STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost"

Transkript

1 Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Zpracováno v souladu s těmito předpisy: příslušná ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Organizačním řádem Městského úřadu Rumburk schváleným RM dne , s účinností ode dne , Pracovním řádem Města Rumburk a Městského úřadu Rumburk platným ode dne Opatřením tajemníka Městského úřadu Rumburk č. 3/2013 ze dne , platným ode dne Poskytování sociálně-právní ochrany 2.1. Účinným poskytováním sociálně-právní ochrany jsou opatření, která jsou činěna v zájmu dětí a vedou k zajištění jejich zdravého vývoje a k ochraně jejich práv: porady oddělení SPOD včetně spolupráce s pracovnicemi úseku sociální práce, případové konference, komise sociálně-právní ochrany dětí, víkendové volnočasové aktivity pro ohrožené děti, návštěvy kulturních akcí s ohroženými dětmi, přednášky ve školských zařízeních, šetření v rodinách a pohovory s ohroženými dětmi, výchovná opatření (omezení, dohled, náhradní rodinná péče) Potřebné ochrany ze strany oddělení sociálně-právní ochrany Rumburk se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu, a to bez ohledu na individuální odlišnosti, jakými mohou být například vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany, jazyková, sociokulturní či jiná bariéra apod. 1

2 2.3. Oddělení SPOD má správní obvod přehledně rozčleněn tak, že je zřejmé, kdo má kterou část obvodu na starosti. Toto rozčlenění znají všichni pracovníci OSPOD. Vedoucí OSVZ rozčlenila území správního obvodu podle obcí, lokalit a například v Rumburku i podle ulic V přenesené působnosti vykonává OSPOD Rumburk státní správu jako obec s rozšířenou působností ve svém správním obvodu pro obce: Dolní a Horní Poustevna, Lobendava, Lipová u Šluknova, Brtníky, Staré Křečany, Velký Šenov, Vilémov, Mikulášovice, Jiříkov, Doubice, Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov Klienti sociálně-právní ochrany jsou prostřednictvím informačních cedulí umístěných vedle dveří jednotlivých kanceláří seznámeni s tím, který pracovník OSPOD má na starost obvod, ve kterém je nezletilé dítě trvale hlášeno nebo se nachází. Konkrétní činnost oddělení SPOD je uvedena na str. 47 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk, který je umístěn na webových stránkách v části Městský úřad, nebo ve Standardu č Vedoucí oddělení stanoví postup v situacích, kdy je zaměstnanec, kterému je určitý konkrétní případ či tematická oblast přidělena, nedostupný (dlouhodobá i krátkodobá nepřítomnost). Vzájemná zastupitelnost na oddělení funguje, v době nepřítomnosti zastupuje kolegyně v téže kanceláři, viz příloha č Oddělení SPOD Rumburk je schopno zabezpečit poskytování sociálně-právní ochrany bez časové prodlevy, neboť je vždy zajištěn zástup pracovníka OSPOD V akutních případech, vyžaduje-li to zájem dítěte, je nezbytné navštívit jakékoli místo správního obvodu bezodkladně. V daném správním obvodu řeší bezodkladné případy pracovnice určeného obvodu. Pokud není přítomna, zastupuje ji kterákoliv pracovnice OSPOD. Po pracovní době řeší akutní případy pracovnice v rámci pracovní pohotovosti. 1b Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na než se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina ). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. 3. Doba výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3.1. Čas poskytování sociálně-právní ochrany je přizpůsoben cílové skupině (dětem do 18ti let), případně dalším osobám, s nimiž pracoviště v rámci sociálně-právní ochrany pracuje. Konzultace je vhodné plánovat a uskutečňovat podle potřeb klientů. Například schůzky s dětmi v době školního vyučování plánují pracovníci OSPOD jen v nezbytně nutném případě. Při plánování konzultací i sociálního šetření oddělení 2

3 SPOD Rumburk vždy zohledňuje potřeby a možnosti klientů. Zaměstnanec OSPOD má možnost přizpůsobit čas určený ke konzultacím časovým možnostem klienta (prostřednictvím možnosti pružné pracovní doby, systému náhradního volna za výkon práce mimo pracovní dobu apod.) Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má pevně stanovenou pracovní dobu. Pondělí od hod., úřední den Úterý od hod. Středa od hod., úřední den Čtvrtek od hod. Pátek od hod. V tomto čase jsou zaměstnanci pro klienty dostupní a v rámci výkonu práce poskytují dětem sociálně-právní ochranu. Během polední přestávky je vždy zajištěn zástup některou pracovnicí OSPOD, příp. OSVZ Informace o pracovní době je umístěna na dveřích do budovy C, na internetových stránkách Městského úřadu Rumburk a bližší informace na nástěnce ve 2. patře budovy C. Z informací na nástěnce je zřejmé, kdy jsou zaměstnanci OSPOD dostupní klientům osobně a v jakých případech prostřednictvím telefonu. Dále je zde umístěn stručný popis toho, co pracovníci OSPOD dělají v čase, kdy nejsou klientům k dispozici (jedná se o šetření v rodinách, služební cesty do ústavních zařízení, služební cesty k soudům aj.) Čas mimo stanovenou pracovní dobu je pokryt pracovní pohotovostí. Jedná se o dobu, kdy je předem stanovený zaměstnanec OSPOD připraven k případnému výkonu práce. Pracovnice OSPOD zařazené do systému vyrozumění a z tohoto důvodu drží nepřetržitou pracovní pohotovost navrhuje vedoucí OSVZ a schvaluje tajemník MěÚ. Pracovní pohotovostí je zajištěno, že se pracovnice OSPOD dopraví do všech míst území správního obvodu v přiměřeném časovém horizontu, který odpovídá povaze a potřebám řešeného případu. V součinnosti s OSPOD tuto přepravu zajišťují v rámci své pracovní pohotovosti předem určení zaměstnanci Odboru vnitřních věcí MěÚ Doba pohotovosti bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu, nevzniká žádná časová prodleva, kdy by výkon sociálně-právní ochrany nebyl zajištěn. Informace o pracovní pohotovosti jsou dostupné Policii ČR, soudu, Krajskému úřadu Ústeckého kraje a pověřeným obcím na území Ústeckého kraje Ke komunikaci zaměstnance OSPOD při pracovní pohotovosti je k dispozici mobilní telefon určený výhradně pro pracovní pohotovost. OSPOD Rumburku má jasně stanovena pravidla pro užívání a předávání pohotovostního telefonu. Zaměstnancům OSPOD jsou tato pravidla zřejmá a řídí se jimi. Dle opatření tajemníka MěÚ Rumburk jsou určeni konkrétní sociální pracovníci OSPOD, kteří si dle rozpisu (který je k nahlédnutí u vedoucí OSPOD) předávají mobilní telefon určený výhradně pro pracovní pohotovost. Cyklus tohoto předávání je stanoven na týden pondělí 7.00 hod. až pondělí 7.00 hod. Současně s předáním mobilního telefonu je nezbytné předávat klíče k zadním dveřím budovy C MěÚ společně s klíčem od kódovacího zařízení. Kódová kombinace je známa pouze pracovníkům, kteří vykonávají pracovní pohotovost. Mezi nezbytné vybavení zaměstnance vykonávajícího pracovní pohotovost patří razítko Městského úřadu Rumburk, seznam spolupracujících subjektů 3

4 (soudů, PČR, zdravotnických zařízení, ZDVOP, ústavních zařízení ), psací potřeby a pozvánky Oddělení SPOD Rumburk má stanoven výčet činností vykonávaných v době pracovní pohotovosti a situace, jimiž se zaměstnanci v době pohotovosti zabývají Pracovník, který vykonává pracovní pohotovost, reaguje na telefonickou výzvu PČR, městské policie, pověřených obecních úřadů a Okresního soudu v Děčíně Je patrný rozdíl mezi poskytováním sociálně-právní ochrany v pracovní době a poskytováním sociálně-právní ochrany v době pohotovosti, kdy se zaměstnanci zabývají pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu: dítě ohrožené na životě, zdraví nebo je ohrožen jeho zdárný vývoj, dítě, které samo požádá o pomoc (dítě, které se sebepoškozuje, dítě, které se nechce vrátit domů, dítě, které hrozí sebevraždou, týrané nebo zneužívané dítě), dítě, které se dopustilo protiprávního jednání a je nezbytné provést neodkladné úkony v trestním řízení, dítě, o kterém rozhoduje soud na návrh PČR o umístění do vyšetřovací vazby, dítě, na kterém byl spáchán trestný čin, dítě ohroženo domácím násilím, žádost PČR o součinnosti při styku rodiče s dítětem, dítě cizinec, dítě bez domova, dítě, které se ocitlo v krizi (živelné pohromy, autonehody), dítě, které se ztratilo, a tudíž nemá zákonného zástupce Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a bezodkladných úkonů, ostatní úkony se provádí následující pracovní den, kdy je sociálně-právní ochrana poskytována v plném rozsahu O zásahu v době pracovní pohotovosti pořídí pracovník písemný záznam ve dvou vyhotoveních, který následující pracovní den předá vedoucí OSPOD a klíčovému pracovníkovi, v jehož obvodě je dítě hlášeno k trvalému pobytu. Pokud má listiny související se zásahem, předá tyto a důležité informace klíčovému pracovníkovi, který převezme řešení případu Pracovní doba zaměstnanců OSPOD Rumburk, pracovní pohotovost a přesčasy zajišťující provoz a výkon sociálně-právní ochrany dětí jsou v souladu se zákoníkem práce. Seznam příloh: Příloha č. 1 Pravidla zastupování v době nepřítomnosti 4

5 Příloha č. 1 Pravidla zastupování v době nepřítomnosti 1. Zastupování vedoucí sociálně-právní ochrany dětí 1.1 V době nepřítomnosti vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí přebírá tyto kompetence předem stanovený zástupce nebo vedoucí OSVZ. 2. Zastupování pracovníků sociálně-právní ochrany dětí 1.2 V případě nepřítomnosti koordinátora (viz Standard č. 8) rozhodne vedoucí oddělení SPOD o přidělení daného případu zastupujícímu pracovníkovi. 1.3 Systém zastupování je nastaven tak, že nedochází ke zbytečným průtahům a není neúměrně dlouhou dobu závislý na jednom zaměstnanci. V případě nepřítomnosti konkrétního pracovníka, je vždy zajištěn jeho zástupce o příp. zastupování jsou klienti informováni písemným sdělením, které je umístěno na dveřích kanceláře příslušného pracovníka OSPOD. 1.4 Všichni pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Rumburk jsou povinni se vzájemně zastupovat a podrobně se o uskutečněných událostech informovat.