STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST"

Transkript

1 STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost KRITÉRIA: 1a) OSPOD zajišťuje účinné poskytování sociálně právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu Městského obvodu Slezská Ostrava. Cíle kritéria: o Poskytování stejného rozsahu sociálně-právní ochrany na celém území správního obvodu o Zastupitelnost každého zaměstnance o Zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě Postup: 1. Místem kontaktního pracoviště a tedy sídlem orgánu sociálně-právní ochrany dětí je Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, Gagarinovo nám. 5, Slezská Ostrava. Správním obvodem pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci přenesené působnosti jsou územní části městského obvodu Slezská Ostrava a to Slezská Ostrava, Heřmanice, Kunčice, Kunčičky, Hrušov, Koblov, Antošovice, Muglinov a od vykonává ÚMOb Slezská Ostrava výkon sociálně-právní ochrany dětí pro Městský obvod Michálkovice. 2. Sociálně-právní ochranu dětí na území správního obvodu Městského obvodu Slezská Ostrava realizují následující pracovníci zařazeni do úřadu v tomto složení:1 vedoucí odboru sociálních věcí, 1 vedoucí oddělení OSPOD, 6 sociálních pracovníků OSPOD, 3 kurátoři pro mládež, 1 romský asistent. Na výkonu sociálně-právní ochrany dětí se dále podílejí řidič SPOD, právník SPOD, referent pro administrativu SPOD Předním hlediskem, kterým se pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany řídí, je zájem a blaho dítěte. Potřebné ochrany ze strany pracoviště SPOD se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu bez ohledu na jazykovou bariéru, zdravotní handicap či sociální vyloučení. Budova úřadu, kde sídlí pracoviště SPOD, je dobře dostupná z jednotlivých městských částí prostřednictvím pravidelných linek městské hromadné dopravy, v případě užití osobního automobilu je v blízkosti budovy úřadu k dispozici veřejné parkoviště. Budova je vybavena výtahem, je bezbariérová a tedy dobře přístupná rodičům s kočárky, starším občanům i osobám se zdravotním postižením.

2 4. Pracoviště SPOD má správní obvod rozčleněn dle jednotlivých lokalit. Všichni zaměstnanci jsou s tímto rozdělením obeznámeni, na žádost klienta poskytují informace o tomto rozdělení. Příchozím návštěvníkům, klientům či budoucím klientům sociálně-právní ochrany je při vstupu do budovy k dispozici informační panel, na kterém je uvedeno, ve kterém patře se nachází pracoviště SPOD včetně informace o pozici vedoucích zaměstnanců. Bližší informace, kterého konkrétního zaměstnance by měl klient vyhledat, může poskytnout zaměstnanec recepce, sídlící u vstupu do budovy. V jednotlivých patrech úřadu jsou naproti hlavnímu schodišti umístěny informační tabule se jmény jednotlivých zaměstnanců a údaji o pozici jejich kanceláře. Dveře kanceláří jsou označeny číslem kanceláře, jménem zaměstnance a rozpisem lokality správního obvodu, který byl zaměstnanci přidělen. 5. V případě, že zaměstnanec je z důvodu krátkodobé či dlouhodobé nepřítomnosti nedostupný, má pracoviště SPOD jasně určena pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců. Rozsah zastupování nepřítomného zaměstnance vyplývá z obsahu pracovní náplně. V případě nepřítomnosti nedostupný zaměstnanec umístí na dveře své kanceláře údaj o nepřítomnosti s uvedením kontaktu na zastupujícího zaměstnance, tj. jeho jména a čísla kanceláře a dále v případě plánované nepřítomnosti přesahující jeden pracovní den přesměruje na zastupujícího zaměstnance pevnou linku. Klient přichází za zastupujícím zaměstnancem, který s ním začne řešit jeho situaci. Zastupující zaměstnanec pak předá zastupovanému po jeho návratu případ zpět, včetně všech potřebných informací o dosavadním postupu a již učiněných krocích. 6. Pracoviště SPOD je schopno zabezpečit poskytování sociálně-právní ochrany bez časové prodlevy. Prostřednictvím pravidelných linek městské hromadné dopravy jsou zaměstnanci schopni se dopravit do všech míst správního obvodu v přiměřeném časovém horizontu, který odpovídá povaze a potřebám řešeného případu. V akutních případech, vyžaduje-li to zájem klienta, mají zaměstnanci možnost navštívit jakékoliv místo správního obvodu bezodkladně. Za tímto účelem má pracoviště SPOD k dispozici služební vozidlo. Zaměstnavatel má interním předpisem viz. Příloha č.12 1 upraveny pravidla o provozu motorových vozidel a podmínkách účelného a hospodárného využití těchto vozidel. 7. Pracoviště SPOD má v případě potřeby navázanou spolupráci s organizacemi zabývajícími se klienty se specifickými potřebami (klienti se zdravotním handicapem, s jazykovou bariérou apod.) viz. standard 9b. 1 Rozhodnutí tajemníka č. 4/2011 k zajištění provozu motorových vozidel užívaných starostou, místostarosty, tajemníkem úřadu a zaměstnanci statutárního města Ostravy, zařazenými do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 2

3 Na webových stránkách jsou všem občanům k dispozici informace týkající se výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území Městského obvodu Slezská Ostrava a Městského obvodu Michálkovice včetně kontaktů na jednotlivé pracovníky oddělení sociálněprávní ochrany dětí. 1b) Doba výkonu soc.- právní ochrany je přizpůsobená potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu soc. právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména dětí. Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. Cíle kritéria: Přizpůsobení výkonu sociálně-právní ochrany potřebám cílové skupiny Plné časové pokrytí výkonu sociálně-právní ochrany a časová flexibilita zaměstnanců Optimální dostupnost zaměstnanců v rámci výkonu sociálně-právní ochrany Soulad výkonu činnosti se zákoníkem práce Postup: 1. Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobená charakteru poskytovaných úkonů v sociálně-právní ochraně dětí s ohledem na potřeby dětí a má charakter pružné pracovní doby, která nejefektivněji je schopna zajistit přímý výkon sociálně-právní ochrany dětí s ohledem na časovou náročnost. Konzultace jsou plánovány a uskutečňovány podle potřeb a časových možností klientů. Schůzky s dětmi v době školního vyučování probíhají jen v nezbytně nutném případě. 2. Pracoviště má stanovenou pracovní dobu. Její rozvržení je upraveno interním předpisem viz. příloha č Délka stanovené týdenní pracovní doby činí pro zaměstnance 40 hodin týdně. V tomto čase jsou zaměstnanci pro klienty dostupní a v rámci výkonu práce poskytují dětem sociálně-právní ochranu. Základní pracovní doba v pondělí a ve středu je vymezena jako úřední den, jedná se o čas, kdy jsou zaměstnanci OSPOD klientům k dispozici osobně v budově úřadu. Neúřední dny, tj. úterý, čtvrtek a pátek jsou určeny zejména pro zpracování administrativy, provádění šetření v terénu, konzultace. Po domluvě s klientem lze v tyto dny sjednat osobní jednání na OSPOD. Zaměstnanci jsou v tyto dny dostupní prostřednictvím telefonu. V případě, že se klient dostaví bez ohlášení a předem sjednané schůzky na pracoviště úřadu v neúřední den, pracovník recepce ÚMOb Slezská Ostrava se telefonicky spojí s věcně příslušným pracovníkem OSPOD, případně jeho zástupcem přítomným na pracovišti, který projedná s daným občanem jeho záležitosti, a to pouze za předpokadu, že vyhodnotí, že nesnesou odkladu a nemohou být řešeny v následující úřední den. 2 Rozhodnutí tajemníka č. 3/2013 o stanovení pevné pracovní doby a pohotovosti, o uplatňování pružné pracovní doby, o evidenci pracovní doby, o práci přesčas, noční práci a pracovní pohotovosti 3

4 Tabulka č. 1: Rozvržení pracovní doby zaměstnanců OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava v jednotlivých dnech Dny v týdnu Volitelná doba pracovní Základní pracovní doba Volitelná pracovní doba Přestávka na jídlo a oddych pondělí 6:00 8:00 hodin 8:00 17:00 hodin 17:00 18:00 hodin 11:30 12:30 hodin úterý 6:00 8:00 hodin 8:00 14:00 hodin 14:00 18:00 hodin 11:30 12:30 hodin 1 středa 6:00 8:00 hodin 8:00 17:00 hodin 17:00 18:00 hodin 11:30 12:30 hodin čtvrtek 6:00 8:00 hodin 8:00 14:00 hodin 14:00 18:00 hodin 11:30 12:30 hodin 1 pátek 6:00 8:00 hodin 8:00 12:00 hodin 12:00 18:00 hodin viz poznámka 2, pracuje-li zaměstnanec v uvedené dny (úterý a čtvrtek) pouze v době od 8:00 hod. do 14:00 hod., tj. 6 hodin, přestávku na jídlo a oddech v délce 30 minut nečerpá odpracuje-li zaměstnanec v pátek max. 6 hodin, přestávku na jídlo a oddech v délce 30 minut nečerpá odpracuje-li zaměstnanec v pátek více než 6 hodin, musí čerpat přestávku na jídlo a oddech podle doby nástupu do práce v délce 30 minut v době od 11:30 hod. do 12:30 hod., přičemž přestávka na jídlo a oddech nesmí být na konci směny 3. Informace o pracovní době je umístěna na viditelném místě u vstupu na pracoviště a rovněž na internetových stránkách úřadu. Z informace je zřejmé, které dny jsou úřední, tzn. kdy jsou zaměstnanci OSPOD dostupní osobně a kdy prostřednictvím telefonu. 4. Mimo výše uvedenou pracovní dobu vykonávají zaměstnanci OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava v rámci pohotovostního týmu, jehož jsou součástí, pracovní pohotovost. Jedná se o dobu, kdy jsou určití zaměstnanci připraveni k případnému výkonu práce. Doba pohotovosti bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu, je vykonávána v dobách pracovního klidu a státních svátků. V pondělí a ve středu začíná v 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek v 15:30 hodin, v pátek ve 14:00 hodin. Pracovní pohotovost končí každý pracovní den v 7:30 hodin. Je vykonávána na celém území města Ostravy včetně jeho širšího správního obvodu a podílejí se na ní i další zaměstnanci Statutárního města Ostravy zařazeni do jednotlivých úřadů městských obvodů. Pohotovost je vykonávána v týdenních cyklech, předávána vždy v pondělí v dopoledních hodinách. Plán pracovní pohotovosti je zpracován s ohledem na velikost jednotlivých městských obvodů a jejich personální kapacitu. Pracovní pohotovost koordinuje a plán pracovní pohotovosti zpracovává pověřený zaměstnanec Magistrátu města Ostravy, a to dlouhodobě minimálně šest měsíců dopředu. V případě neschopnosti zaměstnance sloužit pohotovost, jsou zajištěny zástupy jiných zaměstnanců zařazených do týmu pracovní pohotovosti. Za pohotovostní tým OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava koordinuje činnost týmu pověřený zaměstnanec. 5. Ke komunikaci zaměstnance v době pracovní pohotovosti je k dispozici mobilní telefon určený výhradně pro tuto činnost. Mobilní telefon je majetkem Statutárního města Ostravy, disponuje jím službu konající zaměstnanec. Po ukončení služby v pondělí dopoledne jej předá protokolem oproti podpisu dalšímu zaměstnanci, který je dle rozpisu služeb na řadě.

5 Zodpovědný za mobilní telefon je vždy zaměstnanec, který podepsal poslední platný protokol o převzetí majetku. V případě ztráty mobilního telefonu je nutno tuto skutečnost nahlásit Policii ČR, mobilní telefon bude ihned zablokován. Zaměstnanec zabezpečující nepřetržitou pracovní pohotovost má dále k dispozici notebook s internetovým připojením. V době výkonu pohotovosti má zajištěn přístup do aplikace Systému včasné intervence, tento přístup je povinen využít pouze pro potřeby výkonu pohotovosti. Přístup je zaheslován a po ukončení pohotovosti uzavřen. 6. Záznamy z pohotovosti jsou písemně zasílány v ranních hodinách následujícího dne na příslušný orgán SPOD a v kopii MMO pověřenému pracovníkovi. OSPOD, který přijal záznamy o výkonu pohotovosti ke svému dítěti, vloží tyto záznamy do spisů OM a NOM včetně SVI. Záznamy se vyhotovují v tabulce, která je uložena v aplikaci SVI. Službu konající zaměstnanec má k dispozici razítko OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava a pověření k výkonu SPOD u dotčených soudů (Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek). 7. Zaměstnanci vykazují výkon své pohotovosti ve vypracované tabulce a odevzdávají ji vedoucímu zaměstnanci vždy první pracovní den v měsíci. Výkon pohotovosti je hrazen ze státní účelové dotace na výkon SPOD. 8. Je patrný rozdíl mezi poskytováním sociálně-právní ochrany v pracovní době a poskytováním sociálně-právní ochrany v době pohotovosti. V době výkonu pohotovosti se službukonající zaměstnanci zabývají pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu (ohrožení života dítěte, účast u neodkladného úkonu dle trestního řádu aj.). Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a bezodkladných úkonů. V době pracovní doby je sociálně-právní ochrana poskytována v celém rozsahu. 9. Informace o pracovní pohotovosti a telefonický kontakt na službukonajícího zaměstnance jsou dostupné Policii ČR. 10. Veškeré zajištění provozu je řešeno v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanci mohou ukončit pracovní směnu v rámci pružné pracovní doby. Aby bylo plně časově vykryto poskytování sociálně-právní ochrany v době mezi ukončením pracovní doby a počátkem pohotovosti, je realizován interní rozpis služeb na pracovišti. Rozpis těchto služeb vytváří vedoucí oddělení, rozpis je naplánován dopředu na celý kalendářní rok, ve službách se střídají všichni zaměstnanci. Zaměstnanci jsou s rozpisem seznámeni, mohou jednotlivé služby mezi sebou aktuálně měnit, o změně informují vedoucího. Všichni zaměstnanci pracoviště, kteří nemají interní službu a končí pracovní směnu před začátkem pohotovosti konanou v rámci pohotovostního týmu, přepojují na službu držícího zaměstnance pevný telefon. Na webových stránkách jsou k dispozici všem občanům informace týkající se výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území Městského obvodu Slezská Ostrava a Městského obvodu Michálkovice včetně kontaktů na jednotlivé pracovníky oddělení sociálněprávní ochrany dětí a stanovené úřední době. 5