NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/ NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z 32

2 OBSAH ZÁSAD PRO ŽADATELE 1. Základní informace o podprogramu Úvod Cílové skupiny Vymezení příjemců dotace Podporované oblasti Forma a výše dotace, finanční rozsah akce Podpora de minimis Doba a místo realizace akce Uznatelné výdaje Žádost o poskytnutí dotace a harmonogram výzvy Náležitosti Žádosti o poskytnutí dotace Termín, místo a způsob předání žádosti Konzultace Hodnocení a výběr akcí Hodnocení předložených akcí Hodnotící kriteria akce Komplexnost realizované akce její reálnost; popis realizovaných aktivit (včetně marketingu) zaměřených na splnění cílů vybrané oblasti Výběr akcí Rozhodné dokumenty a financování akce Registrace akce Rozhodnutí o poskytnutí dotace Čerpání dotace Financování dotované akce Výběrová řízení Předmět zakázky Postup zadávání zakázky Kontrola Průběžná zpráva o realizaci akce/závěrečné vyhodnocení akce Průběžná zpráva o realizaci akce Závěrečné vyhodnocení akce Změny v rozpočtu a změny závazných parametrů schválené akce Publicita Účast v dalších programech Sankce za nedodržení podmínek podprogramu Povinné přílohy k Žádosti Povinné přílohy první vlna Povinné přílohy druhá vlna Seznam povinných příloh Parametry akcí k dosažení plánovaných parametrů Programu NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2 z 32

3 1. Základní informace o podprogramu 1.1 Úvod Cílem těchto Zásad pro žadatele je poskytnout žadatelům, kteří budou žádat o podporu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu (dále jen Program ), podprogramu Cestování dostupné všem, dostatek potřebných informací o podmínkách, postupech a procesech souvisejících se správným zpracováním žádosti a realizací podpořené akce. Informace obsažené v Zásadách pro žadatele jsou pro předkladatele žádostí závazné. Tyto Zásady platí pro 1. výzvu. Pro případná další kola výzev mohou být aktualizovány. 1.2 Cíl podprogramu Cestování dostupné všem o zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s aktuální ekonomickou situací ČR; o podpora tvorby nových produktů domácího cestovního ruchu s cílem snížení sezónnosti cestovního ruchu a vytvoření podmínek pro zajištění pracovních míst v podnicích cestovního ruchu po dobu celého kalendářního roku; o začlenění nových cílových skupin do aktivit cestovního ruchu, s upřednostněním těch cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná; o vytvoření ekonomických podmínek pro rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, pro vybudování nebo rekonstrukci odpočívadel a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras; o zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu v souladu s ekologicky šetrnými formami cestovního ruchu pro všechny. 1.3 Cílové skupiny V rámci podprogramu budou upřednostňovány ty akce, jež budou zaměřené na níže uvedené cílové skupiny. Akce zaměřená na tyto cílové skupiny bude při hodnocení akce bodově zvýhodněna. děti (do 15 let); rodiny s dětmi; zdravotně handicapovaní s handicapem mobility, se senzorickým handicapem (se ztrátou nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním handicapem, lidé s jiným typem handicapu (s alergiemi, diabetem, respiračními problémy apod.); senioři (osoby starší 60 let). Akce může být zaměřena na jednu nebo více výše uvedených cílových skupin. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 3 z 32

4 1.4 Vymezení příjemců dotace Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky: Právnická 1 (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost 2 dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu. Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele. Příjemce dotace musí: nakládat s prostředky určenými na realizaci akce hospodárně, účelně a efektivně. (Hospodárností se rozumí takové použití prostředků, které zajistí realizaci akce s co nejnižším vynaložením prostředků při dodržení odpovídající kvality; efektivností takové použití prostředků, které zajistí co nejvyšší přínos (rozsah, kvalitu apod.) ve srovnání s objemem prostředků, který byl použit, a účelností se rozumí takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů.); mít vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám. Za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Celní správě. Za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení. Posečkání státního rozpočtu, zdravotních pojišťoven nebo státního fondu s úhradou dlužních závazků vůči státu nebo jinou dohodu o úhradě dlužných částek vůči těmto institucím nelze považovat za vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům; mít výsledek hospodaření za poslední dvě uzavřená účetní období kladný tzn. musí mít kladný výsledek hospodaření v každém jednotlivém účetním období. Vést o uznatelných i neuznatelných výdajích akce oddělenou účetní evidenci, evidence musí být uchovávána po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace; účetní doklady musí obsahovat veškeré náležitosti dle platného zákona o účetnictví; mít vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací akce; mít oprávnění k podnikatelské činnosti vztahující se k předmětu akce nebo s akcí související; postupovat při realizaci akce v souladu se zákony a ostatními právními předpisy; provést výběr dodavatele dle kapitoly č. 5 těchto Zásad pro žadatele; mít sídlo na území ČR. Příjemce dotace nesmí žádat o dotaci, pokud ke dni žádosti: je na jeho majetek vyhlášeno insolvenční řízení; je mu povoleno vyrovnání s věřiteli; byl mu zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku; je proti jeho majetku veden výkon rozhodnutí nebo je v úpadku. 1 obchodní společnosti dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 2 znaky podnikatelské činnosti 2 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4 z 32

5 Majetek pořízený z poskytnuté dotace (dlouhodobý majetek 3 - hmotný a nehmotný): nesmí být po dobu 3 let ode dne ukončení realizace akce zastaven (včetně bankovní záruky), převeden na jiného majitele nebo použit na jiné účely nesouvisející přímo s předkládanou akcí; musí být ve vlastnictví příjemce dotace, který jej zahrne v rámci vedení účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů); musí být pojištěn a pojistné plnění ve výši poskytnuté dotace vinkulováno 4 ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) po dobu 3 let od ukončení realizace akce. Doplňující ustanovení příjemce dotace nesmí do akce zahrnout majetek včetně pozemků a nemovitostí, který je již předmětem zástavy (včetně bankovní záruky); v průběhu jednoho kola výzvy v daném roce lze každému žadateli poskytnout dotaci pouze na jednu akci; dotace je nepřevoditelná mezi subjekty; dotace nemůže být poskytnuta na akci, která již byla započata nebo dokončena před dnem přijetí žádosti v podatelně MMR. 1.5 Podporované oblasti Důležitým faktorem při zpracování žádosti je vzájemný soulad cílů akce s cíli podprogramu. Součástí procesu hodnocení akce bude mimo jiné i posouzení souladu předložené akce s podporovanými oblastmi/aktivitami. Pokud při hodnocení bude zjištěn nesoulad mezi podporovanými oblastmi/aktivitami a předloženým záměrem akce, žádost nepostoupí do další fáze hodnocení a bude vyřazena. Výstup akce musí být samostatně provozuschopný, funkční celek. 1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras 5 pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. V této oblasti jsou podporovány aktivity zaměřené na dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu: výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras, vč. doprovodné infrastruktury v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro skateboarding, kolečkové a in-line brusle apod.); pořízení a umístění informačních stojanů a značek; vybudování/vybavení/rekonstrukce centra služeb pro turisty (cykloservis, půjčovna sportovních potřeb); 3 popř.: Drobný nehmotný a hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej bude účtovat na účtech dlouhodobého majetku. 4 O devinkulaci je nutno požádat správce Programu. 5 Vhodné v blízkosti zařízení s certifikací Cyklisté vítáni. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 5 z 32

6 výstavba sociálního zařízení (WC - min. 1 bezbariérové pevné i mobilní, sprcha) u odpočívadel, u parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace, ubytování); dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras o dětské koutky, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů atd. Podmínky k vybraným aktivitám: Odpočívadlo zařízení vystavěné podél značených turistických tras, umožňující krátkodobý odpočinek turistům během cesty (např. dřevěný stůl se dvěma lavicemi) ne/zastřešené, s/bez občerstvení, s/bez sociálního zařízení. Centrum služeb 6 zařízení pro poskytování služeb turistům, musí být umístěno poblíž atraktivity cestovního ruchu, parkovišť pro značené trasy nebo ve vzdálenosti max. 500 m od pěší, naučné, cyklotrasy nebo dálkové mezinárodní trasy. Informační panely, stojany a značky pořízení informačních stojanů (mapa značené trasy, informace o atraktivitách v okolí apod.) umístěných u odpočívadel nebo občerstvení či hygienických zázemí, dále je sem možné zahrnout např. opravu značení značených tras, pořízení značek odkazujících na odpočívadlo, občerstvení, nebo veřejné sociální zařízení pořízené v rámci Programu. V případě výstavby/rekonstrukce hygienického zařízení musí být vytvořeno minimálně jedno sociální zařízení (WC, sprcha) sloužící pro handicapované turisty. Vybudované hygienické zařízení musí být veřejně přístupné (oddělený vstup od vstupu do ubytovacího/stravovacího zařízení), otevřené denně minimálně mezi 9 18 hodinou (dle charakteru sezóny). Hygienické zařízení musí být umístěno poblíž atraktivity cestovního ruchu, parkovišť pro značené trasy nebo ve vzdálenosti max. 500 m od pěší, naučné, cyklotrasy nebo dálkové mezinárodní trasy. Žadatel se zavazuje udržovat vybudované sociální zařízení v provozuschopném stavu a udržovat čistotu. Poznámka: z dotace nemohou být pořizovány použité věci. Poznámka: akce může být zaměřena na jednu nebo na kombinaci více podporovaných aktivit. Marketing (propagace) vytvořeného produktu cestovního ruchu výdaje na marketing musí tvořit minimálně 5 % a maximálně 10 % celkových uznatelných výdajů akce. prezentace projektu formou webu a online propagace, účast na veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, vydání letáků, brožur propagujících vytvořený produkt, semináře, propagační akce, soutěže, popř. další formy propagace schválené správcem programu. Poznámka: marketing (propagace) vytvořeného produktu je povinnou součásti akce. 6 Nejedná se o ubytovací či stravovací zařízení (ani rozšíření lůžkové kapacity stávajícího zařízení). NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 6 z 32

7 2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě 7 musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivit, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity). V této oblasti jsou podporovány aktivity zaměřené na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu; s cílem zkvalitnit a usnadnit pohyb po atraktivitách cestovního ruchu všem účastníkům i těm se zdravotním omezením a zkvalitnit tak jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity: zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (vybudování nájezdových plošin, schodolezů, výtahů atd.); pořízení tzv. městských kol rozmístění stojanů s koly v centrech měst a poblíž atraktivit cestovního ruchu (možnost půjčení kola na vratnou kauci); pořízení elektrokol (osobní transportery Segway nepatří mezi podporované aktivity); pořízení prostředků ekologicky šetrné dopravy provozovaných mezi parkovištěm a atraktivitou, v místě atraktivity a do místa atraktivity (povoz 8, turistický vláček, atd.); alternativní forma dopravy v místě atraktivity (např. lodičky); úprava/vybavení prostředků ekologicky šetrné dopravy o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.). Podmínky k vybraným aktivitám: V případě pořízení dopravního prostředku dopravní prostředek musí být ekologicky šetrný a musí umožňovat snadný nástup/výstup handicapovaným turistům, případně cestujícím s kočárky. Takovýto dopravní prostředek nesmí být pořízen pro čistě soukromé účely a musí být prokazatelně využíván pro účastníky cestovního ruchu ve spojitosti s dopravou k/od atraktivitám cestovního ruchu, přednostně pro handicapované, seniory a rodiny s malými dětmi (nutno prokázat). Poznámka: z dotace nemohou být pořizovány použité věci. Poznámka: akce může být zaměřena na jednu nebo na kombinaci více podporovaných aktivit. Marketing (propagace) vytvořeného produktu cestovního ruchu výdaje na marketing musí tvořit minimálně 5 % a maximálně 10 % celkových uznatelných výdajů akce. prezentace projektu formou webu a online propagace, účast na veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, vydání letáků, brožur 7 Specifikace vozidel považovaných za ekologicky šetrná vozidla viz internetové stránky Ministerstva životního prostředí ČR. V případě pořízení plavidla bude ve spojitosti s ekologicky šetrnou dopravou vyžadováno správcem Programu doložení potvrzení způsobilosti plavidla - vydané Státní plavební správa ČR. 8 Pořízení živých zvířat nemůže být předmětem dotované akce. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 7 z 32

8 propagujících vytvořený produkt, semináře, propagační akce, soutěže, popř. další formy propagace schválené správcem programu. Poznámka: marketing (propagace) vytvořeného produktu je povinnou součásti akce. 3) Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu. V této oblasti jsou podporovány aktivity zaměřené na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu; s cílem zkvalitnit a usnadnit pohyb po atraktivitách cestovního ruchu všem účastníkům i těm se zdravotním omezením a zkvalitnit tak jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity: zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti po/o atraktivitách pro zrakově postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.); zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti pro sluchově postižené účastníky cestovního ruchu: vytvoření systému, který usnadní pohyb sluchově postižených osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity (grafické popisy expozic, atd.); vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity. Marketing (propagace) vytvořeného produktu cestovního ruchu výdaje na marketing musí tvořit minimálně 5 % a maximálně 10 % celkových uznatelných výdajů akce. prezentace projektu formou webu a online propagace, účast na veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, vydání letáků, brožur propagujících vytvořený produkt, semináře, propagační akce, soutěže, popř. další formy propagace chválené správcem programu. Poznámka: marketing (propagace) vytvořeného produktu je povinnou součásti akce. 1.6 Forma a výše dotace, finanční rozsah akce Podpora je poskytována formou systémové dotace (dále jen dotace) na realizaci vybraných akcí. Na podporu není právní nárok. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Přiznání dotace v daném rozpočtovém roce nezakládá právní nárok na poskytnutí dotace v dalších letech. Dotaci lze vyčerpat i před profinancováním vlastních zdrojů žadatele. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 8 z 32

9 Výše dotace Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele. Finanční rozsah celkových výdajů akce 9 : Minimální výše celkových výdajů je Kč. Maximální výše celkových výdajů je Kč. 1.7 Podpora de minimis V rámci podprogramu bude poskytována podnikatelům veřejná podpora malého rozsahu, která bude kompatibilní s pravidlem de minimis. Podpora de minimis, tj. nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne ). Podpora de minimis De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout stanovený limit Pro subjekty působící v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 je stanovený limit max Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné uznatelné výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory, než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK). Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. Poskytnutím podpory nesmí být překročen limit podpory de minimis. Pro přepočet se použije měnový kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu. 1.8 Doba a místo realizace akce Doba realizace je omezena tak, že akce, která je spolufinancovaná v rámci podprogramu, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce (tzn. akce vybraná v roce musí být dokončena nejpozději do konce roku 2014). Počátkem realizace akce se rozumí den zahájení plnění uvedený v platné smlouvě podepsané smluvními stranami. Počátkem realizace investiční akce se rozumí fyzické zahájení prací (např. předání staveniště). 9 Bez DPH pro plátce DPH. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 9 z 32

10 Dokončením realizace akce se rozumí protokol o předání/převzetí díla podepsaný všemi smluvními stranami. Dokončením realizace investiční akce (s vydaným stavebním povolením) se rozumí termín vydání kolaudačního souhlasu. Finančním dokončením akce se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací akce. Místem realizace akce se rozumí místo fyzické realizace akce. Příjemce dotace je vázán k dodržování všech s Programem souvisejících předpisů, je povinen archivovat veškerou dokumentaci 10 let od ukončení realizace akce. Příjemce dotace je povinen užívat majetek pořízený s přispěním dotace a zajistit udržitelnost vytvořeného díla minimálně 3 roky od data ukončení realizace akce, stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 1.9 Uznatelné výdaje Podmínkou pro určení uznatelnosti výdajů je jejich přímá souvislost s předloženou akcí a cíli programu. Příjemce dotace musí prokázat nutnost každého jednotlivého vynaloženého výdaje pro realizaci akce. Zároveň uznatelnými budou ty výdaje, které vzniknou po dni přijetí žádosti na podatelně MMR. Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) není uznatelným nákladem pro její plátce. Plátce DPH (účastník Programu, který může uplatnit odpočet DPH na vstupu) uvádí částky v rozpočtu akce a formulářích ISPROFIN bez DPH. Neplátci DPH uvádí částky v rozpočtu a formulářích ISPROFIN včetně daně z přidané hodnoty. Mezi neuznatelné náklady akce patří provozní náklady žadatele (mzdové náklady, pojištění, odměny, provize, poradenství, cestovné, pohoštění apod.), projektová dokumentace, jazykové mutace, nákup pozemků, popř. další dle charakteru akce z rozhodnutí správce Programu. Zálohy na provedení prací a dodávek se dodavatelům podpořených akcí v rámci Programu neposkytují. Marketingové výstupy z akce, která byla podpořena dotací (propagační materiály, studie apod.), nesmí sloužit ke komerčním účelům, tj. jsou neprodejné. 2. Žádost o poskytnutí dotace a harmonogram výzvy 2.1 Náležitosti Žádosti o poskytnutí dotace Žádost je nutno předložit ve všech níže požadovaných formách: 1) v tištěné (formulář Žádosti včetně příloh) ve dvou pare (originál a kopie) 2) elektronicky formulář Žádosti včetně příloh 3) elektronicky na CD nebo DVD Žádost a každá jednotlivá příloha a dokument max. velikost 10 Mb. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 10 z 32

11 Elektronický formulář Žádosti je umístěn na internetové adrese: Žadatel o dotaci vyplní nejprve elektronický formulář Žádosti, nahraje povinné přílohy a poté z tohoto elektronického formuláře Žádosti vygeneruje formulář k tisku, který vytiskne a předloží spolu s povinnými přílohami Žádosti ve stanovené formě a termínu. Výčet povinných příloh je uveden na konci těchto Zásad pro žadatele str Vlastní obálka/krabice se žádostí musí obsahovat Žádost včetně povinných příloh ve 2 vyhotoveních (!!označit pare!! originál nebo kopie) v nerozebíratelném provedení (knižní, kroužková, spirálová nebo tepelná vazba) a elektronickou verzi na přiloženém CD nebo DVD. Poznámka: žádosti ani jiná dokumentace se žadatelům nevrací. 2.2 Termín, místo a způsob předání žádosti Vlastní obálka/krabice musí být řádně zalepena (zabalena, svázána) s přelepením spoje samolepkou s podpisem, případně i razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uvedeno: adresa v následující podobě: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Oddělení intervencí v cestovním ruchu Staroměstské náměstí Praha 1 NPPCR název podprogramu úplný název žadatele název akce "NEOTVÍRAT!!!" Žádosti lze předkládat osobně do podatelny MMR nebo posílat poštou. Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. po celou dobu od vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do 15. února do hod. Žádosti, které budou doručeny později, nebudou přijaty k evidenci a budou zaslány zpět na adresu odesílatele (platí i pro žádosti zasílané poštou). Orientační harmonogram výzvy Výzva Seminář pro žadatele (popř ) Registrace a hodnocení žádostí Podepisování Rozhodnutí o poskytnutí dotace (smluv) červenec listopad Průběžná zpráva, resp. Závěrečné vyhodnocení akce leden 2014 Závěrečné vyhodnocení akce do 31. ledna 2015 (max.) NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 11 z 32

12 2.3 Konzultace Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu na adrese: Na Příkopě 3, Praha 1. Kontaktní osoby: Ing. Renata Štefanová, tel.: , Ing. Bohuslav Dvořák, tel.: , Mgr. Ema Mravcová, tel.: , Ing. Šrajbová Jana, tel.: , Žadatelé mohou klást své dotazy nejpozději do Po telefonické domluvě jsou možné i osobní konzultace. 3. Hodnocení a výběr akcí 3.1 Hodnocení předložených akcí Hodnocení předložených akcí bude probíhat na základě stanovených hodnotících kritérií, a to ve dvou fázích. Předmětem první fáze hodnocení bude kontrola formy předložené žádosti, jejích formálních náležitostí (administrativní soulad) a přijatelnost akce (soulad s podporovanými aktivitami). Kritéria pro hodnocení přijatelnosti: akce je v souladu s podporovanými oblastmi a aktivitami; akce je hospodárná, prostředky budou vynaloženy účelně a efektivně. Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí: formulář Žádosti včetně příloh byl podán v tištěné formě ve dvou vyhotoveních (originál a kopie na výtisku je uvedeno, zda se jedná o originál nebo kopii) a elektronicky na CD nebo DVD; v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje (včetně všech částí čestných prohlášení, které jsou přílohou formuláře Žádosti); jsou doloženy všechny povinné přílohy; povinné přílohy obsahově splňují požadované náležitosti a jsou předloženy v podobě originálu nebo ověřené kopie a kopie v pare kopie a elektronicky; žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele; žadatel splňuje charakter příjemce dotace u příslušného podprogramu; akce bude realizována na území České republiky; akce je zaměřena na domácí cestovní ruch; je prokázáno finanční zdraví žadatele. Výše uvedená kritéria budou hodnocena odpověďmi ano splněno/ne nesplněno. Odbor cestovního ruchu MMR může od žadatele vyžádat doplnění formálních náležitostí žádostí ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto vyžádání. Nesplnění těchto kritérií (byť jen jednoho z nich) má za následek vyloučení akce z další fáze hodnocení. U akcí, které úspěšně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, bude provedeno hodnocení kvality akce na základě hodnotících kritérií stanovených správcem Programu. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 12 z 32

13 3.1 Hodnotící kriteria akce Hodnotící kritérium Maximální počet bodů za kriterium 1. Kvalita akce Max 60 bodů 1.1 Prokázání potřebnosti akce pro cílové skupiny 1.2 Komplexnost realizované akce její reálnost; popis realizovaných aktivit (včetně marketingu) zaměřených na splnění cílů vybrané oblasti 1.3 Realizace akce prokazatelně přispěje k tvorbě nových, případně zachování stávajících pracovních míst 1.4 Způsob propagace produktu vytvořeného v rámci akce s ohledem na cílovou skupinu ve vztahu k podprogramu cestování dostupné všem 1.5 Výsledky akce jsou dlouhodobě udržitelné 1.6 Jsou zohledněna možná rizika 2. Finanční a ekonomické hodnocení akce Max 25 bodů 2.1 Rozpočet akce je jasně strukturovaný do kategorií dle struktury podnikatelského záměru, dostatečně podrobný a jsou patrné uznatelné a neuznatelné náklady 2.2 Rozpočet akce je přiměřený, reálný a dostatečně hospodárný. Náklady jsou provázané s aktivitami akce Maximální počet bodů za subkriterium Max 15 bodů Max 20 bodů Max 10 bodů Max 5 bodů Max 5 bodů Max 5 bodů Max 10 bodů Max 15 bodů 3. Jaké je období využitelnosti realizovaného záměru 3.1 Specifikace období využitelnosti akce (mimosezóna, sezóna, po celý rok) Max 5 bodů Max 5 bodů 4. Horizontální kritéria akce Max 10 bodů 4.1 Akce má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj cestovního ruchu (ekonomický, sociální a environmentální pilíř) 4.2 Výstupy akce nejsou diskriminační, podporují princip rovných příležitostí a jsou dostupné všem Max 5 bodů Max 5 bodů Celkem Max 100 bodů NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 13 z 32

14 3.2 Výběr akcí Po bodovém ohodnocení akcí bude vypracována zpráva, ve které bude uveden seznam hodnocených akcí. Zpráva bude předložena výběrové komisi Národního programu podpory cestovního ruchu (dále jen Výběrová komise ), kterou jmenuje ministr pro místní rozvoj. Výběrová komise doporučí ministrovi pro místní rozvoj akce vhodné k obdržení dotace, seznam náhradních akcí a předloží seznam akcí navržených k vyřazení. Ministr pro místní rozvoj na základě předloženého seznamu vydá rozhodnutí, ve kterém schválí výši navržené dotace vybraným žadatelům. Rozsah údajů bude uveřejněn dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Žadatelům, kteří budou vybráni k přidělení dotace, a náhradníkům bude zaslán dopis oznamující tuto skutečnost. Žadatelé, jejichž akce budou vybrány pro poskytnutí dotace, budou zároveň vyzváni k doplnění žádosti o doklady tzv. druhé vlny. Doklady tzv. druhé vlny budou muset být správci Programu předloženy v jím stanoveném termínu. Obdobně bude zaslán dopis i neúspěšným žadatelům se sdělením, že jejich akce nebyla doporučena k přidělení dotace, popř. že byla vyřazena z důvodu formální nepřijatelnosti. 4. Rozhodné dokumenty a financování akce 4.1 Registrace akce Pro akce vybraných uchazečů, které budou rozhodnutím ministra navrženy k přidělení dotace, bude správcem Programu v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., a metodickým pokynem MF ČR č. R (dále jen vyhláška MF ČR č. 560/2006 Sb.) vystaven dokument Registrace akce 10. Žadatelé, kteří obdrží dokument Registrace akce, budou vyzváni k doložení doplňujících dokladů. Tyto doklady budou muset být předloženy ve stanoveném termínu (bude stanoveno v dopise doručeném spolu s Registrací akce). Při realizaci podpořené akce je příjemce dotace povinen profinancovat podíl vlastních zdrojů, který je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v řádku Vlastní zdroje účastníka programu. Profinancováním se rozumí to, že příslušná částka bude dodavatelem vyfakturována a příjemcem dotace dodavateli uhrazena. Dotaci lze vyčerpat i před profinancováním vlastních zdrojů žadatele. Plátce DPH platí celou DPH vždy z vlastních zdrojů. 4.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí ) bude vystaveno příjemci dotace v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb., po kontrole zaslaných doplňujících dokladů. Ze strany příjemce dotace pak dojde k podpisu závazných Podmínek čerpání dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje schválenou výši dotace, celkové náklady akce, závazné ukazatele akce (projektované parametry), harmonogram a podmínky. 10 Data v něm obsažená charakterizují akci tak, jak byla předložena v žádosti, a výši navržené dotace. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 14 z 32

15 Údaje v Rozhodnutí jsou závazné. Dojde-li v průběhu realizace akce z vážných důvodů ke změně původně schválených parametrů akce, termínů a financí uvedených v Rozhodnutí, příjemce dotace je povinen tuto skutečnost vždy oznámit správci Programu. Zároveň je povinen zaslat žádost o změnu Rozhodnutí včetně nověaktuálně vyplněného Zjednodušeného formuláře EDS/ISPROFIN (formulář vychází z formulářů stanovených vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb.) a to v písemné formě včetně řádného zdůvodnění. Změna Rozhodnutí může být vystavena jen v případě, že byla správci Programu žádost o změnu doručena v průběhu původně schváleného termínu realizace akce. Případnou změnu schváleného rozpočtu akce je možné provést pouze v průběhu roku, kterého se navrhovaná změna v rozpočtu týká. Příjemce dotace je zároveň povinen nahlásit a požádat o schválení správce Programu i v případě jakýchkoliv dalších změn a úprav dotované akce. Upozornění: Oznámení o nastalých změnách a žádost o změnu Rozhodnutí nelze nahradit uvedením odchylek (skutečnost X Rozhodnutí) v Závěrečném vyhodnocení akce. 4.3 Čerpání dotace Čerpání dotace bude probíhat v průběhu realizace akce po vystavení Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (dále jen Limitka ), jež bude příjemce spolu s ostatními doklady (Rozhodnutí a Podmínky) opravňovat k čerpání přidělené dotace. Celá akce musí být realizována dodavatelským způsobem (výběr všech dodavatele/ů musí být proveden dle pokynů uvedených v kapitole 5 Zásad). Čerpání dotace probíhá prostřednictvím faktur dodavatele (DPH u plátců DPH musí být placena z vlastních zdrojů). Smlouvy uzavřené s dodavateli musí být pouze v české měně. Příjemce dotace předloží Rozhodnutí a Limitku v příslušné pobočce banky (UniCredit Bank Czech Republic, a.s.), která mu na požádání otevře čerpací účet do výše uvedené na Limitce. Úhrady z čerpacího účtu probíhají na základě předložení dodavatelských faktur souvisejících s akcí. Propláceny budou pouze faktury vystavené po dni přijetí žádosti podatelnou MMR. Již zaplacené faktury budou propláceny pouze výjimečně v odůvodněných případech na základě rozhodnutí správce Programu (platba ex post). Dotace musí být vyčerpána nejpozději v prosinci (konkrétní konečné datum bude stanoveno Ministerstvem financí ČR). 4.4 Financování dotované akce 6 základních pravidel: 1) nejsou dovoleny zálohové faktury a platby; 2) platba pouze bankovním převodem; 3) platby pouze v Kč; 4) je-li příjemce dotace plátcem DPH, nesmí DPH hradit z dotace; 5) dotace musí být čerpána v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (investiční, neinvestiční bilance); 6) dodržení bilance dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 15 z 32

16 5. Výběrová řízení Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci podpořené akce stanovil postup, který je pro příjemce dotace v rámci Programu závazný. Jeho účelem je zajistit, aby realizace podpořených akcí a zejména zadávání zakázek na realizaci těchto akcí probíhala transparentně, nediskriminačně, za dodržení principu rovného zacházení a za cenu místně obvyklou. 5.1 Předmět zakázky Předmětem zakázky se stává dle charakteristiky akce, na kterou byla podána žádost o dotaci, buď celá akce, nebo její funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat akci jako celek jednou zakázkou). 5.2 Postup zadávání zakázky Příjemce dotace (dále jen zadavatel ) je povinen při postupu zadání zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. A) V případě akce (zakázky) na dodávky, na služby nebo na stavební práce, jejichž předpokládaná maximální hodnota nepřesáhne 1 mil. Kč bez DPH (tj. cena zakázky dosáhne nejvýše ,- Kč bez DPH), postupuje zadavatel tak, že osloví minimálně jednoho potenciálního dodavatele. Příjemce dotace (zadavatel) je povinen v rámci výběrového řízení dodržet níže uvedený postup 11 : 1) Na základě písemné výzvy zadavatele oslovit minimálně jednoho potenciálního dodavatele k předložení nabídky na realizaci akce. Výzva musí obsahovat minimálně tyto údaje a požadavky: - popis předmětu zakázky (nutný je soulad s žádostí o dotaci), včetně požadovaného množství, - obchodní a platební podmínky, - maximální hodnotu předmětu zakázky, - požadavky na zpracování nabídkové ceny, - lhůtu pro podání nabídky, - požadavky na kvalifikaci uchazeče: dodavatel musí dále prokázat, že je oprávněn podnikat v oblasti, předmětu zakázky. Oprávnění k podnikání prokáže doložením prosté kopie živnostenského listu a kopie výpisu z obchodního rejstříku, dodavatel musí předložit čestné prohlášení (viz níže) o splnění kvalifikačních kritérií podepsané statutárním zástupcem, - případně další požadavky na zpracování nabídky, 11 Příjemce dotace není veřejným zadavatelem a nepostupuje dle zákona. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 16 z 32

17 - požadavky na způsob doručení nabídky. Lhůta pro předložení nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a nesmí být kratší než 10 kalendářních dní. 2) Provést posouzení kvalifikace zvoleného dodavatele Kvalifikační kritéria splňuje dodavatel: - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; - který není v likvidaci; - který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; - který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. Uvedená kritéria prokáže oslovený dodavatel předložením čestného prohlášení, podepsaného statutárním zástupcem, živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku. 3) S vybraným dodavatelem uzavřít na základě provedení kontroly a posouzení nabídky smlouvu. Poznámka: Osloví-li zadavatel dotace více než jednoho dodavatele k podání nabídky, použije při výběru dodavatele postup uvedený v bodě B) tohoto článku (5.2.) Zásad. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 17 z 32

18 4) Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem předložit správci Programu níže uvedené dokumenty: 1. Písemnou výzvu zadavatele k předložení nabídky na realizaci akce včetně příloh (prostá kopie; originál zůstává archivován u účastníka Programu), 2. Nabídku zvoleného potenciálního dodavatele předloženou na základě výzvy (včetně příloh návrh smlouvy o dílo atp.) (prostá kopie; originál zůstává archivován u účastníka Programu), 3. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele (prostá kopie živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku a čestného prohlášení dodavatele), 4. Zprávu o výběru dodavatele (zpráva musí obsahovat důvody pro výběr zvoleného dodavatele, tj. stručné shrnutí konkrétních důvodů, které vedly zadavatele k tomu, že se rozhodl oslovit a vybrat zvoleného dodavatele. (prostá kopie; originál zůstává archivován u účastníka Programu), 5. Smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem (originál nebo ověřená kopie). Poznámka: Výše uvedené doklady tvoří pouze minimální rozsah požadavků. B) V případě akce (zakázky) na dodávky, na služby nebo na stavební práce, jejichž předpokládaná maximální hodnota dosáhne výše 1 mil. Kč bez DPH a více je příjemce dotace (zadavatel) povinen oslovit nejméně tři potenciální dodavatele v rámci výběrového řízení dodržet níže uvedený postup 12 : 1) Na základě písemné výzvy oslovit minimálně 3 potenciální dodavatele k předložení nabídky na realizaci akce: Výzva musí obsahovat minimálně tyto údaje a požadavky: - vymezení předmětu zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně požadovaného množství, - obchodní podmínky, - maximální hodnotu předmětu zakázky, - požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, - platební podmínky, - lhůtu pro podání nabídky, - požadavky na kvalifikaci a požadavky na způsob splnění kvalifikačních předpokladů: dodavatel musí dále prokázat, že je oprávněn podnikat v oblasti, které se zakázka týká. Oprávnění k podnikání prokáže doložením prosté kopie živnostenského listu a kopie výpisu z obchodního rejstříku, dodavatel musí předložit čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podepsané statutárním zástupcem. - hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek, - lhůtu, po kterou je dodavatel vázán svou nabídkou, 12 Příjemce dotace není veřejným zadavatelem a nepostupuje dle zákona. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 18 z 32

19 Poznámka: - požadavky na způsob doručení nabídky, - případně další požadavky na zpracování nabídky. Lhůta pro předložení nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a nesmí být kratší než 15 kalendářních dní. Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu, kterou stanoví zadavatel ve výzvě k podání nabídky. Nabídky podávají oslovení dodavatelé ve lhůtě stanovené ve výzvě písemně v uzavřené obálce označené identifikačními údaji předkladatele (název uchazeče, adresa sídla uchazeče, IČ) a názvem zakázky. Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotvírá. Hodnotící kritéria Základními hodnotícími kritérii pro hodnocení nabídek jsou ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. Rozhodne-li se zadavatel využít kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, musí stanovit jednotlivá dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy v procentech. Dílčími hodnotícími kritérii mohou být vedle nabídkové ceny: provozní náklady, požadavky na údržbu a technické, jakostní, ekologické, nebo funkční vlastnosti předmětu zakázky. Základní hodnotící kritéria, stejně tak jako dílčí hodnotící kritéria, dle kterých budou nabídky hodnoceny, musí zadavatel stanovit předem a musí být uvedena v písemné výzvě k předložení nabídky. 2) Poskytnout dodatečné informace vyžádané osloveným dodavatelem. Budou-li během lhůty pro podání nabídek zadavateli zaslány žádosti o dodatečné informace k výzvě, je zadavatel povinen je zodpovědět ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zaslání žádosti. Dodatečné informace budou zaslány všem osloveným dodavatelům. 3) Zvolit komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Zadavatelem zvolená/é Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (dále jen Komise ) má alespoň tři členy, kteří nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, o své nepodjatosti učiní písemné prohlášení, členové komise jsou povinni zachovávat mlčení o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s účastí v komisi a toto stvrdí písemným prohlášením. a) Zvolená Komise zajistí otevírání obálek, posouzení kvalifikace, hodnocení nabídek a předloží návrh na výběr dodavatele b) Provede posouzení kvalifikace zvoleného dodavatele Kvalifikační kritéria splňuje dodavatel: - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 19 z 32

20 - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; - který není v likvidaci; - který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; - který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. Uvedená kritéria prokáže oslovený dodavatel předložením čestného prohlášení, které bude podepsáno statutárním zástupcem. Poznámka: Nabídky, které zadavatel obdrží po uplynutí lhůt pro podání nabídek, komise neotvírá a informaci o tom uvede v protokolu o otevírání obálek, který se o otevírání obálek sepisuje. U každé nabídky musí být uvedeny identifikační údaje o uchazeči (název uchazeče, sídlo, právní formu atp.) včetně nabídkové ceny. Zároveň se (musí být uvedeno) uvede, zda nabídka obsahuje všechny požadované části, které byly zadavatelem požadovány ve výzvě pro podání nabídek. Neobsahuje-li nabídka všechny požadované části, bude tato nabídka vyřazena. Komise provede posouzení kvalifikace dle požadavků na kvalifikaci uvedených ve výzvě. Chybějící část dokladů k prokázání splnění kvalifikace si může komise (zadavatel) písemně vyžádat; k doručení chybějící části kvalifikace stanoví lhůtu minimálně tři pracovní dny. Nejsou-li doklady k prokázání kvalifikace zadavateli doručeny ve stanovené lhůtě, bude tato nabídka vyřazena. Hodnocení nabídek provede komise zadavatele dle kritérií stanovených ve výzvě. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise zadavatele zprávu, ve které uvede seznam oslovených dodavatelů, seznam posuzovaných nabídek, posouzení kvalifikace popis hodnocení nabídek s odůvodněním a výsledek hodnocení. Zpráva bude dále obsahovat seznam nabídek, které byly z hodnocení vyřazeny včetně uvedení důvodu vyřazení. c) Komise zadavateli doporučí vítězného dodavatele výběrového řízení k uzavření smlouvy. NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20 z 32

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 18927/-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z 35 OBSAH ZÁSAD

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 26 Vrbno pod Pradědem, Školní 477 IČ: 70645515 Tel.: 554 230 940 e-mail: skola@zsvrbno.cz PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více