MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala: Martina Vejlupková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.. podpis V Brně dne 21.dubna

3 Poděkování Mé poděkování patří PhDr. Mgr. Tomáši Čechovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce, za připomínky a pečlivý dohled nad celou prací. PhDr. Milanu Stanislavu Ženčákovi, klinickému psychologovi, psychoterapeutovi a soudnímu znalci, za drahocenné odborné rady a názory na zvolenou tematiku. celé práce. Julii Dvořákové, která dohlížela na gramatickou správnost a grafickou úpravu Karlu Vejlupkovi za pomoc při výrobě a prezentaci elektronického dotazníku. 3

4 Osnova Úvod 6 1. Počítačová hra a hraní Vytváření her, grafická úroveň her, složitost Typy her Textové hry Logické hry Arkády Plošinové hry RPG Dungeony Akční hry Simulační hry Strategické hry Jiné rozdělení Počítačové hry o více hráčích Hry hrané po internetu Hry hrané na jednom počítači Nehazardní hry: minulost, současnost, budoucnost Historie počítačových her a videoher Současná situace Budoucnost nehazardních her Vliv počítačových her na člověka Vliv počítačových her na psychické zdraví člověka Kladné vlivy Záporné vlivy Hry zobrazující násilí a sex Omezení vlivu násilí, značení nebezpečných her Vliv počítačových her na fyzické zdraví člověka Kladné vlivy Záporné vlivy

5 4. Závislost na nehazardních hrách Podstata závislosti na počítačových hrách Příčiny vzniku závislosti na počítačových hrách Příznaky a rizika závislosti Postup při léčbě závislosti Prevence před závislostí na počítačových hrách Primární prevence Sekundární a terciální prevence Výzkumná část Cíle výzkumné části Hypotézy Metodologie Výzkumný vzorek Vyhodnocení a výsledky výzkumu Vyhodnocení hypotéz Ostatní výsledky výzkumu.. 60 Závěr 67 Seznam literatury 69 Resumé 72 Přílohy: Příloha A. Příloha B. Dotazník Grafy 5

6 Úvod Současný svět představuje nepřeberné množství možností, jak trávit volný čas. Nabízí řadu odvětví, v nichž člověk hledá smysl svého vyžití a uspokojení, navzájem se prolínají a střídají. Mohou být spjaté s přírodou, se sportem, s uměním, s kulturou, ale i s moderními technologiemi. Ty se rok od roku zdokonalují a pronikají do trávení volného času člověka už od svého úplného počátku. Technické vynálezy zaznamenaly velký zlom v běžném životě většiny z nás. Představují nenahraditelnou pracovní sílu, nabízejí nám řadu nepřeberných možností, dávají nám poznat nepoznané, uskutečňovat neuskutečnitelné. Jedním z těchto vynálezů lidstva jsou počítače a s nimi spjaté počítačové hry. Zasahují do našich životů už od šedesátých let minulého století a dá se říct, že jejich vliv je stále větší a mocnější a může se objevovat nejen v kladném, ale i záporném měřítku. Nejčastěji to bývají děti a mládež, kteří se neumějí těmto vlivům ubránit. Ať už jde všeobecně o počítače, počítačové hry, mobilní telefony nebo internet, u všech je potřeba řešit základní otázky. Je správné, když jim děti věnují veškerý svůj volný čas? Jak může moderní technologie ovlivnit jejich celkový vývoj? Na tyto otázky navazuji svou bakalářkou prací. Jejím hlavním cílem je analyzovat údaje o vlivu počítačových her na psychické a fyzické zdraví člověka, a to zejména na děti a mládež. Zmapovat kladné a záporné stránky her a podat podrobnější informace o závislosti na počítačových hrách. Dalším cílem práce je zkoncipovat možnosti pomoci a prevence řešení problému závislosti. Mým záměrem je také podat stručný souhrn některých nových poznatků o důsledcích počítačových her na další společenskovědní oblasti a provést průzkum, který poodkryje postoje a názory společnosti k problému. Počítače i počítačové hry jsou a budou součástí budoucnosti nejen nás, ale i našich dětí. Jejich rozvoj a zdokonalování, pro naši lidskou povahu, nezastavíme a naopak se je budeme snažit zlepšovat a vyvíjet. Proto bychom měli včas upřít svou pozornost na to, jak vlastně působí na naše zdraví, chování, vztahy a celou společnost. 6

7 Existují mnohé teorie o jejich negativním vlivu na fyzické zdraví, sociální vztahy, a riziko psychické závislosti. Často jsou však vyvraceny osobami, jež mluví naopak pouze o jejich prospěchu pro člověka. Jelikož se jedná o poměrně novou problematiku, není dosud systematicky popsána, informace k ní jsou spíše kusé a neutříděné. Většinou jsou obsaženy v novinových článcích, na internetových stránkách nebo odborných publikacích, které se zabývají širšími tématy, jako výherní hrací automaty atd. Nebylo snadné najít podrobnější informace o této tematice, proto jsem se jich snažila vyhledat co nejvíce a systematicky je utřídit. V teoretické části bakalářské práce se zabývám podstatou počítačových her, jejich historií a druhy. Rozebírám různé úhly pohledu na ovlivňování člověka počítačovou hrou, a to jak z hlediska kladného tak i záporného. Tyto vlivy se nesnažím stavět do protikladu, ale na stejnou úroveň. Pro závislost na počítačových hrách, jež v současnosti nedá spát mnohým odborníkům, je v mé bakalářské práci vyčleněna zvláštní kapitola. Na závěr se snažím odpovědět na otázku, jak předcházet nežádoucím jevům, které jsou s počítačovými hrami spojené a doplňujícími informacemi k celé této tematice jsou poznatky získané z dotazníkového šetření široké veřejnosti. 7

8 1. Počítačová hra a hraní Počítačové hry se staly novým fenoménem dnešní doby. Již přes čtyřicet let se stále zlepšují a vyvíjí nové a nové hry. Vstupují do našich životů tak samozřejmě jako barevný televizor nebo mobilní telefon. Lidská hravost přesahuje hranice, míří stále víš a proniká do úplně nových a nepředstavitelných rozměrů. Pod pojmem hraní her si leckdo představí činnost dobrou snad jen pro děti, maximálně pro určitou část mladších lidí, kteří se stále jako děti projevují. Není to ale zdaleka pravdou. Nejen děti si rády hrají. PC hry jsou v oblibě v širokém spektru naší společnosti. Dnes už dokonce existují profesionální hráči, kteří vydělávají srovnatelné částky jako jejich kolegové z některých sportovních odvětví a tréninku věnují mnoho hodin denně. V tomto případě už slovo hraní přestává mít svůj původní význam. Je to pro ně byznys a tvrdá dřina. Dětská populace svodům počítačových her propadá stále častěji. Kdo by v dobách minulých řekl, že takto děti budou trávit svůj čas, vybíjet energii, vyžívat se, tvořit, pociťovat úspěch i zklamání jako při tradičních hrách. Musíme se stále přizpůsobovat novým možnostem a technologiím, učit se s nimi pracovat, ale zcela jim nepodléhat. Již z názvu vyplývá, že počítačová hra je taková hra, která je provozovaná hráčem na počítači. Druh počítače hraje v tomto případě nezbytnou úlohu. Nároky počítačových her v závislosti na jejich neustálém vývoji v procesu zlepšování rostou. V tomto rychlém pokroku je počítač z nedávných 90.let již zastaralým typem a častokrát již dnešním hrám nestačí. V současnosti se hraje obvykle na počítačích typu PC či Macintosh. Z řad PC to může být např.: PC Cel 3.06GHz/ 512MB/ 120GB/ ATI9550SE/ DVD-R/ RW dual LEO + 15"LCD, Repro, PSC121. Tento typ počítače je optimální svou výkonností pro hraní počítačových her. Současná mladá generace již vyrůstá v prostředí, kde jsou počítačové hry naprosto samozřejmou součástí způsobu trávení volného času. Počítačová hra slouží především k zábavě, uvolnění a relaxaci běžného člověka. Nelze však zapomenout i na významnější stránky her a tj. vzdělávání člověka či výcvik pro jeho práci. Některé hry například rozvíjejí zeměpisné znalosti, schopnost logicky uvažovat a řešit problémy, nebo učí, jak například pilotovat letadlo. Existují dokonce 8

9 hry, které mají mít na hráče terapeutický vliv. Jedna taková hra je určena těm, kdo trpí dyslexií. Jiné mohou mladým lidem pomáhat, aby se naučili zacházet s počítačem, což je v naší přetechnizované době čím dál tím důležitější. 1.1 Vytváření her, grafická úroveň her, složitost Vývoj samotné počítačové hry bývá velmi zdlouhavý a ne zřídka se stává, že trvá i několik let. Je to z části dáno tím, že výrobci her touží po jejich neustálém zdokonalování. Zvyšují grafickou a zvukovou úroveň her, a tím roste i složitost při výrobním procesu. Zcela odlišně by působilo srovnání akčních her Wolfenstein 3D, Doom 1 a nejnovější hry Doom 3. Je zde očividný přechod z jednoduchého a nerealistického 2D prostoru do prostoru 3D. Tím vznikl nejproblematičtější žánr počítačových her, tzv. 1st person akce neboli hry, které jsou viděné z pohledu vlastních očí. V těchto hrách bývá násilí zobrazováno nejčastěji, jsou to většinou hry s vojenskou tématikou nebo s tématikou sci-fi. (Říhová, 2005, s. 5) Hráč se v tomto provedení hry může zcela ztotožnit s hrdinou, kterého představuje a maximálně se vžívá do prostředí, ve kterém se pohybuje. Proces zlepšování je podmíněn nástupem stále výkonnějších PC procesorů, grafických karet a velikosti paměti, protože moderní počítačové hry mívají na tyto parametry vysoké požadavky. Každá počítačová hra se skládá z virtuálního světa nebo prostředí do kterého může hráč pomocí komponentů 1 připojených k počítači vstoupit a nějakým způsobem ovlivňovat dění takového virtuálního prostředí, tzn. že k interakci dochází na základě zásahu hráče do spuštěného programu hry, který byl pro takový zásah vyvíjen. Obvykle se jedná o určitý úkol, který musí hráč splnit v nějakém časovém limitu, či porazit počítačový program v simulaci nějakého boje, vyhrát závodní simulaci a nebo dostát úplně jiného cíle závislého na námětu a žánru i záměru vývojářů. 1 Myš, klávesnice, joystick, joypad a další. 9

10 1.2 Typy her Orientaci ve světě počítačových her napomáhá jejich rozlišení například podle herního stylu, námětu či žánru. Nejčastější a nejzákladnější žánrové rozdělení bývá takovéto: arkády, akční hry, plošinové hry, RPG, simulační hry, dungeony, strategické hry, textové hry, textové adventury, logické a sportovní hry. U některých z těchto titulů dochází k prolínání žánrů nebo vytváření specifických podžánrů. Stručně zde nyní popíši některé kategorie 2, aby byl čtenář lépe informován a zasvěcen do tématu mé bakalářské práce Textové hry 3 Jednou z prvních druhů her byly hry textové. Herní svět byl popsán slovy, a také hráč musel své příkazy zadávat v písemné podobě. Hlavní výhodou těchto her byla hardwarová nenáročnost. Z textových her vychází neméně známé adventury, které se vyznačují lepší grafickou úrovní Logické hry 4 U tohoto typu her má hráč za úkol vyřešit rébus či komplikovaný úkol. Důležité je správně promyslet určitý způsob, jak něčeho dosáhnout, sestrojit nějaký stroj atp. Některé z těchto her jsou blízké již zmiňovaným adventurám, avšak jejich smyslem není hraní, ale promýšlení Arkády 5 Jsou předchůdkyněmi akčních her. Zpracování mají jednodušší, jejich herní svět je omezený, neboť úkolem hráče je např. sestřelit všechny nepřátelské rakety. 2 Wikipedie. Seznam počítačových her, Pokorný, V. aj. Patologické závislosti, s Např. hry: Advent, 4 Např. hry: Arkanoid, Tetris a další. 5 Např. hry: Space Invaders, Asteroids, Pac-man a další. 10

11 1.2.4 Plošinové hry 6 Plošinové hry byly populárním žánrem v dobách, kdy hardware neumožňoval dobrou synchronizaci 3D grafiky. Plošinová hra je hra dvourozměrná, ve které hráč ovládá postavičku a plní s ní úkoly. Tento žánr má svůj rozkvět již za sebou RPG 7 Dalším typem her jsou Role-Playing Games, zkráceně často RPG. Jsou kupodivu poměrně starým žánrem, který má své pevné místo mezi ostatními. Podstatou RPG je hlavní hrdina, který má určité fyzické, psychické a magické schopnosti, množství peněz, many - jednotky magie, eventuálně jiné síly. Během hry se učí novým dovednostem, získává amulety, zbraně a kouzla a hra se vyvíjí spolu s ním. Svět je zde viděn z horního 3D pohledu Dungeony 8 Dalšími hrami jsou dungeony, které jsou velmi podobné RPG hrám. Jediným rozdílem je to, že hráč vidí svět očima postav, které ovládá. Postavy se časem zlepšují, v rovnováze jsou logické úkoly s boji. Většina těchto her vychází z pravidel her na hrdiny D&D 9 a AD&D 10, v České republice je nejznámější tohoto typu hra Dračí Doupě Akční hry 11 Často i přes svou brutalitu a krvavost jsou jedním z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších žánrů akční hry. Akční hry spočívají v tom, že hráč prochází prostorem a likviduje své protivníky. Mohou jimi být lidé, nestvůry, stroje atd. Většina her nabízí pestrou paletu zbraní a výhod jako je život navíc, neviditelnost či štít, které hráč sbírá. Pro tento styl her je charakteristické vidění světa očima simulované osoby. 6 Jinak nazýváme také Side Scrollers (angl.). Např. hry: Tavba Dabba Doo, Prince Of Persia, Aladin a další. 7 Např. hry: série Ultima, Diablo, Baldur s Gate a další. 8 Např. hry: Dungeon Master, Eye of Beholder I., II., III., Blafl Crypt, Lands of Lore a další. 9 Dungeons nd Dragons (český překlad Jeskyně a draci ) 10 Advanced Dungeons and Dragons ( český překlad Jeskyně a draci pro pokročilé ) 11 Např. hry: Wolfenstein, Doom a další. 11

12 1.2.8 Simulační hry 12 Hry, které umožňují hráčům vyzkoušet si činnosti, ke kterým by se v reálném životě těžko dostali, jsou hry simulační. Tento typ her vznikl ze skutečných simulátorů, které se používají například v letectví. Mohou být různého typu, např. kabina auta, kabina vesmírné lodi, ponorky, tanku atd. Simulovat lze cokoliv, prostředí, ale i chování člověka a podobně Strategické hry 13 Poměrně novým žánrem jsou hry strategické, ve kterých jde zpravidla o zvládnutí určité situace. Vyžadují od hráče nejen proniknout do logiky systému hry, ale vytvořit strategii a taktiku umožňující řídit a rozvíjet často velmi rozsáhlý a složitý komplex prostředí hry. Strategie jsou poměrně náročné na hardware, a tím pádem rozšířenější až v posledních letech. 1.3 Jiné rozdělení Počítačové hry můžeme rozdělit i podle jiného pravidla. Například dle toho, kolik hráčů danou hru hraje. Počítačové hry mohou být hrané jedním hráčem či více hráči. Některé dělení se odvíjí například od toho přes jaký systém jsou hry hrané. To jsou hry hrané po internetu nebo po síti. V dřívějších letech byly časté také hry hrané na jednom počítači. 14 Opět se tedy stručně zmíním o tomto druhu rozdělení Počítačové hry o více hráčích Tyto hry se nazývají multiplayery. Různí hráči se mohou pomocí svých počítačů, které vzájemně napojí do sítě nebo přihlásí na Internet, setkat v reálném čase v programu jedné a té samé hry, s cílem kooperativního jednání nebo naopak se setkat 12 Např. hry: Decathlon, Golf, Salt Lake 2002, SimSity, Civilization a další. 13 Např. hry: Duna, Warcraft, Red Dragon, Melior Annis, Webgame a další. 14 Wikipedie. Počítačová hra,

13 jako protivníci či vytvořit v některých hrách i rozličné nepřátelské nebo spřátelené týmy. Hry o více hráčích jsou velmi populární mezi počítačovými hráči zejména proto, že lidský protivník či spoluhráč je mnohem více atraktivnější volbou, ve virtuálním světě, než-li počítačem ovládaný subjekt Hry hrané po Internetu 15 Hraní her přes Internet má minulost v dobách, kdy se ještě v úzce specializovaných serverech, které poskytovali minimum služeb a možností k hraní her, scházeli den co den davy příznivců multiplayeru a na počítačích, které se dosti odlišovaly od dnešních počítačů, se snažili porazit svého kamaráda ze sousední vesnice či státu. Největší rozmach online hraní nastal po roce 1994 s příchodem internetu. Postupně přibývalo nápadů a především prostředků vynakládaných na rozvoj online hraní Hry hrané na jednom počítači U starších her, které ještě nepodporovaly hraní po síti, existoval mód Split Screen. Spočíval v rozdělení obrazovky do několika částí podle počtu hráčů. Každý hráč pak viděl na obrazovce svojí část hry. Tento mód dokázal být až překvapivě zábavný. 15 Jinak zvané také online hry. Např. hry: Unreal, Half- Life, Quake a mnoho dalších. 13

14 2. Nehazardní hry: minulost, současnost, budoucnost Zatímco většina oblastí kultury, jako je třeba divadlo, literatura nebo hudba, má za sebou více jak tisíciletou historii, hry jako takové jsou relativně mladé. Herní průmysl se společně s filmovým začal náležitě vyvíjet až v průběhu minulého století. Samotná masová oblíbenost počítačových her se nastala teprve nedávno. Počet heren a internetových kaváren stále roste, více a více lidí propadá kouzlu progamingu a celkově odmítavý postoj některých starších spoluobčanů je ten tam. Podívejme se tedy, jak to všechno začalo, probíhá a čím to může skončit. 2.1 Historie počítačových her a videoher Historie počítačových her (Wikipedie, 2005) se začala datovat v padesátých letech 20. století v USA. Za první vynálezce her jsou považováni 3 lidé. Televizní inženýr Ralph Baer, který měl nápad interaktivní televize, A.S. Douglas, který vyvinul hru OXO 16 a William Higinbotham, který vytvořil hru nazvanou Tennis For Two na osciloskopu. V šedesátých letech mnoho z nejranějších počítačových her běželo na universitních serverech ve Spojených státech. V tomto desetiletí vznikla hra Spacewar 17, která postavila proti sobě 2 lidské hráče a každý ovládal svoji vesmírnou loď. O pět let později byla naprogramována jednoduchá videohra nazvaná Chase 18, jež mohla být zobrazena na tehdejším televizním přijímači. Na sklonku sedmdesátých let společnost Atari vydala velmi úspěšnou hru Pong, kde každý ze dvou hráčů ovládá plošinu s níž se snaží odpálit míček na stranu soupeře. Toto desetiletí bylo i nadále velmi plodným obdobím. Byla napsána první počítačová baseballová hra, vzniklo několik her s tématikou Star Treku, byla vyrobená první elektronická handheld hra Tic Tac Toe, v roce 1975 vznikla první textová adventura s názvem Advent. 16 Grafická verze piškvorek. 17 Vesmírná válka (český překl.) 18 Stíhaná nebo Honička atp. (český překl.) 14

15 V druhé polovině sedmdesátých let experti vytvořili první hru na hrdiny Dungeon, jež se stala implementací nové hry Dungeons and Dragons 19. Ačkoliv byla hra převážně hrána pomocí textu, byla zároveň první, která zobrazovala grafický pohled. Vznikla zde dále první kontroverzní hra Death race 20, jejíž titul byl odmítán kvůli násilí, poněvadž objekt měl přejíždět skřítky podobající se chodcům. Zlatým věkem arkád je často nazýván konec sedmdesátých let, neboť došlo k jejich rozmachu. Započaly jej hry Space Invaders 21 a Asteroids. V sedmdesátých a osmdesátých letech se rychle vyvíjely domácí počítače od firem Apple, Commodore, Tandy a dalších, které dovolovaly jejich vlastníkům naprogramovat jednoduché hry, z nichž mnoho napsala sama veřejnost. Na počátku osmdesátých let průmysl počítačových her zaznamenal první významnější vzrůst. Arkádové hry dosáhly svého vrcholu, populárními začaly být zvláště barevné arkády a to např. velmi známá hra Pac-man, jenž první dosáhla mainstreamové 22 oblíbenosti. V tomto desetiletí se výborně dařilo i textovým adventurám na domácích počítačích, ovšem zdokonalením počítačů je brzy vystřídaly grafické adventury a jiné žánry. Dále byla vytvořena první síťová komerční hra napsaná pro osobní počítač pod názvem Snipes a hra King s Quest, v níž mají své kořeny mnohé moderní adventury. Hra obsahovala barevnou grafiku a nabízela pohled třetí osoby. Na obrazovce mohl hráč pohybovat charakterem za a před předměty ve 2D perspektivě pozadí. Po těchto hrách hned následně vyšla hra Elite, která zavedla moderní 3D grafiku a svobodný pohyb všech šesti stupňů v přesvědčivém vektorovém světě. Na konci 80. let se začaly objevovat Sharewareové tituly 23, které se úspěšně rozšiřovaly po celém světě až v 90. letech. V tomto desetiletí také došlo k masovému rozšíření zvukových karet a prudké popularizaci her především se sportovní a akční tématikou. Stále zlepšující se úroveň počítačových technologií jen předurčovala, jak bude vypadat počítačový svět v éře 20. století. 19 Viz. poznámka pod čarou č.8 20 Závod smrti (český překl.) 21 Vetřelci z vesmíru (český překl.) 22 Hlavní proud (český překl.) 23 Software, který je distribuován jiným způsobem než běžné softwary. Je zde možnost ho zdarma vyzkoušet. V případě, že jste s ním spokojeni a chcete jej používat, jste povinni zaplatit cenu programu. Znakem shareware je nutnost registrace. 15

16 2.2 Současná situace V současné době neustále roste počet samotných počítačových her. V roce 2004 trh v ČR nabízel více než elektronických her. Hry se jako takové stávají zábavou pro masy a dnes už se hrají nejen na počítačích, hracích automatech, gamebojích, ale i na mobilních telefonech. Doba v níž žijeme prošla mnohými revolucemi v oblasti počítačových technologií. Stále se zdokonalující virtuální realita umožňuje nám - obyčejným smrtelníkům - vstoupit do hry, jako do skutečného světa. Nejrůznější složitá zařízení jako jsou masky, brýle, sluchátka, helmy, kombinézy, rukavice, způsobují maximální ztotožnění se a prožívání ve vymyšleném světě. Hráči se mohou do počítačové hry vnořit tak reálně, že se například mění zobrazená krajina, když hráč pohne hlavou. Jejich cena zatím ovšem nedovoluje hráčům těchto pomůcek běžně k hraní využívat. Fenoménem poslední doby se také stává hraní počítačových her přes internet neboli on-line hraní. Hráči se pravidelně setkávají ve virtuálním světě a pořádají spolu nejrůznější souboje. V populárním hraní přes internet začínají o své místo bojovat i hry, které umožňují hráčům ve hře vlastnit peněženku a ukládat si do ní peníze, které ve hře hráč vyhraje či najde. Ty se mu posléze mění v peníze opravdové. Rozmáhají se také hry hrané po síti. Stále více se u nás začíná objevovat druh herní zábavy, jež skýtá pravidelné srazy hráčů stejné hry. V USA se tyto srazy staly plnohodnotnou zábavou na celý víkend a poskytují účastníkům odreagování a dvoudenní maratón hraní. Netřeba se ptát, zdali se tento jev stane u nás v brzké době také tak samozřejmou věcí, jako na dalekém západě. Mezi oblíbené hry v současnosti patří hry, které obsahují akční atributy. Často to bývají již zlepšená pokračování her o něco málo starších. Jsou to například Doom 3, Half-Life 2, Medal of Honor, Quake 3 Arena, Resident Evil 4, GTA, Call of Duty 2 a další. Oblíbené jsou také strategické hry. Patří mezi ně např. Age of Empires 2, Total Annihilation, Warcraft, Battle of Middle-Earth 2 a další. Tituly se však velmi rychle mění. Není potřeba se již podrobněji zmiňovat o tom, že v některých hrách jsou pořádány mistrovské turnaje. Tyto soutěže se začínají považovat za plnohodnotný sport. Sjíždějí se na ně přeborníci či přímo hráčské klany, které mezi sebou bojují o titul. 16

17 Atmosféra na takovýchto turnajích by se mohla častokrát rovnat i atmosféře normálních sportovních turnajů. Bývají i podobně dotovány a hráči za výhru získávají velké peněžní částky či dary v hodnotách jež přesahují miliony korun. 24 Současná situace je dokladem toho, že obliba počítačových her neustále vzrůstá. Dle statistických výzkumů, které proběhly před několika málo lety zpátky byly výsledky následující, cituji: Dnes má podle výsledků šetření v roce 2000 čtvrtina mladých lidí ve věku let mobilní telefon, více než třetina vlastní počítač nebo ho má k dispozici. 88 % mladých na počítači hraje někdy hry, téměř čtvrtina hraje každý týden a 15 % hraje denně. (Mládež a drogy 2000, 2002) Tyto hodnoty se však rok od roku se souvisejícím rozvojem informačních a komunikačních technologií mění. Statistický stav míry využívání těchto technologií zachycoval Český statistický úřad (2003). Došel ke zjištění, že osobní počítač mělo v roce 2003 průměrně 24 % domácností. Tento počet byl v roce 2005 vyšší (ČSÚ, 2005), k dispozici mělo počítač v průměru 30 % domácností. Z toho přibližně každá druhá domácnost ze tří vlastnila připojení k internetu. Ve srovnání s EU jsme ale zatím hluboce pod průměrem. Co se týče zkoumání jednotlivých věkových skupin, nejčastěji využívala v rozmezí posledních 3 let osobní počítač skupina 15-ti letých a více, a to průměrně ze 75 %. Stav, který ČSÚ ve svém výzkumu bohužel nezachytila, bylo procento věkové skupiny 15-ti letých a níže. Mým osobním předpokladem totiž je, že vlivem mnoha faktorů, mezi něž patří především reklama a stoupající oblíbenost počítačových technologií, zároveň klesá věková hranice dětí, které se nejen věnují počítačům, ale i počítačovým hrám. 2.3 Budoucnost nehazardních her Jaká bude budoucnost her? Kam až se mohou dnešní technologie vyvinout? Jaký budou mít vliv nové-technicky po všech stránkách propracované hry na člověka? 24 Každoročně u nás probíhá Mistrovství České republiky v počítačových hrách. Uskutečňuje se v rámci veletrhu Invex v průběhu měsíce října v Brně. Pro zpestření se zde konají turnaje evropského významu Euro Cyber Cup, v němž se střetávají špičkové hráčské klany. 17

18 Tyto otázky, které si někteří z nás klademe, jsou zcela na místě. Již nyní si díky rychlému technickému pokroku a zdokonalování, ke kterému došlo během krátkého časového úseku, můžeme dovolit vyvodit patřičné závěry a na pár otázek si odpovědět sami. Ovšem fantazie programátorů, game-designerů a dalších spolutvůrců her je zdá se nevyčerpatelná a úroveň jejich schopností se stále zvyšuje v souvislosti se zvyšujícími se nároky. S čím novým tedy výrobci těchto her mohou přijít? Existují mnohé domněnky o tom, co bude následovat v příštích několika letech. Ty zasahují nejen experty přes výrobu počítačových her, ale i obyčejné lidi, kteří se s technikou setkávají jen z pohledu spotřebitele a uživatele. Jednou z nich je například vynález, ke kterému by mohlo dojít během několika pár let, a to k rozvoji pachových vjemů. K počítači si tak bude možné dokoupit příslušenství, které by mělo na základě instrukcí zaslaných ze hry namíchat požadované aroma. Hráči by tak bylo umožněno cítit například pot jeho herních hokejistů, spalovaný benzín, střelný prach, vůni jídla, květin a mnohé jiné pachy. Neméně běžnou věcí se také může stát herní virtuální realita prostřednictvím nejrůznějších obleků, kostýmů, rukavic, helem a jiných postrojů, které natolik zlevní, že si je bude moci dovolit naprosto každý a jejich ceny se třeba dostanou hluboko pod úroveň dnešních PC. Do zajímavých rozměrů se za pomoci virtuální reality třeba vyvinou také nejrůznější LAN 25 akce. Ty větší se budou z důvodů zvýšených nároků na prostor odehrávat na fotbalových stadionech, kde budou stovky lidí v úborech vykonávat podobné pohyby za účelem získání bodů, postavení si nějaké budovy nebo třeba zajetí rychlejšího času v závodní hře. Někteří nadšenci dokonce nalézají takový obraz budoucnosti hraní her, který je obdobný s obrazem ve filmu Matrix. Pro nás nepředstavitelné, ale dle nich vše bude fungovat na principu elektroniky. Lidé budou v sobě nosit speciální čipy, díky kterým si hru nahrají do její paměti, potom se připojí na síť a budou se moci doma na pohovce oddat hraní své oblíbené hry. 25 LAN - Local Area Network (český překl.: místní počítačová síť). Vzájemné propojení počítačů přes síť. 18

19 Mohla bych zde uvést další a další úvahy o tom, jak bude možná vypadat oblast počítačových her. Některé z nich zní zatím jako utopie, ale mnohé už nemají moc daleko od svého uskutečnění. Co se týče toho, jaký budou mít vliv tyto zdokonalené technologie na člověka, tak nemohu než předpovědět, že síla virtuální reality bude ještě dál a ještě mocnější než je nyní a stane se možná tak samozřejmou věcí, jako je dnes televize či mobilní telefon. Je zcela reálné, že současná generace dětí, která nyní v prostředí počítačových her vyrůstá, bude své děti běžně nechávat a vychovávat u počítačových her. Možná založí kroužky počítačových her či dokonce speciální školy, které budou připravovat děti na jejich hráčskou kariéru. Co se ale bude dít dále? Porostou možné rizika spojené s hraním? Hry se stanou únikem od reality, problém odlišit tu virtuální od skutečné bude stokrát větší a o následcích, které z toho vyplynou už ani nemluvě. Jak potom budeme řešit situace u dětí, které podlehnou virtuálnímu světu a nebudou v tom skutečném vědět co je správné, jak se chovat, co činit a co ne? Bude existovat nějaká obrana či případná pomoc pro tyto děti, které nebudou umět na Zemi žít? Měli bychom uvažovat o budoucnosti již nyní a poučovat se ze současnosti, jež nám odkrývá nepatrné zlomky nežádoucích jevů. 19

20 3. Vliv počítačových her 3.1 Vliv počítačových her na psychické zdraví člověka Počítačové hry mohou nesporně rozvíjet osobnost člověka. Na druhou stranu ale mohou v sobě nést i řadu zdravotních rizik. V této části bakalářské práce tedy rozeberu jejich kladné a záporné stránky na psychiku dětí a mládeže Kladné vlivy V dnešním světě je známo, že stále roste počet dětí, a to zvláště chlapců, kteří hodně času věnují počítačovým hrám (Vaculík, 2002). Způsobuje to již zmíněný přetechnizovaný svět, propagace her na počítači, všudypřítomná reklama, degradace vztahů k přírodě a pracovní vytížení rodičů. To, proč se děti tak snadno nechají strhnout do vlivu her má své opodstatnění. Hra totiž bývá pro dítě motivována libostí, uspokojením jeho potřeb, radostí, prožitkem a zábavou, kterou při ní pociťuje. Přinášejí dětem vzrušující zážitky, prožívají při nich napětí boje i blažené chvíle při dosažení vítězství. Dle citace známého sběratele dětských her, Hry pomáhají dítěti uspokojit touhu po lidské společnosti. Vyvádějí ho z osamělosti, umožňují mu komunikaci s jinými. Ve hře nachází dítě kamarády i protivníky, s nimiž může spolupracovat i soutěžit. (Zapletal, 1988, s. 13). Autor tím myslel spíše obecný význam her, ale podstata je stejná. Dalšími atributy přitažlivosti počítačové hry jsou už ty prosté fakta, že je lehce dostupná, pochopitelná a má jasná pravidla. Nabízí zjednodušení světa, různé zkoušky a životní situace, poznání neznámého, nového, netradičního. Nevyžaduje specifické sociální či fyzické schopnosti a dovednosti. U počítačových her hráč komunikuje buď s ostatními hráči přes síť, internet či pouze s počítačem, už to se však dá nazvat pomyslnou komunikací. Důsledky této komunikace jsou námětem pro další kapitolu. Během hry přesto dochází k určitému způsobu dorozumívání, bez kterého by hra nemohla fungovat. Dalším důvodem, proč lidé hrají hry, je možnost dostat se do společenské role, které by ve skutečnosti nikdy nedosáhli. Většinou je to role moudrého vládce, který řídí 20