Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace"

Transkript

1 Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace strana 1

2 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Evropská komise ani žádná osoba konající ve jménu Komise nenese odpovědnost za účel použití následující informace. Názory zde vyjádřené jsou názory autorů a nemusí se nevyhnutně shodovat s názory Evropské komise. Nic v této brožuře nenaznačuje ani nevyjadřuje záruku žádného druhu. Výsledky by se měli používat jen jako usměrnění v rámci celkové strategie. Redaktoři Dr Eileen Doherty, IVI, Dr Clare Thornley, IVI, Dr Marian Carcary, IVI, Dr Stephen Mc Laughlin, IVI, Werner B. Korte, Karsten Gareis, empirica GmbH, Marianne Kolding, Gabriella Cattaneo, IDC, Fiona Fanning, CEPIS. Návrh a grafika: Snap Jervis, překlad: Wordperfect. Evropská společenství, Reprodukce je povolena s uvedením zdroje. Tiráž Tuto brožuru vypracoval institut Innovation Value Institute, Národní univerzita Irska, Maynooth, Kildare, Irsko, ve spolupráci s těmito partnery: empirica, IDC a CEPIS ve jménu Evropské Komise, Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl. Jedná se o publikaci evropské zakázky Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace.

3 Předmluva Schopnost evropských podniků konkurovat a rozvíjet se na počátku 21. století více a více závisí na novátorském a účinném využívání nových informačních a komunikačních technologií (IKT). Strategie elektronických dovedností je součástí Digitální agendy pro Evropu a Balíku opatření pro zaměstnanost pro zvýšení konkurenceschopnosti, produktivity a zaměstnatelnosti pracovní síly. Evropa si potřebuje vytvořit lepší rámcové podmínky pro inovaci a růst, jako i pro nové profese v oblasti digitálních technologií. Musí také zajistit, aby znalosti, dovednosti, kompetence a vynalézavost evropské pracovní síly včetně profesionálů v oblasti IKT splňovaly nejvyšší světové standardy a neustále se aktualizovaly v procesu účinného celoživotního vzdělávání. Navzdory vysokým úrovním nezaměstnanosti se ve všech odvětvích nadále prohlubují nedostatky elektronických dovedností. Nesoulad mezi dostupnými a požadovanými dovednostmi na trhu práce se týká všech členských zemí, ale ovlivňuje je v odlišné míře. Obzvláště poptávka po odbornících v oblasti IKT, která roste přibližně o 4 % ročně, převyšuje nabídku. Prognózy týkajíce se počtu volných pracovních míst do roku 2015 se blíží k číslu , přičemž mnohé z těchto míst zůstanou neobsazena, jestli se nevyvine více úsilí pro přilákání mladých lidí do studijních oborů v oblasti výpočetní techniky a na rekvalifikaci nezaměstnaných. Vlády evropských zemí značně zvyšují své úsilí zaměřené na řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly prostřednictvím specializovaných politik, iniciativ a partnerství. Objevují se i další pozitivní signály a zvýšenou aktivitu členských zemí dokládá například skutečnost, že Řecko, Itálie a Bulharsko v roce 2014 vytvořili národní koalice v rámci velké koalice pro pracovní místa v oblasti digitálních technologií, kterou Evropská komise zahájila v březnu Přednedávnem agenda politiky v oblasti elektronických dovedností získala mezinárodní rozměr a v březnu 2014 se v Bruselu uskutečnila významná akce za účasti expertů z celého světa. Nadmíru pozitivní zpětná vazba potvrdila, že existuje široký konsenzus, co se týče potřeby a výhod zintenzivnění dialogu a výměny informací na mezinárodní úrovni s cílem zlepšit řešení nedostatku elektronicky dovedné pracovní síly, odevzdávat si osvědčené postupy a podpořit zvyšování odbornosti v oblasti IKT. V této brožurce jsou uvedeny nejdůležitější zjištění a závěry týkající se mezinárodního rozměru elektronických dovedností a vliv na pracovní místa v oblasti digitálních technologií v Evropě. Obsahuje včasnou analýzu a konkrétní a odvážné doporučení. Problém lidského kapitálu a především agenda elektronických dovedností má i nadále zásadní strategickou důležitost pro všechny země světa. Evropská komise a vlády jednotlivých zemí musí být i nadále v této oblasti aktivní. Michel Catinat Vedoucí oddělení Klíčové podpůrné technologie a digitální hospodářství Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Evropská komise strana 1

4 Kontext Hlavní cíle této zakázky Evropské komise jsou: Prozkoumání mezinárodního rozměru elektronických dovedností (především úsilí o podporu odbornosti v oblasti IKT), včetně analýzy nejdůležitějších iniciativ v oblasti politiky a osvědčených postupů používaných ve světě Posouzení vlivu globalizace na elektronické dovednosti vysoké úrovně V konečném důsledku je cílem této zakázky pochopení mezinárodního rozměru elektronických dovedností, aby bylo možné lépe předvídat změny a nacházet potenciální příležitosti pro součinnost a spolupráci. Předpokládá se, že daný projekt by tak mohl z dlouhodobějšího hlediska různým skupinám zainteresovaných stran přinést řadu výhod. Je potřebné zdůraznit, že mnohé z uvedených cílů jsou dlouhodobějšího charakteru a souvisejí s formováním se profese IKT jako celku. Takové cíle vyžadují další úsilí a spolupráci mnohých zainteresovaných stran a zpráva, která vznikne v rámci této zakázky, by měla sloužit jako jedno z východisek pro jejich dosažení. Už od konce 90. let minulého století zajímají iniciativy zaměřené na rozvoj elektronických dovedností a řešení nedostatku dovedností popřední místo v agendě Evropské komise a členských zemí EU. Takové iniciativy se silně zaměřovaly na politiky zlepšování elektronických dovedností v celé Evropě. Jako příklady lze uvést: Důraz na rozvoj dovedností a celoživotního vzdělávaní v rámci evropské politiky zaměstnanosti. Akční plán Evropské komise pro dovednosti a mobilitu (z r. 2002) se zaměřuje na přípravu adaptabilní, zručné a mobilní pracovní síly pro dynamickou a na vědomostech založenou ekonomiku. Činnosti v rámci politiky iniciativy eeurope (z r. 2005), včetně například zavedení programů elektronického vzdělávání a rekvalifikace pro znalostní společnost. Iniciativa GR pro podnikání a průmysl Evropské komise GoDigital volá po společných iniciativách mezi podniky a školstvím pro definování požadavek na dovednosti v oblasti IKT a pro sestavení a zavedení školícího programu pro MSP. Iniciativa Digitální agenda pro Evropu pro roky v rámci strategie Evropa 2020 Evropské komise, která klade důraz na zdokonalování a uplatňování dlouhodobých politik zaměřených na elektronické dovednosti a digitální gramotnost v členských zemích. Zahájení Velké koalice pro pracovní místa v oblasti digitálních technologií Evropskou komisí. Zaměstnanci musí pracovat globálně a spolupracovat, aby rozvíjeli profesi IKT a pomohli vyřešit nedostatek elektronických dovedností. Christian Pagel, vedoucí oddělení řízení IT/vedoucí oddělení IKT, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Příprava základních všeobecných profilů dovedností, kterých byl v odvětví IKT nedostatek, konsorciem CareerSpace. Cíl Investovat do lidí a dovedností plánu eeurope (z r. 2002), se zvláštním důrazem kladeným na dovednosti digitální gramotnosti v oblasti IKT, vzdělávání a školení v oblasti ICT a evropská certifikace základních dovedností v oblasti IKT. strana 2

5 Situace v oblasti elektronických dovedností Nedostatek dovedností v oblasti IKT Kvalifikovaní pracovníci představují základ úspěšných společností. Nedávný průzkum mezi vedoucími výkonnými pracovníky po celém světě ukázal, že lidský kapitál jako zdroj udržitelné ekonomické hodnoty převažuje nad všemi ostatními faktory. V dnešním vysoko konkurenčním podnikatelském prostředí jsou technologie klíčovým předpokladem komunikace, inovace a efektivity. V mnohých globálních ekonomikách se však poptávka po pracovnících s patřičnými elektronickými dovednostmi zintenzivňuje, a nabídka tento poptávka nedokáže uspokojovat. Průzkum společnosti empirica mezi vedoucími pracovníky v oblasti IT a LZ z osmi evropských zemí v roce 2012 odhadl, že v EU chybí pracovníků s elektronickými dovednostmi. Ten ze tří scénářů připravených v rámci tohoto průzkumu, který představoval nejpravděpodobnější budoucnost mírného ekonomického růstu, předpokládá pravděpodobný mírný nárůst v počtu pracovních míst o do roku 2015, se strukturálním nedostatkem pracovníků v důsledku nedostatku dostupných talentů. Největší překážky jsou ve Spojeném království, Německu a Itálii, které spolu tvoří 60 % všech volných pracovních míst v Evropě. Tento rostoucí trend volných pracovních míst v oblasti IKT se časově shoduje s obdobím vysoké nezaměstnanosti, z čeho vyplývá snižování účinnosti na trhu práce. Podobné nedostatky dovedností IKT jsou evidentní také v USA, Kanadě, Brazílii, Austrálii, Rusku, Jižní Africe, Latinské Americe, Malajsii a Japonsku. Nedostatek elektronických dovedností je obzvláště alarmující v souvislosti s novými vznikajícími technologiemi. Průzkum společnosti IBM mezi pracovníky s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT a obchodu z 13 zemí ukázal, že dvě třetiny z nich jsou přesvědčení, že mobilní, analytické, cloudové a sociální technologie jsou strategicky důležité, avšak 25 % z nich uvádělo značný nedostatek dovedností v každé z těchto oblastí a 60 % uvádělo mírný až značný nedostatek. Nedostatek elektronických dovedností dále zhoršuje počet žen participujících na trhu práce. V zemích OECD v současnosti ženy tvoří méně než 20 % specialistů v oblasti IKT. V rámci Evropy ženy tvoří méně než 30 % pracovní síly v oblasti IKT, a v USA jen 23 % pracovníků v oblasti STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) jsou ženy. Situace je ještě markantnější při vyšších pozicích v organizační struktuře. Z nedávné zprávy vyplývá, že ženy zastávají pouze 9 % vedoucích pozicí v oblasti IT a tvoří jen 14 % vyššího vedení (i při zahrnutí netechnických oddělení) začínajících podniků v Silicon Valley. Lidský kapitál Vztahy se zákazníky 71 % 66 % Inovace produktů/služeb 52 % Značka (značky) 43 % Inovace obchodního modelu 33 % Technologie 30 % Partnerské sítě 28 % Přístup k údajům, poznatky získané z údajů 25 % VaV, duševní vlastnictví 22 % Inovace ceny/výnosů 19 % Majetek (hmotný, infrastruktura) 15 % Sociální odpovědnost podniků 13 % Přístup k surovinám 8 % Obrázek 1: Zdroje udržitelné ekonomické hodnoty identifikované vedoucími výkonnými pracovníky. (Zdroj: IBM, 2012) Celkový počet pracovních míst Celkový potenciál poptávky Obrázek 2: Potenciál poptávky po pracovnících IKT v Evropě (EU27) v letech (Zdroj: empirica 2013) Náš výzkum ve společnosti Forfás ukazuje, že dovednosti nevyhnutné pro analýzu a interpretaci big dat budou mít stále větší význam. Gerard Walker, poradce v oblasti politik, Forfás, Irsko. strana 3

6 Zvyšování nabídky odborníků s elektronickými dovednostmi Jedním z řešení problému elektronických dovedností je zvyšování nabídky absolventů se vzděláním v oblasti IKT v rámci systému terciárního vzdělávání, avšak doba, za kterou student tímto procesem projde, obvykle trvá 3 4 roky. Navíc je rozšiřitelnost současného vzdělávacího systému omezená. Aby této výzvě čelili, vlády a podniky zvažují alternativní mechanizmy pro řešení aktuálního nedostatku odborníků s elektronickými dovednostmi: Primární a sekundární vzdělávání: Z dlouhodobého hlediska je klíčem ke zvýšení přísunu elektronicky kvalifikovaných pracovníků zlepšení vzdělání v oblasti IKT. Terciární vzdělávání: porovnání očekávání vzdělávacích institucí a podniků: Některé z podniků se ke kvalitě absolventů terciárního vzdělávání vyjadřují kriticky. Evropská komise za klíčové považuje lepší sladění mezi podniky a vzdělávacími institucemi. Odborné/učňovské vzdělávání: Zpráva společnosti McKinsey (z r. 2013) zkoumající globální přechod od vzdělávání k zaměstnání u mladých lidí identifikovala, že 60 % mladých lidí je přesvědčených, že školení na pracovišti a praktická výuka jsou nejúčinnějšími učebními technikami, avšak méně než polovina z nich študuje podle osnov, které takové techniky upřednostňují. Proto se předpokládá, že při řešení nedostatku elektronických dovedností bude učňovská/odborná výuka sehrávat stále důležitější roli. Průběžná rekvalifikace a celoživotní vzdělávání: IKT se neustále vyvíjejí a mění, a právě toto rychlé tempo změn je hnacím motorem inovací a zvyšování produktivity v organizacích. Důsledkem toho je, že tyto změny od odborníků v oblasti IKT vyžadují nové dovednosti, proto je nevyhnutné jejich celoživotní vzdělávání. Školení a udělování osvědčení v podnicích (IBTC industry based training and certification): Nedávná zpráva společnosti empirica (z r. 2013) uvádí, že: podle 30 % respondentů z řadů pracovníků LZ a vedoucích oddělení IKT jsou osvědčení udělena na základě IBTC nevyhnutnou podmínkou přijetí nebo postupu na určité pozice v oblasti IKT. Hromadné otevřené online kurzy (MOOC massive open online course): smíšené vzdělávání: MOOC je online kurz zaměřený na rozsáhlou interaktivní účast a volný přístup prostřednictvím webu. Kurzy MOOC poskytují studentům přístup ke vzdělání, které pro ně bylo v minulosti nedostupné z důvodů finančních omezení, geografické polohy, institucionálních požadavek na zápis nebo osobních harmonogramů. Důležitost souboru globálních dovedností příliv a odliv v rámci offshoringu Vzhledem ke globální povaze IKT a rostoucí důležitost globálních hodnotových řetězců je čím dál více zřejmé i to, že odborníci z oblasti ICT musejí mít také interkulturální dovednosti. Mnohé organizace práci přesouvají do zahraničí a činnosti rozmísťují tak, že přesahují geografické, jazykové a kulturní hranice. Mobilita a imigrace Nepoměr v oblasti dovedností částečně vyplývá ze skutečnosti, že kvalifikovaní pracovníci se nacházejí v geografických oblastech s nízkou poptávkou po práci, a nejsou ochotni přesunout se do oblastí, kde je poptávka vysoká. V průzkumu z roku 2012 mezi 500 evropskými pracovníky s rozhodovacími pravomocemi bylo lepší vzájemné uznávání titulů a odborných kvalifikací mezi jednotlivými zeměmi identifikované jako opatření číslo jedna pro zlepšení mobility přesunu dovedností. V mnohých společenstvích hrají významnou roli také imigranti. Nedávno publikovaná zpráva Tehdy a nyní noví podnikatelé z řad imigrantů v Americe zjistila, že v případě 24 % strojírenských a technologických společností se nejméně jeden z jejich hlavních zakladatelů narodil v zahraničí. V Silicon Valley to bylo až 44 %. Vzhledem ke globálně existujícímu nedostatku dovedností a významnému příspěvku k inovacím, který lze připsat imigrantům, se jako možné řešení pro růst zvažuje imigrační politika. Mnozí v odvětví technologií požadují změny v imigraci s cílem zmírnit aktuální nedostatek elektronických dovedností. Profesionalizmus v oblasti IKT může Evropu postavit do čela konkurenceschopnosti a inovací a poskytnout jasné kariérní plány pro perspektivní odborníky. Declan Brady, předseda pracovní skupiny pro profesionalizmus, CEPIS. strana 4

7 Situace v odbornosti IKT Potřeba odbornosti v IKT Proč je důležité, aby profese IKT dozrála? Kromě výše uvedeného nedostatku elektronických dovedností jsou pro to i další důvody: Zlá pověst profese IKT: Zlá pověst, kterou má profese IKT mezi veřejností, negativně vplývá na počty pracovníků, kteří do ní vstupují. Nedostatky znalostí IKT: Nízká úroveň znalostí IKT mezi odborníky z oblasti IKT nebo úložiště znalostí brání vytvoření širšího obrazu o IKT, o jejich vzájemné propojenosti a úkolu při plánování způsobilostí v rámci organizací. Tradiční zaměření a spoléhání se na vzdělání v oblasti informatiky: Poskytovatelé terciárního vzdělání se musí adaptovat, aby uspokojili rostoucí poptávky podniků po profesionálech v oblasti IKT, kteří disponují tak obchodními, jako i technickými znalostmi. V IEEE jsme ve spolupráci s podniky vyvinuli rámec odbornosti, součástí kterého je ITBOK zastřešující další BoK pro specializace IT. Chuck Walrad, předseda, rada pro profesionální činnosti, výbor IT, sdružení IEEE pro počítače. Selhání projektů IKT: Mnohé z projektů IKT nedokázali přinést slibovanou efektivnost a hodnotu. Společenský vliv: Do jaké míry můžou IKT, v případě negativního vývoje, poškodit společnost. Stavební kameny profese IKT Zpráva IVI a CEPIS Elektronické dovednosti a odbornost v IKT podpora profese IKT v Evropě (z r. 2012) identifikovala čtyři stavební kameny profese IKT: Soubory poznatků Profesionální etika Vzdělávání a školení Způsobilosti Obrázek 3: Stavební kameny profese IKT. strana 5

8 Soubory poznatků (BOK Body of knowledge): Jedním ze způsobů ustanovení profese je ten, kde se na začátku pro danou profesi definuje příslušný soubor poznatků, který pak slouží pro stanovení standardů a procesů udělování osvědčení. Způsobilosti: Pochopení, jaké schopnosti a způsobilosti potřebují mít lidé pracující na různých pozicích, je pro organizace z hlediska efektivního nejímání a výchovy vhodných zaměstnanců klíčové. Vzdělávání a školení: Formální kvalifikace, získávání osvědčení, jiné než formální vzdělávání a neformální vzdělávání jsou navzájem se podporujícími složkami kariérního rozvoje odborníka. Profesionální etika: Určujícím aspektem každé profese je dodržování zásad profesionální etiky. Odborníci v oblasti IKT pracovní definice Neexistuje žádná jednotná dohodnutá definice odborníka v oblasti IKT. Názory různých zemí a organizací na toto téma se liší. Definice používaná v kontextu tohoto výzkumu vychází z dřívější iniciativy Evropské komise a v roce 2012 ji přijala rada CEPIS. Aby udržela krok s tempem globálního obchodu a pomohla vytvářet lepší budoucnost, společnost Intel zaměstnance aktivně podporuje v neustálém zdokonalování jejich dovedností v oblasti IKT. Jim Kenneally, vedoucí výzkumu, Evropské laboratoře Intel, vyšší výzkumný pracovník, Innovation Value Institute. Definice: Odborníci v oblasti IKT Mají důkladné a aktuální znalosti o příslušném souboru poznatků, průběžně projevují odhodlání profesionálně se rozvíjet prostřednictvím vhodné kombinace kvalifikací, získávání osvědčení, pracovních zkušeností, jiného než formálního nebo prostřednictvím neformálního vzdělávání, dodržují dohodnutý kodex etiky/ chování nebo příslušné regulační postupy, a svou způsobilou pracovní činností vytvářejí pro zainteresované strany hodnotu. strana 6

9 Technologické trendy Tempo změn Tempo změn v oblasti IKT je rychlé a je čím dál těžší udržovat s ním krok. Profese IKT jako taková musí být dostatečně aktivní a pružná, aby se mu přizpůsobila, a aby tyto změny také ovlivňovala. Rychlé tempo změn může přinášet též nové a nepředvídané etické problémy, jako i problémy v oblasti vzdělávání a školení v souvislosti s přizpůsobováním se technologickému rozvoji. Mezi klíčové technologické trendy patří: Internet věcí Internet věcí (IoT Internet of Things) se takto označuje proto, že původně odkazoval na skutečnost, že Internet stále více zahrnuje věci nebo zařízení jako jsou chytré telefony a inteligentní spotřebiče. V budoucnosti budeme čím dál tím více obklopeni množstvím snímačů zabudovaných v různých předmětech (nebo věcech ) a ovládajících kontextově závislé služby, které budou moct lidé a podniky využívat. Big data Pojem big data byl definován jako obrovská množství průběžně shromážděných údajů, které je těžké analyzovat a zpracovat použitím běžných nástrojů na správu databází. Nárůst objemu dat způsobuje neustále přibývající nový obsah, včetně příspěvků na webových stránkách a údajů o jejich používaní, údaje ze snímačů, uživateli vytvářený obsah, GPS a RFID. Big data jsou důležitá, protože poskytují přehled marketingovým a finančním oddělením, provozu, oddělením strategie a ekonomikám a společnostem jako takovým. To je hnacím mechanizmem poptávky po zaměstnancích, kteří mají obchodní a matematické dovednosti pro zpracování a analýzu těchto údajů způsoby, které můžou přinést tak obchodní, jako i společenskou hodnotu. Poptávka po talentovaných pracovnících se schopností hloubkové analýzy může být v USA do roku 2018 až o 50 až 60 % vyšší než je jejich předpokládaná nabídka. Nabídka a poptávka po talentovaných pracovnících se schopností hloubkové analýzy do roku 2018 Tisíc lidí Deficit dosahující % nabídky v r Zaměstnanost v r Absolventi Jiné 1 s talentem pro hloubkovou analýzu Nabídka v r Deficit talentů Předpokládaná poptávka v r Mezi další faktory ovlivňující nabídku patří přirozený úbytek pracovních sil ( ), imigrace (+) a opětovné zaměstnávání předtím nezaměstnaných hloubkových analytiků (+). ZDROJ: Úřad pro pracovní statistiky USA; sčítání lidu v USA; Dun & Bradstreet; rozhovory se společnostmi; analýza McKinsey Global Institute Obrázek 4: Předpokládaná poptávka po talentovaných analyticích do roku strana 7

10 Cloudové zpracování údajů Cloudové zpracování údajů nebo cloud většina podniků vnímá jako velmi důležité. Průzkum Accenture/LSE z roku 2011 mezi více než vyššími řídícími pracovníky odhalil, že více než 50 % respondentů z podnikové sféry je přesvědčených, že cloud nám umožní soustředit se na transformaci podniku, a nejen na transformaci našich IT. Výhody cloudu obzvláště silně rezonují mezi MSP, protože jim umožňuje využívat možnosti IKT, které byly předtím k dispozici jenom velkým mezinárodním společnostem. Sociální nástroje a technologie Sociálními technologiemi se označují technologiemi umožněné přístupy, které ulehčují interakce mezi lidmi a organizacemi. Příkladem sociálních nástrojů a technologií v kontextu podniků jsou sociální sítě a video. Mobilní technologie Mobilní technologie mají celosvětově na činnost podniků obrovský vliv. IDC odhaduje, že inteligentní mobilní zařízení budou celosvětově generovat 57 % celkového růstu odvětví IT. I když v organizacích existuje poptávka po talentech z oblasti mobilních technologií, studie InformationWeek z roku 2012 vyslovuje názor, že se tato poptávka nemusí promítnout do dalšího nejímání pracovníků společnostmi, protože většina z nich spíše přeškoluje existující zaměstnance. U nás v INSEAD se studenti managementu učí, jak využit analýzu údajů pro řešení problémů podniku prostřednictvím studia projektů vycházejících z reálných podnikových údajů, přičemž zároveň využívají nejmodernější cloudové nástroje a nástroje open source. Theodoros Evgeniou, profesor teorie rozhodování a technologického managementu, INSEAD elab. strana 8

11 Makroekonomické a společenské trendy Trendy Mezi makroekonomické a společenské trendy, které budou v budoucnosti pravděpodobně ovlivňovat potřebu kvalifikovaných pracovníků, kromě jiných patří: celosvětový trh práce a míry ekonomického růstu, nezaměstnanost mladých lidí, věková demografie a podíl žen na pracovní síle. Pochopení těchto trendů je cenné, protože do jisté míry naznačuje, jak se může globalizace časem vyvíjet. Rozdělili se do tří hlavních segmentů: Situace: aktuální globální makroekonomická a společenská situace. Terén: některé z klíčových faktorů ovlivňujících situaci. Horizont: trendy, které budou pravděpodobně v budoucnosti částečně formovat situaci. Situace Celosvětový trh práce: Mezinárodní organizace práce odhadla, že v roce 2012 bylo bez práce celkem 197 miliónů lidí. Celosvětové míry růstu: Pomalé míry růstu rozvinutých ekonomik jsou jenom zlomky mír, které se očekávají v rozvojových zemích. Zdá se, že Východní Asie, která v nedávných letech zaznamenala vysoký růst, značně zpomaluje. Naproti tomu některé evropské ekonomiky, které byly v recesi, teď jeví určité známky zotavení, i když slabého. Nezaměstnanost mladých lidí: Celosvětová situace v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí vyvolává znepokojení. Na základě údajů od ILO, OECD a Světové banky týdeník The Economist odhaduje, že možná až 290 miliónů lidí ve Růst, nicméně náchylný ke zvratu Polsko 3,4 % Francie 1,2 % Austrálie 3,1 % Japonsko 0,9 % Kanada 2,3 % Spojené království 2,1 % Spojené státy 2,4 % Nizozemí 1,1 % Německo 1,3 % Irsko 2,2 % věku 15 až 24 let se nepodílí na trhu práce co je téměř čtvrtina mladých lidí na světě a skupina, která je porovnatelná s obyvateli celé Ameriky. Zároveň je nedostatek kvalifikovaných pracovníků vstupujících na trh práce. Tyto dva odlišné vzorce nezaměstnanosti mladých a nedostatečná dostupnost kvalifikovaných pracovníků vstupujících na trh ilustrují povahu současného nedostatku dovedností podtrhují důležitost a potřebu zlepšení rozvoje dovedností pro tuto věkovou skupinu, současně se snahou o vytváření pracovních míst. V Japonsku sestavujeme každý rok bílou knihu LZ v oblasti IT, která nám poskytuje údaje o důležitých změnách v roli LZ v oblasti IT v podnikovém prostředí, takže naše politiky a iniciativy v oblasti elektronických dovedností jsou dobře podložené. Masayoshi Tsuru, IPA, Japonsko. Růst a zrychlování Indonésie 6,2 % Brazílie 4,0 % Jižní Afrika 3,6 % Usilují se o růst Itálie 0,3 % Portugalsko 0,5 % Španělsko 0,9 % Řecko 0,6 % Souhrnné údaje Eurozóna 1,0 % Míry na celosvětovém trhu: 3,5 % Růst a zpomalování Čína 7,3 % Jižní Korea 3,6 % Indie 6,6 % Mexiko 3,7 % Saúdská Arábie 4,2 % Rusko 3,8 % Turecko 5,1 % Obrázek 5: Celosvětový řebříček růstu: (Zdroj: PWC 16. celosvětový průzkum mezi vedoucími výkonnými pracovníky, 2013.) strana 9

12 Nedostatek dovedností je častým důvodem pro nepřijetí absolventů % respondentů ze strany zaměstnavatelů. 36 % zaměstnavatelů také ohlásilo, že nedostatek dovedností způsobil závažné problémy, co se týče nákladů, kvality a času nebo ještě horší situaci se vytvoří celá řada zaměstnání, kde budou zaměstnavatelé potřebovat zkušené starší pracovníky... a firma, která nezmění svůj přístup ke starším pracovníkům, bude zaostávat. Horizont Nástup Afriky: Doposud se největší důraz na rozvojové trhy soustředil na Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. V blízké budoucnosti však dynamiku zaměstnanosti pravděpodobně ovlivní také Afrika. Světová banka v r oznámila, že v subsaharské Africe (kromě Jižní Afriky, největší ekonomiky na kontinentu) předpokládá zvýšení růstu na 6 %. Digitalizace MSP: Malé a střední podniky (MSP) tvoří základ evropské a světové ekonomiky. To, jak se MSP adaptují v důsledku vývoje v IKT, bude mít významný vliv na potřebu elektronických dovedností. Turecko Indie Brazílie Spojené státy Mexiko Saudská Arábie Spojené království Obrázek 6: Zaměstnavatelé uvádějící nedostatek dovedností jako příčinu nepřijetí absolventů. (Zdroj: průzkum McKinsey, 2012) Terén Celosvětová poptávka po kvalifikovaných pracovnících: Zpráva Světového ekonomického fóra (z r. 2011) o talentech ve světě tento problém diagnostikovala celkem jasně: Severní polokoule čelí nedostatku talentů v širokém rozsahu odvětví zaměstnanosti, z velké míry z důvodu rychlého stárnutí populace a nedostatečných standardů vzdělávání mnohé země na jižní polokouli vykazují přebytky pracovních sil z důvodu vysokého ekonomického růstu a stabilních mír porodnosti. Sporná je však zaměstnatelnost těchto pracovníků jestli mají dostatečné dovednosti pro získání práce a její efektivní vykonávání. Rostoucí podíl žen na pracovní síle: Počet žen v pracovní síle vyspělých ekonomik mezi lety 1980 a 2010 vzrostl o 77 miliónů, co představuje 61 % ze 122 miliónů čistého nárůstu pracovní síly ve vyspělých ekonomikách. Významnou skutečností je, že v rozvíjejících se ekonomikách ženy tvoří značné procento absolventů vysokých škol, co se však nemusí nevyhnutně promítnout do zodpovídající účasti na pracovní síle. Věková demografie: V mnoha zemích bude stárnoucí populace podporovaná v tom, aby pracovala i po dosažení důchodkového věku. Například ve Spojeném království Steve Webb, ministr pro důchodové zabezpečení, vnímá starší pracovníky jako neomezený zdroj a tvrdí, že časem Německo Marokko Příležitosti, které přináší globalizace: Globalizace, spolu s podstatnými technologickými posuny, ke kterým dochází, také představují pro podniky mnoho příležitostí. Prudký rozvoj infrastruktury, ke kterému v nadcházejících dvaceti letech dojde v rozvojových ekonomikách, a kterého hodnota se odhaduje na více než 20 biliónů USD, si bude pravděpodobně vyžadovat poskytnutí zásadních inženýrských, konstrukčních, technických a obchodních služeb, které by mohly pocházet z Evropy. Z toho plynoucí potenciální profit by se rozdělil mezi rozvojové a rozvinuté krajiny. Výzkum BCG ukazuje, že technologiemi vybavené MSP zvyšují obrat o 15 percentuálních bodů rychleji a pracovní místa vytvářejí téměř dvakrát rychleji než ostatní MSP. Ralf Dreischmeier, globální vedoucí (IT Practice), Boston Consulting Group. strana 10

13 Výsledky základního výzkumu vize a strategie zainteresovaných stran Trendy Klíčovým prvkem této zakázky bylo vykonání základního průzkumu u nejdůležitějších zainteresovaných stran s cílem 18.1 % 15.3 % zaznamenat jejich vize a strategie v oblasti elektronických dovedností a odbornosti v IKT. Zainteresované strany zastupovali vedoucí oddělení IKT, vyšší řídící pracovníci IKT a vedoucí LZ IKT z celé řady odvětví v celé Evropě. Jaký je váš názor na následující výroky? V naší zemi jako takové existují vážné nedostatky/disproporce dovedností v oblasti IKT, které brzdí růst společností. 1.4 % 33.3 % 31.9 % Rozhodně nesouhlasím (1) 0 0,0 % 48.6 % Nesouhlasím (2) 5 7,1 % Neumím posoudit (3) 16 22,9 % 22.9 % 21.4 % Souhlasím (4) 34 48,6 % Rozhodně souhlasím (5) 15 21,4 % 0.0 % 7.1 % V naší organizaci má nedostupnost vysoce odborných dovedností v oblasti IKT negativní vliv na schopnost růstu našeho podniku. Rozhodně nesouhlasím (1) 1 1,4 % 33.3 % 31.9 % Nesouhlasím (2) 13 18,1 % Neumím posoudit (3) 24 33,3 % 18.1 % 15.3 % Souhlasím (4) 23 31,9 % Rozhodně souhlasím (5) 11 15,3 % 1.4 % Obrázek 7: Vnímané nedostatky/disproporce dovedností v oblasti IKT podle respondentů průzkumu. Výsledky naznačili, že většina (70 %) respondentů je přesvědčených, že existují vážné nedostatky/disproporce dovedností v oblasti IKT, které brzdí růst společností. Dále téměř polovina (47 %) všech respondentů má pocit, že nedostatečná dostupnost vysoce odborných dovedností v oblasti IKT má vliv na schopnost růstu jejich podniků. Vliv offshoringu a automatizace Většina (61 %) respondentů má pocit, že offshoring má pravděpodobně mírný nebo silný vliv na budoucí poptávku po dovednostech z oblasti IKT v jejich organizaci. Více než tři čtvrtiny všech respondentů (76 %) mají pocit, že automatizace pravděpodobně bude mít vliv na budoucí poptávku po pracovnících s dovednostmi v oblasti IKT v jejich organizaci % Vliv klíčových profesních trendů Menšina respondentů (44 %) má pocit, že v budoucnosti bude méně odborníků v oblasti IKT pracovat v tradičních odděleních IKT, a zároveň bude více odborníků v oblasti IKT pracovat v různých odděleních společnosti. Více než polovina respondentů (53 %) má pocit, že hromadné otevřené 22.9 % 21.4 % online kurzy (MOOC) v průběhu následujících tří let zásadně změní způsob, jakým se bude zabezpečovat pokračující odborný rozvoj 7.1 % odborníků v oblasti IKT. To je vzhledem k relativní krátké existenci kurzů MOOC 0.0 % překvapivě vysoké číslo, které však zřejmě jenom podtrhuje vysoké očekávání kladena na tuto inovaci Více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů je přesvědčených, že IKT jsou celosvětovou profesí a že úsilí vyvíjené jednotlivými státy se musí celosvětově koordinovat, aby tato profese úspěšně dozrála. Značná většina (80 %) respondentů je dále přesvědčená, že profesionálové v oblasti IKT by měli sdílet společné porozumění základnímu souboru poznatků IKT (jádru souboru poznatků, se kterým musí být všichni odborníci v oblasti IKT obeznámeni). strana 11

14 Další zjištění: Respondenti oznámili zvýšenou míru (oproti dřívější studii z r odbornosti v oblasti ICT) používání rámců způsobilosti v oblasti IKT. Více než polovina respondentů (51 %) uvádí, že nedávní absolventi IKT postrádají potřebnou kombinaci technických, obchodních a mezilidských dovedností potřebných pro to, aby byli pro svého zaměstnavatele přínosem, a je potřebné je dále školit. Většina (71 %) vedoucích oddělení IKT uvádí, že co se týče pokračujícího odborného rozvoje, zkušení odborníci v oblasti IKT si svoje dovednosti průběžně aktualizují prostřednictvím pokračujícího vzdělávání. Klíčové technologické trendy, které budou s největší pravděpodobností pohánět budoucí nárůst poptávky po odbornosti (v pořadí podle důležitosti) jsou: kybernetická bezpečnost, mobilní technologie, cloudové technologie, big data, sociální podnikání a konzumerizace (BYOD používání vlastních zařízení v zaměstnání). Dovednosti, které s největší pravděpodobností nebudou přesunuty do zahraničí: Dovednosti v oblasti informační bezpečnosti. Dovednosti v oblasti správy dodavatele IKT. Dovednosti v oblasti podnikové architektury. Dovednosti v oblasti řízení podnikových procesů. Dovednosti v oblasti digitálního marketingu. Dovednosti v oblasti elektronického vedení, vizualizace/ analýzy údajů, vysoce výkonného zpracování údajů a návrhu uživatelské zkušenosti (UX). Dovednosti v oblasti údržby starších systémů. Dovednosti, které s největší pravděpodobností budou přesunuty do zahraničí: Dovednosti v oblasti kódování/softwarového inženýrství/ tvorby aplikací a testování softwaru. Shrnutí zjištění základního výzkumu V průběhu výzkumu do popředí vystoupilo několik klíčových témat. Nejvýznamnějším zjištěním je, že většina zainteresovaných stran vnímá, že existuje vážný nedostatek/disproporce dovedností v oblasti IKT a podle jejich názoru to brzdí růst podniku. K tomu se přidává skutečnost, že podle většiny zainteresovaných, absolventi odborů IKT nedisponují dovednostmi v oblasti IKT potřebnými pro to, aby byli pro podniky přínosem. Dále se potvrdili výsledky dřívějšího citovaného výzkumu o vlivu offshoringu a automatizace na poptávku po dovednostech v oblasti IKT, jelikož více než 60 % respondentů je přesvědčených, že offshoring a 75 %, že automatizace v budoucnosti ovlivní jejich organizace. Byly zjištěny různé míry poptávky pro rozmanité dovednosti v oblasti IKT, každá s různou mírou offshoringu. Pochopení očekávaného budoucího růstu/poklesu zájmu o konkrétní dovednosti a míra pravděpodobnosti jejich offshoringu jsou kriticky důležité pro jednotlivé zaměstnance při plánování svého kariérního rozvoje, pro organizace při plánovaní svých provozoven, jako i pro vládu při vytváření politik podpory. Zaměstnavatelé i poskytovatelé vzdělání budou mít prospěch ze spolupráce při zajišťování, aby absolventi ve správném čase disponovali správnými dovednostmi v oblasti IT. Frits Bussemaker, Partner CIONET, Nederland Liaison International. strana 12

15 Vliv globalizace naposkytování IKT: Offshoring a globální nákup zdrojů Služby přesunuty do zahraničí Poskytování služeb přesunutých do zahraničí získalo na popularitě v 90. letech minulého století. I když ze začátku bylo hlavním důvodem pro offshoring snižování nákladů, poté, co poskytovatelé služeb získávali více zkušeností s výrobou v zahraničí, jejich ambice vzrostli a postupně na sebe začali přebírat řízení provozních vylepšení komplexních procesů a transformace a standardizaci procesů pro své zákazníky. Důkladnou analýzu těchto změn je složité vykonat, protože velká část offshoringu celá léta probíhala skrytě, z důvodu obav zákazníků z případného poškození své pověsti pro odsun prací do zahraničí nebo jednoduše proto, že prvek offshore byl neoddělitelnou součástí celé dodávky v globálním dodavatelském řetězci. Oficiální statistiky za poslední desetiletí neuvádí rozsah a typ realizovaného offshoringu, ani jeho vývoj. Jak tedy posoudit rozsah offshoringu, typy činností, kterých se týká nejvíce, a tedy typy dovedností, které jsou jím nejvíce ovlivněné? Z analýzy rozsahu smluv o poskytování služeb v oblasti IT a obchodu v Severní Americe a Evropě a z analýzy složení výnosů popředních offshore poskytovatelů služeb z Indie je zřejmé, že nejběžnějším do zahraničí přesouvaným typem práce je práce související s aplikacemi. Roste však tendence k outsourcingu prací na úrovni infrastruktury a obchodních procesů. Inovace (tj. V&V) a jiné za toto období představovali nejmenší část smluv. Průzkum mezi vedoucími oddělení IKT vykonaný pro potřeby této studie poskytuje určité indikátory očekávaného vývoje budoucí poptávky po dovednostech přesouvaných do zahraničí do roku 2020 (viz předešlá část). V podstatě tyto výsledky ukazují pokračování trendů, které byli pozorované v minulém desetiletí bez toho, aby se očekávali velké kvantové skoky. Pro Avaloq je otázkou nejvyšší strategické důležitosti, aby pro své evropské provozovny získala a vychovala vysoce elektronicky kvalifikované zaměstnance. Martin Frick, Generální manažer BPO, Avaloq Evolution AG. Dovednosti v offshore hodnotovém řetězci Které dovednosti jsou tedy, vzhledem k uvedenému, přesouvané do zahraničí? Soubory dovedností, které jsou potřebné offshore, jsou stejně rozmanité jako ty, které jsou potřebné v původní zemi, avšak samozřejmě pro činnosti, které lze vykonávat vzdáleně a při kterých není tak důležitá interakce tváří v tvář s koncovým příjemcem služby nebo produktu. Offshore hodnotový řetězec je komplexní a do všech typů práce jsou při realizovaní dané činnosti nebo zakázky zapojení lidé s dovednostmi na nízké i vysoké úrovni. Je to tak od dob, co poskytování služeb ze zahraničí vyspělo a organizace již offshoring nevyužívají pro levné dodávky, ale spíše jako součást komplexnější strategie globálního nákupu zdrojů. strana 13

16 Od pracovní arbitráže ke standardizaci, automatizaci a cloudu S rostoucí vyspělostí poskytování offshore služeb dochází k posunu od vhození lidí do problému k dodávání pokročilejších služeb a vyšší produktivitě pomocí standardizování procesů a zvyšování automatizace tam, kde je to možné. Standardizace procesů vede k vytváření opakovatelných a škálovatelných materiálních zdrojů, jako jsou softwarové balíky, modely procesů, atd., které můžou zastoupit případně celkem nahradit lidskou práci a tím daný proces co nejvíce automatizovat. To, jak může automatizace vést k nahrazení pracovníků se znalostmi, již bylo podrobně popsané. Klíčovou otázkou však je, jestli to bude mít za následek úplné vytlačení těchto zaměstnanců na plný úvazek nebo jenom jejich přeřazení. Pravděpodobnou odpovědí je kombinace obou možností, podobně jako to bylo v případě offshoringu. Zvýšení produktivity ne vždy mají za následek propouštění. Dalším zajímavým aspektem automatizace práce vyžadující vědomosti je to, že má potenciál vytvořit stejné příležitosti mezi západními zeměmi s vyššími náklady a typickými místy offshoringu. Pokud určitý proces nebo úkol dokážou vykonat výlučně počítače, finanční výhody přesunu takového úkolu nebo procesu na opačnou stranu světa se ztrácejí. Dále je tady cloud. Cloud představuje zásadní změnu v způsobu, jakým se generuje a distribuuje výpočtový výkon. Na cloudové služby se lze dívat jako na alternativu do zahraničí přesunutých a na práci náročných služeb, které lze poskytovat odkudkoliv. Standardizace, automatizace a cloud představují vylepšení a zdokonalení technologií, které spolu se zvýšenou vyspělostí a zkušenostmi uživatelských organizací zásadně mění způsob, jakým se využívají úkoly a služby v oblasti IKT a obchodu. Offshoring nelze hodnotit osamoceně. Obrázek 8 ilustruje toto bezproblémové globální využívání zdrojů lokálních, v blízkých zemích, daleko v zahraničí a cloudových pro dodání integrovaného IT nebo obchodního procesu. Složitost globálního hodnotového řetězce zintenzivňuje potřebu nových dovedností v domovské zemi pro řízení nebo doplnění těchto mnohých prvků. Řízení týmů lidí, často napříč několika časovými pásmy, v domovské zemi nebo prostřednictvím služeb poskytovaných přes cloud, znamenají, že oddělení IT budoucnosti bude muset stále více přebírat roli zprostředkovatele či integrátora služeb, a nebude nevyhnutně muset všechny tyto činnosti vykonávat samo. To je celkem nová oblast výzev, které vedoucí oddělení IKT čelí. Organizace koncového uživatele Obstarávání nebo organizování integrovaných IT, obchodních procesů a úkolů/služeb specifických pro konkrétní odvětví Poskytované lokálně Středisko v blízké zemi Středisko ve vzdálené zemi Cloud XaaS (cokoliv jako služba) Obrázek 8: Komplexní kombinace dovedností a nákupu zdrojů v globálním hodnotovém řetězci. (Zdroj: IDC, 2013) strana 14

17 Kvantitativní vliv globalizace Projekce/scénář 1: Opatrný růst Svět IT se zásadně mění. Trendy, které jsou příčinou offshoringu IT, se mění vlivem toho, jak rostoucí míra používání nástrojů automatizace, standardizace procesů a opakované použití prostředků, v kombinaci s cloudovým zpracováním údajů, formují hodnotový řetězec globálního nákupu zdrojů. To způsobuje zvyšování poptávky po vysoko specializovaných dovednostech v oblasti IKT tak v domovských zemích, jako i v zahraničí. V budoucnosti může být v domovských zemích vyšší poptávka dokonce i po těch dovednostech z oblasti IKT, které se v současnosti považují za typické pro offshoring například po programování. Je důležité zajistit, aby se dovednosti z oblasti IKT rozvíjely na všech úrovních hodnotového řetězce v domovských zemích, a aby se vyvíjelo úsilí pro zatraktivnění těchto povolání. Pokud k tomu nedojde, mohla by nastat krize nedostatku nových dovedností. Rychlost digitální transformace podniků a organizací v důsledku nového druhu produktů a služeb založených na konvergenci technologií platformy 3D (mobilita, sociální technologie, big data, cloudové zpracování údajů) přímo ovlivní schémata socioekonomického růstu v následujících letech. Digitální transformace si však vyžaduje novou kombinaci dovedností elektronického vedení a využívání IT na inovace a rozvoj podniků. Proto může nedostatek dovedností elektronického vedení pro průmysl v EU představovat konkurenční nevýhodu a brzdu potenciálního růstu. Podle odhadů našeho modelu vzroste v případě nejpravděpodobnějšího scénáře opatrného růstu v EU poptávka po úplných dovednostech z oblasti IKT ze 7,7 miliónů v r na 8,6 miliónů v r. 2020, co představuje 1,4 % kumulované průměrní míry růstu (CAGR Compound Average Growth Rate). V rámci tohoto scénáře se vliv globalizace v r projeví přesunem přibližně pracovních míst do zahraničí, z čeho v přibližně % dojde ke ztrátě pracovních míst. Nejvyšší počet ztracených pracovních míst vykazuje segment aplikací, na který se primárně soustředil zájem mnoha projektů offshoringu. Ještě znepokojivější je, že to více než jenom poměrně zasáhne absolventy IKT, protože podle našeho odhadu může být v důsledku offshoringu v roku 2020 ztraceno až pracovních míst, tj. 9 % míst pro absolventy IKT. Politiky a iniciativy v oblasti vzdělávání a školení (e-zručnosti) Politiky v oblasti růstu a inovací a nástroje financování/zaměření se na IKT Politiky a iniciativy v oblasti trhu práce Makroekonomické trendy Trendy na trhu IT Trendy v oblasti offshoringu Inovace IT, automatizace a cloud Model prognózy vliv globalizace Hlavní výstupy Poptávka po pracovních místech v oblasti IKT Odhadovaný počet ztracených pracovních míst v oblasti IKT Odhadovaný počet ztracených pracovních míst pro absolventy IKT Obrázek 9: Předpoklady modelu prognózy: interakce hlavních trendů. (Zdroj: IDC 2014) strana 15

18 Projekce/scénář 2/3: Inovace převáží versus stagnace V průběhu tohoto výzkumu se testovaly další dva scénáře: Inovace převáží, v rámci kterého skok digitální transformace vpřed spustí pozitivní cyklus ekonomického růstu, a Stagnace, v rámci kterého hospodářská recese sníží spotřebu a investice, co zpomalí dynamiku inovací. V rámci obou scénářů zůstává globalizace významným trendem, takže míra offshoringu bude narůstat. Podíl potenciálně přesouvaných pracovních míst se pohybuje od jenom 6 % všech dovedností z oblasti IKT požadovaných v r v rámci scénáře Inovace převáží, až po 10 % v rámci scénáře Stagnace (v porovnání s 9 % v rámci scénáře Opatrný růst). Počet ztracených pracovních míst je vzhledem k celkové potřebě pracovních míst marginální, avšak kvalitativně důležitý: pohybuje se od 1,5 % v rámci scénáře Opatrný růst do 0,7 % v rámci scénáře Inovace převáží, a vrchol 3,4 % dosahuje v rámci scénáře Stagnace. Jinými slovy, celkový vliv globalizace a offshoringu na trh dovedností z oblasti IKT je z kvantitativního hlediska marginální, avšak kvalitativně je velmi důležitý, a ještě relevantnější je pro segmenty trhu jako jsou vývoj aplikací na jedné straně a mladí absolventi odborů IKT na straně druhé. Jak může politika podpořit scénář Inovace převáží apředejít rizikům scénáře Stagnace? Zkoumali jsme tři hlavní oblasti politik s přímým vlivem na elektronické dovednosti: vzdělávání a školení, politiky na trhu práce a politiky pro podporu růstu a rozvoje digitální ekonomiky. Dospěli jsme k závěru, že na formování vývoje dovedností odpovídajících novým trendům poptávky mají dlouhodobě nejrelevantnější vliv politiky v oblasti vzdělávání, avšak z krátkodobého hlediska mají největší šanci na pozitivní ovlivnění trhu politiky v oblasti školení a trhu práce (například podpora odborných stáží, mobility a veřejně-soukromých partnerství pro překlenutí rozdílů mezi univerzitami a pracovišti). Při vytváření rámcových podmínek umožňujících růst na základě inovací IT a stimulace poptávky po elektronických dovednostech sehrávají velmi důležitou roli výzkum, inovace a makroekonomické politiky podporující digitální ekonomiku. Opatrný růst (v tisících) Inovace (v tisících) Stagnace (v tisících) Celkový počet přesunutých pracovních míst v oblasti IKT Celkový počet ztracených pracovních míst v oblasti IKT Obrázek 10: Celkový počet přesunutých a ztracených pracovních míst v oblasti IKT v rámci tří scénářů. strana 16

19 Požadavky na nové učební osnovy pro budoucí dovednosti a pracovní místa osvědčené postupy Požadavky na nové učební osnovy pro budoucí dovednosti a pracovní místa Nově vznikající trendy IKT vždy vyžadovali nové dovednosti a pracovní místa. Vlivem nárůstu efektivity a restrukturalizace však vždy měli za následek i ztrátu pracovních míst, které již neodpovídala požadavkům podniků a trhů. Za primární překážky růstu v oblasti školení/vzdělávání nebo vlivu nastupujících technologických megatrendů (např. cloudového zpracování údajů, technologií sociálních médií, big dat, internetu věcí), které pohánějí ekonomickou transformaci a hospodářský růst, se považují nedostatečné školení/ vzdělávání, zaměření se na nesprávné dovednosti a problém zastaralých vzdělávacích systémů a pedagogů. Předpokládá se, že každý ze současných megatrendů představuje novou technologickou platformu pro růst inovace. Toto jsou právě ty oblasti, ve kterých Evropa a evropské společnosti potřebují být silné, aby dokázali být v budoucnosti inovativní a konkurenceschopné. Pro každý z těchto megatrendů lze identifikovat požadavky na dovednosti tak v odvětví IT, jako i v uživatelských odvětvích. Adaptace institucí poskytujících vyšší vzdělání, vzdělání pro řídící pracovníky a školení Instituce poskytující vyšší vzdělání, vzdělání pro řídící pracovníky a školení se musí urychleně adaptovat a dále rozvíjet svoje nabídky v souladu s potřebami podniků. Nedávný výzkum identifikoval potřebu adaptace nebo rozvoje nabídek vyššího vzdělávání a vzdělávání pro řídící pracovníky tak, aby poskytovali dovednosti a způsobilosti odpovídající těmto nastupujícím požadavkům podniků. Přístup vyvinutý pro podporu těchto snah začíná definováním domén elektronických dovedností a úkolů pro každý z nových megatrendů IKT, specifikováním relevantních elektronických způsobilostí a dovedností a jejich přepojením se způsobilostmi specifikovanými v rámci Evropského rámce elektronických dovedností (e-cf), jako i popisem rolí, které jsou součástí existujících pracovních profilů profesionálů v oblasti IKT, které vycházejí z e-cf a byly vyvinuty pro CEN. Tento přístup je v souladu s názory expertů, kteří se důrazně zasazují o to, aby při přechodu k nové generaci programů vysokoškolského vzdělávání v oblasti informačních systémů přístup k rozvíjení programů vyššího vzdělávání vycházel ze způsobilostí. Instituce poskytující vyšší vzdělání a vzdělání pro řídící pracovníky můžou tento přístup a formáty, které byly vyvinuty použít pro přizpůsobení svých vlastních kurzů těmto požadovaným dovednostem, pro zjištění, zda jejich kurzy odpovídají těmto popisům a požadovaným dovednostem, a pro následné přizpůsobení se novým požadavkům na dovednosti vyplývajícím z výše uvedených megatrendů. To institucím poskytujícím vyšší vzdělání a vzdělání pro řídící pracovníky umožní určit, do jaké míry jejich aktuální nabídky splňují požadavky podniků a dále rozvinout a přizpůsobit existující nebo vyvinout nové osnovy pro programy, které tyto dovednosti poskytují. To pomůže dále rozvinout systémy vyššího vzdělávání a školení v Evropě tak, aby lépe reagovali na výše uvedené potřeby zaměstnavatelů a nastupující megatrendy. Výuka zaměřena na zahrnutí nastupujících požadavek na dovednosti Aby byl dosah co největší, tyto nové dovednosti se musí vyučovat na různých úrovních. To je úlohou institucí poskytujících vyšší vzdělání, jako i těch, které působí v o oblasti vzdělávání řídící pracovníků dalších školení. Identifikované byli rozdílné přístupy k výuce dovedností pro nastupující oblasti IKT. Tyto přístupy vycházejí z rozličných tradičních způsobů vzdělávání v různých zemích a patří mezi ně: Výuka nových požadovaných dovedností jako integrální součást už existujících studijních programů informatiky nebo výpočetní techniky, v rámci různých magisterských programů v průběhu magisterského studia (nebo v posledním roce bakalářského studia) jak je to na univerzitách v Německu, Finsku a ve Spojeném království. Programy s neoficiálním titulem (titulo propio), které jsou nabízeny v spolupráci s podniky popři přísně regulovaných bakalářských a magisterských kurzech a končících univerzitním diplomem v zemích jako Španělsko. Kurzy školení/dalšího vzdělávání pro řídící pracovníky na univerzitách a obchodních školách buď se silnějším technickým zaměřením, nebo silnějším obchodním zaměřením, přičemž na tuto druhou možnost se zaměřuje a vyučuje ji například obchodní škola INSEAD v rámci vzdělávacího kurzu pro vedoucí pracovníky Analýza údajů pro potřeby obchodu. Specifické a úžeji zaměřené programy vyššího vzdělávání big data, nauka o údajích nebo cloudové zpracování údajů, které jsou takto nazvané z komerčních důvodů a proto, aby byli atraktivní a lákavé pro potenciální studenty a zaměstnavatelé, které existují v USA, ale do jisté míry také ve Spojeném království. strana 17

20 Je pravděpodobné, že se podle těchto tradičních způsobů a postupů vyučování bude postupovat i v budoucnosti při adaptaci existujících nebo vývoji nových vzdělávacích programů, které by měli nejlépe vyhovovat poptávce podniků po dovednostech. Kromě nich lze jako doplněk vnímat kurzy MOOC, které můžou také pomoci zaplnit existující nedostatky a absenci dovedností a zvětšit dosah vhodných nabídek vzdělávání a přístup k nim, a tím rychleji šířit požadované dovednosti. Osvědčené postupy při výuce v budoucnosti požadovaných dovedností: příklad analýzy big data Následující obrázek uvádí příklad programu vyššího vzdělávání nabízeného univerzitou (Technickou univerzitou v Berlíně). Technická univerzita Berlín Studijní plán Analýza údajů v rámci magisterského studia (s univerzitním vysvědčením) Plán Analýza údajů Tento plán obsahuje doporučený rozvrh kurzů, které se orientují na analýzu údajů. Programy magisterského studia, pro které je plán Analýza údajů k dispozici: 1. Obchodní informatika 2. Počítačové inženýrství 3. Výpočetní technika Cíle plánu Analýza údajů: 1. Poskytnout studentům dovednosti potřebné pro přijímání rozhodnutí na základě údajů. 2. Získávání relevantních informací z obrovských heterogenních údajových souborů. 3. Aplikace studovaných metodologií při řešení skutečných problémů v obchodě a vědě. Určen pro tyto zaměstnání: údajový vědec/údajový analytik/údajový inženýr a jiné. Trvání a moduly: Studium trvá čtyři semestry (dva roky) magisterského studia a zahrnuje přednášky, semináře studijní pobyty (ve spolupráci s podniky z příslušného odvětví) a diplomovou práci ve čtvrtém semestru. Skládá se ze tří hlavních částí: 1. Analýza údajů: získávání poznatků pomocí počítačů, statistika, analýza textu, apod. 2. Škálovatelná správa údajů: Zpracování velkých heterogenních struktur a údajů, pojem mapování/redukce, nové hardwarové architektury. 3. Aplikace: podle studijního oboru: zdravotnictví, nauka o materiálech, energetika, logistika, apod. Vysvědčení Úspěšní absolventi dostanou vysvědčení vydané školou EECS School při TU v Berlíně potvrzující jejich specializaci, které se vydává k magisterskému titulu. Kontakt: Volker Markl, profesor a předseda skupiny pro databázové systémy a správu informací (DIMA), Technická univerzita Berlín Obrázek 11: Program vyššího vzdělávání, který nabízí Technická univerzita Berlín. strana 18

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020. 3. Prosince 2013 Praha

KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020. 3. Prosince 2013 Praha KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 3. Prosince 2013 Praha Tematické vymezení oblastí KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE ZAMĚSTNANOST VZDĚLÁVÁNÍ Relevantní operační programy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více