BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting

2 Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Document W orkflow Jan Holub Akademický rok: 2010/2011 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ 3

4 2. ABSTRAKT Hlavním cílem mé práce bylo podrobně seznámit s problematikou datových schránek. Zabývám se jejich historií, fázemi uvádění do praxe, legislativou a především jejich využitím jako cesty pro zasílání účetních dokladů v elektronické podobě. Uvádím ale i obecné možnostmi jejich využití a problémy, které provázely jejich start. Teoreticky se také věnuji tomu, co jsou to účetní doklady, jaké musí mít náležitosti a podle kterých kritérií je lze dělit. Popisuji, jak může vypadat jejich oběh v podniku. Většina účetních dokladů, které si podniky vyměňují, vzniká v elektronické podobě. Věnuji se proto tomu, za jakých podmínek je možná jejich elektronická archivace, problémům s omezenou platností podpisových certifikátů a časovým razítkům. Uvádím také její hlavní výhody. Kromě datových schránek existuje několik dalších způsobu zasílání účetních dokladů. Nejrozšířenějšími z nich je EDIFACT u velkých podniků a běžná ová komunikace u těch malých. Oba způsoby proto popisuji a shrnuji jejich výhody a hlavní nevýhody. Datové schránky jsou pouze cestou, jak účetní doklad doručit obchodním partnerům. K tomu, aby bylo zasílání dokladů skutečně efektivní, je nutná také volba správného formátu. Velmi rozšířený je formát PDF. Ten má mnoho výhod, ale není možné jej automaticky zpracovat. Práce s účetními doklady v tomto formátu se tak moc neliší od práce s dokumenty v listinné podobě. Daleko vhodnějším je proto podle mě formát ISDOC, který je přímo navržen pro potřeby elektronické fakturace v České republice. Ten však vznikl poměrně nedávno a prosazuje se pomalu. Přístup k datové schránce a práci s ní může značně usnadnit volba vhodného software. Jako příklady jsem vybral komplexní informační systém Unicorn Universe, který znám ze své praxe, a rozšíření umožňující práci s datovou schránkou v programu Microsoft Outlook. V rámci práce jsem se také rozhodl zjistit, jak vypadá fakturace v několika malých podnicích. Své poznatky a obecná doporučení shrnuji na příkladu dvou vybraných podniků, které jsou typickými zástupci oslovené skupiny. Zjistil jsem, že fakturace a obecně výměna dokladů mezi malými podniky probíhá hlavně v listinné formě. Uvádím, jaké výhody by mohlo přinést zavedení elektronické výměny dokladů a jaké podmínky je k tomu třeba splnit. Klíčová slova: datové schránky, egovernment, účetní doklady, oběh účetních dokladů, faktura, elektronická fakturace, ISDOC, kvalifikované časové razítko 4

5 3. ABSTRACT The main goal of my thesis is to describe Data Boxes in detail. I focus on their history, launching steps, the relevant legislation and especially the possibilities of their use as a way to deliver accounting documents and invoices in electronic format. I also mention the common ways of their use and problems connected with their launch. I further discuss accounting documents I describe their essential elements and the criteria according to which they can be divided. I describe their workflow inside a company. Most of the accounting documents and invoices interchanged by companies are created electronically. Therefore I describe legal conditions that need to be followed in order to archive those documents in electronic form. I discuss problems caused by limited validity of digital signatures and qualified time stamps. I also introduce the main advantages of electronic archiving. There are many other ways of electronic document interchange besides data boxes. The most common one is EDIFACT in big companies and common in small ones. I briefly describe both ways and state their advantages and main disadvantages. Data box is only a way of sending a document. Crucial for effective data interchange is to choose the right data format of a message. A widely used data format is PDF. It has many advantages but one big disadvantage it cannot be processed automatically. Manipulation with a PDF document is similar to manipulation with a printed one. In my opinion ISDOC is more suitable. It is a data format especially designed for electronic invoices used in the Czech Republic. It was developed not a long time ago and its implementation is slow. Access to a data box can be simplified by using additional software connected to the data box. I chose Unicorn Universe and Microsoft Outlook Data Box connector as examples. The last part of my thesis sums up outcomes of the survey I did to find out how invoice processing works in several small companies. I present the outcomes and some general recommendations on two chosen companies, which serve as model companies in the selected category. I have discovered that invoicing and document interchange in general is done mostly by printed documents. I present some advantages connected with implementation of electronic data interchange based on data boxes and requirements that has to be met. Keywords: Data Box, egovernment, Accounting Documents, Accounting Documents Workflow, Invoice, Electronic Invoicing, ISDOC, Qualified Time Stamp 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Jan Holub 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Davidovi Procházkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 7

8 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Obsah Úvod Datové schránky Význam datových schránek Funkce datové schránky Legislativa, zákon o egovernmentu Fáze spouštění Problémy Konverze dokumentů Oběh účetních dokladů Co jsou účetní doklady Oběh účetních dokladů v podniku Archivace účetních dokladů Účetní doklady v elektronické podobě Způsoby zasílání účetních dokladů v elektronické podobě EDI Datové schránky Srovnání Formáty elektronických účetních dokladů EDIFACT PDF ISDOC Srovnání Archivace elektronických účetních dokladů Integrace ISDS a informačního systému podniku Datové schránky Unicorn Universe Microsoft datové schránky Vzorový podnik Podnik A Podnik B Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek

9 7. ÚVOD Datové schránky jsou i po roce a půl svého ostrého provozu velmi často diskutovaným tématem. Mnoho podniků je bere pouze jako nutné zlo a neuvědomuje si, že jejich aktivní používání může být i přínosem a vést ke snížení nákladů. Hlavním cílem mé práce je proto seznámení se systémem datových schránek, představení možnosti jejich zapojení do oběhu účetních dokladů a výhody, které to podniku může přinést. Nejprve se zabývám samotným systémem datových schránek. Zaměřuji se na jejich vznik, legislativu spojenou s jejich zaváděním, na obecné možnosti využití a problémy při jejich vzniku. V další části se věnuji tomu, co si představit pod pojmem účetní doklady a jejich oběhem. Představuji také možnosti oběhu elektronických účetních dokladů a jejich nejčastější formáty. Na základě příkladu reálných podniků ukazuji, jak vypadá fakturace v malých podnicích a zamýšlím se nad tím, jak ji zefektivnit za využití elektronické fakturace ve formátu ISDOC a systému datových schránek. 9

10 8. DATOVÉ SCHRÁNKY 8.1 Význam datových schránek Datová schránka je elektronické úložiště, je podobná běžné ové schránce. Umožňuje komunikaci s ostatními prostřednictvím datových zpráv. Pomocí datových schránek je možné posílat a přijímat úřední dokumenty od orgánů veřejné moci, nebo přijímat a odesílat datové zprávy od fyzických nebo právnických osob. Je zřizována Ministerstvem vnitra ČR a provozována držitelem poštovní licence. 1 Primárním důvodem pro zavedení datových schránek bylo umožnění čistě elektronické komunikace mezi občany a státními úřady i vzájemně mezi úřady. Ta je jedním ze základních prvků egovernmentu. egovernment je snaha státu o využití nástrojů a systémů, které nabízejí informační a komunikační technologie, k poskytování lepších veřejných služeb občanům a podnikům Funkce datové schránky Datová zpráva, odeslaná pomocí datové schránky, má stejnou váhu jako dopis do vlastních rukou. K doručení datové zprávy dojde přihlášením adresáta k datové schránce. Stejně jako u listovních zásilek, i u datových zpráv platí fikce doručení. To znamená, že pokud si adresát nevyzvedne datovou zprávu (nepřihlásí-li se do datové schránky) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla zpráva do datové schránky dodána, považuje se tato za doručenou. 3 Datová schránka umožňuje: a) odesílat zprávy b) přijímat zprávy c) zjišťovat stavy odeslanych zpráv d) přijímat doklady o dodání a doručení 1 Držitelem poštovní licence v ČR je Česká pošta, s. p. 2 Europa : portál evropské unie [online] [cit ]. Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb. Dostupné z WWW: <http://www.toad.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx? doc=comm%5c2010%5ccomm744%5ccs%5ccomm _part3_ext_cs.doc&docid= >. 3 Datové schránky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.datoveschranky.info>. 10

11 e) ověřovat, zda adresát má datovou schránku Systém datových schránek je provozován samostatně, není možné poslat běžnou ovou zprávu do datové schránky nebo obráceně. Výjimkou jsou upozornění na nově příchozí datovou zprávu. Uživatel si může nastavit zasílání upozornění o nové zprávě ve schránce na ovou adresu (zdarma), nebo na mobilní telefon (za poplatek). Takové upozornění neobsahuje samotnou zprávu, je to pouze oznámení o doručení zásilky. Datová zpráva je tvořena obálkou a přílohami. Obálka obsahuje informace o zprávě, jako například odesílatele a příjemce, nebo časové razítko. Samotná zpráva je pak tvořena přílohami v některém z podporovaných formátů. Maximální velikost zprávy je omezena na 10 MB. Pokud je datová zpráva v nesprávném formátu nebo pokud obsahuje počítačový program, je zničena a odesílatel je o tom informován. Obrázek 1: Datová zpráva Zdroj: Vlastní Typy datových schránek: datová schránka fyzické osoby: zřizována bezplatně na žádost fyzické osoby datová schránka podnikající fyzické osoby: povinná pouze pro advokáty, daňové správce a insolvenční správce datová schránka právnické osoby: povinná pro právnické osoby zřízené zákonem a pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Pro ostatní (např. občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, vysoké školy a školské právnické osoby atd.) je dobrovolná. datová schránka orgánu veřejné moci: zřizuje se pro každý orgán automaticky Schránka není určena pro dlouhodobou aktivaci zpráv, ty jsou uchovávány pouze 90 dní od doručení. Česká pošta nabízí pro dlouhodobou archivaci placenou službu Datový trezor. Archivace zpráv v Datovém trezoru je však vhodná spíš pro malé podniky, které napracují 11

12 s velkým množstvím zpráv. Pro státní úřady a větší podniky, využívající datové schránky například jako cestu pro elektronickou fakturaci, je vhodnější k archivaci datových zpráv využít specializovaný software pro správu dokumentů. Ten může být na systém datových schránek napojený a zprávy před jejich smazáním automaticky archivovat. Tabulka 1: Datový trezor ceník Kapacita Roční poplatek (v Kč bez DPH) Zdroj: datoveschranky.info Součástí datové schránky je i adresář. Zprávy odesílané úřadům jsou zdarma. Zprávy odesílané jiným fyzickým nebo právnickým osobám jsou zpoplatněny. Služba, která zasílání zpráv mezi schránkami fyzických a právnických osob umožňuje, se jmenuje Poštovní datová zpráva. Aby byla komunikace prostřednictvím Poštovní datové zprávy možná, musí mít službu aktivní jak odesílatel, tak i příjemce zprávy. Využívání služby však zaostává za očekáváním. V prosinci roku 2010 přesáhl celkový počet odeslaných datových zpráv 30 milionů, mezi soukromými subjekty bylo však posláno asi 2000 z nich. Počet odeslaných Poštovních datových zpráv ale pomalu stoupá, za první tři měsíce letošního roku bylo odesláno již asi 1500 zpráv. 4 Tabulka 2: Ceník poplatků za využívání Poštovních datových zpráv (bez DPH) Odeslání Poštovní datové zprávy 13,36 Kč 5 Počet zpráv odeslaných v měsíci Měsíční poplatek za využívání služby ,00 Kč ,00 Kč Nad 50 20,00 Kč Zdroj: datoveschranky.info 4 MORÁVEK, Daniel. Podnikatel.cz [online] [cit ]. Cena Poštovních datových zpráv brzy klesne, napraví to jejich dosavadní fiasko?. Dostupné z WWW: <www.podnikatel.cz/clanky/cena-postovnich-datovych-zprav-klesne>. 5 Cena byla v dubnu 2011 snížena z původních 15,04 Kč bez DPH. 12

13 8.3 Legislativa, zákon o egovernmentu Prvním krokem, který umožnil zasílání také daňových dokladů (například faktur) v elektronické formě, se stal 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ten umožnil vést, doručovat a archivovat daňový doklad čistě v elektronické podobě. S tímto zákonem souvisí i 2 písm. h) zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, který dal elektronickému podpisu stejnou váhu jako má podpis vlastnoruční. Legislativním základem pro Informační systém datovych schránek je zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi (nazývaný také Zákon o egovernmentu ). Ten upravuje podmínky komunikace mezi jednotlivými úřady a mezi úřady a občany. Základním pilířem této komunikace jsou datové schránky, které zajišťují doručení úředních zpráv bezpečnou a autorizovanou formou. Datovou schránku definuje jako elektronické úložiště, které je určeno k: a) doručování orgány veřejné moci b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci c) dodávání dokumentů fyzickych osob, podnikajících fyzickych osob a právnickych osob. Datové schránky původně umožňovaly pouze komunikaci vůči orgánům veřejné moci. Zákon č. 300/2008 Sb. byl ale novelizován (novelu zákona schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ). To přineslo několik změn, především umožnění komunikace mezi právnickými osobami navzájem. Již v roce 2004 nařízení vlády č. 495/2004 Sb. stanovilo povinnost orgánů veřejné moci zřídit elektronické podatelny. Jejich cílem je umožnit občanům komunikovat s úřadem prostředky elektronické komunikace. V praxi je elektronická podatelna většinou internetová aplikace, pomocí které lze konkrétnímu úřadu odeslat dokumenty v elektronické formě. Systém elektronické podatelny umožňuje například i ověření všech náležitostí podání a zabrání tak následnému odmítnutí. Elektronické podatelny fungují i po spuštění systému datových schránek, které jejich možnosti částečně kopírují. Jsou tak možností, jak elektronicky kontaktovat úřady například pro fyzické osoby, které datovou schránku nemají. 13

14 Právní úprava: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Související právní předpisy: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně dalších zákonů zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 8.4 Fáze spouštění Spouštění ISDS probíhalo v několika fázích. Nejprve byla funkčnost systému ověřena v měsíčním pilotním provozu na vybraných úřadech a organizacích. Druhou fází bylo otevření testovacího rozhraní všem uživatelům, na které již navázal od ostrý provoz. Všem subjektům, kterým je DS zřízena ze zákona, byly zaslány přístupové údaje, ale vlastní DS nebyla aktivována. Její aktivaci mohli provést sami uživatelé. Pokud tak neučinili, byly k všechny DS aktivovány automaticky. Komunikace pomocí DS byla zpočátku umožněna pouze mezi orgány veřejné moci a fyzickými a právnickými osobami, nikoli mezi jednotlivými soukromými subjekty. Komerční komunikace mezi datovymi schránkami fyzickych osob, podnikajících fyzickych osob a právnickych osob byla umožněna až později, nejprve pro zasílání faktur a obdobných výzev k placení, poté již bez omezení. 14

15 Tabulka 3: Etapy spouštění ISDS Termín Akce Testovací provoz na vybraných organizacích Otevřený testovací provoz Spuštění ISDS Aktivace všech DS Umožnění zasílání faktur přímo mezi DS fyzických a právnických osob Komerční komunikace bez omezení Zdroj: datoveschranky.info S předstihem, tedy do , bylo aktivováno celkem datových schránek. Automaticky aktivováno po tomto datu bylo datových schránek. Obrázek 2: Počty DS k podle typu subjektu Fyzické osoby Orgány veřejné moci Právnické osoby Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, vlastní úprava Pomocí Informačního systému datových schránek bylo v dubnu 2010 odesláno přes 10 milionů datových zpráv a na konci roku 2010 již přes 30 milionů. V březnu 2011 bylo aktivováno celkem datových schránek, denně jimi projde přibližně 110 tisíc 15

16 datových zpráv. Pouze 4 % zpráv není vyzvednuto do deseti dní od doručení, úspěšnost doručení přihlášením je 96 % Problémy V počátku spouštění datových schránek nastalo několik problémů se samotným provozem datových schránek. Od 1. do 3. července 2010 měla výpadek certifikační autorita PostSignum, od které systém datových schránek získává certifikáty a časová razítka. I samotný systém datových schránek měl výpadky v průběhu července Dalším slabým místem byla připravenost kontaktních míst Czech POINT na zřízení datových schránek. Na některých kontaktních místech Czech POINT se žadatelé o datovou schránku setkávali s neproškoleným personálem. Dle vlastních zkušeností se zřízením datové schránky, ale i dle zkušeností dalších žadatelů o datovou schránku soudím, že připravenost personálu Czech POINTu, zvláště na pobočkách České pošty s. p., nebyla po spuštění ISDS dostatečná. V současné době, kdy datové schránky již více než rok fungují, je sice situace lepší než v počátcích projektu. Ale na některých, zvláště menších, pobočkách České pošty může být se zřízením datové schránky stále problém. 8 Dalším bodem, který je považován za problém datových schránek, je automatické mazání zpráv po devadesáti dnech a následné zachování pouze obálky datových zpráv s časovým razítkem a otiskem zprávy. Česká pošta s. p. však poskytuje možnost archivace zpráv (datový trezor) jako placenou službu. Jiným problémem je platnost certifikátu a časového razítka, kterým je zpráva podepsána. I když je zpráva podepsána před vypršením platnosti certifikátu, je po uplynutí platnosti certifikátu podpis neplatný a nelze jej ověřit. 910 Vyskytly se i problémy s webovým rozhraním datových schránek. Ty jsou sice teoreticky dostupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, ale pro práci s datovými schránkami je třeba mít instalovaný software třetí strany, editor formulářů 602XML. Proto je plnohodnotná práce s datovou schránkou velmi problematická například z počítačů v internetových kavárnách, kde bývá uživatel omezen oprávněními na počítači. Tento 6 MV ČR, údaje k PETERKA, Jiří. Lupa.cz [online] [cit ]. Stalo se: datové schránky mají první problémy. Dostupné z WWW: <www.lupa.cz/clanky/stalo-se-prvni-problemy-datovych-schranek>. 8 Stejné problémy se týkají i zřizování kvalifikovaného certifikátu. 9 PETERKA, Jiří. Lupa.cz [online] [cit ]. Datové schránky po půl roce. Dostupné z WWW: <www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-po-pul-roce>. 10 Podrobněji se tomuto tématu věnuji v kapitole

17 problém byl částečně odstraněn aktualizací ISDS v říjnu Nyní je možné zobrazit náhled datové zprávy a její přílohy přes webové rozhraní i bez instalace dodatečného software. Ten je však stále zapotřebí k odesílání zpráv nebo zobrazení informací o zabezpečení datové zprávy. 11 Vzhledem k omezené době úschovy datových zpráv a problémům s vypršením platnosti podpisových certifikátů volí mnoho uživatelů datových schránek pro archivaci zpráv listinnou podobu. Konverze datové zprávy do listinné podoby je možná na každém kontaktním místě Czech Point a je zpoplatněna. 8.6 Konverze dokumentů Pomocí datových schránek je také možné provádět autorizovanou konverzi dokumentů. Autorizovaná konverze je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo naopak. Dokument, který konverzí vznikne, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převodem vznikl. Má tedy stejný význam jako klasická ověřená kopie. Každá konverze dokumentu obsahuje i ověřovací doložku, která ověřuje, že dokument byl převeden, a uvádí informace o převodu. Ověřovací doložka nemá za úkol ověřit pravost vstupu, ale pouze jeho konverzi. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu deseti let v centrálním úložišti ověřovacích doložek. 12 Autorizovanou konverzi z listinné podoby využijeme v případě, kdy je potřeba k datové zprávě připojit ověřenou kopii originálu, který existuje v listinné podobě. Často však není nutné autorizovanou konverzi provádět a stačí ověření odesílatele, ke kterému dojde zasláním dokumentu pomocí datové zprávy. V takovém případě stačí dokument pouze naskenovat. V případě potřeby ověřené kopie dokumentu, který přijde do datové schránky, je možné využít konverzi z elektronické podoby do listinné. Příkladem může být rozhodnutí soudu nebo výpisy z rejstříků. Tam, kde není potřeba ověřená kopie, stačí dokument pouze vytisknout. 13 Autorizovanou konverzi na žádost je možné provést na všech kontaktních místech Czech POINT a její cena je v obou směrech 30 Kč včetně DPH za každou započatou stránku. 11 BusinessInfo.cz [online] [cit ]. Datové zprávy si už můžete přečíst i z internetové kavárny. Dostupné z WWW: <www.businessinfo.cz/cz/clanek/datove-schranky/datzpravy-mozno-precist-internet-kavarn/ /58757/>. 12 Datové schránky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.datoveschranky.info>. 13 Datové schránky [online] [cit ]. Autorizovaná konverze dokumentů. Dostupné z WWW: <www.datoveschranky.eu/prakticky-navod/autorizovana-konverze-dokumentu>. 17

18 9. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ 9.1 Co jsou účetní doklady Účetnictví zpracovává informace o uskutečněných hospodářských operacích. Tyto operace jsou dokumentovány prostřednictvím účetních dokladů a ty jsou tak základním vstupem účetnictví. Současně představují i důležitý prvek průkaznosti účetnictví. Jsou ověřeným záznamem o proběhlém hospodářském jevu. Aby mohl být doklad podkladem pro účetní zápis, musí obsahovat základní údaje o uskutečněné operaci, které vyžadují české účetní předpisy. 14 Patří mezi ně: 15 a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníci, c) peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Účetní doklady je možné rozdělit do skupin podle několika kritérií: 16 a) podle druhu faktury vystavené odběrateli faktury přijaté od dodavatelů bankovní výpisy informace o pohybech na bankovním účtu pokladní doklady příjmové a výdajové, vystavují se při platbách v hotovosti interní účetní doklady informace o hospodářských operacích uvnitř podniku. Patří sem například příjemky a výdejky zboží na / ze skladu nebo výplatní listina. 14 KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. XVII. aktualizované vydání. Praha: Polygon, s. ISBN dle 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 16 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví. Znojmo : Štohl, s. 18

19 b) podle obsahu Interní účetní doklady zachycují účetní případy uskutečněné uvnitř podniku. Takovým dokladem je například výdejka materiálu ze skladu do výroby. Externí účetní doklady mají vztah k okolí podniku. Ty můžeme dále rozdělit podle místa vzniku na vydané a došlé. Vydané vznikají v účetní jednotce, například faktura odběrateli. Došlým je pak třeba faktura od dodavatele. c) podle počtu zachycených účetních případů Jednotlivé účetní doklady zachycují jednu hospodářskou operaci. Příkladem je pokladní doklad. Sběrné účetní doklady shrnují více jednotlivých dokladů, zachycujících stejnorodé hospodářské operace za určité období (maximálně jeden měsíc). Lze je tak zaúčtovat jako jednu položku. Účetní doklad může být zároveň i dokladem daňovým, což je doklad za dodané zboží nebo služby. Musí ho vždy vystavit subjekt, který je plátcem daně z přidané hodnoty. Jeho náležitosti se řídí 26 až 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Z pohledu zákona o účetnictví je účetním dokladem i faktura. Termín faktura není zákonem definován, v praxi je však běžně používán. Označuje se tak doklad za dodané zboží nebo provedenou práci. Kromě údajů povinných pro účetní doklady obsahuje i informace o podniku jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku 17 jsou povinni uvádět též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Tyto údaje jsou povinné dle 13a obchodního zákoníku. 17 Do obchodního rejstříku se 34 podle zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku zapisují obchodní společnosti a družstva, zahraniční osoby podle 21 odst. 4,, fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice a osoby podle 21 odst. 5, které podnikají na území České republiky, pokud o zápis požádají a další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis. 19

20 9.2 Oběh účetních dokladů v podniku Oběh účetních dokladů je pro každý podnik specifický. Záleží na organizační struktuře podniku (účetní jednotky) i na druhu dokladu. V malých podnicích s jednoduchou organizační strukturou nejsou formální pravidla pro oběh účetních dokladů nutná. Naopak v podnicích se složitou strukturou je stanovení pravidel, kterými se oběh dokladů řídí, nezbytné. Tato pravidla jsou stanovena vnitropodnikovou směrnicí. Obrázek 3: Oběh účetních dokladů Zdroj: ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví, vlastní úprava Obecně lze oběh účetních dokladů v podniku rozdělit do čtyř fází: 18 1) Přezkoušení správnosti Prvním krokem po vzniku nebo obdržení a očíslování účetního dokladu je přezkoušení jeho správnosti. Je nutné ověřit věcnou a formální správnost každého dokladu. Kontrola věcné stránky zaručí správnost údajů na dokladu uvedených, například správný počet jednotek materiálu na výdejce. Kontrola formální stránky dokladu se soustředí na údaje povinné pro účetní doklady podle zákona o účetnictví, aby byl doklad formálně platným. Směrnice mimo jiné určí, který pracovník je za přezkoušení správnosti dokladu zodpovědný. Věcnou správnost může ověřit například vedoucí skladu vydávající materiál, formální správnost účetní. 2) Příprava k zaúčtování Po přezkoušení správnosti jsou doklady roztříděny podle stanovených kritérií, například podle druhu faktury, bankovní výpisy atd. a poté jsou zapsány do pomocných účetních knih. 3) Zaúčtování Vytvoření odpovídajících zápisů v účetních knihách. 4) Úschova Posledním krokem je úschova a archivace účetního dokladu. 18 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví. Znojmo : Štohl, s. 20

21 9.3 Archivace účetních dokladů Povinnost archivovat účetní doklady je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ( 31 a 32). Plátcům DPH ukládá povinnost uchovávat veškeré účetní doklady po dobu deseti let i zákon o DPH (č. 235/2004 Sb.). Doklady nutné pro účely důchodového pojištění je nezbytné na základě zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.) uchovávat po dobu třiceti let. Obecná pravidla pro nakládání nejen s účetními doklady stanovuje zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (zákon 499/2004 Sb.). Po uplynutí doby archivace mohou být doklady skartovány. 21

22 10. ÚČETNÍ DOKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 10.1 Způsoby zasílání účetních dokladů v elektronické podobě V současné době je stále běžné zasílání dokladů mezi podniky v listinné podobě. Může tak dojít k situaci, kdy jsou ta samá data opakovaně tištěna a poté ručně přepisována do dalších počítačových programů. To je časově velmi nákladné a dochází při tom k chybám. Proto je vhodné nahradit tištěné doklady elektronickými, které mohou být zpracovány automaticky. Další výhodou, kterou přináší výměna účetních dokladů v technické podobě, je zrychlení oběhu dokladů. Zaslání faktury v listinné podobě poštou a její zpracování na straně odběratele může trvat i několik dní. Tato časová prodleva je využitím elektronických cest přenosu odstraněna, doručení je téměř okamžité. Obrázek 4: Procentuální zastoupení podniků zpracovávajících faktury v elektronické podobě rozdělené podle počtu zaměstnanců podniku 35,7% 30,9% 19,3% 14,6% 9,8% 12,6% 7,8% 14,6% celkem zaměstnanců 250 a více zaměstnanců zaměstnanců Faktury příchozí Faktury odchozí Zdroj: vlastní úprava 22

Projekt Datové schránky

Projekt Datové schránky Projekt Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro přístup k datové schránce je zapotřebí speciální aplikace,

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU ZVEŘEJŇUJE 1 ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU A STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU ZVEŘEJŇUJE 1 ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU A STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU ZVEŘEJŇUJE Povinné informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, informace dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Částka 65. VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2016 o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Částka 65. VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2016 o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Strana 2762 Sbírka zákonů č. 168 / 2016 Částka 65 168 VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2016 o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Ministerstvo

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Zveřejňované informace Na webových stránkách původce či na úřední desce by měly být uveřejněny všechny ze zákona požadované informace. Co se dokumentů

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace

IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace 7.10.2009 IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace Ing. Vladislava Dejmková 1 Výchozí pojmy Elektronické dokumenty Datové schránky Archivace Elektronická faktura formát ISDOC Workflow Schéma elektronické

Více

Simona Rákosová Statutární město Kladno

Simona Rákosová Statutární město Kladno Simona Rákosová Statutární město Kladno Magistrát města Kladna využíváespsl EZOP společnost Asseco a.s. Hostované řešení pro zřizované a zakládané organizace Hostované řešení pro obce, které projeví zájem

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová Služby egovernmentu Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva Pavel Plachý Andrea Barešová Certifikační autorita PostSignum Služby certifikační autority Komerční certifikáty - bezpečný způsob

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Dokumenty doručované prostřednictvím provozovatele poštovních

Více

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Elektronická podatelna Elektronická komunikace umožňuje provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií formou dálkového přístupu. Používání elektronického podpisu, elektronické

Více

Účetnictví bez papíru

Účetnictví bez papíru Listopad 2017, Praha Účetnictví bez papíru právně i technicky Milan Vodička, ev.č. KDP ČR 1366 Copyright 2017 Milan Vodička, All rights reserved. Elektronicky a právně správně 3 Copyright 2015 Milan Vodicka.

Více

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary 384/OVV/14 Bc. Košíková/223 14. 1. 2014 Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby V souladu s vyhláškou č.

Více

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012 Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv Jihlava, 31.1.2012 Informační systém datových schránek Aktuální data k 29.1. 2012 431 062 aktivních datových schránek 68 884 490 úspěšně odeslaných datových

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.)

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) MALÁ OBEC BEZ MATRIČNÍHO, STAVEBNÍHO NEBO POVĚŘENÉHO OBECNÍHO ÚŘADU verze 3.0 platná od 1. 7. 2009 Úvod Cílem této brožury

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

Další rozvoj ISDS elektronické formuláře. Petr Stiegler poradce náměstka ministra vnitra pro informatiku

Další rozvoj ISDS elektronické formuláře. Petr Stiegler poradce náměstka ministra vnitra pro informatiku Další rozvoj ISDS elektronické formuláře Petr Stiegler poradce náměstka ministra vnitra pro informatiku Jak šel český egovernment 2000 2010 KLÍČOVÁ ČÍSLA (údaje k 7. dubnu 2010) 382 935 aktivních datových

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

194/2009 Sb. VYHLÁKA

194/2009 Sb. VYHLÁKA 194/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Změna: 422/2010 Sb. Změna: 322/2015 Sb. Změna: 435/2016 Sb. Ministerstvo

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Doručování analogových dokumentů. Doručování digitálních dokumentů

Doručování analogových dokumentů. Doručování digitálních dokumentů Zveřejnění informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Magistrátu města Přerova dle 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

Elektronická podatelna. Nabídky školení a nabídky od firem zasílejte na . adresu:

Elektronická podatelna. Nabídky školení a nabídky od firem zasílejte na  . adresu: Směrnice č. 3/2010 Elektronická podatelna Elektronická podatelna obce Podolí je určena pro příjem datových zpráv podle nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci Nejpoužívanější Standardy a Formáty efakturace z pohledu Výstavce a Příjemce efakturace praktická obecná řešení a nástroje Ing. Viktor Petráš, Sales

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

Internet ve státní správě a samosprávě. Informační systém datových schránek (ISDS) Realizační tým ISDS: 4. 4. 2011 Aldis, Hradec Králové

Internet ve státní správě a samosprávě. Informační systém datových schránek (ISDS) Realizační tým ISDS: 4. 4. 2011 Aldis, Hradec Králové Internet ve státní správě a samosprávě 4. 4. 2011 Aldis, Hradec Králové Informační systém datových schránek (ISDS) Realizační tým ISDS: Rostislav Šimoníček Dušan Forejt Obsah 1. Mýty o datových schránkách

Více

Malá revoluce v doručování dokumentů?

Malá revoluce v doručování dokumentů? Malá revoluce v doručování dokumentů? e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 9. 9. 2014 Anketa Připravujeme novou službu Zajímají nás názory a požadavky potenciálních uživatelů Krátký dotazník Drobná

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK 21. září 2016 Obecné informace Datová schránka je součástí ISDS a slouží jako dočasné uložiště obsahu datových zpráv - 90 dnů ISDS je informační systém datových

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda neuděluje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských děl ani jiná práva duševního vlastnictví. Dokumenty dle eidas v praxi eidas dokumenty Jak na

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Nová šance pro veřejné zakázky

Nová šance pro veřejné zakázky Nová šance pro veřejné zakázky Datové schránky a zákon o veřejných zakázkách Eva Vízdalová Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 12.10. 2010 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

DOKUMENTACE A MANUÁLY

DOKUMENTACE A MANUÁLY Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 DOKUMENTACE A MANUÁLY - elektronické dokumenty - archivace dokumentů - dokumentace k software + CASE systémy - další druhy dokumentace (manuály,

Více

AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky. Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM

AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky. Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM Agenda Elektronické dokumenty a jejich platnost Důvěryhodné ukládání elektronických

Více

Elektronický archiv jako nadstavba DMS

Elektronický archiv jako nadstavba DMS Elektronický archiv jako nadstavba DMS Jak a k čemu může být užitečný Petr Dolejší, Senior Business Consultant Jak nakládáme s dokumenty Papírové dokumenty (podatelna) Elektronické dokumenty SAP EVIS,

Více

Kurzy egovernmentových dovedností

Kurzy egovernmentových dovedností Kurzy egovernmentových dovedností Nabídka školení pro 1/2011 12/2011 Kód kurzu: 01.10.01 Czech POINT - Katastr nemovitostí (2 hodiny) Kurz Vás provede krok za krokem postupem při vydání ověřeného výpisu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Archivní formáty a nástroje datové konverze

Archivní formáty a nástroje datové konverze Archivní formáty a nástroje datové konverze Vladimír Střálka CNZ Workshop 12.11.2008 Doba pro elektronické dokumenty přichází Elektronické dokumenty jsou již dávno používány Komerční sektor prospekty,

Více

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též nový katastrální zákon nebo NKZ ) nabyl účinnosti 01.01.2014 nahradil

Více

Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci

Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci CCV ebusiness Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci CCV Informační systémy Libušina třída

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 2 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

INFORMACE O ELEKTRONICKÉ AUKCI POKYNY PRO UCHAZEČE

INFORMACE O ELEKTRONICKÉ AUKCI POKYNY PRO UCHAZEČE INFORMACE O ELEKTRONICKÉ AUKCI POKYNY PRO UCHAZEČE Elektronický nástroj: Certifikovaný elektronický nástroj KDV Poskytovatel elektronického nástroje: AGENTURA KDV CZECH v.o.s. Sídlo: Olomouc, Slovenská

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání Obsah Část I. Obecná... 2 1. Úvod... 2 2. Související právní předpisy... 2 3. Kteří

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou. Vladimír Střálka Adobe Systems Praha 6.4.2009

Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou. Vladimír Střálka Adobe Systems Praha 6.4.2009 Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou Vladimír Střálka Adobe Systems Praha 6.4.2009 Legislativní podpora elektronického dokumentu Zákon č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více