účastník ztrácí nároky na telefonní číslo přidělené k SIM kartě ukončením Smlouvy. Strana 1 (celkem 11)

2 3.5 Na běžné SIM je po aktivaci nastaven maximální limit čerpaných Služeb, maximální limit čerpání spotřebovaného na datové Služby v roamingu, je blokován přístup na audiotextové a Premium SMS služby, je blokován provoz mezinárodního roamingu, jsou umožněny mezinárodní hovory. Účastník může nastavení Služeb měnit prostřednictvím elektronické samoobsluhy nebo na zákaznické lince, Poskytovatel je však oprávněn tyto změny podmínit složením mimořádné zálohy. 3.6 Účastník je oprávněn čerpat služby poskytované třetími osobami. Poskytovatel jedná pouze jako zprostředkovatel takové služby Účastníkovi ze strany třetích osob, přičemž čerpání a cena takových služeb se řídí podmínkami sjednanými mezi Účastníkem a poskytovatelem takové služby. Účastník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Účastníkovi cenu za takové služby třetích osob účtovat a případně též vymáhat, jestliže k tomu bude oprávněn dle dohody s poskytovatelem takové služby. 3.7 Účastník je oprávněn sjednat si využívání platebních služeb poskytnutých třetími osobami. Poskytovatel jedná pouze jako zprostředkovatel takové služby Účastníkovi ze strany třetích osob, přičemž čerpání a cena takových služeb se řídí podmínkami sjednanými mezi Účastníkem a poskytovatelem takové služby. Účastník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Účastníkovi cenu za takové služby třetích osob účtovat a případně též vymáhat, jestliže k tomu bude oprávněn dle dohody s poskytovatelem takové služby. 4. Vznik a změna Smlouvy 4.1 Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací je uzavřena s Účastníkem na základě objednávky Služby učiněné v písemné, elektronické nebo telefonické podobě. Objednávka musí obsahovat údaje Účastníka. U fyzické osoby nepodnikatele jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a číslo OP. U fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby jméno, příjmení a číslo OP zastupující osoby, místo podnikání nebo sídlo firmy, název firmy a IČO. 4.2 V případě objednávky učiněné v elektronické podobě je Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy Účastník potvrdí elektronickou objednávku Služeb. 4.3 V případě objednávky uzavírané v písemné podobě je Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy po připojení podpisu Účastníka je Smlouva schválena a podepsána i ze strany Poskytovatele a doručena oběma smluvním stranám. 4.4 Obsah Smlouvy je tvořen následujícími dokumenty, formulářem smlouvy, aktuálním Ceníkem služeb, těmito VOP, které stanovují práva a povinnosti smluvní stran a pravidla poskytování Služeb Poskytovatelem, bude-li Účastník využívat platebních služeb, potom se Smlouva též řídí podmínkami platebních služeb, které stanovují práva a povinnosti smluvních stran a pravidla poskytovaní platebních služeb Poskytovatelem. 4.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 4.6 Nabídka mobilních Služeb je tvořena základními balíčky Služeb, volitelnými balíčky Služeb a dalšími Službami, které si Účastník může aktivovat bez objednání sám prostřednictvím elektronické samoobsluhy nebo tak může učinit písemnou formou, elektronicky či telefonicky. Okamžikem aktivace těchto Služeb je Účastník povinen za tyto Služby hradit cenu dle Ceníku. 4.7 V případě přenesení účastnického čísla od jiného poskytovatele, žadatel o Služby zmocňuje Poskytovatele ke všem úkonům nutným k převedení příslušného telefonní čísla v objednávce Služeb. 4.8 Smlouva může být ukončena Písemnou výpovědí Poskytovatele, Písemnou výpovědí Účastníka, Odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele při závažném porušení Smlouvy nebo těchto VOP Účastníkem. 4.9 Uzavřením Smlouvy se Účastník zavazuje dodržovat Smluvní podmínky Smlouvu je možné měnit Jednostranně Poskytovatelem za předpokladu, že touto změnou je myšleno zkvalitnění poskytovaných Služeb (např. vyšší přenosová rychlost) nebo snížení ceny Služby při zachování nebo zlepšení jejich parametrů, Strana 2 (celkem 11)

3 Jednostranně Poskytovatelem za předpokladu změny technických parametrů Služeb Sítě, Jednostranně Poskytovatelem za předpokladu, že dojde ke změně právních předpisů, Po vzájemné dohodě při přechodu na jinou poskytovanou Službu Poskytovatele. 5. Cena Služeb a platební podmínky 5.1 Ceny a cenové podmínky za poskytnuté Služby jsou stanoveny v souladu se Zákonem a jsou uvedeny v platném Ceníku zveřejněném na internetových stránkách Poskytovatele. 5.2 Ceny za poskytované Služby se účtují ode dne aktivace příslušné Služby, a to podle Ceníku platného ke dni poskytnutí příslušné Služby. 5.3 Ceník platný ke dni uzavření Smlouvy se stává její nedílnou součástí. 5.4 Účastník je povinen uhradit cenu za poskytnuté Služby, podle Smluvních podmínek za Zúčtovací období. 5.5 Po uplynutí Zúčtovacího období, které činí 1 (jeden) měsíc provede Poskytovatel vyúčtování Služeb, které se stane součástí faktury daňového dokladu zaslaného Účastníkovi v elektronické podobě, buď na uvedený Účastníkem ve Smlouvě nebo na účet Účastníka přístupný na internetových stránkách Poskytovatele. Zaslání písemného vyúčtování je pouze na žádost Účastníka a je zpoplatněno dle Ceníku. 5.6 Na základě žádosti Účastníka může Poskytovatel zpracovat podrobný výpis jednotlivých Služeb čerpaných v daném Zúčtovacím období Účastníkem. Zpracování podrobného výpisu je zpoplatněno dle Ceníku. 5.7 Faktura daňový doklad má minimální splatnost 14 dní ode dne vystavení. 5.8 Účastník je povinen uhradit vyúčtovanou cenu Služby na účet Poskytovatele Fio banka a.s. č.ú /2010 s variabilním symbolem uvedeným na vystavené faktuře daňovém dokladu v termínu jeho splatnosti. Cena je uhrazena dnem připsání vyúčtované částky na účet Poskytovatele. 5.9 Platbu je možno provést příkazem k úhradě z bankovního účtu Účastníka na číslo účtu Poskytovatele, platbou v hotovosti na poště poštovní poukázkou typu A nebo inkasem z účtu Účastníka, pokud udělí Účastník Poskytovateli zmocnění k inkasu z účtu. Vyúčtované částky jsou odečítány z účtu Účastníka v rámci inkasního postupu. Pokud inkasní platba nebude provedena z důvodu, který není na straně Poskytovatele (např. nedostatečné peněžní prostředky na účtu Účastníka, nedostačující limit pro inkaso příslušné částky, neexistence inkasního příkazu vůči peněžnímu ústavu, špatné údaje týkající se inkasa a další), je Účastník povinen uhradit vyúčtované částky jiným způsobem do data splatnosti, jinak je v prodlení. Účastník je povinen kontrolovat, zda byla inkasní platba provedena řádně a včas Platba Účastníka, která nebude identifikovatelná (např. špatný variabilní symbol), se považuje za neuhrazenou. Účastník se tak do okamžiku identifikace platby ocitá v prodlení a Poskytovatel má nárok na úhradu úroku z prodlení, jehož výše je stanovena obecně závaznými právními předpisy a smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky denně. Povinnost Účastníka uhradit dlužné částky i úroky z prodlení je zachována i po zaplacení smluvní pokuty Bude-li platba připsaná na účet Poskytovatele nižší než částka vyúčtovaná, ocitá se Účastník, co do neuhrazené platby v prodlení. Poskytovatel má až do okamžiku zaplacení dlužné částky nárok na úhradu úroku z prodlení a smluvní pokuty podle platného Ceníku Účastník bere na vědomí, že pohledávky Poskytovatele mohou být vymáhány v soudním, správním či jiném řízení, přičemž Účastníkovi v případě neúspěchu sporu vznikne povinnost k náhradě nákladů řízení Účastník, který se ocitne v prodlení, bude upozorněn Poskytovatelem, že platba za poskytnuté Služby nebyla v termínu splatnosti uhrazena, a to na poslední známou adresu Účastníka vedenou v databázi Poskytovatele nebo elektronicky na naposledy písemně sdělený Účastníkem Poskytovateli jako pro vzájemnou komunikaci Poskytovatel je oprávněn po dobu prodlení Účastníka s uhrazením dlužných částek, úroků z prodlení a smluvních pokut omezit nebo pozastavit poskytování Služeb, a to až do jejich úplného uhrazení Povinnost Účastníka uhradit dlužné částky, úroky z prodlení i smluvní pokuty je zachována i po zániku smluvního vztahu Účastník je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání Služby jinými Uživateli než oprávněným Účastníkem. V případě neoprávněného užívání Služby jinými Uživateli je Účastník povinen Strana 3 (celkem 11)

4 uhradit vyúčtované částky až do doby, než Poskytovatel omezí Služby na základě písemného oznámení Účastníka o zneužití Služby. Poskytovatel omezí aktivní užívání Služby co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od převzetí tohoto oznámení. 6. Práva a povinnosti Poskytovatele 6.1 Poskytovatel se zavazuje zejména Poskytnout Účastníkovi jím objednané Služby v odpovídající kvalitě v rámci Sítě a v souladu se Smluvními podmínkami, Umožnit Účastníkovi bezplatné hlášení poruch poskytovaných Služeb, Poskytovatel má právo v takových případech ověřit, zda závada není na koncovém zařízení Účastníka, Vyřizovat reklamace Účastníka, Zajišťovat průběžně přístup Uživatele k jeho účtu prostřednictvím elektronické samoobsluhy dostupné z internetových stránek Poskytovatele ( Zajistit telefonickou podporu pro Účastníka, Poskytovat a uveřejňovat všechny potřebné informace k řádnému užívání Služeb v přiměřené kvalitě, Nakládat a zpracovávat veškeré osobní údaje Účastníků v souladu a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Odškodnit všechny prokázané nároky Účastníka vzniklé porušením této smlouvy až do maximální výše Kč, není-li uvedeno jinak, Umožnit Účastníkovi užívat Službu bezplatné volání na čísla tísňového volání a na evropská harmonizovaná čísla s výjimkou případů stanovených Zákonem. Tísňové volání je bezplatné volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a národní čísla tísňového volání stanovená v číslovacím plánu, V rámci vybraných tarifů poskytnout Účastníkovi volné jednotky na volání, SMS či data. Účastník je oprávněn využít volných jednotek pouze pro čerpání Služeb v rámci ČR a nevztahují se na audiotextové služby, premium SMS služby, platební transakce. Nevyužité volné jednotky se nepřenáší do dalších Zúčtovacích období. Při ukončení Smlouvy nemá Poskytovatel povinnost nevyčerpané volné jednotky nahradit, Jedná-li se o změny podstatných náležitostí Smlouvy uvedené v 63 odst. 1 písm. c) až q) Zákona, nebo jde o změny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení Účastníka, je Poskytovatel povinen prokazatelně informovat Účastníka o jeho právu zrušit dotčenou Službu ke dni nabytí účinnosti změny Smluvních dokumentů bez sankce v případě, že nové podmínky nebude akceptovat. Tato informace bude Účastníkovi poskytnuta způsobem, který si Účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. 6.2 Poskytovatel je vedle oprávnění plynoucích ze Smluvních podmínek oprávněn zejména Při komunikaci s Účastníkem požadovat informace o Účastníkovi vč. zvoleného hesla za účelem jeho identifikace a ověření jeho totožnosti, Stanovit finanční limity pro čerpání Služby, při překročení je oprávněn omezit či přerušit poskytované Služby, Zavést objemové datové limity a po jejich překročení snížit přístupovou rychlost podle Ceníku, Zavést opatření k ochraně Sítě vč. omezení nebo pozastavení poskytování Služeb, Ve výjimečných případech je Poskytovatel z technických důvodů nebo provozních důvodů změnit čísla dodaných SIM karet i bez souhlasu Účastníků. O této změně bude Účastník informován předem, Omezit, přerušit, popř. ukončit poskytování mobilních Služeb v případě závažného porušení Smlouvy nebo těchto VOP ze strany Účastníka, Rozhodnout o maximální výši limitu měsíční spotřeby poskytovaných Služeb, Rozhodnout o složení mimořádné zálohy pro aktivaci dalších Služeb (např. audiotextových služeb, Premium SMS služeb) nebo pro navýšení limitu v průběhu Zúčtovacího období. Poskytovatel je kdykoli oprávněn použít mimořádné zálohy k uhrazení závazků Účastníka vůči Poskytovateli Strana 4 (celkem 11)

5 vyplývající z uzavřené Smlouvy v případě, že tyto závazky nebudou ve stanovených lhůtách vyrovnány, Rozhodnout o složení peněžité záruky (dále jen Počáteční vratná záloha). Počáteční vratná záloha bude vrácena Účastníkovi při ukončení Smlouvy. Po dobu platnosti Smlouvy může být záloha vrácena na základě žádosti Účastníka, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců od jejího složení Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn tuto žádost v odůvodněných případech odmítnout. Poskytovatel je kdykoli oprávněn použít tuto Počáteční vratnou zálohu k uhrazení závazků Účastníka vůči Poskytovateli vyplývající z uzavřené Smlouvy v případě, že tyto závazky nebudou ve stanovených lhůtách vyrovnány, Odpojit Účastníka či jakoukoliv stranu, která zřídí, nainstaluje nebo využívá GSM bránu připojenou k Síti Poskytovatele, Odpojit jakékoliv SIM karty, u kterých je podezření, že jsou využívány pro podvodné činnosti nebo jinak zneužívají poskytované Služby, Poskytovatel je oprávněn blokovat přístup Účastníka na audiotexová čísla a Služby Premium SMS a DMS, Poskytovatel je oprávněn řídit provoz v Síti, omezit či přerušit poskytované Služby na dobu nezbytně nutnou pro údržbu Sítě, v případě důležitého obecného zájmu, v případě, kdy by další používání Služby mohlo způsobit Poskytovateli škodu, na základě soudního či podobného rozhodnutí, Přerušit hovor, po uplynutí 65 minut. 6.3 Při porušení závazků ze strany Účastníka omezit nebo pozastavit poskytování Služeb nebo smluvní vztah předčasně ukončit. 6.4 Umožnit Účastníkovi změnu poskytované Služby. 7. Práva a povinnosti Účastníka 7.1 Účastník je povinen zejména Po celou dobu trvání smluvního vztahu zajistit ochranu všech identifikačních údajů vč. přístupových hesel před osobami odlišnými od Účastníka, Nezasahovat do technických prostředků Poskytovatele, ani je nijak upravovat, měnit, přizpůsobovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem se snažit ovlivnit jejich vlastnosti, Pro používání Služeb užívat pouze schválená a homologovaná zařízení, Řádně a včas platit za poskytnuté Služby, vč. úroků z prodlení, smluvních pokut a všech dalších poplatků, Informovat Poskytovatele o změně osobních údajů zejména potom jména a příjmení, obchodní firmy, adresy bydliště, adresy sídla, fakturační údaje, kontaktních údajů vč. ové adresy apod., a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne změny těchto údajů, přičemž Poskytovatel může požadovat předložení identifikačních dokladů prokazujících správnost uvedených údajů, Neuskutečňovat zlomyslná volání ani žádné jiné hovory, jež ohrožují nebo obtěžují třetí osoby, Užívat Služby pouze prostřednictvím SIM karty, neinstalovat na SIM kartu softwarové aplikace, které by mohli poškodit Poskytovatele, Uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením nebo změnou Služby, které musel Poskytovatel vynaložit z důvodů, že Účastník nesplnil podmínky stanovené pro tato zařízení nebo Služby, Vrátit veškerá zařízení poskytnutá účastníkovi Poskytovatelem při ukončení Smlouvy, Zdržet se veškerých jednání, která porušují autorská práva Poskytovatele nebo třetích osob a etická pravidla chování na síti Internet a Síti Poskytovatele, zejména nespecifické šíření nevyžádané pošty či neoprávněné vstupování do cizích sítí. 7.2 Účastník je oprávněn Řádně užívat poskytnuté Služby v souladu se Smluvními podmínkami, Strana 5 (celkem 11)

6 7.2.2 Účastník je oprávněn využívat služeb zákaznického centra Poskytovatele, které je dostupné na těchto kontaktních údajích: tel.: , adresa pro doručování: Husovo nám. 2988, Tábor. Při využívání služeb zákaznického centra Poskytovatele je Účastník povinen identifikovat se číslem své Smlouvy a heslem Navrhnout změnu Smlouvy, Žádat po Poskytovateli doplnění, změnu a zrušení poskytovaných Služeb v souladu a v rozsahu se Smluvními podmínkami, Žádat Poskytovatele o přenesení mobilního čísla do jiné sítě, Prostřednictvím zákaznické linky Poskytovatele ohlašovat poruchy služeb a uplatňovat reklamace, Při ztrátě nebo poškození SIM karty požádat o výměnu SIM karty, přičemž tato výměna bude zpoplatněna dle Ceníku, 8. Odpovědnost za škodu a náhrada škody 8.1 Poskytovatel neodpovídá: Za závady na sítích, jejichž prostřednictvím poskytuje své Služby, Za výpadky elektrické energie, v jejímž důsledku dojde k přerušení poskytovaných Služeb, Za ztrátu, odcizení, zneužití nebo vyzrazení identifikačních údajů Účastníka vč. jeho přístupového hesla a dalších údajů užívaných v rámci poskytovaných Služeb, které má Účastník povinnost zabezpečit před ztrátou, odcizením, zneužitím nebo vyzrazením, Za zásahy vyšší moci, které ovlivní rozsah a kvalitu poskytovaných Služeb. Za vyšší moc se považují všechny okolnosti, které nastanou nezávisle na vůli Poskytovatele, pokud brání ve splnění jeho povinnosti, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby Poskytovatel tuto překážku nebo její následky překonal či odvrátil, a to ani vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Za vyšší moc se považují zejména civilní a občanské nepokoje, výjimečný stav, válečné operace, demilitarizace, vysídlení, teroristický útok, stav nouze na celostátní nebo lokální úrovni, požáry, záplavy, zemětřesení, extrémně nepříznivé počasí, blesky, přívalové deště, exploze, sesuvy půdy či únik radiace, Za škodu způsobenou v souvislosti plnění třetích stran, a to bez ohledu na skutečnost, že třetí strana plnění poskytla prostřednictvím Služeb či Sítě poskytovatele, Za škodu, která vznikne zaviněním Účastníka, Za jakékoliv škody způsobené Účastníkovi nebo Uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu, Za škodu, která vznikne v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle Zákona, Za ušlý zisk Účastníka. 8.2 Poskytovatel není povinen hradit Účastníkovi nebo Uživateli náhradu škody způsobenou v důsledku přerušení nebo nedodání Služeb. 8.3 Výše náhrady škody ze strany Poskytovatele ve všech ostatních případech neuvedených v čl. 8 odst. 8.1 a odst. 8.2 těchto VOP je omezena trojnásobkem průměrné měsíční platby Účastníka za poskytované Služby, maximálně do výše Kč. 8.4 Účastník odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli zejména Porušením Smluvních podmínek nebo obecně závazných právních předpisů Účastníkem a také Uživatelem, případně třetí osobou, Neoprávněným zásahem do technického vybavení Poskytovatele nebo do Sítě, prostřednictvím které jsou poskytovány Služby Poskytovatele, Rušením Sítě nebo jejím poškozením, Použitím mobilního telekomunikačního zařízení nebo jiného zařízení, které ruší provoz Sítě, Používaní mobilního komunikačního zařízení, které není určeno pro provoz v České republice nebo, které nesplňuje technické požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, Neoprávněným zásahem do telekomunikačního zařízení, Strana 6 (celkem 11)

7 8.4.7 Poškozením Sítě nebo zařízení včetně škody vzniklé v takové souvislosti třetím stranám. 9. Omezení nebo pozastavení poskytování Služby 9.1 Poskytované Služby může Poskytovatel omezit nebo pozastavit z důvodů uvedených v platných právních předpisech, zejména v Zákoně a dále z důvodů uvedených ve Smluvních podmínkách. Omezení nebo pozastavení Služby se nevztahuje na přístup k volání na čísla tísňového volání. 9.2 Poskytování Služeb může být omezeno nebo pozastaveno V případě prodlení Účastníka s úhradami za poskytnuté Služby, zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut odst VOP, Účastník neoprávněně poskytuje Službu dalším osobám, Účastník při založení smluvního vztahu uvedl nepravdivé, neúplné nebo jinak zavádějící informace, Zahájením insolvenčního řízení, Prováděním opravy nebo údržby Sítě, Z důvodů krizových situací, zejména podle 99 Zákona, Z ostatních závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity Sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického mobilního komunikačního zařízení, Z důležitého obecného zájmu, Na základě podnětu provozovatele Sítě o nestandartním využívání Služeb Účastníkem, Při dosažení nastaveného finančního limitu pro dané období, Poskytovatel je oprávněn pozastavit Služby v případě, že dojde k neobvykle vysokému provozu na SIM kartě, který přesáhne dvojnásobek průměrné výše vyúčtování v průběhu Zúčtovacího období, či k neobvyklému typu provozu. Omezení poskytování nabízených Služeb se může vztahovat i na jiné SIM karty Účastníka. V případě složení mimořádné zálohy, bude poskytování Služeb obnoveno. 9.3 Plná aktivace poskytovaných Služeb po odpadnutí důvodu omezení nebo pozastavení jejich poskytování podle odst VOP je zpoplatněna podle Ceníku. 9.4 Při síťovém útoku jakoukoliv formou může Poskytovatel Služeb přistoupit k omezení nebo pozastavení služeb, a to po celou dobu trvání útoku nebo do okamžiku odstranění potencionální hrozby opakování útoku resp. do okamžiku zavedení přiměřených bezpečnostních opatření. 9.5 Poskytování Služeb může být pozastaveno na základě písemné žádosti Účastníka, zejména z důvodu ztráty nebo krádeže SIM karty, a to ihned, nejpozději však do 24 hodin poté, co Účastník o pozastavení Služby písemně požádá, a to na Poskytovatele uvedený ve Smlouvě. 10. Zrušení Služby 10.1 Zánikem Smlouvy z jakéhokoliv důvodu zejména potom Smrtí Účastníka je-li fyzickou osobou nebo zánikem Účastníka je-li právnickou osobou bez právního nástupce, Zánikem Poskytovatele bez právního nástupce, Okamžikem, kdy Poskytovatel přestane být smluvně nebo technicky způsobilý pro poskytování Služeb Výpovědí smluvního vztahu smluvními stranami. Není-li výpovědní doba upravena ve Smlouvě odchylně, činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího pod doručení výpovědi druhé smluvní straně, Odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele v případě porušení Smluvních podmínek Účastníkem, za které se zejména považuje: a) existence důvodného podezření, že Účastník používá Služby v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy nebo spotřeboval Služby v hodnotě vyšší, než je jeho finanční měsíční limit, b) opakované opožděné placení (dvě po sobě následující vyúčtování jsou po splatnosti), od Smlouvy lze odstoupit po prokazatelném upozornění Účastníka, Strana 7 (celkem 11)

8 c) nezaplacení vyúčtované ceny 20 dní po splatnosti faktury, od Smlouvy lze odstoupit po prokazatelném upozornění Účastníka, d) Účastník uvede Poskytovatele v omyl a získá pro sebe nebo pro jiného prospěch, který by jinak nezískal, e) Účastník neposkytne Poskytovateli požadovanou mimořádnou zálohu nebo tuto zálohu neprodleně nedoplní do výše požadované Poskytovatelem, a to na základě písemné výzvy Poskytovatele, f) Účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje, od Smlouvy lze odstoupit po prokazatelném upozornění Účastníka, g) Účastník při zřízení Služby neposkytuje potřebnou součinnost, h) Službu nelze z technických důvodů nadále provozovat, v takovém případě nemá Účastník nárok na zajištění (obnovení) služby od jiného poskytovatele, Byla-li v rámci uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku se spotřebitelem současně uzavřena smlouva o platebních službách ve smyslu zákona o platebním styku a za podmínek této služby, prohlašuje Účastník, že se seznámil s podmínkami těchto služeb a že mu v průběhu uzavírání předmětného smluvního vztahu byly poskytnuty informace podle občanského zákoníku. Účastník má dále právo odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy o platebních službách, a to do 14 dnů ode dne jejího uzavření, bez jakékoliv sankce. Účastník je povinen uhradit cenu skutečně poskytnutých Služeb. Podmínky pro uplatnění tohoto práva jsou součástí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách Poskytovatele. Toto ujednání platí pouze v případě, byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem, Byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má Účastník právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy bez jakékoliv sankce. Podmínky pro uplatnění tohoto práva jsou součástí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách Poskytovatele. Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, kdy byly sjednané Služby splněny se souhlasem Účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (např. nelze odstoupit od přenosu telefonního čísla, v případě kdy již k přenosu došlo). Pokud Účastník požádal, aby poskytování Služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatí částku úměrnou rozsahu poskytovaných Služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od Smlouvy, a to dle Ceníku Poskytovatele. Za souhlas s poskytováním Služeb je považováno také setření PIN kódu ze SIM karty, vynětí SIM karty z ochranného obalu či vložení SIM karty do koncového zařízení. Toto ujednání platí pouze v případě, byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem, Smlouva bude definitivně ukončena ukončením všech Služeb na SIM kartě a deaktivací SIM karty Poskytované Služby jsou zrušeny rovněž při přenesení čísla k jinému poskytovateli, Smlouva se ruší v den portace. Podmínkou pro provedení portace OUT je vyrovnání všech závazků Účastníka vůči Poskytovateli. V případě, že Účastník přenese své účastnické číslo od jiného operátora a do 18 měsíců zruší Smlouvu s Poskytovatelem, bude mu zpětně naúčtován poplatek za přenesení takového čísla do naší Sítě ve výši 299,- Kč s DPH. V případě, že byla Smlouva platně ukončena a byla učiněna žádost o přenos telefonního čísla k jinému poskytovateli, vystaví Poskytovatel Účastníkovi ČVOP kód obsahující číslo výpovědi opuštěného operátora. Platnost ČVOP kódu je 60 dnů. 11. Reklamace 11.1 Účastník je oprávněn reklamovat kvalitu a vyúčtování poskytovaných Služeb, a to písemně na adrese sídla Poskytovatele, elektronicky na Poskytovatele nebo na zákaznické lince Poskytovatele Reklamace musí minimálně obsahovat identifikační údaje Účastníka, číslo Smlouvy příslušné Služby, přesný popis reklamace, 11.3 Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy bylo vyúčtování Účastníkovi doručeno, případně od vzniku rozhodné skutečnosti, jinak právo zanikne. Strana 8 (celkem 11)

9 11.4 Uplatněná reklamace nemá odkladný účinek vyúčtované platby a Účastník je povinen vyúčtování uhradit Poskytovatel vyřídí reklamaci do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. Bude-li k vyřízení reklamace potřeba zvýšeného úsilí (např. komunikace se zahraničními partnery) prodlužuje se doba pro vyřízení reklamace o jeden měsíc. O této skutečnosti Poskytovatel Účastníka písemně vyrozumí, a to elektronicky na uvedený Účastníkem Bude-li reklamace Účastníka shledána jako oprávněná, vrátí Poskytovatel Účastníkovi rozdíl ceny do jednoho měsíce ode dne uznání reklamace, tak že V následujícím vyúčtování bude o tento rozdíl snížena vyúčtovaná částka, nebo Požádá-li o to Účastník při uplatnění reklamace, bude rozdíl vyplacen hotově na číslo účtu, které Účastník uvedl Při oprávněné reklamaci bude vystavena opravná faktura daňový doklad V případě nesouhlasu s výsledkem posouzení reklamace, může Účastník podat námitku u ČTÚ místně příslušného pro danou oblast Poskytovatel nepřijme reklamaci, zejména pokud byla podána po lhůtě stanovené v odst VOP. 12. Zpracování osobních údajů 12.1 Poskytovatel je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovávat osobní a identifikační údaje o Účastníkovi, případně o oprávněném zástupci Účastníka a Uživateli (dále jen Subjektů) za účelem identifikace Subjektů při užívání Služby podle ustanovení 63 odst. 1 písm. b) Zákona Souhlasem podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů se pro účely tohoto článku rozumí souhlas učiněný buď pomocí elektronických prostředků, zejména vyplněním elektronického formuláře na internetu nebo formou podpisu Účastníka na Smlouvě Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Účastníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem řádného plnění Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou. S osobními údaji dle tohoto zákona mají oprávnění nakládat výhradně zaměstnanci Poskytovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem Poskytovatel vede databázi, která obsahuje, identifikační, lokalizační a provozní údaje, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s Účastníkem. Poskytovatel tyto údaje chrání v možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje Osobními a identifikačními údaji se rozumí údaje týkající se osoby Účastníka, zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození nebo rodné číslo, věk, pohlaví, IČ, DIČ, čísla dokladů u fyzických osob. Název, sídlo, IČ a DIČ firmy, jméno, příjmení, čísla dokladů a bydliště osob jednajících jménem právnické osoby pak u právnických osob. U všech Účastníků bankovní spojení, telefonní číslo, , heslo, typ a objem využívaných Služeb a údaje o platební morálce Provozním údajem se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu informací Sítí nebo pro účtování Služeb Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti týkající se zeměpisné polohy koncového zařízení Účastníka Poskytovatel je oprávněn na základě smlouvy pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních a identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména pro účely vedení informačních a účtovacích systémů, poskytování Služeb, též poskytování služeb třetích stran, vyúčtování Služeb, též vyúčtování služeb třetích stran, vymáhání pohledávek, též vymáhání pohledávek třetích stran, technických zásahů a zabezpečení ochrany Sítě Účastník dále uděluje souhlas s marketingovým zpracováním osobních údajů na dobu 10- ti let Souhlas Účastníka je podle odst VOP dobrovolný a může souhlas kdykoli písemně odvolat, v takovém případě se na Účastníka nebudou vztahovat ustanovení Smlouvy, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Strana 9 (celkem 11)

10 12.11 Účastník souhlasí s tím, že Poskytovatel sdělí osobní a identifikační údaje v rozsahu nezbytně nutném osobám zastupujícím Poskytovatele nebo osobám, které spolupracují nebo se jinak podílejí na poskytování Služeb Sítě Účastník bere na vědomí, že elektronická a telefonní komunikace s Poskytovatelem může být Poskytovatelem monitorována za účelem záznamu požadavků, vnitřní kontroly a ochrany práv Poskytovatele Účastník souhlasí s uvedením svého jména a příjmení, případně obchodního jména v referenčním listu Poskytovatele, nedohodne-li se Poskytovatel s Účastníkem jinak. 13. Doručování 13.1 Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zasílat veškeré zprávy, výzvy, upomínky a další písemnosti (dále jen Písemnosti) na adresu Účastníka poštou nebo kurýrem. Za písemné úkony se považují též písemnosti doručené druhé smluvní straně faxem nebo elektronickou poštou Písemnost se považuje za doručenou, pokud byla převzatá druhou stranou osobně, doručena elektronicky formou u nebo faxu, dodaná subjektem poskytujícím poštovní nebo kurýrní služby na adresu naposledy oznámenou Účastníkem Písemnost zaslaná poštou se považuje za doručenou datem uvedeným na doručence, pokud nelze toto datum určit, má se za to, že byla doručena uplynutím třetího dne od doby, kdy byla podána k přepravě na adresu druhé smluvní strany Za doručenou se Písemnost považuje také, pokud byla uložena v místě příslušné provozovny držitele poštovní licence a nebyla příjemcem vyzvednuta ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne jejího uložení Účastník bere na vědomí, že zprávy a upozornění mohou být zasílány formou SMS zprávy. 14. Závěrečná ustanovení 14.1 Smlouva a veškeré Smluvní podmínky a závazkové vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb., zákonem o elektronických komunikacích, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštních zákonů o spotřebitelských smlouvách Ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti těchto VOP, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze Smlouvy Poskytovatel je oprávněn měnit VOP, Ceník a další závazné dokumenty Poskytovatele při změně jeho provozních, obchodních nebo organizačních podmínek nebo při změně obecně závazných právních předpisů. O takových změnách bude Účastník informován alespoň jeden měsíc přede dnem nabytí účinnosti takových změn, a to na internetových stránkách Poskytovatele nebo zasláním zprávy na účet Účastníka dostupném na internetových stránkách Poskytovatele Smluvní strany ujednávají, že případné spory, které mezi nimi v souvislosti s plněním Smlouvy vzniknou, budou řešeny jednáním smluvních stran, pokud taková jednání nepovedou k vyřešení sporu, bude spor řešen cestou správního řízení před Českým telekomunikačním úřadem Pro případ, že by kterékoliv ustanovení těchto VOP bylo shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost vztahovat na ostatní ustanovení těchto VOP Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem a nahrazují VOP ze dne V Praze dne Za Poskytovatele Jiří Kovář jednatel společnosti Strana 10 (celkem 11)

11 Strana 11 (celkem 11)

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací služby virtuálního mobilního operátora

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací služby virtuálního mobilního operátora Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací služby virtuálního mobilního operátora (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit. 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00 identifikační číslo: 05223300 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. I. Smluvní strany CreditKasa s.r.o., IČO 048 23 541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Poskytovatel: Pavel Srnka, Soběslavova 277, Chlumec 40339, IČ: 86733460 platné a účinné od 01.08. 2018 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit. 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky aplikace Vyfakturuj.cz

Obchodní podmínky aplikace Vyfakturuj.cz Obchodní podmínky aplikace Vyfakturuj.cz Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) SMLUVNÍMI

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli.

aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli. Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Libor Kiner provozující sítě ABIOTEL, IČ 11527056, se sídlem: V Zimném dole 51, 73511 Orlová, vydané s platností a účinností od 1. 2. 2016 1. Všeobecné

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisů KAM v Brně a FOOD DRINK BRNO vydavatelství Pocket media s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisů KAM v Brně a FOOD DRINK BRNO vydavatelství Pocket media s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisů KAM v Brně a FOOD DRINK BRNO vydavatelství Pocket media s.r.o. 1. Obecná ujednání 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi předplatitelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o. vydané podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění

Více

PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2017

PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2017 PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2017 společnosti 2017 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA Společnost AQUA, a.s., se sídlem: Závěrka 285/6, 169 00 Praha 6,

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Obchodní podmínky přenesení čísla

Obchodní podmínky přenesení čísla Obchodní podmínky přenesení čísla (dále jen Podmínky ) 1. Podmínky přenesení čísla Tyto Podmínky stanovují postup při poskytování služby přenesení telefonního čísla (dále jen přenesení čísla ) Účastníka,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, 120 00 identifikační číslo:04600240 zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO V souladu s ustanovením 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), níže uvedené smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky RÖSLER PRAHA spol. s r.o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi společností RÖSLER PRAHA, spol. s r.o. (dále jen prodávající

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Základní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

1. OVANET a.s. se sídlem: Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva IČ:

1. OVANET a.s. se sídlem: Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva IČ: Evidenční číslo smlouvy operátora: SO/.. Evidenční číslo smlouvy účastníka:. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

Více

Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map

Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map provozovaného MgA. Annou Štysovou, podnikající na základě živnostenského oprávnění, místem podnikání Střelecká 801, 500 02 Hradec Králové, IČ: 88831400

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti FRUJO, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti FRUJO, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FRUJO, a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti FRUJO, a. s., se sídlem Tvrdonice č.p.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Více

Článek 1: Postup při uzavření Smlouvy

Článek 1: Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FORMEDIA CZ s.r.o. Email: info@formedia.cz Účinné od 14.11.2015 sjednané v souladu s 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o zveřejnění

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů Tyto Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o., (dále jen Registrační podmínky ) tvoří

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více