Geografický informační systém. definice, využití, komponenty, rastrová a vektorová data v GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografický informační systém. definice, využití, komponenty, rastrová a vektorová data v GIS"

Transkript

1 Geografický informační systém definice, využití, komponenty, rastrová a vektorová data v GIS

2 Data - základ každého informačního systému Atributová data - data dosud prostorově nijak neurčená, v převážné většině případů však prostorově určitelná. př. průtok, výška hladiny, poloha vodočtu,... Prostorová data - data obsahující prostorové určení (geometrii) a prostorové vztahy (topologii) objektu (prvku). př. říční síť vodní toky Geografická data (geodata) - propojená atributová a prostorová data. Geografický objekt (geoobjekt, geoprvek) - je pak prostorově určený objekt (prvek) reálného světa, mající samozřejmě i prostorové (topologické) vztahy s ostatními geoprvky. Geografická datová sada je skupina geoobjektů se společnou charakteristiku (budovy, silnice, vodní toky, hranice,...)

3 Informační systém GIS je informační systém Co je to informační systém (IS)? Informační systém (IS) je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat Informační systém je soubor hardware a software na získávání, uchovávání, spojování a vyhodnocování informací. Informační systém se skládá ze zařízení na zpracování dat, systému báze dat a vyhodnocovacích programů. najdeme různé definice

4 Geografie je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané krajinná sféra ), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje v 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény. Geografie se dělí na fyzickou geografii, sociální geografii, regionální geografii a kartografii. Geografie ovšem není jedinou vědou, která využívá GIS. GIS je technickým prostředkem, který využívají prakticky všechny geovědy (př. geologie, hydrogeologie,...).

5 Geografie Soustava geografických věd Předmětem geografie (= zeměpisu) je krajinná sféra, popisovaná na několika úrovních. Podle těchto úrovní se dělí geografie na čtyři základní části: Fyzická geografie se věnuje fyzickogeografické sféře krajinné sféry, tj. litosféře, hydrosféře, atmosféře, pedosféře a biosféře. Někteří geografové vyčleňují samostatně i kryosféru, která jinak může být považována i za součást hydrosféry. Každé součásti fyzickogeografické sféry se věnuje hned několik vědních disciplín: litosféře - geomorfologie, petrologie, vulkanologie, seismologie, stratifikace, orografie, karsologie, speleologie, krystalografie, mineralogie a další hydrosféře - hydrografie, hydrologie, oceánografie, limnologie a další atmosféře - klimatologie, meteorologie a další pedosféře - pedologie, pedogeografie a další biosféře - biogeografie a další Socioekonomická geografie (také sociální geografie = společenskohospodářský zeměpis nebo humánní geografie) se věnuje člověku, jeho společnosti a jeho hospodářské činnosti, tj. socioekonomické sféře krajinné sféry. Hlavní vědní disciplíny: geografie cestovního ruchu, geografie dopravy, geografie kultury, geografie obyvatelstva, geografie sídel, geografie průmyslu, geografie služeb, geografie zemědělství, behaviorální geografie, ekonomická geografie, historická geografie, politická geografie, religiózní geografie, dějiny zeměpisu, rurální geografie. Regionální geografie (= oblastní zeměpis)se věnuje geografii regionů podle určitého kritéria, např. světadílů, jejich částí, států a zemí, administrativních jednotek atd. Kartografie studuje a zobrazuje prostorové rozmístění jednotlivých jevů krajinné sféry, zabývá se vznikem a užitím map. Věnuje je jí celá řada vědních disciplín, např. topografická kartografie, tematická kartografie, matematická kartografie, kartometrie, blízké disciplíny GIS, dálkový průzkum Země, geodézie

6 GIS Geografický informační systém je tedy informační systém pracující oproti klasickým informačním systémům navíc i s prostorovou složkou dat. Také lze říci, že je výkonným nástrojem geověd, tedy že metody těchto věd umožňuje efektivně implementovat v počítačovém prostředí. Pro GIS neexistuje jednotná definice, proto si jich uvedeme několik: Definice (U.S. Geological Survey): In the strictest sense, a GIS is a computer system capable of assembling, storing, manipulating, and displaying geographically referenced information, i.e. data identified according to their locations. Pactitioners also regard the total GIS as including operating personnel and the data that go into the system. Definice (výkladový slovník ministerstva hospodářství): Organizovaná kolekce počítačového technického vybavení, programového vybavení, geografických dat a personálu určená k účinnému sběru, pamatování, údržbě, manipulaci, analýze a zobrazování všech forem geograficky vztažené informace. -> 3 komponenty (technologie, databáze a infrastruktura). Definice (ESRI): GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací. Definice (GRASS): Geografický informační systém (GIS) představuje obsáhlou sadu nástrojů pro sběr, ukládání, zpracování, transformaci a zobrazování prostorových dat reálného světa. Přitom jsou tyto digitálně kódované jevy a objekty reálného světa primárně uloženy podle své geografické polohy a lze je tedy umístit do vzájemného vztahu.

7 GIS GIS netvoří pouze software, ale i ostatní komponenty jako data, hardware, personál a způsob použití. GIS nám umožní hledat odpovědi na následující otázky: Co se nachází na této lokaci Kde se nachází objekt XY Jaký je počet objektů jednoho typu v objektu druhého typu, v dané vzdálenosti od..., s danou vlastností, které objekty vyhovují podmínce... Co se změnilo od... Jaký je vztah mezi... Co když...

8 Co GIS není Není to počítačový systém na vytváření map, ačkoli mapy vytvářet může. GIS je hlavně analytický nástroj, který umožňuje pracovat s prostorovými vztahy mezi jednotlivými objekty. Není to CAD (ačkoli původní myšlenka z CAD vzešla). CAD (Comuter Aided Drawing/Design) je většinou používán pro vytváření nových objektů, které ještě neexistují, kdežto GIS slouží k analýze a modelování již existujícího světa, včetně historie. Tomu odpovídají i možnosti ukládání dat. Pro GIS je možno používat daleko komplexnější datové modely než pro CAD (datové modely - bude příště)

9 Využití GIS Vztah GIS a ostatních oborů lidské činnosti "proč vůbec používat GIS?" Podle výzkumu firmy Oracle (přední firma ve vývoji databázových nástrojů) lze přes 80% všech dat prostorově lokalizovat, a jedině GIS umožňuje takováto data zpracovávat i na základě prostorových vztahů.

10 Využití GIS mapové služby obchod - analýzy nalezení nejvhodnější lokality pro nový obchod, restauraci (na základě demografických dat jako je počet obyvatel, jejich věk, příjem, vzdělání...); síťové analýzy rozvozu zboží, ochrana proti pohromám - aktuální situace při pohromě, modely povodní, směrování záchranných prostředků - Integrovaný záchranný systém distribuční společnosti - nejenom databáze kabelů, plynovodů, ale i analýzy sítí, směrování v sítích, životní prostředí - studium chování ekosystémů, modely znečišťování ovzduší a jeho vlivu na životní prostředí, státní správa, městské úřady - opět nejenom evidenční charakter, ale i např. dopravní analýzy (hustota dopravy, volba vhodného koridodu pro budování komunikací, ), volby, sčítání lidu, informační systémy, školy - pro výuku geověd.

11 GIS ve veřejné správě Téměř ve všech institucích se pracuje s daty vztaženými k určitému území, je třeba provádět nejrůznější analýzy apod. Možnosti využití GIS ve veřejné správě (na krajských úřadech, magistrátech, statistických úřadech, ministerstvech nebo i na zememěřických a katastrálních úřadech, hasičských záchranných sborech atd.): tvorba územních plánů, stavební řízení a jeho podpora, tvorba informačních serverů s mapovými službami, podpora turistiky, cykloportály, internetové mapy se zájmovými místy, vizualizace a analýzy (např. viditelnosti) dopadu nových staveb na současnou situaci, dopravní analýzy a analýzy obslužnosti, pasport zeleně, komunikací, kontejnerů atd. mapové a prezentační výstupy, krizové a povodňové plány a opatření, mapová podpora, lokalizace a nejrychlejší dojezd k místu nehody/požáru centrum tísňového volání, zpracování katastrálních map, mapové přípravy na sčítání lidu, domů a bytů, evidence chráněných památkových oblastí, biotopů, plánování a evidence opravných prací na komunikacích, chodníkách a veřejných prostranstvích ve městě/na kraji, evidence potrubí, kanalizace a dalších sítí

12 Přírodní zdroje a ochrana přírody V oblasti přírodních zdrojů a ochrany přírody jsou geografické informační systémy využívány hojně, používají se ve výzkumných ústavech, agenturách pro ochranu přírody, geologických i hydrometeorologických institucích nebo například pro správu vodních toků a lodní dopravy. Možnosti využití GIS v oblasti přírodních zdrojů, životního prostředí a zemědělství: tvorba klimatických map a analýzy sledování klimatu, globálního oteplování apod., tvorba a aktualizace geologických map, evidence vodních toků a lodní dopravy, evidence a sledování chráněných krajinných oblastí, sledování chráněných živočichů i rostlin, mapování biotopů, tvorba map národních parků tvorba webových služeb GIS týkajících se ochrany životního prostředí, evidence a tvorba map využití půdy podle jejího využití (zemědělská, lesní, louky a pastviny,...), analýzy náchylnosti k erozi a jinému znehodnocování půdy, povodňová rizika a rizika a mapování dalších přírodních katastrof, polomů atd., srovnávací analýzy historických snímků analýza změn v krajině a její vývoj, využití aktuálních družicových i leteckých snímků pro zjištění stavu rozsáhlých území např. po přírodní katastrofě, modelování rekultivace krajiny, bývalých lomů apod., evidence a správa zelených ploch ve městech, správa lesů a vodních zdrojů

13 Inženýrské sítě Společnosti poskytující služby či zdroje prostřednictvím sítí potřebují evidovat velké množství dat o zařízeních rozmístěných v terénu, potřeba je i aktualizace databáze z terénu či nahlížení při inspekcích do aktuálních dat. Příklady využití GIS v oblasti utilit: správa majetku podniku potrubí, elektrické sloupy, vedení, kabeláž atd., inspekce a údržba zdrojů, správa vegetace kolem vedení, tvorba zpráv o výpadcích a evidence stavu oprav, péče o zákazníky informovanost např. o stavu opravy kanalizace/veřejného osvětlení v ulici apod., analýzy zákazníků a prognózy budoucích potřeb např. v nových obytných zónách, správa pozemků, sledování inspekčních vozidel, kontrola integrity sítě, sledování znečištění, modelování havárií, využití dat dálkového průzkumu Země

14 Doprava Databáze silnic a ulic, výpadků a aktuálního stavu na vozovkách, to jsou informace, bez kterých by se dnes dopravní firmy neobešly. Příklady využití GIS v dopravě: mapování silničních a uličních sítí, pasporty silnic, logistika, plánování nové výstavby dopravní infrastruktury, sledování vozidel pomocí GPS, navigační systémy, aktuální zpravodajství o uzavírkách, dopravních nehodách a stavu vozovek vzhledem k povětrnostní situaci, plánování silničních oprav, sjízdnost vodních toků, mapy cyklostezek a jejich poskytování prostřednictvím webových služeb, evidence vozidel, evidence letišť, nádraží a dalších dopravních uzlů

15 Vojenství dokonale poznat terén a jeho rizika Příklady využití GIS v obraně: tvorba veškerého mapového zázemí armády, využití GPS, aktuálních leteckých a družicových snímků, analýzy a modely reliéfu, rychlé mapové služby dostupné z terénu, terénní mobilní jednotky vybavené zařízením pro sběr, zpracování i poskytování geografických dat, navigační systémy

16 Zdravotnictví Plné využití možností GIS ve zdravotnictví na sebe ještě čeká. Již nyní ale jsou známy dobré výsledky využití GIS při predikci šíření infekčních chorob, ptačí chřipky a dalších. Příklady využití GIS v oblasti zdravotnictví: mapování výskytu infekčních chorob při epidemiích (SARS, ptačí chřipka atd.), mapování nositelů infekčních chorob a sledování jejich pohybu (ptáci, klíšťata...), tvorba hlukových map, mapové výstupy pro informování veřejnosti, aktuální webové služby GIS v případě probíhající epidemie či krizové situace, mapování nemocnic a zdravotnických zařízení a jejich dostupnosti, evidence lůžek v rámci nemocnic nebo oddělení, mapování léčivých pramenů a další využítí v lázeňství

17 Kartografie Geografický informační systém a kartografie spolu úzce souvisí. GIS dovede ušetřit kartografům mnoho práce, protože data jsou oddělena od grafické reprezentace mapy. Software pro GIS samozřejmě umožňuje opatřit výslednou mapu veškerými mapovými prvky (legenda, měřítko atd.). Příklady využití GIS v kartografii: tvorba turistických map, cyklomap, automap, tvorba mapových publikací a atlasů, tvorba prezentačních materiálů měst, národních parků, krajů, republiky úprava a tisk starých map, úprava a tisk ortofotomap, družicových a leteckých snímků v kombinaci s vektorovými daty

18 Další obory... GIS se dá využít v podstatě všude, kde jsou zpracovávány informace o území, kde se majetek či nějaký jev váže k území. Geografické informační systémy lze tedy využít také v oblastech: obchod a marketing např. plánování umístění nových poboček, archeologie mapování a evidence vykopávek, památková péče, architektura, logistika, realitní kanceláře, pojišťovnictví, bankovnictví, telekomunikace, ekologie, zemědělství, myslivost a rybářství, vodohospodářství, geologie a hornictví, pozemkové úpravy

19 Vztah GIS a dalších disciplín

20 Komponenty GIS Dělení GIS na strukturální komponenty vychází z definic GIS Hardware - počítače, počítačové sítě, vstupní a výstupní zařízení (geodetické přístroje, GPS - pozemní i kosmický segment, družice dálkového průzkumu Země, digitizéry, plottery, scannery, ). Software - vlastní SW pro práci s geografickými daty (geodaty). Základem systému je jádro, které obsahuje standardní funkce pro práci s geodaty, a programové nadstavby (moduly) pro specializované práce (zpracovávání fotogrammetrických snímků a obrazových záznamů dálkového průzkumu Země, síťové, prostorové a statistické analýzy, 3D zobrazování, tvorba kartografických výstupů, ). Data - nejdůležitější část GIS (až 90% finančních nákladů na provoz GIS tvoří prostředky na získávání a obnovu dat). Lidé používající daný GIS - programátoři, specialisté GIS (analytici), koncoví uživatelé, ale i správci sítí, manažeři,.... Metody využití daného GIS, jeho zapojení do stávajícího IS podniku (z hlediska praxe velmi komplikovaná a náročná část).

21 Komponenty GIS poznámka: často se pojmem GIS u laiků označuje právě jen software. To ovšem není správné označení, samotný SW je totiž bez dalších komponent GIS k ničemu. Pod pojmem GIS budeme vždy rozumět všechny komponenty dohromady. Pod pojmy "GIS projekt" či "GIS řešení" pak budeme rozumět aplikaci komponet na konkrétní problematiku

22 Komponenty GIS Funkční komponenty GIS - dělení vychází z definic GIS a pomocí něj popisujeme jednotlivé činnosti, které se v rámci GIS projektu provádějí. Vstup dat. Zpracování a uchování dat. Vykonávání analýz a syntéz z využitím prostorových vztahů - jádro GIS, tedy to co nejvíce odlišuje GIS a jiné IS. Prezentace výsledků (výstupy grafické - mapy, negrafické - zprávy, souhrnné tabulky, statistická vyhodnocení, ). Interakce s uživatelem (desktop GIS, Web GIS). Samozřejmě že tyto činnosti nemusí fyzicky provádět jedna organizace, či dokonce jeden uživatel. Ve skutečnosti je běžnou praxí, že se na realizaci GIS podílí více firem, kdy některé data dodávají, jiné je analyzují,.

23 Způsob využití GIS Kartografická koncepce - klade důraz na tvorbu map, ať už v analogové, či digitální podobě. Klasickým příkladem tohoto přístupu je např. ZABAGED (Základní báze geografických dat), jejímž prvotním úkolem je tvorba Základní mapy ČR a teprve následně slouží k dalším (např. analytickým) úlohám. Pro tento způsob se používají hlavně CAM (Computer Aided Mapping) a CAC (Computer Aided Cartography) systémy. Databázová (evidenční) koncepce - klade důraz na zpracování a uchování dat. Systémy, které se specializují na toto využití GIS se označují např. jako LIS (Land Information System), MIS (Munincipal Information System), AM/FM (Automated Mapping/Facilities Management). Analytická koncepce - klade důraz na analytické prostředky Reálné nasazení GIS je ve většině případů kombinací několika koncepčních přístupů.

24 Geografická data obsahují dva až tři základní typy informací: prostorová informace - pozice objektu, jeho tvar vztah k ostatním objektům, popisná informace (atributová data) - další vlastnosti daného objektu např. teplota, typ asfaltu, tloušťka drátu, datum vzniku, typ plynového potrubí časová informace - je-li použita, přidává do systému dynamické vlastnosti, např. datum poslední opravy potrubí.

25 Prostorová data jsou reprezentována pomocí objektů (features), ukládá se jejich umístění a tvar v prostoru, tedy jejich geometrie. Jednotlivé objekty jsou reprezentovány pomocí následujících prvků : Bod - reprezentuje objekty, které nemají žádný rozměr (např.: trigonometrický bod) nebo takové, jejichž rozměr je tak malý, že v měřítku mapy nejsou vyjádřitelné plošně (např.: sloup veřejného osvětlení v mapě 1:5 000). Bod má dimenzi 0 - nelze u něj měřit žádný rozměr. Linie - reprezentuje objekty jako řeky, silnice, potrubí, vedení, tedy objekty tak úzké, že je v měřítku mapy není vhodné reprezentovat plochami nebo také objekty, které nemají definovanou šířku (vrstevnice, ). Linie má dimenzi 1 - lze u ní měřit délku jen v jednom rozměru. Plocha - reprezentuje objekty, jejichž hranice uzavírá nějakou homogenní oblast (například jezera, lesy, zastavěná plocha, ). Plocha má dimenzi 2 - lze na ní měřit ve dvou rozměrech. Tyto objekty jsou zobrazeny na mapě v určitém kartografickém zobrazení v určitém rovinném souřadnicovém systému (např.: Křovákovo zobrazení se souřadnicovým systémem S-JTSK) a v měřítku.

26 Prostorové vztahy (spatial relationships) Mapy graficky reprezentují prostorové vztahy mezi jednotlivými objekty; např. můžeme identifikovat všechny linie procházející daným bodem, nejkratší spojnici 2 objektů, vzdálenosti... tyto informace nejsou explicitní - je nutné odvození z pozice a tvaru jednotlivých objektů.

27 Popis dat Popisná informace se reprezentuje pomocí kartografických vyjadřovacích prostředků (barvy, typy a tvary symbolů a čar, nápisy ). že charakteristika objektu (tj. jeho popisná informace - atribut) je reprezentována různým grafickým vyjádřením v závislosti na hodnotě atributu, např: je-li komunikace dálnicí, je vyjádřena tlustou žlutou čarou, je-li silnicí 1. třídy, je vyjádřena tlustou červenou čarou, která se postupně ztenčuje v závislosti na snižování třídy silnice. platí analogová data digitální data atributy v databázi

28 Prostorová data v digitální podobě Pro prostorová data jsou používány převážně 2 modely jejich reprezentace v digitální podobě. vektorový rastrový K těmto dvěma reprezentacím je možno přistupovat buďto vrstvově nebo objektově.

29 Vrstvový přístup Jednotlivá data jsou obvykle organizována v tématických vrstvách (layer, theme, coverage). princip vychází z používaného způsobu při vytváření map v kartografii, kde je obsah mapy dělen do vrstev podle barev. V GIS se ale, a to je velice důležité si uvědomit, data dělí skutečně podle tématiky. Reprezentace komplexního světa pomocí jednoduchých tématických vrstev nám snadněji umožňuje zorganizovat a pochopit vztahy mezi jednotlivými jevy. Výhody: možnost vytváření tematických hierarchií, získávání, úpravy a přístup k údajům jsou řešeny specificky pro každou vrstvu, rychlé hledání podle atributu. Nevýhody: komunikace mezi objekty v různých vrstvách je problematická, přitom samozřejmě nutná, například při tvorbě topologických vztahů

30 Objektový přístup založen na principech objektově orientovaného programování, každý objekt obsahuje geometrii, topologii, tématiku (atributy) a dále i chování (metody), objekty je možné sdružovat do tříd objektů, objekt je pak instancí (prvkem) takovéto třídy, je možné vytvářet hierarchické vztahy mezi objekty (rodič - potomek), atributy a metody je možně dědit. Příklad: Z obecného objektu linie zdědí objekt komunikace geometrickou (prostorovou) informaci o tom, že se má zobrazovat jakožto lomená čára. Navíc do něj vložíme atributovou informaci, že se jedná o komunikaci, čímž jej odlišíme od obecného objektu linie. Dále řekneme, že atribut komunikace může nabývat hodnot silnice, železnice nebo vodní cesta. Další generace objektů, zdědí informaci o tom že je komunikace a například konkrétně silnice. Pak do ní můžeme přidat například atributovou informaci o jejím čísle, počtu pruhů, délce, a samozřejmě třídě (jedná se o třídu ve smyslu "silnice 1. třídy, dálnice, "). Výhody objektového přístupu je možný hierarchický přístup "od shora dolů" k individuálním objektům, definování tříd je díky dědičnosti velmi pružné, individuální objekt se velice snadno vyhledává, jednotlivé objekty se umí starat samy o sebe (dálnice ví, že silnice na ni může být připojena jen pomocí nájezdu), objekt jako celek sebou nese všechny informace (o tom více až u databází). Nevýhody: model není ještě tak zažitý jako vrstvový přístup (ten používají téměř všichni), je poměrně náročný na hardware i na personál (implementace objektového GIS je zpočátku mnohem náročnější než pomocí klasického přístupu).

31 Vektorová reprezentace dat Vektorová reprezentace se zaměřuje na popis jednotlivých geografických objektů: Poznámka: Úsečka nebo křivka mezi dvěma body definuje linii (line) v geometrickém smyslu. V GIS se ale křivky nepoužívají moc často, důvodem je problematická kompatibilita datových formátů, které používají křivky. To by jistě šlo vyřešit, v praxi se ale zatím ukazuje, že jejich nahrazení lomenými čarami s použitím mezilehlých bodů (vertex) mezi dvěma koncovými body/uzly (points, nodes) bohatě postačuje. základní stavební prvky ve vektorové reprezentaci, pomocí nichž lze reprezentovat složitější typy objektů: Bod (Point) je definován souřadnicemi v prostoru. Dále může obsahovat informaci o jeho napojení v linii (nenapojený / mezilehlý bod / koncový bod-uzel). Jeho dimenze je 0. Linie (Line), též někdy oblouk (arc), je definována jako sekvence sousedících úseček, napojujících se v mezilehlých bodech (vertex), která začíná a končí v koncových bodech - uzlech (nod). Jejím topologickým ekvivalentam je hrana. Její dimenze je 1. Řetězec linií (PolyLine) je element, který splňuje následující podmínky: každá linie (hrana) je v řetězci linií jen jednou, kromě prvního a posledního uzlu v řetězci, se ostatní uzly vyskytují přesně ve dvou liniích (hranách), příslušných řetězci, pokud se i první a poslední uzel vyskytuje ve dvou liniích/hranách, je tento řetězec uzavřený. Jeho dimenze je 1. Plocha (area) je definována jako uzavřená linie nebo řetězec linií- tzn. že první a poslední uzel jsou identické. Její dimenze je 2.

32 Vektorová reprezentace - pokrač. Povrch (surface) je plocha s přiřazenými hodnotami v každém jejím bodě, tedy i v bodech vnitřních (např. nadmořská výška); má dimenzi "2.5". Posledním objektem je objem - volume - má dimenzi 3, ale zatím se moc nepoužívá, jelikož práce s tímto objektem velice náročná na výpočetní výkon a pro většinu aplikací vystačíme s předchozími geometrickými prvky.

33 Topologie Topologie je matematický způsob, jak explicitně vyjádřit prostorové vztahy mezi jednotlivými geometrickými objekty. Mnoho analýz v GIS využívá pouze topologické a nikoli geometrické vztahy Důvod pro využívání topologie (ESRI 1995): "Topology is useful in GIS because many spatial modeling operations don't require coordinates, only topological information. For example, to find an optimal path between two points requires a list of the arcs that connect to each other and the cost to traverse each arc in each direction. Coordinates are only needed for drawing the path after it is calculated." Tři základní topologické koncepty : Konektivita - dvě linie se na sebe napojují v uzlech. Definice plochy - linie, které uzavírají nějakou plochu definují polygon. Sousednost (princip okřídlené hrany) - linie mají směr a nesou informaci o objektech napravo a nalevo od nich.

34 Topologie

35 Rastrová reprezentace rastrová reprezentace se zaměřuje na danou lokalitu jako celek. Většinou je používána pro reprezentaci spojitě se měnících jevů jako například digitální model reliéfu (DMR) či rozložení teploty. Základním stavebním prvkem je u rastrové struktury tzv. buňka (cell). Buňky jsou organizovány do tzv. mozaiky. Jednotlivé buňky obsahují hodnoty (values) Typy tvarů buněk: čtvercová buňka, trojúhelníková buňka, hexagonální buňka. Nejčastěji se používá čtvercová mřížka - speciální typ mozaiky, protože: je kompatibilní s datovými strukturami programovacích jazyků používaných pro tvorbu GIS software, je kompatibilní s mnoha zařízeními pro vstup a výstup dat (monitory, scannery, plottery), je kompatibilní s kartézským souřadnicovým systémem.

36 Rastrová reprezentace Topologie je v rastrovém modelu definována implicitně (je jasné kdo je čí soused), tudíž není nutné ji explicitně ukládat jako pro vektorový model.

37 Rastrová reprezentace rastrová datová struktura může nést informace o bodech, liniích a plochách. Bod odpovídá hodnotě v jedné buňce, linie odpovídá řadě spojených buněk se stejnou hodnotou a plocha odpovídá skupině navzájem sousedících buněk se stejnou hodnotou Při využívání rastru pro reprezentaci povrchu je třetí rozměr reprezentován jako hodnota rastru. Ta je pak funkcí dvourozměrných souřadnic z = f (x,y) zvolení vhodného rozlišení, resp. velikosti buňky-pixelu (zkratka od picture element - obrazový bod). Při nevhodné volbě rozlišení může dojít buď k zbytečnému ukládání mnoha dat na disk nebo naopak ke ztrátě prostorových informací, například o tvaru jednotlivých objektů V mozaikovém (rastrovém) modelu je častý případ, kdy buňka nenabývá žádné hodnoty. Problematika reprezentace "žádné hodnoty" (NoValue/NoData) se v počítači řeší zavedením speciální hodnoty NODATA, která nabývá předem zvolené hodnoty. Například v ARC/INFO GRID (modul na zpracování rastrového datového modelu v software ARC/INFO) je tato hodnota určena jako Mozaiky mohou reprezentovat hodnotu buď pouze pro střed buňky (tzv. lattices) nebo pro celou oblast buňky (tzv.: grids). z hlediska obsahu, lze rastrová data dělit na data reprezentující jeden jev, tj. "klasické rastry", a na data obrazová.

Úvod do GIS. Prostorová data I. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Úvod do GIS. Prostorová data I. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Úvod do GIS Prostorová data I. část Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Karel Jedlička Prostorová data Analogová prostorová data Digitální prostorová

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 3

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 3 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 3 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Úvodní přednáška z předmětu GIS1

Úvodní přednáška z předmětu GIS1 Úvodní přednáška z předmětu GIS1 Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K. Jedlička Podmínky

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Geografie 1. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Geografie 1. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka   ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Geografie 1 Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Předměty Geografie

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu geoprvků. Geometrická

Více

Geoinformatika. I Geoinformatika a historie GIS

Geoinformatika. I Geoinformatika a historie GIS I a historie GIS jaro 2014 Petr Kubíček kubicek@geogr.muni.cz Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC) Institute of Geography Masaryk University Czech Republic Motivace Proč chodit na přednášky?

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Více

Rastrová reprezentace

Rastrová reprezentace Rastrová reprezentace Zaměřuje se na lokalitu jako na celek Používá se pro reprezentaci jevů, které plošně pokrývají celou oblast, případně se i spojitě mění. Používá se i pro rasterizované vektorové vrstvy,

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra 8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI,

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy ArcGIS Břuska Filip 2.4.2009 Osnova 1. Úvod 2. Architektura 3. ArcGIS Desktop 4. ArcMap 5. ShapeFile 6. Coverage 7. Rozšíření ArcGIS ArcGIS - Úvod ArcGIS je integrovaný,

Více

Úvod do předmětu 1GIS2

Úvod do předmětu 1GIS2 Úvod do předmětu 1GIS2 Vyučující: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jitka.elznicova@ujep.cz jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z internetové učebnice:

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1 GIS 1 153GS01 / 153GIS1 Martin Landa Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební 14.11.2013 Copyright c 2013 Martin Landa Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under

Více

Úvod do GIS. Prostorová data II. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Úvod do GIS. Prostorová data II. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Úvod do GIS Prostorová data II. část Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Karel Jedlička Prostorová data Analogová prostorová data Digitální

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 Lubomír Vašek Zlín 2013 Obsah... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Princip rastrové reprezentace... 3 2.1 Užívané

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

GIS Prostorové modely. Obsah přednášky Náhledy na svět Reprezentace v analogových mapách Prostorové modely Vektorový model Rastrový model

GIS Prostorové modely. Obsah přednášky Náhledy na svět Reprezentace v analogových mapách Prostorové modely Vektorový model Rastrový model GIS Prostorové modely Obsah přednášky Náhledy na svět Reprezentace v analogových mapách Prostorové modely Vektorový model Rastrový model Náhledy na svět v geoinformatice V úvahu bereme část reálného světa,

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. Úvod do geografických informa

Více

Úvod do GIS. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 3.ročník

Úvod do GIS. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 3.ročník Úvod do GIS SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 3.ročník Základní pojmy REALITA Téměř vše, co se děje, probíhá na určitém místě - na zemském povrchu a v blízkém prostoru nad i pod ním

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu Digitální modely terénu jsou dnes v geoinformačních systémech hojně využívány pro různé účely. Naměřená terénní data jsou často zpracována do podoby

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah Zdroje dat primární, sekundární Získávání geodat Primární geodata Identifikace geoobjektů Sekundární geodata Chyby v geodatech České zdroje geodat 2 Úlohy v rámci

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Hardware Různé počítačové platformy (personální počítače, pracovní stanice, víceuživatelské systémy) Požadavek na konkrétní vstupní a výstupní zařízen

Hardware Různé počítačové platformy (personální počítače, pracovní stanice, víceuživatelské systémy) Požadavek na konkrétní vstupní a výstupní zařízen Základy teorie GIS Tomáš Řezník Vymezení pojmů Kartografie je věda, technologie a umění tvorby map, včetně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých prací (International Cartographic Association,

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 Obsah GIS s systémy Krizového řízení Účel Data Informační systémy IS Havárie GIS CO KrS32 IS ARGIS Krizové stavy v ČR Krizová legislativa v ČR

Více

VÝVOJ VENKOVSKÝCH SÍDEL V 19. A 20. STOLETÍ: TVORBA ANALYTICKÝCH MAPOVÝCH VÝSTUPŮ

VÝVOJ VENKOVSKÝCH SÍDEL V 19. A 20. STOLETÍ: TVORBA ANALYTICKÝCH MAPOVÝCH VÝSTUPŮ VÝVOJ VENKOVSKÝCH SÍDEL V 19. A 20. STOLETÍ: TVORBA ANALYTICKÝCH MAPOVÝCH VÝSTUPŮ Ing. Zdeněk Poloprutský Ing. Petr Soukup, PhD. Ing. Josef Gruber Katedra geomatiky; Fakulta stavební ČVUT v Praze 24.-26.

Více

GIS 1 155GIS1. Martin Landa Lena Halounová. Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební

GIS 1 155GIS1. Martin Landa Lena Halounová. Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební GIS 1 155GIS1 Martin Landa Lena Halounová Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební #2 1/21 Copyright c 2013-2018 Martin Landa and Lena Halounová Permission is granted to copy, distribute and/or

Více

prostor. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. prostorové úlohy geografické úlohy (geoprostorové úlohy)

prostor. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. prostorové úlohy geografické úlohy (geoprostorové úlohy) Geoinformatika úvod PROSTOR prostor. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. prostorové úlohy geografické úlohy (geoprostorové úlohy) Téměř vše, co se děje, probíhá na určitém místě - na zemském povrchu

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

KIG/1GIS2. Geografické informační systémy. rozsah: 2 hod přednáška, 2 hod cvičení způsob ukončení: zápočet + zkouška

KIG/1GIS2. Geografické informační systémy. rozsah: 2 hod přednáška, 2 hod cvičení způsob ukončení: zápočet + zkouška Geografické informační systémy KIG/1GIS2 rozsah: 2 hod přednáška, 2 hod cvičení způsob ukončení: zápočet + zkouška vyučující: e-mail: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. jitka.elznicova@ujep.cz Konzultační hodiny:

Více

Geografické podklady Zeměměřického úřadu pro státní správu a samosprávu

Geografické podklady Zeměměřického úřadu pro státní správu a samosprávu Geografické podklady Zeměměř ěřického úřadu pro státn tní správu a samosprávu Ing. Petr Dvořáček Zeměměř ěřický úřad Obsah Státn tní mapová díla ZABAGED Data200 Ortofoto České republiky Výškopisn kopisná

Více

GIS a DPZ v geologii. Geoinformační systémy. Dálkový průzkum Země. Ondrej Lexa. Karel Martínek

GIS a DPZ v geologii. Geoinformační systémy. Dálkový průzkum Země. Ondrej Lexa. Karel Martínek GIS a DPZ v geologii Geoinformační systémy Ondrej Lexa Dálkový průzkum Země Karel Martínek Cíle získat nejzákladnější teoretické znalosti terminologie a principů GIS a DPZ žijeme v informačním věku postindustriální

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Geografická informace GIS 1 155GIS1. Martin Landa Lena Halounová. Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební 1/23

Geografická informace GIS 1 155GIS1. Martin Landa Lena Halounová. Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební 1/23 GIS 1 155GIS1 Martin Landa Lena Halounová Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební #3 1/23 Copyright c 2013-2018 Martin Landa and Lena Halounová Permission is granted to copy, distribute and/or

Více

GIS Prostorové modely. Obsah přednášky Rastrový model Pravidelné, nepravidelné buňky Způsoby uložení Komprese dat

GIS Prostorové modely. Obsah přednášky Rastrový model Pravidelné, nepravidelné buňky Způsoby uložení Komprese dat GIS Prostorové modely Obsah přednášky Rastrový model Pravidelné, nepravidelné buňky Způsoby uložení Komprese dat Rastrový model Intuitivně jej chápeme jako množinu elementů obecně různého tvaru a velikosti

Více

Geografické informační systémy v územním plánování

Geografické informační systémy v územním plánování Geografické informační systémy v územním plánování Jiří Ježek (s využitím materiálů ing. arch. Ireny Králové z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně) Geografický informační systém (GIS) je informační

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Realita versus data GIS

Realita versus data GIS http://www.indiana.edu/ Realita versus data GIS Data v GIS Typy dat prostorová (poloha a vzájemné vztahy) popisná (atributy) Reprezentace prostorových dat (formát) rastrová Spojitý konceptuální model vektorová

Více

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum: Fotogammetrie Zpracoval: Jakub Šurab, sur072 Datum: 7.4.2009 Co je fotogrammetrie Fotogrammetrie je věda, způsob a technologie, která se zabývá získáváním využitelných měření map, digitálních modelů a

Více

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška. - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení. - 55 bodů - písemný test

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška. - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení. - 55 bodů - písemný test Požadavky Semestrální projekt - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení Zkouška - 55 bodů - písemný test Čím se liší GIS a IS Odlišnost od klasických informačních systémů spočívá v rozšíření báze informací

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Informační systémy v ochraně životního prostředí N240001 Ing. Radek Škarohlíd budova A, místnost F06 Radek.Skarohlid@vscht.cz Vysoká

Více

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

ZABAGED Mgr. Petr Neckář ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Mgr. Petr Neckář Zeměměřický úřad 27. 4. 2017, Pardubice ZABAGED ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT digitální geografický model území České republiky, který je spravován Zeměměřickým

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Lekce 10 Analýzy prostorových dat

Lekce 10 Analýzy prostorových dat Lekce 10 Analýzy prostorových dat 1. Cíle lekce... 1 2. Základní funkce analýza prostorových dat... 1 3. Organizace geografických dat pro analýzy... 2 4. Údržba a analýza prostorových dat... 2 5. Údržba

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah

Více

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU Drahomíra Zedníčková dzednickova@geodis.cz 724013046 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI největší geodetickofotogrammetrická společnost v České republice založena v roce 1990

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat Hanka Olešovská Zeměměřický úřad Praha, 9. 6. 2015 ZABAGED - definice Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický

Více

NOVINKY V DATABÁZÍCH CEDA

NOVINKY V DATABÁZÍCH CEDA NOVINKY V DATABÁZÍCH CEDA GIS KU květen 2017 Jan Vodňanský Central European Data Agency, a.s. výrobní ředitel vodnansky@ceda.cz StreetNet CrossBorder Vektorové mapové dlaždice Route4All StreetNet CrossBorder

Více

Geoinformační technologie v egyptologické praxi

Geoinformační technologie v egyptologické praxi Geoinformační technologie v egyptologické praxi EGY022014a/ Spec.přednáška I ZS 2015 2016, 1. přednáška Organizační záležitosti: Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. Internetové stránky

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy

Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy 1. Cíle lekce... 1 2. Vlastnosti rastrových systémů... 1 2.1 Zobrazování vrstev... 1 2.1.1 Základní zobrazování... 1 2.1.2 Další typy zobrazení... 2 2.2 Lokální operace...

Více

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789 Dálkový průzkum Země DPZ Zdeněk Janoš JAN789 Obsah: Úvod Co je DPZ (Dálkový Průzkum Země) Historie DPZ Rozdělení metod DPZ Využití DPZ Projekty využívající data DPZ Současné družicové systémy Zdroje Závěr

Více

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky Bc. Jaromír Bok, DiS., Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (2014-2015_B_05) Bc. Jaromír Bok, DiS. Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 9.4.2009 1 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY -v některých lokalitách

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (pro 2. kartografický den, UP Olomouc, únor 2008) Mgr. Magdalena Poppová odbor statistiky obyvatelstva

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : 50 000 (MORP 50) Praha 2016 Zpracoval: Schválil: Vydal: Zeměměřický úřad Ing. Karel Štencel,

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování Vznik rastrových dat Tvorba dat pro GIS Přednáška 5. Přímo v digitální podobě družicové snímky Skenováním z analogové podoby: Mapy Letecké snímky na fotografickém materiálu Pořizov izování dat Podle způsobu

Více

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Význam a způsoby sdílení geodat Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi data identifikující geografickou polohu a charakteristiky

Více

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED RNDr. Jana Pressová 15. 16.5. 2014, GIVS Praha Legislativní východisko Základním legislativním východiskem pro tvorbu a správu ZABAGED je

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla. Ing. Přemysl JINDRÁK

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla. Ing. Přemysl JINDRÁK ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla Představení projektu Technologická Agentura ČR Praha, 31. 7. 2018 Ing. Přemysl JINDRÁK Základní vymezení Projekt

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prostorové modely Rastrový model Pravidelné, nepravidelné buňky Způsoby uložení Komprese dat Rastrový model Intuitivně chápání množina elementů (obecně různého tvaru

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více