Článek 3 Uzavírání smlouvy Podílník podepisuje Smlouvu jako první. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou přijetím návrhu Společností.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 3 Uzavírání smlouvy Podílník podepisuje Smlouvu jako první. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou přijetím návrhu Společností."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností AXA investiční společnost a.s. (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky účinné od 1. května 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložce 7462 (dále jen Společnost ) je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů. Společnost vydává a odkupuje podílové listy a poskytuje další služby související s vydáváním a odkupováním podílových listů v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Tyto obchodní podmínky stanoví detailní vztahy a postupy při vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností. Práva a povinnosti Podílníka při vydávání a zpětném odkupu podílových listů se řídí Rámcovou smlouvou o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů (dále jen Smlouva ), těmito Obchodními podmínkami, Sazebníkem poplatků, statutem příslušného podílového fondu a obecně závaznými právními předpisy. Článek 2 Obecné podmínky Podílové listy mohou nabývat pouze osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Společnost vyžaduje při uzavírání Smlouvy předložení dokladů k ověření totožnosti, resp. právní subjektivity osoby, a u osob, které pocházejí ze zemí stojících mimo Evropský hospodářský prostor, též potvrzení o daňovém domicilu takových osob. Fyzická osoba prokazuje Společnosti svou totožnost platným dokladem totožnosti tj. občanský průkaz, cestovní pas. Zákonní zástupci nezletilých osob nebo osob nezpůsobilých k právním úkonům - rodiče předloží rodný list nezletilého, pokud není zapsán v občanském průkazu, jiný zákonný zástupce prokazuje své zastupování rozhodnutím soudu. Právnická osoba je povinna předložit originál výpisu z obchodního rejstříku, který není starší 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii, popř. výpis z jiného registru či jiný doklad o právní subjektivitě. Fyzická osoba jednající jménem právnické osoby je povinna prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti. Uzavírá-li Smlouvu za Podílníka na základě plné moci jeho zástupce, je zástupce povinen předložit Společnosti plnou moc s úředně ověřeným podpisem Podílníka a prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti. Článek 3 Uzavírání smlouvy Podílník podepisuje Smlouvu jako první. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou přijetím návrhu Společností. Smlouvu, stejně tak jako dodatky k této Smlouvě, je možné dle těchto Obchodních podmínek uzavřít následujícím způsobem: a) v sídle Společnosti, tj. v písemné formě, přičemž jménem Společnosti jedná člen jejího statutárního orgánu nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Společnosti, nebo b) prostřednictvím některého z investičních zprostředkovatelů Společnosti, tj. v písemné formě, přičemž investiční zprostředkovatel je oprávněn ověřit údaje ve Smlouvě, podpis Podílníka a doručit Smlouvu Společnosti nebo c) korespondenčně poštou, tj. v písemné formě s úředně ověřeným podpisem Podílníka. Ke Smlouvě, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Podílníka nebo jeho zástupce nebude brán zřetel. Všechny změny identifikačních údajů Podílníka uvedených ve Smlouvě je Podílník povinen bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti a současně předložit doklady prokazující změnu předmětných identifikačních údajů Podílníka. Ověření změny identifikačních údajů kontrolou příslušného dokladu může být provedeno rovněž prostřednictvím investičního zprostředkovatele Společnosti, který změnu podle předloženého dokladu ověří, zaznamená a změnu Společnosti oznámí. Změny identifikačních údajů nabývají účinnosti vůči Společnosti dnem doručení oznámení o těchto změnách Společnosti, resp. předložením dokladu změnu prokazující. Po splnění podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách a akceptaci Smlouvy ze strany Společnosti, zašle Společnost Podílníkovi Potvrzení o akceptaci smlouvy. Článek 4 Vydávání podílových listů Podmínkou vydání podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností (dále jen Fond ) je uzavření Smlouvy se Společností. Smlouvou se Společnost zavazuje vydávat Podílníkovi podílové listy Fondů na základě převodu peněžních prostředků uskutečněných Podílníkem na účet příslušného Fondu. AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika AXA linka: , Fax: , IČ: , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

2 Aktuální seznam Fondů, jejichž podílové listy je Podílník oprávněn nakupovat, včetně bankovního spojení, statutů a zjednodušených statutů Fondů a poslední uveřejněné výroční zprávy Fondů obhospodařovaných Společností, jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese Po uzavření Smlouvy může Podílník nabývat podílové listy Fondů obhospodařovaných Společností. Předpokladem vydání podílových listů je připsání peněžních prostředků na účet příslušného Fondu. Podílník je oprávněn zaslat částku určenou na úhradu za vydávané podílové listy pouze v celých korunách českých. Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od připsání peněžních prostředků na účet Fondu schopna Podílníka pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. Toto neplatí v případě, kdy podílník požádá o prodloužení uvedené doby. V případě, že to není technicky možné Společnost odešle finanční prostředky na účet uvedený v písemné žádosti plátce, který jednoznačně Společnosti doloží vlastnictví uvedených prostředků. Do doby vrácení finančních prostředků je Společnost oprávněna uvedené prostředky zhodnocovat tento příjem je příjem daného podílového fondu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního symbolu podílníkem. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost účtovat přirážku. Konkrétní výše přirážky včetně možného členění podle objemu investice je předem vyhlašována Sazebníkem poplatků. Přirážka je příjmem Společnosti. O rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka, sníženou o přirážku, a hodnotou vydaných podílových listů je zvýšen majetek ve Fondu. Společnost vydává podílové listy za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou k rozhodnému dni, jímž je den připsání finančních prostředků na účet Fondu s výjimkou případu, kdy dojde k připsání peněžních prostředků na účet Fondu před akceptací Smlouvy ze strany Společnosti. V tomto případě je rozhodným dnem den akceptace smlouvy. Počet vydaných podílových listů odpovídá podílu částky poukázané Podílníkem na účet Fondu snížené o přirážku a aktuální hodnoty podílového listu Fondu. Společnost vydává podílové listy bez zbytečného odkladu. V zájmu udržení zaměření a stability Fondu nebo své důvěryhodnosti si Společnost vyhrazuje právo odmítnout ve výjimečných a zdůvodněných případech vydání podílových listů Fondu dle Smlouvy. V takovém případě Společnost vrací Podílníkovi investovanou částku zasláním na jeho účet. Vydávání podílových listů Fondu Podílníkovi je možné toliko v objemu a při postupu stanoveném ve statutu příslušného Fondu. Není-li výslovně stanoveno jinak, zahrnuje aktuální hodnota podílového listu veškeré náklady třetích osob spojené s vydáním podílového listu. Aktuální hodnotou podílového listu Fondu je podíl vlastního kapitálu Fondu připadající na jeden podílový list. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována vždy zpětně v pracovní den následující po dni, pro nějž je stanovována. V případě dne pracovního volna se aktuální hodnota podílového listu stanoví nejbližší následující pracovní den. Aktuální hodnota podílového listu je zaokrouhlena na 4 desetinná místa. Aktuální hodnota podílového listu je zveřejňována v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti. Aktuální hodnota podílového listu je zveřejňována nejpozději druhý pracovní den následující po datu ocenění. Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy zajistí Podílníkovi vedení evidence podílových listů Fondu v jednotné evidenci zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři nebo jiné zákonem stanovené evidenci zaknihovaných podílových listů (dále jen Majetkový účet ). Na Majetkovém účtu Podílníka jsou evidovány podílové listy Fondů ve vlastnictví Podílníka. Podílník i jím zmocněné osoby jsou oprávněni vykonávat všechna práva nebo plnit jakékoli povinnosti spojené s Majetkovým účtem pouze prostřednictvím Společnosti. Společnost na vlastní náklady zasílá Podílníkovi písemný výpis o stavu jeho Majetkového účtu ke dni příslušného kalendářního roku, a to do 60-ti dnů po skončení příslušného kalendářního roku na adresu Podílníka sdělenou Společnosti v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Článek 5 Odkupování podílových listů Odkup podílových listů Fondů je realizován na základě Podílníkem podané Žádosti o odkup podílových listů (dále jen Žádost ). Společnost akceptuje pouze písemné Žádosti podané na standardizovaném formuláři Společnosti a Žádosti podané prostřednictvím Aktivního webu Společnosti. Společnost odkupuje podílové listy za aktuální hodnotu podílového listu platnou v den uplatnění práva na odkoupení, sníženou o případnou srážku, platnou pro daný den. Společnost je povinna odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu po obdržení Žádosti Podílníka, nejpozději však do patnácti (15) pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů Fondu. Společnost provádí výplatu za odkoupené podílové listy nejdříve třetí pracovní den od uplatnění práva na odkoupení, tj. ode dne doručení žádosti Podílníka, a to bezhotovostním převodem na účet Podílníka uvedený v Žádosti. Žádost je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese Žádost je možné dle těchto Obchodních podmínek podat: a) v sídle Společnosti, nebo b) prostřednictvím některého z investičních zprostředkovatelů Společnosti nebo c) korespondenčně poštou V případě korespondenčního způsobu podání Žádosti o odkoupení podílových listů je Podílník povinen tuto Žádost podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K Žádosti, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Podílníka nebo jeho zástupce, Společnost nebude brát zřetel. Společnost zpracovává Žádosti a provádí odkupy v rozhodný den v následujícím pořadí: a) jednorázové odkupy na základě Žádosti podané

3 písemně v pořadí, ve kterém byly zpracovány Společností v den uplatnění práva (dle nejnižšího ID čísla v systému evidence žádostí) b) jednorázové odkupy na základě Žádosti podané prostřednictvím Aktivního webu v pořadí, v jakém byly zadané prostřednictvím Aktivního webu (dle nejnižšího ID čísla v systému evidence žádostí) c) pravidelné odkupy v pořadí v jakém byly zpracovány společností (dle nejnižšího ID čísla v systému evidence žádostí) Minimální počet odkupovaných podílových listů Fondu je uveden ve statutu Fondu a Sazebníku poplatků. V případě, že Podílník požaduje odkoupit nižší počet podílových listů Fondu, není Žádost realizována a Společnost zašle prostřednictvím SMS upozornění o nerealizované transakci na mobilní telefon Podílníka. To se nevztahuje na případ, kdy je počet zbývajících podílových listů na účtu Podílníka nižší než statutem stanovený minimální počet pro odkup. V tom případě jsou odkupovány veškeré zbývající podílové listy Fondu na účtu Podílníka. Společnost může snížit odkupovanou částku o srážku stanovenou ve statutu Fondu. Konkrétní výše srážky včetně členění podle délky investice je určena Sazebníkem poplatků. Společnost neúčtuje srážku, pokud je Podílník vlastníkem podílových listů déle než 5 let. Maximální výše srážky je 5%. Při odkupu podílových listů se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány podílové listy Fondu nejdříve Podílníkem nabyté (FIFO metoda). Srážka je příjmem Společnosti. Společnost může pozastavit v souladu se Zákonem vydávání a odkupování podílových listů Fondu nejdéle na 3 měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Podílníků. O pozastavení vydávání a odkupování podílových listů rozhoduje představenstvo Společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V tomto období nejsou odkupovány podílové listy Fondu, o jejichž odkoupení požádali Podílníci před pozastavením odkupování, pokud nedošlo dosud k jejich odkoupení, ani podílové listy, o jejichž odkoupení požádali Podílníci během doby pozastavení odkupování podílových listů. Tyto podílové listy budou odkoupeny po obnovení vydávání a odkupování podílových listů za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů a sníženou o případnou srážku platnou k tomuto dni. Společnost stanovuje počet celých podílových listů, které jsou odkupovány v případě, že Podílník požaduje vyplatit jím určenou odkupovanou částku, nebo částku za odkupované podílové listy v případě, že Podílník požaduje odkup jím určeného počtu podílových listů. Odkup - určen částkou Společnost Podílníkovi vyplatí jím požadovanou částku tak, že pokud podílníkem požadované částce neodpovídá celý počet podílových listů Fondu, je Společností odkoupen nejbližší vyšší celý počet podílových listů Fondu. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi požadovanou částkou a částkou vypočtenou za odkupované podílové listy, je zvýšen majetek ve Fondu. Odkup určen počtem podílových listů Společnost vyplatí částku v měně, která je uvedena v Žádosti, Podílník může zvolit, zda využije možnosti odkupu v českých korunách (CZK) či EUR. Společnost vyplatí vypočtenou částku v českých korunách tak, že celkovou hodnotu odkupovaných podílových listů Fondu zaokrouhlí na celé koruny dolů, nebo v EUR tak, že celkovou hodnotu odkupovaných podílových listů zaokrouhlí na celé EUR centy dolů. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi vypočtenou částkou za odkupované podílové listy a částkou, kterou je technicky možné Podílníkovi vyplatit, je zvýšen majetek ve Fondu. Jednorázový odkup Dnem uplatnění práva na odkup se rozumí pracovní den, ve kterém byla Žádost doručena do sídla Společnosti. Pravidelný odkup Dnem uplatnění práva na odkup při pravidelném odkupování může být kterýkoliv den příslušného měsíce, ke kterému má být odkupování prováděno dle zvoleného intervalu v Žádosti (časové periody zvolené Podílníkem k pravidelnému odkupování). Pokud takový den v měsíci není nebo tento den není pracovním dnem, je dnem uplatnění předchozí pracovní den. Pokud Podílník v Žádosti neuvede zároveň poslední den pravidelného odkupování, bude odkupování prováděno v souladu s údaji uvedenými v Žádosti do doby, dokud bude Podílník vlastnit alespoň jeden podílový list příslušného Fondu. Článek 6 Výměna podílových listů Podílník má možnost uskutečnit výměnu podílových listů Fondu za podílové listy jiného Fondu ze skupiny podílových fondů obhospodařovaných Společností. Výměna se realizuje ve dvou krocích, a to odkupem podílových listů z příslušného Fondu za aktuální hodnotu podílového listu platnou v den uplatnění práva na odkoupení, sníženou o případnou srážku, platnou pro tento den, a následně připsáním peněžní částky získané za odkoupené podílové listy na účet cílového Fondu a vydáním podílových listů tohoto Fondu za stejných podmínek jako při nákupu podílových listů. Článek 7 Zánik smlouvy Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne, nedojdeli po dobu dvou (2) let ode dne jejího uzavření k připsání peněžních prostředků určených Podílníkem jako protiplnění za vydávané podílové listy na účet některého Fondu. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne také tehdy, odkoupí-li Společnost od Podílníka všechny podílové listy Fondů obhospodařovaných Společností, které byly Podílníkem na základě Smlouvy vydány, a po dobu dvou (2) let ode dne převodu posledního odkoupeného podílového listu z účtu Podílníka ve Středisku cenných papírů nedojde k připsání peněžních prostředků určených Podílníkem na nákup podílových listů na účet některého Fondu. Článek 8 Souhlas se zpracováním osobních údajů a s využíváním rodného čísla Společnost, v rámci své činnosti při správě Smluv a vedení evidence vlastníků podílových listů v Centrálním depozitáři, zpracovává jako správce osobních údajů osobní údaje Podílníka a osob jednajících jménem a nebo za Podílníka, které tyto osoby uvedly ve Smlouvě nebo jiném dokumentu předaném Společnosti v souvislosti s uzavřením a správou Smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu, a to v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění, zákonem č.

4 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Podílník a osoby jednající jménem anebo za Podílníka podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že jejich osobní údaje, které Společnost získala ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou dále zpracovávány Společností pověřenými osobami, které jsou smluvními partnery Společnosti (zejména externí dodavatelé služeb) a jejichž úkolem je poskytování služeb Společnosti a jejím klientům. Podílník a osoby jednající jménem anebo za Podílníka podpisem Smlouvy dále souhlasí tím, aby Společnost zpracovávala jejich osobní údaje, s výjimkou citlivých údajů, za účelem zkvalitnění péče o klienta a nabízení obchodu a služeb a dále je poskytla osobám, které náleží do skupiny AXA v České a Slovenské republice, a rovněž osobám, které jsou smluvními partnery Společnosti, a to za účelem nabídky jejich obchodu, služeb a marketingu v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Tento souhlas může osoba udělující souhlas kdykoliv písemně odvolat či může při sjednávání smlouvy písemně vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem uvedeným v tomto odstavci. Po takovémto odvolání či vyjádření nesouhlasu nebude docházet ke zpracovávání osobních údajů takové osoby za účelem uvedeným v tomto odstavci. Podílník a osoby jednající jménem anebo za Podílníka podpisem Smlouvy souhlasí s předáním osobních údajů smluvním partnerům Společnosti do jiných států, v nichž právní úprava odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky. Tento souhlas, pokud nedošlo k jeho písemnému odvolání podle třetího odstavce, udělují uvedené osoby Společnosti na celou dobu existence vzájemných závazků vyplývajících nebo souvisejících se Smlouvou a dále na dobu 12 měsíců následujících po vypořádání takových závazků. Tento souhlas udělují uvedené osoby i zpracovatelům, se kterými Společnost uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Podílník a osoby jednající jménem anebo za Podílníka svým podpisem na návrhu Smlouvy rovněž stvrzují, že byli zástupci Společností v souvislosti se zpracováváním svých osobních údajů informováni o svých právech v souladu s ustanovením 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Článek 9 Poučení v souvislosti se zpracováním osobních údajů Poskytnutí osobních údajů Podílníka a osob jednajících jménem anebo za Podílníka uvedených na Smlouvě nebo v dokumentu předaném Společnosti v souvislosti s uzavřením Smlouvy je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření Smlouvy. Požádají-li Podílník nebo osoby jednající jménem anebo za Podílníka o informaci o zpracování svých osobních údajů, Společnost je povinna informaci této osobě bez zbytečného odkladu předat. Společnost má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Obsahem informace je vždy sdělení o: a) účelu zpracování osobních údajů, b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Podílníka nebo osob jednajících jménem anebo za Podílníka, d) příjemci, případně kategoriích příjemců. (3) Osoba, která zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat Společnost o vysvětlení, b) požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Společnost žádosti, má taková osoba právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, úřad se tyto osoby mohou obrátit i před podáním žádosti Společnosti. Článek 10 Stížnosti a reklamace Podílník může svoji stížnost nebo reklamaci uplatnit písemně do sídla Společnosti, telefonicky na Klientském centru na telefonu nebo i osobně v Klientském centru v sídle Společnosti. Stížnosti podílníků jsou vyřizovány v souladu s vnitřními předpisy Společnosti. Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Společnosti. Není-li to možné, Společnost kontaktuje Podílníka a upozorní ho na prodloužení termínu vyřízeni jeho stížnosti. Článek 11 Dotazy a připomínky Jakékoliv své dotazy a připomínky Společnosti může Podílník zasílat písemně na adresu sídla Společnosti nebo telefonicky v pracovní době Společnosti, tj. v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do hodin. Článek 12 Vztah obchodních podmínek a statutu V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ustanoveními statutů podílových fondů obhospodařovaných Společností nebo Smlouvou mají přednost ustanovení statutů příslušných podílových fondů obhospodařovaných Společností nebo Smlouvy. Článek 13 Změny a doplnění obchodních podmínek Společnost je oprávněna z důvodů změny právních předpisů a/nebo obchodní politiky Společnosti měnit Obchodní podmínky a/nebo Sazebník poplatků. Nové znění Obchodních podmínek a/nebo Sazebníku poplatků je Společnost povinna uveřejnit v sídle Společnosti a na svých internetových stránkách Jestliže s nimi Podílník nesouhlasí, má právo ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění vyjádřit písemně svůj nesouhlas a zaslat jej formou doporučeného dopisu na adresu Společnosti.

5 Uvedené kvalifikované vyslovení nesouhlasu se považuje za podání okamžité výpovědi vzájemného smluvního vztahu a za žádost o odkup veškerých podílových listů Fondu obhospodařovaného Společností ve vlastnictví Podílníka. Zaslání peněžních prostředků Podílníkem určených jako plnění za vydávané podílové listy Fondu obhospodařovaného Společností se po dni účinnosti upraveného textu obchodních podmínek považuje za výslovné vyjádření souhlasu s tímto nově upraveným textem obchodních podmínek. Nové Obchodní podmínky a/nebo Sazebník poplatků nabývají účinnosti uplynutím výše uvedené 30 denní lhůty. Článek 14 Účinnost Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. května V Praze, dne 29. března 2011 Mgr. Hani Himmat. Ing. Ľubor Vrlák

6 Obchodní podmínky programu pravidelného investování do podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností AXA investiční společnost a.s. - OK LIFE CYCLE (dále jen Obchodní podmínky OK LIFE CYCLE ) Článek 1 Úvodní ustanovení AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložce 7462 (dále jen Společnost ) je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů. Společnost vydává a odkupuje podílové listy a poskytuje další služby související s vydáváním a odkupováním podílových listů v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb, o kolektivním investování, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Tyto obchodní podmínky stanoví detailní vztahy a postupy při vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností v rámci programu pravidelného investování OK LIFE CYCLE. Práva a povinnosti Podílníka při vydávání a zpětném odkupu podílových listů se řídí Rámcovou smlouvou OK LIFE CYCLE, těmito Obchodními podmínkami OK LIFE CYCLE, Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, statuty příslušných Fondů, Sazebníkem poplatků OK LIFE CYCLE a obecně závaznými právními předpisy. Smluvní vztah mezi Společností a Podílníkem se řídí Rámcovou smlouvou OK LIFE CYCLE a těmito Obchodními podmínkami OK LIFE CYCLE. V případech, které nejsou popsány v těchto Obchodních podmínkách OK LIFE CYCLE, se smluvní vztah řídí též Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů. Poplatky účtované podílníkům za služby programu pravidelného investování OK LIFE CYCLE se řídí Sazebníkem poplatků OK LIFE CYCLE. Již zaplacené poplatky se Podílníkům nevrací. Poplatky za správu jednotlivých podílových fondů se účtují v souladu se statuty Fondů a Sazebníkem poplatků AXA investiční společnost a.s.. Není-li v těchto Obchodních podmínkách OK LIFE CYCLE stanoveno jinak, rozumí se: Cílovými fondy otevřené podílové fondy obhospodařované AXA investiční společností a.s., které jsou součástí Investičních profilů. Investičním profilem předdefinovaný model rozdělení investic v jednotlivých Fázích Programu. Fázemi jednotlivé časově definované části Programu OK LIFE CYCLE, které na sebe navazují. Fondy otevřené podílové fondy obhospodařované AXA investiční společností a.s. Majetkovým účtem jednotná evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. anebo v jiné zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů Obchodními podmínkami OK LIFE CYCLE tyto Obchodní podmínky programu pravidelného investování do podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností AXA investiční společnost a.s. Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů obchodní podmínky Společnosti pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových listů platných pro přímé nákupy jednotlivých Fondů Programem program pravidelného investování OK LIFE CYCLE popsaný v těchto Obchodních podmínkách OK LIFE CYCLE Sazebníkem poplatků OK LIFE CYCLE sazebník poplatků platný pro Program Sazebníkem poplatků AXA investiční společnost a.s. sazebník poplatků platný pro přímé individuální nákupy jednotlivých fondů Smlouvou OK LIFE CYCLE rámcová smlouva o podmínkách nákupu a výměny podílových listů a pravidelného investování OK LIFE CYCLE Společností AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložce 7462 Účtem upisovacího fondu účet číslo /2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s. Upisovacím fondem AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Článek 2 Uzavření Smlouvy OK LIFE CYCLE Po splnění podmínek stanovených Smlouvou OK LIFE CYCLE, Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů a Obchodními podmínkami OK LIFE CYCLE, a po rozhodnutí o akceptaci Smlouvy OK LIFE CYCLE ze strany Společnosti, zašle Společnost Podílníkovi Potvrzení o akceptaci smlouvy. Článek 3 Program pravidelného investování OK LIFE CYCLE Program pravidelného investování OK LIFE CYCLE umožňuje pravidelně investovat do Fondů v souladu s pravidly určenými Smlouvou OK LIFE CYCLE a těmito Obchodními podmínkami OK LIFE CYCLE, tj umožňuje opakované investice do Fondů dle Investičního profilu platného pro právě probíhající Fázi Programu. Investice do cílových fondů provede Společnost tak, že tentýž den, kdy Podílník upíše podílové listy Upisovacího fondu, automaticky odkoupí na základě pokynu Podílníka k provádění pravidelné výměny podílových listů, který je součástí Smlouvy OK LIFE CYCLE, část jím upsaných AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika AXA linka: , Fax: , IČ: , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

7 podílových listů vypočtenou v souladu s platným Investičním profilem. Peněžní prostředky získané odkupem podílových listů podle předchozí věty pak Společnost automaticky jménem Podílníka investuje v souladu s platným Investičním profilem a Obchodními podmínkami OK LIFE CYCLE do podílových listů Cílových fondů. Společnost vydává podílové listy Cílových fondů bez zbytečného odkladu. Produkt se skládá z na sebe navazujících Fází, které představují období trvání Programu, ve kterém jsou pravidelně prováděny investice do Cílových Fondů podle poměru definovaného pro Investiční profil probíhající Fáze Programu. Jednotlivé Fáze Programu jsou určeny v celých rocích od konce sjednané doby Programu a uvedeny v Tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Fáze Fáze Rozsah trvání jednotlivých fází (uvedeno v letech od konce Programu) (trvá do konce 13. roku před sjednaným 1 koncem Programu, maximálně však 23 let před zahájením Fáze 2) (trvá 5 let před zahájením fáze 3) (trvá 4 roky před zahájením fáze 4) (trvá 2 roky před zahájením fáze 5) 0-1 (trvá 1 rok před předpokládaným 5 ukončením Programu) V případě, že sjednaná doba Programu je kratší než 13 let, Podílník automaticky zahajuje Program Investičním profilem takové Fáze, v jejímž rozsahu trvání je rok odpovídající celkové sjednané době (v letech) investování podle Programu. Doba setrvání v této fázi je pak příslušně zkrácena. (Např. při sjednané době investování 11 let Podílník nastupuje do Fáze 2, která trvá 4 roky.) Tabulka č. 2 Investiční profily jednotlivých fází Fond 1 Fond 2 Fond 3 Fond 4 Fond 5 Fáze 1 30% 40% 30% Fáze 2 40% 30% 30% Fáze 3 20% 30% 50% Fáze 4 70% 30% Fáze 5 20% 80% Fond 1 AXA Selection Global Equity Fond 2 AXA CEE Akciový Fond 3 AXA Selection Opportunity Fond 4 AXA CEE Dluhopisový Fond 5 AXA CZK Konto Přechod mezi Fázemi Poslední pracovní den trvání Fáze 1 provede Společnost automaticky výměnu všech podílových listů Fondu 1, za podílové listy Fondu 4. Poslední pracovní den trvání Fáze 2 provede Společnost automaticky výměnu poloviny podílových listů Fondu 2, za podílové listy Fondu 4. Poslední pracovní den trvání Fáze 3 pak Společnost provede výměnu všech podílových listů Fondu 2 za podílové listy Fondu 4 a zároveň výměnu všech podílových listů Fondu 3 za podílové listy Fondu 5. Poslední pracovní den trvání Fáze 4 pak společnost provede výměnu 5/7 podílových listů Fondu 4 za podílové listy Fondu 5. Podmínkou vydávání podílových listů fondů v rámci Programu je uzavření Smlouvy OK LIFE CYCLE se Společností. Smlouvou OK LIFE CYCLE se Společnost zavazuje vydávat Podílníkovi podílové listy Fondů podle pravidel aktuálního Investičního profilu a to na základě převodu peněžních prostředků uskutečněných Podílníkem na účet Upisovacího fondu. Minimální částka pravidelné investice je stanovena v Sazebníku poplatků OK LIFE CYCLE. Podílník je oprávněn zaslat částku určenou na úhradu za vydávané podílové listy pouze v celých korunách českých. Vkládat investovanou částku je možné na základě příkazu k úhradě, pokladní poukázkou, na níž Podílník uvede číslo účtu Upisovacího fondu a variabilní symbol, kterým je číslo Smlouvy OK LIFE CYCLE, nebo vkladem v hotovosti na účet Upisovacího fondu s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo Smlouvy OK LIFE CYCLE. Společnost vydává podílové listy Upisovacího fondu za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou k rozhodnému dni, jímž je den připsání finančních prostředků na účet Upisovacího fondu s výjimkou případu, kdy dojde k připsání peněžních prostředků na účet Upisovacího fondu před akceptací Smlouvy OK LIFE CYCLE ze strany Společnosti. V tomto případě je rozhodným dnem den akceptace Smlouvy OK LIFE CYCLE. Počet vydaných podílových listů odpovídá podílu částky poukázané Podílníkem na účet Upisovacího fondu a aktuální hodnoty podílového listu Upisovacího fondu. Počet podílových listů určených na výměnu Společnost vypočte ze všech aktuálně upsaných podílových listů Fondu, ze kterého odkupuje podílové listy určené na výměnu, procentem v souladu s platným Investičním profilem. Každý takto vypočtený počet podílových listů určených na výměnu Společnost zaokrouhlí na celé podílové listy dolů. Případný zaokrouhlovací rozdíl mezi celkovým počtem podílových listů Upisovacího fondu určených na výměnu do Cílových fondů před zaokrouhlením a součtem počtu podílových listů Upisovacího fondu určených na výměnu do jednotlivých Cílových fondů po zaokrouhlení rozdělí Společnost tak, že počet podílových listů určených na výměnu do jednotlivých Cílových fondů bude, až do úplného rozdělení rozdílu, navýšen o jeden podílový list a to dle pořadí, v jakém jsou fondy uvedeny v Investičním profilu. Celá částka získaná odkupem podílových listů je ve výši, kterou lze technicky vyplatit, připsána na účet Fondu, jehož podílové listy mají být nakoupeny. Případné zaokrouhlovací rozdíly jsou příjmem tohoto Fondu. Společnost vydává podílové listy Fondů za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou k rozhodnému dni, jímž je den připsání finančních prostředků na účet Fondu. Statuty, Sdělení klíčových informací a poslední uveřejněné výroční zprávy Fondů obhospodařovaných Společností, jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Upisovacího fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, poukáže peněžní prostředky na jiný účet než účet Upisovacího fondu, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60. dnů od připsání peněžních prostředků na účet Upisovacího fondu schopna Podílníka pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost

8 podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy zajistí Podílníkovi vedení evidence podílových listů Fondů v jednotné evidenci zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů nebo jiné zákonem stanovené evidenci zaknihovaných podílových listů (dále jen Majetkový účet ). Na majetkovém účtu Podílníka jsou evidovány podílové listy Fondů ve vlastnictví Podílníka. Podílník i jím zmocněné osoby jsou oprávněni vykonávat všechna práva nebo plnit jakékoli povinnosti spojené s Majetkovým účtem pouze prostřednictvím Společnosti. Společnost na vlastní náklady zasílá Podílníkovi písemný výpis o stavu jeho Majetkového účtu ke dni příslušného kalendářního roku, a to do 60 dnů po skončení kalendářního roku na adresu Podílníka sdělenou Společnosti v souladu s těmito Obchodními podmínkami OK LIFE CYCLE. Kromě případů, výslovně popsaných těmito Obchodními podmínkami OK LIFE CYCLE se vydávání podílových listů fondů řídí Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů a statutem konkrétního Fondu. Článek 4 Způsoby splacení vstupního poplatku Podílník je povinný uhradit vstupní poplatek, výška vstupního poplatku se odvíjí od platného Investičního profilu. Podílník, nedohodnou-li se strany jinak, má nárok na slevu ze základního poplatku, výška slevy a způsob jejího výpočtu je popsána v Sazebníku poplatků OK LIFE CYCLE. Výše slevy se určí podle cílové sumy uvedené ve Smlouvě. Poplatek splacený jednorázově Pokud podílník zvolí jednorázovou platbu poplatku, je povinný uhradit celou výši poplatku nejpozději společně se svou první investicí. Společnost v tomto případě vydá podílníkovi podílové listy Upisovacího fondu až po úplném splacení vstupního poplatku. Poplatek splácený postupně Pokud podílník zvolí postupné splácení vstupního poplatku, Společnost až do úplného splacení vstupního poplatku použije část pravidelné investice na splacení vstupního poplatku, konkrétní výše je určena v procentech z investice a je uvedena v Sazebníku poplatků OK LIFE CYCLE. Zbylá část pravidelné investice bude použita na nákup podílových listů Upisovacího fondu a jejich následné výměny v souladu s příslušným Investičním profilem. Poplatek po dosažení cílové sumy Pokud Podílník pokračuje v investování i po dosažení cílové sumy Programu, bude na každou takovou investici do Upisovacího fondu uplatněn vstupní poplatek vyjádřený procentem z každé investované částky, který odpovídá příslušné Fázi dle aktuálně platného Sazebníku poplatků OK LIFE CYCLE. Každá jednotlivá investovaná částka je pro účely stanovení poplatku považována za cílovou sumu. Článek 5 Odkupování podílových listů investovaných v programu OK LIFE CYCLE Podílník investující v rámci Programu může písemně požádat o odkup podílových listů v souladu s Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů. Společnost akceptuje pouze písemné žádosti podané na standardizovaném formuláři vydaném Společností. Článek 6 Změna výše pravidelné měsíční investice Podílník může požádat o zvýšení pravidelné měsíční investice do Programu, V takovém případě bude Podílníkovi vypočten další vstupní poplatek, jehož výše bude stanovena z rozdílu nové Cílové sumy a původně sjednané Cílové sumy dle Sazebníku poplatků OK LIFE CYCLE platného ke dni sjednání žádosti. Společnost akceptuje žádost o zvýšení pravidelné měsíční investice pouze tehdy, pokud již Podílník zcela uhradil každý mezi ním a Společností dříve dohodnutý vstupní poplatek. V případě snížení pravidelné měsíční investice nesmí nově zasílaná částka klesnout pod hranici minimální pravidelné investice určené aktuálním Sazebníkem poplatků OK LIFE CYCLE. V případě snížení měsíční investice nevzniká Podílníkovi nárok na snížení dohodnutého vstupního poplatku. Článek 7 Zánik smlouvy Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne, nedojdeli po dobu dvou (2) let ode dne jejího uzavření k připsání peněžních prostředků určených Podílníkem jako protiplnění za vydávané podílové listy na účet Upisovacího fondu. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne také tehdy, odkoupí-li Společnost od Podílníka všechny podílové listy Fondů obhospodařovaných Společností, které byly Podílníkem na základě Smlouvy vydány, a po dobu dvou (2) let ode dne převodu posledního odkoupeného podílového listu z Majetkového účtu Podílníka, pokud v této době nedojde k připsání peněžních prostředků určených Podílníkem na nákup podílových listů na účet Upisovacího fondu. Smlouva taktéž zanikne, dohodnou-li se na tom smluvní strany. Článek 8 Vztah Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE, Obchodních podmínek pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů a statutu Fondu V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE a statutu Fondu s ustanoveními Obchodních podmínek pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, mají přednost ustanovení statutů, Smlouvy a Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE. Článek 9 Změny a doplnění Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE a Sazebníku poplatků OK LIFE CYCLE Společnost je oprávněna z důvodů změny právních předpisů a/nebo obchodní politiky Společnosti měnit Obchodní podmínky OK LIFE CYCLE a/nebo Sazebník poplatků OK LIFE CYCLE. Nové znění Obchodních podmínek OK LIFE CYCKE a/nebo Sazebníku poplatků OK LIFE je Společnost povinna uveřejnit v sídle Společnosti a na svých internetových stránkách Jestliže s nimi Podílník nesouhlasí, má právo ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění vyjádřit písemně svůj nesouhlas a zaslat jej formou doporučeného dopisu na adresu Společnosti. Uvedené kvalifikované vyslovení nesouhlasu se považuje za podání okamžité výpovědi vzájemného smluvního vztahu a za žádost o odkup veškerých podílových listů Fondů obhospodařovaných Společností, které jsou ve vlastnictví Podílníka podle Smlouvy OK LIFE CYCLE. Zaslání peněžních prostředků Podílníkem na účet

9 Upisovacího fondu po dni účinnosti upraveného textu Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE anebo Sazebníku poplatků OK LIFE CYCLE se považuje za výslovné vyjádření souhlasu s novým zněním Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE anebo Sazebníku OK LIFE CYCLE. Článek 10 Účinnost Toto znění Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE nabývá účinnosti dne 15. září V Praze dne Mgr. Hani Himmat. Ing. Ľubor Vrlák

Upozornění na změnu obchodních podmínek

Upozornění na změnu obchodních podmínek Upozornění na změnu obchodních podmínek AXA investiční společnost a.s. dne 29. 11. 2013 vydala nové znění Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE. Toto nové úplné znění Obchodních podmínek OK LIFE CYCLE uveřejnila

Více

Upozornění na změnu obchodních podmínek

Upozornění na změnu obchodních podmínek Upozornění na změnu obchodních podmínek AXA investiční společnost a.s. dne 29. 11. 2013 vydala nové znění Obchodních podmínek pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných

Více

Upozornění na změnu obchodních podmínek

Upozornění na změnu obchodních podmínek Upozornění na změnu obchodních podmínek AXA investiční společnost a.s. dne 29. 11. 2013 vydala nové znění Obchodních podmínek Generace X. Toto nové úplné znění Obchodních podmínek Generace X uveřejnila

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.1. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

Smlouva o koupi podílových listů č.

Smlouva o koupi podílových listů č. Smlouva o koupi podílových listů č. AKRO investiční společnost, a.s., se sídlem Slunná 25, Praha 6 IČO: 492 41 699, DIČ: CZ 492 41 699 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.9.2011 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s. Květen 2014 Reklamační řád společnosti Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 Chodov, PSČ 149 00, IČ 24716006, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od (dále jen Podmínky Trend Invest CZK )

Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od (dále jen Podmínky Trend Invest CZK ) Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od 1. 7. 2016 (dále jen Podmínky Trend Invest CZK ) 1. Do Fondů Společnosti denominovaných v měně CZK může Investor investovat také prostřednictvím

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF Invest D. Společná ustanovení

A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF Invest D. Společná ustanovení Podmínky k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. platné od 1. 10. 2013 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky Generace next

Obchodní podmínky Generace next Obchodní podmínky Generace next Obchodní podmínky pro obhospodařování portfolií investičních nástrojů Generace next (dále jen Obchodní podmínky ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Představenstvo společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s., IČO: 29146739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O VYDÁVÁNÍ /

RÁMCOVÁ SMLOUVA O VYDÁVÁNÍ / RÁMCOVÁ SMLOUVA O VYDÁVÁNÍ / (dále jen Smlouva ), v obc m soudem v Praze, oddíl B, vložka 2206 (dále jen WOODIS ) a Název právnické osoby Sídlo - ulice Obec Zapsaná v oddíl vložka telefon Bankovní spojení

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Obchodní podmínky OPF ISČS 1/5

Obchodní podmínky OPF ISČS 1/5 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny, a. s. na pobočkách České spořitelny, a. s. Tyto obchodní podmínky stanoví

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Upozornění na změnu Obchodních podmínek

Upozornění na změnu Obchodních podmínek Upozornění na změnu Obchodních podmínek AXA investiční společnost a.s. vydala nové znění Obchodní podmínky pro obhospodařování portfolií investičních nástrojů Generace next a dne 30. 6. 2016 je zveřejnila

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Všeobecné obchodní podmínky

IAD Investments, správ. spol., a.s. Všeobecné obchodní podmínky IAD Investments, správ. spol., a.s. Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) upravují některé vztahy mezi podílníkem a IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Podmínky k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. platné od

Podmínky k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. platné od Podmínky k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. platné od 1. 9. 2012 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

III. Smluvní povinnosti Abeceda Zdraví s.r.o.

III. Smluvní povinnosti Abeceda Zdraví s.r.o. I. Vymezení pojmů Abeceda Zdraví s. r. o. se sídlem Praha 3, Prokopova 148/15, PSČ 130 00, IČ: 27710211, DIČ: CZ27710211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD , IČO: , DIČ: CZ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD , IČO: , DIČ: CZ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. S kartou Mastercard to vyhrajete

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. S kartou Mastercard to vyhrajete PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE S kartou Mastercard to vyhrajete I. Základní informace 1. Tento dokument (dále také jako Pravidla ) představuje úplnou úpravu pravidel marketingové soutěže s názvem S kartou

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více