Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ"

Transkript

1 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/ V mïr MF Ë. 04/2003 kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/ V mïr MF Ë. 7/T/2003, kter m se stanovì pevnè ceny pro koneënèho spot ebitele tab kov ch v robk a mïnì v mïry MF Ë. 1/T/2001 a Ë. 2/T/2001 ve znïnì pozdïjöìch v mïr dodatek ObecnÏ z vazn vyhl öka Ë. 4/2003, kterou se vyd v cenov mapa stavebnìch pozemk mïsta HodonÌn Vyhl öka Ë. 7/2003, kterou se mïnì vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 27/2002, kterou se vyd v Cenov mapa stavebnìch pozemk statut rnìho mïsta Brna Vyhl öka Ë. 9/2003 plnè znïnì vyhl öky statut rnìho mïsta Brna Ë. 27/2002, kterou se vyd v Cenov mapa stavebnìch pozemk statut rnìho mïsta Brna, ve znïnì vyhl öky statut rnìho mïsta Brna Ë. 7/ P ehled cenov ch map stavebnìch pozemk obcì (CMSP), [stav k ] Metodick pokyn ÑPravidla pro stanovenì v öe vodnèho a stoënèho k ß 36 odst. 5 a 7 z kona Ë. 274/2001 Sb.ì... 26

2 2 CENOV VÃSTNÕK 8/ Ministerstvo financì».j. 16/62605/2003 ze dne 21. Ëervence 2003 V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003 Ministerstvo financì podle ß 10 z kona Ë. 526/1990 Sb., o cen ch, stanovì: V mïr MF Ë. 01/2003, kter m se vyd v seznam zboûì s regulovan mi cenami (Cenov vïstnìk Ë stka 21/2002), ve znïnì v mïru MF Ë. 02/2003 (Cenov vïstnìk Ë stka 7/2003), se mïnì takto: K Ë sti II. v mïru MF Ë. 01/2003 V poloûce Ë. 15 pìsmenu c) se nejv öe p Ìpustn Ë stka u sluûby ObyËejnÈ psanì standard do 20 g vëetnï mïnì z 6,40 KË na 6,50 KË. K p Ìloh m v mïru MF Ë. 1/2003 V p Ìloze Ë. 1 se vypouötïjì ATC skupiny ÑA02DA, B05C* a G04Aì. V mïr nab v Ëinnosti dnem 1. srpna 2003, s v jimkou zmïny v poloûce Ë. 15 Ë sti II. v mïru MF Ë. 01/2003, kter nab v Ëinnosti dnem 1. listopadu Ministr financì: Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r. 2 Ministerstvo financì».j. 16/64 290/2003 ze dne 24. Ëervence 2003 V mïr MF Ë. 04/2003 kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003 Ministerstvo financì podle ß 10 z kona Ë. 526/1990 Sb., o cen ch, stanovì: V mïr MF Ë. 01/2003, kter m se vyd v seznam zboûì s regulovan mi cenami (Cenov vïstnìk Ë stka 21/2002), se mïnì takto: K p Ìloh m v mïru MF Ë. 01/2003 P Ìloha Ë. 3 v mïru MF Ë. 01/2003 znì:

3 CENOV VÃSTNÕK 8/ ÑP Ìloha Ë. 3 k v mïru MF Ë. 01/2003 MAXIM LNÕ CENY A UR»EN PODMÕNKY PRO SPECIFICK ZDRAVOTNÕ V KONY KË I. MINISTERSTVO PR CE A SOCI LNÕCH VÃCÕ A. Oblast d chodovèho a nemocenskèho pojiötïnì, st tnì soci lnì podpory, soci lnì pèëe a pèëe o rodinu a dìtï 1. Vyöet enì zdravotnìho stavu obëana, vëetnï vyplnïnì p ÌsluönÈho tiskopisu pro Ëely posouzenì 288,90 1), 2), 3), 4), 5) zjiöùovacìch lèka sk ch prohlìdek - plnè a Ë steënè invalidity - zmïnïnè pracovnì schopnosti - stupnï zdravotnìho postiûenì pro Ëely st tnì soci lnì podpory - dlouhodobï nep ÌznivÈho zdravotnìho stavu dìtïte - dìtïte dlouhodobï tïûce zdravotnï postiûenèho vyûadujìcìho mimo dnou pèëi 2. Vyöet enì zdravotnìho stavu obëana, vëetnï vyplnïnì p ÌsluönÈho tiskopisu pro Ëely posouzenì 214,40 1), 2), 3), 4), 5) kontrolnìch lèka sk ch prohlìdek - plnè a Ë steënè invalidity - zmïnïnè pracovnì schopnosti - stupnï zdravotnìho postiûenì pro Ëely st tnì soci lnì podpory - dlouhodobï nep ÌznivÈho zdravotnìho stavu dìtïte - dìtïte dlouhodobï tïûce zdravotnï postiûenèho vyûadujìcìho mimo dnou pèëi 3. Vyöet enì zdravotnìho stavu obëana, vëetnï vyplnïnì p ÌsluönÈho tiskopisu pro posouzenì 1), 2), 5), 6) 114,50 - bezmocnosti - tïûkèho zdravotnìho postiûenì obëana pro Ëely mimo dn ch v hod, p ÌspÏvk na pravu bytu, hradu za uûìv nì bezbarièrovèho bytu nebo gar ûe, koupi, celkovou opravu a pravu motorovèho vozidla, individu lnì dopravu 4. Vyj d enì (potvrzenì) lèka e o zdravotnìm stavu obëana pro Ëely d vek a sluûeb soci lnì pèëe 5), 6), 7) 49,90 5. Vyj d enì lèka e na p ÌsluönÈm tiskopise pro Ëely umìstïnì obëana do stavu soci lnì pèëe 5), 6), 7) 149,80 6. Vyj d enì lèka e o zdravotnìm stavu 8) a) dospïlì - nezletilèho dìtïte pro Ëely umìstïnì do za ÌzenÌ pro v kon stavnì v chovy a za ÌzenÌ pro dïti a dïti vyûadujìcì okamûitou pomoc nad 6 let - nezletilèho dìtïte pro Ëely svï enì do n hradnì rodinnè pèëe 114,50 - dìtïte, u nïhoû je podez enì, ûe doölo k ohroûenì nebo poökozenì jeho zdravotnìho stavu b) dïti v souvislosti s trestn m Ëinem nebo p estupkem do 6 let 149,40 1) Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 6) Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 8) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

4 4 CENOV VÃSTNÕK 8/ Vyj d enì lèka e o zdravotnìm stavu 8) a) dospïlì - osoby pro Ëely posouzenì vhodnosti st t se pïstounem nebo osvojitelem a dïti - dìtïte, kterè nem na zemì»r povolen trval ani dlouhodob pobyt ani nenì opr vnïno nad 6 let podle zvl ötnìho p edpisu trvale pob vat na zemì»r 164,50 b) dïti do 6 let 199,30 8. Vyj d enì lèka e ke konkrètnì ot zce zdravotnìho stavu dìtïte 49,90 pro Ëely soci lnï pr vnì ochrany dïtì 8) B. Oblast zamïstnanosti 1. Vyöet enì zdravotnìho stavu uchazeëe o zamïstn nì nebo obëana se zmïnïnou pracovnì schopnostì 114,50 (d le jen ÑZPSì), p Ìp. zmïnïnou pracovnì schopnostì s tïûöìm zdravotnìm postiûenìm (d le jen ÑTZPì), registrujìcìm praktick m lèka em na û dost adu pr ce za Ëelem zprost edkov nì vhodnèho zamïstn nì nebo pracovnìho uplatnïnì odpovìdajìcìho jeho zdravotnìmu stavu, p Ìp. 3), 9), 10), 11),12) zhodnocenì schopnosti b t za azen do rekvalifikace 2. Vyj d enì registrujìcìho praktickèho lèka e o zdravotnìm stavu obëana p ed n stupem do urëenèho 75,20 rekvalifikaënìho kurzu pro pot eby adu pr ce 3. Vyj d enì registrujìcìho praktickèho lèka e k vhodnosti zprost edkov vanèho zamïstn nì na û dost 75,20 adu pr ce 4. Vyj d enì lèka e z vodnì preventivnì pèëe k vhodnosti rozv z nì pracovnìho pomïru obëana 75,20 se zmïnïnou pracovnì schopnostì, event. zmïnïnou pracovnì schopnostì s tïûöìm zdravotnìm postiûenìm 5. CÌlenÏ zamï en ergodiagnostika proveden rehabilitaënìm lèka em s odborn m zamï enìm 218,00 pro Ëely zamïstnanosti na z kladï speci lnìch vyöet ovacìch metod (zvl öù Ëtovan ch) 6. StanovenÌ rehabilitaënìho pl nu rehabilitaënìm lèka em s odborn m zamï enìm na z kladï 494,60 rehabilitaënì konference pro up esnïnì dalöìho postupu pracovnì rehabilitace uchazeëe o zamïstn nì nebo obëana se ZPS, p Ìp. ZPS s TZP za Ëelem zprost edkov nì vhodnèho zamïstn nì nebo pracovnìho uplatnïnì odpovìdajìcìho jeho zdravotnìmu stavu 7. CÌlenÈ vyöet enì psychologem pro Ëely zamïstnanosti a) provedenè v jednom dnu a) 327,10 b) provedenè ve dvou dnech b) 654,30 8. PolyelektromyografickÈ vyöet enì pro Ëely zamïstnanosti se zamï enìm a) jen na hornìkonëetiny a) 391,90 b) na celkovè pohybovè stereotypy b) 783,90 9. Dynamometrie s pouûitìm p Ìstroj pro Ëely zamïstnanosti proveden zdravotnick m 63,90 pracovnìkem - absolventem st ednì zdravotnì ökoly (d le jen ÑSZäì) 10. Kineziologick rozbor pro Ëely zamïstnanosti proveden zdravotnick m 149,80 pracovnìkem - absolventem vysokè ökoly 9) Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 10) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 11) Vyhláška č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností, ve znění pozdějších předpisů. 12) Vyhláška č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací, ve znění pozdějších předpisů.

5 CENOV VÃSTNÕK 8/ Kineziologick rozbor pro Ëely zamïstnanosti proveden zdravotnick m 121,20 pracovnìkem - absolventem SZä 12. ErgodiagnostickÈ individu lnì testov nì v modelovè pracovnì situaci pro Ëely zamïstnanosti pro- 60,60 vedenè zdravotnick m pracovnìkem - absolventem SZä (kaûd modelov situace zvl öù) C. Oblast civilnì sluûby 1. Vyöet enì a zhodnocenì zdravotnìho stavu a stanovenì zdravotnì zp sobilosti obëana lèka em 288,90 urëen m Ok pro Ëely zproötïnì civilnì sluûby z d vodu trvalè pracovnì neschopnosti k jejìmu 1), 13), 14), 15) v konu ze zdravotnìch d vod, vëetnï vyplnïnì p ÌsluönÈho tiskopisu 2. Vyöet enì a zhodnocenì zdravotnìho stavu a stanovenì zdravotnì zp sobilosti obëana lèka em 114,50 urëen m Ok pro Ëely n stupu v konu civilnì sluûby, odkladu, p evedenì nebo p eruöenì v konu 1), 13), 14), 15) civilnì sluûby ze zdravotnìch d vod, vëetnï vyplnïnì p ÌsluönÈho tiskopisu II. MINISTERSTVO OBRANY 1. VyplnÏnÌ zdravotnickè Ë sti dotaznìku registrujìcìm praktick m lèka em 15), 16), 17) 149,80 2. LÈka sk prohlìdka registrujìcìm zubnìm lèka em 15) 57,50 3. VyhodnocenÌ dotaznìku lèka em odvodnì komise 15) 49,90 4. LÈka sk prohlìdka brance lèka i odvodnì komise 15), 16) 288,90 5. LÈka sk prohlìdka odvedence nebo voj ka mimo Ëinnou sluûbu lèka i p ezkumnè komise 15),16) 288,90 6. LÈka sk prohlìdka odvedence nebo voj ka mimo Ëinnou sluûbu p i posuzov nì stupnï zdravotnì 75,20 zp sobilosti mimo p ezkumnè ÌzenÌ 15) 18), 19), 20), 21), 22), 23) III. MINISTERSTVO VNITRA 1. LÈka sk zpr va o prvotnìm v sledku prohlìdky zranïnè osoby 49,90 2. LÈka sk zpr va o zdravotnìm stavu osoby zpracovan na podkladï zdravotnickè dokumentace 149,80 3. LÈka sk zpr va o v sledku prohlìdky osoby podez elè ze sp ch nì n silnèho trestnèho Ëinu 188,80 4. KlinickÈ vyöet enì osoby podez elè z poûitì alkoholu 114,50 5. KlinickÈ vyöet enì osoby podez elè z poûitì alkoholu spojenè s odbïrem ûilnì krve 139,50 6. KlinickÈ vyöet enì osoby p i podez enì z poûitì Ëi pod nì n vykov ch, psychotropnìch 178,40 a jin ch l tek neû alkohol 7. OdbÏr ûilnì krve osoby p i podez enì z poûitì nebo pod nì n vykovè, psychotropnì Ëi jinè l tky 25,00 8. LaboratornÌ vyöet enì hladiny alkoholu v krvi a) Widmarkova zkouöka 50,30 b) specifickè stanovenì plynovou chromatografiì 439,30 9. ProhlÌdka osoby p ed jejìm umìstïnìm v policejnì cele s vystavenìm lèka skè zpr vy 114, ProhlÌdka tïhotnè ûeny p ed jejìm umìstïnìm v policejnì cele s vystavenìm lèka skè zpr vy 121, VystavenÌ lèka skè zpr vy o moûnosti dalöìho pobytu osoby v policejnì cele v souvislosti 49,90 s jejìm onemocnïnìm 13) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů. 14) Nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění pozdějších předpisů. 15) Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu a branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. 16) Vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě. 17) Vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon). 18) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 19) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 20) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 21) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb. 22) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 23) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.

6 6 CENOV VÃSTNÕK 8/ VystavenÌ lèka skè zpr vy o moûnosti dalöìho pobytu tïhotnè ûeny v policejnì cele v souvislosti 49,90 s jejìm onemocnïnìm 13. Vyöet enì osoby cizince p ed vr cenìm nebo policejnìm pr vozem s vystavenìm lèka skè zpr vy 114, Vyöet enì dìtïte cizince p ed vr cenìm nebo policejnìm pr vozem s vystavenìm lèka skè zpr vy 149, Vyöet enì osoby cizince vr cenèho org ny cizìho st tu org n m»eskè republiky 114,50 s vystavenìm lèka skè zpr vy 16. Vyöet enì dìtïte cizince vr cenèho org ny cizìho st tu org n m»eskè republiky 149,40 s vystavenìm lèka skè zpr vy 20), 24) IV. MINISTERSTVO FINANCÕ GENER LNÕ ÿeditelstvõ CEL 1. Vyöet enì tïlnì dutiny za Ëelem zjiötïnì p Ìtomnosti cizìho p edmïtu 188,80 2. Vyöet enì osoby z d vodu kontroly pod s drovou fixacì za Ëelem zjiötïnì p Ìtomnosti cizìho 260,20 p edmïtu 3. Vyöet enì osoby za Ëelem zjiötïnì p Ìtomnosti cizìho p edmïtu pod protèzou konëetiny 188,80 4. Vyöet enì osoby z d vodu kontroly protèzy oënìho bulbu za Ëelem zjiötïnì p Ìtomnosti cizìho 200,90 p edmïtu 5. Rtg vyöet enì ûaludku se zamï enìm na poûitì cizìch p edmït 644,20 6. Rtg vyöet enì tlustèho st eva p i podez enì na p Ìtomnost cizìch p edmït 951,50 7. KlinickÈ vyöet enì osoby p ed rtg vyöet enìm ûaludku a rtg vyöet enìm tlustèho st eva 188,80 p i podez enì na p Ìtomnost cizìch p edmït 8. LaboratornÌ vyöet enì biologickèho materi lu u polykaë drog na p Ìtomnost drog 591,30 9. LaboratornÌ vyöet enì hladiny alkoholu v krvi - Ethanol - specifickè stanovenì plynovou 439,30 chromatografiì 10. LaboratornÌ vyöet enì hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouöka 50, KlinickÈ vyöet enì osoby podez elè z poûitì alkoholu spojenè s odbïrem ûilnì krve 139, KlinickÈ vyöet enì osoby p i podez enì z poûitì n vykov ch, psychotropnìch a jin ch l tek 178,40 s v jimkou alkoholu 13. OdbÏr biologickèho materi lu u dospïlè osoby p i podez enì z poûitì n vykovè, 25,00 psychotropnì Ëi jinè l tky 14. Nezbytn administrativnì Ëinnost lèka e 49, VystavenÌ lèka skèho posudku o zp sobilosti k zajiötïnì osoby v souvislosti s jejìm onemocnïnìm 49, Vyöet enì osoby p ed jejìm zajiötïnìm k vystavenì lèka skèho posudku 114, Vyöet enì osoby p ed jejìm umìstïnìm v policejnì cele s vystavenìm lèka skèho posudku 114, Vyöet enì tïhotnè ûeny p ed jejìm umìstïnìm v policejnì cele s vystavenìm lèka skèho posudku 121, VystavenÌ lèka skèho posudku o moûnosti dalöìho pobytu osoby v policejnì cele v souvislosti 49,90 s jejìm onemocnïnìm 20. VystavenÌ lèka skèho posudku o moûnosti dalöìho pobytu tïhotnè ûeny v policejnì cele 49,90 v souvislosti s jejìm onemocnïnìm 24) Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7 CENOV VÃSTNÕK 8/ V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 1. Vyj d enì (potvrzenì) lèka e o zdravotnìm stavu osoby doû danè st tnìm zastupitelstvìm 49,90 nebo soudem 2. Podrobn lèka sk zpr va o zdravotnìm stavu osoby doû dan st tnìm zastupitelstvìm 149,80 nebo soudem zpracovan na z kladï zdravotnickè dokumentace 3. LÈka sk zpr va o zdravotnìm stavu osoby doû dan st tnìm zastupitelstvìm nebo soudem 289,30 zpracovan na z kladï zdravotnickè dokumentace obsahujìcì celkovè hodnocenì zdravotnìho stavu 4. LÈka sk zpr va o lèka skèm vyöet enì osoby doû dan st tnìm zastupitelstvìm nebo soudem 114,50 5. LÈka sk zpr va o zdravotnìm stavu osoby zjiötïnèm lèka skou prohlìdkou obsahujìcì celkovè 428,30 hodnocenì zdravotnìho stavu doû dan st tnìm zastupitelstvìm nebo soudem 6. PreventivnÌ prohlìdka mladistv ch, slaboduch ch a asthenik ve v konu vazby 114,50 nebo trestu odnïtì svobody 26) 7. PreventivnÌ prohlìdka osob ve v konu vazby nebo v konu trestu odnïtì svobody p ed 114,50 a po eskortï 27) 8. PreventivnÌ prohlìdka po pouûitì donucovacìch prost edk 28) 114,50 9. KlinickÈ vyöet enì osoby ve v konu vazby nebo trestu odnïtì svobody podez elè z poûitì alkoholu 29) 114, KlinickÈ vyöet enì osoby ve v konu vazby nebo trestu odnïtì svobody podez elè z poûitì alkoholu 139,50 spojenè s odbïrem krve 29) 11. KlinickÈ vyöet enì osoby ve v konu vazby nebo trestu odnïtì svobody p i podez enì 178,40 z poûitì n vykov ch, psychotropnìch a jin ch l tek s v jimkou alkoholu 30) 12. OdbÏr biologickèho materi lu u dospïlè osoby p i podez enì z poûitì n vykovè, psychotropnì 25,00 Ëi jinè l tky 13. LaboratornÌ vyöet enì hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouöka 50, Vyöet enì osoby - cizince p ed vyhoötïnìm s vystavenìm lèka skè zpr vy 114,50ì V mïr nab v Ëinnosti dnem 1. srpna Ministr financì: Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r. 25) Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 26) Nařízení generálního ředitele č. 32/1994, o předcházení a včasném odhalování násilí mezi odsouzenými a obviněnými. 27) Rozkaz ministra spravedlnosti č. 14/1977 o léčebně preventivní péči poskytované osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby. 28) Nařízení generálního ředitele č. 10/1995 o podrobnostech k obsahu záznamu o použití donucovacích prostředků. 29) Vyhláška č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholem a jinými toxikomaniemi, ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb. 30) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP

Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP 17. ročník 2/2013 Příloha 2 Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP ze dne 9. ledna 2013. o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

ú ú ň Ž Ž Ť ú Č ň ť ď ú Č ň Č Ť Ž Ť Ť ť Ť Ž ď Č Š Ž ň ť ú ď ú ň Ť Ž ú ď ú ť Ť Ť Ž ú Č ň Ž Č ú Ž ť Ž ť Ž ť ť Š ó ť É ť ť ť ť ó ť ú Ž ó Ž ú ú Ť ň Ť Č Ý Ť Ť Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ň ň ó ť Ž Ž Ú Č Ť Ž ň ó ú Ž ď ň Á

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

1. Nadstandardní ubytování + stravování. 2. Krátkodobá péče o seniory (respitní) 3. Interní oddělení. 4. Chirurgické oddělení

1. Nadstandardní ubytování + stravování. 2. Krátkodobá péče o seniory (respitní) 3. Interní oddělení. 4. Chirurgické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Semilech Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb k 7.9.2015 - Příloha č. 4 ke SM 10 - Úhrady za služby, verze 06 Není-li dále

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Čl. I. 2. V 5 odst. 2 se číslo 5 nahrazuje číslem 6, číslo 7 se nahrazuje číslem 8 a číslo 4 se nahrazuje číslem 5.

Čl. I. 2. V 5 odst. 2 se číslo 5 nahrazuje číslem 6, číslo 7 se nahrazuje číslem 8 a číslo 4 se nahrazuje číslem 5. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 303/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

INTERNÁT PRO OSOBY S

INTERNÁT PRO OSOBY S Charitativní společnost pro pomoc invalidům m a lidem s mentáln lním m postižen ením Džerela (v v souladu se Zákonem Z O O sdružov ování občan anů) Charitativní ústav Džerela (v v souladu se Zákonem Z

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Věznice Nové Sedlo. Terapeutické programy ve vězniciv Programy protidrogové prevence dními neziskovými organizacemi

Věznice Nové Sedlo. Terapeutické programy ve vězniciv Programy protidrogové prevence dními neziskovými organizacemi Věznice Nové Sedlo Terapeutické programy ve vězniciv Programy protidrogové prevence Spolupráce s nevládn dními neziskovými organizacemi Měřín 1. - 3. 12. 2008 PhDr. Irena Faltejsková Bc. Tomáš Koňák Jaká

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 12. prosince 2003 Ë stka 14 Cena 39 KË V mïr MF Ë. 5/16/2003 o postupu p i zpracov nì n vrh maxim lnìch cen lèëiv ch p Ìpravk, zdravotnick ch

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 14 RoËnÌk 2009 Praha 17. Ëervence 2009 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy B. InformativnÌ Ë st 46. SdÏlenÌ o vyd nì rozhodnutì o uloûenì povinnosti poskytovat

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky Úsek trestní politiky Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení jménem Ministerstva spravedlnosti ČR poděkoval

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života konference Talent a co dál? IV., Praha 7.11.2012 JUDr. Jana Ritterová O nás Česká pojišťovna a.s. založena r.1827 Jednoduchost, rychlost,

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

ú é ů ú ť ů ú š ň é ň é é é ž é Ý é Ý Ý é ú ů ú ů Ý ú é é ú ú Ú ů ů š é é ž é ú Ú Í ů ů é é é ú ú ó é é é é ú é ž é é ž ž ň é é é é é é É Š é ů é Š Š ú é ž ú ú é ú é é Ú ú ú Ý ů ó Š ú ú ň ů ň š ň š é é

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Elektronická podání vní praxi

Elektronická podání vní praxi Centrála Brno: Kancelář Praha: Kancelář Bratislava: Lidická 57, CZ - 602 00 Brno Senovážné nám. 23, CZ - 110 00 Praha 1 Kladnianská 45, SK - 821 05 tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156 e-mail:, www.

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

ě ě ě ě ě Ý ú ě ě Í ě ě ě ě ě š ů Ý ú ě ě ě ě Í ž š ú ú ó ě ď Č ě ě ě š š Č ě ě ě ě Č ě ě ě Ú Č ě úň ž ě Č ě ě ě ě Í ě ě ě ě Ý ú ě ě ž š ú ú ó ě Č ě ě ě š šť Č ě ě ě ě ě Ť ě ě ě ě š Š ě Ý ú ě ě ě ě ě Í

Více

š š ú Ú ť š Ú ú Ž š Ú š š ú Ž Í ň Ž Ž Ž Ž ú Í Ž Í Í Ú Ú Ú Ž ú ú Ú Ú š ž š Ý ž ú ú ú Ů ú ú Ú Ú ú ú ň ú ž Ú ú Ú ú Ž ú ž š š Ý Ž ú ú Ú ž Á š ú Ý š š ž ň š š Š ž šť ž Ž šť ž š š É Ž ž š ú ú ú ú ú ú ú ú ž ú

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více