Dostupnost business intelligence pro všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostupnost business intelligence pro všechny"

Transkript

1 Dostupnost business intelligence pro všechny

2 Obsah 1. Úvod Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence Demokratizace business intelligence v praxi Poskytnutí obchodního přehledu zaměstnancům Výhody spravované samoobslužné analýzy Využití samoobslužného vytváření sestav Vytváření přizpůsobených řídicích panelů Vylepšení efektivity organizace Sdílení poznatků napříč celou organizací Efektivnější rozhodování díky spolupráci na datech Vyhledávání relevantního obsahu business intelligence Správa strukturovaného i nestrukturovaného obsahu Vytváření kontextových řídicích panelů Podpora efektivity oddělení IT a vývoje Snadná správa samoobslužného prostředí Snížení nákladů a složitosti díky využití stávajících investic do IT Zajištění kvality dat Škálování na podporu poskytování funkcí business intelligence všem uživatelům při nižších celkových nákladech na vlastnictví Zvýšení produktivity prostřednictvím známých a intuitivních nástrojů Důvěryhodné, integrované řešení: Microsoft Business Intelligence Dostupnost business intelligence pro všechny

3 1. Úvod Ať se jedná o členy správní rady nebo provozní vedoucí v přední linii, nejistá ekonomická situace zvýraznila nutnost a výhody kvalifikovaného rozhodování. Pro snížení nákladů, zjednodušení provozu a podporu stálého vylepšování procesů musí mít nástroje pro lepší rozhodování zaměstnanci na všech úrovních organizace. Všichni z nich musí mít přístup k nepostradatelným obchodním datům, aby mohli provádět svou vlastní analýzu a bez omezení sdílet poznatky s ostatními členy týmu. Pomocí přístupu k relevantním datům mohou zaměstnanci odhalit příležitosti ke zvýšení efektivity a růstu příjmů. Společnosti díky tomu mohou posílit bez ohledu na ekonomické klima. Společnost Microsoft poskytuje kompletní řešení pro oblast business intelligence pomocí známých nástrojů kancelářského softwaru systému Microsoft Office 2010 a technologií pro spolupráci a vyhledávání produktu Microsoft SharePoint Server Při využití řešení Microsoft Business Intelligence mohou zaměstnanci získat zásadní poznatky o podniku a pracovat přitom ve známém prostředí. Tyto poznatky pak mohou snadno sdílet napříč celou organizací. Organizace obvykle už vlastní značnou část řešení Microsoft Business Intelligence včetně systému Microsoft Office, produktu Microsoft SharePoint a systému Microsoft SQL Server což z tohoto řešení činí nákladově nejefektivnější volbu pro nasazení nástrojů business intelligence napříč celou organizací. Tato studie popisuje typické problémy implementace řešení business intelligence a přináší podrobnosti o tom, jak aplikace řešení Microsoft Business Intelligence tyto problémy překonávají a současně zaměstnancům poskytují obchodní přehledy, zvyšují efektivitu organizace a zajišťují efektivitu IT a vývoje. Dostupnost business intelligence pro všechny 3

4 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence Je-li na tom vaše organizace stejně jako většina ostatních, čelí při implementaci řešení business intelligence třem hlavním problémům: jak zůstat v mezích rozpočtu, vyhovět potřebám podnikání a efektivně udržovat řešení do budoucna. Nalézt nákladově efektivní řešení business intelligence a implementovat je v přijatelném časovém horizontu může být obtížné. Nejenže jsou mnohá řešení business intelligence drahá, ale jsou také náročná na prostředky, protože vyžadují údržbu více neintegrovaných systémů a nástrojů. Nákladově efektivní řešení, které vyhovuje rozpočtu organizace, musí umožňovat práci v rámci stávající technologické infrastruktury a minimalizovat počáteční náklady a náklady na implementaci. Druhý problém řešení business intelligence, se kterým se organizace obvykle potýkají, se týká splnění požadavků koncových uživatelů. Řešení business intelligence, která si dokáže osvojit pouze několik vysoce kvalifikovaných uživatelů, nepřinesou širokosáhlé poznatky ani lepší rozhodování. Je důležité zvolit si řešení business intelligence, které podporuje dovednosti organizace a které je pro všechny snadno přístupné. Řešení business intelligence obsahující známé nástroje a rozhraní zvyšují míru jejich osvojení uživateli a současně omezují čas potřebný na vyškolení a snižují náklady. Aby řešení business intelligence splnilo potřeby koncových uživatelů, musí také poskytovat relevantní informace tehdy, kdy je uživatelé potřebují. Dnešní obvyklé implementace řešení business intelligence jsou závislé na odděleních IT, která vyvíjejí sestavy pro koncové uživatele. Ve většině případů se oddělení IT pro zbytek společnosti stává úzkým hrdlem. Pokud specialisté IT musí věnovat čas na vytváření jednoúčelových sestav, zbývá jim méně času na to, aby se zaměřili na důležité projekty s vysokou hodnotou. Podstata třetího problému řešení business intelligence spočívá v údržbě a správě řešení business intelligence po jejich zavedení. Neflexibilní architektura a nekompatibilní systém business intelligence nutí uživatele k vytváření neefektivních náhradních postupů a poškozuje schopnost systému poskytovat včasná a přesná data. Pro organizace by mělo být snadné sledovat, jak jsou data a sestavy využívány, aby mohly přesunout prostředky IT do oblastí, které je nejvíce potřebují. Aby organizace mohly své řešení business intelligence škálovat za účelem splnění svých trvale rostoucích výkonnostních potřeb, musí být toto řešení flexibilní a umožňovat rozšíření pokrytí nebo přidání funkcí. Nejúčinnější a nákladově nejefektivnější jsou z hlediska údržby ta řešení, která umožňují centrální správu celopodnikových úloh, integraci se stávajícím prostředím IT a přizpůsobení měnícím se obchodním potřebám. 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi Řešení Microsoft Business Intelligence dokáže jedinečným způsobem překonat typické problémy řešení pro oblast business intelligence, mezi než patří náklady na jeho pořízení, zavádění ve velkém a údržba. Jedná se o nákladově nejefektivnější řešení, jaké je na trhu dostupné, protože staví na technologiích, které zákazníci obvykle už vlastní. Ale i zákazníci, kteří zatím do produktů společnosti Microsoft neinvestovali, získají funkce business intelligence spolu s kompletní databázovou platformou za zlomek ceny řešení business intelligence od jiných dodavatelů. A po implementaci jim řešení Microsoft Business Intelligence pomůže vylepšit výkonnost organizace díky tomu, že splňuje požadavky jednotlivců i organizace a požadavky oddělení IT na informace a analýzu. Konkrétně řešení Microsoft Business Intelligence spojuje tradiční nástroje business intelligence s nástroji pro produktivitu a spolupráci za účelem: 1. Poskytnutí obchodního přehledu zaměstnancům 2. Vylepšení efektivity organizace 3. Podpory efektivity IT a vývoje 4 Dostupnost business intelligence pro všechny

5 3. Poskytnutí obchodního přehledu zaměstnancům Zaměstnanci potřebují relevantní informace k lepšímu a strategičtějšímu rozhodování. Business inteligence rychleji zpřístupňuje správné informace správným lidem. Poskytnutí samoobslužného přístupu k funkcím business intelligence uživatelům umožňuje přistupovat k nepostradatelným obchodním informacím, provádět jejich analýzu a využívat je při spolupráci a díky tomu přijímat nejlepší možná rozhodnutí. Samoobslužný přístup k datům také snižuje závislost uživatelů na oddělení IT, urychluje přístup k datům a umožňuje uživatelům přijímat správná rozhodnutí ve správnou dobu. Současně oddělení IT umožňuje soustředit se na projekty s vyšší hodnotou. Díky samoobslužným funkcím například mohou pracovníci zákaznické podpory přímo využívat nástroje business intelligence k vyhodnocení informací, které jim pomáhají odhalit příležitosti pro prodej souvisejících produktů nebo produktů s větší množinou funkcí. Vedoucí oddělení prodeje získávají přehled o prodejním kanálu a mohou stanovit priority pro svou práci se zaměřením na nejziskovější zákazníky. Díky samoobslužnému přístupu k informacím shromážděným v reálném čase mohou zaměstnanci v přední linii rychle zanalyzovat, co se daný den ve firmě děje a přjmout rozhodnutí založená na informacích, které jsou aktuální a současně podstatné pro jejich roli což napomáhá vytváření vztahů se zákazníky a plánů do budoucna. Řešení Microsoft Business Intelligence uživatelům poskytuje data potřebná pro kvalifikovanější rozhodování s využitím samoobslužné analýzy, samoobslužného vytváření sestav a přizpůsobených řídicích panelů. 3.1 Výhody spravované samoobslužné analýzy Microsoft Excel je špičkový nástroj pro analýzu. Výkonné samoobslužné funkce analýzy v rámci aplikace Microsoft Excel slouží k odhalení trendů, provádění průřezů napříč velkými objemy dat a k rychlému získání odpovědí. Nástroje aplikace Microsoft Excel pro analýzu dat a vizualizaci pomáhají snadněji nacházet schémata, ilustrovat trendy a zvýrazňovat výjimky. Podmíněné formátování včetně datových pruhů, škály barev, tepelných map, minigrafů a ikon ukazatelů výkonu je například možné použít pro analýzu výkonnosti a získání poznatků, na které je možné ihned reagovat. Průřezy, nový nástroj pro samoobslužnou analýzu, který je k dispozici v aplikaci Microsoft Excel 2010, poskytují možnost procházet velkými objemy dat a rychle identifikovat trendy. Průřezy mohou například pomoci při sledování toho, kolik zákazníků zakoupilo produkty v průběhu předchozího měsíce nebo roku. Průřezy pomáhají zvýraznit jednu relevantní část dat nebo data rozdělit do několika částí, aby bylo možné porovnávat nejen procentní hodnoty, ale také trendy mezi roky nebo měsíci, nebo data dělit libovolným jiným způsobem. Kontingenční tabulky, další nástroj samoobslužné analýzy, umožňují interaktivně procházet data a vytvářet jejich souhrny v užitečných sestavách, jak vidíme na obrázku č. 2. Daty je například možné rychle procházet pomocí rotace řádků nebo záměny sloupců a získat tak více odpovědí s využitím stejné sady sad. Po přetažení záhlaví sloupců na jiné místo aplikace Microsoft Excel rychle provede výpočet a zaktualizuje data. To usnadňuje zobrazení více výsledků, například průměrů, celkových počtů, minim nebo maxim. Dostupnost business intelligence pro všechny 5

6 Obrázek č. 1: interaktivní kontingenční tabulka a vizuální průřezy zjednodušují navigaci. Pojmenované sady uživatelům usnadňují identifikaci pouze těch položek, které je zajímají, a jejich následné využití v kontingenčních tabulkách, kontingenčních grafech nebo funkcích pro práci s krychlemi. Uživatelé mohou například zjistit údaje o deseti nejlepších prodejcích nebo největších nákupech v oblasti středozápadu za poslední měsíc a poté tuto sadu dat opětovně použít v sestavách a výpočtech. Díky podpoře kombinace položek a jazyka MDX (Multidimensional Expression) v rámci pojmenovaných sad aplikace Excel umožňuje vytvořit prakticky libovolné kontingenční tabulky, včetně tabulek pro porovnání skutečných prodejů a předpovědí. Doplňky pro dolování dat systému Microsoft SQL Server 2008 uživatelům pomáhají analyzovat velké sady dat za účelem odhalení problémů nebo příležitostí, které organizací čekají. Tyto doplňky uživatelům pomáhají odvodit schémata a trendy skryté v komplexních datech, vizualizovat tyto trendy v grafech a interaktivních zobrazeních a vytvářet barevné souhrny s bohatými funkcemi, které lze použít pro prezentaci nebo analýzu. Nový doplněk PowerPivot for Excel uživatelům umožňuje rychle pracovat s velmi rozsáhlými množinami dat a sdílet analýzu se spolupracovníky s minimální pomocí oddělení IT nebo zcela samostatně. PowerPivot podporuje nesrovnatelný analytický výkon a snadnost použití aplikace Excel a současně uživatelům umožňuje připojení k libovolnému zdroji dat databázím, sestavám, datovým kanálům, webovým stránkám, souborům aplikace Excel a dalším. PowerPivot for Sharepoint umožňuje bezproblémovou integraci s produktem Microsoft SharePoint 2010 a přináší uživatelům jistotu při sdílení dat a vzájemné spolupráci. Členové týmu mohou snadno publikovat své analýzy v galerii PowerPivot v rámci webu SharePoint. Zbylí členové týmu díky tomu mohou využívat stejnou interaktivitu a funkce pro rychlé provádění dotazů při práci na sestavách v prostředí tenkého klienta. SQL Server 2008 R2 také zajistí podporu účelového použití nástrojů business intelligence v produktu SharePoint, včetně automatické aktualizace dat a stejně výkonného zpracování dat jako v aplikaci Excel. Oddělení IT také může využít spravovaných samoobslužných funkcí dostupných v rámci doplňku PowerPivot. Může sledovat využití aplikací PowerPivot prostřednictvím řídicího panelu pro správu doplňku PowerPivot, identifikovat nepostradatelné aplikace Excel a současně omezit čas potřebný na správu a úpravu jednorázových sestav. 6 Dostupnost business intelligence pro všechny

7 Obrázek č. 2: doplněk PowerPivot for Excel umožňuje provádět analýzu velmi rozsáhlých objemů dat. 3.2 Využití samoobslužného vytváření sestav Řešení Microsoft Business Intelligence také poskytuje funkce pro samoobslužné vytváření sestav. Nová knihovna komponent sestav usnadňuje návrh nových sestav a grafů prostřednictvím výkonných průvodců a úpravu stávajících sestav pomocí intuitivního rozhraní optimalizovaného pro prostředí systému Office. Knihovna komponent sestav v rámci systému Microsoft SQL Server umožňuje oddělení IT a pokročilým uživatelům vytvářet části sestav například dotazy, diagramy, grafy nebo loga a ukládat je ve sdílené galerii částí sestav pro opakované použití ostatními uživateli v organizaci. To umožňuje přístup vezmi a použij stávající části sestav je možné jednoduše použít jako stavební kameny při vytváření nových sestav. K vytvoření vlastní sestavy během pár minut uživatelům stačí projít si galerii a přetáhnout potřebné části sestavy na návrhovou plochu samostatně bez pomoci oddělení IT. V případě, že uživatelé najdou informace, které potřebují rozložit na více sestav, mohou knihovnu komponent sestav použít pro rozdělení stávajících sestav na menší komponenty v několika jednoduchých krocích. Po uložení výsledných částí sestav v galerii je uživatelé mohou znovu použít pro vytvoření nových, přizpůsobenějších sestav. Díky těmto funkcím mohou všichni od začátečníků až po pokročilé uživatele využít vytváření propracovanějších a pokročilejších sestav. Centrum Business Intelligence okamžitě použitelná šablona webu a knihovna dokumentů optimalizovaná pro přístup k sestavám a jejich správu usnadňuje konzistentní správu sestav, tabulek a datových připojení. Centrum sestav zahrnuje knihovnu sestav, knihovnu datových připojení a šablonu řídicího panelu business intelligence. Přístupem k centru Business Intelligence uživatelé získají sestavy, které mohou použít jako zdroje dat pro samoobslužnou analýzu v doplňku PowerPivot a aplikaci Excel. To oddělení IT poskytuje snadný a zabezpečený způsob zajištění včasného přístupu k informacím, které podnikoví uživatelé potřebují. Dostupnost business intelligence pro všechny 7

8 Obrázek č. 3: sešity doplňku PowerPivot v rámci produktu Sharepoint Vytváření přizpůsobených řídicích panelů Kromě toho, že nabízí funkce pro samoobslužnou analýzu a vytváření sestav, řešení Microsoft Business Intelligence také uživatelům usnadňuje vytváření, používání a sdílení přizpůsobených řídicích panelů pro zobrazování a procházení dat. Při využití produktu Microsoft SharePoint Server 2010 je možné rychle shromáždit informace z nejrůznějších zdrojů a zobrazit je na řídicích panelech business intelligence pomocí integrovaných webových částí. Webové části mohou zahrnovat klíčové indikátory výkonu, tabulky aplikace Microsoft Office Excel 2010, sestavy služby Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services a další komponenty. Řídicí panely na jedné obrazovce zobrazují informace potřebné pro sledování cílů, zodpovězení zásadních otázek a upozornění na případné problémy. Díky funkcím pro samoobslužnou analýzu, vytváření sestav a řídicí panely, poskytovaným známými nástroji řešení Microsoft Business Intelligence, je snadné zajistit uživatelům možnost přístupu k potřebným informacím bez vytvoření zátěže pro oddělení IT. 8 Dostupnost business intelligence pro všechny

9 4. Vylepšení efektivity organizace Efektivní nástroje business intelligence nejenže poskytují uživatelům bohaté možnosti, ale zlepšují také efektivitu organizace. Díky tomu celá společnost může pracovat efektivněji a strategičtěji. Pokud si organizace zvolí řešení Microsoft Business Intelligence, může nástroje business intelligence používat ve všech částech své podnikové infrastruktury. Zaměstnanci organizace mohou snadno vytvářet, spravovat a sdílet data a díky tomu jsou informace dosažitelnější a viditelnější. Protože poznatky jsou sdíleny napříč celou organizací, je rozhodování efektivnější a sladěnější s cíly organizace. Robustní řešení pro oblast business intelligence od společnosti Microsoft pomáhá zvýšit efektivitu organizace díky tomu, že jí umožňuje: Sdílet poznatky napříč celou organizací Přijímat rozhodnutí efektivněji díky spolupráci na datech Vyhledávat relevantní obsah business intelligence Spravovat strukturovaný i nestrukturovaný obsah Vytvářet kontextové řídicí panely 4.1 Sdílení poznatků napříč celou organizací Služba Excel Services, součást produktu Microsoft SharePoint Server 2010, usnadňuje sdílení obchodních poznatků, což všem zaměstnancům v celé organizaci umožňuje přijímat lepší obchodní rozhodnutí. Konkrétně služba Excel Services dynamicky vykresluje tabulky aplikace Microsoft Excel ve formátu HTML, a proto ostatní uživatelé mohou přistupovat k tabulkám uloženým na serveru Office SharePoint Server 2007 pomocí webového prohlížeče. Služba Excel Services také vylepšuje správu a zabezpečení tabulek a opakované použití modelu tabulek prostřednictvím škálovatelné serverové výpočtové služby a interaktivního webového uživatelského rozhraní. Služba Excel Services umožňuje: Rozšířit přístup k tabulkám a jejich dostupnost díky začlenění interaktivních tabulek do portálů, řídicích panelů a přehledů výkonnostních metrik business intelligence Zabezpečit a ochránit důvěrné informace a udržovat jejich jedinou pravdivou verzi prostřednictvím uzamčení přístupu na serveru Vytvářet a vyvíjet nové aplikace 4.2 Efektivnější rozhodování díky spolupráci na datech Microsoft SharePoint Server 2010 pomáhá spolupracovat s využitím poznatků získaných z dat pro efektivnější rozhodování, což umožňuje ještě více zvýšit efektivitu organizace. Microsoft Office SharePoint poskytuje funkce pro spolupráci, které zajišťují vytváření obsahu, přístup k němu a jeho sdílení v transparentním prostředí s jasně definovanou odpovědností. Vyhledání dokumentu lze například usnadnit jeho opatřením značkou. Je také možné vytvářet týmové weby, wikiweby, blogy, osobní weby a další prostředky usnadňující uživatelům bezproblémové sdílení informací. Produkt SharePoint pomáhá při sledování dokumentů a upozorňuje na aktualizace obsahu, které se týkají skupiny uživatele, centra spolupráce, týmového webu nebo webu projektu. Produkt SharePoint také podporuje pracovní postupy zjednodušující procesy schvalování a integrovanou správu verzí, která pomáhá při lepší správě obsahu a přístupu k datům. Dostupnost business intelligence pro všechny 9

10 4.3 Vyhledávání relevantního obsahu business intelligence Pokročilé funkce pro vyhledávání pomáhají odstranit přemíru informací business intelligence díky tomu, že umožňují rychlé nalezení relevantního obsahu. Je možné hledat osoby s určitými odbornými znalostmi a také dokumenty, sestavy nebo data obchodních aplikací. Díky inteligentnějšímu, vizuálnějšímu a hovorovějšímu vyhledávání na intranetu sahá záběr produktu SharePoint dál, než jen k dokumentům, co umožňuje plně využít informací business intelligence a efektivně vyhledávat osoby, dokumenty nebo data a poskytovat srozumitelné výsledky vyhledávání, se kterými lze dále pracovat, tak jak ukazuje obrázek č. 4. Je možné vytvářet vlastní scénáře vyhledávání a rychle poskytovat výsledky na základě konkrétních rolí a potřeb vycházejících z kontextu, což rozšiřuje možnosti využití poznatků business intelligence napříč celou organizací. Obrázek č. 4: vizuální výsledky vyhledávání, se kterými je možné dále pracovat 4.4 Správa strukturovaného i nestrukturovaného obsahu Aby nástroje business intelligence přinášely vysokou hodnotu, musí spojovat strukturovaný i nestrukturovaný obsah, včetně dokumentů, ových zpráv, videa, rychlých zpráv, blogů, wikiwebů a dalších zdrojů. Nestrukturovaný obsah se často vyskytuje ve formě neřízeného chaosu, což organizacím brání tyto cenné informace řádně využívat pro lepší sdílení znalostí, zlepšenou komunikaci se zákazníky a vyšší efektivitu procesů. Microsoft SharePoint Server 2010 obsahuje funkce pro správu podnikového obsahu (ECM), které pomáhají tyto problémy překonat. Produkt SharePoint je řešení postavené na plně integrované platformě a umožňuje snadno rozšířit správu dokumentů, záznamů, webového obsahu a formulářů na všechny informační pracovníky v organizaci díky integraci se známými nástroji, jako je systém Microsoft Office. S produktem SharePoint mohou všichni uživatelé ze svého obsahu vytěžit maximální hodnotu díky podpoře celého životního cyklu obsahu od vytvoření, spolupráce a správy, až po publikaci, opětovné použití, archivaci a vypršení jeho platnosti. 10 Dostupnost business intelligence pro všechny

11 4.5 Vytváření kontextových řídicích panelů Interaktivní řídicí panely s bohatými funkcemi umožňujícími shromažďovat a zobrazovat relevantní obchodní informace z nejrůznějších zdrojů posilují možnosti uživatelů a také vylepšují efektivitu organizace díky tomu, že poskytují přehledné snímky dat z více systémů. Službu Microsoft SharePoint PerformancePoint Services je možné použít pro sledování trendů a měření efektivity, jak ilustruje obrázek č. 5. Kontextové řídicí panely slučují data a umožňují uživatelům analyzovat je, přistupovat k nim a zobrazovat je jednoduše pomocí několika kliknutí myší pro zvýšení viditelnosti klíčových metrik týmu a organizace. Dalšího zvýšení výkonnosti v celé organizaci lze dosáhnout použitím nových typů grafů a filtrů, které umožňují průběžnou analýzu a iterativní rozhodování. Obrázek č. 5: použití kontextových řídicích panelů pro vylepšení přehledu o podnikání pomocí služby PerformancePoint Services Dostupnost business intelligence pro všechny 11

12 5. Podpora efektivity oddělení IT a vývoje Řešení Microsoft Business Intelligence umožňuje efektivnější fungování oddělení IT a účinnější poskytování služeb uživatelům. Integrované řešení pro oblast business intelligence od společnosti Microsoft pomáhá omezit náklady a složitost na minimum díky využití stávajících investic do IT. Řešení Microsoft Business Intelligence také zvyšuje produktivitu oddělení IT díky využití známých, intuitivních nástrojů pro vývoj a správu. Poskytnutím funkcí pro samoobslužnou analýzu a generování sestav uživatelé navíc získávají ty funkce business intelligence, které potřebují, a oddělení IT se může soustředit na jiné důležité úkoly. 5.1 Snadná správa samoobslužného prostředí Samoobslužné funkce jsou výborné pro koncové uživatele, ale oddělení IT přesto musí být schopné řídit přístup, zabezpečení a kvalitu. Rozšířené funkce správy jsou k dispozici na řídicím panelu pro správu doplňku PowerPivot v rámci produktu Microsoft SharePoint. Tento řídicí panel oddělení IT umožňuje monitorovat a řídit obsah vytvářený uživateli pomocí samoobslužných nástrojů. Zaměstnanci oddělení IT mohou sledovat a vyhodnocovat tisíce uživatelů a vytvářet o nich sestavy, což jim umožňuje stanovit, jaký obsah je používán, vyhodnotit sestavy, ke kterým uživatelé přistupují, a identifikovat další trendy týkající se přístupu a četnosti, tak jak ukazuje obrázek č. 6. Díky tomu mohou rychle přesunout prostředky a zajistit podporu pro ty oblasti, které ji nejvíce potřebují. Obrázek č. 6: seznam nejčastěji používaných sešitů 5.2 Snížení nákladů a složitosti díky využití stávajících investic do IT Organizace s velkou pravděpodobností už vlastní potřebné stavební kameny řešení business intelligence produkty Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint Server a Microsoft Office. Díky této široké škále nástrojů pro oblast business intelligence, produktivitu a spolupráci mohou organizace konsolidovat investice, ušetřit na nákladech a omezit složitost. 5.3 Zajištění kvality dat Služba Master Data Services (MDS) poskytuje rozcestník hlavních dat, který slouží nástrojům business intelligence i provozním požadavkům a vylepšuje kvalitu a efektivitu dat a procesů pro všechny systémy. Rozcestník hlavních dat 12 Dostupnost business intelligence pro všechny

13 přináší centralizovaný přístup k definování, nasazení a správě hlavních dat a zajišťuje tak konzistentní generování sestav napříč systémy a rychlejší poskytování přesnějších výsledků v celém podniku. Kromě pouhého ukládání aktuálního autoritativního zdroje služba MDS oddělením IT poskytuje funkci sledování verzí hlavních dat, což jim umožňuje poskytovat odpovědi na otázky týkající se dat v konkrétním okamžiku v minulosti. 5.4 Škálování na podporu poskytování funkcí business intelligence všem uživatelům při nižších celkových nákladech na vlastnictví Je nezbytné, aby oddělení IT dokázalo vyhovět informačním potřebám rostoucí nebo měnící se organizace. Datové sklady systému Microsoft SQL Server oddělení IT umožňují vytvářet a spravovat škálovatelné, vysoce výkonné datové sklady a datová tržiště podporující poskytování funkcí business intelligence všem uživatelům při nejnižších možných celkových nákladech na vlastnictví, jak je patrné z obrázku č. 7. Obrázek č. 7: srovnání nákladů na licencování a podporu v období tří let Datové sklady systému Microsoft SQL Server využívají osvědčené technologie systému správy relačních databází (RDBMS). Systém Microsoft SQL Server poskytuje silnou nabídku datových skladů založenou na snadno škálovatelné architektuře. Systém Microsoft SQL Server 2008 Enterprise s datovým skladem Fast Track Data Warehouse například zákazníkům umožňuje škálovat jejich datové sklady na jednoduchých serverech pomocí architektury pro vertikální škálování. Díky novým funkcím mohou navíc zákazníci nasazovat velmi rozsáhlé datové sklady o velikosti až 1 petabajtu. Je přitom využita technologie masivního paralelního zpracování (MPP) a architektura shared nothing ( nic nesdíleno ). Cenově dostupného škálování datových skladů je možné docílit přidáním dalšího běžného hardwaru bez nutnosti kupovat drahé hardwarové servery. 5.5 Zvýšení produktivity prostřednictvím známých a intuitivních nástrojů Společnost Microsoft dále napomáhá zvýšení produktivity oddělení IT tím, že poskytuje známé a intuitivní nástroje pro vývoj a správu. Díky poskytnutí funkcí business intelligence formou prostředí pro návrh, jako je například prostředí SBI Development Studio pro sadu Visual Studio a program SharePoint Designer, mohou vývojáři rychle začít pracovat, aniž by si museli osvojovat nové dovednosti. Použití stejného prostředí pro více funkcí navíc vývojářům umožňuje snadněji integrovat funkce business intelligence do návrhu svých aplikací. Dostupnost business intelligence pro všechny 13

14 6. Důvěryhodné, integrované řešení: Microsoft Business Intelligence Pro dosažení efektivity musí být řešení pro oblast business intelligence postavené na důvěryhodné platformě a poskytovat přehledná zjištění uživatelům v celé organizaci, kteří tato zjištění následně využijí pro podporu vyšší výkonnosti. Díky nástrojům a aplikacím, jejichž dynamika vyhovuje požadavkům obchodních uživatelů i oddělení IT, poskytuje řešení Microsoft Business Intelligence podporu lepšího rozhodování v celé organizaci. Organizace mohou využít již provedených investic do technologií společnosti Microsoft. Robustní a nákladově efektivní řešení pro oblast business intelligence mohou vystavět na špičkové platformě SQL Server a začlenit do něj nástroje kancelářského softwaru systému Microsoft Office a funkce pro spolupráci produktu Microsoft SharePoint Server. To jim umožňuje přistupovat k datům business intelligence, provádět jejich analýzu a integraci bez ohledu na to, kde se nacházejí, v jaké formě nebo jaký nástroj či aplikaci organizace potřebují pro zajištění efektivního provozu. Řešení Microsoft Business Intelligence organizacím nabízí následující přesvědčivé výhody: Nižší celkové náklady. Využití investic do produktů Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server 2010 a Microsoft Office 2010 podporuje osvojení koncovými uživateli, omezuje náklady na školení, radikálně snižuje náklady na uživatele a vytváří nebývalou hodnotu. Poskytnutí možností zaměstnancům pro lepší rozhodování. Díky tomu, že informační pracovníci získají samoobslužný přístup k informacím, mohou analýzu provádět s minimální podporou oddělení IT a rychle přijímat správná rozhodnutí. Vylepšení efektivity organizace. Nástroje business intelligence je možné začlenit do podnikové kancelářské infrastruktury a zjištění snadno sdílet s ostatními členy týmy a spolupracovat na přijímání rozhodnutí. Efektivita oddělení IT, rychlé nasazení a dosažení výhod v kratší době. Intuitivní a přitom výkonné funkce business intelligence začleněné do každodenních nástrojů kancelářského softwaru, které zaměstnanci již používají, podporují široké přijetí tohoto řešení a z něj plynoucí výhody. Další informace naleznete na webu na adrese 14 Dostupnost business intelligence pro všechny

15 Dostupnost business intelligence pro všechny 15

16 Microsoft, s.r.o. Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 Tel: ,