P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží"

Transkript

1 Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. P IJETÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap. srpen 2005 = 0509 Po et ádk 91) Za p edtisk se do p ti p edtišt ných okének uvádí celkový po et vypln ných ádk na všech listech p edávaného výkazu. P ípadn p eškrtnuté ádky z d vod oprav chybných údaj se do celkového po tu ádek nepo ítají. Nevyužitá okénka p ed íslem vyjad ujícím po et ádk se dopl ují nulami. Ozna ení list na tiskopisech Do p edtišt ného okénka za slovem List se uvádí po adové íslo listu a do dalšího okénka za písmenem z celkový po et list p edávaného výkazu. Nap íklad pokud se vypl ují dva listy výkazu (tzn. více než 15 zbožových položek), na prvním listu se uvádí: na druhém listu se uvádí: List 01 z 02 List 02 z 02 Zpravodajská jednotka Uvádí se tyto identifika ní údaje: DI zpravodajské jednotky, a to bez ozna ení CZ, pokud je v tiskopisu výkazu p edtišt no Obchodní jméno nebo název nebo p íjmení, jméno a adresa zpravodajské jednotky P íjmení a jméno kontaktní osoby, která m že poskytnout za zpravodajskou jednotku podrobn jší informace Telefonní íslo kontaktní osoby íslo faxu kontaktní osoby kontaktní osoby V p ípad, že n který z uvedených druh spojení na kontaktní osobu neexistuje (nap íklad zpravodajská jednotka nevlastní fax), ponechává se prostor vyhrazený pro p íslušné íslo prázdný. T etí strana Výkaz m že za zpravodajskou jednotku vyplnit anebo p edat celnímu ú adu jiný subjekt jako její zástupce. Za správnost vypln ní výkazu a jeho odeslání z stává však odpov dná zpravodajská jednotka. Jestliže výkaz bude vypl ovat anebo p edávat zástupce, musí uvést do pravé ásti záhlaví za nadpis T etí strana slovo ANO. V p ípad, že zástupce zpravodajské jednotky uvede do této ásti výkazu sv j název nebo obchodní firmu, slovo ANO do této ásti výkazu již vyzna ovat nemusí. Sv j název nebo obchodní firmu m že zástupce zpravodajské jednotky doplnit i o svou adresu a p ípadn i o p íjmení a jméno, a telefonní nebo faxové i ové spojení na fyzickou osobu, která je za zpravodajskou jednotku schopna a pov ena podat k p edanému výkazu p ípadn požadované vysv tlení. Pokud n který z uvedených druh spojení na kontaktní osobu neexistuje (nap íklad osoba nevlastní fax) nebo je zpravodajská jednotka i její zástupce do výkazu uvést necht jí, ponechává se prostor vyhrazený pro p íslušné íslo prázdný. V p ípad, že výkaz vyhotovuje sama zpravodajská jednotka bez pomoci zástupce, pravá ást s nadpisem T etí strana se nevypl uje. Údaje o zboží íslo ádky Na tiskopisech výkaz pro odeslání jsou na každém listu p edtišt né ádky Pokud p i oprav chybných údaj dojde k p eškrtnutí ádky, íslování ádek se nem ní. Kód zboží Sloupec 1 výkazu Uvádí se osmimístný íselný kód odpovídající podpoložky p ijatého zboží dle kombinované nomenklatury. Kombinovaná nomenklatura je obsažena v celním sazebníku Spole enství nebo v TARICu (prvních osm ísel zleva zbožového kódu = shodný osmimístný íselný kód zboží uvád ný do první ásti zleva kolonky 33 JSD p i dovozu nebo vývozu zboží). Celní sazebník Spole enství je zve ejn n na internetových stránkách G C na adrese pod názvem Celní sazebník EU. Jeho zbožové kódy se zkrácenými názvy a m rnými jednotkami jsou též mezi íselníky na internetových stránkách SÚ na adrese s názvem cis_kn8.txt. Stát odeslání Sloupec 2 výkazu

2 Státem odeslání je lenský stát, ze kterého bylo zboží p ímo odesláno do místa ur ení v R. Není to stát, p es který je zboží pouze p eváženo. Pokud je ale zboží na cest k jeho p íjemci v R p edm tem obchodní transakce, uskute ované v jiném lenském stát než ve kterém zapo ala jeho doprava, a to v etn zpracování dle smlouvy (tzv. zušlecht ní na cest ), zemí odeslání se stává zem, v níž prob hla tato transakce. Stát odeslání se do výkazu pro Intrastat na p ijetí zboží vyzna uje uvedením dvoumístného alfabetického kódu lenského státu. Pro vyzna ení státu odeslání se používají následující alfabetické kódy. AT Rakousko FR Francie (a Monako) LV Lotyšsko BE Belgie GB Spojené království MT Malta CY Kypr GR ecko NL Nizozemí DE N mecko HU Ma arsko PL Polsko DK Dánsko IE Irsko PT Portugalsko EE Estonsko IT Itálie SE Švédsko ES Špan lsko LT Litva SI Slovinsko FI Finsko LU Lucembursko SK Slovensko Stát p vodu Sloupec 3 výkazu Státem p vodu je p i p ijetí zboží stát, ve kterém bylo zboží vyrobeno, zpracováno, vyt ženo, vyp stováno apod. V p ípad zpracování v r zných státech se státem p vodu rozumí stát, ve kterém zboží, o n mž se vykazují údaje do Intrastatu, získalo svoji kone nou podobu, zejména v návaznosti na své za azení pod p íslušný kód kombinované nomenklatury. Za stát p vodu se nepovažuje stát, ve kterém bylo zboží podrobeno pouhé jednoduché operaci, nap. balení, p ebalení, ošet ení a smíchání. Ur ení p vodu zboží pro jeho vykázání do Intrastatu se ídí nepreferen ními pravidly p vodu dle ustanovení lánk 23 a 24 na ízení Rady (EHS). 2913/92 ze dne 12. íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spole enství, ve zn ní pozd jších p edpis. V p ípadech, kdy p vod zboží není znám, t eba proto, že ho odesílatel p íjemci nesd lil, ani není informace o p vodu uvedena na p ijímaném zboží nebo je známa pouze skute nost, že zboží pochází z ur itého seskupení zemí (nap íklad z EU), uvede se do p íslušné ádky sloupce 3 výkazu pro Intrastat namísto kódu státu p vodu kód státu odeslání (opíše se údaj ze sloupce 2 výkazu). Seznam kód stát je v souladu s na ízením Komise (ES). 750/2005 uveden v p íloze. 1 této p íru ky. Fakturovaná ástka v K Sloupec 4 výkazu Fakturovaná hodnota je hodnota, kterou kupující hradí prodávajícímu za p ijaté zboží. Jedná se vlastn o p evodní hodnotu zboží, kterou samoz ejm ovliv uje druh použitých dodacích podmínek. P evodní hodnota je ta, kterou uhrazuje kupující prodávajícímu bez ohledu na použití r zných dodacích podmínek a skute nost, zda jsou prodávajícím do p evodní hodnoty promítnuty p ímé obchodní náklady nebo ne. Fakturovaná hodnota je v tšinou na faktu e uvedená celková ástka ur ená k uhrazení, která m že být i sou tem jmenovit na faktu e vyjád ené ceny za samotné zboží, náklad spojených s jeho dopravou, s balením atd. Sou ástí fakturované hodnoty zboží musí být i dávky, poplatky, spot ební dan a vedlejší výdaje, kterými se rozumí zejména náklady na balení, p epravu, pojišt ní a provize, pokud jsou sou ástí úplaty hrazené kupujícím prodávajícímu a sou asn jsou zahrnovány do základu dan z p idané hodnoty. Do fakturované hodnoty vykazované do Intrastatu se ale nezahrnuje ástka DPH. P íklady a poznámky: P i p ijetí zboží, jehož samotná hodnota je 100, bude p i dodací podmínce EXW, kdy se náklady spojené s dopravou zboží hradí sám kupující, fakturovaná hodnota také 100. P i stejném zboží a dodací podmínce DDU-místo p íjemce, kdy p ímé obchodní náklady spojené s dopravou budou init 50 a na faktu e bude celková cena 150 (prodávající logicky zvýšil hodnotu zboží 100 o hodnotu jim vynaložených p ímých obchodních náklad 50, to znamená, že p ímé obchodní náklady zahrnul p ímo do ceny zboží), bude fakturovaná hodnota 150. P i stejném zboží a dodací podmínce DDU-místo p íjemce, kdy p ímé obchodní náklady spojené s dopravou budou init 50 a na faktu e bude zvláš uvedena cena zboží 100 a zvláš p ímé obchodní náklady = 50, bude fakturovaná hodnota také 150. Z výše uvedených p íklad vyplývá, že není rozhodující, zda na faktu e bude hodnota p ímých obchodních náklad vyzna ena zvláš (nap íklad zboží 100, p ímé obchodní náklady 50, celkem k zaplacení 150) nebo zde bude souhrnná celková ástka 150. Stejn tak by se zahrnovala p i dodací podmínce DDU do fakturované hodnoty k vlastní cen zboží 100 hodnota p ímých obchodních náklad v p ípad, kdyby tyto náklady byly fakturovány zvláš (1. faktura - zboží za 100 a druhá faktura - p ímé obchodní náklady 50) a fakturovaná hodnota by byla též 150. To ovšem pouze za p edpokladu, že je pln na dodací podmínka DDU do místa p íjemce (dopravu zajiš uje a hradí dodavatel a tato doprava není považována a v rámci p iznání k DPH ozna ována jako zvláš poskytovaná služba). Pro jiné transakce než prodej, musí být hodnota ur ena tak, jako by se o prodej jednalo a deklarovaná hodnota se musí stanovit na základ údaj uvedených na dodacím listu nebo proforma faktu e, dle kalkulace nebo odhadem. To

3 se týká nap íklad p ípad, kdy zpravodajská jednotka p ijímá z jiného lenského státu (p emís uje si) sv j majetek, t eba za ú elem nejistého prodeje, k uskladn ní na dobu delší než 24 m síc nebo i ke zpracování dle smlouvy. Pokud jde o p ijetí zboží po jeho zpracování dle smlouvy, musí vykazovaná hodnota obsahovat hodnotu zboží odeslaného ke zpracování zvýšenou o hodnotu zpracovatelské operace (provedenou práci na zboží) a o hodnotu p ípadných p ídavk dodaných k zušlecht nému zboží zpracovatelem. Fakturovaná hodnota je v t chto p ípadech vlastn celková hodnota p ijatého zpracovaného zboží, to je hodnota z faktury zpracovatele zvýšená o hodnotu, která byla vykázána v Intrastatu jako fakturovaná hodnota p i odeslání zboží ke zpracování. P i p ijetí zboží, za které není jeho dodavateli nic hrazeno, ale naopak je za n odb ratelem p ijímána úhrada od dodavatele (nap íklad p i p ijetí odpad ), se namísto fakturované hodnoty uvádí do p íslušného ádku sloupce 4 výkazu íslice nula. Místo fakturované hodnoty se do výkazu pro Intrastat uvádí nula i v p ípadech, kdy je zboží, za které by bylo b žn odb rateli dodavatelem placeno (tzv. zboží s opa ným sm rem platby), poskytováno bezplatn. P i zp tném p ijetí zboží, které je vraceno z jiného lenského státu a nejedná se o zp tné p ijetí zboží, které bylo v jiném lenském stát zpracováno dle smlouvy, se do výkazu pro Intrastat uvádí jako fakturovaná hodnota stejná hodnota jaká byla vykázána v Intrastatu p i odeslání p edm tného zboží. To se týká nap íklad i zboží odeslaného na finan ní leasing, pokud je proti p vodním p edpoklad m p ijímáno jeho vlastníkem od nájemce zp t nebo zboží vraceného z d vod reklamace jeho kvality. P i p ijetí nosi informací obsahujících data nebo instrukce pro za ízení na zpracování dat je sou ástí fakturované hodnoty i cena na nosi i nahraných t chto dat nebo instrukcí (zboží se za azuje pod kód nosi e informací). V p ípad, že p ijatá zásilka obsahuje více druh zboží, jejichž hodnota je vyjád ena na jedné faktu e bez podrobného rozd lení na hodnoty jednotlivých druh zboží, fakturovaná hodnota pro p íslušný ádek ve výkazu se ur í rozd lením celkové hodnoty kalkulací nebo odhadem na jednotlivé hodnoty konkrétních druh zboží. Pokud je faktura vystavena na více druh zboží, které se za azuje do r zných kód kombinované nomenklatury, každá podpoložka zboží je však zvláš ocen na, ale hodnota p ímých obchodních náklad spojených s dopravou zboží je zde vyjád ena jen celkov souhrnnou ástkou za všechno uvedené zboží, musí se p ímé obchodní náklady pom rn rozpo ítat k jednotlivým podpoložkám zboží podle vzájemného pom ru jejich hmotnosti nebo množství v dopl kové m rné jednotce, je-li pro všechny druhy zboží uvedené na faktu e m rná jednotka stejná. Není-li možné využít vzájemného pom ru množství jednotlivých druh zboží, rozpo ítají se náklady spojené s dopravou podle vzájemného pom ru jejich cen. Fakturovaná hodnota zboží se do výkazu pro Intrastat uvádí vždy v celých K zaokrouhlen sm rem nahoru bez interpunk ních znamének, bez desetinných míst a bez ozna ení K. Pro p epo et fakturované hodnoty v cizí m n na K se používá kurz devizového trhu stanovený pro celní ú ely na sledované období. Tento kurz ur ený v souladu s ustanovením lánk na ízení Komise (EHS). 2454/93 ze dne 2. ervence 1993, kterým se provádí celní kodex Spole enství, je zve ej ován na internetových stránkách G C na adrese v oddíle Clo online v ásti Kurzovní lístek pod ozna ením M sí ní kurzy pro výpo et cla a ostatních poplatk. Kurz EUR pro aktuální m síc je také zve ejn n na internetových stránkách SÚ (www.czso.cz) v ásti Intrastat. Kurzy pro p epo et hodnot vykazovaných do Intrastatu jsou totožné s kurzy pro p epo et hodnot v cizí m n na koruny eské uvád ných do celních prohlášení (JSD). K použití kurz pro p epo et hodnot viz též ást 10. této p íru ky. Fakturovaná hodnota uvád ná do výkazu pro Intrastat nem že být nikdy minusová. Nulu namísto fakturované hodnoty p ipadá v úvahu uvést do sloupce 4 výkazu jen za zboží kupované s opa nou platbou (viz odst. 106 této p íru ky) nebo v souvislosti s vyzna ením kódu 8 povahy transakce. Vlastní hmotnost v kg Sloupec 5 výkazu Uvádí se údaj o vlastní hmotnosti p ijatého zboží zaokrouhlen v celých kilogramech pro každý ádek ve výkazu zvláš. Hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhluje sm rem nahoru na 1 kg. Hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 kg zaokrouhlí sm rem dol a desetinná místa od 0,5 kg sm rem nahoru. V p ípadech, kdy zpravodajská jednotka nem že vlastní hmotnost vykazované podpoložky zboží p esn ur it, m že do ádku uvést údaj o isté hmotnosti nebo pr m rnou hmotnost vypo ítanou podle dopl kové m rné jednotky zboží. Výpo et se provede násobením sou tu m rných jednotek zboží odhadnutým pr m rem za jednu m rnou jednotku. Vlastní hmotnost zboží je jeho hmotnost bez jakýchkoli obal. istá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komer ním obalem nebo komer ními obaly, které p ímo chrání zboží. Vlastní hmotnost se do sloupce 5 výkazu uvádí bez ozna ení kg, bez interpunk ních znamének a bez desetinných míst.

4 Údaj o vlastní hmotnosti p ijatého zboží se do výkazu pro Intrastat uvádí v p ípadech, ve kterých je v kombinované nomenklatu e ke kódu p íslušné podpoložky zboží, namísto kódu dopl kové m rné jednotky, vyzna ena poml ka nebo je v íselníku kombinované nomenklatury kód dopl kové m rné jednotky nahrazen kódem ZZZ. P ípadné uvedení údaje o vlastní hmotnosti do výkazu pro Intrastat i v p ípadech, kdy je množství p ijatého zboží vyjád eno v dopl kové m rné jednotce, se nepovažuje za chybné. Množství v dopl kové MJ Sloupec 6 výkazu Uvádí se množství p ijatého zboží v dopl kových m rných jednotkách, které jsou k jednotlivým podpoložkám zboží p i azeny v kombinované nomenklatu e. P íslušné kódy dopl kových m rných jednotek náležející k jednotlivým zbožovým kód m kombinované nomenklatury jsou vyzna eny v celním sazebníku Spole enství, zve ejn ném na internetových stránkách G C na adrese nebo jsou uvedeny na internetových stránkách SÚ na adrese v ásti Intrastat, jako íselník ozna ený cis_kn8.txt. Zde je také zve ejn n íselník ozna ený cis_merj.txt se seznamem kód dopl kových m rných jednotek používaných v celním sazebníku Spole enství. Množství v celé dopl kové m rné jednotce se do sloupce 6 výkazu uvádí bez interpunk ních znamének, p íslušných kód m rných jednotek (nap. ks, pár ) a bez desetinných míst. P ípadná desetinná místa pod 0,5 se zaokrouhlují sm rem dol a od 0,5 sm rem nahoru. Je-li údaj menší než 1, zaokrouhluje se sm rem nahoru na 1. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku místo kódu m rné jednotky poml ka (p ípadn v elektronické verzi kód ZZZ ), uvádí se zde nula a do sloupce 5 výkazu se musí se uvést údaj o vlastní hmotnosti v kg. Transakce Sloupec 7 výkazu Uvádí se jednomístný íselný kód povahy transakce (obchodní operace) p ijatého zboží. Povahou transakce jsou všechny charakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, zejména co do zm ny vlastnictví p ijatého zboží, poskytnutí úhrady za n, ú elu jeho p ijetí (nap íklad ke zpracování dle smlouvy nebo po takovém zpracování) apod. Pro vyzna ení povahy transakce se p i o p ijetí zboží používají následující kódy: Kód Popis povahy transakce 1 - Transakce zahrnující skute né nebo zamyšlené p evody vlastnictví za protipln ní (finan ní nebo jiné) - krom obchodních operací ozna ených kódy 2, 7 a 8 Vysv tlivky: Tímto kódem se ozna uje v tšina transakcí p ijatého zboží, p i kterých p echází vlastnictví ke zboží z jedné osoby na druhou a je spojené s provedením platby nebo náhrady. Vztahuje se rovn ž na zboží p ijímané mezi osobami ve spojení nebo z úst edních distribu ních sklad, a to i v p ípadech, kdy p ijetí zboží není p ímo spojeno s okamžitou úhradou za n j. Výjimkou by zde bylo jednozna n bezúplatné p ijetí zboží, kdy by se taková transakce ozna ila kódem 3. Pat í sem i p ijetí dodávky náhradních díl a jiných zbožových náhrad provád ných za úhradu. Za transakci ozna ovanou kódem 1 se považuje i finan ní leasing; leasingové splátky se vypo ítávají tak, aby pokrývaly zcela nebo tém zcela hodnotu zboží. Finan ní leasing je takový, kdy nebezpe í a výnosy spojené s vlastnictvím pronajatého zboží p echázejí na nájemce. Na konci trvání smlouvy se nájemce stává zákonným vlastníkem zboží. Mezi transakce se zamýšleným prodejem se za azují též dodávky na konsigna ní sklady a proto se i p i p ijetí zboží na tento sklad používá kód transakce Vrácení zboží z p vodní transakce ozna ené kódem 1, náhrada zboží zdarma, bezplatná vým na zboží Vysv tlivky: Pod kód 2 se zahrnují zejména transakce, kterými se eší reklamace vadného pln ní dodávek zboží, které bylo p vodn p ijaté nebo odeslané pod kódem transakce 1. Kódem transakce 2 se ozna uje vrácení zp t, to je p ijetí p vodn odeslaného zboží i p ijetí zboží náhradního, a už p vodn p ijaté je vraceno zp t nebo není. Vrácení odeslaného zboží a náhrada za zboží p ijaté, které bylo p vodn p ijaté nebo odeslané v transakcích ozna ených kódy 3 až 9, se ozna uje pod stejnými kódy (3 až 9) a ne kódem Transakce, které nejsou p echodné povahy (nejedná se o do asné p ijetí), zahrnující p evod vlastnictví zboží bez finan ního nebo jiného protipln ní (bezúplatné p ijetí s p evodem vlastnických práv) 4 - Transakce, krom t ch, které se ozna ují kódem 7, jejichž ú elem je zpracování na základ smluvního vztahu (p ijetí zboží k provedení zpracovatelských operací podle smluv o aktivním zušlecht ní), p i kterých zpracovatelskou operací není oprava (placené i neplacené) nebo údržba zboží. Kód povahy transakce 4 se nevztahuje na p ijetí zboží k takové zpracovatelské operaci, p i které si zpracovatel zboží po izuje do svého vlastnictví, aby po jeho zpracování ho prodal ve form zpracovaných výrobk. Jedná se o p ípady, kdy zpracovatel nezušlech uje zboží, které si zaslal objednatel ke zpracování, ale sám nakupuje zboží ur ené k zušlecht ní a následnému prodeji. Takové transakce se ozna ují kódem 1. Kód povahy transakce 4 rovn ž nelze použít v p ípadech, kdy kupující p ijímá od svého obchodního partnera z jiného lenského státu, ást zboží za ú elem jejího p idání k prodávanému a odesílanému zboží, použití k jeho výrob apod., p i emž se nem ní vlastník do asn p ijaté ásti zboží ani se nejedná o do asné p ijetí zboží ke zpracování dle smlouvy. Takové do asné p ijetí zboží bez zm ny jeho vlastníka a s p edpokládaným zp tným odesláním ve form vložené sou ástky nebo p ídavku prodávaného a odesílaného zboží se ozna uje kódem transakce 9.

5 Kód transakce 4 se však používá na zp tné p ijetí (vrácení) zboží, které bylo odesláno ke zpracování dle smlouvy (kód transakce 4 ), ale tímto zpracováním neprošlo, nap íklad nebylo ke zpracování vhodné, ze zpracování sešlo z jiných d vod apod. Zbytky a odpady ze zpracování dle smlouvy p ijímané zp t (vracené) objednateli tohoto zpracování se ozna ují stejn jako zpracované výrobky kódem transakce Transakce provád né po zpracování podle smlouvy, kterým nebyla oprava nebo údržba zboží ani operace ozna ená kódem 7 (p ijetí zboží po jeho pasivním zušlecht ní, p i kterém zpracovatelskou operací nebyla oprava nebo údržba) Kód povahy transakce 5 se nevztahuje na p ijetí zboží k takové zpracovatelské operaci, p i které si objednatel zpracovaného zboží nezaslal své zboží ke zpracování, ale prodal ho zpracovateli a ve form zpracovaného výrobku ho kupuje zp t. Jedná se o p ípady, kdy zpracovatel nezpracoval zboží, které si zaslal objednatel ke zpracování dle smlouvy, ale sám nakoupil zboží ur ené k zušlecht ní a následnému prodeji (t eba i od odb ratele zpracovaného výrobku). Takové transakce se ozna ují kódem 1. Kódem transakce 5 se ozna uje i p ijetí zbytk a odpad vzniklých p i zpracování dle smlouvy v jiném lenském stát. Kód transakce 5 se také používá p i p ijetí náhradního zboží za zboží p vodn p ijaté po zpracování dle smlouvy (nap íklad p i p ijetí náhradního zboží za zboží, které bylo zpracováno chybn ). Kód 5 transakce je ale rovn ž ur en pro p ijetí zboží, které bylo odesláno po zpracování dle smlouvy (po aktivním zpracování ) a je vraceno zp t (nap íklad z d vod reklamace špatn provedeného zpracování). 6 - V R se tento kód transakce do výkazu pro Intrastat o p ijatém zboží neuvádí. 7 - Transakce podle spole ných obranných projekt nebo jiných spole ných mezivládních výrobních program (nap. Airbus). V R se tento kód transakce do výkaze pro Intrastat o odeslaném zboží neuvádí a o jeho p ípadném použití obdrží zpravodajská jednotka informace p ímo. a o jeho p ípadném použití obdrží zpravodajská jednotka informace p ímo. 8 - Dodávka stavebních materiál a za ízení pro práce, které jsou sou ástí obecné stavební nebo inženýrské smlouvy (všeobecné dodavatelské smlouvy) Kódem 8 se ozna ují transakce, p i kterých je kupováno a p ijímáno zboží investi ní povahy, jako celé investi ní celky i jejich ásti, které nejsou samostatn fakturovány, ale pro které je vystavena souhrnná faktura zahrnující celkovou hodnotu díla (viz též ást 11. této p íru ky). Pokud by takové zboží nebylo fakturováno souhrnn ozna ovalo by se jeho odeslání kódem transakce Ostatní obchodní operace (transakce) Kód 9 se používá v p ípadech, které nelze ozna it n kterým z výše uvedených kód, zejména tehdy, je-li p ijímáno zboží, jehož vlastník se v souvislosti s p ijetím takového zboží nem ní (nap íklad zboží z stává ve vlastnictví zahrani ního odesílatele) a není p ijímáno do asn za ú elem zpracování dle smlouvy. Kódem transakce 9 se ozna uje také zp tné p ijetí (vrácení) zboží, které bylo p vodn odesláno pod kódem transakce 9. Nej ast ji se kódem 9 ozna uje do asné p ijetí zboží za ú elem jeho uskladn ní v tuzemsku, pokud zde není skladováno v p ímé souvislosti s jeho prodejem a p edpokládaná doba jeho uskladn ní je delší než 2 roky, dále i do asné p ijetí zboží za ú elem jeho zap j ení nebo pronájmu na p edpokládanou dobu více jak 2 roky, nejedná-li se o finan ní leasing (bez p edpokladu, že se nájemce stane vlastníkem zboží po skon ení pronájmu nebo zap j ení) nebo i jiné p ijetí zboží v souvislosti s p evedením majetku z jiného lenského státu do R na p edpokládanou dobu delší než 2 roky. Kódem transakce 9 se rovn ž ozna uje p ijetí zboží z jiného lenského státu, ve kterém toto zboží bylo po dovozu ze t etí zem propušt no celními orgány do n kterého z celních režim a získalo tak status Spole enství. Dodací podmínky Sloupec 8 výkazu Uvádí se t ímístný alfabetický kód dodací podmínky použité p i p ijetí zboží. Dodací podmínka v tšinou odpovídá pravidl m Incoterms a vyplývá z kupní smlouvy. Rozhodující pro uvedení správného údaje je skute nost, za použití jaké dodací podmínky se p íslušná transakce uskute nila. Používají se následující kódy: Dodací podmínky Kód Dodací podmínky Kód P eprava placena do CPT S dodáním clo neplaceno DDU P eprava a pojišt ní placeny do CIP S dodáním clo placeno DDP Náklady a p epravné placeny CFR Ze závodu EXW Náklady, pojišt ní a p epravné CIF Vyplacen k boku lodi FAS S dodáním na hranici DAF Vyplacen lo FOB S dodáním z náb eží DEQ Vyplacen dopravci FCA S dodáním z lodi DES Jiná dodací podmínka než výše XXX

6 uvedená Druh dopravy Sloupec 9 výkazu Druh dopravy p i p echodu p ijatého zboží p es státní hranici R se vyzna uje do sloupce 9 výkazu pro Intrastat jednomístným íselným kódem. Používají se tyto kódy: 2 - Železni ní doprava (v etn kamion na nákladním vagónu) 3 - Silni ní doprava 4 - Letecká doprava 5 - Poštovní zásilky 7 - Pevná p epravní za ízení (nap. potrubí a vedení) 8 - Vnitrozemská í ní doprava 9 - Vlastní pohon (týká se zboží, které p ekro í hranici na vlastní ose, nap íklad odeslání letadla, kamionu, lod, vagónu apod., pokud nejsou dopravována jiným dopravním prost edkem). Poznámka: Za poštovní zásilky se považují i ty, jejichž doprava je zajiš ována tzv. rychlopoštou, to znamená n kterou ze specializovaných spole ností na expresní dodání zboží, pokud je podání i p ijetí zásilky obdobné b žným poštovním zásilkám a nejedná se o expresní dopravu jedním p edem ur eným dopravním prost edkem. Statistický znak Sloupec 10 výkazu Je-li p ijaté zboží ve sloupci 1 výkazu pro Intrastat ozna ené n kterým z kód uvedených níže, doplní se do sloupce 10 výkazu, v návaznosti na up esn ný název zboží, zvláštní dvoumístný íselný kód (statistický znak), který je p íslušnému zbožovému kódu p i azen v seznamu sledovaných druh zboží. Seznam sledovaných druh zboží, ve kterém jsou vybrané zbožové podpoložky kapitol 27, 29, 34 a 38 kombinované nomenklatury je v p íloze. 3 této p íru ky. Je-li nutno k jednomu zbožovému kódu p i adit více zvláštních dvoumístných íselných kód (statistických znak ), musí být každý zbožový kód uvád n do samostatného ádku výkazu. Pokud k dále uvedeným kód m kombinované nomenklatury nelze p i adit žádný ze zvláštních dvoumístných íselných kód, s ohledem na up esn ný název odesílaného zboží, do sloupce 10 výkazu se zvláštní íselný statistický znak neuvádí a místo pro jeho vypln ní se ponechá prázdné. Seznam kód kombinované nomenklatury, ke kterým existují zvláštní statistické znaky: Zvláštní pohyb Sloupec 11 výkazu V p ípadech, kdy se jedná o zvláštní druh nebo pohyb p ijatého zboží nebo se zjednodušen vykazují zásilky p ijatého zboží malé hodnoty (do K ), se do sloupce 11 výkazu uvádí n který z t chto kód : MZ - malé zásilky se zbožím uvedeným pod kódem ZI - pr myslové celky (investi ní celky), pokud je SÚ povoleno zjednodušené za azování ZR - rozložené zásilky (zboží v rozebraném stavu) ZL - letadla (p evod vlastnictví) ZP - lod (p evod vlastnictví) ZT - za ízení na mo i ZM - odeslání mo ských produkt ZK - odeslání kosmické lodi ZO - zboží s opa ným sm rem úhrady (nap íklad odpady) Pokud se nejedná o zvláštní druh nebo pohyb zboží, p ípadn se nevyužívá zvláštních nebo zjednodušených možností uvád ní údaj do výkaz pro Intrastat u takového zboží, p íslušný ádek ve sloupci 11 výkazu se ponechává volný. Další komentá k zvláštním druh m a pohyb m zboží je uveden v ásti 9 této p íru ky. Údaje pod vyzna enými sloupci výkazu Za p íslušné p edtisky se uvede p íjmení, jméno a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údaj uvedených ve výkazu a do okének s nadpisem Datum se uvede datum vystavení dokladu zp sobem rok, rok, m síc, m síc, den, den (nap. 11. zá í 2005 = ).

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap íklad o zboží

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky Vláda nařizuje podle 70 odst. 2 zákona č. /2016 Sb., celní zákon: 1 Okruh vykazovaných údajů a náležitosti

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty 5412_11.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI Postupujte podle instrukcí v p iznání a v Pokynech k vypln ní p iznání k dani z p evodu nemovitostí. Barevn ozna ené ádky p iznání vypl uje správce dan. Poplatník vyplní údaje podle p edtisku v bílých

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem 1.5.2004 se eská republika stala lenem Evropských spole enství

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Vývozcům ze Společenství jsou z Evropského zemědělského orientačního a garančního fondu poskytovány subvence při vývozu (vývozní subvence, vývozní náhrady),

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Fakulta mezinárodních vztahů. Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Vedlejší specializace: Informatika v podnikání

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Fakulta mezinárodních vztahů. Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Vedlejší specializace: Informatika v podnikání VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Vedlejší specializace: Informatika v podnikání Název diplomové práce: VÝKAZNICTVÍ DPH VE VNITROUNIJNÍM

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 23 DOHODA O Ú ASTI ESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY,

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro FU v Jablonci nad Nisou Da ové identi ka ní íslo C Z Identi ka ní íslo Da ové p iznání ) ádné ===== opravné ======

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Dohoda uzav ená mezi N meckem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií. Mnichov 29. zá í 1938

Dohoda uzav ená mezi N meckem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií. Mnichov 29. zá í 1938 Dohoda uzav ená mezi N meckem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií v Mnichov 29. zá í 1938 mecko, Spojené království, Francie a Itálie se dohodly se z etelem k dohod, jíž už bylo ve v ci odstoupení

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také dr_12zmenlist_info.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY K podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele 01 Uvede se živnost (živnosti), u 02 závazky. Pokud podnikatel ruší p i kolonce

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro obchodní styk s obchodními partnery podnikateli

Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro obchodní styk s obchodními partnery podnikateli VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Nordmann, Rassmann Czech Republic s.r.o. (dále jen NRC CZ), se sídlem Praha 5, Pekařská 12, IČO 45 24 21 43 Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro obchodní styk

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 2. 2. 2016 č. 02/16 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Nárok na odpočet, vracení DPH, opravy základu daně

Nárok na odpočet, vracení DPH, opravy základu daně Nárok na odpočet, vracení DPH, opravy základu daně 3. listopadu 2015 Marie Přikrylová Agenda Nárok na odpočet základní podmínky Nárok na odpočet v částečné výši a krácení koeficientem Vracení DPH Dobropisy

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více