LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ"

Transkript

1 . Strana 1/34 PRONATAL s.r.o. Vydání: 4 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-BCHL-02 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ Zpracoval Schválil Pracovní funkce Odborný vedoucí BCHL Vedení laboratoří SP Jméno Ing. Dana Dušková MUDr. Vladimír Sobotka, Doc. MUDr. T. Mardešić, CSc. Datum Podpis Za řízení dokumentu odpovídá: Manažer BCHL Platné od: Za revize a aktualizaci dokumentu odpovídá: Odborný vedoucí BCHL

2 Strana 2/47 OBSAH I. ÚVOD 1. Účel a rozsah platnosti 2. Odpovědnost 3. Definice, zkratky, pojmy 4. Související dokumentace II. LABORATONÍ PŘÍRUČKA A - Předmluva LP-02-SP-BCHL-01 Předmluva B - Informace o laboratoři LP B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje LP B-02 Základní informace o laboratoři LP B-03 Úroveň a stav akreditace pracoviště LP B-04 Organizace laboratoře, členění LP B-05 Provozní doba LP B-06 Spektrum nabízených služeb LP B-07 Popis služeb C - Manuál pro odběry primárních vzorků LP C-01 Manuál pro odběry vzoků -základní informace LP C-02 Žádanky (Požadavkové listy) LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření, dodělávky LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku LP C-08 Odběr vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Operace se vzorkem, stabilita, transport LP C-11 Základní informace k bezpečnosti LP C-12 Informace k dopravě vzorků D - Preanalytické procesy v laboratoři LP D-01 Příjem žádanek a vzorků LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorků LP D-03 Spolupracující laboratoře

3 Strana 3/47 LP D-04 Vyšetření odesílaná do jiných laboratoří E - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech LP E-02 Formy vydávání výsledků LP E-03 Výsledkový list LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům LP E-05 Samoplátci a cizinci LP E-06 Změny výsledků a nálezů LP E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledků LP E-08 Konzultační činnost laboratoře LP E-09 Způsob řešení stížností LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří F - Abecední seznam všech nabízených vyšetření LP F-01 Seznamy a skupiny vyšetření G - Pokyny a doplňky LP G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty Příprava před odběrem krve -pro pacienta Odběr žilní krve Odběr žilní krve - zdroje chyb III. IV. LIST ZMĚN A REVIZÍ PŘÍLOHY

4 Strana 4/47 A Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni naši klienti, tato Laboratorní příručka Vám přináší informace o naší laboratoři a jejích službách pro Vás. Je určena lékařům, zdravotním sestrám a také pacientům. Doufáme, že v ní naleznete vše potřebné pro naši dobrou spolupráci. Kolektiv pracovníků Biochemické laboratoře PRONATAL, společnost s ručením omezeným

5 Strana 5/47 I. ÚVOD 1. Účel a rozsah platnosti Cílem této příručky je informovat lékaře, pacienty a žadatele o laboratorní vyšetření o tom, jaká vyšetření Biochemická laboratoř Sanatoria PRONATAL poskytuje, o podmínkách správného odběru vzorků, transportu vzorků do laboratoře, o způsobu vydávání výsledků vyšetření a způsobu komunikace mezi pacientem, lékařem a laboratoří. V této příručce mohou pacienti i ošetřující lékaři nalézt potřebné informace o indikovaných vyšetřeních, Příručka Biochemické laboratoře PRONATAL je součástí řízené dokumentace PRONATAL medical group; její aktuální verze je dostupná na webových stránkách Tištěná verze je k dispozici v laboratoři. 2. Odpovědnost Za zpracování a aktualizaci této příručky odpovídá odborná vedoucí Biochemické laboratoře. 3. Definice, zkratky, pojmy Pmg SP ISM PISM zaměstnanec pracovník LP BCHL LIMS NRL SZU GL PRONATAL PLUS SPA NORD zkrácený název pro PRONATAL medical group jako síť center a společností jako organizačních složek, vázaných smluvními a majetkovými vztahy, obecně organizace Sanatorium PRONATAL - zkrácený název pro PRONATAL, společnost s ručením omezeným, která je nositelem vlastnických práv k ochranné známce a know-how certifikovaného ISM s autonomními akreditovanými laboratořemi, obecně řídící společnost integrovaný systém managementu příručka integrovaného systému managementu osoba s uzavřenou pracovní smlouvu podle Zákoníku práce osoba vykonávající činnost pro organizaci nebo jednotlivé společnosti, se smluvním vztahem uzavřeným buď podle Zákoníku práce (zaměstnanec), nebo podle jiných právních úprav. Tato definice platí i pro personál subdodavatelů laboratorní příručka Biochemická laboratoř, zkráceně laboratoř Laboratorní informační systém Národní referenční laboratoř Státní zdravotní ústav Genetická laboratoř centrum PRONATAL Sanatorium centrum PRONATAL Plus centrum PRONATAL Spa centrum PRONATAL Nord

6 Strana 6/47 REPRO RČ OPU DMC SOP PP PCR VŠ EHK centrum PRONATAL Repro rodné číslo ovariální punkce den menstruačního cyklu standardní operační postup pracovní postup vyšetření DNA/RNA polymerázovou řetězovou reakcí vedoucí laboratoře, garant biochemie nebo hematologie Externí hodnocení kvality 4. Související dokumentace Žádanka na labor. vyšetření

7 Strana 7/47 B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název organizace Identifikační údaje Statutární zástupci organizace PRONATAL, společnost s ručením omezeným IČ: , DIČ: CZ MUDr. Vladimír Sobotka doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. Adresa Na Dlouhé mezi 4/12, Praha 4 Kontaktní údaje Název pracoviště Biochemická laboratoř Adresa Na Dlouhé mezi 4/12, Praha 4 Telefon laboratoř Okruh působnosti laboratoře pro centra spol. PRONATAL medical group a pro spolupracující ambulantní lékaře Předmět činnosti Provádění vyšetření biologického materiálu v oblasti klinické biochemie a transfúzního lékařství Odborná vedoucí laboratoře Ing. Dana Dušková, mob Zástupce odborné vedoucí MUDr. Klára Bořecká, mob Analytik se specializací - odbornost 801 Ing. Dana Dušková Lékařský garant odbornosti 801 MUDr. Klára Bořecká Analytický garant odbornosti 222 Mgr. Marcela Mikešová, mob Lékařský garant odbornosti 222 MUDr. Jiří Charvát, CSc. mob Manažer kvality Webové stránky Ing. Radim Frolík

8 Strana 8/47 B-02 Základní informace o laboratoři Biochemická laboratoř je pracoviště Laboratoří Sanatoria PRONATAL, které jsou součástí společnosti PRONATAL, společnost s ručením omezeným. Zajišťuje laboratorní služby pro všechna pracoviště skupiny PRONATAL Medical Group a pro spolupracující ambulantní lékaře. Vyšetření jsou prováděna pro pojištěnce českých i cizích zdravotních pojišťoven a pro samoplátce. Činnost laboratoře je zaměřena na požadavky center pro asistovanou reprodukci, tedy na vyšetření fertilních hormonů, hormonů štítné žlázy, sérologických parametrů a dalších speciálních testů. Laboratoř pracuje nestranně a nezávisle na mateřské organizaci co se týká výsledků vyšetření, kvality jejich služeb a správnosti vyšetření. B-03 Úroveň a stav akreditace pracoviště Certifikace dle ISO 9001 Biochemická laboratoř je zahrnuta do integrovaného systému managementu Pronatal medical group, který je certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Akreditace dle ISO Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007. Laboratoř má zaveden systém managementu podle ČSN EN ISO 15189:2013. Povolení SÚKL Biochemická laboratoř je rozhodnutím SÚKLu schválenou diagnostickou laboratoří podle zákona 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb. pro oblast lidských tkání a buněk. Biochemická laboratoř se pravidelně účastní systému externího hodnocení kvality (EHK) a všechny metody, pro které je tento systém zaveden, má certifikovány (zajištěna návaznost na referenční materiál) nebo ověřeny v rámci porovnatelnosti. BCHL používá diagnostické soupravy a analytickou techniku certifikovaných výrobců (se značkou CE). B-04 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení I. Členění laboratoře Biochemická laboratoř provádí biochemická a imunoanalytická vyšetření. Většinu vyšetření provádí denně, některé speciální metody několikrát týdně dle požadavků zákazníků viz dále. Dělí se na úseky: sérologický a biochemický. Z hlediska organizace práce je rozčleněna na činnosti: příjem a kontrola vzorků na příjmu, stanovení fertilních hormonů, hormonů štítné žlázy, speciálních vyšetření na přístroji AIA, stanovení serologických parametrů chemiluminiscenčními metodami na přístroji Architect i2000,

9 Strana 9/47 II. Prostory pracoviště Laboratoř se nachází v suterénu budovy PRONATAL B-05 Provozní doba pondělí - pátek příjem materiálu Provozní doba (minimální) od 8:00 do 15:00 hodin, v případě pracovního volna delšího než dva dny upravená dle potřeb klientů (organizace svozu, OPU). od 8:00 do 15:00 hodin, podle dohody možno přizpůsobit dle potřeb klientů (organizace svozu, OPU). B-06 Spektrum nabízených služeb Biochemická laboratoř Sanatoria PRONATAL provádí vyšetření fertilních hormonů, vyšetření parametrů štítné žlázy, vyšetření speciálních testů, vyšetření sérologických parametrů, konzultační služby v oblasti prováděných vyšetření, související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (organizace transportu vzorků na konfirmační vyšetření), komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému. B-07 Popis služeb Biochemická laboratoř provádí převážně rutinní vyšetření. Akutní (statimové) vyšetření fertilních hormonů a sérologických parametrů je popsáno v kapitole LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření. Podrobně viz LP F-01 Seznamy a skupiny vyšetření. C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků Informace o jednotlivých vyšetřeních viz LP F-01 Seznamy a skupiny vyšetření. Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz LP G-01 Pokyny pro pacienty Vyplnění požadavkového listu a identifikace primárního vzorku viz LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku Popis odběrových nádobek pro primární vzorky viz LP C-05 Používaný odběrový systém.

10 Strana 10/47 Typ primárního vzorku a množství, které je třeba pro určité vyšetření odebrat uvádí kapitola LP C-09 Množství vzorku. Instrukce týkající se požadování dodatečných analýz viz LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření a také LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření. Další informace: LP C-10 Operace se vzorkem, stabilita, transport, LP C-11 Základní informace k bezpečnosti, LP C-12 Informace k dopravě vzorků. C-02 Žádanky (požadavkové listy) Základním požadavkovým listem je formulář žádanky Žádanka na labor. vyšetření. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance (požadavkovém listu) kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců, číslo u cizinců vytvořené dle stanovených pravidel viz příslušné směrnice společnosti PRONATAL) nebo datum narození příjmení, jméno, příp. tituly pacienta základní a další diagnózy pacienta datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je zaznamenán v laboratoři), podpis odebírajícího pracovníka datum a čas separace séra, pokud není centrifugace prováděna v laboratoři, podpis provádějícího pracovníka identifikace objednavatele (centrum Pmg nebo ordinace,, oddělení, jméno lékaře, IČZ, odbornost, kontakt adresa, telefon), razítko, podpis speciální údaje potřebné k vyšetření (pohlaví, státní příslušnost, den menstruačního cyklu) označení požadovaného urgentního vyšetření (STATIM), je-li žádáno požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům). Kromě originální žádanky se výjimečně připouští i jiný formulář, který obsahuje všechny požadované údaje včetně identifikace laboratoře, pro kterou je objednávka určena. Laboratoř dodává žádanky všem svým klientům nebo je možné je získat z webových stránek Laboratoř skladuje žádanky po předepsanou dobu pěti let, viz Skartační rejstřík. Postup při nesprávné identifikaci či odmítnutí vzorku viz kapitola LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku.

11 Strana 11/47 C-03 Požadavky na urgentní vyšetření Indikace akutních vyšetření STATIM je omezena jen na určité případy Obecně indikaci statim určuje lékař z vážných důvodů, pokud vyšetření může ovlivnit zdravotní stav pacienta nebo výsledek jeho léčby. V provozu BCHL Sanatoria PRONATAL slouží vyšetření statim k uspokojení požadavků lékařů na přednostní vyšetření převážně z důvodů organizačních. Pokud nebyla krev dodána do laboratoře ve standardním čase a výsledek požaduje lékař tentýž den, využije STATIM vyšetření. Požadovaná vyšetření Standardně se vyšetřuje statim sérologie a fertilní hormony. Urgentní vyšetření ostatních parametrů není obvyklé, ale v odůvodněných případech ho lze provést. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do laboratoře co nejdříve. Požadavek na STATIM musí být na žádance jasně vyznačen, nejlépe červeně. Je vhodné, když oddělení, které si statim objednává, na požadavek přednostního zpracování pracovníky laboratoře upozorní. Statim vyšetření lze objednat i telefonicky viz C04 - Ústní požadavky na vyšetření. Čas dodání výsledku STATIM je stanoven do dvou hodin od přijetí vzorku do laboratoře, pokud se nevyskytne mimořádná událost (např. porucha přístroje). Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky dle vnitřních pravidel, případně se po upozornění objednávajícího oddělení odesílají elektronicky ihned po provedení analýzy. S ostatními výsledky se vydávají v podobě tištěného výsledkového listu. Doba odezvy (čas zpracování vzorku) je zaznamenána v LIMS. Laboratoř eviduje čas nahlášení výsledku a jméno osoby, která výsledek přijala. Přednostní vyšetření v jiném režimu než je obvyklé (viz pravidla uvedená dále) může laboratoř provést po domluvě se zákazníkem v odůvodněných případech dle jejích provozních možností. C-04 Ústní požadavky na vyšetření, dodělávky Doobjednání vyšetření Doměření dalších vyšetření z biologického materiálu, který byl již přijat v laboratoři, je možné po objednávce telefonicky nebo žádankou. Zaznamenání požadavku Pokud se požaduje dodělávka v den zadání vzorku do LIMS, laborantka zaznamená požadavek na již přijatou žádanku a označí ji jako doobjednávku. Poznamená, kdo a kdy si vyšetření objednal a zápis parafuje. Vzorek nemění své laboratorní číslo. Pokud je požadavek z jiného dne, objednávající dodá novou žádanku nebo laboratoř použije kopii žádanky původní se zápisem dodělávky, viz výše. Do LIMS se zaznamená, pokud bylo použito archivní zmražené sérum.. Pak je vzorku přiděleno nové laboratorní číslo a zaznamenána návaznost na původní odběr.

12 Strana 12/47 Čas provedení Dodatečná vyšetření budou provedena dle stanovených pravidel rutinního provozu. Omezení Dodělávky lze provést dle stability stanovovaných látek (v krvi, v séru, ve zmrazeném materiálu). Další omezení je při opakovaném zmrazování a rozmrazování a podle množství archivovaného vzorku nebo jeho kvality (vadí velmi silná hemolýza). Laboratoř skladuje séra pro dodatečné analýzy v mrazáku pod -20 C dva měsíce od přijetí do laboratoře. C-05 Používaný odběrový systém Pro odběr venózní krve se používá uzavřený odběrový systém - BD Vacutainer, SST II, výrobce Becton Dickinson, dodavatel Schubert CZ s.r.o. Po konzultaci s laboratoří lze použít i jiný odběrový systém. Zkumavky jsou dodávány zákazníkům BCHL ze skladu centra PRONATAL, zásobování zajišťuje vrchní sestra ve spolupráci se svozovou službou, viz dále. Zkumavky pro přípravu a analýzu séra dodáváme našim zákazníků: Kat.číslo Objem (ml) Barva víčka Velikost zkumavky (mm) Popis ,5 zlatá 16x100 S aktivátorem hemokoagulace a gelem zlatá 13x100 S aktivátorem hemokoagulace a gelem Zkumavky obsahují oxid křemičitý pro aktivaci koagulace odebraného vzorku a gel, který vytvoří bariéru mezi sérem a koagulem oddělenými centrifugací. C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Viz pokyny: Příprava před odběrem krve - pro pacienta. C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Nezbytná identifikace pacienta na žádance: Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem kapitoly LP C-02 Žádanky (Požadavkové listy) Nezbytná identifikace pacienta na biologickém materiálu: nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo). Vzorky biologického materiálu bez řádné identifikace se v laboratoři nesmí vyskytovat.

13 Strana 13/47 1. Laborantka pracující na příjmu zkontroluje shodnost identifikace přijatého materiálu (štítek na zkumavce) s dodanou žádankou a potvrdí správnost svým podpisem na žádanku. Zkontroluje správnost odběru a kvalitu vzorku viz dále. 2. Identifikace pacienta je zadána z žádanky do LIMS. Zadanému vzorku je automaticky přiřazeno jedinečné laboratorní číslo. Obsahuje den, měsíc, rok a pořadové číslo příslušného dne. Z této identifikace informační systém generuje nezaměnitelný barcode (čárový kód obsahující číslo vzorku). Pořadové číslo zapíše příjmová laborantka na žádanku. 3. Štítek s barcodem, se jménem a příjmením, rodným číslem, přiřazeným laboratorním číslem a dalšími údaji je nalepen na příslušnou zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a zkumavky s biologickým materiálem (primární vzorek). 4. Laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu a lze podle něj zpětně dohledat výsledky analýz konkrétního pacienta. Archivace primárních dat je 30 let. 5. Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) platí pravidla určená příslušnými pracovními postupy. Alikvoty jsou stále označeny shodným jedinečným laboratorním číslem. Obdobná pravidla platí pro biologický materiál určený k archivaci. 6. Zadávání identifikačních a dalších údajů je v LIMS autorizováno loginem. Obdobně jsou zaznamenány veškeré změny v zadaných datech a ve výsledcích (druh operace, čas a autor). Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem kapitoly LP C-02 Žádanky (Požadavkové listy). C-08 Odběr vzorku Podrobné informace a pokyny pro pacienty a oddělení viz Odběr žilní krve Odběr žilní krve - zdroje chyb. C-09 Množství vzorku Díky změně odběrového systému (gelové zkumavky) je možno snížit objem odebírané krve. Doporučené množství plné krve Biochemická vyšetření (fertilní hormony, vyšetření štítné žlázy) Sérologická vyšetření Sérologická + biochemická vyšetření 5 ml krve 8,5 ml krve 8,5 ml krve Vedoucí laboratoře pravidelně posuzuje objemy dodaných vzorků a objemové nároky požadovaných vyšetření, aby laboratoř požadovala odpovídající množství biologického materiálu. Nutno počítat s dostatkem materiálu pro případnou konfirmaci serologických vyšetření a archivaci.

14 Strana 14/47 C-10 Operace se vzorkem, stabilita, transport Postup po odběru biologického materiálu Po odebrání primárních vzorků do řádně označených zkumavek (jménem a rodným číslem) musí být odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze. Doporučený postup po odběru, pokud budou vzorky ve stejný den dopraveny do laboratoře: Zkumavky 5-6 jemně převraťte o 180 a zpět. Nechte proběhnout koagulaci při teplotě místnosti 30 minut. Zkumavky uložte do lednice. Vzorky si vyzvednou laborantky nebo pracovník svozu. Správný postup pro případ, že budete odesílat vzorky až další den: 1/Po odběru zlaté zkumavky 6 jemně převraťte nahoru a dolů. 2/Nechte stát při teplotě místnosti půl hodiny. 3/Do 3 hod. po odběru odstřeďte 10 minut při otáčkách ot. / min. 4/Zkumavky dejte do lednice při 2 8 C. 5/Na žádanku zapište čas centrifugace a podepište. Transportujte vzorky do laboratoře v nejbližším možném termínu. Viz příslušné směrnice platné pro všechna centra Pmg. Podrobné informace ke každému analytu viz LP F-01 Seznamy a skupiny vyšetření. Transport primárních vzorků do laboratoře Svoz biologického materiálu provádí pracovník náležitě poučený o způsobu transportu. Odebrané vzorky jsou uloženy společně s dokumentací (v oddělených obalech) v transportním boxu. Převoz zkumavek s krví probíhá při teplotě 2 8 C, v chladící nádobě je teploměr. Pracovník svozu je odpovědný za dodržení předepsané teploty a dbá na bezpečný přenos zkumavek. Při extrémních vnějších teplotách musí zamezit znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (nenechávat vzorky mimo transportní box). Informace o průběhu transportu jsou zaznamenány na příslušných formulářích. Viz též LP C-12 Informace k dopravě vzorků. Převzetí vzorků laboratoří Biologický materiál je v laboratoři postupně přijímán, tříděn, označen a zpracován dle stanovených pravidel. Pokud je vzorek centrifugován mimo prostory laboratoře, je tento čas zaznamenán v LIMS. C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

15 Strana 15/47 Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: - každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční, - žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku, - vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Biochemická laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C-12 Informace k dopravě vzorků Svoz vzorků do BCHL zajišťuje Společnost Jan Sobotka. Kontaktní údaje: Vedoucí řidičů: p. Sobotka Jan, tel Řidič Filip Skřivánek tel svoz pro Plus, GL, Genus Řidič Roman Krejčí tel svoz pro Nord, Spa, Repro, MUDr. Spudichovou. Řidič převezme vzorky a dokumentaci, kterou připraví pracovníci jednotlivých center zodpovědní za odběry. Po zkontrolování počtu a celistvosti zkumavek umístí vzorky a dokumentaci do transportního boxu. Vzorky dopraví do Biochemické laboratoře PRONATAL. Informace o průběhu transportu jsou sledovány v příslušných záznamech. Zároveň svozová služba zajišťuje další služby pro klienty laboratoře (např. doprava odběrového materiálu, výsledků). Režim svozu se řídí dle stanovených pravidel. Nutnou aktuální změnu konzultují příslušná centra s pracovníky laboratoře. Informace o dodání odběrových potřeb a žádanek viz kapitola LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří. D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na štítku zkumavky Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří jméno, příjmení pacienta a rodné číslo. Odesílající oddělení musí zajistit jednoznačnou identifikaci biologického materiálu pro správné přiřazení k žádance. Pokud oddělení zašle materiál nedostatečně označený, vystavuje se nebezpečí, že ho laboratoř nepřijme a zlikviduje, viz LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorků. Čas příjmu materiálu Biologický materiál přijímá laboratoř během celé provozní doby laboratoře. Materiál zpracovává průběžně, vzorky si převezmou laborantky k měření nebo ho upraví na pozdější zpracování.

16 Strana 16/47 D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků Kritéria přijetí Laboratoř přijme vzorek, který má uvedené náležitosti: žádanka s požadovanými údaji, viz LP C-02 Žádanky (Požadavkové listy) a biologický materiál v určené odběrové nádobě, ve stanovené kvalitě a se správnou identifikací, viz LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku. Chyby zjištěné při přijímání vzorků 1/ chybná identifikace na zkumavce a/ nelze zpracovat: Při zjištěném nesouhlasu identifikace na žádance a na zkumavce se zlikvidují vzorky v případě: NEOZNAČENÝ VZOREK - je dodána krev bez štítku, ŠPATNĚ OZNAČENÝ VZOREK na žádance je zcela jiné jméno, příjmení a RČ než na zkumavce. b/ lze informace doplnit: NEDOSTATEČNĚ ZNAČENÝ VZOREK- částečně nesprávné jméno nebo RČ. Nebo chybí jedna část identifikace na štítku a na žádance je kompletní identifikace pacienta, ale vzorek nelze zaměnit s jiným současně přijatým. U nenahraditelného vzorku s nepřesnými údaji laboratoř bude požadovat písemné převzetí zodpovědnosti za identifikaci na požadujícím oddělení. K ŘÁDNĚ OZNAČENÉMU MATERIÁLU CHYBÍ ŽÁDANKA A OPAČNĚ Laboratoř upozorní na chybu odesílající oddělení (pokud lze zjistit) a požádá o dodání vzorku nebo žádanky. Dokud není zjištěna správná identifikace, je vzorek uložen v lednici odděleně od ostatního biologického materiálu a označen jako neshodný vzorek. Pokud je žádanka jednoznačně přiřazena vzorku, lze ho zpracovat. Když žadatel informace do konce pracovní doby laboratoře nedoplní, je vzorek zlikvidován. Pokud laborantka zjistí závadu před přijetím vzorků laboratoří, upozorní odebírající personál, který chybu opraví. Pak teprve je materiál standardně přijat. Postup musí být popsán v příslušných záznamech a žadatel informován. Je nutno zaznamenat, kdo, kdy a komu zprávu hlásil. Evidují se i nepřijaté vzorky Sporné případy řeší vedoucí laboratoře. 2/ chyby na žádance Nedostatečně vyplněnou žádanku s chybami, které nebrání identifikaci vzorku, lze doplnit pomocí informací od náběrové sestry nebo ze SmartMedixu. Větší frekvenci chyb, které jsou statisticky sledovány v LIMS, řeší vedoucí laboratoře s odebírajícím oddělením. 3/ chyby při odběru Při zjištění chyb při odběru vzorku (např. nesprávná zkumavka, málo materiálu) je tato informace zapsána do LIMS a pracovnice provádějící příjem rozhodne, zda je možné vzorek dále zpracovat příp. s jakým omezením. Pokud nelze některá vyšetření provést, je o tom žadatel informován úměrně závažnosti zprávy (např. hemolýza u RPR). Důvod je zaznamenán do výsledkového listu. V případě nedostatku séra se laborantka domluví s požadujícím oddělením, jaká vyšetření upřednostňují.

17 Strana 17/47 BCHL je oprávněna nepřijmou zkumavku potřísněnou biologickým materiálem. 4/ postup při porušení celistvosti odběrových zkumavek Zjistí-li laborantka, že je odběrová zkumavka poškozena, požádá o nový odběr. Poškodí-li se vzorek v laboratoři při jeho zpracování (např. rozbití při odstřeďování), postupuje se obdobně. 5/nekvalitní biologický materiál Zacházení s chylózními a hemolytickými vzorky je popsáno v dokumentech týkajících se jednotlivých pracovních postupů (SOP, PP). Pokud je reaktivní serologický vzorek silně hemolytický, laboratoř se pokusí zajistit nový odběr. Když nelze odběr zopakovat, materiál se odešle na konfirmaci a o jeho zpracování rozhodne referenční laboratoř. Všechny informace o odchylkách kvality biolog. materiálu, které jsou důležité pro zákazníka, jsou vytištěny na výsledkovém listě (např. hemolýza). D-03 Smluvní laboratoře 1/ Sang Lab Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o. Diagnostické centrum Bezručova 10, Karlovy Vary tel.: , zelená linka zdarma , Informace o laboratoři: akreditace dle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře, certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality, splnění požadavků Registru klinických laboratoří, povolení SÚKL pro činnost diagnostické laboratoře dle zák. 296/2008 Sb. a vyhl. 422/2008 Sb. pro oblast lidských tkání a buněk. Tato laboratoř je pro Biochemickou laboratoř PRONATAL smluvní laboratoří, pro spolupráci platí pravidla dle uzavřené smlouvy. Smluvní laboratoř zajistí pro BCHL veškerá vyšetření v případě havarijní situace. Dále zajišťuje pomocí své webové aplikace elektronický přenos laboratorních výsledků. Klinická laboratoř Sang Lab provádí pro společnost PRONATAL medical group další vyšetření a služby, které jsou ale v režimu mimo Biochem. laboratoř PRONATAL. 2/ Národní referenční laboratoře NRL pro virové hepatitidy (NRL pro AIDS) SZÚ- CEM, budova 25, 2. patro Šrobárova 48, Praha 10 tel , 2484, RNDr. Němeček, CSc.

18 Strana 18/47 NRL pro diagnostiku syfilis SZÚ- CEM, budova 6 Šrobárova 48, Praha 10 tel , MUDr. Zákoucká Národní referenční laboratoř pro AIDS Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189:2013. Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189:2013. Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189:2013. Tyto laboratoře jsou pro Biochemickou laboratoř PRONATAL smluvními laboratořemi, provádějí pro BCHL konfirmační a doplňková vyšetření při stanovení HIV, HBV. HCV a Syfilis. Atribut Národní referenční laboratoře,) Sang Lab Charakter stanovení doplňující nebo potvrzující vyšetření nejsou uváděna vyšetření, v LP je uvedeno, která v LP samostatně laboratoř daná vyšetření provádí Zodpovědnost za výsledek obě laboratoře, odesílající i smluvní smluvní laboratoř Dodání výsledku NRL smluvní laboratoř Interpretace výsledku obě laboratoře, odesílající i smluvní smluvní laboratoř Smluvní základ spolupráce ano ano Identifikace laboratoře, která vyšetření provedla Náplň činnosti Výběr laboratoře z hlediska kvality a kompetentnosti povinný údaj primárně ve smyslu konfirmace výsledku, který vznikl v odesílající laboratoři nebo jeho doplnění na základě odborných kritérií povinný údaj proces od příjmu materiálu po interpretaci výsledku na základě odborných kritérií - viz výše info o laboratoři Seznam nejčastějších vyšetření prováděných ve smluvních laboratořích je v kapitole LP D-04 Vyšetření odesílaná do jiných laboratoří.

19 Strana 19/47 D-04 Vyšetření odesílaná do jiných laboratoří Požadavek Pracoviště Čas stanovení HIV - konfirmace SZU NRL pro AIDS výsledek za 2-4 dny Syfilis - konfirmace SZU NRL pro diagnostiku syfilis výsledek cca za týden nebo později HBsAg konfirmace* SZU NRL pro virové hepatitidy výsledek cca za 2 týdny Anti HCV HBV - DNA, HCV - RNA** HCV - RNA SP Genetická laboratoř výsledek cca za 2 týdny HBV - DNA V urgentrních případech lze v těchto laboratořích domluvit přednostní zpracování! *Ve výjimečných případech, většinou stanovuje BCHL **Ve výjimečných případech, většinou stanovuje GL Konfirmace zahrnuje několik vyšetřovacích metod dle rozhodnutí referenční laboratoře (dle požadavků BCHL, informací o pacientovi, výsledků ostatních zkoušek). E-01 Hlášení kritických výsledků Biochemická laboratoř PRONATAL hlásí výsledky v kritických intervalech (varovných mezích) a tzv. NE NEGATIVNÍ nebo reaktivní sérologické výsledky. Autor kritických mezí: doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc. MUDr. Klára Bořecká A/ Hlášení výsledků v kritických intervalech 1/ Laboratoř upozorňuje na kritické výsledky oddělení, které zaslalo požadavek. Kritické intervaly jsou uvedeny v následující tabulce. 2/ Oznamují se kritické výsledky při prvním záchytu, opakovaně patologické hodnoty se nehlásí. 3/ Výsledky hlásí laborantka, která je za ně zodpovědná, a to kontaktním osobám určeným vnitřními směrnicemi. 4/ Laborantka zaznamená, kdy a komu výsledek nahlásila.

20 Strana 20/47 Vyšetření Interval Jednotka Fertilní hormony kritické intervaly FSH ženy screening nad 200 U/l LH ženy screening nad 200 U/l Testosteron ženy nad 10 nmol/l muži nad 100 nmol/l PRL ženy nad mu/l muži nad mu/l E2 Estradiol ženy screening nad pmol/l ženy stimulace nad pmol/l Progesteron ženy screening nad 200 nmol/l Thyroidní hormony ft4 nad 100 pmol/l TSH nad 50 miu/l Pozn. Výrazně patologické výsledky PSA, free PSA a všech ostatních výše neuvedených vyšetření hlásí a konzultuje VŠ, který výsledek propouští, s ošetřujícím lékařem. B/ Hlášení určených sérologických výsledků Výsledky vybraných sérologických vyšetření, které nejsou negativní, se hlásí v přesně popsaném režimu stanoveným kontaktním osobám, viz vnitřní směrnice společnosti. Informace o hlášení (kdo, co, komu, kdy hlásil) jsou zaznamenány v laboratoři. Z Biochemické laboratoře PRONATAL jsou pověřeni ke sdělování výsledků všichni pracovníci. E-02 Formy vydávání výsledků Třístupňová kontrola výsledků Výsledky stanovené měřením na imunoanalyzátorech (příp. manuálně) laborantka zkontroluje a odešle elektronicky do laboratorního informačního systému LIMS (příp. zapíše). Zde provede kontrolu podle stanovených pravidel a výsledek potvrdí. V momentě potvrzení se výsledek připraví na expedici do center a odešle do lékařského informačního systému (SmartMedix)

21 Strana 21/47 v centru PRONATAL. Do informačních systémů ostatních center jsou výsledky přeneseny přes webovou aplikaci Lab Web laboratoře Sanglab na konci pracovní doby příp. dříve dle domluvy s klientem. Tyto výsledky jsou označeny jako předběžné. Vedoucí laboratoře nebo jiný VŠ pracovník zkontroluje výsledky v LIMS a odešle do lékařských informačních systémů jako konečné. Dále vytiskne, zkontroluje a podepíše výsledkové listy. Výsledky vyšetření hormonů štítné žlázy a speciálních vyšetření se odesílají až po tomto potvrzení. V LIMS jsou veškeré operace s výsledkem dohledatelné a autorizované (loginem). Telefonické hlášení výsledků Objednávajícímu pracovišti mohou být výsledky poskytovány telefonicky (zdravotnickému pracovníkovi, který je určený jako kontaktní osoba pro přijímání telef. výsledků). Kompetence poskytovat výsledky tímto způsobem mají všichni pracovníci laboratoře. Telefonické hlášení je zaznamenáno: co, kdo, kdy a komu hlásil. Vydávání výsledků Výsledky jsou vydávány na výsledkovém listě, který je vytisknut a odeslán žadateli. Výsledkový list je označen razítkem laboratoře a podepsán vedoucím laboratoře nebo jiným VŠ pracovníkem. V odůvodněných případech je možné vydat předběžný výsledkový list s hodnotami testů po laborantské kontrole. Tyto výsledky se pak potvrdí lékařskou kontrolou a vydají jako konečný výsledek. Výsledky konfirmací Výsledky konfirmací HBV, HCV zasílá referenční laboratoř objednávajícímu lékaři a kopie do laboratoře, obdobně výsledky z Genetické laboratoře. Výsledky TP jsou zaslány do BCHL, odkud jsou rozeslány na příslušná oddělení. Výsledek HIV pozitivní volá lékař referenční laboratoře ošetřujícímu lékaři a výsledek odesílá doporučeně ošetřujícímu lékaři i BCHL. Pokud potřebuje lékař výsledky konfirmace urychleně, lze zavolat do NRL telefony viz výše. E-03 Výsledkový list Výsledkový list v podobě papírové obsahuje: a) identifikaci pacienta (jméno a RČ), číslo vzorku, diagnózu b) identifikaci laboratoře, která výsledek vydala c) identifikaci vyšetření, příp. název skupiny vyšetření d) identifikaci požadujícího subjektu e) datum odběru vzorku, případně čas f) datum a čas zaevidování v informačním systému, zpracování a uvolnění výsledku g) datum a čas tisku nálezu i) podpis osoby, která výsledkový list kontroluje a razítko laboratoře j) výsledek vyšetření a jednotky k) příslušné referenční intervaly (pokud jsou určeny) a hodnocení výsledků, je-li účelné l) jméno pracovníka zodpovědného za výsledek, jméno osoby, která výsledek propustila, m) interpretaci výsledků a jiné poznámky (např. kvalita primárního vzorku, která mohla nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek).

22 Strana 22/47 Výsledkové listy jsou rozváženy na centra v zalepených obálkách svozovou službou. V centru Sanatorium PRONATAL jsou předány laborantkou příslušné osobě určené k evidenci serologických výsledků nebo pracovníkům recepce. Tiskové sestavy vydaných výsledkových listů jsou uloženy v LIMS a lze je znova použít pro tisk při případné ztrátě (značeno jako opis). Elektronické zasílání výsledků. Výsledky importované do lékařského počítačového programu vždy obsahují identifikaci pacienta, identifikaci laboratoře, druh vyšetření, výsledek, jednotky, ref. meze, příp. hodnocení. Ochrana přenášených a ukládaných dat je zajištěna, viz směrnice o zabezpečení dat (pro celou společnost Pmg) a dále příslušná SOP a pracovní postupy pro BCHL. E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Výsledkový list nelze předat pacientovi. Výjimečné situace řeší vedoucí laboratoře. E-05 Úhrada vyšetření samoplátci a cizinci Úhrady vyšetření samoplátců a cizinců se řídí vnitřními předpisy společnosti PRONATAL Medical Group. Pacienti z centra PRONATAL platí mimo prostory laboratoře a v režimu určeném vnitřními směrnicemi společnosti. BCHL tiskne podklady pro fakturaci za biochemická vyšetření pro pacienty z ostatních center. Data pro fakturaci za sérologická vyšetření připravuje laboratoř souhrnně jednou měsíčně. E-06 Změny výsledků a nálezů A. Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů, příp. způsobu pojištění. Pracovník laboratoře opraví data v LIMS předepsaným způsobem, vedoucí laboratoře opravu zkontroluje a propustí, vytiskne nový výsledkový list a odešle s případným komentářem na oddělení. Laboratoř tyto opravy eviduje a uchovává i starý výsledkový list. Při opravě pojišťovny nebo drobných opravách jména se na oddělení nezasílá nový výsledkový list, oprava se zaznamená v laboratoři v LIMS. B. Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace u odeslaných výsledkových listů. Pokud některý pracovník zjistí, že byl výsledek špatně zapsán nebo stanoven a odeslán, informuje vedoucí laboratoře. Ten rozhodne, jak se výsledek opraví. Co nejdříve se domluví s odesílajícím pracovištěm na výměně původního výsledkového listu za správný a na změně záznamu v lékařském informačním systému. Laboratoř eviduje opravu výsledkové části. Změna nálezu musí být zaznamenaná v LIMS. Záznam obsahuje čas, datum a jméno osoby odpovědné za tuto změnu. V laboratoři je uložen původní výsledek a nový výsledkový list s vysvětlením, jaký byl důvod změny nálezu.

23 Strana 23/47 Ošetřující lékař musí být informován úměrně závažnosti změny, o čemž rozhodne vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce (např. nehlásí se změna DMC a s tím související jiné referenční intervaly). Zápis o této informaci je veden v dokumentaci laboratoře. C. Záměna biologického materiálu odesílajícím oddělením Podobně se postupuje, pokud oznámí odesílající oddělení, že zaměnilo biolog. materiál. I v těchto případech je třeba zaznamenat všechny důležité okolnosti, postup je popsán v příslušných SOP. Veškeré opravy s autorizací jsou v LIMS dohledatelné. Při záměně vzorku napíše příslušný pracovník prohlášení o záměně a podepíše. E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Čas změření a dodání výsledků Dostupnost rutinní je doba do dodání výsledku elektronicky, dostupnost statimová je čas do nahlášení výsledků telefonicky (příp. elektronicky dle požadavku zákazníka), viz kap. LP C-03. Prostřednictvím LIMS laboratoř eviduje čas evidence vzorku v LIMS, čas vyhotovení výsledků a čas uvolnění výsledků. Výsledky u vzorků dodaných do laboratoře do h (resp z center) jsou k dispozici týž den, ostatní výsledky další pracovní den. V pátek jsou změřeny všechny vzorky přijaté v laboratoři do h. Výsledky jsou elektronicky odeslány každý den do konce provozní doby. Vyšetření štítné žlázy a speciální vyšetření se dělají zpravidla 3x týdně dle množství vzorků, rozhoduje vedoucí laboratoře. Výsledkové listy s výsledky vyšetření serologických parametrů a fertilních hormonů jsou vytištěny zpravidla do dalšího pracovního dne po dodání do laboratoře, výsledky speciálních vyšetření o den později. V případě nepřítomnosti vedoucí po delší dobu lze vydat výsledkové listy později, maximálně do tří pracovních dnů. Nedodržení očekávaného času dodání výsledku Tato situace může nastat v případě neočekávaných provozní problémy - např. porucha přístroje, výpadek el. proudu. O změně času dodání výsledků informuje laboratoř oddělení, kterých se problém dotkne, a případně se domluví na přednostních vyšetřeních. Krizové situace řeší vedoucí laboratoře, příp. i odesláním vyšetření do spolupracující laboratoře.

24 Strana 24/47 E-08 Konzultační činnost laboratoře Upozornění a komentáře k výsledkům ovlivňující interpretaci jsou uvedeny v textové části výsledkového listu. Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky: Ing. Dana Dušková Mgr. Marcela Mikešová MUDr. Klára Bořecká klinická biochemie, analytik klinická hematologie a transfúzní služba, klinická biochemie - analytik klinická biochemie, lékař Aktuální informace o dění v laboratoři a zdroj dalších odborných informací jsou webové stránky společnosti PRONATAL Informace lékařům o změnách Vedoucí laboratoře mailem průběžně informuje všechny klienty o změnách, které se týkají laboratorních služeb, úměrně jejich závažnosti. Upozorňuje na chyby objednávajících oddělení, informuje o aktuálních provozních událostech, zodpovídá dotazy nebo reaguje na připomínky k práci laboratoře. Důležité pokyny, které se týkají vzájemné spolupráce, jsou vydávány jako směrnice závazné pro všechna centra. Vedoucí laboratoře dodává všem klientům informace o nových metodách, změnách vyšetřovacích postupů, referenčních mezích apod. Tyto zprávy jsou rozesílány mailem určeným pracovníkům, kteří jsou povinni seznámit s nimi lékaře a sestry. Zprávy jsou ukládány v elektronické podobě. E-09 Způsob řešení stížností Postup při převzetí a řešení stížnosti klientů je popsán ve vnitřních předpisech Pmg. Veškerá opatření a aktivity v rámci kontroly kvality v Pmg. směřují k tomu, aby situace směřující ke vzniku stížnosti vůbec nevznikaly. Každý pracovník je povinen převzít stížnost. Málo závažné stížnosti vyřeší na místě a informuje vedoucí laboratoře. Závažnější stížnosti předá k řešení vedoucímu laboratoře. Pro registraci stížností slouží příslušné formuláře. E-10 Dodávání potřeb pro odběry Potřeby pro odběr krevních vzorků vydává klientům Biochemické laboratoře PRONATAL vrchní sestra centra PRONATAL. Tento materiál je odeslán v rámci svozu biologického materiálu. Další informace o používaném odběrovém systému a podrobnosti o odběrech: LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-08 Odběr vzorku LP F-01 Seznamy a skupiny vyšetření

25 Strana 25/47 F-01 Seznamy a skupiny vyšetření Abecední seznam vyšetření Zkratka ATPO E2 Conf HbsAg FAIa FSH ft3 ft4 DHEAS HBc Název vyšetření Protilátky proti thyreoperoxidáze Estradiol Konfirmace HBsAg PRONATAL Index volného testosteronu Folitropin Volný trijodtyronin Volný tyroxin Dehydroepiandrosteronsulfát Protilátky proti HBcAg HBs* Protilátky proti HBsAg * HBsAg hcg HCV HIV LH Pgn PRL MPRL RPR PSA fpsa, fpsa/psa SHBG TESTa TP TSH Antigen HBsAg Choriogonadotropin Protilátky proti HCV Protilátky HIV1, 2, antigen p24 Lutropin Progesteron Prolaktin Makroprolaktin Syfilis - netreponemový test Prostatický specifický antigen Volná frakce prostatického specifického antigenu, poměr fpsa/psa Sex Hormone Binding Globulin Testosteron Syfilis - treponem. test Thyreotropin Protilátky HBs* se v současné době nevyšetřují, ale v případě zájmu je možné tento test zavést.

26 Strana 26/47 Seznam vyšetření dle skupin E2 Pgn LH FSH PRL MPRL hcg TESTa SHBG FAIa DHEAS ft3 ft4 TSH ATPO Fertilní hormony Estradiol Progesteron Lutropin Folitropin Prolaktin Makroprolaktin Choriogonadotropin Testosteron Sex Hormone Binding Globulin Index volného testosteronu Dehydroepiandrosteronsulfát Vyšetření štítné žlázy Volný trijodtyronin Volný tyroxin Thyreotropin Protilátky proti thyreoperoxidáze Tumor markery PSA Prostatický specifický antigen fpsa, Volná frakce prostatického specifického antigenu, fpsa/psa poměr fpsa/psa HIV HBsAg HBc Conf HbsAg HBs HCV RPR TP Sérologické parametry Protilátky proti HIV1, 2, antigen p24 Antigen HBsAg Protilátky proti HBcAg Konfirmace HBsAg PRONATAL Protilátky proti HBsAg Protilátky proti HCV Syfilis - netreponemový test Syfilis - treponem. test

27 Strana 27/47 Estradiol Stanovovaný analyt: Estradiol Synonyma: Jednotka: pmol/l Přepočet: pmol/l = pg/ml x 3,67 pg/ml = pmol/l x 0,273 Odebíraný materiál: Krev Pokyny k odběru: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je nutné uvést den cyklu Pokud žena nemá menstruaci nebo při stimulaci se jako DMC uvede nula. Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h., je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje F 15R 50R pmol/l FOLIKUL F 15R 50R pmol/l OVUL F 15R 50R pmol/l LUTEAL F 50R 99R pmol/l MENOP M15R 99R pmol/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Těhotenství. Menopauza. Interference u chylózního séra. Progesteron Stanovovaný analyt: Synonyma: Jednotka: Přepočet: Odebíraný materiál: Progesteron nmol/l nmol/l = ng/ml x 3,18 ng/ml x 0,315 = nmol/l Krev Pokyny k odběru: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je nutné uvést den cyklu. Při stimulaci se den cyklu neuvádí. Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h, je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje F 15R 50R 0 2,8 nmol/l FOLIKUL F 15R 50R 1 4,5 nmol/l OVUL F 15R 50R nmol/l LUTEAL F 50R 50R 0 1,6 nmol/l MENOP M15R 99R 0 1,5 nmol/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Těhotenství. Menopauza. Interference u chylózního séra.

28 Strana 28/47 LH Stanovovaný analyt: Synonyma: Jednotka: Přepočet: Odebíraný materiál: Lutropin Luteinizační hormon U/l Krev Pokyny k odběru: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je nutné uvést den cyklu. Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h., je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje F 15R 50R 1,7 13,3 U/l FOLIKUL F 15R 50R 4,1 68,7 U/l OVUL F 15R 50R 0,5 19,8 U/l LUTEAL F 50R 99R 14,4 62,2 U/l MENOP M15R 99R 1,7 11,2 U/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Menopauza. FSH Stanovovaný analyt: Synonyma: Jednotka: Přepočet: Odebíraný materiál: Folitropin Folikulostimulační hormon U/l Krev Pokyny k odběru: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je nutné uvést den cyklu. Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h, je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje F 15R 50R 4,5 11 U/l FOLIKUL F 15R 50R 3,6 20,6 U/l OVUL F 15R 50R 1,5 10,8 U/l LUTEAL F 50R 99R 36,6 168,8 U/l MENOP M15R 99R 2,1 18,6 U/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Menopauza.

29 Strana 29/47 Prolaktin Stanovovaný analyt: Prolaktin Synonyma: Laktotropin Jednotka: miu/l Přepočet: miu/l = ng/ml x 27 ng/ml = mlu/l x 0,037 Odebíraný materiál: Krev Pokyny k odběru: Vzhledem k dennímu rytmu (diurnální variabilita) je doporučen odběr 3 hodiny po probuzení, optimálně mezi hodinou. Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h, je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje F 15R 99R miu/l M15R 99R miu/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Noční vzestup, gravidita, laktace, stres, hypoglykemie, pohlavní styk, fyzická zátěž, léky, makroprolaktin (komplex s IgG). Kouření. Makroprolaktin / PRL post PEG Stanovovaný analyt: Makroprolaktin / PRL post PEG Synonyma: Big-big prolaktin / Prolatin po srážení PEGem Jednotka: Stanovuje se přítomnost makroprolaktinu / miu/l Výpočet: RM = (PRL po srážení / PRL bez srážení) x 100 Odebíraný materiál: Krev Pokyny k odběru: Vzhledem k dennímu rytmu (diurnální variabilita) je doporučen odběr 3 hodiny po probuzení, optimálně mezi hodinou. Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h., je nutné sérum zamrazit. Hodnocení MPRL: RM = ratio makroprolaktin RM > 60 % - nebylo nalezeno významné množství makroprolaktinu. RM % - makroprolaktin přispívá k množství celkového prolaktinu. RM < 40 % - makroprolaktin detekován, přičemž monomerický prolaktin může být v normě nebo zvýšený. Referenční meze PRL post PEG: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje F 15R 99R miu/l M15R 99R miu/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Noční vzestup, gravidita, laktace, stres, hypoglykemie, pohlavní styk, fyzická zátěž, léky, makroprolaktin (komplex s IgG). Kouření. Stanovení MPRL je kvalitativní a významně závislé na metodice. Metodu nelze standardizovat, není dostupné EHK.

30 Strana 30/47 hcg Stanovovaný analyt: Synonyma: Jednotka: Přepočet: Odebíraný materiál: hcg Choriogonadotropin Human chorionic gonadotropin U/l Krev Pokyny k odběru: Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h., je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje 15R 99R 0 5 U/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Těhotenství. Vyjímečně postmenopauzální ženy. ATPO Stanovovaný analyt: Synonyma: Jednotka: Přepočet: Odebíraný materiál: Anti-mikrosomy Protilátky proti thyreoperoxidáze Antimikrosomální protilátky TPO Ab ku/l Krev Pokyny k odběru: Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h., je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje 15R 99R 0 50 ku/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Osoby nad 60 let. Možnost výskytu v nízkých koncentracích u 20 % zdravých osob. Interference u chylózního séra.

31 Strana 31/47 Free T4 Stanovovaný analyt: T4 volný Synonyma: Tyroxin FT4 Jednotka: pmol/l Přepočet: pmol/l = ng/dl x 12,9 ng/dl = pmol/l x 0,078 Odebíraný materiál: Krev Pokyny k odběru: Stabilita séra při +2 až +8 C: 3 dny Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h., je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje 15R 99R 9 21 pmol/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Adaptace na těhotenství. Zvýšený příjem potravy. Hladovění, alkoholismus, kouření, spánek, cvičení. Free T3 Stanovovaný analyt: T3 volný Synonyma: Trijodtyronin FT3 Jednotka: pmol/l Přepočet: pmol/l = pg/ml x 1,54 pg/ml = pmol/l x 0,65 Odebíraný materiál: Krev Pokyny k odběru: Delší zatažení paže při odběru výsledky zvyšuje. Stabilita séra při +2 až +8 C: týden Poznámka ke stabilitě: Pokud nebude vzorek analyzován do 72 h., je nutné sérum zamrazit. Referenční meze: Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje 15R 99R 3,3 5,1 pmol/l Fyziologická zvýšení: Fyziologická snížení: Ovlivnění výsledku: Adaptace na těhotenství. Zvýšený příjem potravy. Hladovění, alkoholismus, stres, kouření, spánek, cvičení. Interference u chylózního séra.

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ Strana 1/24 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-IVF-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ Pracovní funkce Zpracoval Zástupce odborné vedoucí IVF laboratoře Schválil Vedení laboratoří SP

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

Laboratorní příručka RIA laboratoře

Laboratorní příručka RIA laboratoře strana : 1 z 37 RIA laboratoř Nemocnice Pelhřimov p.o. lovanského bratrství 710 393 38 Pelhřimov Název dokumentu Laboratorní příručka RIA laboratoře Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP

Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP 1) NČLP verze 2.31.01 byl aktualizován a doplněn. Nové laboratorní položky mají klíče od 16506 do 16533. 2) Nové laboratorní položky - z

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t

1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t Vyhlášení výběrového řízení č. 05/4100/03 pro prodej pšenice obecné z intervenčních zásob na vývoz do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska,

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1 Laboratorní informační systém Laboratorní informační systém (LIS) - počítačové zpracování a management analýz v různých typech laboratoří (biochemické, mikrobiologické, imunologické, hematologické, atd.).

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém na přípravu čisté WFI vody 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

Více

Standardní operační postup SOP EK - 008 Název : Hlášení, komunikace EK s ostatními subjekty

Standardní operační postup SOP EK - 008 Název : Hlášení, komunikace EK s ostatními subjekty Etická komise Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Standardní operační postup SOP EK - 008 Název : Hlášení, komunikace EK s ostatními subjekty Vypracoval: MUDr.Vilma Benešová Eva Wišniewská

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více