Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ Návod k montáži a obsluze EB CS Verze firmwaru 1.54 Vydání: únor 2012

2 Definice slov používaných v tomto návodu jako upozornění NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud jí nebude zabráněno. VAROVÁNÍ! Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud jí nebude zabráněno. UPOZORNĚNÍ Označuje zprávu, která upozorňuje na možnost škody na majetku. Poznámka: Doplňující vysvětlení, informace a tipy 2 EB CS

3 Obsah Obsah Strana 1 Důležité bezpečnostní pokyny Kód výrobku Konstrukce a princip činnosti Typ používání Doplňkové zařízení Konfigurace pomocí softwaru TROVIS-VIEW Technická data Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství Přímé upevnění Pohon typu Pohon typu Upevnění podle normy IEC (NAMUR) Upevnění na ventil s mikroprůtokem typu Upevnění na rotační pohony Verze pro náročný provoz Vratný zesilovač pro dvojčinné pohony Vratný zesilovač ( nebo ) Upevnění externího snímače polohy Montáž snímače polohy s přímým upevněním Montáž snímače polohy s upevněním podle normy IEC Montáž snímače polohy na mikroprůtokový ventil typu Montáž snímače polohy na rotační pohony Upevnění polohovadel s plášti z nerezové oceli Funkce čištění vzduchem u jednočinných pohonů Montážní díly a příslušenství Připojení Pneumatická připojení Tlakoměry signalizovaného tlaku Tlak na přívodu Signalizovaný tlak (výstup) Elektrická připojení Spínací zesilovače Ovládací prvky obsluhy a odečítané hodnoty Sériové rozhraní...50 EB CS 3

4 Obsah 7 Uvedení do provozu nastavení Definování zavřené polohy ventilu Nastavení omezení objemu Q Přizpůsobení displeje Omezování signalizovaného tlaku Kontrola provozního rozsahu polohovadla Inicializace MAX inicializace založená na maximálním rozsahu NOM inicializace založená na nominálním rozsahu MAN inicializace založená na manuálně zvoleném rozsahu Náhradní kalibrace Sub Nulová kalibrace Provádění nastavení pro otevřené/zavřené ventily Resetování na výchozí hodnoty Provoz Aktivace a volba parametrů Provozní režimy Automatický a manuální režim Poloha bezpečná proti selhání (SAFE) Výstraha v případě chybné funkce/údržby Potvrzování chybových hlášení Seřizování koncového spínače Dodatečná montáž indukčního koncového spínače Údržba Servis zařízení chráněných proti výbuchu Aktualizace firmwaru (sériové rozhraní) Údržba, kalibrace a práce na zařízení Seznam kódů Nastavení v softwaru TROVIS-VIEW Všeobecně Požadavky systému Instalace softwaru TROVIS-VIEW Spouštění TROVIS-VIEW a provádění základních nastavení Přenos dat Provoz off-line (nepřímý přenos dat) EB CS

5 Obsah Provoz on-line (přímý přenos dat) Nastavování parametrů Inicializace polohovacího zařízení Klasifikace stavů Rozměry v mm Úrovně pro upevnění podle normy VDI/VDE 3845 (září 2010) Volba charakteristiky ventilu Zkušební certifikáty Poznámka: Funkce diagnostiky ventilu EXPERTplus jsou popsány v návodu k montáži a obsluze EB 8389 EN EB CS 5

6 Úpravy firmwaru polohovacího zařízení Úpravy firmwaru polohovacího zařízení ve srovnání s předchozími verzemi Předchozí Nová Sériové rozhraní a adaptér sériového rozhraní umožňují používat a konfigurovat polohovací zařízení pomocí softwaru TROVIS-VIEW. Jsou realizována následující doplňující stavová hlášení: kód 76 žádný nouzový režim; kód 77 chyba zavádění programu. Zobrazuje se počet nulových kalibrací provedených od poslední inicializace. Pro inicializaci pohonů VZDUCH PRO ZAVÍRÁNÍ se směr působení (kód 7) automaticky nastaví na zvyšování/snižování. Kód 3, doba aktivace funkce povolené kalibrace se prodloužila na 120 s Elektronika vyměněna, nebyly doplněny žádné nové funkce Doplněny nové funkce diagnostiky EXPERTplus (kód 48). Polohovací zařízení ve verzi EXPERTplus s rozšířenými diagnostickými funkcemi. Běžící inicializaci lze zrušit stisknutím otočného tlačítka. Automaticky se rozeznává snímač polohy s vysílačem (kód 37) a elektromagnetický ventil (kód 45), které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství V této verzi firmwaru a ve vyšších verzích lze využívat všechny funkce EXPERTplus. Kontakt výstražného chybového hlášení se aktivuje kondenzovaným stavem polohovacího zařízení. Je aktivní vždy, když kondenzovaný stav = výstraha údržby. Jestliže je kód 32 nastaven na Ano : aktivní také při kondenzovaném stavu kontrola funkce. Jestliže je kód 33 nastaven na Ano : aktivní také při kondenzovaném stavu požadována údržba/nutná údržba. Kondenzovaný stav Kontrola funkce je doplňkově nastavena pro test A1, A2, výstup chybového hlášení a snímač polohy. Min./max. hodnotu sledování teploty lze resetovat Interní úpravy Interní úpravy 6 EB CS

7 Úpravy firmwaru polohovacího zařízení Úpravy firmwaru polohovacího zařízení ve srovnání s předchozími verzemi Předchozí Nová Na polohovacím zařízení lze provádět nastavení, aby bylo možno určit, zda ventil má pracovat jako regulační ventil nebo jako ventil se stavy zapnuto/vypnuto (otevřeno/zavřeno)(viz kapitola 3.1). U polohovacího zařízení jsou k dispozici všechny diagnostické funkce EXPERTplus, aniž by je bylo třeba nejprve aktivovat (viz dokument EB 8389 EN týkající se diagnostiky ventilů EXPERTplus). Volitelný binární vstup s následujícími činnostmi (viz dokument EB 8389 EN týkající se diagnostiky ventilů EXPERTplus): - Nastavování ochrany proti zápisu pro místní provoz - Spuštění testu částečného zdvihu (PST) - Přechod na referenční proměnnou chráněnou proti selhání - Přepínání mezi režimy AUTO/MAN - Spuštění zařízení pro záznam dat - Resetování diagnostiky Mezní hodnota tlaku (kód 16) se již nadále během inicializace nenastavuje Interní úpravy EB CS 7

8 Důležité bezpečnostní pokyny 1 Důležité bezpečnostní pokyny Kvůli vaší vlastní bezpečnosti dodržujte následující pokyny týkající se montáže polohovacího zařízení, jeho uvedení do provozu a obsluhy: Polohovací zařízení smějí instalovat, uvádět do provozu a obsluhovat pouze zaškolení a zkušení pracovníci, kteří jsou s výrobkem seznámeni. Zaškolený pracovník podle těchto pokynů k montáži a obsluze znamená takovou osobu, která díky svému specializovanému školení, svým znalostem a zkušenostem a své znalosti příslušných norem dokáže posuzovat práci, která jí je přidělena, a rozeznat případná nebezpečí. Verze tohoto polohovacího zařízení chráněné proti výbuchu smějí obsluhovat pouze osoby, které absolvovaly zvláštní školení nebo instruktáž nebo které jsou oprávněny pracovat na zařízeních chráněných proti výbuchu v nebezpečných prostorách. Viz kapitola 11. Pomocí příslušných opatření je třeba zabránit jakýmkoliv nebezpečím, která by mohla být způsobena pracovním médiem, provozním tlakem, signalizovaným tlakem nebo pohybujícími se částmi regulačního ventilu. Jestliže budou v důsledku vstupního tlaku v pneumatickém pohonu vyvolány nepřípustné pohyby nebo síly, musí se vstupní tlak omezit pomocí vhodné stanice pro snižování vstupního tlaku. Aby se zabránilo poškození jakéhokoliv zařízení, platí také následující: Nepoužívejte polohovací zařízení s jeho zadní stranou/odvzdušňovacím otvorem otočeným směrem vzhůru. Když se polohovací zařízení nainstaluje na místě, odvzdušňovací otvor se nesmí těsně uzavírat. Odvzdušňovací otvor Předpokládá se řádná přeprava a vhodné skladování. V blízkosti polohovadla neuzemňujte elektrická svařovací zařízení. Poznámka: Zařízení s označením CE splňuje požadavky směrnice 94/9/ES (ATEX) a 89/336/EES (elektromagnetická kompatibilita). Prohlášení o shodě je k dispozici na požádání. 8 EB CS

9 Kód výrobku 2 Kód výrobku Kód výrobku S LC displejem, automatické ladění Ochrana proti výbuchu Bez ATEX: II 2G Ex ia IIC T6, II 2D Ex tb IIIC T80 C IP 66 FM/CSA: Třída I, zóna 0 AEx ia IIC; třída I, II, III, div. 1, skupiny A-G; třída I, div. 2, skupiny A-D; třída II, div. 2, skupiny F, G/ Ex ia IIC T6, třída I zóna 0; třída I, II, skupiny A-G; třída I, zóna 2; třída I, II, div. 2, skupiny A-G JIS: Ex ia IIC T6 ATEX: II 3G Ex na II T6, II 3G Ex ic IIC T6, II 3D Ex tc IIIC T80 C IP 66 Volitelná příslušenství (doplňkové zařízení) Indukční koncový spínač Elektromagnetický ventil SIL 4 Analogový snímač polohy s vysílačem Externí snímač polohy Binární vstup Diagnostika EXPERTplus Bez S typem SJ2-SN S typem SJ2-S1N Bez 24 V DC Bez S Bez S Bez S Materiál pláště Hliník Nerezová osel Zvláštní aplikace Bez Kompatibilní s barvou Odsávání vzduchu pomocí přípojky 1/4 NPT, zadní část pláště utěsněna Zvláštní verze Bez IECEx: Ex ia IIC T4/T5/T6; IP 54 a IP 65 T 80 C GOST: 0Ex ia IIC T6 X EB CS 9

10 Konstrukce a princip činnosti 3 Konstrukce a princip činnosti Elektropneumatické polohovací zařízení se upevňuje na pneumatické regulační ventily. Používá se pro přiřazování polohy vřetena ventilu (regulovaná proměnná x) k regulačnímu signálu (referenční proměnná w). Vstupní signál přijímaný z řídicího systému je porovnáván s pohybem nebo úhlem pootočení regulačního ventilu a vytváří se pneumatický signalizovaný tlak (výstupní proměnná y). Polohovací zařízení se v podstatě skládá z elektrického systému pro snímání pohybu (2) a z analogového převodníku i/p (6) se zesilovačem pro zvyšování objemu vzduchu ve směru průtoku (7) a elektronické jednotky s mikroregulátorem (5). Standardní polohovací zařízení je vybaveno třemi binárními kontakty: výstup chybového výstražného hlášení signalizuje do řídicí stanice poruchu a dva konfigurovatelné softwarové koncové spínače se používají pro signalizaci koncových poloh ventilu. Poloha ventilu se přenáší jako lineární pohyb nebo uhel pootočení prostřednictvím snímací páky a snímače pohybu (2) do analogového regulátoru PD (3). Současně převodník A/D (4) vysílá polohu ventilu do mikro-regulátoru (5). Regulátor PD porovnává tuto skutečnou polohu po jejím převedení převodníkem A/D (4) s řídicím signálem 4 až 20 ma (referenční proměnnou). Sériové rozhraní 41 Regulační ventil 2 Snímač pohybu 3 Regulátor PD 4 Převodník A/D 5 Mikroregulátor 6 Převodník i/p 7 Zesilovač pro zvyšování objemu vzduchu 8 Regulátor tlaku 9 Regulátor průtoku 10 Omezení objemu 11* Indukční koncový spínač 12* Elektromagnetický ventil 13* Analogový snímač polohy s vysílačem 14 Softwarové koncové spínače Výstraha 1/2 15 Výstup chybového výstražného hlášení Výstraha 3 16 Displej 17* Ovládání elektromagnetického ventilu 18* Galvanická izolace 19 Převodník D/A 20 Komunikační rozhraní 21 Binární vstup BE* * Volitelné příslušenství Obr. 2 - Funkční schéma 10 EB CS

11 Konstrukce a princip činnosti V případě odchylky systému dojde buď k odvzdušnění pohonu, nebo k jeho naplnění dalším vzduchem. Přiváděný vzduch se dodává do zesilovače pro zvyšování objemu vzduchu (7) a regulátoru tlaku (8). Vložený regulátor průtoku (9) s pevnými nastaveními slouží pro čištění polohovacího zařízení a také zaručuje bezproblémový provoz zesilovače pro zvyšování objemu vzduchu. Výstupní signalizovaný tlak dodávaný zesilovačem lze omezit prostřednictvím softwaru. Omezení objemu Q (10) se používá pro optimalizaci činnosti polohovacího zařízení jeho přizpůsobováním velikosti pohonu. Do polohovacího zařízení je integrována rozšířená diagnostika EXPERTplus. Poskytuje informace o polohovacím zařízení a generuje diagnostická a stavová výstražná hlášení, která umožňují rychlou identifikaci závad. Polohovací zařízení je vhodné pro následující typy upevnění pomocí odpovídajícího příslušenství: Přímé upevnění na pohon SAMSON typu 3277: viz kapitola 4.1. Upevnění na pohony podle IEC (NAMUR): viz kapitola 4.2. Upevnění na mikro-průtokový ventil typu 3510: viz kapitola 4.3. Upevnění na otočné pohony podle VDI/VDE 3845: viz kapitola Typ používání K dispozici jsou dva typy používání ventilu: jako regulační ventil a jako ventil v poloze otevřeno/zavřeno (zapnuto/vypnuto). U obou typů používání lze zvolit manuální režim (MAN) a automatický režim (AUTO). Polohovací zařízení se v automatickém režimu (AUTO) chová různě podle typu používání: Regulační ventil Ventil otevřeno/zavřeno AUTO Polohovací zařízení Diskrétní analýza nepřetržitě sleduje referenční proměnné. referenční proměnnou. Na displeji se střídavě Poloha ventilu (aktuální zobrazuje poloha ventilu poloha) se na displeji v % a O/C zobrazuje v %. (otevřeno/zavřeno). MAN Polohovací zařízení sleduje referenční proměnnou danou prostřednictvím místního provozu. Typ používání je nastaven v kódu 49 - h (viz kapitola 7.8). Poznámka: - Určité diagnostické funkce nelze provádět nebo analyzovat v závislosti na typu používání. Pokud jde o diagnostiku ventilu EXPERTplus, viz dokument EB 8389 EN. - V manuálním režimu lze ventil typu zapnuto/vypnuto posunout za 100 % jmenovitého rozsahu (s uzavřenou polohou pro ATO) nebo pod 0 % jmenovitého rozsahu (s uzavřenou polohou pro ATC). Pokud jde o zavřenou polohu ventilu, viz kapitola 7.1. EB CS 11

12 Konstrukce a princip činnosti 3.2 Doplňkové zařízení Elektromagnetický ventil Jestliže dojde k selhání provozního napětí pro elektromagnetický ventil (12), lze přívodní tlak pro převodník i/p uvolnit do atmosféry. Polohovací zařízení již nemůže dále pracovat a regulační ventil se přesune do polohy zabezpečené proti selhání, která je určena pohonem nezávisle na referenční proměnné. POZNÁMKA V manuálním režimu (MAN) se také manuální nastavený bod resetuje na 0 %. Je třeba znovu zadat odlišný manuální nastavený bod (kód 1). Snímač polohy s vysílačem Snímač polohy s vysílačem (13) je snímačem s vysílačem se dvěma vodiči a vysílá signál snímače pohybu jako signál 4 až 20 ma zpracovaný mikroregulátorem. Protože tento signál je vysílán nezávisle na vstupním signálu polohovacího zařízení (min. proud 3,8 ma), je skutečný pohyb/úhel pootočení regulován v reálném čase. Snímač polohy s vysílačem navíc poskytuje možnost signalizace poruchy polohovacího zařízení prostřednictvím signalizovaného proudu <2,4 ma nebo >21,6 ma. Indukční koncový spínač Rotační hřídel polohovacího zařízení unáší nastavitelný štítek, který aktivuje nainstalovaný bezkontaktní spínač. Volitelný indukční koncový spínač (11) je připojen k A1, zatímco zbývající softwarový koncový spínač je připojen k A2. Externí snímač polohy V této verzi je na regulační ventil nainstalován pouze snímač. Polohovací zařízení je umístěno samostatně mimo ventil. Připojení signálů x a y k ventilu je provedeno pomocí kabelu a vzduchového potrubí (pouze bez indukčního koncového spínače). Binární vstup Polohovací zařízení má volitelný binární vstup. Prostřednictvím tohoto binárního vstupu lze provádět následující činnosti: Přenos stavu spínání (výchozí nastavení) Stav spínání binárního vstupu se zaznamenává. Nastavení ochrany proti zápisu pro místní provoz Jestliže je binární vstup aktivní, nelze nastavení na polohovacím zařízení změnit. Funkce aktivované konfigurace v kódu 3 není aktivní. Spuštění testu částečného zdvihu (PST) Polohovací zařízení spustí jednotlivý test částečného zdvihu. Tento test se provede podle nastavení v kódu 49 - d2 až 49 - d9 (pokud jde o diagnostiku ventilu EXPERTplus, viz dokument EB 8389 EN). Přechod na referenční hodnotu zabezpečení proti selhání Jestliže je polohovací zařízení v automatickém režimu (AUTO), ventil typu otevřeno/zavřeno se přesune na zadanou referenční hodnotu zabezpečení proti selhání. Jestliže je polohovací zařízení v manuálním režimu (MAN) nebo v poloze zabezpečené proti selhání (SAFE), nedojde k žádné činnosti. Přepnutí mezi AUTO/MAN Polohovací zařízení se přepne z automatického režimu (AUTO) do manuálního režimu (MAN) a naopak. 12 EB CS

13 Konstrukce a princip činnosti Jestliže je polohovací zařízení v poloze zabezpečené proti selhání (SAFE), nedojde k žádné činnosti. Spuštění zařízení pro záznam dat Jestliže je binární vstup aktivní, spustí se zařízení pro záznam dat (pokud jde o diagnostiku ventilu EXPERTplus, viz dokument EB 8389 EN). Resetování diagnostiky Provede se zrušení jakýchkoliv aktivních diagnostických funkcí ve Statistických informacích (monitorování během provozu) a Testech (diagnostika mimo provoz) a resetování diagnostických dat. 3.3 Konfigurace pomocí softwaru TROVIS- -VIEW Objednací čísla viz tabulka 5 na straně 42. Polohovací zařízení lze nakonfigurovat pomocí softwaru TROVIS-VIEW. Polohovací zařízení je pro tento účel vybaveno doplňkovým digitálním SÉRIOVÝM ROZHRANÍM, aby se umožnilo připojení počítače prostřednictvím pomocného kabelu z portu RS-232 nebo USB počítače k polohovacímu zařízení. Software TROVIS-VIEW umožňuje uživateli snadno nastavovat parametry v polohovacím zařízení a sledovat parametry procesu on-line. Snímač netěsností Nastaví se chybové hlášení External leakage soon to be expected (lze brzy očekávat externí netěsnost). Tato chyba se resetuje tehdy, když se kontrola okraje nastaví na VYPNUTO. Výstraha zůstane uložena v záznamech. Poznámka: Volitelný binární vstup lze nakonfigurovat pouze pomocí softwaru TROVIS-VIEW (pokud jde o diagnostiku ventilu EXPERTplus, viz dokument EB 8389 EN). Výchozí stav spínání je s rozepnutým spínačem. EB CS 13

14 Konstrukce a princip činnosti 3.4 Technická data Polohovací zařízení typu (pro zařízení chráněná proti výbuchu navíc platí technická data ve zkušebních certifikátech) Přímé upevnění na typ 3277: 3,6 až 30 mm Pohyb, nastavitelný Upevnění podle IEC : 3,6 až 200 mm Otočné pohony: 24 až 100 Nastavitelný v rámci inicializovaného pohybu/úhlu pootočení; rozsah pohybu lze Rozsah pohybu omezit maximálně na 1/5 Rozsah signálu 4 až 20 ma, jednotka se 2 vodiči, ochrana proti obrácené polaritě, Referenční proměnná w minimální rozpětí 4 ma, mezní hodnota statické destrukce 100 ma Minimální proud 3,6 ma pro displej, 3,8 ma pro provoz Verze bez ochrany proti výbuchu: 6 V (což odpovídá 300 Ω při 20 ma) Impedance zatížení Verze s ochranou proti výbuchu: 7 V (což odpovídá 350 Ω při 20 ma) Tlak přiváděného vzduchu od 1,4 do 7 barů (20 až 105 psi), jakost vzduchu podle ISO (2001): max. velikost částic a hustota: třída 4 Dodávaný vzduch Obsah oleje: třída 3, tlakový rosný bod: třída 3 nebo minimálně o 10 K nižší než nejnižší teplota prostředí, kterou lze očekávat 0 barů až kapacita tlaku přiváděného vzduchu; omezitelný na 1,4/2,4/3,7 ±0,2 baru Signalizovaný tlak (výstup) prostřednictvím softwaru Lineární/stejná hodnota v procentech/převrácená stejná hodnota v procentech, definovatelná uživatelem (prostřednictvím provozního softwaru) Zpětný ventil, otočný kuželový ventil, segmentovaný kulový ventil: lineární/stejná Charakteristika hodnota v procentech Odchylka od shody založené na terminálu 1 % Hystereze 0,3 % Citlivost 0,1 % Doba přechodu Samostatně nastavitelná až do 240 s pro přiváděný a odsávaný vzduch Směr působení Vratný Spotřeba vzduchu, stabilní stav Nezávislá na přiváděném vzduchu přibližně 110 l n /hod Výstupní kapacita pro vzduch Pohon v natlakovaném stavu Při p = 6 barů: 8,5 m 3 n /hod, při p = 1,4 baru: 3,0 m 3 n /hod K Vmax (20 C) = 0,09 Pohon v odvzdušněném stavu Při p = 6 barů: 14,0 m 3 n /hod, při p = 1,4 baru: 4,5 m 3 n /hod K Vmax (20 C) = 0,15-20 až +80 C pro všechny verze -45 až +80 C v případě kovové kabelové ucpávky Dovolená teplota prostředí -25 až +80 C s indukčními koncovými spínači (SJ2-S1N) a kovovou kabelovou ucpávkou Mezní hodnoty ve zkušebním certifikátu platí také pro zařízení chráněná proti výbuchu. Teplota: 0,15 %/10 K Přiváděný vzduch: žádný vliv Vlivy Vibrace: 0,25 % až do 2000 Hz a 4 g podle IEC 770 Splnění požadavků EN , EN , EN a doporučení NAMUR Elektromagnetická kompatibilita NE 21 Jedna kabelová ucpávka M20 x 1,5 pro rozsah uchycení 6 až 12 mm doplňkový druhý Elektrické přípojky závitový otvor M20 x 1,5 svorky se šrouby pro vodiče o průřezu 0,2 až 2,5 mm 2 Stupeň ochrany IP 66/NEMA 4X 14 EB CS

15 Konstrukce a princip činnosti Polohovací zařízení typu (pro zařízení chráněná proti výbuchu navíc platí technická data ve zkušebních certifikátech) Používání v systémech vybavených přístroji pro zajištění bezpečnosti v souladu s IEC Ochrana proti výbuchu ATEX FM CSA JIS IECEx GOST Vhodné pro používání v bezpečnostních systémech až do SIL 2 (jediné zařízení) a SIL 3 (s redundantní konfigurací), bezpečnostní vypnutí při referenční proměnné 0 ma Typ : II 2G Ex ia IIC T6, II 2D Ex tb IIIC T80 C IP 66 Typ : II 3G Ex na II T6, II 3G Ex ic IIC T6, II 3D Ex tc IIIC T80 C IP 66 Typ : třída I, zóna 0 AEx ia IIC; třída I, II, III, div. 1, skupiny A-G; třída I, div. 2, skupiny A-D; třída II, div. 2, skupiny F, G Typ : Ex ia IIC T6, třída I, zóna 0; třída I, II, skupiny A-G; třída I, zóna 2; třída I, II, div. 2, skupiny A-G Typ : Ex ia IIC T6 Typ xxxx0xx0x00x012: Ex ia IIC T4/T5/T6; IP 54 a IP 65 T80 C Typ xxxx0xx0x00x014: 0Ex ia IIC T6 X Rozhraní SAMSON SSP a adaptér sériového rozhraní Komunikace (místní) Požadavky na software TROVIS-VIEW s modulem databáze Binární kontakty 2 softwarové koncové spínače, ochrana proti obrácené polaritě, plovoucí, konfigurovatelné charakteristiky spínání, výchozí nastavení podle tabulky Stav signálu: Bez odezvy: Odezva: 1 kontakt chybové výstrahy, plovoucí Stav signálu: Bez odezvy/bez výstrahy Odezva/chybová výstraha Pro připojení k Bez ochrany proti výbuchu: Nevodivé Vodivé (R = 348 Ω) Bez ochrany proti výbuchu: Vodivé (R = 348 Ω) Nevodivé - binárnímu vstupu PLC podle IEC , P max = 400 mw - spínacím zesilovačům NAMUR podle EN Verze s ochranou proti výbuchu: 1,2 ma 2,1 ma Verze s ochranou proti výbuchu: 2,1 ma 1,2 ma Spínací zesilovače NAMUR podle normy EN Materiály Hliník litý pod tlakem EN AC-AISi 12(Fe) (EN AC-44300) podle DIN EN 1706, Plášť pochromovaný a opatřený povrchovou úpravou práškovou barvou speciální verze: nerezová ocel Externí díly Nerezová ocel a Kabelová ucpávka M20x1,5, černý polyamid Hmotnost Přibližně 1,0 kg EB CS 15

16 Konstrukce a princip činnosti Volitelné příslušenství pro polohovací zařízení typu Elektromagnetický ventil schválení podle IEC 61508/SIL 24 V DC, ochrana proti obrácené polaritě, mezní hodnota statické destrukce 40 V; Vstup Spotřeba proudu (což odpovídá 4,8 ma při 24 V/114 mw) Signál "0" bez snímání 15 V Signál "1" bezpečné snímání >19 V Provozní životnost >5 x 10 6 spínacích cyklů Koeficient K v 0,15 Implementace do bezpečnostních systémů podle Stejně jako pneumatický systém polohovacího zařízení IEC 61508/SIL Analogový snímač polohy s vysílačem Snímač s vysílačem se dvěma vodiči Napájecí napětí 12 až 30 V DC, ochrana proti obrácené polaritě, mezní hodnota statické destrukce 40 V Výstupní signál 4 až 20 ma Směr působení Vratný Provozní rozsah -10 až +114 % Charakteristika Lineární Hystereze a vliv vysokých kmitočtů Stejně jako u polohovacího zařízení Další vlivy Stejně jako u polohovacího zařízení Signalizace závad Může být prováděna pomocí proudového signálu 2,4 ±0,1 ma nebo 21,6 ±0,1 ma Indukční koncový spínač Pro připojení ke spínacímu zesilovači podle EN Lze jej používat v kombinaci se softwarovým koncovým spínačem. Bezkontaktní spínač SJ2-SN Kontakt NC NAMUR Bezkontaktní spínač SJ2-S1N Kontakt NO NAMUR Externí snímač polohy Pohyb Stejně jako u polohovacího zařízení Délka 10 m s konektorem M12x1, navržen pro nepřetržité ohýbání, zhášecí vlastnosti Kabel podle VDE 0472, odolný vůči olejům, mazivům, chladivům i dalším médiím způsobujícím korozi Dovolená teplota prostředí -60 až +105 C pro zařízení chráněná proti výbuchu navíc platí mezní hodnoty stanovené v typovém zkušebním certifikátu ES Odolnost vůči vibracím Až 10 g v rozsahu od 10 do 2000 Hz Stupeň ochrany IP EB CS

17 Konstrukce a princip činnosti Binární vstup galvanicky izolovaný spínací chování konfigurováno prostřednictvím softwaru (například TROVIS-VIEW, DTM) Aktivní spínací chování (výchozí nastavení) Připojení Pro externí spínač (samostavitelný kontakt) nebo reléové kontakty Napětí otevřeného okruhu, když je kontakt rozepnutý: max. 10 V, impulzní Elektrická data stejnosměrný proud, špičková hodnota 100 ma a efektivní hodnota 0,01 ma, jestliže je kontakt sepnutý Sepnutý, R <20 Ω Spínací stav zapnuto (výchozí nastavení) Kontakt Rozepnutý, R >400 Ω Spínací stav vypnuto (výchozí nastavení) Pasivní spínací chování Připojení Pro externě přiváděné stejnosměrné napětí, ochrana proti obrácené polaritě Elektrická data 3 až 30 V, mezní hodnota destrukce 40 V, odběr proudu při 24 V 3,7 ma >6 V Spínací stav zapnuto (výchozí nastavení) Napětí <1 V Spínací stav vypnuto (výchozí nastavení) EB CS 17

18 Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství 4 Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství VAROVÁNÍ! Při upevňování polohovacího zařízení dodržujte následující pořadí kroků: 1. Upevněte polohovací zařízení na regulační ventil. 2. Připojte přívod vzduchu. 3. Připojte elektrické napájení. 4. Proveďte nastavení pro uvedení do provozu. Polohovací zařízení je vhodné pro následující typy upevnění: Poloha páky a čepu Polohovací zařízení je přizpůsobeno pohonu a jmenovitému pohybu páky na zadní části polohovacího zařízení a čepu zasunutého do páky. Tabulky pohybu na straně 19 ukazují maximální rozsah nastavení polohovacího zařízení. Pohyb, který může být vyvozen na ventilu, je doplňkově omezen zvolenou polohou zabezpečenou proti selhání a požadovaným stlačením pružin pohonu. Polohovací zařízení je standardně vybaveno pákou M (poloha čepu 35). Přímé upevnění na pohon SAMSON typu 3277 Upevnění na pohony podle IEC (NAMUR) Upevnění na mikroprůtokový ventil typu 3510 Upevnění na otočné pohony UPOZORNĚNÍ Upevněte polohovací zařízení na regulační ventil, přitom dodržujte následující pokyny, abyste se vyhnuli jeho poškození. - Pro montáž polohovacího zařízení používejte pouze montážní díly/příslušenství uvedené v tabulkách 1 až 5 (strany 40 až 42). Dodržujte stanovený typ upevnění! - Dodržujte přiřazení mezi polohou páky a čepu (viz tabulky pohybu na straně 19)! Obr. 3 - Páka M s polohou čepu 35 Poznámka: Jestliže se provede výměna standardně nainstalované páky M (poloha čepu 35), nově nainstalovaná páka se musí jednou přesunout co nejdále v obou směrech, aby se přizpůsobila interní měřicí páce. 18 EB CS

19 Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství Tabulky pohybu Poznámka: Páka M je zahrnuta do rozsahu dodávky. Páky S, L, XL pro upevnění podle IEC (NAMUR) jsou k dispozici jako příslušenství (viz tabulka 3 na straně 41). Přímé upevnění na pohon typu a typu 3277 Velikost pohonu [cm 2 ] Jmenovitý pohyb [mm] Rozsah nastavení polohovacího zařízení min. pohyb max. Požadovaná páka Přiřazená poloha čepu 120 7,5 5,0 až 25,0 M /240/ ,0 až 35,0 M / ,0 až 50,0 M 50 Upevnění podle IEC (NAMUR) Ventily SAMSON/pohon typu 3271 Jiné ventily/pohony Velikost pohonu Jmenovitý pohyb Požadovaná páka Přiřazená poloha [cm 2 ] [mm] min. pohyb max. čepu 60 a 120 s ventilem 7,5 3,6 až 18,0 S 17 typu ,5 5,0 až 25,0 M /240/ ,0 až 35,0 M , a 30 10,0 až 50,0 M /1400/ ,0 až 70,0 L /1400/ ,0 až 100,0 L / ,0 až 200,0 XL 200 Upevnění na rotační pohony podle VDI/VDE 3845 Rotační pohony Požadovaná páka Přiřazená poloha min. úhel otevření max. čepu 24 až 100 M 90 EB CS 19

20 Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství 4.1 Přímé upevnění Pohon typu Požadované montážní díly a příslušenství viz tabulka 1 na straně 40. Pamatujte také na tabulku pohybů na straně 19! Pohon o ploše 120 cm 2 Signalizovaný tlak je veden buď vlevo, nebo vpravo od třmenu prostřednictvím vývrtu do membrány pohonu podle typu upevnění polohovacího zařízení. Nejprve je třeba na třmen pohonu upevnit přepínací desku (9) v závislosti na funkci zabezpečení proti selhání pohonu vřeteno pohonu se vysunuje nebo vřeteno pohonu se zasunuje (ventil se zavírá nebo otevírá, pokud dojde k selhání dodávky vzduchu). Vyrovnejte přepínací desku s příslušným symbolem pro levé nebo pravé upevnění podle označení (při pohledu na přepínací desku). 1. Nainstalujte spojovací desku (6) nebo konzolu tlakoměrů (7) s tlakoměry na polohovací zařízení, přitom dbejte na to, aby oba těsnicí kroužky (6.1) byly řádně usazeny. 2. Demontujte odvzdušňovací zátku (4) na zadní straně polohovacího zařízení a uzavřete výstup signalizovaného tlaku výstup 38 na spojovací desce (6) nebo na konzole tlakoměrů (7) pomocí zátky (5) zahrnuté do příslušenství. 3. Umístěte upínač dotykového hrotu (3) na vřeteno pohonu, vyrovnejte ho a pevně dotáhněte tak, aby upevňovací šroub byl umístěn v drážce vřetena pohonu. 4. Nainstalujte krycí desku (10) s úzkou stranou otvoru výřezu (obr. 4, vlevo) směřující k přípojce signalizovaného tlaku. Dbejte na to, aby lepené těsnění (14) směřovalo ke třmenu pohonu. 5. Rozsah pohybu 15 mm: Udržujte čep dotykového hrotu (2) na páce M (1) na zadní straně polohovacího zařízení v poloze čepu 35 (stav při dodání). Rozsah pohybu 7,5 mm: Demontujte čep dotykového hrotu (2) z polohy čepu 35, přemístěte ho do vývrtu pro polohu čepu 25 a pevně ho přišroubujte. 6. Vložte tvarované těsnění (15) do drážky pláště polohovacího zařízení. 7. Umístěte polohovací zařízení na krycí desku (10) tak, aby čep dotykového hrotu (2) spočíval na vrchu upínače dotykového hrotu (3). Seřiďte páku (1) příslušným způsobem a otevřete kryt polohovacího zařízení, aby bylo možné udržet hřídel polohovacího zařízení v poloze na víčku nebo spínači (obr. 19). Páka (1) musí spočívat na upínači dotykového hrotu pomocí síly pružiny. Nainstalujte polohovací zařízení na krycí desku (10) pomocí dvou upevňovacích šroubů. Během montáže dbejte na to, aby do vývrtu krycí desky byl vložen těsnicí kroužek (10.1). 8. Nainstalujte kryt (11) na druhou stranu. Při instalaci regulačního ventilu dbejte na to, aby odvzdušňovací zátka směřovala dolů, aby se umožnil odtok jakékoliv nashromážděné zkondenzované vody. 20 EB CS