Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:"

Transkript

1 Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, Kolín I tel.: , fax: , sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Pečecké služby, s.r.o. Třída Jana Švermy PEČKY Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: MUKOLIN/OZPZ 45538/16-Mu OZPZ 20994/2016 /10 Ing. Radek Smutný, Ing. Blanka Mukařovská /0 Datum: Vodoprávní povolení dle 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě Rekonstrukce jednotné stoky ul. K.H. Borovského, Hálkova Pečky na poz. parc. č. 1992/3, 68, 308/2, 67, 308/1, 439, 440, 24 k.ú. Pečky. ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle 104 a 106 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad dle 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, povolení Pečeckým službám s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, Pečky, IČ: , ke zřízení vodního díla Rekonstrukce jednotné stoky ul. K.H. Borovského, Hálkova Pečky na poz. parc. č. 1992/3, 68, 308/2, 67, 308/1, 439, 440, 24 k.ú. Pečky, souřadnice (S-JTSK) Y:699350, X: , obec Kolín, kraj Středočeský, podle 15 odst. 1 zák. čís. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 115 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to se souhlasem místně příslušného obec. úřadu s pravomocí stavebního úřadu. Stavba obsahuje: Stoka B9 PP UR2 560/500 DIN SN 16 délky 118,0m PP UR 2 335/300 DIN SN 16 délky 90,0m Stoka B9a PP UR 2 560/500 DIN SN 16 délky 8,0m Výtlak PE 100 RC 90x5,4 délky 8,0m včetně čerpací stanice Stoka 11a PP UR 2 335/300 DIN SN 10 délky 149,0m Přepojení přípojek, gravitačních svodů./8

2 Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek: 1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. 2) Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto: - MěÚ Kolín, OŽPZ, stanovisko č.j. MUKOLIN/OZPZ 95027/16-Tv ze dne : Z hlediska nakládání s odpady: S odpady, které vzniknou realizací stavby, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, v platném znění), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí. Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby a doložit způsob jejich odstranění. Z hlediska ochrany ovzduší : nemáme námitky za podmínky, že: Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.). - HZS Středočeského kraje, stanovisko ze dne Ev.č. KO /2015/PD: V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras HZS Střč. Kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín 15 dní předem. - MěÚ Kolín, odbor dopravy, vyjádření ze dne č.j.: MUKOLIN/OD 81124/15-noj: Stavba kanalizační stoky L v Pečkách se v obvodu působností našeho správního úřadu týká zájmů ochrany silnic II/329 a III/32914 a dále pak místní komunikace, která však není předmětem našeho zájmu. Příčné křížení silnice II. třídy kanalizací bude řešeno podvrtem (protlakem) se startovacími jámami mimo silniční těleso umístěnými v zelených pásech, chodnících min. 120 cm od zpevněné hrany vozovky. Podélně v souběhu se silnicí III/32914 bude kanalizace vedena mimo silniční těleso v chodníku, zeleném pásu nejméně 120cm od zpevněné hrany vozovky co nejblíže ke stávajícímu oplocení okolních pozemků. Terén bude po uložení potrubí po vrstvách řádně hutněn, aby nemohlo dojít k sesednutí krajnice a následně k poškození povrchu vozovky. V případně nutnosti podélného umístění kanalizace do tělesa silnice III/32914 (vzhledem k existenci inž. Sítí a prostorovým možnostem) popř. zásahu výkopu do tělesa silnice II/329 budou po dokončení stavby dotčené 2/8

3 komunikace uvedeny do původního stavu dle podmínek vlastníka silnic II/329 a III/32914 zastoupeného správcem Krajskou správou a údržbou silnic Středořeského kraje, přísp. Org..Kanalizační šachty (poklopy) by neměly být umístěny ve stopě automobilů, tzn., že pokud bude nutné kanalizační potrubí podélně umístit do vozovky silnice, měla by být kanalizace včetně šachet umístěna cca v polovině jízdního pruhu, aby poklopy nebyly pojížděny silniční dopravou, tj. poškozovány a zmenšilo si riziko hluku při jejich přejetí. Zásahy do silnice II a III třídy požadujeme minimalizovat Časově souběžně požadujeme řešit i výstavbu napojení veškerých nových kanalizačních přípojek, aby po skončení stavby kanalizace nedocházelo k potřebě dalších zásahů do silnice III/33914 (pod nedotčenou polovinou vozovky silnic bude provedeno podvrty) Žádost o povolení zvláštního užívání silnic II a III. třídy z důvodu provádění stavebních prací (podvrt, výkopy v tělese silnic II a III třídy) prací podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační plánek okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo, IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. Org., souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu případné přechodné úpravy dopravního značení- DIO. 3) Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných majitelů nebo správců. 4) Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 5) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ÚAPP stř. Čech ze dne zn. 3351/2016: Doporučujeme: 1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat. Kresebně, fofograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. 2. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení 3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období 4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí 6) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení RWE Distribuční služby s.r.o. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření zn ze dne : V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: - STL plynovody PE DN 63a přípojky Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: -obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi podvrtem šachty a plynovodem musí být 500mm) - kanalizační přípojka bude uložena pod STL plynovodem nebo přípojkou - při křížení plynovodů z materiálů PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče -Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby -Bude dodržena mj. ČSN , TPG , zákon č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou - dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500mm, minimálně však 150mm, opatří se plynovod z PE chráničkou přesahující potrubí 1m na každou stranu 3/8

4 Plynárenské zařízení je dle ust zák. č. 89/2012 občanského zákoníku provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 odst. 6 zákona č. 458/2000Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (změna trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. 4) Bude dodržena mj. ČSN , TPG , zákon 458/2000Sb ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízen, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina nebude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 9) stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG ) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení 4/8

5 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení 7) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení společnosti CETIN a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j.:696446/15 ze dne ) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení ČEZ Distribuce a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření ze dne zn : V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle 46 zákona č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle 47 energetického zákona. Dovolujeme si rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a.s.. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte naši poruchovou linku. Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, nadzemních vedení a elektrických stanic. 9) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření KSÚS přísp. org. ze dne zn. 5770/15/KSUS/KHT/RYG: - křížení sil. II/329 bude provedeno protlakem, v místě napojení kanalizační stoky L bude stávající povrch vozovky z kamenné dlažby rozebrán výkop bude zasypán hutněným štěrkopískem po vrstvách o max. tl. 20cm, pod dlažbu bude zhotoven beton prostý tl. minimálně 20cm - bude provedeno opětovné zadláždění navázané na okolní dlažbu s uložením do lože z drobného drceného kameniva - narušení povrchu vozovky sil. III/32914 bude provedeno naříznutím, výkop bude zasypán hutněným štěrkopískem po vrstvách, 10cm pod niveletu vozovky bude zhotoven beton prostý, tl. minimálně 25cm, výkop bude uzavřen v místě výkopu ACO 11 tl. 2x5cm a v místě přesahu ACO 11, tl. 5cm, kanalizační potrubí bude uloženo minimálně 1,20 pod niveletou vozovky - bude provedena homogenizace v poloviční nebo celé šíři vozovky podle míry jejího narušení - spára mezi povrchy bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou - po dobu stavebních prací ručí investor a dodavatel stavby za čistotu vozovky - záruční doba na provedené práce bude 60 měsíců - dopravní řešení musí být projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR a MěÚ odborem dopravy - před zahájením stavebních prací vyzve investor (zhotovitel) zástupce KSÚS SK, CMS Poděbrady k protokolárnímu předání pozemků ke zvláštnímu užívání silnic - po dokončení prací budou za účasti investora (zhotovitele) předány protokolárně pozemky zpět správci komunikací, bude zkontrolováno dodržení podmínek zvláštního užívání - nebude porušeno ustanovení zák. č. 13/97 a vyhl. 104/97 Sb. 10) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 11) Po skončení stavby je investor povinen předložit vodohospodářskému orgánu, který je příslušný k povolení vodohospodářského díla, návrh na vydání kolaudačního souhlasu při němž budou předány všechny potřebné doklady. 12) Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ. 13) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat. 5/8

6 Účastník řízení podle 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je: Pečecké služby s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, Pečky, IČ Odůvodnění: Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele Pečecké služby s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, Pečky ze dne , doplněný dne kterým požádal o vodoprávní projednání projektové dokumentace vodního díla Rekonstrukce jednotné stoky ul. K.H. Borovského, Hálkova Pečky na poz. parc. č. 1992/3, 68, 308/2, 67, 308/1, 439, 440, 24 k.ú. Pečky. Projektová dokumentace řeší: Stoka B9 PP UR2 560/500 DIN SN 16 délky 118,0m PP UR 2 335/300 DIN SN 16 délky 90,0m Stoka B9a PP UR 2 560/500 DIN SN 16 délky 8,0m Výtlak PE 100 RC 90x5,4 délky 8,0m včetně čerpací stanice Stoka 11a PP UR 2 335/300 DIN SN 10 délky 149,0m Přepojení přípojek, gravitačních svodů Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodohospodářský orgán za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení dle 115 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanoveních zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci vodoprávní řízení dne a stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a zúčastněných orgánů státní správy a samosprávy do s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle 115 odst. 8 zák. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Žadatel se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy: - HZS Stř. kraje územní odbor Kolín, ze dne CETIN a.s. ze dne ČEZ Distribuce a.s. ze dne MěÚ Kolín, OŽPZ, ze dne ČEPRO a.s ze dne KHS Středočeského kraje ze dne MERO ČR a.s. ze dne MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne Povodí Labe s.p. ze dne RWE Distribuční služby ze dne ŘSD ČR ze dne ÚAPP Stř, Čech ze dne VUSS Pardubice ze dne NET4GAS s.r.o. ze dne UPC Česká republika s.r.o. ze dne KSÚS Stř. kraje ze dne ČEZ ICT Services a.s.ze dne MěÚ Pečky, OV-SÚ ze dne ČD Telematika ze dne Město Pečky ze dne /8

7 Vodoprávní úřad žádost důkladně přezkoumal, připomínky účastníků řízení a zanesl je jako podmínky do výrokové části rozhodnutí a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Účastníci řízení dle 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN : Poz. parc. č. 70/2, 69, 73, 74/2, 74/1, 98, 99/1, 99/2, 100, 1860, 1886/2, 1886/1, 26, 27, 29, 30, 31/1, 31/2, 65, 66, 371/1, 371/3, 400/5, 437, 438/3, 438/4, 442, 2, 3, 7, 9, 11, 19, 23, 25/2, 48, 49, 50, 51, 56, 62, 63, 64, 65, 308/2, 429, 435, 437, 438/3, 442, 443, 450, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 470, 471, 472, 474, 476 k.ú. Pečky. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do l5-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vyvěšeno dne Sejmuto dne.. (razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) Doručuje se: Účastníkům řízení Pečecké služby s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, Pečky Město Pečky, Masarykovo nám. č.p.78, Pečky Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace příspěvková organizace, Zborovská 11, Smíchov, Praha 5 Město Pečky, Masarykovo nám. 78, Pečky (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) Město Kolín podatelna, Karlovo nám. 78, Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 3/448, Praha 10 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, Brno 2 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, Praha 3 7/8

8 Účastníci řízení doručeno veřejnou vyhláškou: Účastníci řízení dle 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle 112 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů): Poz. parc. č. 70/2, 69, 73, 74/2, 74/1, 98, 99/1, 99/2, 100, 1860, 1886/2, 1886/1, 26, 27, 29, 30, 31/1, 31/2, 65, 66, 371/1, 371/3, 400/5, 437, 438/3, 438/4, 442, 2, 3, 7, 9, 11, 19, 23, 25/2, 48, 49, 50, 51, 56, 62, 63, 64, 65, 308/2, 429, 435, 437, 438/3, 442, 443, 450, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 470, 471, 472, 474, 476 k.ú. Pečky. Dotčené orgány Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV, Kolín 2 odbor dopravy, Karlovo nám. 78, Kolín Město Pečky Stavební úřad, Masarykovo nám. č.p.78, Pečky MěÚ Kolín, OŽPZ 8/8

Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě ENVIGEST, s.r.o. Masarykova 305 59231 Nové Město na Moravě naše značka 5001103119 vyřizuje Martina Pýchová datum 07.05.2015 Věc: Oprava hydroizolace BD Drobného NMnM K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě Stavebník:

Více

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001119294 vyřizuje Pavel Gabriel datum 27.05.2015 Věc: Propojení komunikací ul. Nerudova-Seifertova, Přibyslav K.ú. - p.č.: Přibyslav

Více

Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II.

Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II. Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II. Městský úřad Kolín ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/ Svitavy

BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/ Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/43 56802 Svitavy naše značka 5001374920 vyřizuje Eva Strnadová datum 20.09.2016 Věc: Rekonstrukce dešťové kanalizace objektu sídla OP Svitavy K.ú. - p.č.: Svitavy-předměstí

Více

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

Petr Havel Klášterská Havlíčkův Brod

Petr Havel Klášterská Havlíčkův Brod Petr Havel Klášterská 3074 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001262885 vyřizuje Lukáš Průcha datum 29.02.2016 Věc: Parkoviště v ul. Tržiště v Přibyslavi K.ú. - p.č.: Přibyslav Stavebník: Město Přibyslav,

Více

CR Project s.r.o. Pod Borkem Mladá Boleslav

CR Project s.r.o. Pod Borkem Mladá Boleslav CR Project s.r.o. Pod Borkem 319 29301 Mladá Boleslav naše značka 5001241871 vyřizuje Lukáš Průcha datum 26.01.2016 Věc: II/338 Žehušice, průtah - nové technologie K.ú. - p.č.: Žehušice, Horka u Žehušic

Více

Vodoprávní povolení ke stavbě kanalizační stoky ul.vávrova Kolín, parc.č. 1950/53, 1963/49,1963/48

Vodoprávní povolení ke stavbě kanalizační stoky ul.vávrova Kolín, parc.č. 1950/53, 1963/49,1963/48 Vodoprávní povolení ke stavbě kanalizační stoky ul.vávrova Kolín, parc.č. 1950/53, 1963/49,1963/48 Městský úřad Kolín ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Vodohospodářské

Více

Doležel Petr, Ing. Na Šibeníku 227/ Olomouc

Doležel Petr, Ing. Na Šibeníku 227/ Olomouc Doležel Petr, Ing. Na Šibeníku 227/42 77900 Olomouc naše značka 5001078991 vyřizuje Milena Jurmanová datum 23.03.2015 Věc: Tovéř - Dolany oprava chodníku K.ú. - p.č.: Dolany u Olomouce, Tovéř Stavebník:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ODBOR TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Naše zn.: S MUHO / 5509 / 2010 Datum: 2011-01-14 Vyřizuje: Jelínek E-mail: doprstav2@mesto-horovice.cz

Více

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 IFIS GROUP, a.s. Bělehradská 10/79 120 00 Praha 2 Číslo jednací: OŽPZ/1937/07/Tu/Sl

Více

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. p o v o l u j e

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. p o v o l u j e ODBOR VÝSTAVBY A INVESTIC PID: MURAX00FONC0 MURAX00FONC0 SPIS. ZN.: Výst./41326/2014/Ve Č.J.: MURA/8776/2015 VYŘIZUJE: Ing. Lucie Vecková TEL.: 313 259 142 DATUM: 19.2.2015 Při písemném styku uvádějte

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, Hostivice

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, Hostivice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Vyřizuje: P. Studničková Tel: 220397162 E-mail: studnickova@hostivice.eu Spis.zn: 12672/16/Spr. Naše č.j.: 00031/17/Spr. Datum: 2.1.2017

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

Polepy - Zokruhování vodovodu

Polepy - Zokruhování vodovodu Polepy - Zokruhování vodovodu MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 Obec Polepy Masarykova 131 280 02 Polepy Číslo jednací: OZPZ 3601/2008-6105/2007/Tu/Sl

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: ROZHODNUTÍ (Veřejná vyhláška)

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: ROZHODNUTÍ (Veřejná vyhláška) Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3 Orebitská 18, 130 00 Praha 3, 221 621 111 Č.jedn.: 150/36193/2016 r.č. 170 280.1 A/10 Vyřizuje: Urban Vl. 221621501, 221621140

Více

!f21: _='""',,...,"'-...

!f21: _='',,...,'-... Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748111, fax: +420321 727938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545,

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Naše čj.: SU 4533/12-92167/11-Dur Naše zn.: SU 4533/2012. Počet listů: 6 Příloh/listů: 2. Datum: 21.05.2013 R O Z H O D N U T Í

Naše čj.: SU 4533/12-92167/11-Dur Naše zn.: SU 4533/2012. Počet listů: 6 Příloh/listů: 2. Datum: 21.05.2013 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11LJ6XS+!!!!!!!!!! S00RX00KI5WR! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 43386/2012

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

Naše čj.: SU 49037/12-Dur Naše zn.: SU 9218/2012. Počet listů: 6 Příloh/listů: 2. Datum: 04.09.2012 R O Z H O D N U T Í

Naše čj.: SU 49037/12-Dur Naše zn.: SU 9218/2012. Počet listů: 6 Příloh/listů: 2. Datum: 04.09.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ÚzR a SP - Obec Kořenice, IČ kabelového vedení veřejného osvětlení v obci Pučery Kořenice

ÚzR a SP - Obec Kořenice, IČ kabelového vedení veřejného osvětlení v obci Pučery Kořenice ÚzR a SP - Obec Kořenice, IČ 00235466 - kabelového vedení veřejného osvětlení v obci Pučery Kořenice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel Č.j. 2708/2709/11/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel Č.j. 2708/2709/11/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 2708/2709/11/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 6.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

VISSO s.r.o. Tovární 1059/ Olomouc

VISSO s.r.o. Tovární 1059/ Olomouc VISSO s.r.o. Tovární 1059/41 77900 Olomouc naše značka 5001126303 vyřizuje Milena Jurmanová datum 19.06.2015 Věc: Kanalizace obce Daskabát - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-územní souhlas K.ú. - p.č.: Tršice, Doloplazy

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

územní rozhodnutí o umístění stavby

územní rozhodnutí o umístění stavby 0Městský úřad Vysoké Veselí Stavební úřad Mírové nám. 9 507 03 Vysoké Veselí tel. 493 592 49 Obec Sběř 507 03 Sběř Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje linka: Vysoké Veselí dne: 2. 2. 2009 SÚ/Vod. Vodarský..

Více

Návrh výroku rozhodnutí

Návrh výroku rozhodnutí Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 Nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov. E-mail: dobesovab@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 521136/2011 VÚP/Do

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Praha nám. Republiky 3, Praha 1,

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Praha nám. Republiky 3, Praha 1, Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Praha nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111 231.2 A/5 Č.j.: 100/49929/2014 Vyřizuje: Jana Chudá 221 621 451 V

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav č.j.: OStRMR. 20365/2007-328 Mladá Boleslav 2007-09-11 Vyřizuje: Tomáš

Více

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum:

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum: Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Rozhodnutí - novostavba rd p.č. 128/15 Radovesnice I

Rozhodnutí - novostavba rd p.č. 128/15 Radovesnice I Rozhodnutí - novostavba rd p.č. 128/15 Radovesnice I Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor životního prostředí Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna O Z N Á M E N Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor životního prostředí Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna O Z N Á M E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor životního prostředí Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: ZP/10384-15/ 2048-2015/Več Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Ing. Andrea Večerková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650 MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650 Č.j.:Výst/3990/301/10/M Vyřizuje: Matějček V Kostelci nad Labem 6.10.2010 Marie Líšťanská nar.

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad Statutární město KLADNO Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/47/2012 V Habrech dne 12.března

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Solnice, ulice Družstevní, parkoviště na pozemku: pozemková parcela číslo 102/2, 1394/4 v katastrálním území Solnice.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Solnice, ulice Družstevní, parkoviště na pozemku: pozemková parcela číslo 102/2, 1394/4 v katastrálním území Solnice. MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou, dne 25. dubna

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Rozhodnutí- stavba kabelu Konárovice

Rozhodnutí- stavba kabelu Konárovice Rozhodnutí- stavba kabelu Konárovice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE Spisový znak: SÚ-150/2013/Lun Číslo jednání: 3/2013 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo nám. 1 Střed Rokycany V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. R o z h o d n u t í

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo nám. 1 Střed Rokycany V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. R o z h o d n u t í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany Vaše značka Naše značka Vyřizuje Rokycany 3823 2 /OŽP/10 Tůmová/249 20. 9. 2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R o

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Obec Vysoký Újezd, Tyršova náves 113, Vysoký Újezd, IČO

ROZHODNUTÍ. Obec Vysoký Újezd, Tyršova náves 113, Vysoký Újezd, IČO OBECNÍ ÚŘAD VYSOKÝ ÚJEZD Speciální stavební úřad Tyršova náves 113, 267 16 Vysoký Újezd ------------------------------------------------------------------------------------- Datum: 12.07.2016 Tel.: 311

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 23.7.2012 Naše zn.: MěÚ-R/St.2284/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ - odbor stavební a komunikací Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel. 384341221 fax. 384723505 http://www.mesto-trebon.cz e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Č. j. Stav. 20163/2005-Kol

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, VLAŠIM tel.:

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, VLAŠIM tel.: Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 30822/11-295/2012 PEH Vašim,dne 20. února 2012 Oprávněná úřední osoba: Petrásková,

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Obec Čejetice Čejetice 106 386 01 Čejetice Číslo jednací: Vyřizuje/tel.: Datum: MUST/055233/2016/ŽP/Hod Ing. Hodoušek/383 700 271 25. listopadu 2016 SZ

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 08.12.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/24922/2016/Viz/3739/2016/3 5-99-3 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 18.01.2017 Ing. Libuše

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Územní Rozhodnutí -kabelové telekomunikační sítě ul.politických vězňů Kolín III.

Územní Rozhodnutí -kabelové telekomunikační sítě ul.politických vězňů Kolín III. Územní Rozhodnutí -kabelové telekomunikační sítě ul.politických vězňů Kolín III. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.:

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

Žadatel: Naše čj.: SU 40361/12-kout ČEZ Distribuce, a. s., IČ Teplická 874/8 Podmokly Děčín IV. Počet listů: Příloh/listů:

Žadatel: Naše čj.: SU 40361/12-kout ČEZ Distribuce, a. s., IČ Teplická 874/8 Podmokly Děčín IV. Počet listů: Příloh/listů: Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 775949958, fax 312 591 615 Č.j.: 860-206/16 Zlonice dne 15.7.2016 Vyřizuje: František

Více

R O Z H O D N U T Í povolení odstranění stavby

R O Z H O D N U T Í povolení odstranění stavby Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Úz.R a SP - ČEZ Distribuce a.s., IČ , Děčín - rekonstrukce vedení NN u RD č.p. 42, 46 a 49, Polepy

Úz.R a SP - ČEZ Distribuce a.s., IČ , Děčín - rekonstrukce vedení NN u RD č.p. 42, 46 a 49, Polepy Úz.R a SP - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Děčín - rekonstrukce vedení NN u RD č.p. 42, 46 a 49, Polepy Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Město Zásmuky Komenského nám. 133 281 44 ZÁSMUKY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Město Zásmuky Komenského nám. 133 281 44 ZÁSMUKY Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E Odbor dopravy Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 414 Č.j.: MěÚN/59308/2010 Neratovice dne 19. ledna 2011 Vyřizuje: Konečný / tel.: 315 650 416 Veřejná

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: q J, to I! črslo jednacl:... -. :.tl telefon: 318692151 Spis.zn. : 2049/1 o/re Č.j.: 226/11rrů r ov ov URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD ov Csl. dělostřelců 172 26223

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S123/2015OÚPaSŘ Ze dne:15.01.2015 Naše čj.: METR 319/2015RoMi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/1431/13 Vyřizuje: Bc. Vondrů

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:  Počet listů: Příloh/listů: ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Státní

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby:

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 10.4.2015 Vyřizuje: František

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1704-620/12 Zlonice dne 5.11.2012 Vyřizuje: František

Více