V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ"

Transkript

1 V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash). Od poátku minulého století se stal pedmtem zájmu finanní teorie a v 60.letech se objevuje jako doporuení pro praxi rozšíit finanní výkazy podnik o výkaz cash flow. Vykazování cash flow se od roku 1971 stalo v USA povinnou souástí úetní závrky podnik. Pozadu nezstala ani velká Británie, kde bylo zavedeno od roku 1975 povinné vykazování cash flow pro všechny podniky s obratem nad 25 tisíc liber. Evropská unie doporuuje lenským zemím sestavování tohoto výkazu ve 4.direktiv z roku Výbor pro mezinárodní úetní standardy vydává v roce 1977 mezinárodní úetní standard IAS 7, který upravuje jednotné vykazování cash flow. Cash flow je definován jako skutený pohyb penžních prostedk podniku za urité období v souvislosti s jeho inností. Je východiskem pro ízení likvidity podniku, nebo: existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostedk a jejich penžním vyjádením (nap. nákup zásob na obchodní úvr) vzniká asový nesoulad mezi hospodáskými operacemi vyvolávajícími náklady a jejich finanním zachycením (vznik mzdových náklad a vlastní výplata mezd) vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a píjmy (podvojné úetnictví zachycuje hospodáské jevy a výsledek hospodaení firmy nezávisle na okamžiku uskutenných plateb) Jde o tzv. retrospektivní cash flow, který odpovídá na otázku, odkud se peníze a jejich ekvivalenty v daném asovém intervalu vzaly a kam se podly. Manažei takto sledují: - absolutní i relativní intenzitu jednotlivých penžních tok, - posuny ve struktue tok a míru jejich stability - formy vázanosti kapitálu v aktivech podniku, - zpsoby jeho uvolování a formy financování podniku Ve statickém pohledu pedstavuje cash flow volnou zásobu penz, které má podnik k dispozici. V podob ukazatele umožuje mit finanní situaci podniku. V dynamickém pojetí jde o budoucí penžní toky, které jsou souástí finanních plán (rozpot) podniku, resp.z pohledu investora o oekávané (diskontované) píjmy z investice. VZNIK VÝKAZU CASH FLOW Výchozí datovou základnou pro zjišování cash flow je úetnictví podniku. Vynaložené penžní prostedky vstupující do podnikového procesu se v soustav podvojného úetnictví transformují do jednotlivých složek majetku a závazk. Pi prchodu podnikem jsou penžní prostedky vázány v jeho aktivech, ve kterých se postupn pemují až do konené žádoucí penžní podoby. Tento proces pemny (produkní cyklus podniku) lze vyjádit jako rozdíl mezi krátkodobým kapitálem a obžnými aktivy (istý pracovní kapitál). zboží ZÁVAZKY POHLEDÁVKY materiál Nedokonená výroba výrobky - 1 -

2 Z obrázku je zejmé, že zvýšení aktiv v sob váže potenciální snížení penžních prostedk a naopak jejich snížení disponibilní penžní prostedky uvoluje. Penžní toky se zadržují v aktivech (pohledávkách) i kapitálu (závazcích). Stojí na poátku a na konci obchodních transakcí podniku a jejich pohyb pímo ovlivuje penžní toky. Pohledávky tvoí záchytný bod pemny aktiv podniku v peníze a vážou penžní prostedky. Závazky (dluhy) podniku na druhé stran odkládají reálný úbytek penz. Relaci mezi pohledávkami nebo dluhy podniku a cash flow vyjaduje následující tabulka: ZMNA STAVU Zvýšení pohledávek Snížení pohledávek Zvýšení závazk Snížení závazk VLIV NA CASH FLOW Úbytek Pírstek Pírstek Úbytek Základem pro sledování penžních tok podniku je rozvaha, která zachycuje jak výsledek hospodaení k uritému okamžiku, tak i stav penžních prostedk. Obdobn jak je rozvedena rozvahová položka zisku ve výkazu zisku a ztráty, lze sledovat pohyb penžních prostedk v samostatném výkazu cash flow. TÍBILANNÍ SYSTÉM Vytvoíme-li z rozvahy, výkazu Z/Z a výkazu CF tíbilanní systém, mžeme identifikovat 4 základní typy hospodáských transakcí: a) Ziskov i finann úinné transakce, které mají bezprostední vliv na penžní prostedky a souasn jsou nákladem i výnosem (nap. prodej zboží v hotovosti, hotov pijaté služby v hotovosti atd.). Jde o nejjednodušší transakce, nebo náklad je výdajem a výnos je píjmem a souasn dochází k istému penžnímu toku, který vyjaduje zmnu stavu penz podniku. Náklad znamená úbytek penžních prostedk, zatímco výnos jejich pírstek podle rovnice: PS PP = - N + V = KS PP b) Finann úinné transakce, neovlivující zisk, které zvyšují i snižují stav penžních prostedk a souasn vyvolávají zmnu píslušného aktiva i kapitálu v rozvaze. Píkladem mohou být zaplacené pohledávky a závazky, poskytnutý i pijatý úvr atd. Tyto transakce pedstavují istý penžní tok, kterým se zahajuje nebo ukonuje píslušná hospodáský operace. Zmnu stavu penžních prostedk lze zapsat jako úpravu poáteního stavu penžních prostedk o zmnu stavu rozvahové položky, týkající se této penžní operace: PS PP + snížení A zvýšení A + zvýšení K snížení K = KS PP c) Ziskov úinné transakce, neovlivující penžní prostedky, které mohou nabývat dvojí podoby: - majetku a závazk ped jejich pemnou v peníze (nap. prodej i nákup na úvr, spoteba zásob podniku, úbytek prodaného zboží na sklad). Tato transakce stojí uprosted produkního cyklu a oznaují se jako úetní toky - nepenžních transakcí, u nichž se výsledkové a rozvahov zmny vzájemn kompenzují a nedochází k žádnému pohybu penz. Píkladem mohou být odpisy dlouhodobého majetku, tvorba rezerv, nebo opravných položek a jejich rozpouštní. Poátení stav penžních prostedk podniku se po uskutenní tchto transakcí nemní (= KS PP), jak znázorují níže uvedené rovnice: PS PP = + V zvýšení A nebo snížení K = KS PP PS PP = - N + zvýšení K nebo snížení A = KS PP - 2 -

3 d) Neziskové a nefinanní transakce uvnit rozvahy podniku (krom penžních prostedk, vylenných do cash flow), které lze formáln rozdlit do 4 skupin, u nichž píslušná transakce vyvolává: - souasné zvýšení aktiv i kapitálu, nap. emise akcií i nepenžité dary - souasné snížení aktiv i kapitálu, nap. vyazení dlouhodobého majetku - snížení jedné položky aktiv a souasn zvýšení jiné položky aktiv nap. pevod dlouhodobého finanního majetku podniku do krátkodobého - snížení jedné položky kapitálu a souasn zvýšení jiné položky kapitálu, nap. kapitalizace pohledávek PS PP PÍJMY PEHLED CF VÝDAJE KSPP A ROZVAHA P MAJETEK VLASTNÍ KAPITÁL PP CIZÍ KAPITÁL CF Rozvaha Výkaz Z/Z (1) (2) (3) (4) PRINCIP ODVOZENÍ CF Z ÚETNÍCH VÝKAZ V rozvaze podniku jsou penžní prostedky vykázány jednou položkou, která neumožuje identifikovat úel odlivu, resp. pílivu penz. K vylenní a podrobnému sledování transakcí týkajících se penžních píjm a výdaj, obdobn jako tomu bylo u náklad a výnos, se dosud nepistoupilo, avšak byl zvolen jednodušší zpsob pro zjištní penžních tok, využívající údaj z rozvahy a výkazu zisk a ztráty. Odvození výkazu cash flow lze provést na základ istých penžních tok. Jde o transformaci nákladov výnosového principu, užívaného v úetnictví, na princip píjmov výdajový, kterou lze zapsat pomocí rovnice: PS PP + V N + zvýšení K nebo snížení A zvýšení A nebo snížení K = KS PP Výnosy a náklady mžeme nahradit jejich saldem, tj. výsledkem hospodaení. Potom rovnici upravíme na tvar: PS PP +/- VH + zvýšení K nebo snížení A zvýšení A nebo snížení K = KS PP - 3 -

4 Tato obecná rovnice umožuje zjistit nejen celkovou zmnu penžních prostedk, ale i dílí penžní toky, pokud se piadí píslušné náklady i výnosy a zmny stavu rozvahových položek ke sledovanému penžnímu toku, tj. k píjmu i výdaji. Rovnici mžeme pevést do grafické podoby výkazu penžních tok, jak je uvedeno na obrázku: PS PP Výnosy Zvýšení kapitálu Snížení aktiv Píjmy Celkem VÝKAZ CF Náklady Snížení kapitálu Zvýšení aktiv KS PP Výdaje Celkem STRUKTURA VÝKAZU CASH FLOW Smyslem výkazu je poskytnout uživatelm informace o schopnosti podniku vytváet penžní prostedky (a ekvivalenty) a o jejich užití. Ml by umožnit uživatelm aplikovat modely pro odhad souasné hodnoty budoucích penžních tok a mezipodnikové srovnávání. Údaje z výkazu by mly rovnž sloužit k posouzení správnosti pedchozích odhad budoucích penžních tok a pro zkoumání ziskovosti podniku ve vztahu k istým penžním tokm. Výkaz cash flow je uren stejn jako celé finanní úetnictví primárn pro poteby externích uživatel a nemže nahradit specifické vykazování penžních tok pro ryze manažerské úely ani pro projektování penžních tok do budoucna managementem podniku. Jelikož výkaz cash flow vypovídá o zmnách penžního fondu podniku, je teba blíže vymezit obsah fondu. Tvoí jej dv složky: a) penžní prostedky, kterými se rozumjí penžní hotovosti podniku na pokladn, vetn cenin a na útech v bankách (ne termínových), vetn penz na cest b) penžní ekvivalenty, které jsou definovány jako likvidní finanní aktiva, tj. aktiva snadno a pohotov smnitelná za pedem známou ástku penžních prostedk a u tchto aktiv se nepedpokládají významné zmny hodnoty v ase. Jde nap. o termínové obchodovatelné cenné papíry (nap. pokladniní poukázky, dluhopisy velkých bankovních institucí apod.) Specifickým problémem je klasifikace záporného zstatku n vkladovém útu u banky, který mže nebo nemusí být souástí penžního fondu, což závisí na rozhodnutí podniku. Dležitou podmínkou komparace cash flow v ase je stálost metod a také skutenost, že pemny položek uvnit penžního fondu nejsou považovány za penžní toky a výkaz cash flow je nezohleduje. lenní výkazu cash flow koresponduje se základními podnikovými innostmi rozdlenými podle hlavních oblastí ízení na: a) hlavní výdlenou (provozní) innost b) investiní innost c) financování podniku Cash flow z provozní innosti Toto lenní vyjaduje do urité mír i aspekt odpovdnostní, je-li v podniku delegována odlišná odpovdnost vlastník a vedení. V typickém podniku platí, že za penžní toky ve strategických oblastech - 4 -

5 (investiních aktivit a financování) zstává zásadní odpovdnost na vlastnících a za penžní toky v operativní oblasti na managementu podniku. Provozní innost pedstavuje základní aktivity podniku, které pinášejí podniku výnosy. Je stžejním zdrojem vnitního financování, nebo schopnost podniku zajistit vnjší zdroje financování významn závisí na tom, zda je podnik schopen vytváet penžní toky z bžných obchodních transakcí. Je zejmé, že práv v rámci provozní innosti se vytváejí peníze na úhradu úrok, nájemného, dividend apod. Informace o cash flow z provozních aktivit jsou užitené i pro odhady budoucích cash flow podniku. Patí sem zejména: penžní úhrady od odbratel za výrobky, zboží, a služby vetn poskytnutých záloh penžní píjmy z prodeje i postoupení autorských práv, licencí, know-how a obdobných produkt penžní píjmy ze zprostedkovatelské inností penžní platby dodavatelm materiálu, zboží a služeb vetn placených záloh penžní platby zamstnancm a jejich jménem (sociální pojištní atd.) píjmy a výdaje z mimoádné innosti splatná da z píjm vetn záloh pijaté a vyplacené úroky, pijaté dividendy, podíly na zisku, pokud se podnik nerozhodne je zahrnout do oblasti financování vyplacené dividendy v pípadech, kdy podnik pouze perozdluje pijaté dividendy (od dceiných i pidružených podnik) mezi akcionáe nebo spoleníky Do této oblasti se zahrnují všechny penžní toky, které nebyly zalenny do investiní innosti, ani do financování (negativní vymezení). Cash flow z investiní innosti Tato oblast zahrnuje nabývání a pozbývání dlouhodobých aktiv, eventueln innosti související s poskytováním úvr, pjek a výpomocí, které nelze považovat za provozní innost. Vykázané cash flow z investiní innost informují o tom, v jaké míe podnik vynakládá peníze na dlouhodobá aktiva, která jsou podstatným faktorem vytváení budoucích zisk. Ze struktury tok lze usoudit na míru alokace disponibilních penz do investic, které hodlá držet dlouhodob a do majetkových úastí, které naznaují, jak podnik expanduje. Penžní toky z této innosti poukazují na rozšíení i zúžení provozní kapacity podniku. K penžním tokm v investiní innosti patí nap.: penžní píjmy z prodeje dlouhodobých hmotných, nehmotných a finanních aktiv penžní píjmy splátek úvr, pjek a výpomocí od spíznných osob platby za poízení dlouhodobých hmotných, nehmotných a finanních aktiv platby související s poskytnutím úvr, pjek i finanních výpomocí spíznným osobám Mohou sem být zalenny i platby spojené s finanním leasingem, pokud nebudou obsahem provozní innosti. Cash flow z oblasti financování Financování je oblastí, do které se promítají zmny ve výši a struktue podnikového kapitálu (vlastního i cizího). Na základ výkazu cash flow lze odvodit pravdpodobnost poteby dalších penžních pítok, které musí podnik získat, od vlastník i vitel. Investiní innost a financování mají úzký vztah. Penžní tok z investování v jednom podniku (nap. nákup akcií) je ve druhém podniku financováním (emise akcií)

6 K hlavním položkám patí: penžní píjmy z emise akcií i podíl, dluhopis, opních list apod. píjmy z penžních dar píjmy z pijatých úvr, pjek a výpomocí (zejména bankovních) píjmy od vlastník na úhradu ztrát minulých období splátky úvr, pjek a výpomocí výplaty dividend, resp. podíl na zisku Výkaz cash flow, lenný na 3 základní podnikové innosti, se sestavuje v tzv. vertikální podob. Krom této formy se používá i horizontální uspoádání výkazu, které umožuje oddlen vykázat zdroje penžních prostedk a jejich užití. Obsah výkazu je dán úelem, za kterým se sestavuje, požadovaným rozsahem i použitou metodou výpotu. METODY VYKAZOVÁNÍ CASH FLOW V úetní teorii se obecn vyskytují dva odlišné pístupy ke zjišování penžních tok: a) pímá metoda b) nepímá metoda Podniky používají pi sestavování výkazu cash flow oba pístupy souasn, pímý i nepímý. eské i mezinárodní úetní standardy však povolují použít nepímý zpsob výpotu cash flow pouze pro provozní oblast. Pímá metoda Charakteristickou vlastností pímé metody sestavení výkazu cash flow je vykazování tzv. hrubých penžních tok, tj. skutených píjm a výdaj, které se uspoádají podle hlavních titul. K sestavení výkazu pímou metodou se v praxi používají dva rzné pístupy: istá pímá metoda Je založena na sledování skutených píjm a jejich agregaci pedem vymezených položek. Vychází pímo ze zmn stav penžních prostedk nebo penžních ekvivalent, které jsou vyvolány finann úinnými hospodáskými transakcemi. V tíbilanním systému jde o transakce ovlivující souasn výsledek hospodaení nebo o transakce psobící zmny rozvahy. Akoliv se teoreticky jeví tato metoda sestavení výkazu jako bezproblémová, pokladní a bankovní operace, zachycené na píslušných útech, neumožují zjistit úel, za kterým byly provedeny. Sledování skutených tok penz a jejich ekvivalent podle jednotlivých druh by vyžadovalo zavést nové syntetické úty píjm a výdaj (podobn jako je tomu u náklad a výnos), které by se uzavíraly prostednictvím bilance cash flow a jejich saldo by se peneslo na úty penžních prostedk a penžních ekvivalent. Potebné lenní píjm a výdaj lze zajistit i v analytické evidenci k útm penžních prostedk a ekvivalent. Jinou možností je sestavení výkazu cash flow mimoúetn, tj. dodaten zanalyzovat transakce uskutenné na bankovních útech a v pokladn nebo kódovat úetní doklady podle jednotlivých píjm a výdaj s následným seskupením za danou asovou periodu. Tato metoda je dosti pracná a navíc nepostihuje informace o tocích penžních prostedk, které nemají charakter píjm a výdaj (nap. zmna stavu zásob, pohledávek, závazk, eventueln krátkodobých finanních aktiv. Proto se v podnicích dává pednost nepravé pímé metod sestavení výkazu cash flow, která nevyžaduje úpravy úetního systému a spokojí se s daty bžn poskytovanými podvojným úetnictvím

7 Nepravá pímá metoda Nepravá pímá metoda (náhradní) spoívá v transformaci výnosov nákladových dat na píjmov výdajová. Výnosy a náklady daného úetního období pevzaté z výkazu zisk a ztrát se korigují o zmny položek rozvahy (aktiv a pasiv) na píjmy a výdaje. Nap. náklady na materiál se upravují na výdaje o zmny stavu závazk k dodavatelm materiálu, stavu materiálu na sklad nebo tržby z prodeje zboží zútované do výnos se snižují o hodnotu pohledávek spojených s tmito výnosy, respektive zvyšují o hodnotu záloh pijatých od odbratel tohoto zboží apod. Vyluují se ziskov úinné transakce, které nejsou penžním tokem a naopak se piazují finann úinné transakce, neovlivující zisk. Penžní toky se opt lení podle základních podnikových inností na provozní, investiní a finanní. Pokud nelze jednoznan piadit zmny stav rozvahy (pohledávek, závazk apod.) k jednotlivým položkám výkazu zisk a ztráty (nevíme-li nap., zda se závazky týkají dodávek materiálu nebo investic), pak nezbývá než vykázat tyto položky samostatn bez vazby na nákladové i výnosové položky. Snižuje se tím vypovídací schopnost výkazu cash flow, nebo se snižuje pesnost vykazovaných jednotlivých výdaj a píjm a jejich sald. Schematicky lze postup pi zjišování cash flow nepravou pímou metodou znázornit: NÁKLADY Výnosy, které nejsou souasn píjmem + Píjmy, které netvoí výnosy - - Náklady, které nejsou souasn výdajem + Výdaje, které netvoí náklady Píjmy období Výdaje období - Cash flow z provozní innosti PROVOZNÍ INNOST - + Nákup fix.aktiv Prodej fix.aktiv + - Pírstek dl.zdroj Úbytek dl.zdroj INVESTINÍ INNOST FINANNÍ INNOST Celkový cash flow - 7 -

8 Pímá metoda v obou svých podobách vychází primárn z povahy penžních transakcí. Je proto považována za vhodnjší, nebo poskytuje bližší informace o povaze penžních tok, o generování penžních položek a jejich aplikací než metoda nepímá. Cash flow vykázané pímou metodou jsou snáze ovitelné a nejsou náchylné k úetním nepesnostem. Nepímá metoda Vychází z výkazu zisk a ztrát podniku, pesnji eeno z výsledného salda mezi výnosy a náklady (z výsledku hospodaení), které transformuje na cash flow. Lze ji použít pouze u penžních tok z hlavní výdlené (provozní) innosti podniku, a to jen na tu ást penžních tok, která se nevykazuje jako hrubé penžní toky. Spoívá v úprav zisku i ztráty z hospodaení o nepenžní položky a o zmny položek rozvahy, vyjadujících rozdíl mezi toky píjm a výdaj a mezi toky výnos a náklad. Jde o tzv. nepenžní operace, které jsou pedstavovány: a) náklady, které nejsou výdaji v bžném období (nap. odpisy, tvorba rezerv a opravných položek, odložená da), b) výnosy, které nejsou píjmy v bžném období (nap. zútování rezerv a opravných položek, píjmy píštích období), a o zmny poteby pracovního kapitálu (net working capital). Zde je možno rozlišit takové složky istých aktiv, s nimiž spjaté penžní toky již probhly (nap. zásoby, náklady a výnosy píštích období) a takové, které pedstavují budoucí penžní toky (nap. pohledávky a závazky z obchodního styku). Na druhé stran do zmínných úprav nelze poítat zmny stavu takových položek istého pracovního kapitálu, jako nap. dlužné a pohledávané úroky dlužné a pohledávané dividendy dluhy z nákupu dlouhodobých aktiv pohledávky z prodeje dlouhodobých aktiv dlužné a pohledávané dan z píjm zmnu stavu pohledávek a závazk spjatých s mimoádným výsledkem hospodaení. Podle úrovn použitého výsledku hospodaení (výsledek hospodaení za podnik po zdanní, výsledek hospodaení za bžnou innost po zdanní nebo provozní výsledek hospodaení) je nutno vylouit položky, které mají vztah k investiním innostem a k financování podniku. Nepímá metoda je obecn považována za snazší a nenáronou na vstupy. Všímá si pouze tch penžních tok z provozní innosti, které jsou vykázány na netto bázi a neobsahují tedy žádné platby (hrubé cash flow). Pro podnik je výhodná i proto, že externímu uživateli vyzradí o charakteru a struktue penžních tok podniku mén, než metoda pímá. Nedovoluje sice identifikovat jednotlivá salda píjm a výdaj, ale zobrazuje v pehledné form transformaci výsledku hospodaení na isté penžní toky (diference mezi ziskem a cash flow). Nejastji uvádným nedostatkem nepímé metody je, že jsou vykazovány ve výkazu cash flow i nepenžní transakce

9 VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PODNIKU PO ZDANNÍ Úpravy o nepenžní operace + Náklady, které nejsou souasn výdaji + Píjmy, které netvoí souasn výnosy - Výdaje, které nejsou souasn náklady - Výnosy, které nejsou souasn píjmy Zmny poteby pracovního kapitálu + Pírstek krátkodobých závazk Pírstek pohledávek a zásob - CASH FLOW I - Výdaje na poízení stálých aktiv + Píjmy z prodeje stálých aktiv CASH FLOW II + Pírstek dlouhodobého kapitálu Úbytek dlouhodobého kapitálu - CASH FLOW III FONDOVÉ POJETÍ CASH FLOW K analýze a ízení finanní situace podniku (zejména jeho likvidity) slouží rozdílové indikátory oznaované jako fondy finanních prostedk (finanní fondy). Fond je chápán jako agregace (shrnutí) uritých stavových ukazatel vyjadujících aktiva nebo pasiva, resp. jako rozdíl mezi souhrnem uritých položek krátkodobých aktiv a uritých položek krátkodobých pasiv (tzv, istý fond). ISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL (net working capital) Je nejastji užívaným ukazatelem, vypoteným jako rozdíl mezi celkovými obžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CK kr ). Ty mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok až po splatnost 3msíní, což umožuje oddlit výstižnji v obžných aktivech tu ást finanních prostedk, která je urena na brzkou úhradu krátkodobých dluh (závazk) od té ásti, jež je relativn volná a kterou - 9 -

10 chápeme jako uritý finanní fond. Pro finanního manažera pedstavuje tento fond souást obžného majetku financovanou dlouhodobým kapitálem, ili je ástí dlouhodobého kapitálu vázaného v obžném majetku. Jde tedy o relativn volný kapitál, který je využíván k zajištní hladkého prbhu hospodáské innosti. Manažerský pístup k istému pracovnímu kapitálu (PK) jako k fondu finanních prostedk, který má být co nejlépe využíván, znázoruje schéma: Schéma tvorby PK z pohledu manažera: Aktiva Pasiva SA VK PK CKdl OA CKkr Schéma tvorby PK z pohledu investora: Aktiva Pasiva SA VK CKdl OA PK CKkr Vlastník firmy si vyhrazuje právo rozhodovat o dlouhodobém financování (vlastním i cizím), o jeho zvyšování i snižování. Vyjaduje se k poizování stálých (fixních) aktiv (dlouhodobého hmotného, nehmotného i finanního majetku) i k jejich zmnám. Jelikož opatrný pístup k financování vyžaduje, aby dlouhodobý kapitál byl vtší než stálá aktiva (SA), vlastník sám uruje kolik z dlouhodobého kapitálu pipadne na financování bžné innosti. Pro nho je PK v podstat bžn pracujícím dlouhodobým kapitálem. Rozdíl mezi obžnými aktiva a krátkodobými dluhy má významný vliv na solventnost podniku. Pebytek krátkodobých aktiv (vhodn strukturovaných a ve zdravé míe likvidních) nad krátkodobými dluhu opravuje k úsudku, že podnik má dobré finanní zázemí, že je likvidní. PK pedstavuje finanní polštá, který podniku umožní pokraovat ve svých aktivitách i v pípad, že by ho potkala njaká nepíznivá událost, jež by vyžadovala vysoký výdej penžních prostedk. Velikost tohoto polštáe závisí na obratovosti krátkodobých aktiv podniku, ale i na vnjších okolnostech, jako jsou napíklad konkurence, stabilita trhu, daová legislativa, celní pedpisy apod

11 Zmnu PK za urité období, která má vliv na finanní situaci (pedevším likviditu) podniku mžeme vypoítat ze vztahu: PK = PK (k) PK (p) p k stav na poátku sledovaného období stav na konci sledovaného období Abychom zjistili píiny zmny PK, je teba analyzovat pítoky a odtoky, tedy cash flow, který je tentokrát koncipována na bázi fondu finanních prostedk. Sledujeme-li zmny PK z pozice aktiv, potom pírstky PK pedstavuje: jakýkoliv rst položek krátkodobých aktiv v rozvaze jakékoliv snížení položek krátkodobých závazk podniku Na analýzu PK by mlo navazovat detailnjší provení inkasa pohledávek, zda jsou pohledávky ocenny odpovídajícím zpsobem a jaká je doba jejich obratu. Relativní velikost istého pracovního kapitálu v pomru k celkovým aktivm je ukazatelem bezpenosti (krátkodobé solventnosti) podniku jako obchodního partnera. I tento indikátor mže být však zkreslen, není-li jasné, co se pod jednotlivými položkami skrývá (nap.neprodejná i nadhodnocená aktiva znamenají, že podnik vypadá na první pohled solidn a pesto není píliš zdravý). Sledujeme-li na druhé stran zmny istého pracovního kapitálu z pozice pasiv, rozlišujeme, která položka rozvahy byla mezi dvma obdobími zdrojem finanního fondu (penžního toku) a která vyvolala jeho užití (spotebu). Zdrojem se rozumí jakýkoliv rst dlouhodobého kapitálu podniku (vlastního i cizího) a zisku nebo jakýkoliv pokles stálých aktiv. Užitím se naopak rozumí jakýkoli pokles na útu dlouhodobého kapitálu za daný asový interval, mžeme analyzovat pomocí pehledné tabulky o zdrojích a použití fond podniku. Vlivy, které zpsobily zmnu istého pracovního kapitálu za daný asový interval, mžeme analyzovat pomocí pehledné tabulky o zdrojích a použití fond podniku. ISTÉ POHOTOVÉ PROSTEDKY (Penžní finanní fond) istý pracovní kapitál mžeme používat jako míru likvidity pouze velmi obezetn, nebo mezi ním a likviditou neexistuje identita. Obžná aktiva totiž mohou obsahovat i položky málo likvidní nebo dokonce dlouhodob nelikvidní. Nap.pohledávky s dlouhou lhtou splatnosti, nedobytné pohledávky, nedokonená výroba, neprodejné výrobky, apod. Navíc je tento ukazatel siln ovlivnn zpsobem oceování jeho složek, zejména majetku. Z toho dvodu se používá pro sledování okamžité likvidity istý penžní fond, který pedstavuje rozdíl mezi pohotovými penžními prostedky a okamžit splatnými závazky. Nejvyšší stupe likvidity vyjaduje fond, který do pohotových penžních prostedk zahrnuje pouze hotovost a peníze na bžných útech. Mén písná modifikace zahrnuje i penžní ekvivalenty (nap.likvidní a obchodovatelné cenné papíry jako šeky, smnky apod. nebo termínované vklady vypovditelné do 3 msíc), nebo v podmínkách fungujícího kapitálového trhu jsou rychle pemnitelné na peníze. Tento ukazatel není ovlivnn oceovacími technikami, avšak je snadno manipulovatelný pesunem plateb vzhledem k okamžiku zjišování likvidity (zadržením nebo naopak dívjším ukonením plateb)

12 ISTÝ PENŽN-POHLEDÁVKOVÝ FINANNÍ FOND Pedstavuje stední cestu mezi obma zmínnými rozdílovými ukazateli likvidity. Pi výpotu se vyluují z obžných aktiv zásoby nebo i nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se odetou krátkodobé závazky. Pi analýze zmny penžn-pohledávkového fondu vycházíme opt z rovnice: F = F (k) F (p) Analýzu zmny likvidity tohoto finanního fondu lze provést obdobn jako u istého pracovního kapitálu, ovšem s tím, že: pi analýze z hlediska aktiv jsou zásoby (eventueln i ást pohledávek) vyaty z obžných aktiv (nejsou souástí fondu) pi analýze z hlediska pasiv doplujeme zdroje o snížení zásob (eventueln i o ást vyatých pohledávek, o niž jsme obžná aktiva oistili) a analogicky užití finanního fondu rozšíeného o zvýšení zásob (eventueln i o zvýšení zmínných pohledávek). Obecná metoda analýzy finanního fondu Pírstky A + f P - f Celkem VÝKAZ LIKVIDITY FONDU Úbytky A - f P + f F Celkem Zdroje P + NFZ Zisk A - NF Celkem VÝKAZ ZDROJ A UŽITÍ FONDU Užití P - NF A + NF F Celkem F A f P f A NF P NF P NFZ fond finanních prostedk položka A patící do F položka P patící do F položka A nepatící do F položka P nepatící do F P NF po vyjmutí zisku Výkaz struktury daného fondu obsahuje pírstky a úbytky tch položek rozvahy, z nichž byl fond vytvoen a které tedy tvoí jeho vnitní nápl (proto jej lze oznait jako výkaz likvidity daného finanního fondu). Výkaz cash flow na bázi zdroj a užití daného finanního fondu vypovídá o tom, z jakých zdroj byl fond naplnn a k jakým úelm byl použit. Oba výkazy tedy shodn vypovídají o zmn likvidity, ale každý z jiného úhlu pohledu. Jeden informuje o zmnách v obsahové náplni samotného finanního fondu a druhý o píinách tchto zmn. Výsledná zmna finanního fondu mže být v daném intervalu bu kladná (zdroje jsou vtší než užití) nebo záporná

13 Rozdílové ukazatele v podob istých finanních fond jsou založeny na pedpokladu, že podnik ást obžných aktiv financuje dlouhodobými cizími zdroji. Obvykle jde o tu ást obžného majetku, která je v podniku trvale vázána. Zbývající ást obžných aktiv z nejrznjších dvod kolísá (nap.vlivem nerovnomrného zásobování i prodeje, vlivem sezónnosti, v dsledku nepravidelnosti hospodáského cyklu). Tato ást se pak financuje krátkodobými cizími dluhy. Hovoíme o neutrálním zpsobu financování aktiv, pi kterém slauje manažer životnost aktiv s dobou splatnosti (životností) pasiv (nap. budovy s životností 50 let jsou financovány padesátiletým hypoténím úvrem a zásoby s dobou obratu 30 dn pak msíním revolvingovým úvrem). Podstata tohoto pístupu spoívá v tom, že cash flow plynoucí z aktiv hradí pjky na n získané a ty se tedy samy likvidují (nastává tzv.samolikvidace). Vtší riziko pedstavuje agresivní zpsob financování využívající k financování stálých aktiv krátkodobého dluhu. Výhodou je, že krátkodobý úvr je levnjší, lze jej snáze získat (pro poskytnutí dlouhodobého úvru se vyžadují záruky) a také rychleji (u dlouhodobého dluhu zkoumá banka finanní situaci podnik). Konzervativní zpsob financování využívá dlouhodobého kapitálu nejen k financování trvalých aktiv (fixních a trvale vázaných obžných aktiv), ale i pro doasná obžná aktiva. Krátkodobý kapitál používá jen pro špikové požadavky. Vyšší finanní jistota je však pi tomto pístupu spojena zpravidla s vyššími náklady na financování. Krátkodobé finanní zdroje mohou mít podobu rzných krátkodobých úvr, nevyplacených mezd, nezaplacených daní a dalších oddálených plateb nebo v podob obchodního úvru. Pi analýze podniku se sledují nejen zmny istého pracovního kapitálu, ale také výše celkového obžného majetku, který je asto oznaován jako hrubý pracovní kapitál. I když se dnes v praxi vtšinou pi opatování a použití finanních fond na provoz a rozšiování podnikových aktiv setkáváme s pojmem istý pracovní kapitál, nelze opomenout, že výchozí bází pro jeho výpoet je práv hrubý pracovní kapitál. Úlohou finanního managementu podniku je potom urení potebné výše každé komponenty obžných aktiv a jejich celkové sumy. Podnik by ml mít tolik obžného majetku, kolik vyžaduje jeho hospodárný provoz. Má-li jej více, pak je jeho ást v neinnosti, což vyvolává zbytené náklady. Má-li jej mén, pak je nevyužit dlouhodobý majetek, což je nehospodárné a brzdí to celkový rozvoj podniku. K financování obžných aktiv používá podnik externího nebo interního financování. Externí forma používá vlastního, resp. cizího kapitálu, nap. dlouhodobých i krátkodobých úvr, pjek, dodavatelských úvr, záloh od odbratel apod. Interní forma získává potebný kapitál na základ vnitní innosti podniku (tržeb z prodeje, zisku). Jde o tzv. samofinancování (otevené nebo tiché), které snižuje závislost podniku na vitelích a zpevuje její finanní situaci. Otevené financování Provádí se z úetn vykázaného, zdanného (nerozdleného) zisku. Pedstavuje zvýšení vlastního kapitálu v rozvaze zachycené jako fondy tvoené ze zisku. V aktivech rozvahy je protihodnota zadržených zisk ukrytá v pírstku zásob, penžních prostedk, pohledávek apod. Tvorba fond (rezerv) ze zisku pak napomáhá k zajištní materiální substance podniku, nebo jejich tvorbou se snižuje možnost rozdlení zdánlivého zisku vlastníkm. Tiché samofinancování Je umožnno tvorbou tichých rezerv jako dsledku oceování majetku a závazk. Mže dojít k podcenní aktiv nap. zvýšením odpisových sazeb nad faktický hodnotový úbytek majetku (mimoádný odpis), neaktivováním náklad, které je povoleno aktivovat (náklady související s poízením fixních aktiv), snížením ocenní obžného majetku (snížení rozsahu nákladových položek pi oceování nedokonené

14 výroby) nebo nadcenním pasiv napíklad zvýšením vytváené rezervy i zvýšenou tvorbou položek asového rozlišení. Tiché rezervy nejsou patrné z rozvahy, vznikají ze zadržených, avšak nevykázaných zisk a zpsobují až do svého rozpuštní úsporu daní. Dalšími zdroji samofinancování mohou být odpisy, rezervy, hospodárná opatení (snížení zásob, pesunutí aktivit podniku na externí subjekty, aplikace úvrových podmínek vi odbratelm) nebo pímé dezinvestice (prodej nadbytených aktiv). Stanovení výše obžného majetku je závislé na obratovém cyklu penz, nebo výše jednotlivých položek aktiv a pasiv se v ase neustále mní (nap. prodej výrobk na úvr zvýší položku pohledávek a sníží položku zásob). INDIKÁTORY NA BÁZI FINANNÍCH FOND A CASH FLOW Ukazatele založené na fondech finanních prostedk a jejich zmnách se používají k hlubší analýze finanní situace podniku, tj. schopnost vytvoit z vlastní hospodáské innosti finanní pebytky použitelné k financování poteb (k úhrad závazk, výplat dividend i podíl na zisku a k financování investic). K tomu obvykle slouží istý pracovní kapitál a ukazatele konstruované na jeho bázi: Výnosnost obratu z hlediska PK = PK/roní tržby * 100 = % Podíl PK z majetku = PK/prmrná aktiva * 100 = % Výnosnost PK = zisk/pk * 100 = % Doba obratu PK = (PK*360)/denní tržby = dní Je-li cílem pomovat a analyzovat postavení finanních tok ve finanní situaci podniku, konstruujeme ukazatele na bázi cash flow. Dležité je pedem vymezit, co je obsahem CF, který je do výpotu dosazen. Nejastji bývá stanoven jako rozdíl píjm a výdaj souvisejících s bžnou hospodáskou inností podniku. Takto pojatý CF nahrazuje u pomrových ukazatel ve finanní analýze zisk nebo mže být používán soubžn s ním. Výhodou v porovnání se ziskem je, že CF: - odstrauje vlivy vyplývající z úetních princip a postup (zavedené zpsoby odpisování, metody oceování, asové rozlišení, tvorby rezerv) - je mén citlivý na inflaní vývoj než zisk Tento postup výpotu cash flow z hospodáské innosti je tzv. nepímou metodou, kdy k zisku pipoítáváme všechny položky útované do náklad, avšak nevyvolávající penžní tok. Obdobn od zisku odpoítáváme všechny položky útované do výnos, které však nejsou souasn píjmem penz. Pírstek rezerv a opravných položek musíme k zisku pipoítat, nebo byly útovány na vrub náklad a snížily tedy HV bžného období, avšak bez vlivu na výdaje penžních prostedk a naopak jejich snížení stavu (zútování) musíme od zisku odeítat. U pechodných út aktivních se pírstek zstatk út odeítá a úbytek piítá, zatímco u pechodných út pasivních je tomu naopak. Zisk z prodeje stálých aktiv zjištný jako rozdíl út 641 a 541 se vyluuje z CF z hospodáské innosti (zisk se od HV odeítá), nebo je znovu obsažen v ásti B pehledu CF, která se týká investiní innosti. Zvýšení stavu OA (pohledávek, zásob, krátkodobého finanního majetku) se odeítá, jelikož jde o položky, v nichž jsou vázány penžní prostedky a naopak snížení stavu se piítá. U závazk, které je možno popsat jako odloženou platbu (zdroj penžních prostedk), se pírstek jejich stavu k zisku piítá a úbytek se naopak odeítá. Pesnjší informace o pvodu samofinancování by poskytl CF, který by vycházel ze zisku z provozní innosti, upraveného o nepenžní operace a zmny obžných aktiv (tím by se vylouil vliv finanních a mimoádných operací a dan z píjm)

15 Stanovení CF z hospodáské innosti: PÍJMY VÝDAJE VÝNOSY Snížení stavu závazk Zvýšení stavu OA Pírstek aktivních pechodných út Úbytek pasivních pechodných út Zisk z prodeje dlouhodobého majetku erpání opravných položek erpání rezerv Zvýšení stavu závazk Snížení stavu OA Úbytek pechod.aktivních út Pírstek pasivních pechod.út Ztráta z prodeje DHM Tvorba opravných položek Tvorba rezerv Odpisy fixních aktiv Zisk ZISK NÁKLADY Z mnoha indikátor konstruovaných na bázi cash flow se nejastji setkáváme ve finanní analýze s následujícími: Rentability tržeb CF z provozní innosti/roní tržby * 100 = % Rentabilita obratu CF z provozní innosti/obrat * 100 = % Rentabilita celkového kapitálu CF z provozní innosti/kapitál * 100 = % Stupe oddlužení CF z provozní innosti/cizí kapitál * 100 = % Úrokové krytí CF z provozní innosti/placené úroky = x Rentabilita vlastního kapitálu z CF CF z provozní innosti/vlastní kapitál * 100 = % Finanní rentabilita finanních fond CF z provozní innosti/finanní fond * 100 = % Likvidita z CF CF z provozní innosti/krátkodobé závazky * 100 = % Cash flow na akcii Pomr tržní ceny akcie ke CF na akcii CF/poet kmenových akcií = K tržní cena akcie/cf na akcii VÝKAZ CASH FLOW V ÚETNÍM POJETÍ eská úetní legislativa umožuje využít k sestavení výkazu cash flow metodu pímou i nepímou i kombinaci obou metod. Tato možnost volby se týká v zásad pouze hlavní výdlené (provozní) innosti podniku. V oblasti investiní innosti mohou být penžní toky sledovány tzv. netto zpsobem (na bázi plateb na dlouhodobý majetek) nebo brutto zpsobem tak, že je korigován údaj o nabytí stálých aktiv o hodnotu nezaplacených závazk a tržby z prodeje stálých aktiv jsou upraveny o neuhrazené pohledávky z investiní innosti. Ve finanní innosti mohou být penžní toky vykázány pouze nepímým zpsobem a sledují se inkasované píjmy za upsaný základní kapitál, píjmy z emisního ážia, inkasované penžní dary a dotace, vyplacené podíly na výsledku hospodaení atd

16 HLAVNÍ INNOST INVESTINÍ INNOST FINANNÍ INNOST 1.PÍMÁ METODA a) istá pímá b) nepravá pímá 2.NEPÍMÁ METODA PÍMÁ METODA PÍMÁ METODA Pokud podnik použije k sestavení výkazu cash flow v hlavní innosti pímou metodu, pak volí strukturu penžních píjm i výdaj dle poteby, nap. v návaznosti na lenní ve výkazu zisk a ztráty. U nepímé metody upravuje výsledek hospodaení zejména o: nepenžní operace neuhrazené náklady a výnosy minulých i budoucích úetních období položky píjm a výdaj spojených s investiní a finanní inností Za nepenžní transakce v provozní innosti se považují takové, které ovlivují výsledek hospodaení, avšak nemají pímý vliv na tok penžních prostedk a penžních ekvivalent. Nepenžní transakce v investiní a finanní innosti je vhodné vylouit z výkazu cash flow, pokud to použitý model výkazu a dostupné úetní záznamy umožují. Penžní toky se ve výkazu uvádjí nekompenzované, aby nedošlo k distorzím. S ohledem na zákaz kompenzace je nutno dsledn vykazovat pohledávky a závazky podle jednotlivých inností podniku, tj. oddlen provozní, investiní a finanní innosti. Penžní toky spojené s transakcemi, které tvoí mimoádný výsledek hospodaení, toky spojené s inkasem a vyplácením úrok a dividend, resp. podíl na zisku a platby dan z píjm se uvádjí v samostatných položkách výkazu. Podle praktických možností se tyto položky piadí k píslušné innosti (mimoádné transakce, pijaté a vyplacené úroky, pijaté dividendy do provozní innosti, vyplacené dividendy do finanní innosti). Vedle metody, kterou použijete pro sestavení výkazu cash flow, si mže podnik zvolit obsahovou nápl penžních prostedk a penžních ekvivalent. Pokud ovšem dojde ke zmn jejich vymezení oproti pedcházejícímu úetnímu období, musí být zmna popsána v píloze k úetní závrce. Zdroje dat k sestavení výkazu cash flow Základní bázi dat potebnou k sestavení výkazu cash flow pedstavuje úetnictví podniku. Poskytuje údaje o zmnách stavu rozvahových položek i data výkazu zisk a ztráty. Vedle syntetických út, resp. obrat z tchto út, je teba vytvoit odpovídající analytickou evidenci, která bere v úvahu následující hlediska: lenní podle položek úetní závrky a podle požadavk na zveejování údaj lenní z hlediska poteb finanního managementu podniku lenní podle požadavk externích uživatel úetních informací Hloubka analytické evidence bude záviset také na použité metod zjišování cash flow a na zpsobu získávání dat. Analytické lenní musí pro poteby sestavení výkazu cash flow umožnit: a) vykázat zmnu penžních prostedk a penžních ekvivalent (nap. je nutno oddlit termínované vklady, které budou považovány za penžní ekvivalenty a nebudou zahrnovány do zmnu stavu dlouhodobého finanního majetku v útové skupin 06.)

17 b) rozlenit pohledávky a závazky dle obsahu vybraných út, nap. nkteré nepenžní operace, mimoádné pírstky a úbytky zásob Analytické lenní pohledávek Aby podnik zajistil rozdlení penžních tok do základních inností, ml by vytvoit alespo následující analytické úty pohledávek: A) Provozní innost: pohledávky z obchodního styku pohledávky z titulu poskytnutých záloh krom záloh na poízení stálých aktiv pohledávky k zamstnancm a k institucím sociálního a zdravotního zabezpeení pohledávky za eskontované cenné papíry daové pohledávky, nap. pohledávky z titulu nároku na odpoet DPH pohledávky z emitovaných krátkodobých dluhopis pohledávky za nájemné pohledávky k úastníkm sdružení Pokud podnik nezjišuje píjmy z úrok, dividend i mimoádných skuteností netto zpsobem, nýbrž brutto zpsobem, tj. prostednictvím zmny stavu rozvahových položek a výnosových út, doplní pehled pohledávek ješt o: pohledávky z nároku na úroky pohledávky z nároku na dividendu, pop. podíl na zisku pohledávky z mimoádných skuteností Pedpokládá se, že platby dan z píjm a záloh na da z píjm se zjišují pro úely výkazu pímo, tj. skutené výdaje spojené platbami dan za sledované období. B) Investiní innost: pohledávky z titulu poskytnutých záloh na poízení dlouhodobého majetku pohledávky z titulu pjek mezi podniky ve skupin a k ostatním spíznným osobám pohledávky z titulu z prodeje dlouhodobého majetku C) Finanní innost: pohledávky z titulu upsaného vlastního kapitálu pohledávky za spoleníky pi úhrad ztráty pohledávky z emitovaných dluhopis Analytické lenní závazk V oblasti závazk se pedpokládá zejména toto lenní: A) Provozní innost: závazky z obchodního styku závazky z titulu pijatých záloh

18 závazky k zamstnanc vetn pracovnprávních závazk ke spoleníkm a závazky k institucím sociálního a zdravotního zabezpeení daové závazky s výjimkou daní z píjm Pokud podnik nerozlišuje výdaje z úrok, dividend i z mimoádných skuteností pímo, nýbrž brutto zpsobem, tj. prostednictvím zmny stavu rozvahových položek a nákladových út, doplní pehled závazk ješt o: závazky z titulu platby úrok závazky z titulu nároku na dividendu, pop. podíl na zisku závazky z mimoádných skuteností Pedpokládá se, že platby dan z píjm a záloh na da z píjm se zjišují pro úely výkazu pímo, tj. skutené výdaje spojené s platbami dan za sledované období. B) Investiní innost: závazky z titulu poízení dlouhodobého majetku závazky z titulu do vlastního kapitálu jiných podnik C) Finanní innost: bankovní úvry závazky z titulu pjek mezi podniky ve skupin závazky z dlouhodobých smnek závazky z tichého spoleenství závazky z titulu nárok na dividendy nebo podíly na zisku V nkterých pípadech nepostaí k sestavení výkazu cash flow analytická evidence a podniky budou nuceni vytvoit doplující tabulky a pehledy mimo soustavu úetnictví formou pomocné evidence. Struktura výkazu cash flow Struktura výkazu cash flow ani jeho obsah nejsou taxativn vymezeny eskými právními pedpisy. V píslušném opatení Ministerstva financí R je uren rámec, v nmž se podniky musí pohybovat pi sestavování výkazu. Vzhledem k tomu, že východiskem pro obsah i strukturu jsou požadavky kladené managementem podniku a poteby externích uživatel (nap. bank, investor, vlastník atd.), není stanovena ani forma výkazu. V opatení je pouze uveden píklad možného uspoádání pehledu o penžních tocích a poukázáno na obsah jednotlivých položek. Je-li podnikm dána možnost volby metody vykazování cash flow, pak se musí rozhodnout pro nkterou z variant, které picházejí v úvahu. Ohlédneme-li od formy uspoádání (horizontální a vertikální), pak pjde o dv varianty výkazu, lišící se strukturou a sice: 1) výkaz cash flow, využívající nepímou metodu v oblasti provozní innosti 2) výkaz cash flow, sestavený pímou metodou (istou nebo nepravou pímou metodou)

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY PROBLÉMY 1) V ekonomii neexistují teoretické modely vzorových firem (na rozdíl od pírodních vd) 2) Neexistují zde ani obecn platné normální hodnoty ukazatel (nap.elektrický

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 5. března 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s.

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 8-1 1 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. Objednatel : I: 45245622

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více