BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nový polyfunkční dům Letná. Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nový polyfunkční dům Letná. Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY KVĚTEN ročník XXV/2015 číslo 5 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Nový polyfunkční dům Letná Stávající situace Již více než dvacet let v Bystrci chátrá bývalé nákupní centrum Letná na ulici Černého. Byly Nově navrhované řešení Hlavními tvůrci nové podoby projektu jsou ing. arch. Štěpán Dokoupil a ing. arch. Lukáš Fišer. Předpokládá se, že v nově navrženém objektu najde svůj domov přibližně 170 obyvatel, pro které bude postaveno celkem 74 nových bytů. Polyfunkční projekt má v návrhu i podzemní parkoviště. (pokračování na str. 2) Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě. Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek se podílí všech 9 fakult MU. (pokračování na str. 11) Zlato a bronz z mistrovství Evropy 2015 Konečně se závodníci Karate Bystrc dočkali vrcholné akce tohoto roku, mistrovství Evropy. Po dlouhých hodinách poctivé dřiny nadešla tu prodejny potravin, restaurace, pošta, trafika, předprodej jízdenek DPMB a další obchody i služby. Centrum je nyní opuštěné. Původní stavebně architektonické pojetí se ukazuje ve světle dnešní doby jako neudržitelné, jeho provozování je nereálné a v podstatě se z něho stává mrtvá stavba s negativním sociálním vlivem na své okolí. U3V) přibližně 2 % seniorské populace České republiky (cca osob) a jejich počet stále roste. Přijďte i vy rozšířit jejich řady! příležitost ke konfrontaci s nejlepšími evropskými borci. Obstojíme? Ukážeme světu a sami sobě, že i v malém oddíle mohou vyrůst velcí sportovci? Ve čtvrtek 26. března po dlouhé, více jak dvacetihodinové, jízdě autobusem nás přivítala Neapol svým teplým jarním počasím. Zvyknout jsme si museli zejména na jemný siřičitý odér v ovzduší, protože kousek za budovou hotelu Tennis, místem našeho ubytování, se vypínala homole lehce kouřícího sopečného kráteru! Soutěže, která byla zahájena následující den v hale Pala Barbuto, se zúčastnilo více než 600 karatistů z celé Evropy. Krátce po deváté hodině ranní se na osmi tatami (bojová plocha 10x10 m) rozhořely neúprosné boje o vítězství. (pokračování na str. 12) Vážení bystrčtí spoluobčané! Brněnská přehrada, kterou má většina Brňanů a nejen jich spojenou s Bystrcí, je největší a nejnavštěvovanější vodní plochou v Brně. Stále zůstává vyhledávaným místem odpočinku a relaxace. Podle mého názoru se míra jejího využívání blíží maximu, pokud chceme uchovat v mezích možností i její doposud alespoň trochu klidný ráz. Přehrada je specifická svým umístěním, způsobem využívání a je srdeční záležitostí mojí i mnoha dalších Brňanů. V minulých letech byla náročně a nákladně čištěna a v současnosti je kvalita vody v ní výrazně lepší než dřív. K přehradě neodmyslitelně patří milovníci vodních sportů působící zde v symbióze s veřejnou lodní dopravou, která je provozována ekologicky šetrnými elektrickými loděmi. Proto mne velmi zarazilo, když jsem se v pátek 17. dubna z tisku dozvěděl, že ministerstvo dopravy na přehradě povolilo provoz člunů se spalovacím motorem. O svém záměru neinformovalo žádného zástupce naší radnice, nepožádalo nás o žádné stanovisko a ani nikoho nepozvalo k nějakému jednání. To odporuje smyslu výkonu místní samosprávy, kdy právě samospráva by vzhledem k znalostem místních specifik a potřeb občanů měla být přirozeným partnerem při projednávání podobných rozhodnutí. Já osobně s tímto provozem nesouhlasím, obzvlášť bez jakéhokoliv zohlednění místních náležitostí. Věc jsem konzultoval s většinou bystrckých zastupitelů. Ti mají na celou záležitost podobný názor jako já. Není nám známo, zda se vůbec ministerstvo při svém rozhodování zabývalo stávající hustotou a provozem dopravy, bezpečností rekreantů, možnostmi znečištění při úniku ropných látek nebo vlivem provozu motorových člunů na čistící aerační věže. 18. dubna jsem se zúčastnil zahájení plavební sezony DPMB. Při této příležitosti jsem o našich obavách informoval primátora Petra Vokřála, generálního ředitele Povodí Moravy Jana Hodovského i ředitele lodní dopravy Martina Eclera. Rozhodnutí ministerstva je překvapilo podobně jako mě a společně jsme se shodli na potřebě nepovolit tento provoz, popřípadě ho regulovat. Věřím, že se nám to podaří a přehrada do budoucna zůstane stále příjemným místem pro všechny její návštěvníky. Tomáš Kratochvíl, starosta

2 2 Z radnice Bystrcké noviny Nový polyfunkční dům Letná V novém pojetí budou zachovány všechny služby občanské vybavenosti. Pro kvalitní provoz tohoto objektu však modifikuje architektonické řešení stavby a její provozní schéma, současně s doplněním chybějící funkce drobné administrativy a bydlení, které jsou pro kvalitní a pestrý život tohoto objektu nezbytné. Vznikne atraktivní uliční parter s kavárnou, PNS, zastávkou MHD a přímým vstupem na rampu vedoucí k pasáži obchodů (viz vyobrazení). Stavba nového objektu by mohla být zahájena již v příštím roce. Připomínkové řízení V dubnu letošního roku představil investor vedení MČ nově upravený projekt polyfunkčního objektu. Orgány městské části nyní projednávají připomínky k projektu. Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc se na svém 4. zasedání dne 15. dubna 2015 vyjádřilo k navrhovaným Zásadám územního rozvoje JMK (dále ZÚR JMK) a přijalo toto usnesení: V roce 2015 činí poplatek za komunální odpad 670 Kč. Jeho poplatníky jsou: n fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt n fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu n v případě cizinců, všichni ostatní cizinci, kteří se na území Brna zdržují víc než 90 dnů. Lhůta splatnosti je do , platit lze převodem na účet č / Uvádějte prosím variabilní symbol (rodné číslo poplatníka), z důvodu správného přiřazení platby. Další způsoby platby: n v hotovosti (na Šumavské 33) n poštovní poukázkou s předtištěným číslem účtu, které jsou k dispozici na všech kontaktních místech magistrátu, na úřadech městských částí a na pracovišti správce poplatku. Z hlediska zájmů MČ Brno-Bystrc k uvedenému záměru požadujeme: n aby byl ve všech stupních projektové dokumentace respektován stávající pěší průchod z prostoru zastávky MHD při ul. Černého k ZŠ Laštůvkova n aby byl ve všech stupních projektové dokumentace respektován požadavek na vytvoření takového počtu parkovacích stání, které bude oproti normovým výpočtům pro potřeby vlastního polyfunkčního domu obsahovat i rezervu pro veřejnost. Tato rezerva bude mít kapacitu současného venkovního parkoviště při ul. Černého, bude vybudována investorem na obecních pozemcích jako stavba veřejného zájmu. Jaroslav Petr, místostarosta Poplatek za komunální odpad v roce 2015 (pokračování ze str. 1) Připomínky k novému návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 1. Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc opakovaně požaduje vymístění R 43 mimo území MČ Brno-Bystrc 2. Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc požaduje, aby Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje respektoval při dalším zpracování připomínek k ZÚR JMK dosud přijatá usnesení ZMČ Brno-Bystrc, týkající se rychlostní komunikace R Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc požaduje, aby do připomínek ZÚR JMK byl zahrnut požadavek plného a závazného dopracování všech koridorů silniční infrastruktury v celé oblasti Brněnské aglomerace (tj. aby všechny koridory silniční infrastruktury byly závazně vymezeny a ne nahrazovány územními rezervami) a aby bylo provedeno plné posouzení variant rychlostní komunikace R 43 z hlediska dopadů na obyvatelstvo, životní prostředí a veřejné zdraví. Připomínky a požadavky městské části korespondují s názorem většiny občanů Bystrce a budou předány k dalšímu projednávání v kolektivních orgánech města a také budou postoupeny k dalšímu zpracování na Krajský úřad JMK. Jaroslav Petr, místostarosta Nejpohodlnější je ovšem bezhotovostní převod z účtu na účet. Platit lze za více osob najednou (jeden člověk tak může zaplatit např. za celou rodinu), v tom případě je třeba vyplnit formulář oznámení společného zástupce a nahlásit jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, budova A, 9. patro. Další informace najdete na dotazy je možné zasílat em na adresu: Pokladní hodiny ul. Šumavská 33, (budova A, 9. p.) pondělí 8 12 a hod. úterý 8 12 a hod. středa 8 12 a hod. čtvrtek 8 12 a hod. pátek hod. Miroslav Klimeš, místostarosta Dotazy a odpovědi Stavba vedle Lidlu Vzdělávací a relaxační centrum byla někdy představena občanům a kdy? Věra Stavba vedle komerčního objektu s prodejnou LIDL při ulici Jakuba Obrovského byla řádně projednána v územním řízení a následně stavebním řízení se všemi dotčenými orgány a se všemi účastníky řízení. Účastníci řízení měli možnost se k záměru ve stanovených lhůtách vyjádřit. Stavební zákon neukládá stavebníkům ani stavebnímu úřadu povinnost seznamovat laickou veřejnost s každým stavebním záměrem. Účastníkem územního řízení, hájícím zájmy městské části, resp. obce, je starosta městské části (v zákonem vymezených případech je jím primátor města Brna). Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru Chci se prosím zeptat, zda bylo projednáno s Městskou policií v Bystrci dodržování pořádku a klidu u obchodního střediska MAX, u fontány a na lavičkách poblíže a přijato nějaké opatření. Prostředí znečišťují zanedbaní lidé, kteří popíjejí alkohol, v podvečer tam někdy pobývá alkoholem posilněná mládež. Výsledkem toho je nepořádek, zápach z vykonávané potřeby, hluk, devastace upraveného okolí, na které bylo jistě vynaloženo nemálo peněžních prostředků. Městskou policii jsem tam viděla jen v souvislosti s vybíráním pokut od řidičů za parkování. Vzhledem k blížícímu se letnímu období se frekvence podobných excesů bude určitě opakovat. Martina V lokalitě okolí obchodní centra MAX provádí Městská policie Brno pravidelně kontrolní činnost zaměřenou na dodržování veřejného pořádku a zjištěné přestupky na úseku veřejného pořádku nám bezodkladně předávají k řešení. Jedná se právě převážně o přestupky, které páchají osoby konzumující alkohol na veřejném prostranství, znečišťující veřejné prostranství apod. V případě, že zjistíte na místě jakýkoliv podobný nežádoucí jev, doporučuji v zájmu zajištění okamžitého účinného opatření k nápravě neprodleně věc oznámit na tísňovou linku 156 MP Brno. Šárka Sedláčková, odbor vnitřních věcí Pozn.: REDAKČNĚ UPRAVENO. Diskusní fórum veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na

3 Bystrcké noviny Očkování psů opět zdarma Tramvaj na Kamechy Hromadné očkování psů proti vzteklině v městské části Brno-Bystrc se bude konat u obchodního centra Max ul. Kubíčkova: ve čtvrtek 14. května a 21. května 2015 od do hodin. Očkování psů proti vzteklině je bezplatné a je pouze pro psy, kteří jsou na ÚMČ města Brna Brno-Bystrc řádně přihlášeni a byl za ně včas a ve správné výši zaplacen místní poplatek. Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy Z radnice 3 Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Bystrc V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v Městské části Brno-Bystrc, která byla schválena na 6/14. zasedání ZMČ Brno- Bystrc s účinností od , zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: Pronajmout obecní byt, na kterém je účetně vykázán dluh n byt č. 14 v domě Foltýnova 31, velikosti 1+1 o celkové výměře 44,11 m2 v 5. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 1892 OZ). V tomto domě probíhá privatizace po bytových jednotkách. Předběžný návrh trasy tramvajového tělesa Autobusy v Brně už na obsluhu některých městských sektorů nestačí. Řešením je dobudování kvalitní kolejové dopravy, která je relativně rychlá a ekologická. Vedení města Brna v novém složení se poprvé od voleb pustilo do příprav klíčových dopravních projektů. Jedních z nich je i prodloužení tramvajového tělesa na Kamechy. Rada města Brna nedávno odsouhlasila záměr zadání veřejné zakázky na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Tyto materiály jsou nutnou součástí pro zahájení příprav realizace. Celý projekt tak získává jasný harmonogram i kontury konečné podoby. Konkrétně se jedná o územní rozhodnutí pro výstavbu prodloužení tramvajové trati ze stávající smyčky Ečerova (Brno-Bystrc) po novou konečnou stanici Hostislavova při západním okraji obytného souboru Kamechy. Tramvajová trať (TT) bude v téměř celém svém úseku vedena v zářezu se svahy nebo opěrnými zdmi, cca v polovině své trasy bude svedena do přibližně 300 m dlouhého tunelu. Nová trať bude mít charakter rychlodráhy (návrhová rychlost 60 km/h) s celkovou délkou trasy cca 1475 m (+ 360 m délka kolejí ve smyčce). Konstrukce bude navržena v odhlučněném provedení. Předmětem projektu bude dále: n výstavba nové měnírny u smyčky Hostislavova n vybudování nového přestupního terminálu pro autobusy při ulici Hostislavově n nová organizace dopravy v sídlišti Bystrc II výstavba 2 nových obslužných komunikací s mimoúrovňovým napojením na ulici Vejrostovu n vybudování mostního propojení Chudčické a Sentické na území sídliště Kamechy n přeložky inženýrských sítí v nezbytně nutném rozsahu n úprava prostoru bývalé smyčky Ečerova n terénní a sadové úpravy n doplnění chodníků, tj. napojení nových zastávek TT na stávající pěší tahy. Prodloužení tramvajového tělesa bude mít do budoucna velký význam i z hlediska propojení městských částí Bystrc a Žebětín. Prodloužení trati má stát kolem 830 milionů korun. Město na něj chce žádat o peníze z fondů Evropské unie otevřených do roku Stavební práce by mohly být zahájeny v roce Jaroslav Petr, místostarosta n byt č. 16 v domě Kachlíkova 11, velikosti 3+1 o celkové výměře 73,92 m2 v 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 1892 OZ). Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout výše uvedené byty bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30 dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a na našich webových stránkách: bytového hospodářství), mohou žadatelé zasílat v termínu od na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno- Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu, nebudou zařazeni do vyhodnocení žádostí o pronájem výše uvedeného bytu. Žadatelé musejí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. Na našich web. stránkách: odbor bytového hospodářství je zveřejněn (a čtvrtletně aktualizován) seznam žadatelů o obecní byt podle skupin, včetně přidělených bodů a data podání žádosti. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství

4 4 Z radnice, přání Bystrcké noviny Nové hřiště pro veřejnost v Bystrci Na začátku ledna 2015 se ke mně dostal od občanů požadavek na výstavbu hřiště workout na území Bystrce. Zjišťoval jsem situaci v jiných městských částech Brna, diskutoval jsem s workoutisty na sociálních sítích a ukázalo se, že nové hřiště by mělo být populární, vyhledávané a zvyšující občanskou vybavenost v městské části. S pracovníky ÚMČ jsme vytipovali vhodné plochy a nakonec i po konzultaci s předpokládanými uživateli jsme společně vybrali v oblasti centrálního parku v Bystrci, poblíž Kachlíkovy ulice, vhodnou plochu na workoutové hřiště, popřípadě rozšířené i o parkour. Zatímco první zařízení tohoto druhu postavili dobrovolníci, nové bude financovat městská část. Popularita workoutu, tedy venkovního cvičení na bradlech, hrazdách a podobných konstrukcích, je v posledních letech na vzestupu. Tento trend a také konzultace projektu přímo se členy sportovních komunit je jistou zárukou, že hřiště bude intenzivně využíváno. K diskuzi o projektu se na místě budoucího hřiště sešli v pátek 10. dubna společně sportovci, úředníci a projektant. Snažil jsem se, aby projekt byl smysluplný, vnímal potřeby budoucích uživatelů a využil zkušeností těch, kteří ho budou využívat.v návrhu hřiště je nutné věnovat velkou pozornost imaličkostem. Zdánlivé detaily mohou být velmi důležité. Jan Bláha, sportovec, který se na projektu podílí, zdůraznil: Použitelnost hřiště ovlivňuje třeba i barva, jakou budou konstrukce natřeny. Žlutá přitahuje hmyz, černá způsobí, že jsou vlétě cvičební zařízení rozpálená a nelze je používat. Opravy a investice ve školství V únorovém čísle jsem informoval ovýznamných opravách ainvesticích, které zamýšlíme realizovat v tomto roce. Zde se chci zaměřit na stav příprav těchto akcí v oblasti školství, kdy se opět snažíme v maximální míře využívat dotací města Brna i evropských fondů. Prostřednictvím Odboru školství, mládeže atělovýchovy Magistrátu města Brna jsme podali žádosti o dotace na nábytkové vybavení ZŠ Laštůvkova 77 pro 1. stupeň a na vybavení školní kuchyně Vejrostova 1, obě vzhledem k podstatnému navýšení počtu žáků. Další žádost o dotaci se týká první části rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ Laštůvkova 77. Jedná se ovelkou akci v projektovaných nákladech 6,5 mil. Kč. Proběhne rekonstrukce WC, umýváren, úklidových komor a sprch v pavilonech U2, V a S, která podstatně zlepší podmínky pro učitele i žáky této školy. Přípravou pro ni byla loňská rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody. Koncem března tohoto roku byla podána žádost o dotaci z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí na zateplení MŠ Štouračova 23. Předmětem akce, zařazené do rozpočtu MČ Brno-Bystrc s částkou 3,4 mil. Kč, je zateplení obvodových stěn MŠ, střechy a s tím související úpravy budovy abezprostředního okolí. Navazuje na výměnu oken adveří za plastové včetně dozdívek meziokenních pilířů, kterou jsme realizovali v roce V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Protože se jedná o čerpání dotace z končícího programovacího období, jsme povinni ji realizovat avyúčtovat do konce tohoto roku. Na příští období zbývá zateplení MŠ Laštůvkova a ZŠ Laštůvkova. Pro ZŠ Laštůvkova je připraven projekt a máme i stavební povolení. Čekáme na vyhlášení příslušného dotačního titulu, který má být otevřen na podzim tohoto roku. Doufáme, že současné problémy s jejich schválením dotčená ministerstva vyřeší. Připravujeme podklady ik dalším akcím. Výměnu 14 ks střešních světlíků na ZŠ Vejrostova 1, opravu opěrné zídky na MŠ Laštůvkova 57/59, výměnu litinového potrubí venkovního vodovodního řadu na jižní straně ZŠ Vejrostova 1, snížení dozvuku ve školní jídelně na ZŠ Laštůvkova 77. Na úrovni studie připravujeme řešení nástavby nebo přístavby pro 4 třídy na ZŠ Vejrostova 1 z důvodu populačního nárůstu žáků prvních tříd. Studie bude využita jako podklad pro výběr projektanta všech stupňů projektové dokumentace. Na základě urgencí MČ Brno-Bystrc schválilo nové vedení města pro rok 2015 finanční prostředky na projektovou dokumentaci všech stupňů k výstavbě šestitřídní MŠ Kamechy II schválila Rada města Brna zhotovitele projektové dokumentace, v současné době probíhají velmi intenzivně výrobní výbory, kterých se účastním za MČ. Připravují projekt pro stavební řízení tak, aby zahájení výběru zhotovitele akce proběhlo nejpozději ve IV. čtvrtletí MŠ bude variabilní, aby část mohla být upravena v případě předpokládaného poklesu porodnosti na první třídy ZŠ. Vladimír Vetchý, místostarosta Nesvítí veřejné osvětlení? Volejte bezplatně na linku Nepřetržitá telefonická linka pomáhá svítit. Včasné nahlášení poruchy veřejného osvětlení totiž urychluje opravy nesvítících luceren pracovníci společnosti Technických sítí Brno, kteří zajišťují pro Brno správu a údržbu veřejného osvětlení, vyjíždějí k opravám nejpozději do tří dnů i do okrajových částí města, přestože smlouva s Magistrátem města Brna jim určuje lhůtu o dva dny delší. Za to, že se nám daří opravovat nesvítící lucerny v tak krátkých termínech, vděčíme i Brňanům. Mnozí z nich upozorňují na závady veřejného osvětlení včetně následků vandalismu právě prostřednictvím naší speciální telefonické linky a my můžeme reagovat opravdu pružně a podle aktuální potřeby, uvedl generální ředitel TSB Ing. Jaromír Machálek, MBA. Bezplatnou telefonní linku pro nahlášení poruch veřejného osvětlení provozují TSB už déle než deset let volat na ni lze po sedm dnů v týdnu čtyřiadvacet hodin denně. Motivací je i kolo štěstí. Zhruba každé tři měsíce vylosují v TSB tři z volajících, kteří mohou vyhrát zajímavé ceny. Všem, kteří nám nahlásí poruchu na veřejném osvětlení, patří pak naše poděkování, dodal generální ředitel TSB, a. s. Zavolejte, prosím, také vy, když si všimnete potemnělé lucerny pomůžete sobě i ostatním. TSB Spolutvůrce prvního hřiště Martin Swoby Svoboda se účastní také nového projektu a dodává: Uvažujeme o tom, že by na hřišti nebyly jen prvky pro workout, ale také překážky pro parkour. Rád bych, aby stavba byla realizována již tento rok, ale rozhodně si nepřeji stlačovat kvalitu na úkor ceny nebo rychlosti. Chci pro Bystrc hřiště co nejlepší, dobře navržené, kvalitní a trvanlivé. Tomáš Kratochvíl, starosta

5 Bystrcké noviny Z radnice, informace 5 OKÉNKO ZASTUPITELŮ příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady Podchod Ečerova Při veřejném projednávání prodloužení tramvaje jsem upozornil na příležitost upravit zároveň podchod z Ečerovy k tramvaji. Připomněl jsem, že není moc využívaný a že přechod nad ním je označovaný jako přechod smrti. Paní Šamánková, která má na magistrátě na starost koncepci dopravy, na to řekla, že když podchodem lidé nechtějí chodit, že se s tím nedá nic dělat. Pan architekt Kaněk mně však vysvětlil, jaké jsou zásady, aby byl podchod pro chodce přijatelný a ten jmenovaný je moc nenaplňuje. Několik podchodů se po Brně už upravilo a zlepšilo. Pan místostarosta Přibislavský však správně řekl, že se s žádným požadavkem na úpravu zatím nesetkal. Možná jsem vymyslel problém, který neexistuje. Je to tedy otázka na občany, kteří tudy chodí. S názory se můžete obracet na své zastupitele. Kontakty jsou na oficiálních stránkách Bystrce. Josef Strubl, Bystrčáci MINIŠKOLKA KROUŽKY ul. Říčanská 29, Brno-Bystrc Zápis nových dětí probíhá během celého roku od 8 13 hodin. Letní provoz školky po celou dobu prázdnin nepřerušen! Miniškolka vhodné pro děti od 2 let, individuální přístup k dětem, každý den probíhá pohybová, hudební a výtvarná činnost pod vedením zkušených lektorek. Cena: 230 Kč (8 13 hodin), 390 Kč (8 16 hodin) včetně pojištění dítěte. Kontakt: Karin Doubková, tel.: Dětský klub Kamecháček Zápis dětí do miniškolky Rosnička na školní rok 2015/2016 Zahajujeme zápis do miniškolky Rosnička. Jedná se o dopolední hlídání dětí s každodenním programem a pobytem venku v prostorách Dětského klubu Kamecháček na ulici Říčanská 5. Kapacita Rosničky je 12 dětí na den, o které pečují 2 zkušené lektorky. Ke každodennímu programu v Rosničce patří výtvarná výchova, pohybová výchova, hudební výchova, divadlo či pobyt venku. V průběhu roku nás čeká také fotografování dětí, zvířátkový týden, karneval a jiné zajímavé aktivity. Více informací o zápisu dětí, ceně hlídání, provozním řádu a přijímací vstupní dotazník najdete na ODPOLEDNE PRO DĚTI Úterý ( hod.) Startujeme na Říčanské 5 (před prostorami Kamecháčku). Těšit se můžete na skákací hrad, projížďku na koních a spoustu další zábavy. Přijďte se s námi pobavit! Změna programu vyhrazena. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na nebo na tel.: , Kateřina Kašíková

6 6 Z radnice Bystrcké noviny Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 7/5. RMČ dne n schválila: účetní závěrky k příspěvkových organizací poskytnutí finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Bystrc v roce 2015: Korfbal klubu Brno ve výši Kč na nákup sportovního vybavení a startovné a Českému svazu včelařů, o. s., ve výši Kč na podporu pořádání soutěže Zlatá včela pronájem bytu č. 13 na ul. Černého 39, vel. 1+0; bytu č. 4 na ul. Filipova 16, vel. 1+1; bytu č. 1 na ul. Heyrovského 7, vel. 2+1; bytu č. 2 na ul. Kachlíkova 13, vel. 3+1 dodatek č.3k Mandátní smlouvě oobstarávání správy a údržby nemovitostí a výkonu dalších povinností uzavřené se společností Bytasen, s.r.o. metodické doporučení Odboru dopravy Magistrátu města Brna pro udělování Souhlasu / nesouhlasu k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postižením nájemní smlouvu na pronájem pozemků p. č a 6425 k. ú. Bystrc a zrušila usnesení R 6/41. bod část 1 výpověď nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 2157/1 a 2157/2, vše v k. ú. Bystrc, č. j. OMI SML/2011/F/683 Š Dodatek č. 3 Zásad zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku: Rekonstrukce bytových jader panelového domu Heyrovského sudá, Laštůvkova lichá, Brno- Bystrc, Oznámení předběžných informací obsahující i odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a zrušila usnesení R 7/2, bod ze dne n předběžně souhlasila, aby ZŠ amš Pramínek, o. p. s., vybudovala dětské hřiště na pozemku p. č. 6945/1 k. ú. Bystrc svěřeném MČ Brno-Bystrc ve školním areálu u budovy Heyrovského 11 vbrně-bystrci svyužitím dotace aschválila dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., ze dne n souhlasila: s provedením ohňostrojných prací III. a IV. třídy v prostoru Brněnské přehrady ve dnech 6. 6., , a vždy od hod. se zapojením MČ Brno-Bystrc do služby Čištěníulic.cz a schválila smlouvu o spolupráci s předáváním dárků přebytků z vítání občánků dětem v centru Chovánek dětské centrum rodinného typu, Vejrostova 18, Brno, a to v intervalu 1x za volební období se jmenováním paní L. Pechartové na místo dočasné ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Heyrovského 32, Brno, do doby, než bude jmenován(a) ředitel(ka) na základě konkurzního řízení s převzetím do majetku a správy budoucí příjezdové cesty na pozemcích p. č. 2334/1, 2358/3 a 2358/4 k. ú. Bystrc pro zajištění příjezdu k plánovanému RD na pozemcích p. č a 2245 k. ú. Bystrc svěřením pozemku p. č. 2399/8 k. ú. Bystrc se zřízením služebnosti k pozemku p. č k. ú. Bystrc bodu pro přípojku splaškové ka- nalizace, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1301/1 k. ú. Bystrc s prodejem pozemků p. č. 1938/9, 1938/11, 1938/13 a 1938/15 k. ú. Bystrc a zároveň doporučila prodej ostatních pozemků, které jsou součástí předmětného garážového dvora, tj. pozemků p. č. 1938/8, 1938/10, 1938/12, 1938/14 a části pozemku p. č. 1938/16 k. ú. Bystrc vlastníkům garáží v garážovém dvoře n nesouhlasila: s využitím předkupního práva ke garážím na pozemcích p. č. 1938/9, 1938/11, 1938/13 a 1938/15 k. ú. Bystrc n nepožaduje zařazení do realizace rezidentního parkování, žádá o realizaci zvyšování počtu parkovacích míst ostatními způsoby uvedenými ve Strategii parkování ve městě Brno n žádá Radu města Brna o souhlas se zpracováním investičního záměru nového centra volného času Bystrouška v jihozápadní části návrhové plochy SJ v lokalitě horní náměstí v Brně-Bystrci z důvodu finanční i objemové náročnosti investice a příslušný odbor MMB o zpracování budoucího investičního záměru tak, aby navazoval na zpracovaný projekt parkových úprav ateliéru RAW a zároveň byl v souladu s konečnou verzí územní studie Bystrc II-západ zpracovávané architektonickou projektovou kanceláří ARCHIKA, zastoupenou Ing. arch. Jindřichem Kaňkem n jmenovala RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc. (zástupce Miroslava Klimeše) do konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele/ky Školní jídelny Heyrovského 32, Brno místopředsedy komisí: Rada bystrckých škol Mgr. Zdeněk Černošek; Redakční rada BN RNDr. Alena Křivánková (ODS); Bytová Marie Špindlerová (ODS); Majetková Ing. Petr Laštůvka (ZpB); Veřejných zakázek Ing. Leopold Černý (KDU-ČSL); Dopravní a bezpečnostní Robert Pazdera (ANO 2011); Regenerace Bystrce, rozvoje, stav. a úz. plánování Ing. Milan Přinosil (ANO 2011); Sociální, zdravotní, protidrogová Iva Petrová (ANO 2011); Životního prostředí Zbyněk Jurečka (ODS); Kulturní a letopisecká Jaromíra Dubšíková (ČSSD) n doporučila ZMČ Brno-Bystrc: schválit Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2016 nesouhlasit se zastavením prodeje obecních bytů a bytových domů zařazených do seznamu domů doporučených k prodeji v městské části Brno-Bystrc a žádat o urychlené řešení vzniklé situace požadovat, aby Magistrát města Brna,odbor územního plánování a rozvoje respektoval při dalším zpracování a projednávání Aktualizace ÚPmB dosud přijatá usnesení MČ Brno-Bystrc ponechat v platnosti stávající znění přílohy OZV statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění stanovit do přílohy obecně závazné vyhlášky města Brna č. 6/2010 ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, následující lokality: (viz 7/4. ZMČ dne ) sdělit k dotazu občanky následující stanovisko: Vzhledem k vyjádření zastupitele JUDr. T. Kratochvíla a Bc. V. Lošťáka (viz 7/4. ZMČ dne ) schválit přiznání první části odměn ředitelům školských příspěvkových organizací MČ Brno-Bystrc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2015 a účelové vymezení prostředků v celkové výši Kč (hrubého) vrámci příspěvků na provoz za 1. čtvrtletí roku K částce budou přičteny odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a odvod do fondu FKSP ve výši 1% 7/5. mim. RMČ dne n doporučila ZMČ Brno-Bystrc: schválit účetní závěrku městské části Brno- Bystrc k souhlasit bez výhrad s hospodařením MČ Brno-Bystrc za rok 2014 a schválit závěrečný účet MČ Brno-Bystrc za rok 2014 schválit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací do fondů souhlasit se Zprávou o činnosti za rok 2014 VHČ MČ Brno-Bystrc 7/6. mim. RMČ dne n schválila pro veřejnou zakázku: Rekonstrukce bytových jader panelového domu Heyrovského sudá, Laštůvkova lichá, Brno-Bystrc, zadávanou v otevřeném řízení podle ustanovení 27 zákona 137/2006 Sb., Oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci, komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci. n doporučila ZMČ Brno-Bystrc opakovaně požadovat vymístění R 43 mimo území MČ Brno- Bystrc (dále viz článek na str. 2). 7/4. ZMČ dne n schválilo: účetní závěrku městské části Brno-Bystrc k závěrečný účet MČ Brno-Bystrc za rok 2014 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací do fondů Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2016 přiznání první části odměn ředitelům školských příspěvkových organizací MČ Brno- Bystrc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2015 a účelové vymezení prostředků v celkové výši Kč (hrubého) vrámci příspěvků na provoz za 1. čtvrtletí roku K částce budou přičteny odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a odvod do fondu FKSP ve výši 1%

7 Bystrcké noviny n souhlasilo: bez výhrad s hospodařením MČ Brno-Bystrc za rok 2014 se Zprávou o činnosti za rok 2014 VHČ MČ Brno-Bystrc n nesouhlasilo: s pozastavením prodeje obecních bytů a bytových domů zařazených do seznamu domů doporučených k prodeji v městské části Brno-Bystrc a žádá o urychlené řešení vzniklé situace n stanovilo do přílohy OZV města Brna č. 6/2010 ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, následující lokality: V okruhu 100 m od obchodního domu: nákupní středisko Javor, nám. 28. dubna 1069/2; nákupní středisko OC Max, Kubíčkova 8; nákupní středisko Albert, Ečerova 1148/2a; nákupní středisko Penny Market s. r. o., Přístavní 55a; nákupní středisko Lidl, Jakuba Obrovského 1a; nákupní středisko Albert, Vondrákova 13 a žádat ZMB o zařazení výše uvedených lokalit do přílohy vyhlášky města Brna č. 6/2010 ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání n bere na vědomí stanovisko Rady MČ Brno- Bystrc (7/4., bod ze dne ) ve věci provedení změn v příloze k obecně závazné vyhlášce č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně bez připomínek n ponechává stávající znění přílohy OZV statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění v platnosti n sděluje následující stanovisko k dotazu občanky: Vzhledem k vyjádření zastupitele JUDr.T. Kratochvíla a Bc.V. Lošťáka, že při vystoupení na demonstraci dne se jednalo v obou případech výhradně o prezentaci jejich osobního soukromého názoru, a protože v České republice je zaručena svoboda slova a projevu, Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc je toho názoru, že celá záležitost se netýká jeho působnosti n odvolalo JUDr. Robina Rotha z funkce člena kontrolního výboru ZMČ Brno-Bystrc na jeho vlastní žádost n zvolilo členem kontrolního výboru ZMČ Brno-Bystrc pana Štefana Kandalce n požaduje: aby Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje respektoval při dalším zpracování a projednávání Aktualizace ÚPmB požadavky MČ Brno-Bystrc aby Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje respektoval při dalším zpracování připomínek k ZÚR JMK následující požadavky: 1) ZMČ Brno-Bystrc opakovaně požaduje vymístění R 43 mimo území MČ Brno- Bystrc (dále viz článek na str. 2). Tomáš Kratochvíl, starosta Den s Andersenem Základní škola Brno, Heyrovského 32 se zapojila do mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství. V pátek 27. března 2015 se uskutečnilo projektové vyučování Den s Andersenem. Talentová soutěž ZŠ Heyrovského Byli jsme opět v České televizi Z radnice, školy, inzerce 7 Nápaditý program jednotlivých tříd zahrnoval rozmanité aktivity: prezentace a povídání o životě a díle dánského pohádkáře, čtení pohádek nejen Andersenových, ale i jiných autorů J. Drdy, M. Drijverové, promítání pohádek a jejich dramatizace, čtenářské dílny, luštění křížovek, hádanek, doplňování pracovních listů, výtvarné zpracování pohádek, výroba záložek s oblíbenými ilustracemi, výstavky knih, vlastní tvorba pohádek a beseda se samotným H. Ch. Andersenem. Den se podařil a děti si kromě pamětní pohlednice odnesly i nové poznatky o tomto světoznámém spisovateli a jeho díle. Více fotografií naleznete ve fotogalerii na Marie Dufková, učitelka Základní škola Brno, Heyrovského 32 a Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 vás zve na ZAHRADNÍ SLAVNOST Setkání žáků, jejich rodičů, bývalých žáků a učitelů, členů učitelského sboru a přátel školy. čtvrtek od hod. do hod. Rozloučení se školním rokem 2014/2015 a oslava výročí otevření školy. Více se dozvíte v dalším vydání BN a na stránkách školy. Eva Břicháčková Dne se vybraná skupina LTV (dětská školní televize Laštůvkova) zúčastnila akce Televize v televizi, kterou pořádala Česká televize. Toto již čtvrté setkání bylo zaměřeno na sportovní zpravodajství. Hned na místě, v budově ČT na Kavčích horách v Praze, nás přivítal generální ředitel ČT Petr Dvořák. Po jeho uvítání se slova ujal ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský. Na tento proud vzácných osobností navázal i editor Miroslav Langer, který inzerce Dvacet odvážných talentů se v úterý utkalo ve finálovém kole školní talentové soutěže ZŠ Heyrovského 32! Děti předvedly své umění při hře na klavír, flétnu, trubku, kytaru, zpívaly a tančily. Při jejich klání je podporovali rodinní příslušníci, přátelé a spolužáci. Úlohy moderátorů se zhostili žáci 6. A Klára Pelánková a Šimon Hrdlička. Výkony soutěžících vyhodnotila porota složená z učitelů. Skvělí byli všichni finalisté, největší úspěch sklidili interpreti, kteří se prezentovali vlastní tvorbou. Konkrétní výsledky najdete na webových stránkách naší školy: Irena Pelánková okomentoval a vytknul chyby ve sportovních reportážích, které měly všechny školní televize vytvořit, aby se mohly srazu zúčastnit. To už se ale určitě všichni těšili na VIP přednášku Jana Smetany, moderátora pořadu Branky body vteřiny. Potom jsme se rozdělili do skupin a šli jsme na workshopy, kde se každý něco dozvěděl z určitého oboru. Ve vlaku cestou domů jsme si pak všechny své zážitky povykládali. Luciano Gandola, člen LTV

8 8 Školy Bystrcké noviny Den v Klubáku Naše třída strávila krásný den v Bystrckém mlýně na rukodělném pořadu s námětem Velikonoční svátky. Děti pracovaly s přírodním materiálem, barvily vajíčka a s pomocí výborných lektorek ušily velikonočního zajíčka. Ten měl podle mého názoru největší úspěch. Celá atmosféra Bystrckého mlýna působí domácím dojmem. Pěkné a útulné prostředí. Je fajn, že byl mlýn takto využit a naše děti mají kde trávit volný čas. Lenka Dlapová, ZŠ Laštůvkova Šplhavci ze ZŠ Vejrostova Zleva stojící: Michaela Vančurová 9. B, Kristýna Michalcová 9. B, Barbora Veselá, 8. A. Dne 10. března 2015 se konalo na ZŠ Úvoz obvodní kolo ve šplhu na tyči, kterého se zúčastnili žáci naší školy. K velkému překvapení všech vybojovali 1. místo v soutěži družstev. Zajistili si postup do Městského kola na ZŠ Vedlejší, které se konalo 25. března V nejstarší kategorii pak obhájily první místo z městského kola Kristýna Michalcová, Michaela Vančurová a Barbora Veselá. V soutěži jednotlivců se ještě Michaela Vančurová umístila na 3. místě. Věra Koudelová Tenis na ZŠ Laštůvkova Jako každý rok i letos naše ZŠ nabízí pro veřejnost možnost pronájmu hodin na našich školních tenisových kurtech. Ve všední den od hod. do hod. a o víkendech a svátcích pak již od 9.00 hod. (s polední přestávkou mezi a hod.) vám jsou k dispozici dva antukové kurty. Objednávat hodiny si můžete osobně na kurtech u pana správce nebo telefonicky na čísle ZŠ Laštůvkova v Londýně ZŠ Vejrostova to válí i ve florbalu Zleva stojící: R. Novotný, M. Pokorný, A. Hemerka, J. Černovický, J. Kozlíček. Zleva ležící: D. Tretina, V. Vinklárek, L. Sedláček, ležící: A. Špelda, L. Jaeger Okresní finále volejbalu na ZŠ Vejrostova Pokud se rozhodnete k celosezonnímu pronájmu za výhodnějších finančních podmínek, kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Miroslava Dlapu na tel. čísle Informace o tenisovém hraní na ZŠ Laštůvkova získáte také na školních webových stránkách Miroslav Dlapa S výběrem žáků 8. a 9. ročníků jsme opět po dvou letech navštívili Londýn. Sněhová vánice během minulé návštěvy nás tentokrát nezasáhla a tak jsme zažili Londýn v čase příprav na Velikonoce. Navštívili jsme všechna známá a významná místa spojená s historií, nevynechali jsme ani prohlídku Nultého poledníku v Greenwichi, projeli jsme se na Londýnském oku a vyfotografovali jsme se se světově proslulými osobnostmi v Muzeu voskových figurín. Nechali jsme se okouzlit mystériem Stonehenge a prohlédli si zámek Windsor, kam jezdí na víkendy britská královna. Odvezli jsme si spoustu zážitků. Jak jsme se v Anglii měli včetně fotografií můžete vidět na školních webových stránkách poznavaci-zajezd. Miroslav Dlapa Naše ZŠ Vejrostova si vede velmi dobře na sportovním poli, o čemž svědčí výsledky v několika sportech. Jedním z mladých sportů je florbal, ve kterém na dílčí úspěchy žáků prvního stupně navázali i starší žáci. Po vynikajících výsledcích se probojovali až do republikového finále školní sportovní soutěže ve florbalu pořádané RF AŠSK ČR v Kopřivnici. Jako reprezentanti naší školy a Jihomoravského kraje v kategorii chlapci H III obsadili vynikající 5. místo. Všichni si za svou bojovnost zaslouží pochvalu a poděkování. Už se těší na příští ročník soutěže! Zdeněk Černošek Dne 31. března 2015 se na ZŠ Vejrostova konalo okresní finále ve volejbalu. Finále se zúčastnilo devět družstev z různých brněnských škol. V kategorii starších žáků se na 1. místě umístilo domácí družstvo ve složení: Michael Špelda, Martin Spěvák, Vojtěch Kalmár, Jan Latýn, Lukáš Sedláček, Sebastián Pekárek, Matěj Panský a Lukáš Jaeger. Naši hráči tedy postoupili do krajského finále. V kategorii dívek na 1. místě skončilo družstvo Gymnázia tř. Kapitána Jaroše. Družstvo žákyň naší školy s Vendulou Kloudovou, Yvonou Školovou, Martinou Zavřelovou, Lucií Kubešovou, Zuzanou Ziadehovou, Magdou Pučovou, Michaelou Mališovou, Sabinou Šedou a Natálií Malcovou obsadilo velmi pěkné 2. místo. V turnaji si zahráli i naši nejmladší volejbalisté. V týmu ZŠ Vejrostova se projevil týmový duch, když v posledním zápase se posadili na střídací lavičku dva z nejlepších hráčů, aby si mohli zahrát právě i nejmladší. Michaela Řitičková a Gabriela Dřínovská, žákyně 9. A ZŠ Vejrostova

9 Bystrcké noviny Školy, tábory, volný čas 9 Centrum Jonáš vás zve na pravidelné aktivity zavřeno státní svátek zavřeno státní svátek JONÁŠCI pro rodiče s dětmi ve věku 0 6 let každou středu a pátek hod výroba květin z papíru motýlci z fima malování vodovkami maňásci Matematické třídy na ZŠ Sirotkova Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku Přijímací řízení se koná 19. a 20. května v 8.00 hodin Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří Více informací naleznete na Marcela Cvrkalová Centrum volného času Bystrouška Brno-Bystrc, Fleischnerova 1a, tel.: Zveme děti na letní tábory: Příměstský tábor Bystrouška, , pro děti z tříd, cena 1400 Kč na 10 pracovních dní. Celotáborová hra Hledání Svatého grálu Stanové tábory Budislav u Litomyšle: , rodiče s dětmi 2 6 let. Celotáborová hra Království. Svratouch u Svratky: , rodiče s dětmi od 4 let, samostatné děti od 2. třídy Celotáborová hra Cesta kolem světa za 80 dní Polomina u Tasova nad Oslavou: , , rodiče s dětmi od 4 let, samostatné děti od 2. třídy Celotáborová hra Hobit Podrobné informace najdete na nebo na tel.: Míša Jelenová DĚTI ve věku 8 14 let pondělí hod. úterý a pátek hod. (pomoc s přípravou do školy doučování) vycházka po okolí workshop vaření pudink workshop těšíme se na léto STARŠÍ DĚTI ve věku let středa hod. a čtvrtek hod vycházka po okolí workshop vaření pudink MLÁDEŽ ve věku let v pondělí hod. a čtvrtek hod turnaj v kulečníku workshop vaření pudink turnaj ve fotbálku STARŠÍ MLÁDEŽ ve věku let ve středu hod turnaj ve fotbálku turnaj v kulečníku táborák společná akce pro všechny kluby Po celý měsíc bude probíhat preventivní program na téma: PSYCHICKÉ PORUCHY budeme si povídat na tato témata (jak se tyto poruchy projevují, jak se chovat k lidem trpícím těmito poruchami, kde najdu pomoc pro tyto lidi,...). Změna programu vyhrazena

10 10 Inzerce, tábory Bystrcké noviny

11 Bystrcké noviny Hrad Veveří v květnu V měsíci květnu bude mít Veveří brány otevřeny mimo pondělí po celý týden. Kromě prohlídek I. a II. okruhu je možno si prohlédnout několik výstav: Veveří 800 let hradu a panství tato výstava přibližuje bohatou osmisetletou historii a současnost nejen majestátního hradu nad Brněnskou přehradou, ale také jeho blízkého okolí. V sále 1. patra Anglického traktu bude od 1. května až do konce září výstava historických kostýmů Šaty k tanci i pohledu, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout dámské i pánské kostýmy od gotiky až po módu 19. století. V místnosti za hlavní pokladnou je možno shlédnout Výstavu malovaných erbů vybraných majitelů hradu autora Vladislava Dědka. Ve stejných prostorách je stále k vidění výstava chladných zbraní z období třicetileté války. V průjezdu Anglického traktu si návštěvníci hradu mohou prohlédnout výstavu Copuli lapidum, která představuje kresebné rekonstrukce hradů a zřícenin na březích řeky Svratky. V tomtéž prostoru je také umístěna výstava o významných osobnostech řeckého původu, které ovlivňovaly dějiny jižní Moravy v 19. a 20. století. V den Svátku práce 1. května si na hradě Veveří dají Sraz automobiloví veteráni a vyhrávat jim bude country kapela. Po oba prodloužené víkendy května a května bude v hradním šenku Na kovárně probíhat ochutnávka vín. V sobotu 9. května na Příhrádku vystoupí šermířská skupina Štvanci se svým novým představením. V sobotu 23. nebo 30. května (termín ještě není znám) bude na hradě probíhat akce plná her, soutěží a šermířských představení nejen pro rodiny s dětmi Středověk na hradě Veveří. Více informací o připravovaných akcích na hradě Veveří naleznete na oficiálních webových stránkách hradu: Lenka Florková, kastelánka Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům (pokračování ze str. 1) V akademickém roce 2015/2016 bude také nově otevřen tříletý běh kurzu Dějiny umění a vizuální kultury. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybějí ani jednodenní exkurze, vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů. Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2015/2016 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci. Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 4. května Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na Veronika Ocásková Tábory, volný čas, inzerce 11 První odchov v Česku turako šedý Brněnské zoo se podařilo jako první zahradě v ČR rozmnožit turaka šedého. Vzhledem k tomu, že v hnízdní biologii a výživě mláďat tohoto druhu je stále mnoho otazníků, všichni zainteresovaní sledují hnízdící samici i čerstvě vylíhnutá mláďata. Dvě samice turaka šedého přišly do Brna z Olomouce v roce Vytvoření chovného páru bylo složité, ale díky spolupráci Tierparku Heidelberg se podařilo sestavit chovný pár. Když samice v lednu snesla do hnízdního koše vejce, ihned jsme navázali kontakt také s Cotswold Wildlife Parkem ve Velké Británii, kde se tento druh podařilo také rozmnožit. S těmito dvěma zařízeními jsme postupně upravovali krmnou dávku i metodiku odchovu., řekl kurátor chovu ptáku Zoo Brno P. Suvorov. Samice seděla na vejcích přibližně jeden měsíc a na začátku února bylo pozorováno vylíhnutí dvou mláďat. Rodiče mláďata poctivě krmili a zároveň hnízdo i velmi agresivně hájili. Nelibě nesli jakoukoliv přítomnost lidí, proto byl v Exotárii zaveden klidový režim. I přes obrovskou péči rodičů a snahu chovatelů jedno mládě uhynulo. Druhému mláděti se daří dobře, začíná přepeřovat a již se pohybuje mimo hnízdní koš. To, jestli překoná nejkritičtější období, ukáží příští dny. V ČR chová tento druh ještě Dvůr Králové, Jihlava a před nedávnem i Praha. Ani v jedné zahradě se nepodařilo jej rozmnožit. Monika Brindzáková, tisková mluvčí ZOO inzerce

12 12 Sport Bystrcké noviny Dračí loď na přehradě čeká na tebe Nabídneme ti krásný sportovní zážitek v přírodě + sportovní soutěže + nové kamarády Kdo: Draci z pryglu Kde: Loděnice Rapid (na přehradě u Sokolského koupaliště) Kdy: každý čtvrtek od hod. Kontakt: kapitán Robert, tel.: Více informací o nás: FC DOSTA Bystrc-Kníničky Jarní sezona je v plném proudu. Mládež začínala později, muži odehráli už čtyři soutěžní utkání a ve všech bodovali. Velice mladý a perspektivní tým se začíná pozvolna rozjíždět. Pod vedením zkušeného trenéra Bohumila Smrčka už v jedenácti zápasech neprohrál, naposledy odcházel poražen 25. září z utkání v Novosedlech. V dohrávce odloženého zápasu se dokonce povedlo vyhrát na horké půdě prvních Bohunic. Dosta posílila svou pátou příčku v tabulce krajského přeboru. Vzhledem k velkému omlazení týmu je tato pozice lichotivá. MUŽI FK SK Bosonohy FC DOSTA 2:2 (Musil, vlastní) FC DOSTA Baník Dubňany 2:0 (Košulič, Sodomka) FC DOSTA Tatran Rousínov 2:1 (Musil, Lízal) Tatran Bohunice - FC DOSTA 0:2 (Košulič, Kratochvíl) FC Kuřim FC DOSTA 0:0 STARŠÍ ŽÁCI Soběšice FC DOSTA 5:0 FC DOSTA AFK Tišnov 0:4 FK Drnovice FC DOSTA 1:4 (Pyšík 3, Nasri) MLADŠÍ ŽÁCI Soběšice FC DOSTA 3:2 (Bartušek, Ždánský) FC DOSTA AFK Tišnov 5:0 (Chrápavý 2, Juránek 2, Bartušek) FK Drnovice FC DOSTA 2:0 Miroslav Procházka Novinky z ragbyové Bystrce MUŽSTVO DOSPĚLÝCH A-teamu mužů RCB i na jaře pokračuje ve velmi dobrých výsledcích z podzimu. Aktuálně okupuje 2. místo s minimální jednobodovou ztrátou na vedoucí RC Přelouč, se kterou se ale střetne v květnu doma v posledním kole základní části. Stále tedy pokračujeme ve vytyčeném cíli a tím je návrat do Extraligy! RC Bystrc RK Petrovice 59:0 V prestižním vyhroceném utkání 10. kola o čelní pozice v tabulce byl k vidění neočekávaně jednoznačný průběh, přičemž domácí oranžovočerní měli celé utkání zcela pod kontrolou a výsledkem byla drtivá výhra nad týmem z Prahy. RC Tatra Smíchov B RC Bystrc 17:20 Ač je smíchovský tým pouze záložním toho, který hraje pravidelně extraligu, vždy v něm hrají čeští ragbyoví talenti doplněni o mnoho bývalých či současných reprezentantů. Byl to lítý boj o každý metr travnatého pažitu se šťastným koncem pro naše barvy. V závěru naše obrana podala heroický výkon a vybojovala velice cenné vítězství i s bonusovým bodem za 5 a více položení do brankoviště soupeře. HRÁČI RCB V REPREZENTACI ČR Na velikonoční pondělí se v Břeclavi uskutečnilo přátelské utkání reprezentace ČR a Rakouska. Jednalo se jednak o přípravu na nadcházející kvalifikační zápas v Chorvatsku a tím že se hrálo na Moravě tak i spektrum reprezentantů bylo podle plánu více moravské. Z našeho klubu se do výběru dostalo úctyhodných 9 hráčů, kterým tímto děkujeme za skvělou reprezentaci nejen ČR, ale i našeho klubu a v neposlední řadě také naší městské části. MLÁDEŽNICKÉ RAGBY Velikého úspechu dosáhli naši starší žáci (kategorie do 15 let), kteří hned při úvodním turnaji zvítězili v Ostravě, přičemž porazili všechny účastníky. Nejdříve si snadno poradili s naším odvěkým městským rivalem Dragonem Brno v poměru 33:7, poté zaskočili vyškovské přesvědčivě 21:7 aby pak v posledním utkání dosáhli svůj cíl a zlomili odpor i favorizovaného havířovského klubu v těsném poměru 14:5. Tímto naším mládežníkům srdečně gratulujeme! Jako ocenění vnímáme, že STK České ragbyové unie přidělila pořadatelství prvního oficiálního celostátního turnaje mladších žáků v kategoriích U7 a U9 právě našemu klubu. Již 6. června bude náš areál RC Bystrc hostit dosud největší sportovní akci, co se týká počtu hráčů. Předpokládáme, že se akce zúčastní přibližně 250 malých adeptů ragby z celé republiky. V tomto termínu budou ostatní žákovské kategorie hrát své celostátní turnaje na ostatních jihomoravských stadionech. U11 na Dragonu a U13 ve Vyškově. Doufám, že nám bude přát počasí a že si jarní část sezóny náležitě užijeme. NEUSTÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE I HRÁČKY PRO VŠECHNY NAŠE ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE A TO JIŽ OD 7 LET! Zlato a bronz z mistrovství Evropy 2015 (pokračování ze str. 1) Igor Ilčík Cesta na stupně vítězů nebyla vůbec snadná. V každé kategorii startovalo 40 až 50 účastníků a vedle vyspělých soupeřů (připravujících se mnohdy v téměř profesionálních podmínkách) narazili naši reprezentanti, bohužel, i na zjevnou nepřízeň zahraničních rozhodčích. Celý náš tým 11 závodníků však prokázal bojovný charakter a všichni postoupili z úvodních vyřazovacích kol vstříc dalším střetnutím. Anežka Čechová (11 let) a Simona Trtílková (12) nakonec skončily v disciplíně kata jednotlivců (sestava představující boj proti 8 až 10 imaginárním útočníkům) mezi desítkou nejlepších evropských závodnic. Pavel Kučera (13) se v kata probojoval na 5. místo. Stejnou příčku obsadil kata tým juniorů ve složení Vít Kučerovský, Jakub a Václav Květoňovi, jimž se nepodařilo obhájit 3. místo z mistrovství světa Bronzovou štafetu v týmovém klání kata převzali mladší žáci Sali Aydin, Petr Novotný a Filip Smíšek, kteří nejlépe zúročili poctivou celoroční přípravu a po zásluze si došli pro své první medaile z vrcholné soutěže. Mistrovskou ukázku karate v kumite (volný boj) a zároveň nejvyšší ocenění pro naši výpravu přinesl třetí soutěžní den. Martin Pokorný, úřadující vicemistr světa mezi seniory opět prokázal své výjimečné schopnosti a po suverénním výkonu se stal mistrem Evropy. Miroslav Koťa

13 Bystrcké noviny Řádková inzerce Auto, moto, doprava n SENIOR DOPRAVA JONESOVÁ. Telefon: , n AUTOOPRAVNA + PNEUSERVIS, BRNO-ŽE- BĚTÍN, Otevřená 51. Provádíme veškeré opravy + servisní práce mot. vozidel všech značek. Příprava na STK pneuservis, možnost dodání nových pneu. Vše za velmi výhodné ceny. Po předchozí domluvě možnost provedení prací i o víkendu. Tel.: , n Autosklo PP výměna autoskel příprava a realizace čištění autointeriérů výkup vozidel. Adresa: nám. 28. dubna 55, Bystrc, tel.: Volný čas, děti n Angličtina. Naučím, doučím, individuální přístup, trpělivost, 5 let zkušenosti, děti, dospělí i senioři. Certifikát Cambridge pokročilá CAE. Bystrc, centrum nebo u vás. Tel.: n PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU v termínu cca od 8.00 do hod. v ZŠ Otevřená v Žebětíně. Cena: Kč (slevy při platbě do konce května a za sourozence). V ceně zahrnuto: pitný režim po celý den, 5 x teplý oběd, 5 x svačina, výuka angličtiny, tvořivé a sportovní aktivity a další. Tábor veden zkušenými pedagožkami Zitou Novákovou a Lenkou Bárovou. CAMBRIDGE ENGLISH pro děti, mládež, dospělé od školního roku 2015/2016 v ZŠ Otevřená v Žebětíně. Příprava dětí, mládeže a dospělých na zkoušky YLE (Flyers), PET, KET. Bližší informace: PhDr. Zita Nováková, Ph.D., tel.: , Řemeslníci a služby n Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , Bystrc a okolí. PLATBA HOTOVĚ = sleva 250 Kč. n Elektrikář: opravy, instalace, revize, včetně SO, NE. Tel.: n Malby, nátěry ONDERKA. Tel.: , n Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka, skříňky na míru, výměna pracovní desky. VRBA. Tel.: n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Značka: Po nás se neuklízí. Telefon: n Podlahářské práce. Tel.: n Malíř pokojů Brno. Tel.: n Vodoinstalace CIRKVA. Tel.: n Hodinový manžel. Tel.: n Rytectví kvalitně. Jiří Dohnal, Čápkova 32, ÚT, ST, ČT: 9 16 hod. Tel.: n Bezplatná péče o pleť a líčení kosmetikou Mary Kay. Markéta Církvová. Tel.: n Provádím pokrývačské a klempířské práce včetně drobných oprav. Tel.: n Malování bytů, chodeb apod. Nátěry dveří, oken atd. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Přivýdělek na PC. pzd.wz.cz n Žaluzie, výměny, opravy, sítě. Hanák. Tel.: n Rekonstrukce bytů a domů. Zemní práce, sádrokartony, zdění, bytová jádra, zateplování, montáž oken, lešení, malování včetně obrázků na zeď. Tel.: , n Hledáme brigádníka na pomoc. Práce v rodin. domku, případně i na zahradě. Telefon: n Přivýdělek na PC. pzd.wz.cz n Venčení psů v Brně. Telefon: , n Provádíme veškeré stavební práce, rekonstrukce a výstavby RD a bytů. Tel.: , n Hledáme zedníka a pomocné dělníky. Dlouhodobá spolupráce. Tel.: Reality a nemovitosti n Hledám ke koupi chatu u přehrady, voda výhodou. Děkuji za nabídku. Tel.: n Koupím byt DB nebo OV, původní stav nevadí. RK nevolat. Tel.: n Mladá rodina hledá RD v Bystrci a okolí Žebětín, Jundrov, Kníničky, Jinačovice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška, Moravské Knínice, Kuřim. Prosím, nabídněte. Bez RK, právní služby zajistíme. Tel.: n Pronajmu RD v Bystrci. Zázemí firmy sklad a jiné. Tel.: n Jsme rodina hledající pronájem RD v Bystrci a okolí (údržba domu, zahrady, opravy). Kontakt jen s majitelem! Tel.: n Hledám byt ke koupi 2+1/3+1, nemusí být přímo v této lokalitě. Děkuji. Tel.: n Vyměním byt 1+1 za větší. Tel.: n Potřebujete prodat nemovitost rychle, bezpečně a výhodně? Prodej na vlastní pěst je riziko, obraťte se na zkušeného realitního makléře. Dojčáková. Tel.: n Vyměním OB 3+1, 80 m 2,Pod Kaštany za OB 2+1 v Bystrci. Tel.: n Výměna SB bytu 3+1, 7. patro s výtahem, 2x balkon, ul. Vondrákova za menší 2+1 nebo 1+1, možno jdoucí i do privatizace. Piškova, Valouškova a Heyrovského. Výtah nebo spodní patro. Tel.: n Prodám chalupu v obci Smolná, Bělá u Jevíčka, plocha 85 m 2, + pozemek 236 m 2. Telefon: n Pronajmu garáž, ul. Větrná, cena Kč/m. Tel.: n Prodám zahradní chatku, zařízenou, WC splachovací, elektřina, pitná voda, u přehrady, pozemek v nájmu. Tel.: n Prodám rekreační domek v Rozdrojovicích. Vhodný k celoročnímu obývání. Telefon: n Hledám pronájem menšího bytu. Telefon: (i SMS): n Koupím byt 1+1 nebo garsoniéru v Bystrci. Hotovost připravena. Tel.: Za nabídky děkuji Různé n Doučím matematiku v Bystrci. Telefon: n Korálky, komponenty, minerály, šperky a kreativní potřeby. Nová prodejna v Bystrci, Inzerce 13 n Prodám vybavení + nářadí z chaty. Tel.: n Hotel MAXIMUS RESORT hledá pracovní sílu na pozici pokojské/úklidy veřejné. Jedná se o práci i brigádně i na plný úvazek. Volejte v týdnu od hod. Tel.: n Klasické a španělské gymnázium pronajme školní bufet od zájemci, který bude nabízet potraviny v souladu se zásadami zdravé výživy vydanými MZČR. Kontakt: tel.: n CHCETE SE SEZNÁMIT? Ať už s kamarádkou, kamarádem či životním partnerem? Přijďte do hotelu Fontána u Brněnské přehrady, kde pravidelně každou středu za doprovodu DJ Chabiho pořádáme seznamovací party, která jsou určena pro všechny věkové skupiny v romantickém prostředí Brněnské přehrady. Jestli se cítíte sami, tak se nebojte a přijďte za námi na hotel Fontána. KDE? Hotel Fontána. KDY? Každou středu. Začátek v hod. VSTUPNÉ: zdarma. Více info: na Kiwi dort s jahodou a borůvkou v Bystrcké Smile cukrárně. Novinka RAW* dezerty v místní Bystrcké cukrárně Smile sladké mlsání pro každého bez výčitek *RAW dezerty = jsou pouze rostlinného původu bez tepelné úpravy (max. 42 C) a proto obsahují veškeré vitamíny a živiny tělu 100% prospěšné. Přijďte si zdravě zamlsat a využijte tento kupón na slevu 20 % na raw dezerty a dorty. Platnost kupónu do Adresa: Nám. 28. dubna 40, Bystrc u kostela

14 14 Společenská rubrika, inzerce Bystrcké noviny Společenská rubrika V prvním čtvrtletí letošního roku oslavilo v naší městské části významné životní jubileum (nad 90 let) celkem 19 našich spoluobčanů, z toho tři jubilanti překročili hranici 100 let. Bohužel na začátku dubna zemřely obě naše nejstarší občanky paní Růžena Kopřivová (103) a paní Karolína Fasurová (102). Čest jejich památce! V březnu oslavil své 95. narozeniny pan Jaroslav Zavřel, který se narodil jako syn herců, jež působili v pražském divadle v Karlíně. Pan Jaroslav se rozhodl nejít ve stopách rodičů a vyučil se nástrojařem, což mu v době okupace zachránilo život. Za druhé světové války totiž pracoval ve Zbrojovce Brno, kde se zúčastnil sabotáže a byl na půl roku zavřen gestapem. I on byl odsouzen na smrt. V té době, ale Adolf Hitler potřeboval odborníky, tak skončil v koncentračním táboře Dachau, kde byl donucen pod pohrůžkou smrti vyrábět strojní součástky pro Hitlerův zbrojní průmysl. Po dvou a půl letech jej zachránila americká armáda. Po válce dostal pan Zavřel do správy malou fabriku na ulici Dornych, kterou mu později v roce 1948 tehdejší vláda odebrala. V dalších letech pracoval v TOS Kuřim, kde se dožil i důchodu. Společně s manželkou vychovali jednu dceru, a má 4 vnuky a 6 pravnoučat. A jaký návod nám pan Zavřel poradil na dlouhověkost? Nepřipouštět si zlo a špatnosti, které každého z nás v životě někdy potkají. Na začátku dubna oslavil 90 let pan Jaroslav Černý. Koncem druhé světové války se s rodiči a bratrem přestěhoval ze Slovenska na Valašsko a jeho další kroky mířily do Brna. Zde pracoval jako vývojář v královopolské Tesle a tomuto podniku zůstal věrný přes 40 let. I dnes se živě zajímá o technické novinky, fotografie neuchovává v objemných albech, ale na moderním externím disku. Není mu cizí ani internet. Jak sám nám pravil: Na internetu najdu všechno, jen si musím hlídat čas. Jak se do něčeho zaberu, utíká strašně rychle. Koníčkem pana Černého byla turistika. Stále se rád vydává na procházky do okolí Bystrce, ale také kolem Vranovské přehrady, kde tráví čas na chatě nebo na Valašsku u přátel. A je vidět, že aktivní život našemu jubilantovi prospívá: Už se těším, až zase přijdete, za chvíli mi bude 100. Tak zatím ahoj, loučil se s námi s úsměvem pan Černý. V polovině dubna oslavila své 90. narozeniny paní Drahomíra Povolná, roz. Hájková. Tato velice sympatická a milá paní se narodila v Moravské Nové Vsi a do Bystrce se přistěhovala se svými rodiči už v roce Její rodiče provozovali v Bystrci řeznickou živnost vedle Hostince u Šťávů. Od roku 1985 je paní Povolná vdovou, ale radost jí dodnes dělají její 3 děti, 6 vnoučat a 8 pravnoučat. O den později, ale o pět let dřív se narodila naše další jubilantka paní Jiřina Havlíčková, která své mládí prožila v Lelekovicích, a od roku 1940 žije v Bystrci. Se svým manželem vychovala 2 dcery a dnes má 4 vnoučata a 4 pravnoučata. Všem našim jubilantům děkujeme za krásná a milá setkání a do dalších let jim přejeme hodně zdraví, životního elánu, optimismu a radost z každého dne prožitého se svými nejdražšími. Miroslav Klimeš, místostarosta Blahopřání Dne 27. května 2015 se dožívá krásných 90. let maminka, babička a prababička paní Leopoldina Šedá. Naše milá maminko, přejeme Ti hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších spokojených let. Všechno nejlepší, děkujeme Ti, že jsi. Za celou naši rodinu Emanuela Naši jubilanti let Anastázie HABANCOVÁ let Jaroslav ČERNÝ let Drahomíra POVOLNÁ let Jiřina HAVLÍČKOVÁ let Blažena DOKOUPILOVÁ let Josef FILA Společenská rubrika Na této stránce můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. Text a foto nám můžete poslat do redakce ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, na telefon: , nebo na inzerce

15 Bystrcké noviny Kultura, volný čas 15 Pozvánka do Společenského centra POUTNÍCI SLAVÍ 45 LET Začátek: hod. úterý Společný koncert se skupinou COP z Plzně. Vstupné: 250 Kč ČAJ O PÁTÉ Začátek: hod. středa Taneční podvečer s orchestrem L. Kozderky TO JSME MY, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Vstupné: 70 Kč / senioři 50 Kč DEN PRO CHOVÁNEK Začátek: hod. čtvrtek Charitativní akce pro děti z bystrckého centra Chovánek ve spolupráci s UA Manager team. Zábavné odpoledne k MDD s klaunem Bublínem a Michalem Nesvadbou. Zajištěny budou také hry a atrakce pro děti. Vstupné: děti 100 Kč / dospělí 130 Kč Předprodej od Denně od 9.00 do hodin v areálu Zahradního centra Čtyřlístek Brno-Bystrc (u mostu), zastávka MHD ZOO, Kamenolom, linky 1, 3, 11 a 30 vchod od obchodních center Pronájem Společenského centra Nabízíme pronájem prostor Společenského centra v Bystrci, vhodných pro pořádání kulturních a prodejních akcí, seminářů, schůzí, plesů apod.: velký sál 204 m2, kapacita 160 osob stolové uspořádání, 250 osob řadové uspořádání cena od 500 Kč/hod. (bez DPH) učebna 37 m2, kapacita 35 osob, cena od 200 Kč/hod. (bez DPH) vstupní hala 146 m2, vhodná na výstavy, menší prodejní akce a schůze pro větší počet osob, cena od 200 Kč/hod. (bez DPH) Dobrá dostupnost MHD, parkoviště u budovy, možnost zajištění občerstvení. Další informace na tel. č.: , , Vstupní hala Velký sál Učebna Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na ul. Odbojářské 2 (po čt hod., ostatní dny hodinu před začátkem jednotlivých pořadů, informace a rezervace na tel.: ). Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11, zast. ZOO, autobusy č. 50, 52 a trolejbus č. 30, zast. Vondrákova. Bližší informace o pořadech také na Distribuce Bystrckých novin Distribuci Bystrckých novin do všech občanských schránek provádí Česká pošta a bude ukončena vždy první středu v měsíci (kromě ledna a srpna). V případě nedoručení Bystrckých novin se obraťte na svoji poštovní doručovatelku nebo volejte na ÚMČ Brno-Bystrc, telefon: (kl. 180). Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma odebrat aktuální číslo na radnici MČ Brno- Bystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15. Žebětín Ostrovačice Bystrc Veverské Knínice se bude konat v neděli v hodin u Podkomorské myslivny. Program: vystoupení žáků z Bystrce, Žebětína, Ostrovačic a Veverských Knínic putování k Helenčině studánce pro děti i dospělé K poslechu zahraje skupina Smolaři, občerstvení zajištěno. Srdečně zve obec Veverské Knínice

16 16 Bystrcké noviny SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS ZOO: KŘEST ŽIRAFÍHO SAMEČKA pátek Sledujte fb.com/denprirved. Začátek: hod Hrad Veveří: pátek SRAZ AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ Více na Hrad Veveří: pá ne OCHUTNÁVKA VÍN Více na Společenské centrum Bystrc: úterý POUTNÍCI SLAVÍ 45 LET Viz pozvánka na str Společenské centrum Bystrc: středa ČAJ O PÁTÉ Viz pozvánka na str KLUB SENIORŮ BYSTRC: VYCHÁZKA DO PŘÍRODY (5 km) čtvrtek Sraz na konečné MHD Ečerova v hodin Začátek: hod. Začátek: hod. Začátek: hod. Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC Sokol Novosedly čtvrtek Předehrávané fotbalové utkání 30. kola KP Začátek: hod Hrad Veveří: pá ne OCHUTNÁVKA VÍN Více na FC DOSTA BYSTRC FC Boskovice Začátek: hod. sobota Fotbalové utkání starších žáků Začátek: 9.00 hod. Fotbalové utkání mladších žáků Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle ZOO Brno v květnu Otevírací doba denně od 9.00 do hodin. Pokladny se uzavírají v hodin. u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod HT Group-Arena, Jakuba Obrovského 2: neděle RC BYSTRC - RC Bizoni Přelouč I. liga ragby mužů Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC SK Vojkovice neděle Fotbalové utkání 23. kola KP Začátek: hod OČKOVÁNÍ PSŮ čtvrtek Více článek na str. 3 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: čtvrtek DEN PRO CHOVÁNEK Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod VEČER MLADÝCH AMATÉRSKÝCH KAPEL pátek v Medlánkách BYSTRCKÝ VANDR neděle Více na Začátek: hod SLAVNOST POHÁDKY MÁJE neděle Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod OČKOVÁNÍ PSŮ čtvrtek Více článek na str. 3 Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod ODPOLEDNE PRO DĚTI úterý Viz pozvánka DK Kamecháčku na str. 5 Začátek: hod SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ NA ZŠ LAŠTŮVKOVA čtvrtek Více na Začátek: hod OHŇOSTROJ THEATRUM PYROBOLI čtvrtek (Česko) na hradě Špilberk Více na Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC Tatran Rousínov sobota Fotbalové utkání starších žáků Začátek: 9.00 hod. Fotbalové utkání mladších žáků Začátek: hod HT Group-Arena, Jakuba Obrovského 2: sobota DOBRÝ DEN V BYSTRCI Viz pozvánka na str. 5 Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC SK Olympia Ráječko neděle Fotbalové utkání 26. kola KP Začátek: hod HT Group-Arena, Jakuba Obrovského 2: CELOSTÁTNÍ TURNAJ MLÁDEŽE sobota Viz příspěvek na str. 12 Začátek: hod OHŇOSTROJ FLASH BARRANDOV SFX sobota (Česko) na Brněnské přehradě Více na Začátek: hod. Uzávěrka červnového čísla je Bystrcké noviny dostanete do schránky Příspěvky zasílejte na Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Ivana Müllerová, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na (sekce Život v Bystrci).

První odchov v Česku turako šedý

První odchov v Česku turako šedý Strana 1 / 1 První odchov v Česku turako šedý Brněnské zoologické zahradě se podařilo jako první zahradě v ČR rozmnožit turaka šedého. Vzhledem k tomu, že v hnízdní biologii a výživě mláďat tohoto druhu

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná Zastupitelstvo MČ Brno-sever V Brně dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná 2. 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2015

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 3/6. jednání Rady místního zastupitelstva Brno Bystrc, konané dne 12.5.1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne 20. 9. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

konané dne 26. dubna2016 ve sborovně školy Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace

konané dne 26. dubna2016 ve sborovně školy Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace Školská rada Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace Zápis z 5. řádné schůze Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace konané dne 26. dubna2016 ve sborovně

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík,

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/102/2014 Schválení programu 102. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 14. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 23. ledna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Jiří Roháč, Doc.

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011

Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011 Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů (dle prezenční listiny) Ing. David Plešinger a Ing. Zdeněk

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr. Marek Šlapal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr. Marek Šlapal Josef Červenka Zápis 42. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 16:00 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 16:00 hodin Ing. Pavel

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Ing Zuziak navrhl změny v programu a to: 1. přesunutí bodu č.1 za bod č.4 2. stažení bodu č.5 z programu.

Ing Zuziak navrhl změny v programu a to: 1. přesunutí bodu č.1 za bod č.4 2. stažení bodu č.5 z programu. Z á p i s z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 6. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:33 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více