VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA"

Transkript

1 VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA Mastitidy skotu jsou jednou z hlavních příčin snižování jakosti mléka. Je tomu tak proto, že tato hromadná onemocnění způsobují závažné poruchy funkce mléčné žlázy, které se promítají ve snižování produkční aktivity sekrečního parenchymu, narušují smyslové vlastnosti mléka a vedou k významným změnám jeho složení a jeho fyzikálních vlastností. Tím dochází ke snížení biologické a nutriční hodnoty mléka a snížení jeho technologické zpracovatelnosti. V neposlední řadě jsou tato onemocnění provázena pomnožováním patogenní a podmíněně patogenní mikroflóry, která může ohrozit zdraví člověka přímo nebo prostřednictvím toxických bakteriálních produktů. Nelze ani opomenout ohrožení člověka rezidui antibiotik v mléce, která se široce používají při terapii mastitid. Smyslové změny mléka jsou nejvýrazněji ovlivněny při zjevných, klinických formách onemocnění, zejména při parenchymatózní a indurativní formě mastitid, kdy sekret postižené žlázy ztrácí úplně vzhled mléka a mění se v sérovitý a hnisavý, někdy i výrazně páchnoucí produkt zánětu. Při lehčích formách klinických mastitid, jako jsou akutní a chronické katarální mastitidy, ztrácí mléko svoji typicky bílou barvu a získává nažloutlý odstín, pravděpodobně v důsledku výrazného zvýšení obsahu karotenů v mléčném tuku. Mléko při těchto mastitidách obsahuje zřetelné hnisavé vločky, zejména v prvních střicích výdojku. Smyslové vlastnosti mléka jsou dokonce narušeny i u nezjevných, subklinických forem onemocnění, při kterých je změněna chuť mléka. V důsledku zvýšení obsahu chloridů a sodíku a poklesu obsahu laktózy mléko ztrácí typickou nasládlou chuť a nabývá slanou příchuť. Konečně mléko při subklinické mastitidě získává nahořklou chuť v důsledku enzymaticky indukované proteolýzy, jakož i v důsledku změn zastoupení mastných kyselin v mléčném tuku. Změny složení mléka Základní změnou ve složení mléka v důsledku zánětů mléčné žlázy je nárůst počtu somatických buněk, zejména neutrofilních granulocytů. Metabolické vzplanutí těchto fagocytujících buněk a v konečném důsledku jejich rozpad vedou k uvolnění některých buněčných enzymů. Tyto enzymy se uvolňují i ze sekrečních buněk a z epitelií mlékovodů a mléčných cisteren, z nichž některé se v důsledku zánětu rozpadají. K těmto enzymům náleží: kataláza, laktoperoxidáza, N- acetyl-ß-d-glukozoaminidáza (NAGáza), lysozym, laktat dehydrogenáza (LDH), glutamatoxalacetat-transamináza (GOT). Kataláza je oxidoreduktázou, která katalyzuje dekompozici H 2 O 2. na H 2 O a O 2. Kataláza je enzymem obsaženým v rostlinách, bakteriích i živočišných tkáních (játrech a zejména v ledvinách). Obsahují ji i erytrocyty. V mléce je oxidoreduktázová aktivita vázána převážně na membráně tukových kuliček, kde je 12 krát vyšší než v odstředěném mléce. Kataláza je termolabilní látka. Inaktivuje se již teplotou 65 C při expozici po 16 s. Aktivita katalázy vzrůstá při mastitidách, pravděpodobně působením fosfolipázy na membránu tukových kuliček. Proto byla dříve používána jako diagnostický indikátor mastitid. Laktoperoxidáza je významnou součástí systému laktoperoxidáza-tiokyanát-hydrogen peroxid. Tento systém je významným obranným mechanismem zvláště v laktaci. Inhibuje růst stafylokoků, streptokoků i koliformních bakterií. Laktoperoxidáza - se syntetizuje epiteliálními buňkami mléčné žlázy. Tiokyanát pochází ze zeleného krmení, zvláště z luštěnin. Hydrogen peroxid je produktem některých bakterií, např. streptokoků. Mechanismus účinku spočívá v tom, že laktoperoxidáza v přítomnosti hydrogen peroxidu 1

2 oxiduje tiokyanát na hypotiokyanát (OSNC), který destruuje vnitřní bakteriální membránu streptokoků. Společně s hypoiodidem (OI) jsou tyto molekuly silnými antimikrobiálními činiteli proti bakteriím, virům i kvasinkám. Koncentrace laktoperoxidázy a thiokyanátu vzrůstá s rozvojem infekce mléčné žlázy. Myeloperoxidáza je obsažena v primárních granulích neutrofilů. Katalyzuje obdobnou reakci jako laktoperoxidáza (H 2 O 2. na H 2 O a O 2 ). Navíc pak spolu s peroxidem vodíku a chloridovými ionty vytváří kyselinu chlornou (HOCl) a monochloraminy, významné nositele baktericidní aktivity neutrofilů. Baktericidní aktivita HOCl je padesátkrát vyšší než vlivem působení H 2 O 2. ß-glukoronidáza je kyselou hydrlázou obsaženou v primárních (azurofilních) granulích neutrofilních granulocytů a v lyzosomech makrofágů Uvolňuje se při exocytóze granulí neutrofilů a při lýze neutrofilů a makrofágů. Laktat dehydrogenáza (LDH) je oxidoreduktáza. Katalysuje přeměnu pyruvátu na laktát v závěrečném kroku glykolýzy za anaerobních podmínek. Tento enzym je obsažen jak v epiteliálních buňkách, tak v neutrofilních granulocytech. V průběhu zánětu mléčné žlázy dochází k uvolňování proteináz (nap. želatinázy), ROS (např. superoxidu. hydrogen peroxidu a hydroxylových radikálů) z rozpadajících se neutrofilních granulocytů. Cytotoxický efekt těchto látek vede k oxidaci proteinů, peroxidaci lipidů a k poškození DNA a tím k inhibici metabolických procesů buněk. Dochází tak k primární nekróze buněk, tedy k cytolýze, při které se LDH uvolňuje. Glutamat-oxalacetat-transamináza (GOT) je buněčný enzym. Jeho aktivita odráží stupeň tkáňového poškození. V sekretu mléčné žlázy se jeho aktivita zvyšuje při mastitidách. N-acetyl-ß-D-glukozoaminidáza (NAGáza je lysosomální enzym, obsažený zejména v neutrofilních gramulocytech a makrofázích. Je indikátorem tkáňového poškození při mastitidách. Jeho specifická funkce v mléčné žláze není známá. Byla prokázána jeho antibakteriální aktivita zejména pro Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae a Pseudomonas aeroginosa, nikoli však pro Escherichia coli a Enterobacter aerogenes. Během laktace je jeho koncentrace v mléce nízká, stejně tak jako v sekretu začátkem zaprahování. Uprostřed období stání na sucho je jeho aktivita nejvyšší a koinciduje s nejvyšší aktivitou laktoferinu v tomto období. Aktivita tohoto enzymu nepřímo odráží dynamiku výskytu nových infekcí - během zaprahování vysoký výskyt, ve střední fázi zaprahlosti nízký výskyt. Lyzosym je bakteriolytický enzym - muramidáza. Destruuje bakterie lýzou peptidoglykanu buněčné stěny Gram pozitivních bakterií a vnější membrány Gram negativních bakterií. Pochází zejména z lýzovaných neutrofilů. Proteinázy mléka mají dvojí hlavní původ: z krevní plasmy proniká do mléka plasmin, ze somatických buněk pocházejí lysosomálni proteinázy: katepsin D, B, L. Dalším enzymem pocházejícím ze somatických buněk je serin proteináza elastáza a katepsin G. Některé z těchto enzymů se v mléce vyskytují jako proenzymy, tedy neaktivní prekurzory enzymů. Např. plasmin ve formě plasminogenu, katepsin D ve formě prokatepsin D. Plasminogen je v mléce aktivován urokinázou a specifickým tkáňovým 2

3 aktivátorem. Zvýšená proteolytická aktivita mléka provázející zánět žlázy způsobuje hydrolýzu kaseinu (CN), čímž se snižuje výtěžnost mléka pro výrobu sýrů a zhoršuje jakost mléčných produktů. Substrátem plasminu je v mléce ß-kasein (ß-CN), který se štěpí na γ 1, γ 2, γ 3 CN a na proteázové peptony. ß-CN je základem textury sýra. Proto jeho degradací dochází ke zvýšení retence vody a úniku peptidů do syrovátky. Katepsin D degraduje αs1-cn, αs2 -CN případně i κ-cn za vzniku glykomakropeptidů a α- laktalbuminu (α-la). Elastáza hydrolýzuje αs1-cn a méně efektivně i α-la a ß- laktglobulin (ß-LG). Důsledky proteolytické aktivity byly prokázány při zvýšení počtu somatických buněk nad /ml. Sekret pocházející ze zánětem postižené žlázy však obsahuje i inhibitory proteináz. Nejvýznamnějším je antitrypsin, považovaný za analog humánního α1 antitrypsinu. Jeho aktivita vzrůstá úměrně s počtem somatických buněk v mléce. Proto bývá někdy ve vědeckých studiích používán jako laboratorní indikátor mastitid. Lipáza je hydrolytický enzym, který katalyzuje štěpení alfa-esterových vazeb triacylglycerolů. Tento enzym se vyskytuje v mléce v několika formách. Zdá se pravděpodobné, že jejich odlišnost je dána vazbou na různé jiné bílkoviny. Příkladem je vazba lipázy na kaseionové micely. Udává se, že v této formě se vyskytuje až 90 % lipolytické aktivity mléka zdravé mléčné žlázy. V mléce se vyskytuje i lipoproteinová lipáza (LPL), která pochází z krve a v sekreční tkáni mléčné žlázy hraje významnou roli v syntéze lipidů. S mastitidami je spojena lipáza, která vstupuje do mléka se somatickými buňkami. Následná lipolýza mléčného tuku, je potencována mechanickými inzulty působícími na tukové kuličky při transportu mléka v dojicím stroji i při svozu a mlékárenském ošetření mléka. Lipolýza má za následek zvýšení obsahu volných mastných kyselin. Potencuje rovněž žluknutí mléka. Některé z uvedených enzymů, laktoperoxidáza, N-acetyl-ß-D-glukozoaminidáza (NAGáza), ß- glukoronidáza a lysozym, se uplatňují jako přirozené antibakteriální látky. Mezi tyto látky rovněž patří laktoferin, defensiny a komplement. Antibakteriálních vlastností některých z těchto látek se používá při přípravě nutričních doplňků a funkčních potravin. Nicméně, při mlékárenském zpracování mléka působí jako endogenní inhibiční látky v technologických procesech výroby kysaných mléčných produktů. Laktoferin je glykoprotein, aktivně vážící ionty železa, které jsou nezbytné pro metabolismus některých bakteriálních patogenů mléčné žlázy. Tvoří se v epiteliálních buňkách i v neutrofilních granulocytech, je obsažen v jejich sekundárních granulích. V přítomnosti bikarbonátu inhibuje bakterie, které jsou metabolicky náročné na ionty železa (Escherichia coli). Inhibiční účinek laktoferinu blokují citrátové ionty, které s laktoferinem soutěží ve vychytávání železa. Laktoferin se uplatňuje zejména v období involuce mléčné žlázy, kdy obsah citrátů klesá k nule. S tím souvisí odolnost mléčných žláz vůči koliinfekcím v období zaprahlosti. Laktoferin má antibakteriální, antivirové, antiplísňové, antikarcinogenní a imunostimulační vlastnosti. Laktoferin zvyšuje baktericidní funkci fagocytů tím, že brání produkci dismutázy, bakteriálního enzymu, který inaktivuje superoxidové radikály fagocytů. Některé bakterie, jako Streptococcus agalactiae, však dokáží utilizovat železo vázané v laktoferinu. V sekretu zdravé mléčné žlázy je koncentrace laktoferinu nízká (0,2 mg/l), vyšší je v kolostru (0,5 až 1 mg/l) a v období 30 dnů po zaprahnutí (50 až 100 mg/l). Koncentrace laktoferinu se zvyšuje i při zánětu mléčné žlázy. 3

4 Defenzíny jsou bazické, kationické proteiny, bohaté na cystein a arginin, produkované neutrofily. Jsou batericidní pro všechny běžné původce mastitid skotu, avšak i pro kulturní mlékařskou laktoflóru.. Komplement je proteinový termolabilní faktor, přecházející do mléka z krevního séra Uplatňuje se jednak jako nespecifický opsonin, a to svým fragmentem C3b po aktivaci alternativní cestou. Je aktivován i klasickou cestou, a to komplexem korpuskulárního antigenu a specifických protilátek. Působí tedy i jako specifický opsonin, potencující fagocytózu. Svými fragmenty C8 a C9 se spolu se specifickými protilátkami uplatňuje také bakteriolyticky, avšak pouze pro Gram negativní bakterie. Kvantitativní změny dokumentuje následující tabulka. Změny obsahu enzymů v mléce v důsledku mastitid Činitel Normální hladina Koeficient změny somatické buňky [ ml -1 ] >10,0 neutrofilní granulocyty [%] 12 7,5 kataláza [µmol O 2. min -1. ml -1 ] 0,08 23,0 laktoperoxidáza [µg. l -1 ] 30,0 2,0 ß glukoronidáza [mu. ml -1 ] 0,012 4,0 lysozym [µg. l -1 ] 1,0 >100,0 NAGáza [µmol. ml -1 ] 0,032 >2,0 LDH [mu. ml -1 ] >10,0 GOT [mu. ml -1 ] 4,0 7,0 laktoferin [mg. ml -1 ] 0,1-0,2 100,0 Hamann a Krömker, 1997; Upraveno. Při zánětlivém procesu mléčné žlázy vzrůstá obsah i dalších enzymů jejichž původ v mléce není jednoznačně objasněn, nicméně lze předpokládat, že se do mléka dostávají z krve, v důsledku zvýšené propustnosti hemato-alveolární bariéry. Jsou to např. kyselá a alkalická fosfatáza. V mastitidních sekretech klesá obsah xantin oxidázy. Lipidy mléka. Snížení obsahu tuku v mléce v důsledku zánětlivého procesu mléčné žlázy není jednoznačné. Někteří autoři zaznamenali malé snížení (např. z 3,45 % na 3,2 %), jiní rozdíl nezaznamenali. Podstatně závažnější jsou kvalitativní změny. Byl zjištěn vysoce signifikantní nárůst obsahu volných mastných kyselin, až na dvojnásobek. Zvyšuje se jodové číslo. Je to důsledek lipolýzy, neboť aktivita lipáz při zánětlivém procesu vzrůstá. Zvyšuje se podíl nízkomolekulárních mastných kyselin (C 8 - C 14 ) a volných mastných kyselin C 18 (kyseliny oleové, linolové a linolenové). V triacylglyceridech vzrůstá obsah esterifikovaných mastných kyselin s krátkým řetězcem (C 4 - C 12). Koncentrace esterifikovaných mastných kyselin s dlouhým řetězcem (C 16 - C 18 ) naopak klesá. Při zánětlivých procesech provázených zvýšením počtu somatických buněk nad 2, ml -1 byl zaznamenám signifikantní nárůst neesterifikovaných mastných kyselin. Konečně byly v mastitidním mléce zjištěny i nižší hladiny fosfolipidů. Fosfolipidy jsou lokalizovány převážně v membráně tukových kuliček. Úbytek membránových fosfolipidů usnadňuje lipázám jejich atakování, což v konečném důsledku potencuje lipolýzu. 4

5 Proteiny mléka. Rovněž změny v obsahu celkových bílkovin jsou nejednoznačné. V některých případech nebyl zaznamenán rozdíl v jejich obsahu, v jiných dokonce mírný nárůst. V důsledku zánětlivého procesu mléčné žlázy se snižuje obsah nutričně nejvýznamnější bílkoviny mléka, kaseinu. V mléce je kasein obsažen z 95 % v micelární formě. Při mastitidách se obsah micelárního kaseinu snižuje až na 46 %. Snižuje se i obsah dalších bílkovin secernovaných v mléčné žláze - α-laktalbuminu a ß-laktoglobulinu. Naopak obsah sérových proteinů výrazně vzrůstá, bovinní serumalbumin z 0,24 na 0,65 mg. ml -1, celkové imunoglobuliny z 0,3 na 18,3 mg. ml -1. Uvedené poklesy a nárůsty jsou přibližně v rovnováze, proto nebývá zjišťován statisticky významný pokles celkové bílkoviny mléka. Při experimentálně vyvolané mastitidě byl popsán vzestup aktivity proteáz, který vedl k hydrolýze ß-kaseinu a α S1 -kaseinu. Hydrolýza byla potencována opakovaným zmražením a rozmražením změněného sekretu. Významnou roli v proteolýze hraje plazmin. V mléce je navázán na kaseinové micely a degraduje α S1, α S2 na γ- kasein, peptony a pravděpodobně κ-kasein. Prekurzorem plazminu je plazminogen, představující v mléce proteolytický rezervoár. Plazmin způsobuje proteolýzu při sýření v závislosti na technologické teplotě (plazmin má optimální aktivitu při 37 C a ph 7,5). Tento enzym je termostabilní a je možné, že se účastní při vzniku želatinizace UHT mléka. Mléčný cukr. Pokles obsahu laktózy je jednou z nejvýznamnějších změn složení mléka v důsledku zánětlivého procesu. Zánětlivý proces mléčné žlázy vede k poškození sekrečních buněk a k narušení syntetické aktivity enzymatického systému zahrnujícího enzym galaktosyl transferázu a α-laktalbumin. To je pak příčinou snížené biosyntézy laktózy. Snížený obsah laktózy se projevuje i v dalších změnách mléka, v poklesu sušiny, tukuprosté sušiny, a ve změnách hodnot chlorcukrového čísla. Protože laktóza je osmoticky aktivní, bývá zvýšený obsah sodíku a chloridů uváděn jako kompenzační mechanismus pro udržení osmotické rovnováhy sekretu. Produkce mléka. Zánětlivý proces mléčné žlázy významně snižuje produkci mléka. Klesá obsah sušiny, tukuprosté sušiny, zvyšuje se obsah popela. Ionty mléka. Zánětlivý proces mléčné žlázy způsobuje poškození sekrečního epitelu. Tím je narušeno tzv. těsnicí spojení mezi sekrečními buňkami a dochází ke zvýšení permeability. Protože Na + a Cl - jsou v extracelulární tekutině v převaze, pronikají do lumina alveol. Aby se udržela osmotická rovnováha, obsah K + proporcionálně klesá. Rovněž hladiny vápníku, hořčíku a fosforu jsou při zánětlivém procesu sníženy. Chemické změny mléka v důsledku mastitid Složka Normální hladina Koeficient změny laktóza [g. l -1 ] 4,85 0,93 α S1 -kasein [mg. ml -1 ] 13,3 0,50 α -laktalbumin [mg. ml -1 ] 1,03-1,22 0,50 ß-laktoglobulin [mg. ml -1 ] 4,0 0,74 imunoglobuliny [mg. ml-1] 0,25-0,30 10,0 serumalbumin [mg. ml-1] 0,24 2,7 Hamann a Krömker, 1997 Fyzikálně chemické změny mléka. Popsané změny v chemickém složení mléka se odrážejí i ve fyzikálních vlastnostech. Byl zaznamenán vzrůst ph a elektrické konduktivity. Zvyšuje se i viskozita mléka, dochází k depresi bodu mrznutí. 5

6 Fyzikálně chemické změny mléka v důsledku mastitid Složka Normální hladina Koeficient změny celkový Ca 2+ [µmol. l -1 ] 22,94 0,43 celkový Mg 2+ [µmol. l -1 ] 8,32 0,31 celkový P [µmol. l -1 ] 17,2 0,75 citrát [mmol. l -1 ] 11,2 0,72 K + [mmol. l -1 ] 44,1 0,85 Cl - [mmol. l -1 ] 22,6-39,05 1,2-2,0 Na + [mmol. l -1 ] 24,9 2,0 chlorcukrové číslo 2,05-3,2 2,8 titrační kyselost [ SH] 6,2-8,0 0,8-0,6 ph 6,65 1,15 elektrická vodivost [S. m -1 ] 0,480 1,1-2,2 bod mrznutí [- C] 0,57-0,53 <1,0 Hamann a Krömker, 1997 Kvantitativní změny složení mléka i změn fyzikálních vlastnosti shrnuje následující graf. Tolle, et al.,1971 6

7 Nutriční hodnota a technologická zpracovatelnost mléka Nutričně významné složky mléka kontaminovaného zánětlivými sekrety jsou, jak vyplývá z uvedených údajů, významně ovlivněny. Nejzávažnější je snižování hlavních živin mléka, laktózy a kaseinu. Nelze opomenout ani závažnost poklesu obsahu významných makroelementů, vápníku a fosforu. Nutričně nejvýznamnější je celkově snížená jakost mléka a mléčných výrobků, která působí jako faktor omezující jejich spotřebu. Tím dochází k podceňování významu mléka a mléčných produktů v racionální výživě. Popsané změny vlastností mléka ovlivňují jejich technologickou zpracovatelnost, a proto i jakost finálních produktů. Konzumní mléko má sníženou úchovnost v důsledku působení termostabilních somatických lipáz a proteáz. Pasterizované mléko s příměsí zánětlivých sekretů má tendenci k rychlému nástupu smyslových vad, zejména vůně a chuti. Se zvyšujícím se podílem mléka od mastitidních krav klesá jeho termostabilita, což narušuje technologii výroby sterilizovaného (UHT) a kondenzovaného mléka. Tyto výrobky mají tendenci k chuťovým vadám a při skladování i k tvorbě sedimentu a k želatinizaci. Senzoricky jsou ovlivněny i sušené mléčné výrobky. Klesá u nich rozpustnost při obnovování. Snížený obsah laktózy, základního substrátu kulturní mlékařské mikroflóry, narušuje zpracování mléka na kysané mléčné produkty. Technologie jejich výroby je nepříznivě ovlivněna i zvýšenou alkalitou zánětlivého sekretu a přítomností endogenních inhibičních látek, např. volných mastných kyselin a imunoglobulinů. Při výrobě másla se prodlužuje doba stloukání. Smetana ze změněného mléka má vyšší číslo kyselosti a máslo z ní má nažluklou chuť, neboť podléhá snadněji oxidaci. Velmi významně je narušena technologie výroby sýrů. Nižší obsah kaseinu a změny v jeho disperzi, jakož i snížený obsah vápníku, hořčíku a fosforu zhoršují syřitelnost. Špatně se odděluje syrovátka. Negativně se při tom uplatňují i zvýšené hladiny imunoglobulinů, volných mastných kyselin a laktoperoxidázy, stejně tak i zvýšená alkalita. Narušeno je zrání sýrů. Nízká aktivita xantinoxidázy snižuje ochranný účinek dusičnanů proti duření sýrů. Tvrdé sýry produkované z mléka kontaminovaného zánětlivými sekrety mají sníženou tuhost, vyšší obsah vody a narušené chuťové vlastnosti. Mikrobiologické vlastnosti mléka Některé kmeny streptokoků a stafylokoků způsobující mastitidy krav mohou být patogenní i pro člověka. Syrové mléko proto může být potenciálním zdrojem nebezpečí, avšak účinné tepelné ošetření mléka, jakým je pasterace, destruuje tyto mikroorganismy. Bylo prokázáno, že Streptococcus agalactiae je zodpovědný za infekce novorozenců, které u nich mohou vést k septikémiím a meningitidám. Uvádí se, že uvedený patogen je příčinou až 25 % perinatálních úmrtí novorozenců (sepse, meningitidy). Tento patogen cirkuluje mezi populací krav a lidí a vyskytuje se i ve vnějším prostředí, např. v odpadních vodách. 7 až 20 % rodiček má porodní cesty kolonizované tímto patogenem. Traduje se, že přenos ze zvířat na člověka je vzácný a málo významný. To lze přičíst mimo jiné i faktu, že prevalence tohoto patogena ve stádech krav výrazně klesla. Druhý nejvýznamnější patogen mléčné žlázy krav, Staphylococcus aureus, přináší rizika poněkud vyšší. Je rovněž významným patogenem lidí, u kterých vyvolává úporné chronické 7

8 infekce, zvláště horních cest dýchacích. Staphylococcus aureus je příčinou závažných nosokomiálních infekcí na chirurgických odděleních nemocnic. Vyvolává sepse, osteomyelitidy, furunkulózy a další onemocnění, vedoucí až ke smrti postižených lidí. Kromě toho, jeho toxické produkty jsou u lidí významnými alergeny. Navíc řada kmenů tohoto patogena vykazuje polyrezistenci vůči antibiotikům. Uvádí se, že 30 % lidí infikovaných polyrezistentními kmeny tohoto patogena umírá. Polyrezistentní kmeny Staphylococcus aureus byly zachyceny i z infikovaných krav. Staphylococcus aureus je závažný i tím, že některé jeho kmeny produkují termostabilní enterotoxiny, vyvolávající u lidí enterotoxikózy (viz dále). I když enterotoxigenita je vázána převážně na biotypy humánní provenience a nebezpečí pro člověka hrozí až při vysokém pomnožení mikroba (10 6. ml -1 ), nelze ohrožení člověka při konzumu mléka zcela vyloučit. To proto, že některá stáda dojnic jsou promořena dominantně biotypem A Staphylococcus aureus, tedy biotypem s nejvyšším zastoupením enterotoxigenních kmenů. Toto nebezpečí je zvláště aktuální při prodeji mléka ze dvora, kdy se snižuje účinnost fenoménu ředění. Psychrotrofní bakterie Některé patogeny mléčné žlázy skotu příslušejí k závažné skupině mikroorganismů, které označujeme jako psychrotrofní baktérie. Jsou to mikroorganismy, které jsou schopny pomnožovat se při 7 i méně C, tedy při uchovávání mléka v chladovém režimu. Častějším zdrojem kontaminace syrového mléka psychrotrofními bakteriemi než mléčná žláza, je však vnější prostředí. Psychrotrofní bakterie produkují termostabilní enzymy způsobující proteolýzu a lipolýzu mléka.tak dochází k závažným změnám ve složení mléka, které se manifestují organoleptickým změnami mléka a mléčných výrobků. Dochází zejména k porušení chuti a vůně, k tvorbě sedimentu. U vysoce tepelně ošetřených mlék vzniká hlenovatění. Proteolytické příslušejí k rodům: Achromobacter Aeromonas Flavobacterium Xantomonas Pseudomonas Escherichia Proteus Serratia (Tučně jsou vytištěni původci mastitid.) Hydrolýzují zejména κ-kasein (tím narušují stabilitu kaseinových micel). Hydrolýzou vznikají volné aminokyseliny. U pasterizovaného mléka vzniká sediment.vyskytuje se i hniloba mléka s produkcí indolu a amoniaku. Lipolytické příslušejí rodům: Aeromonas Acinetobacter Flavobacterium Pseudomonas Lipolytické produkující lecitinázu 8

9 Acinetobacter Alcaligenes Flavobacterium Citrobacter Enterobacter Klebsiella Pseudomonas Lecitináza hydrolyzuje ochrannou membránu tukových kuliček. Tím přispívá k urychlení oxidace mléčného tuku, ke žluknutí. Kontaminace psychrotrofní mikroflórou tedy může být příčinou technologických a organoleptických vad finálních mléčných výrobků. Celkový počet mikroorganismů v syrovém mléce Patogenní mikroflóra vylučovaná infikovanými dojnicemi ovlivňuje trvale celkový počet mikroorganismů v syrovém mléce. Uvádí se, že mléčná žláza stižená klinickou mastitidou vylučuje až 10 8 mikrobů v 1 ml sekretu. U subklinických mastitid 10 4 až 10 5 mikrobů v 1 ml. Hlavní patogeny se v syrovém mléce vyskytují často. Uvádí se např., že patogenní streptokoky se vyskytují v 64 %, Staphylococcus aureus ve 28 % až 46 % bazénových vzorků mléka. Jejich celkový počet však obvykle nepřekračuje 10 4 v ml mléka. Jak již bylo uvedeno, někteří bakteriální původci mastitid se uplatňují i jako původci alimentárních onemocnění člověka. Kontaminace syrového mléka těmito patogeny představuje reálné nebezpečí pro člověka, zvláště konzumují-li syrové mléko a mléčné výrobky, které nebyly vyrobeny z pasterizovaného mléka. Výskyt původců alimentárních onemocnění člověka v syrovém mléce Alimentární onemocnění člověka způsobovaná původci přenosnými ze zvířat na člověka řadíme k zoonózám. Zoonózou jsou onemocnění nebo infekce, které jsou přirozeně přenosné přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi. Sledování zoonóz a jejich původců upravuje vyhláška 356/2004 Sb. Z původců zoonóz lze reálně v syrovém mléce detekovat: Salonella spp., Staphylococcus aureus (enterotoxigenní ETSA), Escherichia coli (shigatoxigenní STEC), Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica. Všechny uvedené patogeny mohou vyvolat mastitidu u dojnic. U většiny z nich se však průkaz opírá pouze o experimentální infekci: Salonella dublin, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica (Oliver a spol., 2005). Přirozená infekce mléčných žláz je pravděpodobně velmi vzácná a nemá praktický význam ani z hlediska onemocnění zvířat, ani jako zdroj onemocnění člověka. Z uvedený bakteriálních druhů jsou velmi závažnými a široce rozšířenými původci mastitid Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Přímý průkaz enterotoxigenity kmenů Staphylococcus aureus a shigatoxigenity kmenů Escherichia coli vykultivovaných ze sekretů mastitidních žláz však téměř chybí. Lze proto konstatovat, že infikovaná mléční žláza se uplatňuje jako zdroj bakteriálních původců alimentárních onemocnění člověka velmi málo. Je však třeba brát na zřetel, že řada původců mastitid dojnic se vyskytuje v prostředí (environmentální původci). Tyto zdroje kontaminace syrového mléka jsou pro člověka mnohem rizikovější. Dojnice jsou jako zdroj kontaminace závažné i tím, že někteří původci alimentárních onemocnění člověka kolonizují jejich zažívací trakt (Escherichia coli, Salonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica). Fekální kontaminace syrového mléka je tak často příčinou onemocnění konzumenta (viz dále). V syrovém mléce byla výskytu původců alimentárních onemocnění člověka věnována řada studií. Převážně byly tyto studie zaměřeny na prevalenci Campylobacter jejuni, Listeria 9

10 monocytogenes, a Salmonella spp. Údaje o výskytu shiga-toxigenní Escherichia coli (STEC) neboli enterohemorragické E. coli (EHEC) a enterotoxigenních kmenů Staphylococcus aureus v syrovém mléce jsou dosud pouze ojedinělé. Proto jsme se jimi v r zabývali (Ryšánek a Hubáčková, 2006). V 502 bazénových vzorcích syrového mléka bylo identifikováno 109 izolátů E. coli (21,0 %) a 70 izolátů S. aureus (13,9 %). Metodou multiplex PCR nebyly z izolátů E. coli detekovány žádné geny kódující shigatoxiny. Pouze byly zachyceny 2 izoláty s genem kódujícím produkci jednoho z faktorů virulence - intiminu (saea). Z izolátů S. aureus byly metodou multiplex PCR detekovány následující genotypy enterotoxinů v četnosti : a (11 %), g (11 %)i, agi (10 %), bgi (7 %), abgi (3 %), h (3 %), i (3 %), dj (3 %), al (1 %), ah (1 %). Zhodnocení nebezpečí výskytu toxinogenních kmenů E. coli a S. aureus v mléce Z dosažených výsledků je zřejmé, že nebezpečí pramenící z kontaminace syrového mléka shigatoxigenními E. coli je na území České republiky malé. Toto nebezpečí nelze podceňovat, neboť infekční dávka při alimentárních infekcí způsobovaných shigatoxigenními E. coli (STEC) je velmi malá (1-10 KTJ/ml) (Paton a Paton, 1998). Většina publikovaných výskytů infekcí STEC souvisela s konzumem syrového nebo nedostatečně pasterizovaného mléka nebo smetany. Infekce STEC není sice příliš častá, avšak může probíhat jako velmi vážné onemocnění s trvalými následky nebo úmrtím pacienta. STEC O157 (výskyt 33 %) vedle salmonel (37 %) a kampylobakterů (26 %) byly nejčastějšími původci alimentárních onemocnění farmářů. To dokládá významnost STEC O157 jako patogenních mikroorganismů v mléce a závažnou negativní roli nepasterizovaného mléka při onemocněních člověka. Legislativa v České republice se řídí od nařízeními tzv. hygienického balíčku EU. Je to zejména nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Regulation 853/ 2005) a nařízení zavádějící mikrobiologická kritéria pro potraviny (Nařízení 2073/2005). Žádné z těchto nařízení neudává povinnost kontrolovat shigatoxiny v mléce nebo jiných komoditách, pouze se kontrolují limitní počty E. coli v másle a smetaně vyrobené ze syrového mléka nebo z mléka, které bylo podrobeno nižšímu tepelnému ošetření než pasteraci (limitní hodnota činí: m = 10; M = 100 KTJ/g, c = 2; n = 5). Alimentární intoxikaci mohou vyvolat kmeny S. aureus produkující klasické SEs (A-E), z nově popsaných SEs to jsou SEG, SEH, SEI. V naší studii 6,6 % bazénových vzorků mléka obsahovalo izoláty S. aureus produkující tyto SEs nebo nesoucí jejich geny. Jiní autoři detekovali SE geny dokonce u 48 % vzorků syrového kravského mléka. V Norsku v bazénových vzorcích kravského mléka byl nejčastěji zachycovaným klasickým toxinem SEC/sec. V České republice byl nejfrekventovanější gen sea. Dále to byl SEB/seb, nejméně častý byl SED/sed. SEC/sec ani see nebyly zachyceny. Nejčastější výskyt sea je v souladu s poznáním, že přes 75 % alimentárních intoxikací je způsobeno právě toxinem SEA. Není pochyb o tom, že syrové mléko je potenciálním zdrojem enterotoxigenních kmenů S. aureus a tedy i potenciálním zdrojem stafylokokových enterotoxinů v konzumním mléce a 10

11 mléčných produktech. K vyprodukování potřebného množství toxinu je však zapotřebí pomnožení toxinogenního kmene S. aureus v počtu 10 6 KTJ/g nebo ml (Jičínská a Havlová., 1995). Legislativa EU zavedla nová mikrobiologická kritéria v nařízení 2073/2005. Toto nařízení zahrnuje mezi kritéria bezpečnosti potravin kromě limitních počtů listerií a salmonel i nepřítomnost stafylokokové enterotoxinů v sýrech, které byly vyrobeny ze syrového mléka nebo mléka vystaveného nižšímu tepelnému ošetření než pasterizaci, ve zrajících sýrech a měkkých sýrech (čerstvých sýrech), v sušeném mléce a v sušené syrovátce podle kritérií hygieny výrobního procesu. V uvedených komoditách se požaduje negativní nález stafylokokových enterotoxinů v 25 g vzorku. Vyšetření se však provádí pouze tehdy, je-li počet koagulázopozitivních stafylokoků vyšší než 10 5 KTJ/g. Přehled mikrobiologických kritérií uvádí následující schéma: Kritéria bezpečnosti potravin - listerie v potravinách ready to eat (pod 100 KTJ/g) - salmonely v sýrech, másle, smetaně ze syrového mléka, v sušeném mléce a sušené syrovátce, v mražených krémech a vaječných výrobcích, (negativní v 25 g) - stafylkokové enterotoxiny v v sýrech, másle, smetaně ze syrového mléka, v sušeném mléce a sušené syrovátce (negativní v 25 g) Kritéria hygieny výrobního procesu Enterobacteriaceae; E. coli; Koagulázopozitivní stafylokoky; Velkým nebezpečím souvisejícím s SEs je jejich termostabilita. Po tepelném zpracování mléka může být počet bakterií S. aureus nulový, avšak toxin zůstává neporušen a může vyvolat intoxikaci. Nejdůležitějším krokem k prevenci alimentární intoxikace SEs je zchlazení mléka hned po nadojení, kdy je pozastaveno pomnožování S. aureus. Při nízké teplotě (pod 10 C) nejsou toxinogenní kmeny schopny SEs produkovat. Alimentární intoxikace SEs byly nejčastěji zaznamenány při konzumaci syrového mléka a nízkotučného sušeného mléka. Z výše uvedeného vyplývá, že syrové kravské mléko je vysoce rizikovou komoditou z hlediska alimentárních intoxikací. EU vydala nařízení (Regulation 853/2005), kde vymezuje podmínky prodeje syrového mléka k přímé lidské spotřebě. Nařízení umožňuje členským státům buď zakázat, omezit nebo připustit prodej syrového mléka a smetany určených k přímé lidské spotřebě. Tak například ve Skotsku je prodej nepasterizovaného mléka úplně zakázán, v Anglii a Walesu je prodej povolen, avšak od r tam existují přísná hygienická kritéria pro syrové mléko určené k prodeji spotřebitelům: Celkový počet mikroorganismů (při 30 C): 20000/ml; Počet koliformních bakterií <100/ml; patogeny a jejich toxiny nepřítomné v množstvích ovlivňujících zdraví konzumentů. V ČR se syrové mléko vyrobené k přímé lidské spotřebě nepodrobuje žádným přísnějším požadavkům a vztahují se na ně dosud obdobná hygienická kritéria jako na syrové mléko určené k mlékárenskému ošetření a zpracování. Navíc se pouze požaduje, aby při prodeji bylo mléko zřetelně označeno, že má být před spotřebou převařeno (Vyhláška 375/2003 Sb.). 11

12 Ohrožení lidí rezidui antibiotik v mléce souvisí s ovlivněním jakosti mléka zánětlivými onemocněními mléčných žláz nepřímo. Avšak stávající masově uplatňovaná terapie mastitid antibiotiky, které jsme svědky, staví tento problém do popředí. Je tomu tak proto, že rezidua antibiotik ohrožují lidskou populaci jako významné alergeny. I nízké koncentrace některých antibiotik, např m.j. penicilinu mohou u alergiků vyvolat dramatické klinické reakce. I když se tvrdí, že alergizují jen parenterálně aplikovaná antibiotika, nelze vyloučit, že cirkulace reziduí antibiotik vede k permanentní alergizaci. Je třeba si uvědomit, že většina antibiotik je vysoce termorezistentních, takže mohou zůstávat v mléce i po účinné pasteraci. Nelze opomenout ani potenciální nebezpečí vzniku bakteriální rezistence vůči antibiotikům. Vznik a šíření rezistence je největší v zemích, kde jsou antibiotika laikům volně dostupná. Je proto absence reziduí antimikrobiálních látek významným jakostním znakem syrového mléka a kritériem způsobilosti syrového mléka pro mlékárenské zpracování k lidské výživě. Vybrané literární prameny Fox, P.F., Kelly, A.L.: Indigenous enzymes in milk: Overview and historical aspects. Internationa Dairy Journal 16 (2006) Hamann J., Krömker V., Potential of specific milk composition variables for cow health management, Livest. Prod. Sci. 48 (1997) Jičínská, E., Havlová., J.: Patogenní mikroorganismy v mléce a mlékárenských výrobcích. ÚSPI Praha1995:.106 s. Oliver1, S.P., Jayarao, B.M., Almeida, R A.: Foodborne pathogens, Mastitis, Milk quality and dairy food safety. NMC Annual Meeting Proceedings (2005), Ryšánek, D., Hubáčková, M.: Analýza rizik průniku shigatoxigenních Escherichia coli a enterotoxigenních Staphylococcus aureus do konzumního mléka. Studie Vědeckého výboru veterinárního. Brno s. Shah, N.P.: Psychrotrophs in milk: a review. Milchwissenschaft 49, 1994: Tolle, A., Heeschen, W., Reichmuth, J., Zeidler, H.: Dairy Sci. Abstract 33, 197: Poslední aktualizace: Květen 2007 Copyright (c) Dušan Ryšánek. All rights reserved. 12

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up Základními složkami mléka jsou voda, bílkoviny, tuky,

Více

Využití membránových procesů při zpracování syrovátky

Využití membránových procesů při zpracování syrovátky Seminář Membránové procesy v mlékárenství Pardubice 7. 5. 2013 Využití membránových procesů při zpracování syrovátky Jiří Štětina Ústav mléka, tuků a kosmetiky Osnova Charakterizace syrovátky přehled membránových

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Syrové mléko ano, či ne?

Syrové mléko ano, či ne? Syrové mléko ano, či ne? Není tomu tak dávno, co i do České republiky dorazil mlékomat. Po prvním nadšení z opravdového mléka se v médiích objevila studená sprcha v podobě varování některých zodpovědných

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně Enviromentální mastitidy 1 Ο Kontagiosní mastitidy Klinická mastitida 2 Subklinická mastitida Mastitidní mléko pod mikroskopem Bakterie Kontagiosní

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Vybrané charakteristiky syrového mléka. Bc. Adéla Balajková

Vybrané charakteristiky syrového mléka. Bc. Adéla Balajková Vybrané charakteristiky syrového mléka Bc. Adéla Balajková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Mléko je tekutý sekret mléčné žlázy savců. Obsahuje dusíkaté látky, bílkoviny, laktózu, vitamíny, minerální látky

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR Sýry patřído skupiny fermentovaných potravin stejnějako pivo, víno, chléb, kysanézelí, rybíomáčka

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Seminář potravinářské mikrobiologie

Seminář potravinářské mikrobiologie Seminář potravinářské mikrobiologie Třešť 16.5.-18.5.2011 program Novinky v potravinářské mikrobiologii (i formou přehledových referátů) Kulatý stůl problémy v praxi a jak na ně Referáty PhD studentů Presentace

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Základní kurz bezpečnosti potravin

Základní kurz bezpečnosti potravin Základní kurz bezpečnosti potravin Výuková část 3: Složení mléka a jeho fyzikálně-chemické vlastnosti Potravinová bezpečnost sýrů Průběžné školení o bezpečnosti potravin v zařízeních mléčné produkce a

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Mikrobiální kontaminace živočišných produktů Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kontaminace = výskyt jakýchkoliv nežádoucích nebo škodlivých částic v potravině nebo v prostředí určeném ke zpracování potravin. Rizika

Více

MVDr. Jiří Davídek, soukromý veterinární lékař

MVDr. Jiří Davídek, soukromý veterinární lékař MVDr. Jiří Davídek, soukromý veterinární lékař Patogen Faktory virulence Rezistence a citlivost na antibiotika Požadavky na růst Druh organismu (bakterie, kvasinka, řasa, mycoplasma) Dojicí stroj Věk Stadium

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ

RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ 9. října 2013 č. 67 Kazaň O technickém předpisu Celní unie O zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků V souladu s článkem 3 Smlouvy o Eurasijské hospodářské

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE DAVID ŠILHA IVETA BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti nosti při i veterinárn rně-hygienickém dozoru MVDr. Jiří Hlaváček Náměšť n. O. 2010 Co byste se měli m dozvědět? Produkce syrového mléka a vajec

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin. Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z.

Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin. Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z. Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z. Na základě dosud prokázaných antibakteriálních účinků sekundárních metabolitů

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Alveolární surfaktant Povrchově aktivní vrstva pokrývající alveolus

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY A JEJICH VÝZNAM VE VÝŽIVĚ MILK AND DAIRY PRODUCTS AND THEIR IMPORTANCE IN NUTRITION

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY A JEJICH VÝZNAM VE VÝŽIVĚ MILK AND DAIRY PRODUCTS AND THEIR IMPORTANCE IN NUTRITION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOF SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Obsah 1. Normy a požadavky. Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmových

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Jana Jelínková 10.května 2012, Větrný Jeníkov Dojící technologie Dojení - postupy Hygiena, dezinfekce.. Mastitis Typ a hygiena

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Ústav chemie a analýzy potravin Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Literatura Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, Ossis, Tábor, 2009 Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, Ossis, Tábor, 2009 Ing.

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Základní kurz bezpečnosti potravin

Základní kurz bezpečnosti potravin Základní kurz bezpečnosti potravin Výuková část 5: Vlastnosti sýrů Potravinová bezpečnost sýrů Průběžné školení o bezpečnosti potravin v zařízeních mléčné produkce a sýrárenském průmyslu. Potravinová bezpečnost

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Kategorizace patogenních mikroorganism mlé né žlázy skotu. Patogeny Kontagiózní Environmentální Zdroj Mlé ná žláza Vn jší prost edí Hlavní (major)

Kategorizace patogenních mikroorganism mlé né žlázy skotu. Patogeny Kontagiózní Environmentální Zdroj Mlé ná žláza Vn jší prost edí Hlavní (major) Mastitidy Mastitidy jsou hromadná onemocn ní skotu, která mají mimo ádný ekonomický význam. Významn snižují produkci mléka, snižují rovn ž nutri ní hodnotu a technologickou zpracovatelnost syrového mléka

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více