Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2"

Transkript

1 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem a normativní úlohou ekonomie. Makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. V makroekonomii se používají agregované veličiny. Mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů za různých situací na dílčích trzích.. Hlavní zdroje ekonomických poznatků: pozorování ekonomických poznatků, ekonomická a statistická analýza a experimenty. Léčky v ekonomickém uvažování jsou tyto: nedodržení principu za jinak stejných podmínek, omyl poté, tedy proto, chyba v usuzování z části na celek a subjektivnost. Základní problémy ekonomické organizace, které musí řešit jsou: co, jak, pro koho. Existují tři základní výrobní faktory práce, půda a kapitál. Ekonomická vzácnost vyplývá nejen z omezenosti zdrojů, ale i z jejich užitečnosti. Statky dělíme z hlediska vzácnosti a z hlediska spotřeby. Hranice produkčních možností zobrazuje všechny maximálně dostupné kombinace dvou statků, které mohou být efektivně vyrobeny při daných výrobních zdrojích. Z hranice produkčních možností můžeme odvodit některé důležité skutečnosti: efektivnost, výrobní efektivnost, alternativní náklady, zákon klesajících výnosů. Trh je oblast ekonomiky, kde se setkávají kupující a prodávající, aby si navzájem vyměnili zboží na základě dohodnutého množství a dohodnutých cen. Poptávka a nabídka jsou základními tržními činiteli. Poptávka se řídí zákonem klesající poptávky a nabídka zákonem rostoucí nabídky. Tržní rovnováha představuje vzájemné střetávání poptávky a nabídky na trhu. Existují dva případy nerovnováhy trhu- přebytek a nedostatek zboží. Shrnutí kapitoly 2 Při oceňování výkonnosti národního hospodářství z makroekonomického hlediska hrají rozhodující úlohu čtyři důležité cíle: produkt, zaměstnanost, stabilita cenové hladiny a bilance se zahraničím. Základním měřítkem hospodářské úspěšnosti země je její schopnost vytvářet pro své obyvatelstvo vysokou úroveň výroby ekonomických statků a služeb. K měření souhrnné produkce výrobků a služeb se stavují ukazatele hrubý domácí a hrubý národní produkt. Zaměstnanost se sleduje ze dvou aspektů. Jednak jako pracovní čas vynakládaný na produkci, jednak jako nezaměstnanost, tj. procento nezaměstnaných z ekonomicky aktivního obyvatelstva. Stabilita cenové hladiny znamená, že se celková cenová hladina ani rychle nezvyšuje, ani nesnižuje. Měříme ji pomocí cenových indexů. Nejpoužívanějším cenovým indexem je index spotřebitelských cen (CPI). Inflace se vyznačuje růstem cenové hladiny a poklesem kupní síly peněžní jednotky. Deflace znamená, že cenová hladina klesá a dochází ke zvyšování kupní síly peněžní jednotky. O hyperinflaci hovoříme, jestliže cenová hladina se zvyšuje o tisíc a více procent. Saldo zahraničně obchodní bilance (čisté vývozy) představuje rozdíl mezi peněžní hodnotou vývozů (exportů) a peněžní hodnotou dovozů (importů). Vyrovnaná obchodní bilance dané země značí přibližnou rovnost vývozů a dovozů. Jednotlivé země sledují své měnové kurzy. Cílem makroekonomické politiky jsou zahraničně obchodní vztahy se stabilním měnovým kurzem a vyrovnanou obchodní bilanci. Na dosažení určité kombinace výše uvedených cílů využívá většina rozvinutých zemí nástroje makroekonomické politiky. Mezi makroekonomické nástroje řadíme fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a důchodovou politiku. Fiskální politikou rozumíme soubor postupů a nástrojů, jimiž vláda ovlivňuje chod ekonomiky prostřednictvím příjmů a výdajů státního rozpočtu. Monetární politika je uskutečňována centrální bankou daného státu. Zahrnuje regulaci peněz, úvěrů a bankovní soustavy země. Ovlivňuje ty sektory, které citlivě reagují na úrok (investice).

2 Třetím makroekonomickým nástrojem je zahraničně-obchodní politika. V důsledku zvyšování otevřenosti ekonomik je třeba se zaměřit na zahraniční hospodářskou politiku. Mezi její opatření náleží cla, kvóty a další nástroje, které omezují nebo podporují vývozy a dovozy a regulace měnového trhu. Důchodová politika je někdy označovaná jako mzdová a cenová politika.lze ji charakterizovat jako souhrn opatření vlády. Je důležitou součástí sociální politiky. Shrnutí kapitoly 3 Hrubý domácí produkt je celková peněžní hodnota všech statků a služeb vytvořená za dané období výrobními faktory bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci. Nominální HDP je vyjádřen v běžných tržních cenách daného roku. Zahrnuje vývoj fyzického množství produktů i jejich ceny. Reálný HDP, vyjadřující vývoj pouze fyzického množství produkce, je vyjádřen ve stálých cenách základního roku. Úroveň a změny cenové hladiny odráží druhá skupiny makroekonomických agregátů cenové indexy. Mezi přímo vypočítávané (explicitní) indexy cenové hladiny řadíme index spotřebitelských cen a index cen výrobců. Podíl nominálního a reálného HDP představuje implicitní cenový deflátor. Měřením HDP i jiných makroekonomických agregátů se zabývá statisticko-účetní systém označovaný jako systém národních účtů. Tři metody měření HDP jsou produktová, důchodová a metody přidané hodnoty. Metoda produktová vyjadřuje i souhrn výdajů na finální statky, tj. statky spotřební, investiční a na čistý export (C + I + G + X), takže ji také označujeme jako výdajovou metodu. Důchodovou metodou vyjádříme rozdělení HDP jako souhrn důchodů plynoucích z vlastnictví výrobních faktorů, dále upravený o nepřímé daně a znehodnocení kapitálu. Metoda přidané hodnoty je vyjádřena jako souhrn přidaných hodnot, tj. rozdílu mezi hodnotou produkce a hodnotou spotřebovaných meziproduktů (jako suroviny, palivo apod.) Dalšími makroekonomickými agregáty typu produkt jsou čistý domácí a čistý národní produkt. Zjistíme je, pokud od HDP (HNP) odečteme opotřebení kapitálu. Od HDP měřeného důchodovou metodou odvodíme národní důchod, osobní důchod a disponibilní důchod. Čistý ekonomický blahobyt upravuje naměřený HDP o přírůstek volného času, o výsledek práce pro vlastní potřebu a o výsledek šedé ekonomiky. Odečítá dále škody na životním prostředí. Shrnutí kapitoly 4 1. Agregátní poptávka (AD) představuje plánované agregátní výdaje na statky a služby, které jsou domácnosti, firmy, vláda a zahraniční subjekty ochotny realizovat při určité cenové hladině během daného časového období. 2. Faktory ovlivňující agregátní poptávku jsou: úroveň cen a důchodů, vládní hospodářská politika, další faktory. 3. Agregátní nabídka (AS) udává celkovou hodnotu statků a služeb, které jsou firmy ochotny vyrobit a prodat při určité cenové hladině v daném časovém období k uspokojení poptávky. 4. Cenová úroveň, výrobní kapacita firem a úroveň nákladů jsou faktory, na kterých závisí agregátní nabídka. 5. Na tvar agregátní nabídky má vliv krátké a dlouhé období. 6. Na základě přístupu k agregátní nabídce lze rozlišit tři modely: klasický, keynesiánský a neokeynesiánský. 7. Makroekonomická rovnováha je určena vzájemným působením agregátní nabídky a poptávky. 8. Síly, které působí na rovnováhu makroekonomického systému rozděluje do tří základních skupin: vstupní proměnné veličiny makroekonomického systému, vnitřní vztahy mezi agregátní nabídkou a poptávkou,

3 výstupy makroekonomického systému. Shrnutí kapitoly 5 1. Charakter spotřeby a investic hraje klíčovou úlohu v ekonomice země. 2. Spotřebou domácností jsou výdaje za finální statky dlouhodobého užití, krátkodobého užití a služby. 3. Disponibilní důchod má prvotní určující vliv na tvorbu úspor. 4. Spotřební funkce zobrazuje vztah mezi spotřebou a disponibilním důchodem domácností.úsporová funkce znázorňuje vztah mezi úsporami a disponibilním důchodem domácnosti. Oba pojmy zavedl John Maynard Keynes. 5. Reakci spotřeby na změny v disponibilním důchodu nazýváme mezním sklonem ke spotřebě. 6. Mezní sklon ke spotřebě je dodatečná částka peněz, kterou lidé vydají na spotřebu, jestliže dostanou dodatečnou peněžní jednotku disponibilního důchodu. Mezní sklon k úsporám je definován jako část z dodatečné jednotky disponibilního důchodu, která není spotřebována a tedy plyne do úspor. Součet mezních sklonů se rovná jedné. 7. Faktory, které určují spotřebu:disponibilní důchod, permanentní důchod, bohatství a ostatní vlivy. 8. Investice jsou druhou hlavní složkou soukromých výdajů. Hlavními formami investic jsou investice do hmotného kapitálu a nehmotné investice. 9. Ekonomické síly, které určují investice jsou příjmy, které investice přinesou, investiční náklady a stav očekávání budoucnosti. 10. Investiční rozhodování závisí na poptávce po výstupu, vyráběnému pomocí nových investic, úrokové sazbě a daních, které ovlivňují investiční náklady a očekáváních podnikatelů, jaká bude hospodářská situace. 11. Křivka investiční poptávky zobrazuje vztah mezi úrokovými sazbami a investicemi. 12. Nejvýraznější vliv na investice má monetární politika. Shrnutí kapitoly 6 1. Model multiplikátoru představuje výchozí přístup, kterým agregátní poptávka určuje úroveň produktu. 2. Princip multiplikované změny spočívá v tom, že každá změna investičních výdajů o jednu korunu vede k vyšší než korunové změně produktu (HDP, HNP). 3. V modelu multiplikátoru můžeme produkt určit dvěma způsoby: 1.úsporami a investicemi, 2. spotřebou a investicemi. 4. Multiplikátor je číslo, kterým musíme vynásobit změnu investic, abychom dostali výslednou změnu celkového produktu. 5. Výše multiplikátoru závisí na výši mezního sklonu ke spotřebě (MPC). 6. Multiplikátor působí pouze v systému se značnými nevyužitými kapacitami a s nezaměstnanými pracovníky. 7. V makroekonomii existují dva přístupy k určení rovnovážného produktu v krátkém období: model multiplikátoru a přístup AD-AS. Shrnutí kapitoly 7 1. Hospodářský cyklus představuje víceméně pravidelné střídání expanze a recese ekonomické aktivity kolem dráhy trendového růstu. 2. Fázemi cyklu jsou expanze a recese s horním a dolním bodem obratu. 3. S kolísáním HDP je spojeno kolísání zaměstnanosti a cen (míry inflace) a jiných veličin. 4. Z hlediska délky trvání rozlišujeme cykly Kitchinovy (spojené s výkyvy v zásobách a rozpracované výrobě), Juglarovy (spjaté s výkyvy v investicích do strojů a zařízení) a Kondratěvovy (vyvolané změnami ve výrobních technologiích, politickými událostmi apod.). 5. Hledáním příčin, které způsobují cyklický průběh hospodářského vývoje se zabývají různé teorie hospodářského cyklu. V současné době existují dvě základní varianty a to teorie vnějších příčin a teorie vnitřních příčin. 6. Ekonomickými důsledky cyklického kolísání jsou zejména ztráta produkce a pokles životní úrovně, dopady vysoké nezaměstnanosti a inflace, rozkolísanost čistého exportu.

4 Hluboké recese s sebou přinášejí též dopady politické v podobě radikalizace postižených vrstev obyvatelstva. Shrnutí kapitoly 8 1. Dnešní moderní finanční systém se všemi složitými finančními nástroji se vyvíjel po staletí. Tento vývoj si shrneme ve stručnosti do čtyř základních etap: naturální směna, komoditní peníze, papírové peníze a bankovní peníze. 2. Rozložení různých forem peněz umožňuje vyjádřit nabídku peněz pomocí peněžních agregátů M 1, M 2, M 3, L a D. 3. Základní funkce peněz jsou: prostředek směny, zúčtovací jednotka, uchovatel hodnoty. 4. Rozeznáváme transakční poptávku po penězích a poptávku majetkovou.poptávka po penězích je citlivá na změny úrokových sazeb a vyjadřuje nepřímo úměrný vztah mezi úrokovými sazbami a poptávaným množstvím peněz. Posuny křivky poptávky po penězích vyjadřují změny ve velikosti důchodů a úrovni cenové hladiny. 5. Křivka nabídky peněz je málo citlivá na výši úrokových sazeb. Posuny křivky nabídky peněz jsou způsobovány změnami monetární politiky centrální banky. 6. Bankovní soustava je dvoustupňová. Je tvořena centrální bankou a sítí komerčních bank a jiných finančních institucí. 7. Za tvorbu peněz je zodpovědná bankovní soustava. Nabídka peněz zahrnuje především depozitní peníze a je tvořena zejména obchodními bankami. Tento proces probíhá jako tzv. multiplikovaná expanze bankovních depozit. 8. Multiplikátor nabídky peněz vyjadřuje vztah mezi přírůstkem bankovních peněz (přímo úměrný) a přírůstkem rezerv (nepřímo úměrný). 9. Proces multiplikace depozit je omezen tím, že se všechny peníze nevracejí zpět do komerčních bank v podobě depozit a tím, že banky mohou dobrovolně udržovat vyšší bankovní rezervy. 10. Peněžní trh je tvořen poptávkou po penězích a nabídkou peněz. Na peněžním trhu se předmětem obchodu stávají peníze. Shrnutí kapitoly 9 1. Nezaměstnanost lze zjednodušeně definovat jako nevyužití faktoru práce. 2. Trh práce je charakterizován tržní poptávkou po práci a tržní nabídkou práce. 3. Obyvatelstvo se dělí do tří skupin: zaměstnaní, nezaměstnaní a ostatní. 4. Míra nezaměstnanosti udává, jaké procento nezaměstnaných je z ekonomicky aktivního obyvatelstva. 5. Nezaměstnanost rozlišujeme podle různých hledisek. Jedná se o věcné hledisko, časové hledisko a hledisko dobrovolnosti. 6. Z věcného hlediska určujeme nezaměstnanost: frikční, strukturální a cyklickou. Z časového hlediska krátkodobou a dlouhodobou. Z hlediska dobrovolnosti nezaměstnanost dobrovolnou a nedobrovolnou. 7. Nezaměstnanost při pružných mzdách odpovídá rovnováze na trhu práce. Nikdy zde nevzniká nedobrovolná nezaměstnanost. 8. U nezaměstnanosti při nepružných mzdách vzniká nedobrovolná nezaměstnanost. Tato nezaměstnanost představuje reálnou situaci na trhu práce. 9. Důsledky nezaměstnanosti jsou ekonomického i neekonomického charakteru. 10. Přirozená míra nezaměstnanosti odpovídá stavu, kdy ekonomika dosahuje potenciálního produktu. 11. Zvýšení přirozené míry nezaměstnanosti bylo způsobeno demografickým vývojem, hospodářskou politikou vlády, strukturálními změnami v produkci. 12. Opatření pro snížení přirozené míry nezaměstnanosti jsou: zlepšení služeb spojených s trhem práce, prosazování vládních programů zaměstnanosti, tvorba veřejných pracovních příležitostí, vy tvoření přetlakové ekonomiky. Shrnutí kapitoly Inflace představuje růst cenové hladiny a současně pokles kupní síly peněžní jednotky v ekonomice.

5 2. K měření inflace se běžně využívají cenové indexy index spotřebitelských cen, deflátor HDP a index cen výrobců. Všechny cenové indexy vyjadřují změnu cenové úrovně v běžném roce ve srovnání s rokem základním. 3. Růst cenové hladiny může vycházet jak ze strany poptávky, tak ze strany nabídky. Poptávková inflace je způsobena nadměrnou agregátní poptávkou. Jedná se o nadměrný růst spotřebních výdajů obyvatelstva, příliš rychlé zvýšení investičních výdajů, rostoucí vládní výdaje. 4. Nabídková inflace je novým jevem moderních průmyslových ekonomik. Impulsem této inflace je zvýšení nákladů. Náhlou změnu výrobních nákladů nebo produktivity, která má dopad na agregátní nabídku, nazýváme v makroekonomii nabídkovým šokem. 5. Inflace se dělí podle stupně závažnosti na mírnou, pádivou a hyperinflaci. Dalšími typy inflace jsou otevřená, skrytá, očekávaná, neočekávaná. 6. Inflace ovlivňuje přerozdělování důchodu a bohatství, produkt a zaměstnanost. Má vliv na hospodářskou aktivitu. 7. Phillipsova křivka vyjadřuje substituční vztah mezi mírou nezaměstnaností a očekávanou mzdovou a cenovou inflaci. 8. Důchodová politika se pokouší snížit inflaci bez zvýšení nezaměstnanosti. Shrnutí kapitoly Monetární politika je definována jako systém opatření a zásad v oblasti peněžního oběhu a úvěru, které mají za cíl přispět k peněžní rovnováze a stabilizaci ekonomiky jako celku. 2. Hlavní institucí, která provádí monetární politiku, je centrální banka. 3. Základními nástroji monetární politiky jsou: operace na otevřeném trhu, diskontní sazba, stanovení povinných minimálních rezerv. 4. Centrální banka používá své nástroje k působení na zprostředkující cíle, kterými dosahuje konečných cílů měnové politiky. 5. Centrální banka může provádět dva typy monetární politiky: expanzivní monetární politiku a restriktivní monetární politiku. 6. Vývoj trhu peněz je ovlivňován poptávkou veřejností po penězích, monetární politikou centrální banky. 7. Interakce obou uvedených faktorů determinuje úrokovou míru a tím i vývoj všech veličin, které jsou na ní bezprostředně závislé. Dostáváme dvě řady posloupností, a to: peněžní expanzi a peněžní restrikci. 8. Centrální banka nemůže současně sledovat splnění obou obvyklých cílů monetární politiky: stabilizovat jak úrokovou míru, tak množství peněz v oběhu. 9. Akomodační (přizpůsobivou) monetární politikou se nazývá taková politika, která přizpůsobuje (zvyšuje nebo snižuje) nabídku peněz s cílem dosáhnout odpovídajících změn ve vývoji základních makroekonomických veličin. Shrnutí kapitoly Fiskální politikou rozumíme soubor postupů a nástrojů, kterými vláda ovlivňuje chod ekonomiky prostřednictvím příjmů a výdajů státního rozpočtu s cílem podpořit ekonomický růst a růst zaměstnanosti. 2. Státní rozpočet představuje účet, ne kterém jsou na jedné straně příjmy a na druhé straně výdaje. 3. Základní formou příjmů státního rozpočtu jsou daně. Výdaje státního rozpočtu jsou tvořeny vládními nákupy statků a služeb a transferovými platbami. 4. Během plnění rozpočtu se běžně objevuje saldo (přebytek nebo deficit) jako důsledek časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu. 5. Nástroje fiskální politiky rozdělujeme na automatické vestavěné stabilizátory a diskreční stabilizátory. 6. Skutečný rozpočet má složku strukturální a složku cyklickou. Při posuzování rozpočtového schodku je důležité je odlišovat. 7. Zvýšení státních výdajů financované prodejem vládních dluhopisů vede ke snížení soukromých výdajů investic i spotřeby. Tento jev označujeme jako efekt vytěsňování. 8. Vládní (veřejný) dluh vzniká opakovanými deficity vládního rozpočtu, tzn. nahromaděním výpůjček vlády.

6 9. Kombinace fiskální a monetární politiky používané v národním hospodářství: expanzivní fiskální a restriktivní politika přináší vysoké úrokové sazby, omezení investic, zvýšení veřejných výdajů. Restriktivní fiskální politika a expanzivní monetární politika přináší snížení úrokových sazeb, snížení strukturálního rozpočtového deficitu, podporu investic. Shrnutí kapitoly Pro mezinárodní obchod je důležitý stupeň otevřenosti ekonomiky, to znamená stupeň zapojení země do mezinárodního obchodu a spolupráce. 2. Důvody mezinárodního obchodu jsou: odlišnost výrobních podmínek, úspory z rozsahu (klesající náklady), rozdíly ve spotřebitelském vkusu, zásada komparativní výhody. 3. Platební bilance je systematickým statistickým výkazem všech ekonomických transakcí, které byly uskutečněny za určité období mezi národní ekonomikou a zahraničím. 4. V platební bilanci je zachován princip podvojnosti zápisů a to jako kreditní a debetní, jinak řečeno jde o pohledávky a závazky. 5. Struktura platební bilance: běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv. 6. Protekcionizmus znamená omezení zahraniční konkurence vůči domácí výrobě. 7. Clo je daň zvyšující bezprostředně cenu dovážených statků a je příjmem státního rozpočtu. Kvóta omezuje množství dovážených statků. 8. Neekonomické důvody ochrany domácích výrobců před zahraniční konkurencí: udržení národní tradice určité výroby, udržení odvětví, kde je vysoce koncentrován výzkum, ekologické aspekty. 9. Volný obchod zlepšuje spotřební možnosti všem. Protekcionizmus celkové spotřební možnosti omezuje a zvýhodňuje jen některé země. 10. Častým argumentem, který obhajuje protekcionistická opatření je podpora domácí výroby s cílem udržení pracovních míst a vysoké zaměstnanosti. 11. Obchodní protekcionizmus jako nástroj k udržení vysoké zaměstnanosti najde uplatnění v následujících situacích: Cla mají odvetný charakter, protidumpingové clo. 12. Zavedení celní ochrany může být zdůvodněno předpokládaným vývojem tzv. směnných relací s cílem maximalizace spotřeby. Směnné relace jsou představovány poměrem indexu cen exportu k indexu cen importu. 13. Národní autority mohou ochranářskými opatřeními alespoň udržet vysokou zaměstnanost a stabilizovat produkt. Z hlediska celosvětového produktu protekcionizmus omezuje prosazování mechanizmu komparativní výhody a tedy i maximalizaci produktu a spotřeby. Shrnutí kapitoly Měnové kurzy jsou určeny komplexním vzájemným působením mnoha zemí, které mezi sebou kupují a prodávají. 2. Kurzový systém představuje soubor pravidel, úmluv a institucí, podle nichž se provádějí a inkasují platby v rámci transakcí, které přesahují hranice zemí. 3. Směnitelnost (konvertibilita) měny je vzájemná výměna peněz v různých měnách podle měnového kurzu bez omezení. Měny různých zemí se směňují na měnovém trhu. 4. Když poptávka po určité měně vzroste oproti její nabídce, dochází k apreciaci měny, tzn. k jejímu zhodnocení v poměru k zahraničním měnám. Pokud nabídka měny vzroste oproti poptávce po ní, dochází k depreciaci měny, tzn. k jejímu znehodnocení vůči zahraničním měnám. 5. Měnový kurz se vztahuje k té měně, která je vyjádřena jako jednotka. Dalšími kurzy jsou devizový kurz, valutový kurz. 6. Podle způsobu stanovení kurzu rozeznáváme tři základní systémy měnových kurzů: fixní kurzy, volně pohyblivé kurzy, řízený floating. 7. Revalvace znamená zvýšení oficiálního měnového kurzu země. Důsledkem revalvace je zvýšení dovozu, snížení vývozu. Devalvace znamená pokles kurzu dané národní měny. Důsledkem devalvace je snížení dovozů, zvýšení vývozů. 8. Mezi nejvýznamnější mezinárodní měnové instituce náleží Mezinárodní měnový fond a Světová banka.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Stručný přehled makroekonomie

Stručný přehled makroekonomie Stručný přehled makroekonomie Makroekonomie studuje fungování ekonomiky jako celku, na úrovni národního hospodářství, zajímá se tedy o celkovou úroveň domácího produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Makroekonomie. základní kurz. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Makroekonomie. základní kurz. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Makroekonomie základní kurz Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Plán přednášek Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Výdaje a rovnovážný produkt Peníze Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářský

Více

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika Otázka: Hospodářská politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mara Hospodářská politika týká se makroekonomie konkrétní pravidla a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky hospodářství

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE FISKÁLNÍ POLITIKA, DŮCHODOVÁ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Makroekonomie. základní kurz

Makroekonomie. základní kurz Makroekonomie základní kurz Plán přednášek Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Výdaje a rovnovážný produkt Peníze Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářský růst a cyklus Nezaměstnanost

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Seminární práce Institucionální ekonomie

Seminární práce Institucionální ekonomie Seminární práce Institucionální ekonomie Téma: Makroekonomické ukazatele a zásahy státu do ekonomiky Zpracoval: Michal Mazanec Kruh: I2-21 Datum: 6.4.2013 1 Osnova Úvod -důvod volby tématu Zásahy státu

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky

Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Makroekonomie I Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Osnova Úvod do Makroekonomie I Měření makroekonomických

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Renáta Halásková Makroekonomie Studijní materiál pro kombinovanou formu výuky Přerov 2005 OBSAH Předmluva... 4 1. Makroekonomické výstupy a jejich měření... 6 1.1 Hrubý domácí

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Fiskální politika: ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů (příjmů a výdajů) cílem je zajistit makroekonomickou stabilitu stabilní ekonomický růst, nízkou

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 3 OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Makroekonomie Tomáš Pavelka Makroekonomie ZÁKLADNÍ KURZ VYSOKÁ ŠKOLA

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více