VLIV PŮD NA PRŮCHODNOST II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV PŮD NA PRŮCHODNOST II"

Transkript

1 VLIV PŮD NA PRŮCHODNOST II npor. Ing. Martin HUBÁČEK, Ph.D. Národní centrum simulačních a trenažérových technologií Anotace: Půdy jsou svrchní částí zemské kůry a mají významný vliv zejména na pohyb vojsk v terénu. Tento článek pojednává o vlivu půd na průchodnost terénu. Základní charakteristiky půd (půdní druh, půdní typ) jsou pro území České republiky uloženy v ÚDB Půdy. Pro vytváření analýz průchodnosti terénu je nutné počítat i s vlivem půd. Pro algoritmizaci tohoto jevu, ale musíme znát kromě jevů ovlivňujících průchodnost půd i skutečné hodnoty únosnosti. Proto probíhalo na Vojenské akademii v Brně terénní měření. Měření má stanovit skutečnou hodnotu únosnosti půd za různého počasí a v různém ročním období. Cílem výzkumu je vytvořit empirický vztah mezi vlastnostmi půd a výše uvedenými jevy. Soil is a top of earthly crust and can influence significantly a terrain mobility of military units. This article deals with the influence of soil to cross-country mobility. The fundamental soil characteristics (soil sort, soil type) for the Czech Republic are stored in ÚDB Půdy database. When a cross-country mobility analysis is being performed it is necessary to know the influence of a soil. In addition to a soil mobility we must know the real value of ground bearing capacity for development of algorithm of this phenomenon. Therefore terrain measurements are being performed at the Military Academy in Brno. These measurements should determine the real value of ground bearing capacity at different weather and seasons. The aim of the project is to define a relation between characteristic of soil and phenomena mentioned above. 1

2 Tento článek navazuje na článek uveřejněný na předcházející konferenci GIS v AČR konané v roce 2001 a publikuje výsledky měření únosnosti půd a jejich porovnání s analýzou získanou s vyuţitím Účelové databáze půdy (ÚDB Půdy) zpracované v rámci disertační práce (HUBÁČEK [1]). 1 TERÉNNÍ MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI PŮD Cílem terénních měření bylo získat co nejpřesnější informace o skutečné únosnosti půd, která byla porovnána s průchodností určenou analýzou ÚDB Půdy. Dalším cílem terénních měření bylo získání co největšího mnoţství hodnot únosnosti pro stanovení empirického vzorce, který by slouţil pro výpočet hodnoty únosnosti bez nutnosti měření v terénu. Před vlastním měřením byly provedeny následující kroky: výběr vhodných stanovišť pro měření únosnosti; výběr vhodného penetrometru; získání meteorologických informací. Stanovení míst měření Pro co nejkomplexnější porovnání bylo třeba vybrat místa měření tak, aby postihla co největší mnoţství půdních druhů a typů klasifikovaných v ÚDB Půdy. Místa pro provádění měření byla vybrána v prostředí ArcView, na základě analýzy prvků ÚDB Půdy a DMÚ 25. Poţadované podmínky pro analýzu byly následující: Body musí být v blízkosti stávajících komunikací a jejich rozmístění musí umoţnit provést na nich měření během jediného dne s pomocí dostupné techniky (UAZ nebo Š 1203). Zároveň by měření mělo probíhat v oblasti vhodné pro vedení bojové činnosti. To znamená: volný terén bez velkých souvisle zalesněných oblastí, sídelních aglomerací a jiných překáţek vedení bojové činnosti. Jako prostor měření bylo vybráno území nacházející se jihovýchodně od Brna. V příloze č. 1 je mapa tohoto prostoru s vyznačením vybraných míst měření. Výběr penetrometru a měření na bodech Měření byla naplánována od srpna 2000 do dubna Cílem bylo postihnout všechna roční období a získat tak hodnoty únosnosti za co nejrozmanitějších meteorologických podmínek. Pro měření byly k dispozici dva penetrometry. Penetrometr PT-45 (obr. 1) a penetrometr vyráběný firmou GEOTEST n.p. (obrázek č. 2). Druhý z výše jmenovaných penetrometrů umoţňuje měření únosnosti pouze pro horní vrstvu půd (5 cm). Proto byl pro měření pouţit penetrometr PT-45. 2

3 S tu p n ic e s u n á še c ím k ro u ţ k e m P e n e tra č n í trn 3 0 c m 6 0 c m Obrázek 1 PENETROMETR PT 45 Obrázek 2 Penetrometr vyráběný firmou GEOTEST n.p. Měření i jejich zpracování byla provedena podle předpisu ŢEN 2-9: Ţenijní práce všech druhů vojsk [2]. Na kaţdém stanovišti byla prováděna měření na třech místech, kdy místa měření byla od sebe vzdálena minimálně 5 metrů. Byl měřen odpor půdy pro vrstvy 5, 10, 15, 20, 25, 30 centimetrů. Po zatlačení penetrometru do potřebné hloubky byly na stupnici u unášecího krouţku odečteny naměřené hodnoty. Do měřických zápisníků byly zapisovány desetinné podíly naměřených hodnot. Metodika stanovení výsledné hodnoty únosnosti byla následující. Pro jednotlivá stanoviště byly pro všechny hloubky vypočteny průměrné hodnoty. Z těchto hodnot byl vypočten průměr vţdy pro tři po sobě jdoucí vrstvy (5, 10, 15), (20, 25, 30). Za výslednou hodnotu je povaţována hodnota minimálního průměru pro daný bod. 3

4 Na fotografii pořízené na jednom ze stanovišť je zachyceno měření penetrometrem (obrázek 3). Výsledky měření (měřické zápisníky) jsou v (příloze č. 2 HUBÁČEK [1]). Meteorologické informace Pro stanovení průchodnosti z ÚDB Půdy je nutné znát úhrn sráţek. V případě analýzy vlivu počasí na charakter půd je nutné znát co nejpřesněji i další meteorologické informace. Údaje o počasí lze získat jak z vojenských meteorologických stanic, nejbliţší se ale vzhledem k prostoru měření nacházejí v Přerově a Náměšti nad Oslavou, tak i z civilních, umístěných přímo ve sledované oblasti nebo v jejím nejbliţším okolí. Algoritmus pro stanovení průchodnosti půd vychází pouze z hodnoty mnoţství sráţek, které ovlivňují půdní vlhkost. Na základě logické úvahy lze podotknout, ţe sráţky nejsou jediným meteorologickým jevem ovlivňujícím průchodnost půd. Mezi takové jevy patří sluneční svit, teplota a relativní vlhkost. Na základě dohody s vojenskou povětrnostní sluţbou a Českým hydrometeorologickým ústavem pobočkou Brno byly pro potřeby této práce poskytnuty meteorologické informace z jiţ zmíněných stanic Náměšť nad Oslavou a Přerov, ale i z civilních stanic: Brno Tuřany; Ivanovice na Hané; Staré Město; Stráţnice; Velké Pavlovice; Lednice; Brod nad Dyjí; Pohořelice. Získané informace byly vztaţeny vţdy ke dni měření a čtyřem předcházejícím dnům. Pro sledování vlivu počasí na jednotlivé půdy byly získané informace zpracovány a na jejich základě byly stanoveny následující charakteristiky, s kterými se později pracovalo. Jsou jimi: celkový úhrn sráţek; celková doba slunečního svitu; průměrná teplota; průměrná relativní vlhkost vzduchu. 4

5 2 POROVNÁNÍ SKUTEČNÝCH HODNOT S PŘEDPOKLADEM ÚDB PŮDY Na základě SQL dotazu byla provedena kategorizace průchodnosti půd v prostoru měření. Podle této kategorizace se v prostoru vyskytují tři následující kategorie únosnosti půd: průchodné bez problémů 58,5%; omezeně průchodné za ztíţených povětrnostních podmínek 24,9%; neprůchodné za ztíţených podmínek 10,4%; ostatní plochy (zástavba, vodní plochy) 6,2%. Jak je vidět na předcházejícím výčtu, na daném území se nenachází ţádná lokalita, která by byla z hlediska únosnosti půd neprůchodná v průběhu celého roku. Tabulka 1 Reklasifikace naměřených hodnot únosnosti na průchodnost Únosnost naměřená penetrometrem Charakteristika průchodnosti půd 0 1,5 Neprůchodné Odpovídající rozdělení podle ÚDB Půdy (normální podmínky) Půdy neprůchodné v průběhu celého roku Odpovídající rozdělení podle ÚDB Půdy (ztížené podmínky) Půdy neprůchodné v průběhu celého roku Půdy neprůchodné za 1,5 2,5 Průchodné pro jednotlivá vozidla Není ekvivalent ztíţených povětrnostních podmínek 2,5 3,5 Obtíţně průchodné 3,5 5 Průchodné Půdy neprůchodné za ztíţených povětrnostních podmínek Půdy dobře průchodné; Půdy omezeně průchodné za ztíţených povětrnostních podmínek. Půdy omezeně průchodné za ztíţených povětrnostních podmínek Půdy dobře průchodné Pro porovnání výsledků získaných z databáze s hodnotami únosnosti naměřenými v terénu byly pro naměřené hodnoty, na základě nomogramu pro průchodnosti půd (ŢEN 2 9 [2]), stanoveny následující vlastnosti průchodnosti (viz tabulka 1). 5

6 Takto reklasifikované naměřené hodnoty únosnosti byly porovnány s hodnotou průchodnosti stanovenou podle metodiky pro ÚDB Půdy. Porovnání naměřené a teoretické průchodnosti je v příloze č. 2 Porovnání skutečné a předpokládané únosnosti. Tabulka 2 Meteorologické informace vztažené ke dnům měření Datum Sráţky [mm] Sluneční svit [hod] Relativní vlhkost teplota [ C] měření suma za 5dní suma za 5 dní [%], průměr průměr 9/8 20,3 28,5 80,5 18,6 30/8 0,7 45,9 62,8 17,7 13/9 2,8 45,0 72,5 17,1 26/9 0,2 25, ,6 10/10 4,8 1, ,3 25/10 4,4 23,2 79 8,4 8/11 19,4 11,9 85,2 8,9 22/11 3,0 1,5 91,5 6,4 5/12 0,7 2,4 97,2 2,6 10/1 16,9 6,2 93,1 2,6 7/2 6,2 4,9 89,3 3,3 7/3 2,9 15,2 82,7 3,4 11/4 18,8 10,0 80,5 8,5 Porovnání těchto hodnot ukázalo, ţe hodnoty průchodnosti získané analýzou ÚDB Půdy nekorespondují v řadě případů s hodnotou naměřenou v terénu (viz příloha č. 2 Porovnání skutečné a předpokládané únosnosti). Na všech bodech docházelo k výrazným změnám únosnosti půd i přesto, ţe ani v jednom případě nedosáhly sráţky poţadované hodnoty 40 nebo 60 mm (viz tabulka 2). Naměřené hodnoty únosnosti se od předpokládané únosnosti zjištěné analýzou ÚDB Půdy odchylovaly jak do hodnot výrazně niţších, tak i do hodnot vyšší únosnosti. K největšímu nesouladu naměřených hodnot s předpokládanou únosností došlo v zimních měsících. Od přelomu měsíce října a listopadu aţ do počátku dubna. V tomto 6

7 období byla většina půd neprůjezdná nebo na hranici průchodnosti. V některých dnech byly na několika bodech naměřeny téměř nulové hodnoty únosnosti (viz. příloha č. 2 Měřičské zápisníky v HUBÁČEK [1]). Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k druhému kroku, a to stanovení závislosti únosnosti (průchodnosti) půd na více faktorech, nejen na úhrnu sráţek. Pro stanovení hodnoty sráţkového úhrnu bylo vyuţito meteorologických měření z civilních stanic. Hodnoty z civilních stanic byly pouţity proto, ţe lépe vystihují skutečnou meteorologickou situaci v místech měření. Porovnání těchto údajů je uvedeno v (Ţiţková [3]). Uvedené hodnoty ukazují ve většině případů značné rozdíly mezi hodnotou získanou z civilních stanic, umístěných přímo v prostoru, a vojenských meteorologických stanic, nacházejících se mimo zájmovou oblast. Obrázek 3 Měření penetrometrem PT 45 na jednom z bodů 3 JEVY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮCHODNOST PŮD Protoţe výše popsaná metodika stanovení únosnosti neodpovídá reálné situaci, je nutné stanovit nový algoritmus pro výpočet únosnosti půd. Z tohoto důvodu byly vybrány jevy, které ovlivňují průchodnost půd a následně byl analyzován jejich vliv na průchodnost, s cílem pokusit se nalézt závislost průchodnosti na daném jevu. Průchodnost půd je ovlivňována celou řadou jevů. Mezi primární patří počasí, zejména mnoţství sráţek. Sekundárními jevy, které ovlivňují průchodnost půd za různých povětrnostních podmínek, jsou sklon terénu, pokrytost a hospodářské vyuţití půd. 7

8 Počasí Počasí lze definovat řadou způsobů. Jedna z moţných definic zní takto: Počasí je stav atmosféry charakterizovaný souhrnem hodnot meteorologických prvků a atmosférickými jevy v určitém místě a okamţiku, nebo v relativně krátkém časovém intervalu o délce několika minut aţ hodin. Pojem počasí ve vlastním slova smyslu se týká především spodní atmosféry, tj. troposféry. (www.encyklopedie.diderot.cz [4]) Sloţkami počasí (atmosférickými jevy), které nejvíce ovlivňují průchodnost půd, jsou zejména: sráţky; sluneční svit; teplota; relativní vlhkost. Vlivem počasí se v některých obdobích (zejména na jaře v době tání sněhu) velká většina půd stane naprosto neprůchodnými. Tato období nejsou zpravidla delší neţ 10 dní. Konfigurace reliéfu Reliéf, respektive jeho svaţitost, má významný vliv na rychlost povrchového odtoku vod. Místa na svazích jsou na rozdíl od míst v údolích rychleji odvodňována. Současně je únosnost půd ovlivněna i směrovou orientací svahu. Na jiţně orientované svahy dopadá více slunečního záření neţ na svahy severní. Z toho vyplývá, ţe jiţní svahy jsou více ohřívány, tím dochází k vyššímu výparu vody a následně k rychlejšímu vysychání půd. Oba tyto jevy zvyšují na některých místech za nepříznivých meteorologických podmínek únosnost půd. Naopak sníţenou únosnost mají půdy s trvale vysokou hladinou spodní vody, popřípadě půdy, kde dochází k akumulaci dešťové vody. Tyto polohy jsou dané reliéfem terénu a je na ně i vývojově vázán výskyt určitých půdních typů. Všechny tyto jevy (sklon, orientaci svahu, akumulační území) lze získat analýzou digitálního výškového modelu pomocí vhodně zvolených algoritmů. Pokrytost terénu a hospodářské využití Terén pokrytý zejména lesy, vinicemi a chmelnicemi je značnou překáţkou mobility vojsk. Pro pohyb vojsk jsou důleţité otevřené terény, jako například louky, pastviny a pole. V našich zeměpisných šířkách je terén pokrytý půdami, které lze velmi dobře hospodářsky vyuţít. Přitom se ale horní vrstva rozruší, coţ má veliký význam na únosnost půd. Na 8

9 rozrušenou půdu mnohem výrazněji působí povětrnostní vlivy (zejména sráţky). Naopak plochy pokryté vegetací, zejména zatravněné, zvyšují soudrţnost půd, a tím i její únosnost. Informaci o pokrytosti území lze získat buď terénním průzkumem, nebo analýzou leteckých či druţicových snímků. Číslo bodu Tabulka 3 Vlastnosti půd v místech měření Půdní druh Půdní typ (UDB) Půdní typ (SPM) Číslo bodu Půdní druh Půdní typ (UDB) Půdní typ (SPM) / / / / nelze určit nelze určit a / / / / /32 4 ANALÝZA NAMĚŘENÝCH HODNOT Jak jiţ bylo uvedeno dříve, měření probíhalo na 25 bodech. Při měření únosnosti bylo provedeno i měření polohy pomocí přijímače GPS. Toto měření slouţilo k přesné lokalizaci míst měření a jejich moţnému porovnání s místy vytipovanými při vstupní analýze. Ukázalo se, ţe některá místa měření se nacházela jinde, neţ byla původně navrhována, a to z důvodu nemoţnosti dosaţení těchto míst (oplocení pozemku, nemoţnost zastavení vozidla v blízkém okolí ). Přesto bylo i na těchto bodech pokračováno v měření. Na měřených bodech byly následující půdní typy a půdní druhy, viz tabulka 3. Zkratka (ÚDB Půdy) v hlavičce tabulky znamená hodnotu uvedenou v ÚDB Půdy a zkratka (SPM) hodnotu uvedenou v syntetické půdní mapě. Dvě čísla v tomto sloupci uvádějí dominantní a vedlejší půdní typ. Do ÚDB Půdy byl uváděn pouze dominantní typ, pokud areál obsahoval dva půdní typy. 9

10 druhů. Význam čísel v tabulce 3 je popsán v příloze číslo 4 Kódování půdních typů a půdních 5,9 % Z a sta v ě n á p lo c h a 2,4 % 4 V o d n í p lo c h y O sta tn í 2,3 % 0,8 % 3,2 % 3,9 % ,0 % ,5 % Obrázek 4 Zastoupení půdních druhů na území ČR Z a sta v ě n á p lo c h a 8,1 % V o d n í p lo c h y O sta tn í 4,4 % 2,0 % 1,1 % 0,1 % 2 0,6 % 1 1,6 % ,2 % Obrázek 5 Zastoupení půdních druhů v prostoru měření Na základě znalosti půdního druhu a půdního typu v místě měření bylo přistoupeno k vyjádření závislosti únosnosti jednotlivých půdních areálů vzhledem k naměřeným hodnotám únosnosti a meteorologickým informacím získaným z ČHMÚ. Nejdříve byl analyzován půdní druh, který vyjadřuje zrnitostní sloţení a má primární vliv na chování dané půdy. Na obrázcích 4 a 5 je znázorněno zastoupení půdních druhů na území ČR a v prostoru měření. Jak je vidět z těchto obrázků, v prostoru měření je o něco více těţkých a těţších 10

11 středních půd na úkor lehkých a lehčích středních půd. Přesto lze zastoupení jednotlivých půdních druhů v prostoru měření povaţovat za dostatečné, kromě lehkých půd, které se nacházely pouze na jednom místě. ú n o s n o s t [k P a /c m 2 ] Č ÍS L O B O D U b1 b2 b3 b5 b6 b8 b10 b15 b17 b s r á ž k y [m m ] b19a prum Obrázek 6 Graf závislosti únosnosti na množství srážek Naměřené a zpracované hodnoty únosnosti byly spolu s meteorologickými informacemi načteny do programu MS Excel. Načtené hodnoty únosnosti byly srovnány podle velikosti hodnot analyzovaných meteorologických jevů. Pro kaţdý půdní druh byla zároveň pro daný den měření vypočítána průměrná hodnota únosnosti. Z hodnot únosnosti a jednotlivých meteorologických jevů byly vytvořeny grafy závislosti únosnosti na těchto jevech. Další grafy jsou v HUBÁČEK [1] příloze č. 4 Vliv meteorologických jevů na únosnost půd. Na obrázku 6 je graf závislosti únosnosti hlinitých půd (nejčastěji zastoupené) na mnoţství sráţek. Z grafu je vidět, ţe průběh křivek procházejících jednotlivými body je značně oscilující. Při minimálních hodnotách sráţek je jednou únosnost vysoká a podruhé téměř nulová. Pokud je proloţena body reprezentujícími jednotlivá místa měření nebo jejich průměrem vyrovnávací křivka, má velmi nízkou hodnotu spolehlivosti. Proto byly vybrány hodnoty zvlášť pro letní (květen září) a zvlášť pro zimní měsíce (říjen duben), pro které byly vytvořeny samostatné grafy. 11

12 ú n o s n o s t [k P a /c m 2 ] R 2 = 0,6267 Č ÍS L O B O D U b1 b2 b3 b5 b6 b8 b10 b15 b17 b s rá ž k y [m m ] prum Obrázek 7 Graf závislosti únosnosti na množství srážek v letních měsících ú n o s n o s t [k P a /c m 2 ] R 2 = 0,1093 Č ÍS L O B O D U b1 b2 b3 b5 b6 b8 b10 b15 b17 b s rá ž k y [m m ] b19a prum Obrázek 8 Graf závislosti únosnosti na množství srážek v zimních měsících Ani tyto grafy neukazují jednoznačnou závislost únosnosti na meteorologických jevech (viz obrázky 7 a 8). V grafu zachycujícím letní období sice zmizely velké oscilace, ale vzhledem k nízkému počtu hodnot oproti zimnímu období nelze jednoznačně říci, ţe nemohou podobné výkyvy nastat. Odchýlení křivek bodů 1 a 2 v grafu pro zimní období nelze přičítat například jejich specifickému půdnímu typu, protoţe kaţdý bod má jiný typ, který se 12

13 vyskytuje i u jiných bodů. Lze usuzovat spíše na dobré odvádění povrchové vody, protoţe oba body se nachází na vyvýšených místech. V tabulce 4 jsou uvedeny koeficienty spolehlivosti pro jednotlivé půdní druhy a meteorologické jevy, získané pro lineární vyrovnávací křivku. Jak je vidět z hodnot uvedených v této tabulce, nelze prokázat jednoznačnou závislost mezi hodnotami únosnosti a sledovanými meteorologickými jevy. Největší závislost je patrná v případě slunečního svitu u písčito-hlinitých (2), hlinitých (3) a jílovito-hlinitých půd (4). Obdobných nebo blízkých hodnot u těchto půdních druhů dosahuje i koeficient spolehlivosti pro relativní vlhkost a teplotu. Tabulka 4 Koeficienty spolehlivosti lineárního vyrovnání, půdní druhy Půdní druh Sráţky 0,29 0,14 0,18 0,13 0,11 Slun. Svit 0,25 0,76 0,60 0,59 0,23 rel. Vlhkost 0,25 0,68 0,47 0,56 0,17 Teplota 0,30 0,62 0,55 0,62 0,35 V případě půdního typu je situace ještě sloţitější. V rámci České republiky se na základě analýzy areálů v ÚDB Půdy nachází 50 půdních druhů. Z nich pouze 10 půdních typů se nachází na ploše větší neţ 2% území. Těchto 10 půdních typů zabírá dohromady 73,9% území, tedy necelé 3/4. Na zbývající 1/4 se tedy nachází 40 dalších půdních typů. Viz obrázek 9 a tabulka 5. Z tohoto důvodu byl zkoumán vliv meteorologických jevů pouze na tyto půdní typy. Na místech měření se vyskytovalo 5 těchto půdních typů. Při analýze závislosti půdního typu na charakteru počasí se postupovalo stejným způsobem jako v případě půdního druhu. Pro pět vybraných půdních typů se vytvořily grafy závislosti únosnosti těchto půd na meteorologických informacích. Křivkami byla opět proloţena vyrovnávací přímka. 13

14 1% 3% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 4% 1% 1% 1% 6% 7% % 2% 2% 1% 1% 4% % 2% % 1% 18% 1% 2% Obrázek 9 Zastoupení půdních typů na území ČR Vzhledem k tomu, ţe půdní typ není rozhodující půdní vlastností, která má vliv na únosnost, byly kromě průměru vytvořeny i grafy závislosti pro jednotlivé body. I v tomto případě byly proloţeny vyrovnávací křivkou a byl jim stanoven koeficient spolehlivosti. Tyto koeficienty se u některých bodů v rámci jednoho půdního typu liší. Z tohoto důvodu bylo posouzeno zda, spolu korespondují alespoň body se stejným půdním druhem a půdním typem. V některých případech tomu tak je, ale v jiných spolu v rámci jednoho půdního typu korelují body různých půdních druhů. Nelze tedy jednoznačně prokázat nějakou závislost ani v případě půdních typů, i kdyţ například u půdního typu 65 dosahují hodnoty spolehlivosti pro relativní vlhkost a sluneční svit hodnoty 6 a více. 14

15 Půdní typ Tabulka 5 Zastoupení půdních typů na území ČR Plocha [km 2 ] % Půdní Plocha [km 2 ] % Půdní Plocha [km 2 ] % typ typ 1 27,8 0, ,3 0, ,5 0, ,5 0, ,8 5, ,1 0, ,2 0, ,3 1, ,5 4, ,8 0, ,1 0, ,3 5, ,3 1, ,9 1, ,1 0, ,2 1, ,1 0, ,1 0, ,4 0, ,8 1, ,4 6, ,8 0, ,3 13, ,9 0, ,3 4, ,4 1, ,6 0, ,4 0, ,5 0, ,8 2, ,6 0, ,3 1, ,2 3, ,9 1,1 36 8,0 0, ,5 0, ,8 0, ,0 0, ,8 0, ,6 1, ,7 17, ,1 0,1 19 7,8 0, ,0 0, ,3 2, ,0 0, ,6 1, ,3 0, ,4 0, ,4 9, , ,7 0, ,0 0,3 5 ZÁVĚR Z porovnání naměřené únosnosti a z ní stanovené průchodnosti s průchodností stanovenou pomocí analýzy ÚDB Půdy vyplývá, ţe tento algoritmus není vhodný pro vyuţití v analýzách terénu. Skutečné moţnosti průchodnosti techniky terénem jsou v řadě případů podstatně horší, neţ vyplývá z analýzy, pouze v některých případech tomu bylo naopak. Provedené testování závislosti půdních druhů a půdních typů neprokázala ani v jednom případě jednoznačnou závislost únosnosti půd na některém ze sledovaných meteorologických jevů. Nepodařilo se tedy stanovit jednoznačný empirický vztah, který by bylo moţné pouţít k vyjádření vlivu půd na průchodnost terénu. 15

16 Uţivatelům, kteří potřebují stanovit průchodnost půd, nezbývá v současné době tedy jiná moţnost, neţ vyuţít algoritmus navrţený v dokumentaci ÚDB Půdy, i kdyţ takto získané výsledky nemohou být věrohodné. Jejich hodnota je spíše orientační. Jiná moţnost stanovení průchodnosti půd je navrţena v diplomové práci (ŢIŢKOVÁ [3]). Zde navrţený postup ale postihuje pouze půdní typy, na nichţ probíhalo měření. Tento postup přiřazuje jednotlivé půdní typy do čtyř kategorií průchodnosti viz příloha č. 3 Metodika stanovení průchodnosti půd. Zařazení jednotlivých půdních typů do příslušných kategorií průchodnosti vychází z provedených měření a jim odpovídajícím meteorologickým podmínkám. Pokud uţivateli ani jeden z těchto postupů nebude vyhovovat, bude si muset provést vlastní terénní měření pro stanovení skutečné únosnosti půd. s r á ž k y / te p lo ta / s lu n. s v it / r e l. v lh k o s t R 2 = 0, R 2 = 0, R 2 = 0, R 2 = 0, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 ú n o s n o s t s rá ž k y [m m ] s lu n e č n í s v it [h o d ] re la tiv n í v lh k o s t [% ] te p lo ta [ C ] Obrázek 10 Graf závislosti naměřené únosnosti na parametrech počasí 16

17 Definitivní vyloučení nebo prokázání závislosti si ale vyţádá další podrobnější měření, která bude nutno uskutečnit kdykoliv podle aktuálního stavu počasí a ne je plánovat více neţ měsíc dopředu, jak tomu muselo být z organizačních důvodů při těchto měřeních. Pro stanovení vlivu konfigurace reliéfu na únosnost půd bude nutné na základě získaných zkušeností provést měření na větší souvislé ploše, kde budou měření prováděna tak, aby postihla únosnost na celém vybraném území. Například by měření mohlo probíhat v pravidelné čtvercové síti. V případě, ţe by ani další měření neprokázala ţádnou závislost únosnosti půd na sledovaných jevech, naskýtá se ještě jedna moţnost, a to vyuţití radarových snímků pro určení půdní vlhkosti a z ní následné stanovení únosnosti půd. Radarové snímky jsou obecně velmi citlivé na hodnotu dielektrické konstanty snímaných objektů a ta je značně ovlivněna obsahem vody v těchto objektech. V případě půdní vlhkosti lze pomocí radarových snímků zjišťovat obsah vody do hloubky několika cm (např. druţice ERS-2 (C-pásmo) do 5 cm). Čím větší je obsah vody v půdě, tím větší je i intenzita odraţeného radarového signálu, a tedy i jasnost výsledného pixelu v radarovém snímku. Moţnosti získání informace o vlhkosti jsou však limitovány, a to především těmito faktory: Absolutní hodnoty vlhkosti půdy by bylo moţno získat pouze za předpokladu kalibrace naměřených hodnot z radarových snímků přímo v terénu (analýzou vzorku půdy); Relativní vlhkost půdy je moţno reálně měřit pouze v rámci jednotlivých typů pokryvu (určitý typ vegetace: louka, holá půda,...). Při analýze typu pokryvu je pak nutno vycházet i z dalších dostupných aktuálních zdrojů (optické druţicové snímky, letecké snímky,...), neboť samotný radarový snímek nemusí vţdy poskytovat všechny potřebné informace. Např. uměle zavlaţované pole jetele se na radarovém snímku jeví zcela odlišně neţ sousedící nezavlaţované pole jetele, ale bez dalších zdrojů informací není moţné určit, ţe se stále jedná o pole jetele; Jestliţe je určitý pokryv (např. kukuřičné pole) jiţ dostatečně vzrostlý, popř. je-li povrch částečně zakryt listy vegetace, je odrazivost daného místa v nezanedbatelné míře ovlivněna i obsahem vody v těchto rostlinách. Je nutno brát ohled i na specifickou radiometrickou vlastnost radarových snímků: svahy přikloněné ke druţici vykazují větší intenzitu odrazu neţ svahy odvrácené. Rozdílná intenzita by pak u souvislých typů pokryvu mohla být mylně interpretována jako rozdílná vlhkost, i kdyţ se ve skutečnosti jedná o kopcovitý terén. Pro tyto případy by musel být radarový snímek nejprve 17

18 kalibrován pomocí digitálního modelu reliéfu, coţ u různých typů pokryvu nemusí vţdy přinést uspokojivé výsledky. Trvale podmáčené plochy, které mají vţdy sníţenou hodnotu únosnosti, lze vyhodnotit i na optických druţicových či leteckých snímcích podle typu vegetace, která se v dané lokalitě vyskytuje. LITERATURA: [1] HUBÁČEK, M.: Metody vojenskogeografických analýz pro potřeby AČR (disertační práce). VA, Brno, [2] ŢEN 2-9: Ţenijní práce všech druhů vojsk [3] ŢIŢKOVÁ, L.: Moţnosti vyuţití technologií geoinformačních systémů v analýze průchodnosti terénu jako součásti analýzy prostoru operace (diplomová práce). VA, Brno, [4] 18

19 Příloha č. 1: Mapa míst měření 19

20 Příloha č. 2: Porovnání skutečné a předpokládané únosnosti N A M Ě Ř E N Á Ú N O S N O S T Ú D B bod 9 /8 3 0 /8 1 3 /9 2 6 /9 1 0 / /1 0 8 / /1 1 5 / /1 7 /2 7 /3 1 1 / Ú n o s n o s t C h a ra k te ris tik a p rů c h o d n o s ti p ů d L e g e n d a 0 1,5 N e p rů c h o d n é 1,5 2,5 P rů c h o d n é p ro je d n o tliv á v o z id la 2,5 3,5 O b tíž n ě p rů c h o d n é 3,5 5 P rů c h o d n é 20

21 Příloha č. 3: Metodika stanovení průchodnosti půd Tabulka 6 Přiřazení naměřené hodnoty průchodnosti vozidla Hodnota naměřená penetrometrem Stupeň průchodnosti 0 1,5 Neprůchodné 1,5 2,5 Průchodné pro jednotlivá vozidla 2,5 3,5 Obtíţně průchodné 3,5 5 Průchodné Tabulka 7 Zařazení půdních typů do kategorií průchodnosti Stupeň průchodnosti Příznivé METEO podmínky Ztížené METEO podmínky Neprůchodné , 015, 018, 025, 060, 065 Průchodné pro jednotlivá , 009, 013, 016, 032 vozidla Obtíţně průchodné 013, 018, 032 Průchodné 008, 009, 014, 015, 016, 025, 014, , 060 Tabulka 8 Ztížené METEO podmínky v letním období (květen září) Srážky sluneční svit relativní vlhkost teplota > 20 mm < 10 hod > 80 % < 15 C Tabulka 9 Ztížené METEO podmínky v zimním období (říjen duben) Srážky sluneční svit relativní vlhkost teplota > 10 mm < 5 hod > 85 % -3 až 5 C 21

22 Tabulka 10 Kódování půdních druhův ÚDB Půdy Příloha č. 4: Kódování půdních typů a půdních druhů kód půdní druh převládající frakce 1 lehká půda písčité 2 lehčí střední půda písčito-hlinité 3 střední půda hlinité 4 těţší střední půda jílovito-hlinité 5 těţká půda jílovité Tabulka 11 Kódování půdních typů v ÚDB Půdy kód půdní typ kód půdní typ 1 litozem 35 kambizem eutrofní 2 regozem 36 kambizem luvizemní 3 ranker 37 kambizem pseudoglejová 4 rendzina typická 38 kambizem rubifikovaná 5 rendzina litická 39 kambizem andozemní 6 rendzina kambizemní 40 kambizem typická varieta kyselá 7 rendzina rubifikovaná 41 kambizem arenická varieta kyselá 8 pararendzina typická 42 kambizem pelická varieta kyselá 9 pararendzina kambizemní 43 kambizem pseudoglejová varieta 10 pararendzina pseudoglejová 44 kyselá kambizem dystrická 11 pararendzina rubifikovaná 45 kambizem arenická varieta silně kyselá 12 smonice 46 kambizem pelická varieta silně kyselá 13 černozem typická 47 podzol typický 14 černozem arenická 48 podzol arenický 15 černozem pelická 49 podzol kambizemní 16 černozem hnědozemní 50 podzol glejový 17 černozem černicová 51 podzol rašelinový 18 černice typická 52 pseudoglej primární 19 černice arenická 53 pseudoglej luvizemní 20 černice pelická 54 pseudoglej stagnoglejový 21 černice glejová 55 pseudoglej rašelinový 22 černice organozemní 56 glej typický 23 šedozem typická 57 glej arenický 24 šedozem hnědozemní 58 glej rašelinový 25 hnědozem typická 59 Rašelina 26 hnědozem arenická 60 Fluvizem typická 27 hnědozem luvizemní 61 Fluvizem psafitická 28 hnědozem pseudoglejová 62 Fluvizem arenická 29 luvizem typická 63 Fluvizem pelická 30 luvizem arenická 64 Fluvizem pseudoglejová 31 luvizem pseudoglejová 65 Fluvizem glejová 32 kambizem typická 66 kultizem (antropogenní půda) 33 kambizem arenická 67 výsypka 34 kambizem pelická 68 Lom, povrchový důl 22

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

Charakteristiky hlavních půdních jednotek Tab. č.: 16 Charakteristiky hlavních půdních jednotek 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Kvantifikace erozních jevů metoda USLE (Universal Soil Loss Equation ) odvozena W.H.Wischmeierem a D.D.Smithem v r. 1965 - používá

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

Vliv lidské činnosti na změny krajiny v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní nádrže Nechranice N map Specializovaná mapa s odborným obsahem

Vliv lidské činnosti na změny krajiny v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní nádrže Nechranice N map Specializovaná mapa s odborným obsahem Projekt NAKI DF12P01OVV043 - Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví Vliv lidské činnosti na změny krajiny v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní

Více

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B.

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. ÚVOD Světový sortiment mečíků (Gladiolus L.) zahrnuje v současnosti přibliţně

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

EU V/2 1/Z33. Česká republika - půdní poměry

EU V/2 1/Z33. Česká republika - půdní poměry EU V/2 1/Z33 Česká republika - půdní poměry Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky půdní poměry. Prezentace

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti

Více

CZ.1.07/1.1.00/14.0143

CZ.1.07/1.1.00/14.0143 PŮDNÍ TYPY CZ.1.07/1.1.00/14.0143 TATO PREZENTACE SLOUŽÍPOUZE K PROMÍTNUTÍV HODINĚJAKO PODPORA VÝKLADU, NENÍ MOŽNÉ JI ZVEŘEJŇOVAT, ŠÍŘIT NEBO UPRAVOVAT. Mgr. Monika Hodinková KLASIFIKACE PŮDP půdní druhy

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS:

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Formátování stránky: horní a dolní okraj 2,5 cm (resp. 0.98 palce), vnitřní okraj 3 cm (resp. 1.18 palce), vnější okraj 2 cm (resp. 0.79 palce), nastavení

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2012/2013 PŘEDMĚT ZAKONČENÝ ZÁPOČTEM A ZKOUŠKOU, 5 KREDITŮ, 2/2/3

LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2012/2013 PŘEDMĚT ZAKONČENÝ ZÁPOČTEM A ZKOUŠKOU, 5 KREDITŮ, 2/2/3 PŘEDMĚT: PEDOLOGIE PEDOLOGIE (PEDO - LS 2012/2013 - LDF) HARMONOGRAM VÝUKY I. ROČNÍKU OBORU B-KRAJ-KRAJ KRAJINÁŘSTVÍ LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2012/2013 PŘEDMĚT ZAKONČENÝ ZÁPOČTEM A ZKOUŠKOU, 5 KREDITŮ,

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Miroslav Kopecký Jan Kolomazník Luboš Kučera Geoinformatika ve veřejné správě 2008, Brno Organizační zajištění projektu Mapování urbanizovaných ploch

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010 WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE WAMS ORIENTED TO DISTRIBUTION NETWORKS Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Eva Kudelová tel. 577 142 297, 603 301 435, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz Monika Hiblerová tel. 577 142 297, 774 192 105, e-mail:

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství

Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro jednání ekonomických ministrů Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1.

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU

ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU Jakub Jeništa, Josef Švec 1.ÚVOD: Mostecko je pro někoho jen synonymem měsíční krajiny, pro jiného je čarovným koutem země s přírodními

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze GIS Idrisi na Fakultě stavební Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulta Josef.krasa@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství výuka - obory Životní

Více

Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití

Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití Ivana Vinšová, Milan Hampl 2011 ARCHIBUS, Inc. All rights reserved. BIM PROČ? 2 Nízká produktivita oboru Neměnné trendy

Více

4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY

4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY 4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY 4.1 Měření výšky sněhové pokrývky Měření výšky sněhové pokrývky je méně náročné než měření vodní hodnoty.

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více