VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA"

Transkript

1 VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA Mastitidy skotu jsou jednou z hlavních příčin snižování jakosti mléka. Je tomu tak proto, že tato hromadná onemocnění způsobují závažné poruchy funkce mléčné žlázy, které se promítají ve snižování produkční aktivity sekrečního parenchymu, narušují smyslové vlastnosti mléka a vedou k významným změnám jeho složení a jeho fyzikálních vlastností. Tím dochází ke snížení biologické a nutriční hodnoty mléka a snížení jeho technologické zpracovatelnosti. V neposlední řadě jsou tato onemocnění provázena pomnožováním patogenní a podmíněně patogenní mikroflóry, která může ohrozit zdraví člověka přímo nebo prostřednictvím toxických bakteriálních produktů. Nelze ani opomenout ohrožení člověka rezidui antibiotik v mléce, která se široce používají při terapii mastitid. Smyslové změny mléka jsou nejvýrazněji ovlivněny při zjevných, klinických formách onemocnění, zejména při parenchymatózní a indurativní formě mastitid, kdy sekret postižené žlázy ztrácí úplně vzhled mléka a mění se v sérovitý a hnisavý, někdy i výrazně páchnoucí produkt zánětu. Při lehčích formách klinických mastitid, jako jsou akutní a chronické katarální mastitidy, ztrácí mléko svoji typicky bílou barvu a získává nažloutlý odstín, pravděpodobně v důsledku výrazného zvýšení obsahu karotenů v mléčném tuku. Mléko při těchto mastitidách obsahuje zřetelné hnisavé vločky, zejména v prvních střicích výdojku. Smyslové vlastnosti mléka jsou dokonce narušeny i u nezjevných, subklinických forem onemocnění, při kterých je změněna chuť mléka. V důsledku zvýšení obsahu chloridů a sodíku a poklesu obsahu laktózy mléko ztrácí typickou nasládlou chuť a nabývá slanou příchuť. Konečně mléko při subklinické mastitidě získává nahořklou chuť v důsledku enzymaticky indukované proteolýzy, jakož i v důsledku změn zastoupení mastných kyselin v mléčném tuku. Změny složení mléka Základní změnou ve složení mléka v důsledku zánětů mléčné žlázy je nárůst počtu somatických buněk, zejména neutrofilních granulocytů. Metabolické vzplanutí těchto fagocytujících buněk a v konečném důsledku jejich rozpad vedou k uvolnění některých buněčných enzymů. Tyto enzymy se uvolňují i ze sekrečních buněk a z epitelií mlékovodů a mléčných cisteren, z nichž některé se v důsledku zánětu rozpadají. K těmto enzymům náleží: kataláza, laktoperoxidáza, N- acetyl-ß-d-glukozoaminidáza (NAGáza), lysozym, laktat dehydrogenáza (LDH), glutamatoxalacetat-transamináza (GOT). Kataláza je oxidoreduktázou, která katalyzuje dekompozici H 2 O 2. na H 2 O a O 2. Kataláza je enzymem obsaženým v rostlinách, bakteriích i živočišných tkáních (játrech a zejména v ledvinách). Obsahují ji i erytrocyty. V mléce je oxidoreduktázová aktivita vázána převážně na membráně tukových kuliček, kde je 12 krát vyšší než v odstředěném mléce. Kataláza je termolabilní látka. Inaktivuje se již teplotou 65 C při expozici po 16 s. Aktivita katalázy vzrůstá při mastitidách, pravděpodobně působením fosfolipázy na membránu tukových kuliček. Proto byla dříve používána jako diagnostický indikátor mastitid. Laktoperoxidáza je významnou součástí systému laktoperoxidáza-tiokyanát-hydrogen peroxid. Tento systém je významným obranným mechanismem zvláště v laktaci. Inhibuje růst stafylokoků, streptokoků i koliformních bakterií. Laktoperoxidáza - se syntetizuje epiteliálními buňkami mléčné žlázy. Tiokyanát pochází ze zeleného krmení, zvláště z luštěnin. Hydrogen peroxid je produktem některých bakterií, např. streptokoků. Mechanismus účinku spočívá v tom, že laktoperoxidáza v přítomnosti hydrogen peroxidu 1

2 oxiduje tiokyanát na hypotiokyanát (OSNC), který destruuje vnitřní bakteriální membránu streptokoků. Společně s hypoiodidem (OI) jsou tyto molekuly silnými antimikrobiálními činiteli proti bakteriím, virům i kvasinkám. Koncentrace laktoperoxidázy a thiokyanátu vzrůstá s rozvojem infekce mléčné žlázy. Myeloperoxidáza je obsažena v primárních granulích neutrofilů. Katalyzuje obdobnou reakci jako laktoperoxidáza (H 2 O 2. na H 2 O a O 2 ). Navíc pak spolu s peroxidem vodíku a chloridovými ionty vytváří kyselinu chlornou (HOCl) a monochloraminy, významné nositele baktericidní aktivity neutrofilů. Baktericidní aktivita HOCl je padesátkrát vyšší než vlivem působení H 2 O 2. ß-glukoronidáza je kyselou hydrlázou obsaženou v primárních (azurofilních) granulích neutrofilních granulocytů a v lyzosomech makrofágů Uvolňuje se při exocytóze granulí neutrofilů a při lýze neutrofilů a makrofágů. Laktat dehydrogenáza (LDH) je oxidoreduktáza. Katalysuje přeměnu pyruvátu na laktát v závěrečném kroku glykolýzy za anaerobních podmínek. Tento enzym je obsažen jak v epiteliálních buňkách, tak v neutrofilních granulocytech. V průběhu zánětu mléčné žlázy dochází k uvolňování proteináz (nap. želatinázy), ROS (např. superoxidu. hydrogen peroxidu a hydroxylových radikálů) z rozpadajících se neutrofilních granulocytů. Cytotoxický efekt těchto látek vede k oxidaci proteinů, peroxidaci lipidů a k poškození DNA a tím k inhibici metabolických procesů buněk. Dochází tak k primární nekróze buněk, tedy k cytolýze, při které se LDH uvolňuje. Glutamat-oxalacetat-transamináza (GOT) je buněčný enzym. Jeho aktivita odráží stupeň tkáňového poškození. V sekretu mléčné žlázy se jeho aktivita zvyšuje při mastitidách. N-acetyl-ß-D-glukozoaminidáza (NAGáza je lysosomální enzym, obsažený zejména v neutrofilních gramulocytech a makrofázích. Je indikátorem tkáňového poškození při mastitidách. Jeho specifická funkce v mléčné žláze není známá. Byla prokázána jeho antibakteriální aktivita zejména pro Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae a Pseudomonas aeroginosa, nikoli však pro Escherichia coli a Enterobacter aerogenes. Během laktace je jeho koncentrace v mléce nízká, stejně tak jako v sekretu začátkem zaprahování. Uprostřed období stání na sucho je jeho aktivita nejvyšší a koinciduje s nejvyšší aktivitou laktoferinu v tomto období. Aktivita tohoto enzymu nepřímo odráží dynamiku výskytu nových infekcí - během zaprahování vysoký výskyt, ve střední fázi zaprahlosti nízký výskyt. Lyzosym je bakteriolytický enzym - muramidáza. Destruuje bakterie lýzou peptidoglykanu buněčné stěny Gram pozitivních bakterií a vnější membrány Gram negativních bakterií. Pochází zejména z lýzovaných neutrofilů. Proteinázy mléka mají dvojí hlavní původ: z krevní plasmy proniká do mléka plasmin, ze somatických buněk pocházejí lysosomálni proteinázy: katepsin D, B, L. Dalším enzymem pocházejícím ze somatických buněk je serin proteináza elastáza a katepsin G. Některé z těchto enzymů se v mléce vyskytují jako proenzymy, tedy neaktivní prekurzory enzymů. Např. plasmin ve formě plasminogenu, katepsin D ve formě prokatepsin D. Plasminogen je v mléce aktivován urokinázou a specifickým tkáňovým 2

3 aktivátorem. Zvýšená proteolytická aktivita mléka provázející zánět žlázy způsobuje hydrolýzu kaseinu (CN), čímž se snižuje výtěžnost mléka pro výrobu sýrů a zhoršuje jakost mléčných produktů. Substrátem plasminu je v mléce ß-kasein (ß-CN), který se štěpí na γ 1, γ 2, γ 3 CN a na proteázové peptony. ß-CN je základem textury sýra. Proto jeho degradací dochází ke zvýšení retence vody a úniku peptidů do syrovátky. Katepsin D degraduje αs1-cn, αs2 -CN případně i κ-cn za vzniku glykomakropeptidů a α- laktalbuminu (α-la). Elastáza hydrolýzuje αs1-cn a méně efektivně i α-la a ß- laktglobulin (ß-LG). Důsledky proteolytické aktivity byly prokázány při zvýšení počtu somatických buněk nad /ml. Sekret pocházející ze zánětem postižené žlázy však obsahuje i inhibitory proteináz. Nejvýznamnějším je antitrypsin, považovaný za analog humánního α1 antitrypsinu. Jeho aktivita vzrůstá úměrně s počtem somatických buněk v mléce. Proto bývá někdy ve vědeckých studiích používán jako laboratorní indikátor mastitid. Lipáza je hydrolytický enzym, který katalyzuje štěpení alfa-esterových vazeb triacylglycerolů. Tento enzym se vyskytuje v mléce v několika formách. Zdá se pravděpodobné, že jejich odlišnost je dána vazbou na různé jiné bílkoviny. Příkladem je vazba lipázy na kaseionové micely. Udává se, že v této formě se vyskytuje až 90 % lipolytické aktivity mléka zdravé mléčné žlázy. V mléce se vyskytuje i lipoproteinová lipáza (LPL), která pochází z krve a v sekreční tkáni mléčné žlázy hraje významnou roli v syntéze lipidů. S mastitidami je spojena lipáza, která vstupuje do mléka se somatickými buňkami. Následná lipolýza mléčného tuku, je potencována mechanickými inzulty působícími na tukové kuličky při transportu mléka v dojicím stroji i při svozu a mlékárenském ošetření mléka. Lipolýza má za následek zvýšení obsahu volných mastných kyselin. Potencuje rovněž žluknutí mléka. Některé z uvedených enzymů, laktoperoxidáza, N-acetyl-ß-D-glukozoaminidáza (NAGáza), ß- glukoronidáza a lysozym, se uplatňují jako přirozené antibakteriální látky. Mezi tyto látky rovněž patří laktoferin, defensiny a komplement. Antibakteriálních vlastností některých z těchto látek se používá při přípravě nutričních doplňků a funkčních potravin. Nicméně, při mlékárenském zpracování mléka působí jako endogenní inhibiční látky v technologických procesech výroby kysaných mléčných produktů. Laktoferin je glykoprotein, aktivně vážící ionty železa, které jsou nezbytné pro metabolismus některých bakteriálních patogenů mléčné žlázy. Tvoří se v epiteliálních buňkách i v neutrofilních granulocytech, je obsažen v jejich sekundárních granulích. V přítomnosti bikarbonátu inhibuje bakterie, které jsou metabolicky náročné na ionty železa (Escherichia coli). Inhibiční účinek laktoferinu blokují citrátové ionty, které s laktoferinem soutěží ve vychytávání železa. Laktoferin se uplatňuje zejména v období involuce mléčné žlázy, kdy obsah citrátů klesá k nule. S tím souvisí odolnost mléčných žláz vůči koliinfekcím v období zaprahlosti. Laktoferin má antibakteriální, antivirové, antiplísňové, antikarcinogenní a imunostimulační vlastnosti. Laktoferin zvyšuje baktericidní funkci fagocytů tím, že brání produkci dismutázy, bakteriálního enzymu, který inaktivuje superoxidové radikály fagocytů. Některé bakterie, jako Streptococcus agalactiae, však dokáží utilizovat železo vázané v laktoferinu. V sekretu zdravé mléčné žlázy je koncentrace laktoferinu nízká (0,2 mg/l), vyšší je v kolostru (0,5 až 1 mg/l) a v období 30 dnů po zaprahnutí (50 až 100 mg/l). Koncentrace laktoferinu se zvyšuje i při zánětu mléčné žlázy. 3

4 Defenzíny jsou bazické, kationické proteiny, bohaté na cystein a arginin, produkované neutrofily. Jsou batericidní pro všechny běžné původce mastitid skotu, avšak i pro kulturní mlékařskou laktoflóru.. Komplement je proteinový termolabilní faktor, přecházející do mléka z krevního séra Uplatňuje se jednak jako nespecifický opsonin, a to svým fragmentem C3b po aktivaci alternativní cestou. Je aktivován i klasickou cestou, a to komplexem korpuskulárního antigenu a specifických protilátek. Působí tedy i jako specifický opsonin, potencující fagocytózu. Svými fragmenty C8 a C9 se spolu se specifickými protilátkami uplatňuje také bakteriolyticky, avšak pouze pro Gram negativní bakterie. Kvantitativní změny dokumentuje následující tabulka. Změny obsahu enzymů v mléce v důsledku mastitid Činitel Normální hladina Koeficient změny somatické buňky [ ml -1 ] >10,0 neutrofilní granulocyty [%] 12 7,5 kataláza [µmol O 2. min -1. ml -1 ] 0,08 23,0 laktoperoxidáza [µg. l -1 ] 30,0 2,0 ß glukoronidáza [mu. ml -1 ] 0,012 4,0 lysozym [µg. l -1 ] 1,0 >100,0 NAGáza [µmol. ml -1 ] 0,032 >2,0 LDH [mu. ml -1 ] >10,0 GOT [mu. ml -1 ] 4,0 7,0 laktoferin [mg. ml -1 ] 0,1-0,2 100,0 Hamann a Krömker, 1997; Upraveno. Při zánětlivém procesu mléčné žlázy vzrůstá obsah i dalších enzymů jejichž původ v mléce není jednoznačně objasněn, nicméně lze předpokládat, že se do mléka dostávají z krve, v důsledku zvýšené propustnosti hemato-alveolární bariéry. Jsou to např. kyselá a alkalická fosfatáza. V mastitidních sekretech klesá obsah xantin oxidázy. Lipidy mléka. Snížení obsahu tuku v mléce v důsledku zánětlivého procesu mléčné žlázy není jednoznačné. Někteří autoři zaznamenali malé snížení (např. z 3,45 % na 3,2 %), jiní rozdíl nezaznamenali. Podstatně závažnější jsou kvalitativní změny. Byl zjištěn vysoce signifikantní nárůst obsahu volných mastných kyselin, až na dvojnásobek. Zvyšuje se jodové číslo. Je to důsledek lipolýzy, neboť aktivita lipáz při zánětlivém procesu vzrůstá. Zvyšuje se podíl nízkomolekulárních mastných kyselin (C 8 - C 14 ) a volných mastných kyselin C 18 (kyseliny oleové, linolové a linolenové). V triacylglyceridech vzrůstá obsah esterifikovaných mastných kyselin s krátkým řetězcem (C 4 - C 12). Koncentrace esterifikovaných mastných kyselin s dlouhým řetězcem (C 16 - C 18 ) naopak klesá. Při zánětlivých procesech provázených zvýšením počtu somatických buněk nad 2, ml -1 byl zaznamenám signifikantní nárůst neesterifikovaných mastných kyselin. Konečně byly v mastitidním mléce zjištěny i nižší hladiny fosfolipidů. Fosfolipidy jsou lokalizovány převážně v membráně tukových kuliček. Úbytek membránových fosfolipidů usnadňuje lipázám jejich atakování, což v konečném důsledku potencuje lipolýzu. 4

5 Proteiny mléka. Rovněž změny v obsahu celkových bílkovin jsou nejednoznačné. V některých případech nebyl zaznamenán rozdíl v jejich obsahu, v jiných dokonce mírný nárůst. V důsledku zánětlivého procesu mléčné žlázy se snižuje obsah nutričně nejvýznamnější bílkoviny mléka, kaseinu. V mléce je kasein obsažen z 95 % v micelární formě. Při mastitidách se obsah micelárního kaseinu snižuje až na 46 %. Snižuje se i obsah dalších bílkovin secernovaných v mléčné žláze - α-laktalbuminu a ß-laktoglobulinu. Naopak obsah sérových proteinů výrazně vzrůstá, bovinní serumalbumin z 0,24 na 0,65 mg. ml -1, celkové imunoglobuliny z 0,3 na 18,3 mg. ml -1. Uvedené poklesy a nárůsty jsou přibližně v rovnováze, proto nebývá zjišťován statisticky významný pokles celkové bílkoviny mléka. Při experimentálně vyvolané mastitidě byl popsán vzestup aktivity proteáz, který vedl k hydrolýze ß-kaseinu a α S1 -kaseinu. Hydrolýza byla potencována opakovaným zmražením a rozmražením změněného sekretu. Významnou roli v proteolýze hraje plazmin. V mléce je navázán na kaseinové micely a degraduje α S1, α S2 na γ- kasein, peptony a pravděpodobně κ-kasein. Prekurzorem plazminu je plazminogen, představující v mléce proteolytický rezervoár. Plazmin způsobuje proteolýzu při sýření v závislosti na technologické teplotě (plazmin má optimální aktivitu při 37 C a ph 7,5). Tento enzym je termostabilní a je možné, že se účastní při vzniku želatinizace UHT mléka. Mléčný cukr. Pokles obsahu laktózy je jednou z nejvýznamnějších změn složení mléka v důsledku zánětlivého procesu. Zánětlivý proces mléčné žlázy vede k poškození sekrečních buněk a k narušení syntetické aktivity enzymatického systému zahrnujícího enzym galaktosyl transferázu a α-laktalbumin. To je pak příčinou snížené biosyntézy laktózy. Snížený obsah laktózy se projevuje i v dalších změnách mléka, v poklesu sušiny, tukuprosté sušiny, a ve změnách hodnot chlorcukrového čísla. Protože laktóza je osmoticky aktivní, bývá zvýšený obsah sodíku a chloridů uváděn jako kompenzační mechanismus pro udržení osmotické rovnováhy sekretu. Produkce mléka. Zánětlivý proces mléčné žlázy významně snižuje produkci mléka. Klesá obsah sušiny, tukuprosté sušiny, zvyšuje se obsah popela. Ionty mléka. Zánětlivý proces mléčné žlázy způsobuje poškození sekrečního epitelu. Tím je narušeno tzv. těsnicí spojení mezi sekrečními buňkami a dochází ke zvýšení permeability. Protože Na + a Cl - jsou v extracelulární tekutině v převaze, pronikají do lumina alveol. Aby se udržela osmotická rovnováha, obsah K + proporcionálně klesá. Rovněž hladiny vápníku, hořčíku a fosforu jsou při zánětlivém procesu sníženy. Chemické změny mléka v důsledku mastitid Složka Normální hladina Koeficient změny laktóza [g. l -1 ] 4,85 0,93 α S1 -kasein [mg. ml -1 ] 13,3 0,50 α -laktalbumin [mg. ml -1 ] 1,03-1,22 0,50 ß-laktoglobulin [mg. ml -1 ] 4,0 0,74 imunoglobuliny [mg. ml-1] 0,25-0,30 10,0 serumalbumin [mg. ml-1] 0,24 2,7 Hamann a Krömker, 1997 Fyzikálně chemické změny mléka. Popsané změny v chemickém složení mléka se odrážejí i ve fyzikálních vlastnostech. Byl zaznamenán vzrůst ph a elektrické konduktivity. Zvyšuje se i viskozita mléka, dochází k depresi bodu mrznutí. 5

6 Fyzikálně chemické změny mléka v důsledku mastitid Složka Normální hladina Koeficient změny celkový Ca 2+ [µmol. l -1 ] 22,94 0,43 celkový Mg 2+ [µmol. l -1 ] 8,32 0,31 celkový P [µmol. l -1 ] 17,2 0,75 citrát [mmol. l -1 ] 11,2 0,72 K + [mmol. l -1 ] 44,1 0,85 Cl - [mmol. l -1 ] 22,6-39,05 1,2-2,0 Na + [mmol. l -1 ] 24,9 2,0 chlorcukrové číslo 2,05-3,2 2,8 titrační kyselost [ SH] 6,2-8,0 0,8-0,6 ph 6,65 1,15 elektrická vodivost [S. m -1 ] 0,480 1,1-2,2 bod mrznutí [- C] 0,57-0,53 <1,0 Hamann a Krömker, 1997 Kvantitativní změny složení mléka i změn fyzikálních vlastnosti shrnuje následující graf. Tolle, et al.,1971 6

7 Nutriční hodnota a technologická zpracovatelnost mléka Nutričně významné složky mléka kontaminovaného zánětlivými sekrety jsou, jak vyplývá z uvedených údajů, významně ovlivněny. Nejzávažnější je snižování hlavních živin mléka, laktózy a kaseinu. Nelze opomenout ani závažnost poklesu obsahu významných makroelementů, vápníku a fosforu. Nutričně nejvýznamnější je celkově snížená jakost mléka a mléčných výrobků, která působí jako faktor omezující jejich spotřebu. Tím dochází k podceňování významu mléka a mléčných produktů v racionální výživě. Popsané změny vlastností mléka ovlivňují jejich technologickou zpracovatelnost, a proto i jakost finálních produktů. Konzumní mléko má sníženou úchovnost v důsledku působení termostabilních somatických lipáz a proteáz. Pasterizované mléko s příměsí zánětlivých sekretů má tendenci k rychlému nástupu smyslových vad, zejména vůně a chuti. Se zvyšujícím se podílem mléka od mastitidních krav klesá jeho termostabilita, což narušuje technologii výroby sterilizovaného (UHT) a kondenzovaného mléka. Tyto výrobky mají tendenci k chuťovým vadám a při skladování i k tvorbě sedimentu a k želatinizaci. Senzoricky jsou ovlivněny i sušené mléčné výrobky. Klesá u nich rozpustnost při obnovování. Snížený obsah laktózy, základního substrátu kulturní mlékařské mikroflóry, narušuje zpracování mléka na kysané mléčné produkty. Technologie jejich výroby je nepříznivě ovlivněna i zvýšenou alkalitou zánětlivého sekretu a přítomností endogenních inhibičních látek, např. volných mastných kyselin a imunoglobulinů. Při výrobě másla se prodlužuje doba stloukání. Smetana ze změněného mléka má vyšší číslo kyselosti a máslo z ní má nažluklou chuť, neboť podléhá snadněji oxidaci. Velmi významně je narušena technologie výroby sýrů. Nižší obsah kaseinu a změny v jeho disperzi, jakož i snížený obsah vápníku, hořčíku a fosforu zhoršují syřitelnost. Špatně se odděluje syrovátka. Negativně se při tom uplatňují i zvýšené hladiny imunoglobulinů, volných mastných kyselin a laktoperoxidázy, stejně tak i zvýšená alkalita. Narušeno je zrání sýrů. Nízká aktivita xantinoxidázy snižuje ochranný účinek dusičnanů proti duření sýrů. Tvrdé sýry produkované z mléka kontaminovaného zánětlivými sekrety mají sníženou tuhost, vyšší obsah vody a narušené chuťové vlastnosti. Mikrobiologické vlastnosti mléka Některé kmeny streptokoků a stafylokoků způsobující mastitidy krav mohou být patogenní i pro člověka. Syrové mléko proto může být potenciálním zdrojem nebezpečí, avšak účinné tepelné ošetření mléka, jakým je pasterace, destruuje tyto mikroorganismy. Bylo prokázáno, že Streptococcus agalactiae je zodpovědný za infekce novorozenců, které u nich mohou vést k septikémiím a meningitidám. Uvádí se, že uvedený patogen je příčinou až 25 % perinatálních úmrtí novorozenců (sepse, meningitidy). Tento patogen cirkuluje mezi populací krav a lidí a vyskytuje se i ve vnějším prostředí, např. v odpadních vodách. 7 až 20 % rodiček má porodní cesty kolonizované tímto patogenem. Traduje se, že přenos ze zvířat na člověka je vzácný a málo významný. To lze přičíst mimo jiné i faktu, že prevalence tohoto patogena ve stádech krav výrazně klesla. Druhý nejvýznamnější patogen mléčné žlázy krav, Staphylococcus aureus, přináší rizika poněkud vyšší. Je rovněž významným patogenem lidí, u kterých vyvolává úporné chronické 7

8 infekce, zvláště horních cest dýchacích. Staphylococcus aureus je příčinou závažných nosokomiálních infekcí na chirurgických odděleních nemocnic. Vyvolává sepse, osteomyelitidy, furunkulózy a další onemocnění, vedoucí až ke smrti postižených lidí. Kromě toho, jeho toxické produkty jsou u lidí významnými alergeny. Navíc řada kmenů tohoto patogena vykazuje polyrezistenci vůči antibiotikům. Uvádí se, že 30 % lidí infikovaných polyrezistentními kmeny tohoto patogena umírá. Polyrezistentní kmeny Staphylococcus aureus byly zachyceny i z infikovaných krav. Staphylococcus aureus je závažný i tím, že některé jeho kmeny produkují termostabilní enterotoxiny, vyvolávající u lidí enterotoxikózy (viz dále). I když enterotoxigenita je vázána převážně na biotypy humánní provenience a nebezpečí pro člověka hrozí až při vysokém pomnožení mikroba (10 6. ml -1 ), nelze ohrožení člověka při konzumu mléka zcela vyloučit. To proto, že některá stáda dojnic jsou promořena dominantně biotypem A Staphylococcus aureus, tedy biotypem s nejvyšším zastoupením enterotoxigenních kmenů. Toto nebezpečí je zvláště aktuální při prodeji mléka ze dvora, kdy se snižuje účinnost fenoménu ředění. Psychrotrofní bakterie Některé patogeny mléčné žlázy skotu příslušejí k závažné skupině mikroorganismů, které označujeme jako psychrotrofní baktérie. Jsou to mikroorganismy, které jsou schopny pomnožovat se při 7 i méně C, tedy při uchovávání mléka v chladovém režimu. Častějším zdrojem kontaminace syrového mléka psychrotrofními bakteriemi než mléčná žláza, je však vnější prostředí. Psychrotrofní bakterie produkují termostabilní enzymy způsobující proteolýzu a lipolýzu mléka.tak dochází k závažným změnám ve složení mléka, které se manifestují organoleptickým změnami mléka a mléčných výrobků. Dochází zejména k porušení chuti a vůně, k tvorbě sedimentu. U vysoce tepelně ošetřených mlék vzniká hlenovatění. Proteolytické příslušejí k rodům: Achromobacter Aeromonas Flavobacterium Xantomonas Pseudomonas Escherichia Proteus Serratia (Tučně jsou vytištěni původci mastitid.) Hydrolýzují zejména κ-kasein (tím narušují stabilitu kaseinových micel). Hydrolýzou vznikají volné aminokyseliny. U pasterizovaného mléka vzniká sediment.vyskytuje se i hniloba mléka s produkcí indolu a amoniaku. Lipolytické příslušejí rodům: Aeromonas Acinetobacter Flavobacterium Pseudomonas Lipolytické produkující lecitinázu 8

9 Acinetobacter Alcaligenes Flavobacterium Citrobacter Enterobacter Klebsiella Pseudomonas Lecitináza hydrolyzuje ochrannou membránu tukových kuliček. Tím přispívá k urychlení oxidace mléčného tuku, ke žluknutí. Kontaminace psychrotrofní mikroflórou tedy může být příčinou technologických a organoleptických vad finálních mléčných výrobků. Celkový počet mikroorganismů v syrovém mléce Patogenní mikroflóra vylučovaná infikovanými dojnicemi ovlivňuje trvale celkový počet mikroorganismů v syrovém mléce. Uvádí se, že mléčná žláza stižená klinickou mastitidou vylučuje až 10 8 mikrobů v 1 ml sekretu. U subklinických mastitid 10 4 až 10 5 mikrobů v 1 ml. Hlavní patogeny se v syrovém mléce vyskytují často. Uvádí se např., že patogenní streptokoky se vyskytují v 64 %, Staphylococcus aureus ve 28 % až 46 % bazénových vzorků mléka. Jejich celkový počet však obvykle nepřekračuje 10 4 v ml mléka. Jak již bylo uvedeno, někteří bakteriální původci mastitid se uplatňují i jako původci alimentárních onemocnění člověka. Kontaminace syrového mléka těmito patogeny představuje reálné nebezpečí pro člověka, zvláště konzumují-li syrové mléko a mléčné výrobky, které nebyly vyrobeny z pasterizovaného mléka. Výskyt původců alimentárních onemocnění člověka v syrovém mléce Alimentární onemocnění člověka způsobovaná původci přenosnými ze zvířat na člověka řadíme k zoonózám. Zoonózou jsou onemocnění nebo infekce, které jsou přirozeně přenosné přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi. Sledování zoonóz a jejich původců upravuje vyhláška 356/2004 Sb. Z původců zoonóz lze reálně v syrovém mléce detekovat: Salonella spp., Staphylococcus aureus (enterotoxigenní ETSA), Escherichia coli (shigatoxigenní STEC), Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica. Všechny uvedené patogeny mohou vyvolat mastitidu u dojnic. U většiny z nich se však průkaz opírá pouze o experimentální infekci: Salonella dublin, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica (Oliver a spol., 2005). Přirozená infekce mléčných žláz je pravděpodobně velmi vzácná a nemá praktický význam ani z hlediska onemocnění zvířat, ani jako zdroj onemocnění člověka. Z uvedený bakteriálních druhů jsou velmi závažnými a široce rozšířenými původci mastitid Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Přímý průkaz enterotoxigenity kmenů Staphylococcus aureus a shigatoxigenity kmenů Escherichia coli vykultivovaných ze sekretů mastitidních žláz však téměř chybí. Lze proto konstatovat, že infikovaná mléční žláza se uplatňuje jako zdroj bakteriálních původců alimentárních onemocnění člověka velmi málo. Je však třeba brát na zřetel, že řada původců mastitid dojnic se vyskytuje v prostředí (environmentální původci). Tyto zdroje kontaminace syrového mléka jsou pro člověka mnohem rizikovější. Dojnice jsou jako zdroj kontaminace závažné i tím, že někteří původci alimentárních onemocnění člověka kolonizují jejich zažívací trakt (Escherichia coli, Salonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica). Fekální kontaminace syrového mléka je tak často příčinou onemocnění konzumenta (viz dále). V syrovém mléce byla výskytu původců alimentárních onemocnění člověka věnována řada studií. Převážně byly tyto studie zaměřeny na prevalenci Campylobacter jejuni, Listeria 9

10 monocytogenes, a Salmonella spp. Údaje o výskytu shiga-toxigenní Escherichia coli (STEC) neboli enterohemorragické E. coli (EHEC) a enterotoxigenních kmenů Staphylococcus aureus v syrovém mléce jsou dosud pouze ojedinělé. Proto jsme se jimi v r zabývali (Ryšánek a Hubáčková, 2006). V 502 bazénových vzorcích syrového mléka bylo identifikováno 109 izolátů E. coli (21,0 %) a 70 izolátů S. aureus (13,9 %). Metodou multiplex PCR nebyly z izolátů E. coli detekovány žádné geny kódující shigatoxiny. Pouze byly zachyceny 2 izoláty s genem kódujícím produkci jednoho z faktorů virulence - intiminu (saea). Z izolátů S. aureus byly metodou multiplex PCR detekovány následující genotypy enterotoxinů v četnosti : a (11 %), g (11 %)i, agi (10 %), bgi (7 %), abgi (3 %), h (3 %), i (3 %), dj (3 %), al (1 %), ah (1 %). Zhodnocení nebezpečí výskytu toxinogenních kmenů E. coli a S. aureus v mléce Z dosažených výsledků je zřejmé, že nebezpečí pramenící z kontaminace syrového mléka shigatoxigenními E. coli je na území České republiky malé. Toto nebezpečí nelze podceňovat, neboť infekční dávka při alimentárních infekcí způsobovaných shigatoxigenními E. coli (STEC) je velmi malá (1-10 KTJ/ml) (Paton a Paton, 1998). Většina publikovaných výskytů infekcí STEC souvisela s konzumem syrového nebo nedostatečně pasterizovaného mléka nebo smetany. Infekce STEC není sice příliš častá, avšak může probíhat jako velmi vážné onemocnění s trvalými následky nebo úmrtím pacienta. STEC O157 (výskyt 33 %) vedle salmonel (37 %) a kampylobakterů (26 %) byly nejčastějšími původci alimentárních onemocnění farmářů. To dokládá významnost STEC O157 jako patogenních mikroorganismů v mléce a závažnou negativní roli nepasterizovaného mléka při onemocněních člověka. Legislativa v České republice se řídí od nařízeními tzv. hygienického balíčku EU. Je to zejména nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Regulation 853/ 2005) a nařízení zavádějící mikrobiologická kritéria pro potraviny (Nařízení 2073/2005). Žádné z těchto nařízení neudává povinnost kontrolovat shigatoxiny v mléce nebo jiných komoditách, pouze se kontrolují limitní počty E. coli v másle a smetaně vyrobené ze syrového mléka nebo z mléka, které bylo podrobeno nižšímu tepelnému ošetření než pasteraci (limitní hodnota činí: m = 10; M = 100 KTJ/g, c = 2; n = 5). Alimentární intoxikaci mohou vyvolat kmeny S. aureus produkující klasické SEs (A-E), z nově popsaných SEs to jsou SEG, SEH, SEI. V naší studii 6,6 % bazénových vzorků mléka obsahovalo izoláty S. aureus produkující tyto SEs nebo nesoucí jejich geny. Jiní autoři detekovali SE geny dokonce u 48 % vzorků syrového kravského mléka. V Norsku v bazénových vzorcích kravského mléka byl nejčastěji zachycovaným klasickým toxinem SEC/sec. V České republice byl nejfrekventovanější gen sea. Dále to byl SEB/seb, nejméně častý byl SED/sed. SEC/sec ani see nebyly zachyceny. Nejčastější výskyt sea je v souladu s poznáním, že přes 75 % alimentárních intoxikací je způsobeno právě toxinem SEA. Není pochyb o tom, že syrové mléko je potenciálním zdrojem enterotoxigenních kmenů S. aureus a tedy i potenciálním zdrojem stafylokokových enterotoxinů v konzumním mléce a 10

11 mléčných produktech. K vyprodukování potřebného množství toxinu je však zapotřebí pomnožení toxinogenního kmene S. aureus v počtu 10 6 KTJ/g nebo ml (Jičínská a Havlová., 1995). Legislativa EU zavedla nová mikrobiologická kritéria v nařízení 2073/2005. Toto nařízení zahrnuje mezi kritéria bezpečnosti potravin kromě limitních počtů listerií a salmonel i nepřítomnost stafylokokové enterotoxinů v sýrech, které byly vyrobeny ze syrového mléka nebo mléka vystaveného nižšímu tepelnému ošetření než pasterizaci, ve zrajících sýrech a měkkých sýrech (čerstvých sýrech), v sušeném mléce a v sušené syrovátce podle kritérií hygieny výrobního procesu. V uvedených komoditách se požaduje negativní nález stafylokokových enterotoxinů v 25 g vzorku. Vyšetření se však provádí pouze tehdy, je-li počet koagulázopozitivních stafylokoků vyšší než 10 5 KTJ/g. Přehled mikrobiologických kritérií uvádí následující schéma: Kritéria bezpečnosti potravin - listerie v potravinách ready to eat (pod 100 KTJ/g) - salmonely v sýrech, másle, smetaně ze syrového mléka, v sušeném mléce a sušené syrovátce, v mražených krémech a vaječných výrobcích, (negativní v 25 g) - stafylkokové enterotoxiny v v sýrech, másle, smetaně ze syrového mléka, v sušeném mléce a sušené syrovátce (negativní v 25 g) Kritéria hygieny výrobního procesu Enterobacteriaceae; E. coli; Koagulázopozitivní stafylokoky; Velkým nebezpečím souvisejícím s SEs je jejich termostabilita. Po tepelném zpracování mléka může být počet bakterií S. aureus nulový, avšak toxin zůstává neporušen a může vyvolat intoxikaci. Nejdůležitějším krokem k prevenci alimentární intoxikace SEs je zchlazení mléka hned po nadojení, kdy je pozastaveno pomnožování S. aureus. Při nízké teplotě (pod 10 C) nejsou toxinogenní kmeny schopny SEs produkovat. Alimentární intoxikace SEs byly nejčastěji zaznamenány při konzumaci syrového mléka a nízkotučného sušeného mléka. Z výše uvedeného vyplývá, že syrové kravské mléko je vysoce rizikovou komoditou z hlediska alimentárních intoxikací. EU vydala nařízení (Regulation 853/2005), kde vymezuje podmínky prodeje syrového mléka k přímé lidské spotřebě. Nařízení umožňuje členským státům buď zakázat, omezit nebo připustit prodej syrového mléka a smetany určených k přímé lidské spotřebě. Tak například ve Skotsku je prodej nepasterizovaného mléka úplně zakázán, v Anglii a Walesu je prodej povolen, avšak od r tam existují přísná hygienická kritéria pro syrové mléko určené k prodeji spotřebitelům: Celkový počet mikroorganismů (při 30 C): 20000/ml; Počet koliformních bakterií <100/ml; patogeny a jejich toxiny nepřítomné v množstvích ovlivňujících zdraví konzumentů. V ČR se syrové mléko vyrobené k přímé lidské spotřebě nepodrobuje žádným přísnějším požadavkům a vztahují se na ně dosud obdobná hygienická kritéria jako na syrové mléko určené k mlékárenskému ošetření a zpracování. Navíc se pouze požaduje, aby při prodeji bylo mléko zřetelně označeno, že má být před spotřebou převařeno (Vyhláška 375/2003 Sb.). 11

12 Ohrožení lidí rezidui antibiotik v mléce souvisí s ovlivněním jakosti mléka zánětlivými onemocněními mléčných žláz nepřímo. Avšak stávající masově uplatňovaná terapie mastitid antibiotiky, které jsme svědky, staví tento problém do popředí. Je tomu tak proto, že rezidua antibiotik ohrožují lidskou populaci jako významné alergeny. I nízké koncentrace některých antibiotik, např m.j. penicilinu mohou u alergiků vyvolat dramatické klinické reakce. I když se tvrdí, že alergizují jen parenterálně aplikovaná antibiotika, nelze vyloučit, že cirkulace reziduí antibiotik vede k permanentní alergizaci. Je třeba si uvědomit, že většina antibiotik je vysoce termorezistentních, takže mohou zůstávat v mléce i po účinné pasteraci. Nelze opomenout ani potenciální nebezpečí vzniku bakteriální rezistence vůči antibiotikům. Vznik a šíření rezistence je největší v zemích, kde jsou antibiotika laikům volně dostupná. Je proto absence reziduí antimikrobiálních látek významným jakostním znakem syrového mléka a kritériem způsobilosti syrového mléka pro mlékárenské zpracování k lidské výživě. Vybrané literární prameny Fox, P.F., Kelly, A.L.: Indigenous enzymes in milk: Overview and historical aspects. Internationa Dairy Journal 16 (2006) Hamann J., Krömker V., Potential of specific milk composition variables for cow health management, Livest. Prod. Sci. 48 (1997) Jičínská, E., Havlová., J.: Patogenní mikroorganismy v mléce a mlékárenských výrobcích. ÚSPI Praha1995:.106 s. Oliver1, S.P., Jayarao, B.M., Almeida, R A.: Foodborne pathogens, Mastitis, Milk quality and dairy food safety. NMC Annual Meeting Proceedings (2005), Ryšánek, D., Hubáčková, M.: Analýza rizik průniku shigatoxigenních Escherichia coli a enterotoxigenních Staphylococcus aureus do konzumního mléka. Studie Vědeckého výboru veterinárního. Brno s. Shah, N.P.: Psychrotrophs in milk: a review. Milchwissenschaft 49, 1994: Tolle, A., Heeschen, W., Reichmuth, J., Zeidler, H.: Dairy Sci. Abstract 33, 197: Poslední aktualizace: Květen 2007 Copyright (c) Dušan Ryšánek. All rights reserved. 12

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 5 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Mléko a mléčné výrobky: skupiny, popis, charakteristika výrobků s ohledem na legislativní, technologické, senzorické

Více

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY Zdravotní nezávadnost potravin Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 OBSAH: Základní charakteristika Staphylococcus aureus Stafylokokové enterotoxiny

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová Enterotoxiny Staphylococcus aureus Jana Kotschwarová Andrea Koťová Obsah Charakteristika Staphylococcus aureus Vlastnosti Faktory virulence Enterotoxiny Patogeneze Výskyt Metody stanovení Prevence výskytu

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

OBSAH. Obecná charakteristika 1. Význam ve výživě 1. Základní mlékárenské ošetření mléka 1. Rozdělení mléka 1. Tekuté mléčné výrobky 1

OBSAH. Obecná charakteristika 1. Význam ve výživě 1. Základní mlékárenské ošetření mléka 1. Rozdělení mléka 1. Tekuté mléčné výrobky 1 Mléko Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Vinterová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up Základními složkami mléka jsou voda, bílkoviny, tuky,

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007

Příloha č.: 1 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007 Akreditovaný subjekt: List 1 z 9, Laboratoř pro vyšetřování potravin Protokoly o zkouškách podepisuje: RNDr. Mojmír Gánoczy vedoucí

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Obranné mechanismy člověka a jejich role v průběhu infekčních onemocnění

Obranné mechanismy člověka a jejich role v průběhu infekčních onemocnění Obranné mechanismy člověka a jejich role v průběhu infekčních onemocnění Obranu proti infekci zajišťuje imunitní systém Při infekci dochází ke střetu dvou živých organismů mikroba a hostitele Mikroorganismy

Více

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK Komplementový systém a nespecifická imunita Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK IMUNITA = OBRANA 1. Rozpoznání vlastní a cizí 2. Specifičnost imunitní odpovědi 3. Paměť zachování specifických

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

Využití membránových procesů při zpracování syrovátky

Využití membránových procesů při zpracování syrovátky Seminář Membránové procesy v mlékárenství Pardubice 7. 5. 2013 Využití membránových procesů při zpracování syrovátky Jiří Štětina Ústav mléka, tuků a kosmetiky Osnova Charakterizace syrovátky přehled membránových

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

Sušená kojenecká a dětská výživa

Sušená kojenecká a dětská výživa Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sušená kojenecká a dětská výživa IVA projekt 2014/FVHE/2340/036 Bc. Lenka Bernatíková Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Více

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml) Penny Standard (PS) Penny Standard stanoví mikrobiologické požadavky na potraviny uváděné do oběhu, způsob jejich kontroly a způsob hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska. Potraviny uváděné do

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) 1 9.10.2013 A je to tu zase LEGISLATIVA Dnes pro nás důležitá č. 77/2003 Sb.

Více

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Komenzalismus Mutualismus Parazitismus Normální flóra Patogenita Saprofyt Obligátní patogen Oportunní patogen

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY. MUDr. František BEŇA

STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY. MUDr. František BEŇA STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY MUDr. František BEŇA CHARAKTERISTIKA Gram pozitivní koky " řetízcích" Rozdělení podle polysacharidové substance do skupin (A-V) Významné pro člověka kmeny sk. A,B,C a G Sk. A zahrnuje

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. *Kojení *Fyziologický novorozenec *Dárcovské mateřské mléko *Patologický novorozenec (Low Body Wight) *Umělá kojenecká výživa * Optimální nutriční složení * Imunologické faktory

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Zpráva o postupu projektu TA03010189

Zpráva o postupu projektu TA03010189 Zpráva o postupu projektu TA03010189 Efektivní separace Laktoferinu z kravského mléka Vypracovalo: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, 2014 V rámci spolupráce s Regionálním centrem

Více

Vybrané aspekty lipolýzy a proteolýzy v syrovém kravském mléce s ohledem na jeho kvalitu ve vztahu k výskytu mastitid a ketózy

Vybrané aspekty lipolýzy a proteolýzy v syrovém kravském mléce s ohledem na jeho kvalitu ve vztahu k výskytu mastitid a ketózy Vybrané aspekty lipolýzy a proteolýzy v syrovém kravském mléce s ohledem na jeho kvalitu ve vztahu k výskytu mastitid a ketózy Oto Hanuš, Zdeňka Hegedüšová, Radoslava Jedelská, Jaroslav Kopecký Výzkumný

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků Josef Kameník, Marta Dušková FVHE, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Co je to zkažená potravina? Zkáza potraviny (zkažení) = jakákoli

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů Mikrobiologické zkoumání potravin Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů Potravinářská mikrobiologie - historie 3 miliardy let vývoj prvních

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

Základní vyšetření likvoru

Základní vyšetření likvoru Základní vyšetření likvoru 1. určení míry permeability hematolikvorové bariery stanovení koncentrace celkové bílkoviny v likvoru 2. určení energetických poměrů v likvorovém kompartmentu stanovení koncentrací

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů kostra prezentace ze dne 17.3.2016 lektor: Ing. Ivan Miller, Ph.D ČZU v Praze Institut vzdělávání a poradenství Katedra celoživotního vzdělávání a

Více

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Regulace metabolických drah na úrovni buňky Regulace metabolických drah na úrovni buňky EB Obsah přednášky Obecné principy regulace metabolických drah na úrovni buňky regulace zajištěná kompartmentací metabolických dějů změna absolutní koncentrace

Více

BEZPEČNOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN A STRAVY (POKRMŮ)

BEZPEČNOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN A STRAVY (POKRMŮ) 1 BEZPEČNOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN A STRAVY (POKRMŮ) Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno e-mail: aperina@med.muni.cz vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452

Více

Člověk a mikroby, jsme nyní odolnější? Jan Krejsek. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové

Člověk a mikroby, jsme nyní odolnější? Jan Krejsek. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové Člověk a mikroby, jsme nyní odolnější? Jan Krejsek Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové Jsme určeni genetickou dispozicí a životními podmínkami, které působí epigeneticky

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu P. Králík, M. Morávková, P. Vašíčková, M. Slaný Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. QJ1210114 Zelinářské

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník Martina Bednářová Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin, FVHE 1. ročník 1 Spotřeba sýrů kg/os/rok Řekové 28 EU 19 ČR 16 Z toho tavené 2,7 Kde najdeme požadavky na označení, definice či členění

Více

Imunitní systém.

Imunitní systém. Imunitní systém Karel.Holada@LF1.cuni.cz Klíčová slova Imunitní systém Antigen, epitop Nespecifická, vrozená Specifická, adaptivní Buněčná a humorální Primární a sekundární lymfatické orgány Myeloidní

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Biomléko obsahuje prokazatelně více bioaktivních látek

Biomléko obsahuje prokazatelně více bioaktivních látek Praha, 29. dubna 2 Biomléko obsahuje prokazatelně více bioaktivních látek Výsledky šetření Výzkumného ústavu mlékárenského potvrzují jednoznačně zvýšený výskyt bioaktivních látek v mléku pocházejícím z

Více

1. KONZUMNÍ MLÉKA...H

1. KONZUMNÍ MLÉKA...H Obsah 1. KONZUMNÍ MLÉKA...H 1.1 Odběr a příprava vzorků...12 1.2 Smyslové hodnocení...12 1.3 Průkaz záhřevu mléka...13 1.3.1 Záhřev na teploty pod 80 C...13 1.3.2 Záhřev na teploty nad 80 ÜC...15 1.3.3

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Praha 2 Plzeň Pod Vrchem 51, 312 80 Plzeň 3 Brno Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Více

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci Současná medicína je charakteristická svým multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Výukové materiály: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/fellnerova.htm Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie a cytologie. Bezprostředně

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Pohlaví Věk od Mez spodní Mez horní M 4 let 1,110 1,900 Z 50 let

Více