MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala: Martina Vejlupková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.. podpis V Brně dne 21.dubna

3 Poděkování Mé poděkování patří PhDr. Mgr. Tomáši Čechovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce, za připomínky a pečlivý dohled nad celou prací. PhDr. Milanu Stanislavu Ženčákovi, klinickému psychologovi, psychoterapeutovi a soudnímu znalci, za drahocenné odborné rady a názory na zvolenou tematiku. celé práce. Julii Dvořákové, která dohlížela na gramatickou správnost a grafickou úpravu Karlu Vejlupkovi za pomoc při výrobě a prezentaci elektronického dotazníku. 3

4 Osnova Úvod 6 1. Počítačová hra a hraní Vytváření her, grafická úroveň her, složitost Typy her Textové hry Logické hry Arkády Plošinové hry RPG Dungeony Akční hry Simulační hry Strategické hry Jiné rozdělení Počítačové hry o více hráčích Hry hrané po internetu Hry hrané na jednom počítači Nehazardní hry: minulost, současnost, budoucnost Historie počítačových her a videoher Současná situace Budoucnost nehazardních her Vliv počítačových her na člověka Vliv počítačových her na psychické zdraví člověka Kladné vlivy Záporné vlivy Hry zobrazující násilí a sex Omezení vlivu násilí, značení nebezpečných her Vliv počítačových her na fyzické zdraví člověka Kladné vlivy Záporné vlivy

5 4. Závislost na nehazardních hrách Podstata závislosti na počítačových hrách Příčiny vzniku závislosti na počítačových hrách Příznaky a rizika závislosti Postup při léčbě závislosti Prevence před závislostí na počítačových hrách Primární prevence Sekundární a terciální prevence Výzkumná část Cíle výzkumné části Hypotézy Metodologie Výzkumný vzorek Vyhodnocení a výsledky výzkumu Vyhodnocení hypotéz Ostatní výsledky výzkumu.. 60 Závěr 67 Seznam literatury 69 Resumé 72 Přílohy: Příloha A. Příloha B. Dotazník Grafy 5

6 Úvod Současný svět představuje nepřeberné množství možností, jak trávit volný čas. Nabízí řadu odvětví, v nichž člověk hledá smysl svého vyžití a uspokojení, navzájem se prolínají a střídají. Mohou být spjaté s přírodou, se sportem, s uměním, s kulturou, ale i s moderními technologiemi. Ty se rok od roku zdokonalují a pronikají do trávení volného času člověka už od svého úplného počátku. Technické vynálezy zaznamenaly velký zlom v běžném životě většiny z nás. Představují nenahraditelnou pracovní sílu, nabízejí nám řadu nepřeberných možností, dávají nám poznat nepoznané, uskutečňovat neuskutečnitelné. Jedním z těchto vynálezů lidstva jsou počítače a s nimi spjaté počítačové hry. Zasahují do našich životů už od šedesátých let minulého století a dá se říct, že jejich vliv je stále větší a mocnější a může se objevovat nejen v kladném, ale i záporném měřítku. Nejčastěji to bývají děti a mládež, kteří se neumějí těmto vlivům ubránit. Ať už jde všeobecně o počítače, počítačové hry, mobilní telefony nebo internet, u všech je potřeba řešit základní otázky. Je správné, když jim děti věnují veškerý svůj volný čas? Jak může moderní technologie ovlivnit jejich celkový vývoj? Na tyto otázky navazuji svou bakalářkou prací. Jejím hlavním cílem je analyzovat údaje o vlivu počítačových her na psychické a fyzické zdraví člověka, a to zejména na děti a mládež. Zmapovat kladné a záporné stránky her a podat podrobnější informace o závislosti na počítačových hrách. Dalším cílem práce je zkoncipovat možnosti pomoci a prevence řešení problému závislosti. Mým záměrem je také podat stručný souhrn některých nových poznatků o důsledcích počítačových her na další společenskovědní oblasti a provést průzkum, který poodkryje postoje a názory společnosti k problému. Počítače i počítačové hry jsou a budou součástí budoucnosti nejen nás, ale i našich dětí. Jejich rozvoj a zdokonalování, pro naši lidskou povahu, nezastavíme a naopak se je budeme snažit zlepšovat a vyvíjet. Proto bychom měli včas upřít svou pozornost na to, jak vlastně působí na naše zdraví, chování, vztahy a celou společnost. 6

7 Existují mnohé teorie o jejich negativním vlivu na fyzické zdraví, sociální vztahy, a riziko psychické závislosti. Často jsou však vyvraceny osobami, jež mluví naopak pouze o jejich prospěchu pro člověka. Jelikož se jedná o poměrně novou problematiku, není dosud systematicky popsána, informace k ní jsou spíše kusé a neutříděné. Většinou jsou obsaženy v novinových článcích, na internetových stránkách nebo odborných publikacích, které se zabývají širšími tématy, jako výherní hrací automaty atd. Nebylo snadné najít podrobnější informace o této tematice, proto jsem se jich snažila vyhledat co nejvíce a systematicky je utřídit. V teoretické části bakalářské práce se zabývám podstatou počítačových her, jejich historií a druhy. Rozebírám různé úhly pohledu na ovlivňování člověka počítačovou hrou, a to jak z hlediska kladného tak i záporného. Tyto vlivy se nesnažím stavět do protikladu, ale na stejnou úroveň. Pro závislost na počítačových hrách, jež v současnosti nedá spát mnohým odborníkům, je v mé bakalářské práci vyčleněna zvláštní kapitola. Na závěr se snažím odpovědět na otázku, jak předcházet nežádoucím jevům, které jsou s počítačovými hrami spojené a doplňujícími informacemi k celé této tematice jsou poznatky získané z dotazníkového šetření široké veřejnosti. 7

8 1. Počítačová hra a hraní Počítačové hry se staly novým fenoménem dnešní doby. Již přes čtyřicet let se stále zlepšují a vyvíjí nové a nové hry. Vstupují do našich životů tak samozřejmě jako barevný televizor nebo mobilní telefon. Lidská hravost přesahuje hranice, míří stále víš a proniká do úplně nových a nepředstavitelných rozměrů. Pod pojmem hraní her si leckdo představí činnost dobrou snad jen pro děti, maximálně pro určitou část mladších lidí, kteří se stále jako děti projevují. Není to ale zdaleka pravdou. Nejen děti si rády hrají. PC hry jsou v oblibě v širokém spektru naší společnosti. Dnes už dokonce existují profesionální hráči, kteří vydělávají srovnatelné částky jako jejich kolegové z některých sportovních odvětví a tréninku věnují mnoho hodin denně. V tomto případě už slovo hraní přestává mít svůj původní význam. Je to pro ně byznys a tvrdá dřina. Dětská populace svodům počítačových her propadá stále častěji. Kdo by v dobách minulých řekl, že takto děti budou trávit svůj čas, vybíjet energii, vyžívat se, tvořit, pociťovat úspěch i zklamání jako při tradičních hrách. Musíme se stále přizpůsobovat novým možnostem a technologiím, učit se s nimi pracovat, ale zcela jim nepodléhat. Již z názvu vyplývá, že počítačová hra je taková hra, která je provozovaná hráčem na počítači. Druh počítače hraje v tomto případě nezbytnou úlohu. Nároky počítačových her v závislosti na jejich neustálém vývoji v procesu zlepšování rostou. V tomto rychlém pokroku je počítač z nedávných 90.let již zastaralým typem a častokrát již dnešním hrám nestačí. V současnosti se hraje obvykle na počítačích typu PC či Macintosh. Z řad PC to může být např.: PC Cel 3.06GHz/ 512MB/ 120GB/ ATI9550SE/ DVD-R/ RW dual LEO + 15"LCD, Repro, PSC121. Tento typ počítače je optimální svou výkonností pro hraní počítačových her. Současná mladá generace již vyrůstá v prostředí, kde jsou počítačové hry naprosto samozřejmou součástí způsobu trávení volného času. Počítačová hra slouží především k zábavě, uvolnění a relaxaci běžného člověka. Nelze však zapomenout i na významnější stránky her a tj. vzdělávání člověka či výcvik pro jeho práci. Některé hry například rozvíjejí zeměpisné znalosti, schopnost logicky uvažovat a řešit problémy, nebo učí, jak například pilotovat letadlo. Existují dokonce 8

9 hry, které mají mít na hráče terapeutický vliv. Jedna taková hra je určena těm, kdo trpí dyslexií. Jiné mohou mladým lidem pomáhat, aby se naučili zacházet s počítačem, což je v naší přetechnizované době čím dál tím důležitější. 1.1 Vytváření her, grafická úroveň her, složitost Vývoj samotné počítačové hry bývá velmi zdlouhavý a ne zřídka se stává, že trvá i několik let. Je to z části dáno tím, že výrobci her touží po jejich neustálém zdokonalování. Zvyšují grafickou a zvukovou úroveň her, a tím roste i složitost při výrobním procesu. Zcela odlišně by působilo srovnání akčních her Wolfenstein 3D, Doom 1 a nejnovější hry Doom 3. Je zde očividný přechod z jednoduchého a nerealistického 2D prostoru do prostoru 3D. Tím vznikl nejproblematičtější žánr počítačových her, tzv. 1st person akce neboli hry, které jsou viděné z pohledu vlastních očí. V těchto hrách bývá násilí zobrazováno nejčastěji, jsou to většinou hry s vojenskou tématikou nebo s tématikou sci-fi. (Říhová, 2005, s. 5) Hráč se v tomto provedení hry může zcela ztotožnit s hrdinou, kterého představuje a maximálně se vžívá do prostředí, ve kterém se pohybuje. Proces zlepšování je podmíněn nástupem stále výkonnějších PC procesorů, grafických karet a velikosti paměti, protože moderní počítačové hry mívají na tyto parametry vysoké požadavky. Každá počítačová hra se skládá z virtuálního světa nebo prostředí do kterého může hráč pomocí komponentů 1 připojených k počítači vstoupit a nějakým způsobem ovlivňovat dění takového virtuálního prostředí, tzn. že k interakci dochází na základě zásahu hráče do spuštěného programu hry, který byl pro takový zásah vyvíjen. Obvykle se jedná o určitý úkol, který musí hráč splnit v nějakém časovém limitu, či porazit počítačový program v simulaci nějakého boje, vyhrát závodní simulaci a nebo dostát úplně jiného cíle závislého na námětu a žánru i záměru vývojářů. 1 Myš, klávesnice, joystick, joypad a další. 9

10 1.2 Typy her Orientaci ve světě počítačových her napomáhá jejich rozlišení například podle herního stylu, námětu či žánru. Nejčastější a nejzákladnější žánrové rozdělení bývá takovéto: arkády, akční hry, plošinové hry, RPG, simulační hry, dungeony, strategické hry, textové hry, textové adventury, logické a sportovní hry. U některých z těchto titulů dochází k prolínání žánrů nebo vytváření specifických podžánrů. Stručně zde nyní popíši některé kategorie 2, aby byl čtenář lépe informován a zasvěcen do tématu mé bakalářské práce Textové hry 3 Jednou z prvních druhů her byly hry textové. Herní svět byl popsán slovy, a také hráč musel své příkazy zadávat v písemné podobě. Hlavní výhodou těchto her byla hardwarová nenáročnost. Z textových her vychází neméně známé adventury, které se vyznačují lepší grafickou úrovní Logické hry 4 U tohoto typu her má hráč za úkol vyřešit rébus či komplikovaný úkol. Důležité je správně promyslet určitý způsob, jak něčeho dosáhnout, sestrojit nějaký stroj atp. Některé z těchto her jsou blízké již zmiňovaným adventurám, avšak jejich smyslem není hraní, ale promýšlení Arkády 5 Jsou předchůdkyněmi akčních her. Zpracování mají jednodušší, jejich herní svět je omezený, neboť úkolem hráče je např. sestřelit všechny nepřátelské rakety. 2 Wikipedie. Seznam počítačových her, Pokorný, V. aj. Patologické závislosti, s Např. hry: Advent, 4 Např. hry: Arkanoid, Tetris a další. 5 Např. hry: Space Invaders, Asteroids, Pac-man a další. 10

11 1.2.4 Plošinové hry 6 Plošinové hry byly populárním žánrem v dobách, kdy hardware neumožňoval dobrou synchronizaci 3D grafiky. Plošinová hra je hra dvourozměrná, ve které hráč ovládá postavičku a plní s ní úkoly. Tento žánr má svůj rozkvět již za sebou RPG 7 Dalším typem her jsou Role-Playing Games, zkráceně často RPG. Jsou kupodivu poměrně starým žánrem, který má své pevné místo mezi ostatními. Podstatou RPG je hlavní hrdina, který má určité fyzické, psychické a magické schopnosti, množství peněz, many - jednotky magie, eventuálně jiné síly. Během hry se učí novým dovednostem, získává amulety, zbraně a kouzla a hra se vyvíjí spolu s ním. Svět je zde viděn z horního 3D pohledu Dungeony 8 Dalšími hrami jsou dungeony, které jsou velmi podobné RPG hrám. Jediným rozdílem je to, že hráč vidí svět očima postav, které ovládá. Postavy se časem zlepšují, v rovnováze jsou logické úkoly s boji. Většina těchto her vychází z pravidel her na hrdiny D&D 9 a AD&D 10, v České republice je nejznámější tohoto typu hra Dračí Doupě Akční hry 11 Často i přes svou brutalitu a krvavost jsou jedním z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších žánrů akční hry. Akční hry spočívají v tom, že hráč prochází prostorem a likviduje své protivníky. Mohou jimi být lidé, nestvůry, stroje atd. Většina her nabízí pestrou paletu zbraní a výhod jako je život navíc, neviditelnost či štít, které hráč sbírá. Pro tento styl her je charakteristické vidění světa očima simulované osoby. 6 Jinak nazýváme také Side Scrollers (angl.). Např. hry: Tavba Dabba Doo, Prince Of Persia, Aladin a další. 7 Např. hry: série Ultima, Diablo, Baldur s Gate a další. 8 Např. hry: Dungeon Master, Eye of Beholder I., II., III., Blafl Crypt, Lands of Lore a další. 9 Dungeons nd Dragons (český překlad Jeskyně a draci ) 10 Advanced Dungeons and Dragons ( český překlad Jeskyně a draci pro pokročilé ) 11 Např. hry: Wolfenstein, Doom a další. 11

12 1.2.8 Simulační hry 12 Hry, které umožňují hráčům vyzkoušet si činnosti, ke kterým by se v reálném životě těžko dostali, jsou hry simulační. Tento typ her vznikl ze skutečných simulátorů, které se používají například v letectví. Mohou být různého typu, např. kabina auta, kabina vesmírné lodi, ponorky, tanku atd. Simulovat lze cokoliv, prostředí, ale i chování člověka a podobně Strategické hry 13 Poměrně novým žánrem jsou hry strategické, ve kterých jde zpravidla o zvládnutí určité situace. Vyžadují od hráče nejen proniknout do logiky systému hry, ale vytvořit strategii a taktiku umožňující řídit a rozvíjet často velmi rozsáhlý a složitý komplex prostředí hry. Strategie jsou poměrně náročné na hardware, a tím pádem rozšířenější až v posledních letech. 1.3 Jiné rozdělení Počítačové hry můžeme rozdělit i podle jiného pravidla. Například dle toho, kolik hráčů danou hru hraje. Počítačové hry mohou být hrané jedním hráčem či více hráči. Některé dělení se odvíjí například od toho přes jaký systém jsou hry hrané. To jsou hry hrané po internetu nebo po síti. V dřívějších letech byly časté také hry hrané na jednom počítači. 14 Opět se tedy stručně zmíním o tomto druhu rozdělení Počítačové hry o více hráčích Tyto hry se nazývají multiplayery. Různí hráči se mohou pomocí svých počítačů, které vzájemně napojí do sítě nebo přihlásí na Internet, setkat v reálném čase v programu jedné a té samé hry, s cílem kooperativního jednání nebo naopak se setkat 12 Např. hry: Decathlon, Golf, Salt Lake 2002, SimSity, Civilization a další. 13 Např. hry: Duna, Warcraft, Red Dragon, Melior Annis, Webgame a další. 14 Wikipedie. Počítačová hra,

13 jako protivníci či vytvořit v některých hrách i rozličné nepřátelské nebo spřátelené týmy. Hry o více hráčích jsou velmi populární mezi počítačovými hráči zejména proto, že lidský protivník či spoluhráč je mnohem více atraktivnější volbou, ve virtuálním světě, než-li počítačem ovládaný subjekt Hry hrané po Internetu 15 Hraní her přes Internet má minulost v dobách, kdy se ještě v úzce specializovaných serverech, které poskytovali minimum služeb a možností k hraní her, scházeli den co den davy příznivců multiplayeru a na počítačích, které se dosti odlišovaly od dnešních počítačů, se snažili porazit svého kamaráda ze sousední vesnice či státu. Největší rozmach online hraní nastal po roce 1994 s příchodem internetu. Postupně přibývalo nápadů a především prostředků vynakládaných na rozvoj online hraní Hry hrané na jednom počítači U starších her, které ještě nepodporovaly hraní po síti, existoval mód Split Screen. Spočíval v rozdělení obrazovky do několika částí podle počtu hráčů. Každý hráč pak viděl na obrazovce svojí část hry. Tento mód dokázal být až překvapivě zábavný. 15 Jinak zvané také online hry. Např. hry: Unreal, Half- Life, Quake a mnoho dalších. 13

14 2. Nehazardní hry: minulost, současnost, budoucnost Zatímco většina oblastí kultury, jako je třeba divadlo, literatura nebo hudba, má za sebou více jak tisíciletou historii, hry jako takové jsou relativně mladé. Herní průmysl se společně s filmovým začal náležitě vyvíjet až v průběhu minulého století. Samotná masová oblíbenost počítačových her se nastala teprve nedávno. Počet heren a internetových kaváren stále roste, více a více lidí propadá kouzlu progamingu a celkově odmítavý postoj některých starších spoluobčanů je ten tam. Podívejme se tedy, jak to všechno začalo, probíhá a čím to může skončit. 2.1 Historie počítačových her a videoher Historie počítačových her (Wikipedie, 2005) se začala datovat v padesátých letech 20. století v USA. Za první vynálezce her jsou považováni 3 lidé. Televizní inženýr Ralph Baer, který měl nápad interaktivní televize, A.S. Douglas, který vyvinul hru OXO 16 a William Higinbotham, který vytvořil hru nazvanou Tennis For Two na osciloskopu. V šedesátých letech mnoho z nejranějších počítačových her běželo na universitních serverech ve Spojených státech. V tomto desetiletí vznikla hra Spacewar 17, která postavila proti sobě 2 lidské hráče a každý ovládal svoji vesmírnou loď. O pět let později byla naprogramována jednoduchá videohra nazvaná Chase 18, jež mohla být zobrazena na tehdejším televizním přijímači. Na sklonku sedmdesátých let společnost Atari vydala velmi úspěšnou hru Pong, kde každý ze dvou hráčů ovládá plošinu s níž se snaží odpálit míček na stranu soupeře. Toto desetiletí bylo i nadále velmi plodným obdobím. Byla napsána první počítačová baseballová hra, vzniklo několik her s tématikou Star Treku, byla vyrobená první elektronická handheld hra Tic Tac Toe, v roce 1975 vznikla první textová adventura s názvem Advent. 16 Grafická verze piškvorek. 17 Vesmírná válka (český překl.) 18 Stíhaná nebo Honička atp. (český překl.) 14

15 V druhé polovině sedmdesátých let experti vytvořili první hru na hrdiny Dungeon, jež se stala implementací nové hry Dungeons and Dragons 19. Ačkoliv byla hra převážně hrána pomocí textu, byla zároveň první, která zobrazovala grafický pohled. Vznikla zde dále první kontroverzní hra Death race 20, jejíž titul byl odmítán kvůli násilí, poněvadž objekt měl přejíždět skřítky podobající se chodcům. Zlatým věkem arkád je často nazýván konec sedmdesátých let, neboť došlo k jejich rozmachu. Započaly jej hry Space Invaders 21 a Asteroids. V sedmdesátých a osmdesátých letech se rychle vyvíjely domácí počítače od firem Apple, Commodore, Tandy a dalších, které dovolovaly jejich vlastníkům naprogramovat jednoduché hry, z nichž mnoho napsala sama veřejnost. Na počátku osmdesátých let průmysl počítačových her zaznamenal první významnější vzrůst. Arkádové hry dosáhly svého vrcholu, populárními začaly být zvláště barevné arkády a to např. velmi známá hra Pac-man, jenž první dosáhla mainstreamové 22 oblíbenosti. V tomto desetiletí se výborně dařilo i textovým adventurám na domácích počítačích, ovšem zdokonalením počítačů je brzy vystřídaly grafické adventury a jiné žánry. Dále byla vytvořena první síťová komerční hra napsaná pro osobní počítač pod názvem Snipes a hra King s Quest, v níž mají své kořeny mnohé moderní adventury. Hra obsahovala barevnou grafiku a nabízela pohled třetí osoby. Na obrazovce mohl hráč pohybovat charakterem za a před předměty ve 2D perspektivě pozadí. Po těchto hrách hned následně vyšla hra Elite, která zavedla moderní 3D grafiku a svobodný pohyb všech šesti stupňů v přesvědčivém vektorovém světě. Na konci 80. let se začaly objevovat Sharewareové tituly 23, které se úspěšně rozšiřovaly po celém světě až v 90. letech. V tomto desetiletí také došlo k masovému rozšíření zvukových karet a prudké popularizaci her především se sportovní a akční tématikou. Stále zlepšující se úroveň počítačových technologií jen předurčovala, jak bude vypadat počítačový svět v éře 20. století. 19 Viz. poznámka pod čarou č.8 20 Závod smrti (český překl.) 21 Vetřelci z vesmíru (český překl.) 22 Hlavní proud (český překl.) 23 Software, který je distribuován jiným způsobem než běžné softwary. Je zde možnost ho zdarma vyzkoušet. V případě, že jste s ním spokojeni a chcete jej používat, jste povinni zaplatit cenu programu. Znakem shareware je nutnost registrace. 15

16 2.2 Současná situace V současné době neustále roste počet samotných počítačových her. V roce 2004 trh v ČR nabízel více než elektronických her. Hry se jako takové stávají zábavou pro masy a dnes už se hrají nejen na počítačích, hracích automatech, gamebojích, ale i na mobilních telefonech. Doba v níž žijeme prošla mnohými revolucemi v oblasti počítačových technologií. Stále se zdokonalující virtuální realita umožňuje nám - obyčejným smrtelníkům - vstoupit do hry, jako do skutečného světa. Nejrůznější složitá zařízení jako jsou masky, brýle, sluchátka, helmy, kombinézy, rukavice, způsobují maximální ztotožnění se a prožívání ve vymyšleném světě. Hráči se mohou do počítačové hry vnořit tak reálně, že se například mění zobrazená krajina, když hráč pohne hlavou. Jejich cena zatím ovšem nedovoluje hráčům těchto pomůcek běžně k hraní využívat. Fenoménem poslední doby se také stává hraní počítačových her přes internet neboli on-line hraní. Hráči se pravidelně setkávají ve virtuálním světě a pořádají spolu nejrůznější souboje. V populárním hraní přes internet začínají o své místo bojovat i hry, které umožňují hráčům ve hře vlastnit peněženku a ukládat si do ní peníze, které ve hře hráč vyhraje či najde. Ty se mu posléze mění v peníze opravdové. Rozmáhají se také hry hrané po síti. Stále více se u nás začíná objevovat druh herní zábavy, jež skýtá pravidelné srazy hráčů stejné hry. V USA se tyto srazy staly plnohodnotnou zábavou na celý víkend a poskytují účastníkům odreagování a dvoudenní maratón hraní. Netřeba se ptát, zdali se tento jev stane u nás v brzké době také tak samozřejmou věcí, jako na dalekém západě. Mezi oblíbené hry v současnosti patří hry, které obsahují akční atributy. Často to bývají již zlepšená pokračování her o něco málo starších. Jsou to například Doom 3, Half-Life 2, Medal of Honor, Quake 3 Arena, Resident Evil 4, GTA, Call of Duty 2 a další. Oblíbené jsou také strategické hry. Patří mezi ně např. Age of Empires 2, Total Annihilation, Warcraft, Battle of Middle-Earth 2 a další. Tituly se však velmi rychle mění. Není potřeba se již podrobněji zmiňovat o tom, že v některých hrách jsou pořádány mistrovské turnaje. Tyto soutěže se začínají považovat za plnohodnotný sport. Sjíždějí se na ně přeborníci či přímo hráčské klany, které mezi sebou bojují o titul. 16

17 Atmosféra na takovýchto turnajích by se mohla častokrát rovnat i atmosféře normálních sportovních turnajů. Bývají i podobně dotovány a hráči za výhru získávají velké peněžní částky či dary v hodnotách jež přesahují miliony korun. 24 Současná situace je dokladem toho, že obliba počítačových her neustále vzrůstá. Dle statistických výzkumů, které proběhly před několika málo lety zpátky byly výsledky následující, cituji: Dnes má podle výsledků šetření v roce 2000 čtvrtina mladých lidí ve věku let mobilní telefon, více než třetina vlastní počítač nebo ho má k dispozici. 88 % mladých na počítači hraje někdy hry, téměř čtvrtina hraje každý týden a 15 % hraje denně. (Mládež a drogy 2000, 2002) Tyto hodnoty se však rok od roku se souvisejícím rozvojem informačních a komunikačních technologií mění. Statistický stav míry využívání těchto technologií zachycoval Český statistický úřad (2003). Došel ke zjištění, že osobní počítač mělo v roce 2003 průměrně 24 % domácností. Tento počet byl v roce 2005 vyšší (ČSÚ, 2005), k dispozici mělo počítač v průměru 30 % domácností. Z toho přibližně každá druhá domácnost ze tří vlastnila připojení k internetu. Ve srovnání s EU jsme ale zatím hluboce pod průměrem. Co se týče zkoumání jednotlivých věkových skupin, nejčastěji využívala v rozmezí posledních 3 let osobní počítač skupina 15-ti letých a více, a to průměrně ze 75 %. Stav, který ČSÚ ve svém výzkumu bohužel nezachytila, bylo procento věkové skupiny 15-ti letých a níže. Mým osobním předpokladem totiž je, že vlivem mnoha faktorů, mezi něž patří především reklama a stoupající oblíbenost počítačových technologií, zároveň klesá věková hranice dětí, které se nejen věnují počítačům, ale i počítačovým hrám. 2.3 Budoucnost nehazardních her Jaká bude budoucnost her? Kam až se mohou dnešní technologie vyvinout? Jaký budou mít vliv nové-technicky po všech stránkách propracované hry na člověka? 24 Každoročně u nás probíhá Mistrovství České republiky v počítačových hrách. Uskutečňuje se v rámci veletrhu Invex v průběhu měsíce října v Brně. Pro zpestření se zde konají turnaje evropského významu Euro Cyber Cup, v němž se střetávají špičkové hráčské klany. 17

18 Tyto otázky, které si někteří z nás klademe, jsou zcela na místě. Již nyní si díky rychlému technickému pokroku a zdokonalování, ke kterému došlo během krátkého časového úseku, můžeme dovolit vyvodit patřičné závěry a na pár otázek si odpovědět sami. Ovšem fantazie programátorů, game-designerů a dalších spolutvůrců her je zdá se nevyčerpatelná a úroveň jejich schopností se stále zvyšuje v souvislosti se zvyšujícími se nároky. S čím novým tedy výrobci těchto her mohou přijít? Existují mnohé domněnky o tom, co bude následovat v příštích několika letech. Ty zasahují nejen experty přes výrobu počítačových her, ale i obyčejné lidi, kteří se s technikou setkávají jen z pohledu spotřebitele a uživatele. Jednou z nich je například vynález, ke kterému by mohlo dojít během několika pár let, a to k rozvoji pachových vjemů. K počítači si tak bude možné dokoupit příslušenství, které by mělo na základě instrukcí zaslaných ze hry namíchat požadované aroma. Hráči by tak bylo umožněno cítit například pot jeho herních hokejistů, spalovaný benzín, střelný prach, vůni jídla, květin a mnohé jiné pachy. Neméně běžnou věcí se také může stát herní virtuální realita prostřednictvím nejrůznějších obleků, kostýmů, rukavic, helem a jiných postrojů, které natolik zlevní, že si je bude moci dovolit naprosto každý a jejich ceny se třeba dostanou hluboko pod úroveň dnešních PC. Do zajímavých rozměrů se za pomoci virtuální reality třeba vyvinou také nejrůznější LAN 25 akce. Ty větší se budou z důvodů zvýšených nároků na prostor odehrávat na fotbalových stadionech, kde budou stovky lidí v úborech vykonávat podobné pohyby za účelem získání bodů, postavení si nějaké budovy nebo třeba zajetí rychlejšího času v závodní hře. Někteří nadšenci dokonce nalézají takový obraz budoucnosti hraní her, který je obdobný s obrazem ve filmu Matrix. Pro nás nepředstavitelné, ale dle nich vše bude fungovat na principu elektroniky. Lidé budou v sobě nosit speciální čipy, díky kterým si hru nahrají do její paměti, potom se připojí na síť a budou se moci doma na pohovce oddat hraní své oblíbené hry. 25 LAN - Local Area Network (český překl.: místní počítačová síť). Vzájemné propojení počítačů přes síť. 18

19 Mohla bych zde uvést další a další úvahy o tom, jak bude možná vypadat oblast počítačových her. Některé z nich zní zatím jako utopie, ale mnohé už nemají moc daleko od svého uskutečnění. Co se týče toho, jaký budou mít vliv tyto zdokonalené technologie na člověka, tak nemohu než předpovědět, že síla virtuální reality bude ještě dál a ještě mocnější než je nyní a stane se možná tak samozřejmou věcí, jako je dnes televize či mobilní telefon. Je zcela reálné, že současná generace dětí, která nyní v prostředí počítačových her vyrůstá, bude své děti běžně nechávat a vychovávat u počítačových her. Možná založí kroužky počítačových her či dokonce speciální školy, které budou připravovat děti na jejich hráčskou kariéru. Co se ale bude dít dále? Porostou možné rizika spojené s hraním? Hry se stanou únikem od reality, problém odlišit tu virtuální od skutečné bude stokrát větší a o následcích, které z toho vyplynou už ani nemluvě. Jak potom budeme řešit situace u dětí, které podlehnou virtuálnímu světu a nebudou v tom skutečném vědět co je správné, jak se chovat, co činit a co ne? Bude existovat nějaká obrana či případná pomoc pro tyto děti, které nebudou umět na Zemi žít? Měli bychom uvažovat o budoucnosti již nyní a poučovat se ze současnosti, jež nám odkrývá nepatrné zlomky nežádoucích jevů. 19

20 3. Vliv počítačových her 3.1 Vliv počítačových her na psychické zdraví člověka Počítačové hry mohou nesporně rozvíjet osobnost člověka. Na druhou stranu ale mohou v sobě nést i řadu zdravotních rizik. V této části bakalářské práce tedy rozeberu jejich kladné a záporné stránky na psychiku dětí a mládeže Kladné vlivy V dnešním světě je známo, že stále roste počet dětí, a to zvláště chlapců, kteří hodně času věnují počítačovým hrám (Vaculík, 2002). Způsobuje to již zmíněný přetechnizovaný svět, propagace her na počítači, všudypřítomná reklama, degradace vztahů k přírodě a pracovní vytížení rodičů. To, proč se děti tak snadno nechají strhnout do vlivu her má své opodstatnění. Hra totiž bývá pro dítě motivována libostí, uspokojením jeho potřeb, radostí, prožitkem a zábavou, kterou při ní pociťuje. Přinášejí dětem vzrušující zážitky, prožívají při nich napětí boje i blažené chvíle při dosažení vítězství. Dle citace známého sběratele dětských her, Hry pomáhají dítěti uspokojit touhu po lidské společnosti. Vyvádějí ho z osamělosti, umožňují mu komunikaci s jinými. Ve hře nachází dítě kamarády i protivníky, s nimiž může spolupracovat i soutěžit. (Zapletal, 1988, s. 13). Autor tím myslel spíše obecný význam her, ale podstata je stejná. Dalšími atributy přitažlivosti počítačové hry jsou už ty prosté fakta, že je lehce dostupná, pochopitelná a má jasná pravidla. Nabízí zjednodušení světa, různé zkoušky a životní situace, poznání neznámého, nového, netradičního. Nevyžaduje specifické sociální či fyzické schopnosti a dovednosti. U počítačových her hráč komunikuje buď s ostatními hráči přes síť, internet či pouze s počítačem, už to se však dá nazvat pomyslnou komunikací. Důsledky této komunikace jsou námětem pro další kapitolu. Během hry přesto dochází k určitému způsobu dorozumívání, bez kterého by hra nemohla fungovat. Dalším důvodem, proč lidé hrají hry, je možnost dostat se do společenské role, které by ve skutečnosti nikdy nedosáhli. Většinou je to role moudrého vládce, který řídí 20

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní.

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 10 ON-LINE HRY Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

StoreMore Vysokokapacitní úložiště

StoreMore Vysokokapacitní úložiště StoreMore Vysokokapacitní úložiště Zjistěte, jakým způsobem můžete dosáhnout větší produktivity a zábavy na cestách. Co je technologie StoreMore? Technologie StoreMore společnosti Toshiba je vysokokapacitní

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré PROMĚNY DĚTSKÉ HRY Mezinárodní studentské psychologické dny 12.03.2015 EVA STUPAVSKÁ K zamyšlení

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více