VLIV DOPRAVNÍHO PROSTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV DOPRAVNÍHO PROSTORU"

Transkript

1 VLIV DOPRAVNÍHO PROSTORU NA UDÁLOST DOPRAVNÍ NEHODY

2 Může kvalita dopravního prostoru ovlivnit událost dopravní nehody?

3 Bezpečný dopravní prostor je takový dopravní prostor, který dokáže velmi účinně eliminovat vznik dopravních nehod, a pokud k nim i přesto dojde, snížit závažnost jejich následků.

4 Vytvářením bezpečného dopravního prostoru pak rozumíme systematické odstraňování míst častých dopravních nehod, bezpečnostní audit pozemních komunikací, prohlídky pozemních komunikací, realizaci nízkonákladových dopravně inženýrských opatření a postupnou výstavbu či přestavbu stávajících nevyhovujících stavebních a dopravně technických parametrů ů pozemních komunikací na principech odpouštějící a samovysvětlující komunikace.

5 Na vznik dopravní nehody samozřejmě nemá vliv pouze stav pozemní komunikace, ale také chování řidiče a technický stav vozidla. Dopravní nehoda je tak zpravidla výsledkem interakce těchto faktorů mezi sebou navzájem.

6 Příklady faktorů ů usnadňujících vznik a zhoršujících následky nehod: psychologická přednost (úpravy v dělicím pásu proti psychologické přednosti, potlačení psychologické přednosti pomocí vodorovného dopravního značení, atd.); nevhodné šířkové uspořádání (úpravy spočívající v zúžení jízdních pruhů, zřizování pruhů pro cyklisty, parkovacích pásů, zelených pásů, dělících ostrůvků, atd.), počet jízdních pruhů má odpovídat dopravním nárokům; jízdní pruhy musí být zbaveny překážek (stojící vozidla, kontejnery, popelnice, sloupy veřejného osvětlení);

7 odstranit (nebo řádně vyznačit) náhlé změny vedení jízdních pruhů za vypuklými výškovými oblouky, či jinými překážkami rozhledu; u křižovatek je třeba vyloučit změnu počtu nebo polohy jízdních pruhů před a za křižovatkou; velké kolizní plochy křižovatek (úpravy velkých ploch křižovatek zřízením okružních křižovatek, úpravy křižovatek pečlivě zpracovaným vodorovným dopravním značením atd.); nevhodné uspořádání křižovatek (úpravy v radiálním připojení, v jednoduchých úpravách při zalomené přednosti, atd.);

8 nevhodné směrové či výškové vedení trasy (v oblasti směrových prvků je třeba se soustředit na nehomogenitu trasy - malý poloměr směrového oblouku po delší přímé trase, nutnost lokálního snížení jízdní rychlosti, směrový oblouk utahující", tj. zmenšování poloměru, je třeba odstranit atd.); náhlé změny povrchu vozovky nebo jejího šířkového uspořádání; překážky v rozhledu (odstraňování nebo ochrana překážek, pečlivé umisťování svislého dopravního značení atd.); pevné překážky (odstraňování nebo ochrana pevných překážek, používání nových, méně agresivních technologií podpěrných konstrukcí, např. u velkoplošných svislých dopravních značek atd.);

9 nedostatečné nebo chybějící veřejné osvětlení pozemní komunikace (výrazně zvyšuje bezpečnost provozu za snížené viditelnosti osvětlením nehodových míst, přechodů pro chodce a křižovatek odlišným osvětlením - barevně, intenzitou, umístěním osvětlením všech ostrůvků usměrňujících dopravní proudy a zpomalujících vjezd do uzavřené osady atd.); aleje, vyjeté koleje, špatný povrch vozovky, výtluky, příčné vlny, podélné vyjeté koleje a zejména hluboké prosedliny z nesprávně hutněných přechodových oblastí za opěrami mostů, chyby v dopravním značení, nevhodné pozadí dopravních značek, schizofrenní dopravní značení atd.

10

11

12

13

14 Potřebu bezpečného dopravního prostoru vnímali už naši předci Naši předci měli v mnoha ohledech revoluční myšlenky, když např. na začátku 20. století, kdy byl vývoj automobilismu ještě v plenkách, uzákonili povinnost parkovat auta pouze v garážích. Podívejme se, jak vypadají naše ulice ve městech dnes. Jsou přeplněné zaparkovanými auty tak, že hasiči v případě potřeby ulicí neprojedou, zpoza zaparkovaného auta může do vozovky vběhnout malé dítě, zaparkované auto tvoří obecně překážku atd. Také Tereziánský patent byl ve své době velmi nadčasový, když např. určoval stavbu oplocení až za vnější hranu příkopu; pole sousedící se silnicí, které nebyly ohrazeny ploty, musely být orány napříč, aby voda a bláto nevytékaly na silnici, nebo že střechy domů nesměly zasahovat do průjezdného profilu silnice atd.

15 Vznik novodobých silnic na našem území spadá do doby panování císaře Josefa I., který si v roce 1709 vyžádal zpracování návrhu na zlepšení hlavních silnic v Rakousku Uhersku. V roce 1725 byla ustavena silniční komise, která o sedm let později předložila císaři ke schválení návrh výstavby šesti hlavních silnic ve směru starých zemských cest z Prahy do Vídně, Lipska, Vratislavi, Norimberka, Lince a Žitavy. Už v roce 1738 a 1739 byla zahájena stavba Vídeňské a Lipské silnice. První, tzv. tereziánská erární silnice, z Prahy do Vídně, však byla dokončena až v roce 1774 za vlády Marie Terezie. Výstavba silnic se řídila zákony a nařízeními, kterým byl pro erární silnice Tereziánský patent z r Roku 1886 byly zavedeny také periodické prohlídky mostů.

16 Dekrety dvorní kanceláře z let 1803 a 1843 stanovily šířku koruny státní silnice 9.48 m (méně důležité silnice 8,85 m), vozovky 6,32 m a krajnic 1,58 m. V horách mohla být šířka silnic zmenšena na 8,22 m, u méně důležitých silnic až na 6,95 m. Podélný sklon vozovky nesměl být vyšší než 4,,1 až 4,7% a v kratších úsecích délky m, 5,5%, výjimečně i 7 8,3%. V takových úsecích silnic ale musely být vozy taženy přípřežím i několika párů koní. Vozovka silnic se skládala ze dvou vrstev štětové a štěrkové a její tloušťka byla stanovena na 47,,5 cm na silnicích s provozem těžkých povozů a 39 cm na silnicích s provozem lehčích povozů.

17 Pro správu a údržbu silnic platily velmi přísné pokyny a o přímý dozor na silnicích se starali cestmistři, kterým byli podřízeni cestáři. Ti měli hodně povinností a velmi těžkou službu, očemž se můžeme přesvědčit, přečteme-li si Naučení pro cestáře na privátních silnicích v Čechách, vydané v roce 1857 místodržitelstvím v Praze.

18 Základní povinností cestáře v polovině 19. století bylo, denně po celý rok mimo neděli a svátků, nacházet se s nářadím na silnici tolik hodin, kolik bylo předepsáno. Přitom pracovní doba byla stanovena diferencovaně: od poloviny října do poloviny února od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, od poloviny února do konce dubna od 7 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, od 1. května do konce srpna od 6 do 12 hodin a od 13 do 19 hodin. Konečně od 1. září do poloviny října měli cestáři dobu dopoledne od 7 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 18 hodin. Cestář musel pracovat samozřejmě i v sobotu a jeho týdenní pracovní doba v ročním průměru činila plných 60 hodin! I přesto pakliby ale nenadálá a nevyhnutelná potřeba toho žádala, je cestář povinen, i mimo těchto ustanovených hodin na silnici pracovat.

19 Přitom se pracovní doba musela plně využívat, neboť nesmí cestář s pocestnými dlouho rozprávěti, alebrž tak dlouho, co na silnici vytrvati povinen jest, pilně pracovati. Jestliže cestář onemocněl, musel na své náklady poslat za sebe do práce na silnici schopného dělníka. Kromě polední přestávky nesměl cestář opustit své pracoviště, které muselo být označeno plechovým číslem na násadě zapíchnuté do krajnice v místě pracoviště. Každý den musel projít celý svěřený úsek a odstranit naléhavé závady, shrabovat prach a bláto na hromádky a tyto odvážet, sekat trávu a odstraňovat z vozovky volný štěrk, v zimě odklízet sníh, vysekávat led a plnit mnoho dalších úkolů, potřebných pro udržení dobrého stavu silnice.

20 Když se v roce 1923 konal ve španělské Seville IV. mezinárodní silniční kongres, silniční odborníci se shodli na zásadách o parametrech, konstrukci, vybavení i provozních podmínkách silnic. Některé z nich ani dodnes neztratily platnost, jako např. že dopravní značky mají být jednotné ve všech zemích, rozhledová vzdálenost na křižovatkách silnic a v obloucích nemá být menší než 100 m, šířka vozovky má být větší než 5 m a že směr jízdy po silnici musí být v celé zemi jednotný doporučuje se jízda vpravo jako výhodnější. Podle statistických záznamů tehdejšího zemského správního výboru bylo na našem území koncem roku 1923 okresních silnic ,518 km a podle počtu kilometrů připadajících na 1 km², byli jsme na 4. místě v Evropě. Podle počtu kilometrů připadajících na 1000 obyvatel na 6. místě, přičemž v obou případech bylo např. Německo až za námi. Každý ze obyvatel Čech se podílel na silničním hospodářství průměrně 40 Kč ročně.

21 V rámci Evropské unie (EU) patří Česká republika (ČR) na poslední místa stupnice úrovně bezpečnosti silničního provozu, neboť v porovnání s ostatními členy EU klesají v ČR počty nejzávažnějších následků dopravních nehod pomalejším tempem. Nejvýraznější je tento trend u nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci.

22 Závěr Pozemní komunikace, ať už se jedná o cesty, stezky, místní komunikace, silnice či dálnice, jsou stále velmi důležitými spojeními mezi obcemi, městy, státy, po kterých migrují lidé za prací, za obchodemči za lepším životem. Vývoj v silničním stavitelství jde neustále dopředu, vyvíjí se stále novější technologie a postupy. Jsou činěny kroky, které vedou k větší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, ať už se jedná o technické novinky v oblasti vybavení vozidel, zavádění nových bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích v rámci zklidňování dopravy či eliminace silničního motorového provozu z historických center měst. Také dnes se vybírají stejně jako ve středověku mýta za používání určitých silnic, přitom však ani dnes se nepoužívají výnosy z mýta pouze k účelu, ke kterému měly sloužit a to jest k údržbě těchto silnic a jejich dobudování.

23 Děkuji za pozornost. pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ rada Sekretariát: Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Strojnická PRAHA 7 - Holešovice