Aktualizace č. 1 ZÚR. Červen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace č. 1 ZÚR. Červen 2013"

Transkript

1 Aktualizace č. 1 ZÚR Červen 2013

2 Aktualizace č. 1 ZÚR Účinnost aktualizace č. 1 ZÚR Aktualizace je od tohoto dne závazná pro pořizované ÚP a změny ÚP. 2

3 Aktualizace č. 1 ZÚR Hlavní témata řešení aktualizace č. 1 Doplnění ZÚR v souladu s PÚR 2008 Doplnění priorit územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje Zpřesnění a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a vymezení nových specifických oblastí Změny v dopravní a technické infrastruktuře Definování krajinného rázu Vymezení oblastí krajinného rázu nově vymezeno 24 oblastí krajinného rázu Požadavky na nové územní studie 3

4 Aktualizace č. 1 ZÚR Dopravní a technická infrastruktura, ÚSES, LAPV Úpravy na silniční síti, úkoly pro územní plánování, územní studie Úprava trasy územní rezervy tratě č. 230 Leština u Světlé nad Sázavou Golčův Jeníkov hranice kraje Požadavek na zpracování ÚS pro umístění VLC v prostoru Jihlava Havlíčkův Brod Upravená trasa koridoru ZVN Řeporyje Prosenice do Mírovky Převedení koridoru ZVN Mírovka Kočín z rezervních ploch do návrhových Vymezení horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany na hranici Jihomoravského kraje Zásada pro zpřesňování vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES Aktualizace LAPV 4

5 Aktualizace č. 1 ZÚR Oblasti krajinného rázu vymezení v čl. (125a) a dále konkrétní zásady čl. (146b) až (146u), obecné v čl. (146a) zobrazené viz. výkres č. 3 Výkres oblastí se shodným krajinným typem 5

6 Aktualizace č. 1 ZÚR Oblasti krajinného rázu - zásady 6

7 Aktualizace č. 1 ZÚR Zapracování aktualizace č. 1 ZÚR v ÚP a změnách ÚP Rozpracované ÚP je třeba před vydáním upravit v souladu s aktualizací č. 1 ZÚR Obec je povinna uvést do souladu územní plán s ÚPD následně vydanou krajem a následně schválenou PÚR, do té doby nelze rozhodovat podle částí ÚP, které jsou v rozporu s ÚPD následně vydanou krajem nebo s PÚR ( 54 odst. 5 SZ) Zapracování aktualizace č. 1 ZÚR budeme požadovat nejpozději při zpracování první změny ÚP po nabytí účinnosti aktualizace č. 1 ZÚR a to v celém rozsahu 7

8 Aktualizace č. 1 ZÚR Zveřejnění aktualizace č. 1 ZÚR poskytl aktualizaci č. 1 ZÚR včetně právního stavu úřadům územního plánování na CD Zveřejněno na portál územního plánování a stavebního řádu 8

9 Aktualizace č. 1 ZÚR Zrušení částí OOP aktualizace č. 1 ZÚR soudem Žaloba obcí Opatov, Dudín a Ústí na vedení koridoru ZVN 400 kv Mírovka Kočín na území Kraje Vysočina Dne byl vyvěšen rozsudek Krajského soudu v Brně, který rozhodnutím zrušil v OOP č. 1/2012 vedení koridoru E05a pro záměr nadzemního vedení ZVN 400 kv Mírovka - Kočín Zrušením této části OOP se dostáváme k původnímu řešení tzn. vymezení územní rezervy v původních ZÚR 9

10 Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina Porada pořizovatelů 06/2013

11 Právní rámec Právní rámec - 5 odst. 6 SZ obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace odst. 5 SZ obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze podle části územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje. přičemž 11

12 Právní rámec Právní rámec - 55 odst. 3 SZ nelze-li podle územního plánu rozhodovat na základě 54 odst. 4 (zrušení nebo změna rozhodnutí o námitkách) a 5, zastupitelstvo bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají odst. 2 SZ pokud pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy je příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby obce. 12

13 Právní rámec Právní rámec - 42 odst. 7 SZ pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno schválením politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, hradí takto vyvolané náklady na aktualizaci zásad územního rozvoje a náklady na změny územních plánů Ministerstvo financí, s výjimkou případů, kdy příslušná část politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, která změnu vyvolala, je zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byla přijata na návrh kraje odst. 5 SZ ustanovení 45 odst. 2 se neuplatní na první vydané zásady územního rozvoje. 13

14 Právní rámec - 55 odst. 5 SZ pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti. Vypracování právního stavu vyvolala změna, proto součástí nákladů na pořízení změny ÚP bude rovněž úhrada nákladů na pořízení právního stavu. Pozn.: Změnou vyplývající ze ZÚR se rozumí jak nová regulace (např.: vymezení a zpřesnění nové plochy či koridoru nadmístního významu), tak deregulace (např.: vypuštění plochy či koridoru). 14

15 Jak a kdy žádat? Pro zjednodušení procesu bude připraven formulář žádosti, který bude m.j. obsahovat: - informace o žadateli - popis jevů zapracovaných z aktualizace ZÚR - vyčíslení celkových nákladů na pořízení změny ÚP, rozdělených na náklady na zapracování záměrů vyplývajících ze aktualizace ZÚR (popř. z PÚR) a náklady na zapracování ostatních požadavků a záměrů (obec, občan, či oprávněný investor) - doložena např. smlouvou obce s projektantem - kopie faktury, kterou byla uhrazena celková cena změny ÚP Obce budou krajský úřad žádat jednotlivě po nabytí účinnosti změny ÚP a po vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání změny. Po posouzení žádosti budou obci uhrazeny náklady na změnu ÚP vyvolané aktualizací ZÚR 15

16 Kolika obcí se úhrada nákladů týká? ORP Bystřice nad Pernštejnem ORP Humpolec ORP Jihlava ORP Moravské Budějovice ORP Náměšť nad Oslavou ORP Pelhřimov ORP Telč ORP Třebíč ORP Nové Město na Moravě ORP Pacov ORP Světlá nad Sázavou ORP Chotěboř ORP Havlíčkův Brod ORP Velké Meziříčí ORP Žďár nad Sázavou Celkem 1 obec 1 obec 10 obcí 3 obce 7 obcí 8 obcí 2 obce 7 obcí 1 obec 3 obce 7 obcí 11 obcí 19 obcí 7 obcí 8 obcí 95 obcí 16

17 Vymezování zastavěného území Porada pořizovatelů 06/2013

18 Právní rámec - 2 odst. 1 písm. c) SZ :... území vymezené územního plánem nebo postupem podle tohoto zákona,... zastavěná část obce vymezená k odst. 1 SZ : Územní plán... Vymezí zastavěné území, odst. 6 SZ :... Vymezení zastavěného území pozbývá platnosti vydáním územního plánu, které toto zastavěné území převzal ( 10 odst. 1, 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.)

19 Postup vymezení ZÚ 1. Samostatným postupem - hranice intravilánu k a 59 SZ, SŘ 2. V rámci územního plánu - hranice ZÚ vymezená samostatným postupem - hranice současně ZÚ (ÚPSÚ, ÚPO) - hranice ZÚ (ÚP) SZ, SŘ 19

20 Zastavitelná plocha X nezastavěné území - 18 odst. 5 SZ; MINIS - zeleň, komunikace, pastevecké areály,.. 20

21 Opatření obecné povahy Porada pořizovatelů 06/2013

22 Právní rámec - 43 odst. 4 SZ :...Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu SZ (společné jednání, řízení, vydání) , příl. č. 7 vyhl. 500/2006 Sb SŘ (opatření obecné povahy)

23 Opatření obecné povahy - Opatření obecné povahy je jen formou vydání územního plánu - Územní plán a jeho změny se neschvalují, ale vydávají formou opatření obecné povahy - Nevyvěšuje se opatření obecné povahy ke schválenému územnímu plánu, ale veřejnou vyhláškou se oznamuje vydání územního plánu - Výrok obsahuje jen pokyny a zásady pro rozhodování (o čem má právo rozhodovat zastupitelstvo), vše ostatní se uvádí do odůvodnění (skutečnosti, které jsou platné bez ohledu na vůli zastupitelstva)

24 Návrh opatření obecné povahy odst. 1 SŘ : Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány... doručí veřejnou vyhláškou... - Návrh ÚP pro společné jednání = návrh opatření obecné povahy - výrok - odůvodnění - poučení

25 Varianty zpracování opatření obecné povahy 1. Textová i grafická část tvoří přílohy opatření obecné povahy 2. Kompaktní text opatření obecné povahy, který se mění a doplňuje podle výsledků projednání vč. odůvodnění pořizovatele

26 1. varianta

27 2. varianta

28 Činnosti projektanta a pořizovatele - Projektant vše, co souvisí s věcným řešením (výrok, odůvodnění) - příl. č. 7 vyhl. 500/2006 Sb odst. 5 SZ - Pořizovatel vše, co vyplývá z procesu projednání (odůvodnění) - 53 odst. 4 SZ (přezkum souladu návrhu ÚP)

29 Návrh opatření obecné povahy zapracování výsledků projednání - Návrh opatření obecné povahy se v procesu pořízení upravuje po společném jednání a řízení o návrhu - Před řízením o návrhu uvádět v odůvodnění přehled úprav vyplývajících z výsledků společného jednání - snadná kontrola projektanta, zda zapracoval veškeré požadavky - informace pro dotčené orgány, které části jsou měněny ( 52 odst. 3 SZ) - doklad o vývoji věcného řešení - přehlednost pro všechny účastníky řízení - Již po společném jednání je vhodné doplnit část odůvodnění pořizovatele - proces pořízení - vyhodnocení stanovisek a připomínek

30 Zásady při úpravě dokumentace - Úpravy dokumentace lze provádět pouze na základě výsledků projednání a změn podmínek v území dokladovatelné! - Pořizovatel před vydáním nezasahuje do výrokové části! - Důkladné prověření úprav : podstatná X nepodstatná!

31 Přezkum opatření obecné povahy - Přezkum KrÚ podnět cizi i vlastní ( 174 odst. 2 SŔ) - Přezkum KrS návrh na zrušení ( 4 odst. 2, 32 SŘS) - Přezkum KrÚ a KrS do 3 let od nabytí účinnosti - Důvody přezkumů - Důslednější vymáhání práva - Nízká cena (0,- Kč resp. 5000,- Kč) - Přezkumy KrÚ ukončen ukončen, 2 zahájeny

32 Míra regulace v ÚP Porada pořizovatelů 06/2013

33 Právní rámec Právní rámec - 43, odst. 3 SZ:...Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. - Přechodná ustanovení SZ článek 4: Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší změně musí být z této dokumentace vypuštěny,... 33

34 Právní rámec Právní rámec územní plán - 43, odst. 1 SZ: Urbanistické koncepce = plošné a prostorové uspořádání území - Vyhláška příloha 7: Územní plán obsahuje stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu například : - výškové regulace zástavby, - charakteru a struktury zástavby, - stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití 34

35 Právní rámec Právní rámec regulační plán - Vyhláška příloha 11: Regulační plán obsahuje podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu, například: - uliční a stavební čáry, - vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, - půdorysnou velikost stavby, - podlažnost, výšku, objem a tvar stavby - základní údaje o kapacitě stavby - určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami 35

36 Krajinný ráz Krajinný ráz - 12, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,... - Popsat tyto charakteristiky v ÚP pomůže ZÚR KrV a SOKR část C - Charakteristika přírodního prostředí - Kulturní a historická charakteristika 36

37 Návrh ÚP Výšková regulace zástavby (popsat již v urbanistické koncepci a ochraně a rozvoji hodnot) Dodržení hladiny zástavby požadavek neumisťovat stavby, které by přečnívaly nad hladinu zástavby pomyslná rovina převládající zástavby s vyloučením dominant (výšková hladina zástavby v rozmezí x y metrů, minimální až maximální podlažnost hladiny zástavby?) Ochrana siluety sídla vyloučení umisťování staveb, které by změnily siluetu sídla, vyloučení nových dominant - Silueta sídla obrys sídla proti obloze (terénu v případě sídla v údolí) Nepoužívat regulativy jako např. : výška stavby, výška střešního hřebene, výška římsy 37

38 Návrh ÚP Charakter a struktura zástavby (popsat již v urbanistické koncepci a v ochraně a rozvoji hodnot) Např. řadová zástavba rodinných domů, plošná zástavba izolovanými rodinnými domy (dvojdomky), řadová uliční venkovská zástavba, kompaktní zástavba historického jádra, bloková městská zástavba, rozptýlená zástavba. Popsat čím je tato struktura charakteristická. - Zachování měřítka zástavby (např. nová zástavba bude navazovat na stávající řadovou zástavbu) - Zachování orientace objektů podle převažujícího uspořádání půdorysů v sídle (např. respektovat původní tvar návsi a respektovat orientaci objektů v centrální části) Nepoužívat regulativy jako např. : uliční a stavební čára, vzdálenost staveb od hranic pozemků, objem a tvar stavby nebo její části 38

39 Návrh ÚP Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití (plyne z charakteru a struktury zástavby) - např. výměra pozemků pro rodinné domy bude x až y m2, intenzita využití pozemků (zastavění pozemků) bude max x % Nepoužívat regulativy jako např. : půdorysná velikost stavby, určení částí pozemků ze zastavitelných ploch, které mohou být zastavěny!!! Všechny požadavky na regulaci musí být odůvodněné a v mezích zákona!!! 39

40 Vydaný ÚP Části územně plánovací dokumentace, které nemohou být její součástí (podrobnost regulačního plánu), se nepoužijí(i) a při nejbližší změně musí být z této dokumentace vypuštěny(ii) (I) - Požadavek stavebního úřadu na vyjádření ke konkrétnímu záměru - Požadavek stavebního úřadu, které části konkrétní ÚPD se nepoužijí - Doporučení kontroly všech vydaných ÚPD a seznámit s výsledky stavební úřady, obce a kraj (II) - Zpráva o uplatňování - Zadání změny ÚPD 40

41 Příklad: ÚP SÚ z roku 1995 ÚP SÚ Domamil Směrná část 41

42 Příklad: ÚPO z roku 2003 ÚPO Třebelovice Závazné regulativy 42

43 Výkon dozoru podle ust. 171 stavebního zákona při vydávání stanoviska k návrhu územního plánu podle ust. 50 odst. 7 stavebního zákona Porada pořizovatelů 06/2013

44 Právní rámec Právní rámec odst. 1 SZ Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají ministerstvo, krajské úřady jako orgány územního plánování, úřady územního plánování, úřady územního plánování a stavební úřady. Při výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpis vydaných k jeho provedení, jakož i nad dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona odst. 3 SZ V případě zjištění nedostatků orgán uvedený v odst. 1, se zřetelem na jejich charakter a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy, nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti. 44

45 Aplikace v praxi Krajský úřad i v případě činnosti podle ust. 50 odst. 7 a 8 SZ, tj. vydávání stanoviska k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vykonává jako nadřízený orgán na úseku územního plánování, státní dozor podle ust. 171 SZ. Pokud tedy při posouzení návrhu ÚP z výše uvedených hledisek zjistí další nedostatky, které by po vydání územního plánu formou opatření obecné povahy způsobily jeho nezákonnost, zmatečnost nebo rozporuplnost, je povinen na ně v rámci výkonu státního dozoru upozornit a vyzvat pořizovatele k nápravě. 45

46 Zjištění při výkonu státního dozoru - v návrhu územního plánu jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v podrobnosti regulačního plánu nebo v rozporu s obsahem ust. 18 odst. 5 SZ (ochrana nezastavěného území) - v návrhu územního plánu se objevuje terminologie, která není zaktovena v současné právní úpravě (nutno nadefinovat) - předkupní právo vymezeno pro prvky ÚSES (již nelze) - nedostatečné odůvodnění (vyhodnocení souladu s úkoly a cíli územního plánování, vyhodnocení využití zastavěného území a odůvodnění potřeby vymezení zastavitelných ploch, vyhodnocení splnění požadavků zadání) - návrh změny územního plánu není zpracován v rozsahu měněných částí 46

47 Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy návaznost na systém ÚSES vymezený v územních plánech sousedních obcí Porada pořizovatelů 06/2013

48 Právní rámec Právní rámec - 50 odst. 7 SZ Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 48

49 Příklad z praxe 49

50 ZMĚNY ÚP Porada pořizovatelů 06/2013

51 ZMĚNY ÚP PRÁVNÍ RÁMEC 55 odst. 1 SZ Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně 47 odst. 1 až 4 a její schválení se použije obdobně 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení 50 až odst. 2 SZ Pokud není změna územního plánu pořizována na základě zprávy o uplatňování územního plánu nebo postupem podle odstavce 3, postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle 43 až 46 a 50 až 54 a přiměřeně podle odst. 3 SZ Dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat na základě 54 odst. 4 a 5, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají. V rozsahu této změny se dále postupuje obdobně podle 43 až 45, 50 odst. 2 až 8 a 51 až 54; vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací kraje nezpracovává. Dojde-li ke zrušení celého územního plánu, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn. 55 odst. 4 SZ Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 55 odst. 5 SZ Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti. 55 odst. 6 SZ Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování územního plánu a jeho změny stanoví prováděcí právní předpis. 51 Dana Sklenářová

52 ZMĚNY ÚP PRÁVNÍ RÁMEC 5 odst. 6 SZ Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace. 188 odst. 3 SZ Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. Prosince 2006 se postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle dosavadních právních předpisů. 188 odst. 4 SZ Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce nebo regulačního plánu, se pro účely tohoto zákona považují za opatření obecné povahy; ustanovení 174 odst. 2 správního řádu se nepoužije. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Změna územního plánu se vydává v rozsahu měněných částí územního plánu. 52 Dana Sklenářová

53 ZMĚNY ÚP DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚP 1. Zpráva o uplatňování ÚP 55 odst. 1 SZ 2. Tzv. OBECNÁ ZMĚNA 55 odst. 2 SZ 3. Tzv. VYNUCENÁ ZMĚNA - zrušení části ÚP; zrušení rozhodnutí o námitkách a dále nesoulad s nadřazenou dokumentací ZÚR a PÚR 55 odst. 3 SZ 4. Změna podmínek, za kterých byl ÚP vydán 5 odst. 6 SZ (provázanost s 54 odst. 5 SZ) FORMA ZMĚNY 16 ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. - změna ÚP se vydává v rozsahu měněných částí ÚP 53 Dana Sklenářová

54 ZMĚNY ÚP TYPY ZMĚN 1. Změna ÚP podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. Změna ÚPO a ÚPSÚ podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 54 Dana Sklenářová

55 ZMĚNY ÚP PRÁVNÍ STAV 55 odst. 5 SZ Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti. 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední změny ÚP, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje označení správního orgánu, který poslední změnu vydal pořadové číslo poslední změny datum nabytí účinnosti poslední změny jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka. Závěr: vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání změny se zpracuje nejen u územních plánu vydaných podle zákona č. 183/2006 Sb., ale i u tzv. starých územních plánů, vydaných podle zákona č. 50/1976 Sb. 55 Dana Sklenářová

56 ZMĚNY ÚP VYHODNOCENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 18 odst. 4 SZ Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 19 Úkoly územního plánování 53 odst. 5 bod f) SZ Součástí odůvodnění územního plánu je i vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Stanovisko pořizovatele k podaným návrhům na změnu ÚP Zadání ÚP Odůvodnění návrhu OOP 53 odst. 5 bod f) SZ Závěr: nedostatečné nebo dokonce žádné odůvodnění nové potřeby vymezení zastavitelných ploch je považované za OOP, které je v těchto částech v rozporu se stavebním zákonem. 56 Dana Sklenářová

57 Uplatňování 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 52/1 53/1 Veřejné projednání Vyhodnocení výsledků projednání; rozhodnutí řešení rozporů o námitkách, vyhodnocení připomínek, stanovisko DO + KrÚ 3 53/1 50/7 52/3 Stanovisko Stanovisko DO + KrÚ krajského úřadu ke změněným částem 2 50/2 Společné jednání 7 53/2 + 52/1 Opakované veřejné projednání 6 53/2 Podstatná úprava Opětovně vyhodnocení projednání, řešení rozporů, vyhodnocení výsledků projednání, stanovisko DO + KrÚ k vyhodnocení 8 Podstatná úprava je : dotčeny veřejné zájmy (dotčený orgán nemohl uplatnit své stanovisko), nebo dotčena vlastnická práva (vlastník nemohl uplatnit námitku), nebo je-li úpravou podstatně změněn návrh řešení (veřejnost nemohla uplatnit připomínky tj. 95 % všech úprav

58 Stav pořizování ÚPD Zpráva o uplatňování starých ÚP Porada pořizovatelů 06/2013

59 Stav ÚPD k

60 Zpráva o uplatňování starých ÚP Počet obcí se starým ÚP (před ) a které nepořizují ÚP podle ORP Bystřice n. P. - 5 Havlíčkův Brod - 2 Humpolec -2 Chotěboř -1 Jihlava - 20 Moravské Budějovice - 5 Náměšť n. O. -5 Nové Město n. M

61 Zpráva o uplatňování starých ÚP Pacov -8 Pelhřimov - 9 Světlá nad Sázavou - 3 Telč -3 Třebíč -8 Velké Meziříčí -5 Žďár nad Sázavou

62 Závěr Děkuji za pozornost 62

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce.

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce. Úkony pořizovatele Úkony ostatních subjektů Kontrolované výstupy 46 SZ Návrh na pořízení ÚP 1. Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE únor 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE únor 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Z A D Á N Í. Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH

Z A D Á N Í. Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH OBEC KRUH Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice, Odbor

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

Územní plánování - aktuální informace

Územní plánování - aktuální informace Územní plánování - aktuální informace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Novela soudního řádu správního - zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Horní Branná listopad 2015 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Horní Branná listopad 2015 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BRANNÁ OBEC HORNÍ BRANNÁ Datum schválení zastupitelstvem obce : 30.11.2015 Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu: č.8/2015 Luboš Zimmermann Podpis,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Zpracování změny ÚP a právní stav po změně

Zpracování změny ÚP a právní stav po změně Zpracování změny ÚP a právní stav po změně MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Odbor územního plánování Zpráva o uplatňování ÚP 55 odst. 1 do 4 let od vydání ÚP a následně 1x za 4 roky

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015 1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ Návrh zadání červen 2016 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování OBSAH ZADÁNÍ a) Požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKUHROV

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKUHROV O D B O R R O Z V O J E M Ě S T A Ú S E K Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í A G I S Vaše značka (čj.) Naše značka (čj.) Vyřizuje/linka Datum Ing. Veronika Havlíčková, 569 497 137, vhavlickova@muhb.cz Počet

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

Dotace na podporu územního plánování a náhrady

Dotace na podporu územního plánování a náhrady Dotace na podporu územního plánování a náhrady Porada pořizovatelů 11/2015 IROP Podporované projekty Specifický cíl 3.3 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE A) územní plány a změny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH období 2008-2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 Obec : (schvalující orgán) Kunratice u Cvikova Adresa : Kunratice u Cvikova 145, 471 55 www.kunraticeucvikova.eu

Více

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č.4 územního plánu obce Horní Lukavice NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování Určený zastupitel: Pavel Rádl - starosta obce Datum: srpen 2015 1 Záznam

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 351/2016 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 2247/2016/Bd/Dopi Jilemnice, dne: 17.2.2016 Vyřizuje:

Více

Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období návrh určený pro projednání

Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období návrh určený pro projednání Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období 2011-2015 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Orgán příslušný ke schválení zprávy:

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU AŠ období 2009 2016 zpracoval: Městský úřad Aš, Stavební úřad a úřad územního plánování Kamenná 52, 352 01 Aš Obsah návrhu zprávy o uplatňování územního plánu:

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ ŘÍJEN 2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN URČENÝ ZASTUPITEL DATUM SCHVÁLENÍ ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA TŘEBOŃ Mgr. Terezie Jenisová - starostka města PODPIS A

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Metodické doporučení odboru územního plánování MMR

Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Metodické doporučení odboru územního plánování MMR Strana 1 (celkem 5) Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD Metodické doporučení odboru územního plánování MMR OBSAH: ÚVOD...1 ÚČEL A OBSAH METODICKÉHO

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 Penzion u Balcarky - plochy občanského vybavení V Blansku dne 01.07.2015 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ

PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SIRÁKOV V UPLYNULÉM OBDOBÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SIRÁKOV V UPLYNULÉM OBDOBÍ DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2305/2016/MUZR RUP/13/16/DF Ing. Faronová/566 688 191 12.1.2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SIRÁKOV V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA N Á V R H Z A D Á N Í Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAMNÉ N. O.

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAMNÉ N. O. NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAMNÉ N. O. za období 09/2012 09/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ:

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: URČENÝ ZASTUPITEL: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: VYPRACOVAL: Obecní úřad Mokrý Lom ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Změna č. 2 ÚP Zbůch návrh zadání NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBŮCH. Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování

Změna č. 2 ÚP Zbůch návrh zadání NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBŮCH. Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBŮCH Pořizovatel: Určený zastupitel: Schvalující orgán: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Ing. Jiří Hájek starosta obce Zbůch Zastupitelstvo obce Zbůch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/1977/2015 Pavlíková / 567 167 465 26. 2. 2016 146390/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

VRANOV NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo BŘEZEN 2016

VRANOV NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo BŘEZEN 2016 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost městyse Vranov nad Dyjí pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2861/2015 Pavlíková / 567 167 465 23. 2. 2016 208788/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

muts412816kle V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petříkov

muts412816kle V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petříkov Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 4120/ZOUUP/2016/K Trhové Sviny, dne 17.2.2016 Vyřizuje : Ing. Luděk

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Praskačka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR N Á V R H Z A D Á N Í Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08 Ledčice V Ledčicích, dne 8. prosince 2009 Zastupitelstvo obce Ledčice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb. o územním

Více

HABŘÍ SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE HABŘÍ URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Josef Chromý DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ:

HABŘÍ SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE HABŘÍ URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Josef Chromý DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: HABŘÍ SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: URČENÝ ZASTUPITEL: ZASTUPITELSTVO OBCE HABŘÍ Ing. Josef Chromý DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: VYPRACOVAL: Obecní úřad Habří ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou - Ing. Simona

Více

Statutární město Přerov. Návrh Zadání. 10. změny Územního plánu města Přerova

Statutární město Přerov. Návrh Zadání. 10. změny Územního plánu města Přerova Statutární město Přerov Návrh Zadání 10. změny Územního plánu města Přerova zpracované v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/20016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Koordinované stanovisko 4 odst. 7 SZ se již nepoužije u zadání územního plánu rozdílné lhůty a uplatňování požadavků DO nadále však postačí posílat jen jeden dopis na celý KÚ 47

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE POHLED

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE POHLED O D B O R R O Z V O J E M Ě S T A Ú S E K Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í A G I S Vaše značka (čj.) Naše značka (čj.) Vyřizuje/linka Datum JID 49429/2013/muhb Ing. Veronika Havlíčková, 569 497 137, 24.

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Územní plánování.tak to asi těžko!?!?

Územní plánování.tak to asi těžko!?!? Porada pořizovatelů úpd 05/2011 Územní plánování.tak to asi těžko!?!? 1 Obec - to je jedno jak se jmenuje 2 Lokality ÚP 3 Údaje z ÚP K 1.1.2007 155 obyvatel Návrh ÚP cca. 120 RD!!! Lokalita celková výměra

Více

URČENÝ ZASTUPITEL A JEHO ÚLOHA PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

URČENÝ ZASTUPITEL A JEHO ÚLOHA PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URČENÝ ZASTUPITEL A JEHO ÚLOHA PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Co je územní plán 2. Proč se pořizuje územní plán 3. Účel činnosti určeného zastupitele 4. Z čeho vyplývá funkce určeného zastupitele 5.

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více