Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze"

Transkript

1 Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech února 2014, že bude souladu s 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o ysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o ysokých školách), proedeno hodnocení studijních programů Českého ysokého učení technického Praze, na jejichž uskutečňoání se podílí Masaryků ústa yšších studií Českého ysokého učení technického Praze (dále jen MÚVS). Pro tuto činnost jmenoala AK účeloou praconí skupinu e složení: Jana Geršloá předsedkyně, Josef Arlt, Jindřich Petruška, Sataa Rakoá, Jan Roda, Ia Stuchlíkoá, Mirosla Liška, Pael Žufan. AK ycházela při hodnocení z následujících podkladů: sebehodnotící zpráa MÚVS zpracoaná e struktuře na základě požadaků AK, aktualizoaný dlouhodobý záměr pro rok 2014, ýroční zpráa ČVUT za rok 2012, další podklady yžádané AK, ybrané kalifikační práce spolu s posudky, ýsledkem obhajoby a souisející studijní dokumentací, zápisy z jednání ědecké rady MÚVS, studijní a zkušební řád MÚVS, poznatky získané náštěou na MÚVS dne 15. kětna 2014, informace přístupné nebo pro činnost účeloé praconí skupiny zpřístupněné na weboých stránkách MÚVS, dodatečné podklady yžádané ÚPS na náštěě MÚVS. Náštěa účeloé praconí skupiny (dále jen ÚPS) na MÚVS se uskutečnila dne 15. kětna 2014 e složení Jana Geršloá, Josef Arlt, Jindřich Petruška, Sataa Rakoá, Jan Roda, Martina Vidlákoá (sekretariát AK) a František Moulis (SK RVŠ). Součástí náštěy byla diskuse se zástupci edení ústau a ysoké školy, dotazníkoé šetření a rozhoory se studenty, nahlédnutí do ybrané studijní eidence a kalifikačních prací a prohlídka prostor školy. AK konstatuje, že MÚVS ytořil při náštěě ÚPS elmi dobré praconí podmínky. Dokumentace k jednotliým oborům, kterou měla ÚPS k dispozici, je edena standardně, přehledně a ÚPS se nesetkala se žádnými nedostatky. Administratině je průběh studia i průběh obhajob eden elmi dobře, obhajoby probíhají před početně zastoupenými komisemi a dokumentace je pečliě edena. 1

2 1) Schopnost kritické reflexe ýoje na škole a schopnost přijímat adekátní opatření V podkladoém materiálu Dotazník pro hodnocení akreditoaných činností a zpracoání sebehodnotící zpráy byly uedeny podle předem dané struktury informace o fungoání MÚVS. Zpráa zůstáala řadě oblastí pouze roině šeobecných přehledů, roině ýuky popisoala pouze programy, aniž šla hlouběji do uskutečňoání studijních oborů. I když je uedeno, že roce 2012 byl zaeden systém nitřního hodnocení ústau (společně s fakultami ČVUT rámci projektu MŠMT IPN Kalita podle modelu Excelence EFQM), předložené zpráě zůstalo pouze u popisu průběhu nitřního hodnocení bez uedení aspoň dílčích konkrétních ýstupů. Jako sou silnou stránku MÚVS uádí zájem uchazečů o studium, jejichž počty přeyšují počet přijímaných studentů celoškolské programy doplňují a rozšiřují technické zdělání. MÚVS poažuje za sou slabou stránku personální zabezpečení. MÚVS ypisuje ýběroá řízení a pečuje o další zděláání akademických praconíků. I přesto, že podle zpráy MÚVS posledních letech ěnoal posílení pedagogického sboru elkou pozornost, ke zlepšení situace oproti předchozím hodnocením nedošlo. Zpráa nezmiňuje další problém, na který byl MÚVS již několikrát upozorňoán realizaci ýzkumné činnosti souislosti s uskutečňoáním magisterských a doktorských studijních programů, která byla Akreditační komisí dlouhodobě hodnocena jako elmi slabá. Přesědčení edení MÚVS o tom, že činnost MÚVS neykazuje záažnější problémy, které bylo při hodnocení nímáno, zřejmě pramení z neukoteného postaení MÚVS rámci ČVUT. Jako ysokoškolský ústa MÚVS nemá postaení, které by suploalo práa a poinnosti fakulty zhledem k jednotliým studijním programům, které tomto případě spadají přímo pod ČVUT (rektorát). I s tím souisí to, že celkoé podkladoé materiály nerespektují zásady požadoané standardy AK a še je předestíráno s globálním pohledem bez specifik jednotliých oborů, na které se programy dělí. Jedním z předpokladů úspěšného fungoání pracoiště je zajištění kality a z tohoto procesu by měla instituce těžit. Práě absence kritické reflexe pracoiště delší časoé roině zřetelně yplýá z poznatků získaných rámci hodnocení AK. 2) Akreditoané studijní programy a zděláací činnost Na MÚVS pracují kromě studijního oddělení tři katedry katedra inženýrské pedagogiky, katedra managementu a katedra jazykoé ýuky, a také oddělení ýpočetní a didaktické techniky. Zaměstnanci kateder zajišťují lastní ýuku četně komunikace s yučujícími z partnerských fakult, ysokých škol a s odborníky z praxe, torbu rozrhu, zajištění ýukoých prostor, organizaci státních záěrečných zkoušek, zadáání diplomoých prací, torbu a změny doporučeném časoém plánu studia a podobně. ČVUT má akreditoané 2 bakalářské, 2 naazující magisterské a 2 doktorské studijní programy, na jejichž uskutečňoání se podílí MÚVS. Jedná se o bakalářský studijní program Ekonomika a management se studijními obory Personální management průmysloých podnicích a Řízení a ekonomika průmysloého podniku s dobou platnosti akreditace do a bakalářský studijní program Specializace pedagogice se studijními obory Učitelstí odborných předmětů a Učitelstí praktického yučoání a odborného ýciku s dobou 2

3 platnosti akreditace do Naazující magisterský studijní program Podnikání a komerční inženýrstí průmyslu se studijním oborem Podnikání a management průmyslu je akreditoán do a naazující magisterský studijní program Řízení rozojoých projektů se studijními obory Projektoé řízení inoací podniku a Řízení regionálních projektů má akreditaci do Dále se MÚVS jako součást ČVUT podílí na uskutečňoání doktorského studijního programu Kantitatiní metody ekonomii se studijním oborem Výpočtoá ekonomie a finance s dobou platnosti akreditace do (e spolupráci s Fakultou financí a účetnictí Vysoké školy ekonomické Praze) a doktorského studijního programu Historie techniky se studijním oborem Historie techniky akreditoaného do Studijní programy/obory 1 : Bakalářský studijní program Specializace pedagogice, obor: Učitelstí odborných předmětů Celkoý počet (od 08/09) (Sta ) formě: 21 kombinoané formě: 66 Tento studijní obor je možné absoloat souběžně s m studiem studijních programů uskutečňoaných na ČVUT, případně i po ukončení technicky zaměřeného magisterského studia na technických ysokých školách, i kombinoané formě studia. Bakalářský studijní program Specializace pedagogice, obor: Učitelstí praktického yučoání a odborného ýciku Celkoý počet (od 08/09) (Sta ) formě: 0 kombinoané formě: 106 Tento studijní obor je realizoán i kombinoané formě studia a je určen pro absolenty středních odborných škol s maturitou, kteří se chtějí kalifikoaně uplatnit jako učitel praktického yučoání nebo odborného ýciku (a naplní tak požadaek tz. pedagogické způsobilosti ). 1 Počty studentů podle jednotliých oborů jsou uáděny četně absolentů 2013/14, kteří měli prodlouženo studium o 1 semestr a absoloali lednu 2014 státní záěrečné zkoušky probíhají dakrát ročně. 3

4 V roce 2012 narhla AK u obou oborů studijního programu Specializace pedagogice omezení akreditace. Hlaním důodem bylo nedostatečné personální zabezpečení, které nedáalo perspektiy dalšího rozoje oboru, a publikační činnost pracoiště byla nedostatečná. V dubnu 2014 AK souhlasila se zrušením omezení akreditace, neboť bylo posíleno personální zabezpečení obou oborů (četně příslibu zrušení úazku na Sloensku a dalších habilitačních řízení pedagogů zajišťujících profilující předměty). ČVUT musí personální zabezpečení tohoto programu minimálně udržet, což je základní podmínkou existence pedagogicky orientoaného ysokoškolského zděláání na ČVUT. Je třeba proádět průběžnou analýzu stau pracoiště (četně analýzy souisející tůrčí a publikační činnosti) a praidelně ji yhodnocoat. Bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor: Personální management průmysloých podnicích Celkoý počet (od 09/10) (Sta ) formě: 342 kombinoané formě: 0 Bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor: Řízení a ekonomika průmysloého podniku Celkoý počet (od 08/09) (Sta ) formě: 312 kombinoané formě: 0 Studijní program Ekonomika a management s oběma obory je uskutečňoán jako celoškolský rámci ČVUT a na jejich realizaci se podílí také akademičtí praconíci z fakult ČVUT. V obou oborech došlo postupně ke změnám, které ycházely z potřeb praxe, a obory byly inooány souladu s ýojem aktuálních poznatků. U kombinoané formy studia odpoídají charakteristiky i studijní opory nárokům předepsaným pro tuto formu studia, pro jednotlié předměty jsou jasně ymezena hlaní témata, podmínky pro indiiduální formu studia a způsob kontroly prací i ýsledků studentů. 4

5 Naazující magisterský studijní program Podnikání a komerční inženýrstí průmyslu, obor: Podnikání a management průmyslu Celkoý počet (od 08/09) (Sta ) formě: 2 kombinoané formě: 157 Studijní program je realizoán e spolupráci s Vysokou školou ekonomickou Praze (VŠE). Od akreditace došlo k ýrazným změnám koncepci oboru: Dílčí státní záěrečné zkoušky po prním ročníku studia byly zrušeny, současné době je možno státní záěrečné zkoušky konat až po ukončení šech ostatních studijních poinností, konají se e stejný den ze šech okruhů i z obhajoby diplomoé práce. Byl doplněn státnicoý okruh Ekonomie, aby byl lépe naplněn profil absolenta. Dále byl zrušen doménoý systém a domény byly rozpuštěny na jednotlié předměty, systém je takto přehlednější a pro studenty i yučující jednodušší, je i administratině méně náročný. I když tomuto programu byla prodloužena platnost akreditace roce 2005 (podle zákona č. 552/2005, kterým se automaticky prodlužoala platnost akreditace některých magisterských studijních programů), tento zásah do struktury studia ýrazně zasahuje i do cílů studia a profilu absolenta. Obsah studijního programu je tořen předměty, které poskytují základní obecné znalosti některých disciplín (např. do 1. semestru ýuky byly zařazeny předměty Mikroekonomie a Makroekonomie a předeším předměty Management základy, Podnikoá ekonomika základy a Marketing základy ). Znalost základů disciplín si šak student musí přinést již z bakalářského studia, cílem magisterského programu je hlubší odborná specializace. Vedení VŠE předpokládá, že již spolupráci při uskutečňoání tohoto studijního programu nebude dále rozíjet. Naazující magisterský studijní program Řízení rozojoých projektů, obor: Projektoé řízení inoací podniku Celkoý počet (od 08/09) (Sta ) 5 formě: 73 kombinoané formě: 0 Naazující magisterský studijní program Řízení rozojoých projektů, obor: Řízení regionálních projektů Celkoý počet (od 08/09) (Sta ) formě: 59 kombinoané formě: 0

6 Studijní program Řízení rozojoých projektů je realizoán jako celoškolský se zastoupením yučujících z fakult ČVUT. Obor Projektoé řízení inoací podniku je kombinací a propojením základních technicky orientoaných znalostí a doedností s doednostmi ekonomického choání při řízení podnicích. Struktura předmětů této koncepci odpoídá, byť je kladen nižší důraz na matematické a statistické metody, které jsou poinné části studia zastoupeny pouze jedním předmětem Ekonomická statistika. Obor Řízení regionálních projektů je zaměřen na koncepční plánoání a řízení projektů regionálního rozoje s yužitím fondů EU. Struktura oboru odpoídá cílům oboru i profilu absolenta. Problémem obou oborů je personální zabezpečení a slabá úroeň souisející odborné činnosti s yučoanými předměty. Doktorský studijní program Historie techniky, obor: Historie techniky Celkoý počet (od 12/13) 5 0 (Sta ) 6 formě: 0 kombinoané formě: 4 Studijní program byl hodnocen AK dubnu 2012 spolu s ostatními doktorskými studijními programy ČVUT. Protože studium té době probíhalo tepre krátce a s minimálním počtem studentů, nebylo možné hodnotit průběh a ýsledky studia. Obor Historie techniky je celoškolským projektem s ýrazně interdisciplinárním charakterem, který e sé struktuře odpoídá pojetí a cílům studia i profilu absolenta. Doktorský studijní program Kantitatiní metody ekonomii, obor: Výpočtoá ekonomie a finance (spolu s VŠE) Celkoý počet (od 11/12) 5 0 (Sta ) formě: 3 kombinoané formě: 2 Studijní program s oborem Výpočtoá ekonomie a finance znikl na základě smluní spolupráce s VŠE. Akreditaci získal roce V dubnu 2012 byl hodnocen AK spolu s ostatními doktorskými studijními programy ČVUT. V hodnotící zpráě AK konstatoala koncepční i odborné problémy při realizaci tohoto studijního programu. Podle záěrů z hodnocení mělo ČVUT ytořit koncepci rozoje doktorského studia s ohledem na personální možnosti, které obě školy hodlají poskytnout k zajištění studia. Přesědčit o zájemné spolupráci získáním společných projektů oblastech blízkých oboru studia. Z následných dokumentů předložených ČVUT šak ýraznější posun, který by signalizoal znik plnohodnotného doktorského studijního programu s jasnou koncepcí, profiloanou ědní školou a ýzkumným zázemím, nenastal. Spojením ČVUT a VŠE ani tomto případě

7 nezniklo ýzkumné a zděláací prostředí, které by pro studijní programy ytářelo kalitatině lepší podmínky, než jaké jsou schopny zajistit příslušné školy samostatně. 3) Personální zabezpečení Garance studijních programů a oborů Garance studijních oborů programu Specializace pedagogice zajišťují yučující souladu se standardy AK pro studijní programy. Situace ekonomicky zaměřených studijních programech je méně uspokojiá: u bakalářského oboru Personální management průmysloých podnicích je garantem sociolog, a zároeň je garantem obsahoě jiného naazujícího magisterského oboru Řízení regionálních projektů (kde yučuje předměty Sociální kompetence projektoého řízení a DP). U dou dalších koncepčně rozdílných oborů je totožný garant bakalářský Řízení a ekonomika podniku a naazující magisterský Projektoé řízení inoací podniku. Garant odpoídá sým zaměřením oborům, yučuje předmětech společného základu, nicméně je kmenoým zaměstnancem Fakulty strojní ČVUT. Naazující magisterský obor Podnikání a management průmyslu garantuje kmenoý zaměstnanec VŠE: byť jde o obor obou škol, takto pojatá garance není možná. Tento garant nesplňuje požadaek pro garanci oboru, tedy že garant musí být akademickým praconíkem příslušné ysoké školy s uzařeným praconím poměrem rozsahu plného úazku. U zapojení yučujících z VŠE je nejasné, zda mají da plné úazky na VŠE a ČVUT. Garance doktorského studijního oboru Výpočtoá ekonomie a finance neodpoídá standardům AK pro studijní programy, protože garant má poloiční úazek na VŠE a plný úazek AV ČR garant tak není akademickým praconíkem příslušné ysoké školy ani její součásti s uzařeným praconím poměrem rozsahu plného úazku. Garance doktorského studijního programu/oboru Historie techniky je edena z Fakulty elektrotechnické. Odbornými předpoklady odpoídá požadakům podle standardů AK pro studijní programy. Studijní programy/obory z hlediska personálního zabezpečení Bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor: Personální management průmysloých podnicích Bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor: Řízení a ekonomika průmysloého podniku Personální zabezpečení tohoto studijního programu se dlouhodobě potýká s problémem jisté rozdrobenosti, která ukazuje na to, že ČVUT postrádá jasnou koncepci, jak by měly být celoškolské studijní programy zabezpečeny a jaký měl být jejich další rozoj. Absence této koncepce způsobuje, že studijní programy na MÚVS postrádají konsolidoané pedagogické zázemí se stabilním prostředím lastních praconíků a určité míře slouží jako nadstaba k yučoacím poinnostem zaměstnanců fakult ČVUT. Bez jasné koncepce není možné budoat příslušné odborné pracoiště a spolu s ním rozíjet studijní program. Na nedostatky personálním zabezpečení studijního programu Ekonomika a management AK upozorňoala roce 2013 souislosti posouzením žádosti o prodloužení 7

8 platnosti akreditace (iz zápis AK 03/2013: obor Personální management průmysloých podnicích: AK konstatuje podle 85 odst. 1 zákona o ysokých školách nedostatky personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápray. AK požaduje listopadu 2013 předložit kontrolní zpráu o odstraňoání zjištěných nedostatků. Zdůodnění: Personální zabezpečení studijního oboru nedáá perspektiy dalšího rozoje studijního oboru, z 61 yučujících působí 22 yučujících pouze na dohodu, přičemž zajišťují i některé profilující studijní předměty z oblasti managementu, lidských zdrojů a psychologie, celkem 9 yučujících neykazuje za posledních pět let žádnou publikační činnost. Na pracoišti nepůsobí rozsahu plného úazku mladší yučující, kteří by byli habilitoáni, nebo se u nich dala habilitace očekáat nejbližších letech. Obor Řízení a ekonomika průmysloého podniku: AK konstatuje podle 85 odst. 1 zákona o ysokých školách nedostatky personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápray. AK požaduje listopadu 2013 předložit kontrolní zpráu o odstraňoání zjištěných nedostatků. Zdůodnění: Personální zabezpečení studijního oboru nedáá perspektiy dalšího rozoje studijního oboru, z 61 yučujících působí 22 yučujících pouze na dohodu, přičemž zajišťují i některé profilující studijní předměty z oblasti managementu, lidských zdrojů a psychologie, celkem 9 yučujících neykazuje za posledních pět let žádnou publikační činnost. Na pracoišti nepůsobí rozsahu plného úazku mladší yučující, kteří by byli habilitoáni, nebo se u nich dala habilitace očekáat nejbližších letech. ) Ukazuje se, že hlaní problémy stále přetráají. Studijní program je zajišťoán elkým množstím pedagogů na dohodu či částečný úazek, někteří nemají adekátní odbornou činnost. Bakalářský studijní program Specializace pedagogice, obor: Učitelstí odborných předmětů Bakalářský studijní program Specializace pedagogice, obor: Učitelstí praktického yučoání a odborného ýciku Posílení personálního zabezpečení lze nímat jako pozitiní je, který umožňuje, aby ČVUT dále uskutečňoala pedagogicky zaměřený studijní program. Je šak třeba nadále zlepšoat předeším ěkoou a kalifikační strukturu akademických praconíků. S tím souisí nutnost zapojení těchto odborníků do širší akademické konkurence dalších renomoaných pracoišť České republice s cílem kalitních publikačních ýstupů (kalitu odborné souisející činnosti nelze prokazoat konferenčními sborníky nebo články Učitelských noinách, které jsou sice pro pedagogickou obec důležité, nicméně ýzkumný charakter nemají). Naazující magisterský studijní program Podnikání a komerční inženýrstí průmyslu, obor: Podnikání a management průmyslu Na personálním zabezpečení se podílí zaměstnanci VŠE (předeším z Fakulty podnikohospodářské, dále z Fakulty financí a účetnictí a Fakulty mezinárodních ztahů). Stejně jako předchozí programy i tento magisterský program je zajišťoán bez hlubšího ukotení na MÚVS. Klíčoé předměty Mikroekonomie a Makroekonomie zabezpečuje yučující na dohodu. Netradiční je, aby pokračoání týchž předmětů ( Management základy, 8

9 Podnikoá ekonomika základy a Marketing základy ) yučoali rozdílní akademičtí praconíci. U řady yučujících z VŠE se jedná o doktorandy. I zde je nutné konstatoat, že publikační ýstupy řady akademických praconíků profilujících poinných předmětů se ětšinou omezují jen na skripta a statě ze sborníků, dokonce jsou uáděny posudky jako nejdůležitější publikační a tůrčí činnost. Je také aroné, že yučující nepublikují k přednášeným předmětům (např. Marketing základy; Personální řízení; Management 2) nebo nepublikují ůbec (Řízení změnoých projektů). Pouze třetina předmětů je přednášena habilitoanými praconíky. U tohoto oboru na MÚVS neexistuje jádro dostatečně kalifikoaných akademických praconíků s odpoídající odbornou a publikační činností, stejně tak absentuje ědecká, ýzkumná a ýojoá činnost oblasti ztahující se k uedenému magisterskému studijnímu oboru (chybí externí ýzkumné projekty, které se k oboru ztahují a na kterých by se měli podílet studenti). Naazující magisterský studijní program Řízení rozojoých projektů, obor: Projektoé řízení inoací podniku Naazující magisterský studijní program Řízení rozojoých projektů, obor: Řízení regionálních projektů Stejně jako u obou oborů bakalářském studijním programu (iz ýše), i pro oba obory magisterského studijního programu Řízení rozojoých projektů AK na sém zasedání černu 2013 konstatoala podle 85 odst. 1 zákona o ysokých školách nedostatky personálním zabezpečení studijního oboru a požadoala zjednání nápray. (Ve zdůodnění u oboru Projektoé řízení inoací podniku se uádí, že Personální zabezpečení studijního oboru nedáá perspektiy dalšího rozoje studijního oboru, yučující profilujících předmětů (např. Ekonomie, Strategický management apod.) působí na pracoišti pouze na dohodu, další profilující předměty zajišťují yučující, kteří nemají publikační činnost oblasti těchto předmětů, případně jejich publikační činnost je neodpoídající (pouze příspěky z konferencí na ČVUT Praze). Ve zdůodnění u oboru Řízení regionálních projektů se uádí, že personální zabezpečení studijního oboru nedáá perspektiy dalšího rozoje studijního oboru, profilující předměty zajišťují yučující pouze na dohodu. Z odborných asistentů, kteří se podílejí na zajištění odborných předmětů, nepůsobí na pracoišti ani jeden rozsahu plného úazku. U narhoaného garanta studijního oboru nebyla uedena za posledních pět let žádná publikační činnost. V kontrolní zpráě, kterou mělo pracoiště předložit do konce listopadu 2013, mělo být patrné zlepšení. V ní se uádí, že došlo ke změnám garanci profilujících předmětů (např. u předmětu Ekonomie přibyl docent, habilitoaný r oboru Strojní inženýrstí, který má dále garantoat předměty Účetnictí a účetní standardy a Vybrané manažerské nástroje k účetnictí publikoal pouze studijní pomůcku, k Ekonomii zcela bez publikací; pro předmět Strategický marketing byl ueden noý garant z FEL ČVUT). V programu je zařazeno 16 předmětů společného základu (předmětů programu), z nichž 12 yučují zaměstnanci MÚVS ČVUT a 4 zaměstnanci externí. U oboru Projektoé řízení inoací podniku yučují šech 7 poinných oboroých předmětů orientoaných na projektoé řízení zaměstnanci Fakulty strojní ČVUT. Výměnou některých yučujících nedošlo ke zlepšení personální situace ani jednom z obou studijních oborů. 9

10 Doktorský studijní program Historie techniky, obor: Historie techniky Personální zabezpečení tohoto programu je zajišťoáno praconíky z fakult ČVUT zejména Fakultou elektrotechnickou (z uáděných 7 praconíků 3, z nich také garantka oboru ede tři ze čtyř současných doktorandů), Fakultou architektury (1), Fakultou dopray (1), Fakultou staební (1), za MÚVS je uáděn 1 yučující jazyka. Externě spolupracují 4 akademičtí praconíci zastoupena je Unierzita Karloa Praze, Masarykoa unierzita a Národní galerie. Kalitatině je obor zajištěn elmi dobře jak ýstupy jednotliých pedagogů, tak také ýzkumnými granty. Problémem je absence domácího pracoiště, protože šichni yučující jsou z jiných pracoišť ČVUT i odjinud, a stejně jako u dalších oborů je problémem ytoření odpoídajícího zázemí programu. Doktorský studijní program Kantitatiní metody ekonomii, obor: Výpočtoá ekonomie a finance (spolu s VŠE) Na personálním zabezpečení doktorského studijního programu participují předeším praconíci VŠE (3), ČVUT (3) a externí praconíci z Ústau teorie informace a automatizace AV ČR (UTIA) a Západočeské unierzity Plzni. Prozatím je přijato pouze 5 studentů u 4 z nich je šak jako školitel ueden externí školitel z UTIA. I když VŠE deklaruje zájem o další uskutečňoání tohoto studijního programu pro absolenty VŠE (předeším absolenty oboru Finanční inženýrstí), personální zajištění oboru ze strany ČVUT je e sronání s VŠE nedostatečné. Také se oproti úmyslu z roku 2010 nepodařilo obě pracoiště či pedagogy spojit žádostech o společné ýzkumné projekty. Uáděné ýzkumné projekty, jejichž nositelem je MÚVS, jsou granty ředitele MÚVS a obsahoě nesouisí s doktorským programem Kantitatiní metody ekonomii; rozojoé projekty a projekty strukturálních fondů jsou íce zaměřeny např. na zkalitnění ýuky. Uáděno je také íce projektů Studentské grantoé agentury ČVUT, které by měly spíše být doplněním, nikoli jediným ědecko-ýzkumným úkolem, na kterém studenti participují rámci sého studia. Celkoě je personální zabezpečení oborů realizoaných na MÚVS ážným a dlouhodobě neřešeným problémem. V doplněných informacích MÚVS uádí, že se chystají dě habilitace na Unierzitě Konstantina Filozofa Nitře ( oboru Odboroá didaktika) a na Unierzitě Mateja Bela Banské Bystrici ( oboru Pedagogika); tři akademičtí praconíci MÚVS studují doktorském studiu oborech Management, Sociální psychologie a Ekonomika a řízení e staebnictí. Vzhledem k celkoé situaci je to zcela nedostatečné. 4) Tůrčí, odborná a ýzkumná činnost Výzkumná a tůrčí činnost realizoaná na pracoišti ysoké školy úzce souisí s kalitou ysokoškolských studijních programů. Její existence a odpoídající kalita je předpokladem pro magisterské studijní programy a doktorské studijní programy, jichž je zcela nezbytnou a přirozenou součástí. MÚVS uádí, že řeší předeším granty souislosti s uskutečňoáním doktorských studijních programů. U oboru Výpočtoá ekonomie a finance se jedná zejména o granty VŠE, za ČVUT je uáděn grant TAČR Centrum aplikoané kybernetiky 3. (V podkladoých materiálech je ueden grant GAČR DYME - Dynamické modely ekonomii. Projekt DYME šak není řešen na MÚVS ani na Fakultě financí a účetnictí VŠE, řešitelem je Fakulta informatiky a statistiky VŠE, která s MÚVS nespolupracuje.) 10

11 Další projekty jsou zaměřeny na rozoj a zkalitňoání studijních programů, nikoli na ýzkum. Podané a neschálené projekty GAČR se týkají ýhradně otázek zděláání, pedagogického procesu a školstí. Přehled publikační a tůrčí činnosti akademických praconíků působících e studijních programech, který MÚVS přiložil (Příloha 3), klade předeším pro edení MÚVS důležitou otázku ujasnění si, co je kalitní publikační ýstup akademického praconíka. Nejíce se yskytují články e sbornících (předeším z proenience ČVUT), nechybí ale i noinoé články, skripta či studijní opory, dokonce posudky z časopisů. Samozřejmě jsou některé ýstupy důležité pro akademickou půdu (dokonce jsou důležité i popularizační ýstupy), nicméně předeším pro yšší stupeň studijních oborů je kalitně publikující yučující zárukou kalitních budoucích doktorandů či doktorandů stáajících. MÚVS nedisponuje dostatečným ědecko-ýzkumným zázemím pro uskutečňoané studijní programy, předeším magisterských studijních programech a doktorském studijním programu společném s VŠE. Kromě toho při přípraě podkladů pro toto hodnocení MÚVS neěnoalo dostatečnou pozornost práě kalitě ybraných ýstupů sých akademických praconíků. Kladným aspektem činnosti MÚVS je úzká spolupráce nejen s ostatními fakultami ČVUT (bez ní by nebylo možné realizoat podstatě šechny studijní programy), ale s dalšími ysokými školami a institucemi. Jde předeším o fakulty VŠE, Západočeskou unierzitu Plzni, AV ČR a další instituce. Ve spolupráci se zahraničím má MÚVS se Sloenskem smlouy o spolupráci a ERASMUS pro studenty s Trenčínskou unierzitou A. Dubčeka, Dubnickým technologickým institutem. V náaznosti na projekt mobility SMOG uádí MÚVS spolupráci s australskými unierzitami ( Sustainable Management for Organisations, Business and Goernment), projekt EU-AU programu ICI Education Cooperation Programme, MÚVS je také partnerem dalších projektů ČVUT Praze (uádí Uniersità di Bologna, Uniersity of Salford, Uniersity of Sydney, Curtin Uniersity of Technology, Perth a Uniersity of South Australia, Adelaide). 5) Studenti a podmínky jejich studia MÚVS sídlí blízkosti centrálního areálu ČVUT. Knihona MÚVS je umístěna Národní technické knihoně. Dostupnost elektronických zdrojů a databází je zajišťoána přes přístup poskytoaný ČVUT. Zásady studia je možné poažoat za standardní, přijímací řízení je upraeno samostatným předpisem. Podle informací MÚVS jsou studijní ýsledky (zápočty, klasifikoané zápočty a zkoušky) zapisoány yučujícími do indexů a do elektronického systému KOS (komponenta studium). Údaje obou systémech jsou kontroloány studijním oddělením u zápisů do jednotliých semestrů a při odezdání přihlášek k státním záěrečným zkouškám. Studijní oddělení řeší průběžně studijní záležitosti ydáá potrzení o studiu, organizuje zápisy studentů, kontroluje indexy, přijímá žádosti studentů, přijímá přihlášky ke studiu, yměřuje poplatky spojené se studiem. Po ukončení semestru termínech stanoených harmonogramem akademického roku, resp. časoým plánem ústau, referentka proede kontrolu splnění poinností zapsaného semestru a yznačí ji KOSu a indexu. K oěření spránosti zápisu indexu slouží podpisoé zory, které každý semestr yhotoují katedry. Další eidence studijních ýsledků po předmětech je edena formou katalogoých listů na katedrách. 11

12 Hodnocení studentů ÚPS se u příležitosti náštěy na MÚVS setkala se studenty. Při rozhooru s nimi se objeoaly názory na problémy s jazykoou ýukou (způsob psaní testů z jazyků formou promítání otázek, neodpoídající nároky e ztahu ke kreditoému ocenění, absence ucelených informací o ýuce jazyků a jejich ohodnocení apod.). Z ýsledků dotazníkoého šetření (1. ročník naazujícího magisterského studia a 2. ročník bakalářského studia) yplýá, že ětšina studentů studuje od počátku na MÚVS, kalita studia je ětšinou podle jejich očekáání. Vyučující jsou e ýuce podle plánu, k odpadání ýuky nedochází pokud ano, je ždy nahrazena. U studentů magisterského studia se projeila nespokojenost s nabídkou olitelných předmětů jejich olba je také omezena. S administratiní organizací jsou přeážně pozitiní zkušenosti, ýtky se objeily souislosti se zadááním bakalářských a diplomoých prací, pozdním zeřejňoáním rozrhů (a způsobem jeho torby) a omezenými úředními hodinami studijního oddělení (problémy s komunikací se studijním oddělením zazněly odpoědích dotazníku ícekrát). Objeil se také názor, že protože MÚVS není fakultou, je poažoán za podřadnou součást ČVUT. Z pozitiních hodnotících názorů lze uést předeším zpraidla střícný přístup MÚVS k řešení problémů studentů a dobrá komunikace. To se projeuje nejen komunikací z hlediska organizační stránky studia, tak také komunikací s pedagogy ždy lze konzultoat minimálně elektronicky, případně elektronicky lze domluit konzultace osobní. Studenti také kladně hodnotí fakt, že mají možnost olit olitelné předměty z jiných fakult. Kalifikační práce V rámci náštěy ÚPS se její členoé seznámili s náhodně ybranými pracemi, které byly předem od MÚVS yžádány k fyzickému prohlédnutí. U značného počtu prací chyběl poznámkoý aparát, úod práce neměl standardní strukturu (cíl práce, metoda zpracoání, rozbor zdrojů). Zejména cíl práce by u kalifikačních prací neměl chybět. V pedagogicky zaměřeném studijním programu několik prací patřilo do kategorie Tematizoané studie (yužití PC, Facebooku atd.) není jasné, pro jaký stupeň ýuky je práce určena; přeažoala sociologická nebo sociologizující témata sta toho či onoho na zolené škole, dotazníky a deskripce ýsledků, kde chyběly analýza a záěry. U témat záěrečných prací oborů ekonomického zaměření ÚPS konstatuje tři základní problémy: názy některých prací jsou příliš obecné, bez konkretizace jejich zaměření (Výběroé řízení s prky Assessment Centra; Změny zaměstnaneckých ýhod současnosti; Torba marketingoého plánu; Marketingoý plán; Komunikace podniku; Soboda práci; Diersity management apod.) Některé názy prací jsou oboroě nehodné (Jak dosáhnout ětší motiace a spokojenosti zaměstnanců; Efektiita náboru zaměstnanců pomocí assessment centra s. personálním oddělením; Marketing firmy jeho torba, rozoj, upgrade; Využití paměti flash USB e ýuce; Management jako systém řízení; Psychologická analýza Facebooku) nebo neodpoídají zaměření oboru, jako např.: Analýza a popis klíčoých dobroolnických rolí organizaci Junák, Personalistika e zdraotnictí: přijímání zdraotních sester USA a ČR ( oboru Personální management průmysloých podnicích), Ekonomické zhodnocení přeozu palia zduchem, takzaný fueltanking, Inestiční zlato a jeho prodej retailoým klientům ( oboru Řízení a ekonomika průmysloém podniku), Programoání mikroprocesorů, Začínáme s projektoáním ( oboru Učitelstí odborných 12

13 předmětů), Znalostní systém obce, Ekonomické ztahy České republiky a Japonska ( oboru Podnikání a management průmyslu). Uedené nedostatky se neodrážejí posudcích oponentů. Bakalářské a diplomoé práce studentů MÚVS jsou umístěny Ústřední knihoně ČVUT tištěné podobě, katalog prací je k dispozici na 0&local_base=skp, posudky prací jsou uloženy spolu s protokoly ze státních záěrečných zkoušek. Přístup k pracím je možné zajistit po předchozí domluě s odpoědnými praconíky Ústřední knihony ČVUT a přístup k posudkům, záznamům o obhajobě a ýsledkům obhajoby je na studijním oddělení MÚVS. Záěry MÚVS byl založen s cílem postupného upeňoání ýuky, která by ostatní fakulty ČVUT obohacoala a doplňoala bakalářském studiu o základy pedagogiky ( rámci souběžného studia či doplnění pedagogických kompetencí absolentů technických oborů) a celém spektru bakalářských, naazujících magisterských a doktorských oborů o širší zázemí ekonomických disciplín. Tato půodní myšlenka měla sé opodstatnění, nicméně předpoklady pro rozoj studijních programů uskutečňoaných touto organizační formou se nenaplnily. To se mimo jiné projeuje roině personálního zabezpečení (na tento problém upozorňoala AK již souislosti s reakreditacemi jednotliých studijních programů) a roině ědeckoýzkumného zázemí pro magisterské a doktorské studium. Některé fakulty ČVUT se již od myšlenky centrálního pěstoání ekonomických disciplín odklonily a začaly ytářet lastní ekonomicky zaměřené studijní programy nebo obory (Fakulta dopraní např. Management a ekonomika dopray a telekomunikací; Fakulta elektrotechnická např. Ekonomika a řízení elektrotechniky; Fakulta informačních technologií např. Informační systémy a management; Fakulta staební např. Management a ekonomika e staebnictí či Řízení a ekonomika podniku). Tím se sým způsobem rozmělnila i půodní myšlenka. Pozitiním rysem šech oborů je jejich interdisciplinarita a oteření pro ostatní technické obory na ČVUT. Jejich organizační ukotení pod MÚVS, který má statut ysokoškolského ústau, není zcela jasné: studijní programy jsou uskutečňoány přímo pod ČVUT a úloha MÚVS zůstáá roině organizační. Personální zabezpečení šech studijních programů a oborů je dlouhodobě nejětší slabinou jak roině kalitatiního posunu stáajících akademických praconíků, tak předeším absenci mladších pedagogů, kteří by tořili jádro studijních oborů edených pod MÚVS. Věda a ýzkum souislosti s uskutečňoáním magisterských a doktorských programů prezentují činnost celé ČVUT a nejsou primárně spojeny se studijními programy MÚVS (pokud existují kalitnější ýstupy, jsou spojeny předeším s fakultami, které mají sá ekonomická pracoiště pro sé akreditoané programy ekonomického charakteru). Doporučení pro ysokou školu: 1. Vytořit noou koncepci činnosti MÚVS. Zážit jeho poslání (misi) a postaení rámci ČVUT s ohledem na realizaci zděláací a souisející ýzkumné činnosti. Zážit, zda některé studijní programy neuskutečňoat na fakultách, případně, zda zděláací činnost některých studijních programech neutlumit. 13

14 2. Zaést realistický systém nitřního hodnocení činností MÚVS, který poskytne potřebnou reflexi edení ústau a ČVUT. 3. Stabilizoat studijní programy po personální stránce. Vytořit konsolidoané a perspektiní pedagogické zázemí se stabilním prostředím lastních praconíků. 4. V souislosti s magisterskými a doktorskými programy rozíjet adekátní ýzkumnou činnost. Definoat ýzkumná témata a projekty. 5. V oblasti kalifikačních prací je zcela nezbytné ěnoat pozornost jak koncepci a ýběru témat, která budou bezezbytku odpoídat příslušným studijním oborům, tak také kalitě jejich zpracoání. Záěry k akreditacím: 1. AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu Kantitatiní metody ekonomii se studijním oborem Výpočtoá ekonomie a finance e spolupráci s Fakultou financí a účetnictí Vysoké školy ekonomické Praze na dobu platnosti 4 let. 2. AK současně shledala při uskutečňoání doktorského studijního programu Kantitatiní metody ekonomii se studijním oborem Výpočtoá ekonomie a finance e spolupráci s Fakultou financí a účetnictí Vysoké školy ekonomické Praze záažné nedostatky a souladu s 85 odst. 2 písm. a) zákona o ysokých školách narhuje omezení akreditace. Zdůodnění: Vědecko-ýzkumná činnost souisející se studijním programem je na MÚVS nedostatečná, řešitelem souisejících ýzkumných grantů je zejména Vysoká škola ekonomická Praze (VŠE). Účinnou spolupráci VŠE a MÚVS této oblasti se nepodařilo rozinout. Po personální stránce je studijní program zabezpečoán z elké části yučujícími z VŠE a externisty. Garant studijního programu neodpoídá standardům AK, protože není akademickým praconíkem příslušné ysoké školy ani její součásti s uzařeným praconím poměrem rozsahu plného úazku. 3. AK shledala uskutečňoání naazujícího magisterského studijního programu Podnikání a komerční inženýrstí průmyslu se studijním oborem Podnikání a management průmyslu záažné nedostatky a souladu s 85 odst. 2 písm. a) zákona o ysokých školách narhuje omezení akreditace. Zdůodnění: Na MÚVS není jádro dostatečně kalifikoaných akademických praconíků s odpoídající odbornou a publikační činností. Publikační činnost řady akademických praconíků profilujících poinných předmětů je nedostatečná a často se neztahuje k předmětům, které zajišťují. Pouze třetina poinných a poinně olitelných předmětů je yučoána habilitoanými praconíky. Garant studijního programu neodpoídá standardům AK, protože není akademickým praconíkem příslušné ysoké školy ani její součásti s uzařeným praconím poměrem rozsahu plného úazku. Na MÚVS se nerealizuje ýzkumná činnost souisející se studijním programem a neřeší se externí ýzkumné projekty oblasti ztahující se k uedenému studijnímu programu. 14

15 4. AK zjistila nedostatky při uskutečňoání bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijními obory Personální management průmysloých podnicích a Řízení a ekonomika průmysloého podniku a naazujícího magisterského studijního programu Řízení rozojoých projektů se studijními obory Projektoé řízení inoací podniku a Řízení regionálních projektů a požaduje souladu s 85 odst. 1 zákona o ysokých školách zjednat náprau. Zdůodnění: Garant studijního oboru Projektoé řízení inoací podniku je kmenoým zaměstnancem Fakulty strojní ČVUT. Ke zlepšení personálním zabezpečení obou oborů nedošlo; podíl yučujících profiloých předmětů, kteří jsou kmenoými praconíky jiné součásti ČVUT nebo externisty, je stále ysoký. V některých případech se publikační činnost yučujících neztahuje k předmětům, jež zajišťují. Výzkumná činnost pracoiště souisející se studijním programem je nedostatečná. Kontrola plnění záěrů a doporučení: AK požaduje předložit černu 2015 kontrolní zpráu o plnění záěrů a doporučení a o proedených změnách. 15

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2013 ve dnech 4. 6. února, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm.

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o. duben 2015 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 5/2014 ve dnech 1. 3. prosince

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Dovednosti absolventů pro 21. století

Dovednosti absolventů pro 21. století IBM Doednosti absolentů pro 21. století Jan Louda Uniersity Relations jan_louda@cz.ibm.com +420 737 264 443 IT 21. Století noé paradigma IT 21. Století noé paradigma IT dodáá systémy a byznys se musí prizpůsobit

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni únor 2015 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2014 ve dnech 16. 18. června 2014,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích listopad 2010 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21. 23.

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Policejní akademie České republiky v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Policejní akademie České republiky v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení Policejní akademie České republiky v Praze červen 2015 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2014 ve dnech 15. 17. září 2014, že bude

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. červen 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 5/2013

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12.

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12. DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Babice, 2. 12. 2011 Varianty (kol.) 21. století. sborník k setkání zástupců škol, neziskoých

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci červen 2014 Úvod: Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 25.

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s

Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále také AK) rozhodla na svém zasedání 1/2011, které se konalo 1. 2. února 2011,

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č.

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity duben 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 12. 14. dubna 2010, že bude v souladu

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy Karla Engliše, a. s. únor 2014

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy Karla Engliše, a. s. únor 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy Karla Engliše, a. s. únor 2014 1. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 2/2013, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b?

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b? AKCIE ČR PŘEHLED DOPORUČENÍ Akcie ČR - doporučení PX index zpět d 1000b? 11. února 2015 Úod roku přinesl pražské burze zisky finčním titulům, předeším akciím Komerční banky, ale i diidendoým stálicím jakými

Více

S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014

S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014 Brnenske odarny a kanalizace, a.s. Hbesoa 254/16, 657 33 Brno IC: 46347275 subjekt zapsany obchodnim rejstriku Krajskeho soudu Brne, oddil B, lozka 783 S t a n o y spolecnosti ze dne 23.5.2014 Noe uplne

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni leden 2010 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 6. 8. dubna 2009 v Hejnicích,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Od března 2010 do srpna 2012 byl na VŠRR realizován projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32599 Inovace bakalářského

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více