Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace"

Transkript

1 Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů Verze 1.1

2 Zprostředkovatelem Fondu pro nestátní neziskové organizace je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Vizí NROS je podílet se na formování veřejnosti ve společnost odpovědných, aktivních občanů, kteří jsou schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti, hájit občanská práva a svobody, prosazovat toleranci a principy solidarity. Nadace svou vizi prosazuje podporou organizací občanské společnosti, s nimiž sdílí demokratické hodnoty, poskytuje jim finanční prostředky, slaďuje jejich zájmy a zajišťuje jim další vzdělávání. Pomáháte? Pomůžeme! Nadace Partnerství (NaP) Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné turistiky, zklidňování dopravy a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association. Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi! Příručka pro žadatele Verze 1.1 Datum účinnosti: 1. října 2014 Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství

3 Obsah DEFINICE POJMŮ... 6 ÚVOD O FONDU PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÍ PROGRAMU Prioritní oblasti Plánované výsledky a výstupy programu PRAVIDLA OPRÁVNĚNOSTI V RÁMCI FNNO Oprávnění žadatelé Oprávnění partneři a principy partnerství a) Partneři se sídlem v České republice b) Zahraniční partneři Oprávněnost žádosti Způsobilost nákladů projektu a. Časové vymezení způsobilosti nákladů b. Způsobilost DPH c. Nezpůsobilé náklady d. Nepřímé projektové náklady PŘÍPRAVA PROJEKTU PROJEKT LOGICKÁ LINIE PROJEKTU Zdůvodnění projektu Cíl projektu Výstupy projektu Aktivity projektu a jejich popis CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU UDRŽITELNOST PROJEKTU HORIZONTÁLNÍ TÉMATA A OBLASTI ZVLÁŠTNÍHO ZÁJMU Horizontální témata Oblasti zvláštního zájmu VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI V APLIKACI GRANTYS PŘÍSTUP A PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU GRANTYS Organizace registrovaná v systému Grantys Nový uživatel ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRÁCE V SYSTÉMU POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI Organizace... 38

4 3.3.2 Lidé Projekty Vložení příloh do systému Grantys Vyplnění Anotace v anglickém jazyce a Popis partnerství Vyplnění místa realizace projektu Vyplňování výstupů a předdefinovaných indikátorů v žádosti FINALIZACE A TISK ŽÁDOSTI V SYSTÉMU GRANTYS Stavy projektu ROZPOČET PROJEKTU ZÁKLADNÍ POKYNY, VELIKOST PROJEKTU Formulář rozpočtu projektu Obecné pokyny k vyplnění formuláře Spolufinancování, limity grantu, limity nákladů projektu Partneři, subdodávky POKYNY K VYPLNĚNÍ LISTU R1: KRYCÍ LIST POKYNY K VYPLNĚNÍ LISTU R2: ROZPOČET NÁKLADY Základní struktura listu R Tvorba rozpočtových položek Rozpočtová kapitola 1 MZDOVÉ NÁKLADY Rozpočtová kapitola 2 DOBROVOLNICKÁ PRÁCE Rozpočtová kapitola 3 CESTOVNÉ ZAMĚSTNANCŮ Rozpočtová kapitola 4 VYBAVENÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Rozpočtová kapitola 5 SLUŽBY (s výjimkou subdodávek) Rozpočtová kapitola 6 SUBDODÁVKY POKYNY K VYPLNĚNÍ LISTU R3: KALKULACE OBJEMU NEPŘÍMÝCH PROJEKTOVÝCH NÁKLADŮ POKYNY K VYPLNĚNÍ LISTU R4: ROZPOČET ZDROJE POKYNY K VYPLNĚNÍ LISTU R5: KOMENTÁŘE K ROZPOČTU POKYNY K VYPLNĚNÍ LISTU R6: KONTROLNÍ LIST PLATBY GRANTU, ÚČETNÍ EVIDENCE VEŘEJNÁ PODPORA PODPORA DE MINIMIS (NEBOLI PODPORA MALÉHO ROZSAHU) VEŘEJNÁ PODPORA PODLE PODPOROVANÝCH OBLASTÍ FNNO POSOUZENÍ VEŘEJNÉ PODPORY V ŽÁDOSTI PUBLICITA PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY SEZNAM PŘÍLOH ZPŮSOB DOLOŽENÍ PŘÍLOH PROJEKTU PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ... 69

5 8. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A HODNOCENÍ OPRÁVNĚNOSTI Hodnocení formálních náležitostí Hodnocení oprávněnosti žadatele a žádosti Stížnosti a jejich řešení HODNOCENÍ KVALITY Hodnocení kvality externími posuzovateli Hodnocení kvality hodnoticí komisí VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDKU HODNOCENÍ, SMLOUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU ČASOVÝ PRŮBĚH HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE...76

6 Definice pojmů Donorské státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko, zřizovatelé EHP a Norských fondů. Doplňkový grant volitelný bonusový zdroj k financování projektu Komponenty bilaterální spolupráce určený pro žadatele, kterému je/byla schválena žádost o poskytnutí grantu; možnost pro žadatele získat Doplňkový grant pro posílení spolupráce s partnerskými organizacemi z dárcovských zemí v objemu až 15 % z výše grantu schváleného k realizaci projektu. EHP fondy fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP), založené v květnu 2004 třemi nečlenskými státy EU Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) specifická forma pomoci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, která je zaměřená na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) prosazujících veřejný zájem v 15 členských zemích EU ve střední a jižní Evropě. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (FBS) finanční prostředky vyčleněné v rámci FNNO za účelem umožnit žadatelům vyhledávání partnerských organizací v donorských státech, přípravu společných projektů, rozvoj partnerské spolupráce v jednotlivých oblastech podpory FNNO, posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech. Grant (G) nevratný finanční příspěvek poskytnutý zprostředkovatelem z prostředků Fondu EHP v rámci programu FNNO na základě Smlouvy o poskytnutí grantu, který bude poskytnut na realizaci projektu. Hodnoticí komise orgán, který zabezpečuje hodnocení žádostí o poskytnutí grantu na projekt v rámci výzev FNNO vyhlášených zprostředkovatelem. Kancelář finančních mechanismů (KFM) zajišťuje administrativní podporu Výboru pro FM EHP a Ministerstva zahraničních věcí Norského království; hlavní kontaktní místo mezi přijímajícími státy a poskytovateli pomoci. Konečný příjemce nestátní nezisková organizace, které jsou za účelem realizace projektu poskytnuty prostředky z FNNO. Mikrogrant nevratný finanční příspěvek poskytnutý zprostředkovatelem na základě Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu pro realizaci tzv. Mikroprojektu; českému žadateli má zejména umožnit navázání spolupráce s NNO v donorských státech a nalezení společných témat a způsobu jejich implementace do projektu následně předloženého v rámci FNNO. Mikroprojekt jedna ze dvou forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Jde o samostatné aktivity bilaterální spolupráce financované z Mikrograntů, které povedou k vyhledávání partnerů z donorských zemí, k rozvoji těchto partnerství a k přípravě společné žádosti o grant v rámci FNNO. 6

7 Nestátní nezisková organizace (NNO) právnický subjekt zřízený nebo založený jako: - obecně prospěšná společnost, původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb., nebo vzniklá dle zákona č. 68/2013, - účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - nadace a nadační fondy, původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi. Nezávislý externí posuzovatel nezávislý externí odborník v min. jedné prioritní oblasti programu; je vybrán na základě výběrového řízení v rámci Výzvy pro zájemce o provádění expertního posouzení žádostí. Podílí se na hodnocení kvality žádostí dle předem daných kritérií (Kritérií pro hodnocení Žádostí). Ověřitelný výstup realizace projektu konkrétní měřitelný výstup realizace projektu, dosažený zcela v kompetenci konečného příjemce. Ten si při zpracování žádosti v systému Grantys vybírá minimálně jeden z předdefinovaných ověřitelných výstupů realizace projektu a podle potřeby (dle plánovaných aktivit) je doplňuje vlastními ověřitelnými výstupy. Ověřitelný výsledek programu vzniká jako souhrnný efekt realizace FNNO. Žadatel při zpracování žádosti v systému Grantys svůj projekt přiřadí k minimálně jednomu předdefinovanému indikátoru programu. Oprávněný žadatel subjekt, který je oprávněný požádat o finanční prostředky v rámci Výzvy vyhlášené zprostředkovatelem. Žadatelé oprávnění předložit žádost o poskytnutí grantu budou definováni v rámci jednotlivých výzev. Partner projektu partner projektu sídlící v České republice musí splňovat stejné podmínky oprávněnosti jako žadatel o grant. Partnery projektu mohou být také organizace sídlící v donorských státech (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které jsou neziskovými subjekty v souladu s legislativou těchto států nebo veřejnoprávními subjekty, které nebyly zřízeny za účelem dosahování zisku (např. univerzity, vědecké instituce, knihovny, obce apod.). Projekt jasně vymezená aktivita nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun ve zvolené oblasti podpory FNNO, ve prospěch definovaných cílových skupin. K realizaci projektu je udělován grant. 7

8 Projekt Komponenty bilaterální spolupráce (KBS) jedna ze dvou forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Jde o jasně definované aktivity bilaterální spolupráce, které vedou k podpoře vzájemné spolupráce českých NNO podpořených v dané prioritě a subjektů v donorských státech. Smlouva o poskytnutí grantu podrobná smlouva uzavřená mezi zprostředkovatelem a konečným příjemcem, určující podmínky poskytnutí grantu, jakož i práva a povinnosti zúčastněných stran. Spolupracující subjekt organizace nebo fyzická osoba, která se podílí na projektu a přispívá k naplňování jeho cílů. Zároveň ale nemá statut partnera projektu. Z toho vyplývá, že není vázána příslušnými smluvními podmínkami, příjemce s ní neuzavírá Dohodu o partnerství. Na druhé straně její případné náklady související s projektem nemohou být zahrnuty do rozpočtu ani do vyúčtování projektu. Uzávěrka pro přijímání žádostí datum stanovené ve Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí grantu, ke kterému je Výzva ukončena. Výzva = Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí grantu dokument zveřejněný zprostředkovatelem, definující podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu. Zprostředkovatel je pověřen implementací programu FNNO. Zprostředkovatel je příjemcem celkového grantu z EHP fondů a uděluje dále granty na jednotlivé projekty vybrané v rámci otevřených výzev FNNO. V případě FNNO to je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. Žadatel žadatelem je předkladatel žádosti o poskytnutí grantu. Žádost o poskytnutí grantu dokument vypracovaný žadatelem ve stanovené formě, kterým žádá zprostředkovatele o grant na realizaci projektu. 8

9 Úvod V rámci vyhlášení 2. výzvy pro předkládání žádosti vám představujeme Příručku pro žadatele o grant z programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO), financovaného z EHP Fondu Příručku pro žadatele společně připravily Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, které byly pověřeny výkonem role zprostředkovatele FNNO. Cílem této Příručky je podat žadatelům o grant z programu FNNO základní informace, jak postupovat při zpracování žádosti, seznámit je se všemi povinnými náležitostmi žádosti a upozornit je na potenciální rizika, která mohou ohrozit včasné a řádné předložení žádosti. Tato Příručka není určena pro přípravu žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu a Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. 9

10 1. O Fondu pro nestátní neziskové organizace 1.1 Zaměření programu Program FNNO je součástí grantové pomoci poskytované Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Islandem, tzv. EHP fondů. Cílem programu FNNO je posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou, posílit kapacitu NNO, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální rozdíly v oblasti působení NNO v rámci České republiky a posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost Prioritní oblasti Z programu FNNO jsou granty poskytovány ve čtyřech prioritních oblastech: I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory: a. Ochrana lidských práv a multikulturalismus b. Genderová rovnost c. Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti II. Děti a mládež v ohrožení III. Sociální inkluze IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny Prioritní oblasti I III administruje NROS, prioritní oblast IV je v gesci Nadace Partnerství Plánované výsledky a výstupy programu Při nastavování FNNO byly s donorem definovány výsledky, kterých má být prostřednictvím poskytnuté podpory v jednotlivých prioritních oblastech dosaženo a kterým musí odpovídat jak předdefinované, tak volitelné výstupy každého z podpořených projektů. a) Programové výsledky Výsledky na úrovni programu jsou formulovány poměrně stručně: Výsledek 1: Ochrana demokratických hodnot včetně lidských práv je podpořena. Výsledek 2: Aktivní občanství je posíleno. Výsledek 3: Sociální služby vybraným cílovým skupinám jsou rozšířeny. Výsledek 4: Ohrožené skupiny jsou ve společnosti podpořeny/posíleny. Výsledek 5: Koncept udržitelného rozvoje je posílen. Pro sledování naplňování těchto výsledků byly definovány programové indikátory, které jsou specifikovány ve formuláři žádosti v systému Grantys ke každé prioritě, resp. podprioritě. Každý 10

11 z projektů se v rámci vyplňování žádosti přihlásí (pouze konstatováním ano, naplňuje/ne, nenaplňuje) k jednomu nebo více programovým indikátorům. b) Cíle, cílové skupiny a projektové výstupy Podrobnější informaci o konkrétním zaměření programu podávají projektové výstupy FNNO. Jsou stanoveny následovně: I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory: I.a Ochrana lidských práv a multikulturalismus Cílem této podpriority je ochrana lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu a posílení multikulturního prostředí v České republice. Cíle je možné dosáhnout: podporou poradenství, asistence a mediace v případě porušování práv a diskriminace, realizací osvětových a kulturních aktivit ovlivňujících multikulturní prostředí v komunitách (společný dialog, propojování a vzájemné poznávání majoritních a minoritních částí společnosti), realizací vzdělávacích aktivit, výchovných a osvětových aktivit v oblasti lidských práv, prosazováním systémových změn nebo dílčích opatření v této oblasti, realizací vzdělávacích a osvětových aktivit v boji proti nenávistným projevům v prostředí internetu (hate speech). Cílové skupiny: osoby nebo příslušníci skupin, jejichž práva jsou porušována, příslušníci romské menšiny a jiných etnických skupin v České republice, cizinci, migranti, uprchlíci, azylanti žijící na našem území, žáci a studenti, učitelé, NNO, právníci, sociální pracovníci, policie, většinová společnost. Předdefinované projektové výstupy (žadatel povinně volí minimálně jeden výstup v žádosti): podpořené osoby, jejichž lidská práva jsou porušována nebo které jsou diskriminovány, národní motivační a informační kampaně realizované na podporu demokratických hodnot a ochrany lidských práv (zaměřená na horizontální témata: eliminaci projevů podněcujících nenávist, hate speech, extremismus, rasovou nenávist, xenofobii, antisemitismus a homofobii, podporu tolerance a multikulturního porozumění, prosazování rovnosti příležitostí, potlačení sexuálního obtěžování, potlačení násilí na ženách a obchodovaní s lidmi), nově připravené a distribuované informační materiály pro veřejnost a cílové skupiny, systémové změny nebo dílčí opatření prosazené v oblastech, kde dochází k častému porušování lidských práv, 11

12 aktivity zaměřené na propojování a vzájemné poznávání majoritní a minoritních částí společnosti, osvětové a kulturní aktivity realizované na podporu multikulturního prostředí v komunitách, posílená kapacita příjemce grantu FNNO. I.b Genderová rovnost Cílem této podpriority je zvyšování podílu žen na moci a rozhodování, zvyšování preventivních a následných služeb pro ženy ohrožené násilím. Cíle je možné dosáhnout: realizací aktivit motivujících ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídicích pozicích (podpůrná setkávání, mentoring, výměna zkušeností, sdílení dobré praxe, přenos know-how, výzkumy a analýzy), monitoringem a připomínkováním legislativy, podporou preventivních a následných služeb v oblasti násilí na ženách ve všech jeho formách, monitoringem, zvyšováním informovanosti a podporou osvětových aktivit pro širokou veřejnost jak v oblasti rovnosti žen a mužů, tak v oblasti prevence a řešení násilí na ženách. Cílové skupiny: ženy aspirující na řídicí pozice a aktivní účast v rozhodovacích procesech, zaměstnavatelé, politické strany, státní správa, ženy oběti všech forem násilí (domácí násilí, nebezpečné pronásledování, sexuální obtěžování a další) a jejich rodiny, NNO, Policie ČR, státní zastupitelé, soudci, široká veřejnost. Předdefinované projektové výstupy (žadatel povinně volí minimálně jeden výstup v žádosti): aktivity přispívající ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídicích pozicích, podpořené osoby, jejichž lidská práva jsou porušována nebo které jsou diskriminovány, informační aktivity na národní úrovni upozorňující na téma násilí na ženách ve všech jeho formách, informace, jak rozpoznat domácí násilí a kde hledat pomoc, prezentace problematiky rovnosti žen a mužů na národní úrovni, nově zřízené/rozšířené preventivní a následné služby pro oběti násilí na ženách a jejich rodiny (prevence, právní poradenství, krizové linky, terapie, azylové domy), posílená kapacita příjemce grantu FNNO. I.c Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti Finanční prostředky alokované pro podprioritu I.c v rámci 2. výzvy budou rozděleny dle zaměření projektů do dvou podoblastí, a to následovně: 12

13 1/ 40 % z alokace se rozdělí mezi projekty, jejichž hlavním záměrem je podpora participace občanů a účasti veřejnosti na rozhodování; mechanismy vytvořené na podporu dialogu mezi občany, občanskou společností, veřejnou správou, místními/národními institucemi; realizované občanské iniciativy, které přímo ovlivní rozhodovací procesy; realizované advokační, watchdogové a monitorovací aktivity (včetně zaměření na oblast udržitelného rozvoje) a antikorupčních opatření; posílená kapacita NNO. 2/ 60 % z alokace se rozdělí mezi projekty, jejichž hlavním záměrem je rozvoj dobrovolnictví; dobrovolníci aktivně zapojení do aktivit NNO; systémové aktivity zacílené na profesionalizaci a budování kapacit NNO (aktivity na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojového financování a plánování, zvyšování transparentnosti NNO); nově budované/podporované koalice NNO, sítě, partnerství se státní správou, s firemním sektorem, spolupráce s výzkumnými a akademickými institucemi, médii; NNO, jejichž profesionalita byla zvýšena v rámci systematického vzdělávání a posilování role neziskového sektoru; posílená kapacita NNO. Cíle je možné dosáhnout: podporou participace občanů a účasti veřejnosti na rozhodování, realizací aktivit podporujících dialog mezi občany, občanskou společností a místními/národními institucemi, realizací advokačních, watchdogových a monitorovacích aktivit (včetně zaměření na oblast udržitelného rozvoje), podporou antikorupčních opatření, rozvojem dobrovolnictví, budováním sítí a koalic, podporou aktivit na zvyšování profesionality a transparentnosti českých NNO. Předdefinované projektové výstupy (žadatel povinně volí minimálně jeden výstup v žádosti): mechanismy vytvořené na podporu dialogu mezi občany, občanskou společností a veřejnou správou, občanské iniciativy, které přímo ovlivní rozhodovací procesy, realizované advokační, watchdogové a monitorovací aktivity a antikorupční opatření; posílená kapacita příjemce grantu FNNO, dobrovolníci aktivně zapojení do aktivit NNO, systémové aktivity zacílené na profesionalizaci a budování kapacit NNO (aktivity na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojového financování a plánování, zvyšování transparentnosti NNO, vzdělávací aktivity), nově budované/podporované koalice NNO, sítě, partnerství se státní správou, s firemním sektorem, spolupráce s výzkumnými a akademickými institucemi, médii, 13

14 NNO, jejichž profesionalita byla zvýšena v rámci systematického vzdělávání a posilování role neziskového sektoru; posílená kapacita příjemce grantu FNNO. Cílové skupiny: NNO, státní a veřejná správa, univerzity, média, firemní sektor, široká veřejnost. Pokud se hodnoticí komise shodne, že v rámci jedné oblasti není dostatek kvalitních návrhů pro vyčerpání alokace, nemusí být alokace v dané oblasti rozdělena a nevyčerpaná část alokace bude přesunuta na podporu projektů v druhé oblasti. II. Děti a mládež v ohrožení Cílem této prioritní oblasti je zajistit, aby děti a mladiství do 18 let se zdravotním i sociálním znevýhodněním vyrůstali v přirozeném prostředí vlastní rodiny nebo rodiny náhradní. Dlouhodobým cílem je pak zlepšení poměru rodinné péče na úkor péče ústavní. Cíle je možné dosáhnout: podporou, rozvojem a zvyšováním komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb pro děti a mladistvé se specifickými potřebami (konkrétně rozšířením kvality terénních služeb, denních zařízení, služeb osobní asistence, středisek rané péče a rozšířením poskytování služeb v rámci respitní péče, poradenství, preventivních a dalších služeb, včetně zajištění přístupu k moderním rehabilitačním a kompenzačním pomůckám), podporou rodičovských kompetencí u rodin s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami, zvyšováním kvality náhradní rodinné péče (podpora stávajících rodin, vyhledávání nových rodin, vzdělávání, osvěta), šířením systému informací o dostupných službách včetně bezplatných krizových linek, a to vše s ohledem na nejlepší prospěch dítěte. Cílové skupiny: děti a mladiství do 18 let se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny, děti a mladiství do 18 let se sociálním znevýhodněním a jejich rodiny, děti a mladiství v ústavní péči, rodiny pečující o děti v pěstounské péči, přechodné pěstounské péči, osvojení, odbory sociálních služeb a právní ochrany dětí, odborná veřejnost, dobrovolníci. Předdefinované projektové výstupy (žadatel povinně volí minimálně jeden výstup v žádosti): nové/rozšířené služby pro děti a mládež (včetně romských dětí a mládeže) se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, děti a mládež (včetně romských dětí a mládeže) se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním a rodiny, které využijí služeb v rámci projektových aktivit, 14

15 nově vytvořený systém informací o dostupných službách (včetně bezplatných linek) pro řešení různých životních situací (a jeho šíření), nově vytvořená/rozšířená spolupráce mezi NNO, představiteli státní správy a odborníky na sociální a právní ochranu dětí na místní nebo regionální úrovni, posílená kapacita příjemce grantu FNNO. III. Sociální inkluze Cílem této prioritní oblasti je zajištění a rozvoj procesů, jejichž implementací se zvýší počet dětí romské národnosti, které se zapojí do hlavního vzdělávacího proudu. Dlouhodobým cílem je pak posílení startovní životní pozice romských dětí a postupná desegregace školství ve vztahu k dětem z romských komunit. Cíle je možné dosáhnout: podporou projektů zaměřených na rozvinutí dovedností a znalostí romských dětí a mládeže, na zlepšení jejich školních výsledků, jazykových dovedností, rozvoje jejich motivace a samostatnosti, sebevědomí a sociálních dovedností, nabídkou terénní práce v rodině ve vztahu ke školní přípravě; podporou integrace romských dětí do volnočasových aktivit (v rámci nízkoprahových klubů či komunitních center), budováním funkční spolupráce v zájmu dětí mezi neziskovými organizacemi, školami, pedagogy a pedagogicko-psychologickými poradnami, včetně rozvoje metodik pro zlepšení inkluzivního vzdělávání. Cílové skupiny: romské děti a mládež a jejich rodiny, nízkoprahová zařízení, NNO pracující s dobrovolníky, učitelé, třídní asistenti; pedagogické školy a fakulty, pedagogicko-psychologické poradny a další poradenská pracoviště, státní správa, široká veřejnost. Předdefinované projektové výstupy (žadatel povinně volí minimálně jeden výstup v žádosti): nově vybudovaná/rozvinutá spolupráce v zájmu romských dětí mezi neziskovými organizacemi, školami, pedagogy a pedagogicko-psychologickými poradnami, vytvořená metodika pro zlepšení inkluzivního vzdělávání, romské děti a mládež začleněná do vzdělávacích a volnočasových aktivit, rozšíření/rozvoj volnočasových aktivit a dobrovolnických služeb pro romské děti a mládež, přispívajících k jejich integraci do běžných škol, sociální/terénní pracovníci, dobrovolníci aktivně zapojení do podpory romských dětí a jejich rodin ve vztahu ke školní přípravě, posílená kapacita příjemce grantu FNNO. 15

16 IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny Cílem této prioritní oblasti je formování odpovědného postoje veřejnosti k životnímu prostředí, podpora činností a zapojování veřejnosti v ochraně přírody a krajiny a ochraně biodiverzity, podpora činností a informování veřejnosti v oblasti ochrany klimatu. Cíle je možné dosáhnout: osvětovými a vzdělávacími akcemi, kampaněmi a dalšími nástroji zaměřenými na zvyšování povědomí jednotlivých cílových skupin o udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí nebo kvality života (včetně zodpovědného spotřebitelství), s využíváním nejlepší mezinárodní praxe, konkrétními projekty ochrany biodiverzity, přírody a krajiny, zejména těmi, které zapojí cílové skupiny do realizace opatření a posílí jejich informovanost (a angažovanost), podporou nových forem nestátní ochrany přírody se zapojováním soukromých vlastníků a uživatelů půdy, konkrétními projekty souvisejícími s ochranou klimatu a informujícími cílové skupiny o tématu (adaptace na změny klimatu, úspory energie v různých odvětvích energetika, budovy, doprava, obnovitelné zdroje apod.), Cílové skupiny: environmentálně zaměřené NNO, státní správa a orgány ochrany přírody, vlastníci pozemků a uživatelé půdy, vzdělávací instituce, děti a mládež v rámci osvětových aktivit ve školách i volnočasových aktivit, široká veřejnost, jako jednotlivci a domácnosti, podnikatelský sektor. Předdefinované projektové výstupy (žadatel povinně volí minimálně jeden výstup v žádosti): osvětové a vzdělávací akce a kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji, o ochraně životního prostředí a ochraně klimatu, na zvyšování kvality života, zásahy provedené na přírodních lokalitách, veřejnost, děti a mládež, vlastníci pozemků a uživatelé půdy aktivně zapojení do realizace aktivit projektu, posílená kapacita příjemce grantu FNNO. K naplnění programu FNNO musí přispívat alespoň jeden předdefinovaný projektový výstup každého podpořeného projektu. Aby byla tato posloupnost zajištěna, náleží ke každé prioritní oblasti předdefinované projektové výstupy žadatel volí jeden nebo více takových výstupů a stanovuje jeho/jejich hodnotu a způsob doložení. 16

17 V. Posílení a budování kapacity organizace Žadatel může do projektu zahrnout jednu samostatnou aktivitu zaměřenou na posílení vlastní kapacity. Podíl této aktivity může dosahovat maximálně 10 % z celkových nákladů projektu. Cílem této aktivity je posílit a dále budovat kapacitu NNO a v důsledku tak přispět k dlouhodobé udržitelnosti organizace. Aktivita na posílení a budování kapacity žadatele může být do projektu zahrnuta pouze v případě, že navrhované činnosti mají přínos pro žádající NNO ve smyslu zvýšení kapacity a zajištění dlouhodobější udržitelnosti organizace. Příklady činností, které lze do této aktivity zahrnout: posílení organizačního řízení, včetně vytváření nebo aktualizace strategického plánu NNO, vytváření nebo aktualizace interních směrnic, posílení personální politiky, včetně zavádění procesů hodnocení zaměstnanců, zavádění motivačních prvků, utváření a konsolidace pracovních týmů, rozšíření a zvýšení kvalifikace odborných i administrativních pracovníků atd., posílení marketingového řízení, včetně vytvoření nebo aktualizace marketingového plánu, vytvoření systému péče o sponzory, vytvoření nových propagačních materiálů organizace, podpory public relations, posílení finančního řízení, včetně vytvoření nebo zdokonalení metodického rámce a výkonných struktur pro finanční plánování, řízení cash-flow, controllingové operace atd.; posílení projektového řízení, rozvoj a zkvalitnění nabídky poskytovaných služeb a rozšíření realizovaných aktivit, včetně vytváření know-how a metodické podpory, vytváření podmínek a pomůcek pro práci s cílovými skupinami atd., propagace poskytované služby nebo realizované aktivity za účelem informování veřejnosti a cílových skupin, podpory public relations, atd. Výše jsou shromážděny informace, které mají přiblížit zejména zaměření programu a usnadnit tak rozhodnutí, zda konkrétní činnosti vaší organizace jsou z tematického hlediska podpořitelné z FNNO. Informace pro konkrétní stanovování indikátorů a výstupů jsou uvedeny níže v pasážích, které mají za úkol provést vás samotnou přípravou projektové žádosti. 1.2 Pravidla oprávněnosti v rámci FNNO Pravidla oprávněnosti stanovují, které subjekty, na jaké aktivity a jakým způsobem mohou žádat o grant z FNNO. Pokud tedy již víte, že váš záměr spadá do prioritních oblastí FNNO a má potenciál přispět k naplnění jeho výsledků, zjistěte, zda jste oprávněným žadatelem (zda je oprávněným váš 17

18 potenciální projektový partner), jak má být zpracována žádost a jaké náklady můžete do projektu zařadit Oprávnění žadatelé Oprávněnými žadateli o poskytnutí grantu jsou nestátní neziskové organizace (NNO) vymezené následujícími typy právnických subjektů zřízených nebo založených jako: - obecně prospěšná společnost, původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb. nebo vzniklá dle zákona č. 68/2013 Sb., - účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - nadace a nadační fondy, původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., - ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., - zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi. Oprávnění žadatelé musí současně splňovat následující podmínky: - Musí být neziskovou organizací, která vykonává svou činnost nezávisle na místní, regionální či centrální veřejné správě, na jiných veřejnoprávních subjektech, politických stranách nebo komerčních subjektech. Žadatel nesmí podmiňovat svou podporu nebo činnost v rámci projektu příslušností k ideologii, doktríně či náboženství. (Žadatel předloží jako povinnou přílohu Čestné prohlášení žadatele, jehož součástí je také prohlášení o neziskovém charakteru organizace a o nezávislosti na výše uvedených subjektech, část 7.1 této Příručky.) - Musí mít sídlo na území České republiky. - Musí vést účetnictví v soustavě podvojného účetnictví. - Musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání žádosti o poskytnutí grantu. Nově registrovaná organizace může žádat o grant, pouze pokud je schopná doložit, že vznikla změnou právní formy, přičemž původní organizace nabývala jednu z výše uvedených oprávněných právních forem. Na organizace, které změnily právní formu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. Musí doložit poslední výroční zprávu původní organizace a dokumenty prokazující nástupnictví. V případě, 18

19 že původní organizace patřila mezi subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání (tedy účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.), ovšem nabývala jinou než jednu z výše uvedených právních forem, bude splnění podmínky posouzeno individuálně vzhledem k obecnému vymezení neziskových organizací. Organizace, která vznikla změnou právní formy, sloučením, splynutím nebo rozdělením jiné organizace, musí být schopná doložit úplnou výroční zprávu / ekvivalent původní organizace za poslední rok, obsahující přehled aktivit a hospodaření dle účetní závěrky organizace. Současně musí doložit dokumenty prokazující nástupnictví. Vždy musí být splněná podmínka oprávněnosti právní formy žadatelů/partnerů Oprávnění partneři a principy partnerství Žadatel může předkládat žádost o poskytnutí grantu samostatně nebo společně s partnerskými organizacemi (max. čtyřmi). Smyslem partnerství je zajistit úzkou vzájemnou spolupráci organizací s různými zkušenostmi s cílem dosáhnout optimálního řešení problematiky v dané oblasti. Oprávněnými partnery projektů jsou buď partneři se sídlem v České republice, nebo zahraniční partneři se sídlem na území Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Zapojení partnera je žádoucí, ale není rozhodující podmínkou pro schválení žádosti o grant. Vždy rozhoduje kvalita předkládané žádosti. Navázání partnerství s organizací z dárcovského státu bude v rámci hodnocení oceněno 5 body z celkových 100 bodů. Podmínky spoluúčasti partnerů na realizaci projektu: - Hlavním nositelem projektu je žadatel (konečný příjemce) žadatel nemůže na partnery přenést větší část projektu, než jakou zajišťuje on sám. Rovněž není možné, aby žadatel delegoval na partnery svou koordinační roli a celkovou odpovědnost za realizaci projektu. - Partnerství nemá charakter dodavatelsko-odběratelského vztahu. Partnerství v projektu je vnímáno tím způsobem, že žadatel i partner společně realizují projekt každý z nich svou definovanou část. Partner nesmí v rámci projektu zároveň figurovat jako dodavatel. Projektové náklady partnera mohou být součástí rozpočtu projektu, partner tedy může čerpat i prostředky grantu. Náklady partnera však mohou dosahovat max. 49 % z objemu celkových nákladů projektu (tento limit platí i v součtu za všechny partnery projektu). - Partner dodržuje při realizaci projektu stejná pravidla jako žadatel (konečný příjemce). Principy a konkrétní nastavení partnerství v projektu bude zakotveno v Dohodě o partnerství mezi žadatelem a každým partnerem projektu. Partner bude v Dohodě o partnerství zavázán k respektování a plnění všech příslušných podmínek a pravidel programu, které platí pro žadatele. Dohoda o partnerství musí být (v případě podpory projektu) uzavřena a dodána zprostředkovateli před uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu. 19

20 a) Partneři se sídlem v České republice Oprávněnými partnery se sídlem v České republice mohou být organizace, které splňují stejné podmínky jako žadatel. V případě zapojení partnera se sídlem v České republice žadatel při podání žádosti doloží za každého takového partnera Prohlášení o partnerství (Příloha č. 3 této Příručky). b) Zahraniční partneři Oprávněnými zahraničními partnery mohou být pouze organizace sídlící v donorských státech, které jsou neziskovými subjekty v souladu s legislativou těchto států. Zahraničními partnery mohou být také veřejnoprávní subjekty, které nebyly zřízeny za účelem dosahování zisku (např. univerzity, vědecké instituce, knihovny, obce apod.). S výjimkou vymezení právní formy musí zahraniční partner splňovat stejné podmínky jako žadatel. V případě zapojení zahraničního partnera žadatel při podání žádosti doloží za každého takového partnera Prohlášení o partnerství v anglickém jazyce (Příloha č. 4 této Příručky), obsahující čestné prohlášení o neziskovém statusu organizace. V případě uzavření partnerství s oprávněným zahraničním partnerem bude Dohoda o partnerství předložena zprostředkovateli před podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu. Partner bez finančního příspěvku má v rámci FNNO status spolupracujícího subjektu (viz Definice pojmů) Oprávněnost žádosti Za oprávněné budou považovány žádosti, které splní následující požadavky: - Žádost je podána nejpozději do data (a času) uvedeného ve Výzvě prostřednictvím on-line grantové databáze Grantys, současně je podána obsahově shodná tištěná verze, přičemž náležitosti listinné i elektronicky podané žádosti včetně příloh jsou uvedeny v kapitole 9 této Příručky. - Projekt se jednoznačně vztahuje ke zvolené prioritní oblasti programu či v případě priority I. podprioritě a jejímu zaměření. - Navrhované aktivity povedou ke zprostředkovatelem předem definovaným výstupům projektových aktivit (jednomu a více); to znamená, že žadatel zvolil minimálně jeden předdefinovaný projektový výstup. Podporované aktivity a definované projektové výstupy pro jednotlivé prioritní oblasti programu či podpriority jsou vymezeny v části této Příručky a ve Výzvě. - Umístění projektu je v souladu s územní platností vymezenou ve Výzvě. - Období realizace projektu a délka trvání projektu odpovídají vymezení ve Výzvě. 20

21 - Požadovaná výše grantu spadá do stanoveného rozmezí vymezeného ve Výzvě. - Procentuální poměr požadované výše grantu vůči celkovým nákladům projektu spadá do vymezeného rozmezí a naplňuje podmínku povinného spolufinancování, dle části této Příručky. - Případné partnerství je popsáno a doloženo. Podrobný přehled kritérií, podle kterých bude posuzována oprávněnost žádosti (tj. pravidla pro posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žadatele a žádosti) je přílohou 9 této Příručky. Počet žádostí na jednoho žadatele Žadatel může předložit pouze jednu žádost o poskytnutí grantu v rámci každé (jedné) prioritní oblasti programu (to znamená prioritní oblasti I., II., III. a IV.). Pokud si žadatel vybere prioritu I., musí dále zvolit pouze jednu podprioritu, tzn. I.a), I.b) nebo I.c). V případě porušení tohoto pravidla se dále hodnotí pouze první řádně předložená žádost (viz kap. 10 této Příručky), ostatní žádosti jsou vyřazeny z dalšího procesu hodnocení. Žadatel, tedy právnická osoba (dle vymezení ve Výzvě a v podkapitole 2.2 této Příručky), je vymezen jako samostatná účetní jednotka, identifikovaná jedinečným IČ. Pokyny pro vyplnění období realizace projektu Ve formuláři žádosti vyplňujte pečlivě datum zahájení a ukončení realizace projektu (vycházejte z podmínek a informací uvedených ve Výzvě podkapitola Období realizace projektu). Chybně nastavený začátek, konec či délka realizace projektu jsou důvodem k vyřazení žádosti Způsobilost nákladů projektu Pravidla způsobilosti nákladů se vztahují na všechny projektové náklady stejně, bez ohledu na zdroj financování. Aplikují se tedy naprosto jednotně pro náklady financované z grantu (tedy z finančních prostředků fondu EHP, poskytnutých v rámci programu FNNO dále grant ) i pro náklady financované z ostatních zdrojů. Náklady projektu jsou způsobilé, pokud splňují všechny níže uvedené podmínky: - Jsou nezbytné pro realizaci projektu. - Jsou hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům projektu. - Jsou uvedené v rozpočtu nebo jsou schváleny ze strany zprostředkovatele jiným stanoveným způsobem. - Vzniknou v období realizace projektu. - Jsou uhrazené, přičemž úhrada musí proběhnout v období od schválení žádosti o grant do maximálně 30 dnů od ukončení období realizace projektu, nejpozději však k Tato 21

22 podmínka se neaplikuje pro dobrovolnickou práci, vykázanou v projektu dle stanovených pravidel (viz část této Příručky). - Jsou zaevidované v účetnictví organizace odděleným způsobem, dle stanovených pravidel. - Jsou doložitelné příslušnými účetními a prvotními doklady. - Odpovídají cenám v místě obvyklým. - Jsou vynaložené v souladu s českými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Při splnění výše uvedených obecných podmínek způsobilosti lze za způsobilé považovat zejména následující položky nákladů: - mzdové náklady na zaměstnance zapojené do realizace projektu, včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a další zákonné náklady, odpovídající běžné praxi uplatňované v organizaci; - cestovní náhrady, poskytované v souladu s běžnou praxí uplatňovanou v organizaci do výše zákonných nároků, nepřesahující minimální limity stanovené příslušnými právními předpisy; - náklady na nákup spotřebního materiálu a vybavení, které není dlouhodobým majetkem dle příslušných právních předpisů; - náklady na nákup služeb; - náklady vyplývající přímo z požadavků Smlouvy (publicita dárce apod.). a. Časové vymezení způsobilosti nákladů V předchozí kapitole je v rámci podmínek způsobilosti uvedeno: Náklady projektu jsou způsobilé, pokud vzniknou v období realizace projektu. Náklady projektu jsou způsobilé, pokud vzniknou v období realizace projektu. Náklad vzniká spotřebou přijatého plnění, tedy například datem, kdy byla organizaci poskytnuta služba, kdy jí byl dodán spotřební materiál nebo kdy pro ni byla vykonána práce ze strany zaměstnance. Z uvedené podmínky způsobilosti tedy vyplývá, že všechna plnění (všechny vstupy do projektu) musí být dodána v období realizace projektu (tedy v období od do ). K tomu, aby byl náklad způsobilý, nestačí pouze to, že vznikne. Kromě toho musí být splněna další výše uvedená podmínka způsobilosti, tedy že náklad musí být také uhrazen. Nicméně v odůvodněných případech úhrada nákladu nemusí proběhnout v období realizace projektu. Do rozpočtu je tedy možné včlenit například mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu, jelikož náklad vznikl (práce zaměstnance byla využita) v březnu 2016, tedy ještě v rámci období realizace projektu. Přitom tyto mzdové náklady mohou být uhrazeny ve standardním výplatním 22

23 termínu následující měsíc (duben 2016), tedy až po ukončení období realizace projektu, při splnění následující podmínky týkající se úhrady. Pro úhradu projektového nákladu ovšem také platí určité omezení. K tomu, aby byl projektový náklad způsobilý, jeho úhrada nesmí proběhnout: - dříve než k datu schválení žádosti o grant (tj. dříve než k datu schválení žádosti o poskytnutí grantu Správní radou NROS nebo Správní radou Nadace Partnerství dle zodpovědnosti za danou prioritní oblast podpory); - později než 30 dnů od ukončení období realizace projektu, nejpozději však k Uvedené vymezení časové způsobilosti nákladů je možné znázornit také graficky: A je období realizace projektu. Zároveň je to období, v rámci něhož musí vzniknout všechny náklady projektu, pokud mají být z časového hlediska způsobilé. B je období, v rámci něhož musí být všechny náklady projektu (dle data jejich vzniku spadající do období A ) uhrazeny, pokud mají být z časového hlediska způsobilé. Body 1, 2, 3 a 4 představují krajní body (data), které časově vymezují období A a B : 1 je datum, kdy byla schválena žádost o grant. 2 je datum začátku období realizace projektu (tedy ). 3 je datum ukončení období realizace projektu (tedy ). 4 je datum určené uplynutím 30 dnů po ukončení období realizace projektu (tedy 30 dnů od data 3 ), nejpozději se ovšem může jednat o datum Časový úsek mezi body 2 a 3 vymezuje období A. Časový úsek mezi body 1 a 4 vymezuje období B. 23

24 K tomu, aby byl považován za způsobilý, musí být každý náklad uhrazený. Pokud vám je dodáno jakékoliv plnění určené k použití / ke spotřebě v rámci realizace projektu (např. pracovní pomůcky k terénním pracím), účetně vám vzniká náklad. Pokud ale za tuto dodávku nezaplatíte (zůstanete dodavateli dlužni), nemohlo by se z hlediska výše uvedených podmínek jednat o způsobilý náklad, i kdyby byly všechny ostatní podmínky způsobilosti splněny. To samé platí v případě, pokud by vám předmětné pracovní pomůcky dodavatel poskytl bezúplatně (jako nepeněžní dar). b. Způsobilost DPH Daň z přidané hodnoty (dále DPH) je způsobilým nákladem, pokud dle platných právních předpisů organizaci z žádného titulu nevzniká možnost nárokovat její vrácení samozřejmě za předpokladu, že podmínky způsobilosti jsou splněny u předmětného základu daně. Nezpůsobilost DPH zakládá již MOŽNOST nároku, a to bez ohledu na to, zda organizace tento nárok skutečně uplatní. Možnost nárokovat vrácení DPH vzniká zejména z titulu nároku na odpočet DPH na vstupu. V případě organizací, které nejsou plátci DPH, a nemají tedy možnost nárokovat odpočet DPH na vstupu, se předpokládá, že veškerá DPH, která je součástí nákladů projektu, je způsobilým nákladem. Organizace, které jsou plátci DPH, musí individuálně posoudit, zda jim v případě některých plánovaných nákladů vznikne možnost nároku na odpočet na vstupu (plně nebo částečně). Tuto možnost lze předpokládat zejména v případě, pokud budou v rámci projektu realizovány aktivity, které mají charakter ekonomické činnosti. Základní princip způsobilosti DPH je jednoduchý: Pokud máte možnost nárokovat si u některého projektového nákladu vrácení DPH u finančního úřadu (v plné nebo částečné výši), tak tuto nárokovatelnou částku DPH nemůžete deklarovat jako způsobilý náklad v rámci rozpočtu/vyúčtování projektu. Pozor! Uvedený princip způsobilosti platí, i když oprávněný nárok u finančního úřadu neuplatníte. Jakmile vám ze zákona vzniká nárok na vrácení DPH, tak DPH v této nárokovatelné výši není způsobilým nákladem projektu, a to ani v případě, kdy se rozhodnete, že o vrácení nebudete žádat. c. Nezpůsobilé náklady Mezi nezpůsobilé náklady patří: a) dluhy a rezervy na ztráty nebo dluhy, dlužné úroky; b) pokuty a penále, manka a škody; c) dary, poskytnuté příspěvky; 24

25 d) příspěvky v naturáliích, s výjimkou dobrovolnické práce zařazené do projektu dle stanovených pravidel; e) cestovní náhrady ve výši přesahující minimální limity stanovené příslušnými právními předpisy, kapesné; f) pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku; g) odpisy dlouhodobého majetku; h) finanční leasing; i) pořízení zásob; j) bankovní poplatky nebo jiné finanční služby; k) správní poplatky; l) náklady na právní spory; m) kursové ztráty; n) daň z přidané hodnoty, u které organizaci vzniká možnost nárokovat její vrácení; o) daně, u kterých je organizace poplatníkem; p) náklady z veřejných zakázek, u kterých nebyly dodrženy podmínky dle Smlouvy o poskytnutí grantu. V rámci projektu nejsou povoleny investiční výdaje; v projektu tedy nelze pořizovat ani zhodnocovat dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek je vymezen příslušnými právními předpisy. Zjednodušeně jej lze definovat jako majetek s dobou použitelnosti přesahující jeden rok, jehož vstupní hodnota přesahuje limity stanovené účetní jednotkou (účetní jednotky většinou užívají limity dle zákona o daních z příjmů, tedy Kč pro hmotný a Kč pro nehmotný majetek). d. Nepřímé projektové náklady Nepřímé projektové náklady jsou ty, které nesouvisí přímo s realizací projektových aktivit. Představují adekvátní poměrnou část z celkových nepřímých (režijních) nákladů organizace. Adekvátní poměr musí být určen transparentním způsobem tak, aby věrně odrážel poměr projektu k celkové činnosti organizace. Nepřímé (režijní) náklady organizace jsou vynaloženy k zajištění zázemí, které je nezbytné pro fungování organizace jako takové, a tedy nepřímo i pro realizaci projektu. Patří mezi ně zejména: - Mzdy (případně fakturace) režijních pracovníků, tedy pracovníků ve vedení organizace a na dalších průřezových pozicích: účetnictví, personalistika, fundraising, PR, údržba, úklid apod. - Energie, nájem prostor (sloužících pro standardní provoz organizace), telefony, internet, poštovné, pojistné, příprava výroční zprávy, audit účetní závěrky apod. Objem způsobilých nepřímých projektových nákladů je určen pomocí fixní sazby, která je stanovena dle standardizovaného postupu, zohledňujícího výše uvedené principy (viz část 4.4 této Příručky). 25

26 Pro nepřímé projektové náklady obecně platí všechna výše uvedená pravidla způsobilosti, tedy stejná pravidla jako pro přímé projektové náklady. Vzhledem k využití režimu fixní sazby ovšem nepřímé projektové náklady nebude nutné prokazovat jednotlivými účetními doklady. Mezi nepřímé projektové náklady nemohou být zahrnuty žádné přímé projektové náklady. 26

27 2. Příprava projektu Pokud jste si již ověřili, že váš projektový záměr je vhodně tematicky zaměřený, jste oprávněným žadatelem v rámci programu (a stejně tak potenciální partneři) a máte představu o nákladech, které jsou v rámci programu způsobilé, je čas přistoupit k samotné formulaci projektu, na který chcete získat grantovou podporu z FNNO. V procesu přípravy projektu se na nás neváhejte v případě jakýchkoli nejasností obrátit ( em či telefonicky; k dotazům můžete využít i semináře pro žadatele). Osobní konzultace projektových záměrů nemohou být v rámci FNNO poskytovány z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům, např. z hlediska místní dostupnosti. 2.1 Projekt Pro FNNO je projekt věcně, časově a nákladově vymezená změna původního stavu směřující k naplnění definovaného cíle. Pro názornost si lze projekt představit jako pohyb, kterým se chceme přesunout z pomyslného bodu A (neboli situace definované ve zdůvodnění projektu) do bodu B (neboli stavu po realizaci změny naplnění cíle projektu). Tento proces je definovaný ve třech rovinách: - věcné odkud kam a jak se chceme dostat, tedy JAK má vypadat ona změna a CO je pro to třeba udělat, - časové KDY se máme vyskytovat v kterém bodě změny a KDY dosáhnout cílového bodu, - nákladové ZA KOLIK se máme dostat z bodu A do bodu B při započtení všech nezbytných nákladů. Protože jde o změnu, při které je nutné jasně definovat výchozí stav a cíl, vymezit náklady, termíny i vykonávané činnosti, není projekt v tomto slova smyslu vhodný k pokrytí běžných provozních činností, ale hodí se výhradně k řešení jasně definovaných problémů, vyřešení absence některých činností, skokového zvýšení kvality činností apod. Projekt by měl být formulován stručně, jasně a výstižně. Zejména je nutné přesně vymezit logickou linii projektu (tedy posloupnost cílů, výstupů a aktivit), definovat a kvantifikovat cílové skupiny projektu, přehledně prezentovat výchozí situaci a závěry analýz, které byly provedeny v rámci přípravy projektu, a popsat způsob realizace projektu včetně potřebných financí, organizačního zajištění a udržitelnosti projektu. 27

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Datum vyhlášení:

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Celkovým záměrem EHP fondů je přispět ke snížení hospodářských

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

PŘÍLOHA III. Všeobecné podmínky ke Smlouvě

PŘÍLOHA III. Všeobecné podmínky ke Smlouvě Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Finančního mechanismu EHP v rámci programu FNNO PŘÍLOHA III Všeobecné podmínky ke Smlouvě OBSAH Administrativní ustanovení Článek 1 Realizace Projektu 2 Článek

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 20092014! Verze 1.0. Zprostředkovatelem

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programu ESF veřejná správa a sociální inovace, Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež 1. výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS)

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE MIKROGRANTU Příloha 13 Vzor Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více