Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace"

Transkript

1 Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace strana 1

2 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Evropská komise ani žádná osoba konající ve jménu Komise nenese odpovědnost za účel použití následující informace. Názory zde vyjádřené jsou názory autorů a nemusí se nevyhnutně shodovat s názory Evropské komise. Nic v této brožuře nenaznačuje ani nevyjadřuje záruku žádného druhu. Výsledky by se měli používat jen jako usměrnění v rámci celkové strategie. Redaktoři Dr Eileen Doherty, IVI, Dr Clare Thornley, IVI, Dr Marian Carcary, IVI, Dr Stephen Mc Laughlin, IVI, Werner B. Korte, Karsten Gareis, empirica GmbH, Marianne Kolding, Gabriella Cattaneo, IDC, Fiona Fanning, CEPIS. Návrh a grafika: Snap Jervis, překlad: Wordperfect. Evropská společenství, Reprodukce je povolena s uvedením zdroje. Tiráž Tuto brožuru vypracoval institut Innovation Value Institute, Národní univerzita Irska, Maynooth, Kildare, Irsko, ve spolupráci s těmito partnery: empirica, IDC a CEPIS ve jménu Evropské Komise, Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl. Jedná se o publikaci evropské zakázky Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace.

3 Předmluva Schopnost evropských podniků konkurovat a rozvíjet se na počátku 21. století více a více závisí na novátorském a účinném využívání nových informačních a komunikačních technologií (IKT). Strategie elektronických dovedností je součástí Digitální agendy pro Evropu a Balíku opatření pro zaměstnanost pro zvýšení konkurenceschopnosti, produktivity a zaměstnatelnosti pracovní síly. Evropa si potřebuje vytvořit lepší rámcové podmínky pro inovaci a růst, jako i pro nové profese v oblasti digitálních technologií. Musí také zajistit, aby znalosti, dovednosti, kompetence a vynalézavost evropské pracovní síly včetně profesionálů v oblasti IKT splňovaly nejvyšší světové standardy a neustále se aktualizovaly v procesu účinného celoživotního vzdělávání. Navzdory vysokým úrovním nezaměstnanosti se ve všech odvětvích nadále prohlubují nedostatky elektronických dovedností. Nesoulad mezi dostupnými a požadovanými dovednostmi na trhu práce se týká všech členských zemí, ale ovlivňuje je v odlišné míře. Obzvláště poptávka po odbornících v oblasti IKT, která roste přibližně o 4 % ročně, převyšuje nabídku. Prognózy týkajíce se počtu volných pracovních míst do roku 2015 se blíží k číslu , přičemž mnohé z těchto míst zůstanou neobsazena, jestli se nevyvine více úsilí pro přilákání mladých lidí do studijních oborů v oblasti výpočetní techniky a na rekvalifikaci nezaměstnaných. Vlády evropských zemí značně zvyšují své úsilí zaměřené na řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly prostřednictvím specializovaných politik, iniciativ a partnerství. Objevují se i další pozitivní signály a zvýšenou aktivitu členských zemí dokládá například skutečnost, že Řecko, Itálie a Bulharsko v roce 2014 vytvořili národní koalice v rámci velké koalice pro pracovní místa v oblasti digitálních technologií, kterou Evropská komise zahájila v březnu Přednedávnem agenda politiky v oblasti elektronických dovedností získala mezinárodní rozměr a v březnu 2014 se v Bruselu uskutečnila významná akce za účasti expertů z celého světa. Nadmíru pozitivní zpětná vazba potvrdila, že existuje široký konsenzus, co se týče potřeby a výhod zintenzivnění dialogu a výměny informací na mezinárodní úrovni s cílem zlepšit řešení nedostatku elektronicky dovedné pracovní síly, odevzdávat si osvědčené postupy a podpořit zvyšování odbornosti v oblasti IKT. V této brožurce jsou uvedeny nejdůležitější zjištění a závěry týkající se mezinárodního rozměru elektronických dovedností a vliv na pracovní místa v oblasti digitálních technologií v Evropě. Obsahuje včasnou analýzu a konkrétní a odvážné doporučení. Problém lidského kapitálu a především agenda elektronických dovedností má i nadále zásadní strategickou důležitost pro všechny země světa. Evropská komise a vlády jednotlivých zemí musí být i nadále v této oblasti aktivní. Michel Catinat Vedoucí oddělení Klíčové podpůrné technologie a digitální hospodářství Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Evropská komise strana 1

4 Kontext Hlavní cíle této zakázky Evropské komise jsou: Prozkoumání mezinárodního rozměru elektronických dovedností (především úsilí o podporu odbornosti v oblasti IKT), včetně analýzy nejdůležitějších iniciativ v oblasti politiky a osvědčených postupů používaných ve světě Posouzení vlivu globalizace na elektronické dovednosti vysoké úrovně V konečném důsledku je cílem této zakázky pochopení mezinárodního rozměru elektronických dovedností, aby bylo možné lépe předvídat změny a nacházet potenciální příležitosti pro součinnost a spolupráci. Předpokládá se, že daný projekt by tak mohl z dlouhodobějšího hlediska různým skupinám zainteresovaných stran přinést řadu výhod. Je potřebné zdůraznit, že mnohé z uvedených cílů jsou dlouhodobějšího charakteru a souvisejí s formováním se profese IKT jako celku. Takové cíle vyžadují další úsilí a spolupráci mnohých zainteresovaných stran a zpráva, která vznikne v rámci této zakázky, by měla sloužit jako jedno z východisek pro jejich dosažení. Už od konce 90. let minulého století zajímají iniciativy zaměřené na rozvoj elektronických dovedností a řešení nedostatku dovedností popřední místo v agendě Evropské komise a členských zemí EU. Takové iniciativy se silně zaměřovaly na politiky zlepšování elektronických dovedností v celé Evropě. Jako příklady lze uvést: Důraz na rozvoj dovedností a celoživotního vzdělávaní v rámci evropské politiky zaměstnanosti. Akční plán Evropské komise pro dovednosti a mobilitu (z r. 2002) se zaměřuje na přípravu adaptabilní, zručné a mobilní pracovní síly pro dynamickou a na vědomostech založenou ekonomiku. Činnosti v rámci politiky iniciativy eeurope (z r. 2005), včetně například zavedení programů elektronického vzdělávání a rekvalifikace pro znalostní společnost. Iniciativa GR pro podnikání a průmysl Evropské komise GoDigital volá po společných iniciativách mezi podniky a školstvím pro definování požadavek na dovednosti v oblasti IKT a pro sestavení a zavedení školícího programu pro MSP. Iniciativa Digitální agenda pro Evropu pro roky v rámci strategie Evropa 2020 Evropské komise, která klade důraz na zdokonalování a uplatňování dlouhodobých politik zaměřených na elektronické dovednosti a digitální gramotnost v členských zemích. Zahájení Velké koalice pro pracovní místa v oblasti digitálních technologií Evropskou komisí. Zaměstnanci musí pracovat globálně a spolupracovat, aby rozvíjeli profesi IKT a pomohli vyřešit nedostatek elektronických dovedností. Christian Pagel, vedoucí oddělení řízení IT/vedoucí oddělení IKT, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Příprava základních všeobecných profilů dovedností, kterých byl v odvětví IKT nedostatek, konsorciem CareerSpace. Cíl Investovat do lidí a dovedností plánu eeurope (z r. 2002), se zvláštním důrazem kladeným na dovednosti digitální gramotnosti v oblasti IKT, vzdělávání a školení v oblasti ICT a evropská certifikace základních dovedností v oblasti IKT. strana 2

5 Situace v oblasti elektronických dovedností Nedostatek dovedností v oblasti IKT Kvalifikovaní pracovníci představují základ úspěšných společností. Nedávný průzkum mezi vedoucími výkonnými pracovníky po celém světě ukázal, že lidský kapitál jako zdroj udržitelné ekonomické hodnoty převažuje nad všemi ostatními faktory. V dnešním vysoko konkurenčním podnikatelském prostředí jsou technologie klíčovým předpokladem komunikace, inovace a efektivity. V mnohých globálních ekonomikách se však poptávka po pracovnících s patřičnými elektronickými dovednostmi zintenzivňuje, a nabídka tento poptávka nedokáže uspokojovat. Průzkum společnosti empirica mezi vedoucími pracovníky v oblasti IT a LZ z osmi evropských zemí v roce 2012 odhadl, že v EU chybí pracovníků s elektronickými dovednostmi. Ten ze tří scénářů připravených v rámci tohoto průzkumu, který představoval nejpravděpodobnější budoucnost mírného ekonomického růstu, předpokládá pravděpodobný mírný nárůst v počtu pracovních míst o do roku 2015, se strukturálním nedostatkem pracovníků v důsledku nedostatku dostupných talentů. Největší překážky jsou ve Spojeném království, Německu a Itálii, které spolu tvoří 60 % všech volných pracovních míst v Evropě. Tento rostoucí trend volných pracovních míst v oblasti IKT se časově shoduje s obdobím vysoké nezaměstnanosti, z čeho vyplývá snižování účinnosti na trhu práce. Podobné nedostatky dovedností IKT jsou evidentní také v USA, Kanadě, Brazílii, Austrálii, Rusku, Jižní Africe, Latinské Americe, Malajsii a Japonsku. Nedostatek elektronických dovedností je obzvláště alarmující v souvislosti s novými vznikajícími technologiemi. Průzkum společnosti IBM mezi pracovníky s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT a obchodu z 13 zemí ukázal, že dvě třetiny z nich jsou přesvědčení, že mobilní, analytické, cloudové a sociální technologie jsou strategicky důležité, avšak 25 % z nich uvádělo značný nedostatek dovedností v každé z těchto oblastí a 60 % uvádělo mírný až značný nedostatek. Nedostatek elektronických dovedností dále zhoršuje počet žen participujících na trhu práce. V zemích OECD v současnosti ženy tvoří méně než 20 % specialistů v oblasti IKT. V rámci Evropy ženy tvoří méně než 30 % pracovní síly v oblasti IKT, a v USA jen 23 % pracovníků v oblasti STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) jsou ženy. Situace je ještě markantnější při vyšších pozicích v organizační struktuře. Z nedávné zprávy vyplývá, že ženy zastávají pouze 9 % vedoucích pozicí v oblasti IT a tvoří jen 14 % vyššího vedení (i při zahrnutí netechnických oddělení) začínajících podniků v Silicon Valley. Lidský kapitál Vztahy se zákazníky 71 % 66 % Inovace produktů/služeb 52 % Značka (značky) 43 % Inovace obchodního modelu 33 % Technologie 30 % Partnerské sítě 28 % Přístup k údajům, poznatky získané z údajů 25 % VaV, duševní vlastnictví 22 % Inovace ceny/výnosů 19 % Majetek (hmotný, infrastruktura) 15 % Sociální odpovědnost podniků 13 % Přístup k surovinám 8 % Obrázek 1: Zdroje udržitelné ekonomické hodnoty identifikované vedoucími výkonnými pracovníky. (Zdroj: IBM, 2012) Celkový počet pracovních míst Celkový potenciál poptávky Obrázek 2: Potenciál poptávky po pracovnících IKT v Evropě (EU27) v letech (Zdroj: empirica 2013) Náš výzkum ve společnosti Forfás ukazuje, že dovednosti nevyhnutné pro analýzu a interpretaci big dat budou mít stále větší význam. Gerard Walker, poradce v oblasti politik, Forfás, Irsko. strana 3

6 Zvyšování nabídky odborníků s elektronickými dovednostmi Jedním z řešení problému elektronických dovedností je zvyšování nabídky absolventů se vzděláním v oblasti IKT v rámci systému terciárního vzdělávání, avšak doba, za kterou student tímto procesem projde, obvykle trvá 3 4 roky. Navíc je rozšiřitelnost současného vzdělávacího systému omezená. Aby této výzvě čelili, vlády a podniky zvažují alternativní mechanizmy pro řešení aktuálního nedostatku odborníků s elektronickými dovednostmi: Primární a sekundární vzdělávání: Z dlouhodobého hlediska je klíčem ke zvýšení přísunu elektronicky kvalifikovaných pracovníků zlepšení vzdělání v oblasti IKT. Terciární vzdělávání: porovnání očekávání vzdělávacích institucí a podniků: Některé z podniků se ke kvalitě absolventů terciárního vzdělávání vyjadřují kriticky. Evropská komise za klíčové považuje lepší sladění mezi podniky a vzdělávacími institucemi. Odborné/učňovské vzdělávání: Zpráva společnosti McKinsey (z r. 2013) zkoumající globální přechod od vzdělávání k zaměstnání u mladých lidí identifikovala, že 60 % mladých lidí je přesvědčených, že školení na pracovišti a praktická výuka jsou nejúčinnějšími učebními technikami, avšak méně než polovina z nich študuje podle osnov, které takové techniky upřednostňují. Proto se předpokládá, že při řešení nedostatku elektronických dovedností bude učňovská/odborná výuka sehrávat stále důležitější roli. Průběžná rekvalifikace a celoživotní vzdělávání: IKT se neustále vyvíjejí a mění, a právě toto rychlé tempo změn je hnacím motorem inovací a zvyšování produktivity v organizacích. Důsledkem toho je, že tyto změny od odborníků v oblasti IKT vyžadují nové dovednosti, proto je nevyhnutné jejich celoživotní vzdělávání. Školení a udělování osvědčení v podnicích (IBTC industry based training and certification): Nedávná zpráva společnosti empirica (z r. 2013) uvádí, že: podle 30 % respondentů z řadů pracovníků LZ a vedoucích oddělení IKT jsou osvědčení udělena na základě IBTC nevyhnutnou podmínkou přijetí nebo postupu na určité pozice v oblasti IKT. Hromadné otevřené online kurzy (MOOC massive open online course): smíšené vzdělávání: MOOC je online kurz zaměřený na rozsáhlou interaktivní účast a volný přístup prostřednictvím webu. Kurzy MOOC poskytují studentům přístup ke vzdělání, které pro ně bylo v minulosti nedostupné z důvodů finančních omezení, geografické polohy, institucionálních požadavek na zápis nebo osobních harmonogramů. Důležitost souboru globálních dovedností příliv a odliv v rámci offshoringu Vzhledem ke globální povaze IKT a rostoucí důležitost globálních hodnotových řetězců je čím dál více zřejmé i to, že odborníci z oblasti ICT musejí mít také interkulturální dovednosti. Mnohé organizace práci přesouvají do zahraničí a činnosti rozmísťují tak, že přesahují geografické, jazykové a kulturní hranice. Mobilita a imigrace Nepoměr v oblasti dovedností částečně vyplývá ze skutečnosti, že kvalifikovaní pracovníci se nacházejí v geografických oblastech s nízkou poptávkou po práci, a nejsou ochotni přesunout se do oblastí, kde je poptávka vysoká. V průzkumu z roku 2012 mezi 500 evropskými pracovníky s rozhodovacími pravomocemi bylo lepší vzájemné uznávání titulů a odborných kvalifikací mezi jednotlivými zeměmi identifikované jako opatření číslo jedna pro zlepšení mobility přesunu dovedností. V mnohých společenstvích hrají významnou roli také imigranti. Nedávno publikovaná zpráva Tehdy a nyní noví podnikatelé z řad imigrantů v Americe zjistila, že v případě 24 % strojírenských a technologických společností se nejméně jeden z jejich hlavních zakladatelů narodil v zahraničí. V Silicon Valley to bylo až 44 %. Vzhledem ke globálně existujícímu nedostatku dovedností a významnému příspěvku k inovacím, který lze připsat imigrantům, se jako možné řešení pro růst zvažuje imigrační politika. Mnozí v odvětví technologií požadují změny v imigraci s cílem zmírnit aktuální nedostatek elektronických dovedností. Profesionalizmus v oblasti IKT může Evropu postavit do čela konkurenceschopnosti a inovací a poskytnout jasné kariérní plány pro perspektivní odborníky. Declan Brady, předseda pracovní skupiny pro profesionalizmus, CEPIS. strana 4

7 Situace v odbornosti IKT Potřeba odbornosti v IKT Proč je důležité, aby profese IKT dozrála? Kromě výše uvedeného nedostatku elektronických dovedností jsou pro to i další důvody: Zlá pověst profese IKT: Zlá pověst, kterou má profese IKT mezi veřejností, negativně vplývá na počty pracovníků, kteří do ní vstupují. Nedostatky znalostí IKT: Nízká úroveň znalostí IKT mezi odborníky z oblasti IKT nebo úložiště znalostí brání vytvoření širšího obrazu o IKT, o jejich vzájemné propojenosti a úkolu při plánování způsobilostí v rámci organizací. Tradiční zaměření a spoléhání se na vzdělání v oblasti informatiky: Poskytovatelé terciárního vzdělání se musí adaptovat, aby uspokojili rostoucí poptávky podniků po profesionálech v oblasti IKT, kteří disponují tak obchodními, jako i technickými znalostmi. V IEEE jsme ve spolupráci s podniky vyvinuli rámec odbornosti, součástí kterého je ITBOK zastřešující další BoK pro specializace IT. Chuck Walrad, předseda, rada pro profesionální činnosti, výbor IT, sdružení IEEE pro počítače. Selhání projektů IKT: Mnohé z projektů IKT nedokázali přinést slibovanou efektivnost a hodnotu. Společenský vliv: Do jaké míry můžou IKT, v případě negativního vývoje, poškodit společnost. Stavební kameny profese IKT Zpráva IVI a CEPIS Elektronické dovednosti a odbornost v IKT podpora profese IKT v Evropě (z r. 2012) identifikovala čtyři stavební kameny profese IKT: Soubory poznatků Profesionální etika Vzdělávání a školení Způsobilosti Obrázek 3: Stavební kameny profese IKT. strana 5

8 Soubory poznatků (BOK Body of knowledge): Jedním ze způsobů ustanovení profese je ten, kde se na začátku pro danou profesi definuje příslušný soubor poznatků, který pak slouží pro stanovení standardů a procesů udělování osvědčení. Způsobilosti: Pochopení, jaké schopnosti a způsobilosti potřebují mít lidé pracující na různých pozicích, je pro organizace z hlediska efektivního nejímání a výchovy vhodných zaměstnanců klíčové. Vzdělávání a školení: Formální kvalifikace, získávání osvědčení, jiné než formální vzdělávání a neformální vzdělávání jsou navzájem se podporujícími složkami kariérního rozvoje odborníka. Profesionální etika: Určujícím aspektem každé profese je dodržování zásad profesionální etiky. Odborníci v oblasti IKT pracovní definice Neexistuje žádná jednotná dohodnutá definice odborníka v oblasti IKT. Názory různých zemí a organizací na toto téma se liší. Definice používaná v kontextu tohoto výzkumu vychází z dřívější iniciativy Evropské komise a v roce 2012 ji přijala rada CEPIS. Aby udržela krok s tempem globálního obchodu a pomohla vytvářet lepší budoucnost, společnost Intel zaměstnance aktivně podporuje v neustálém zdokonalování jejich dovedností v oblasti IKT. Jim Kenneally, vedoucí výzkumu, Evropské laboratoře Intel, vyšší výzkumný pracovník, Innovation Value Institute. Definice: Odborníci v oblasti IKT Mají důkladné a aktuální znalosti o příslušném souboru poznatků, průběžně projevují odhodlání profesionálně se rozvíjet prostřednictvím vhodné kombinace kvalifikací, získávání osvědčení, pracovních zkušeností, jiného než formálního nebo prostřednictvím neformálního vzdělávání, dodržují dohodnutý kodex etiky/ chování nebo příslušné regulační postupy, a svou způsobilou pracovní činností vytvářejí pro zainteresované strany hodnotu. strana 6

9 Technologické trendy Tempo změn Tempo změn v oblasti IKT je rychlé a je čím dál těžší udržovat s ním krok. Profese IKT jako taková musí být dostatečně aktivní a pružná, aby se mu přizpůsobila, a aby tyto změny také ovlivňovala. Rychlé tempo změn může přinášet též nové a nepředvídané etické problémy, jako i problémy v oblasti vzdělávání a školení v souvislosti s přizpůsobováním se technologickému rozvoji. Mezi klíčové technologické trendy patří: Internet věcí Internet věcí (IoT Internet of Things) se takto označuje proto, že původně odkazoval na skutečnost, že Internet stále více zahrnuje věci nebo zařízení jako jsou chytré telefony a inteligentní spotřebiče. V budoucnosti budeme čím dál tím více obklopeni množstvím snímačů zabudovaných v různých předmětech (nebo věcech ) a ovládajících kontextově závislé služby, které budou moct lidé a podniky využívat. Big data Pojem big data byl definován jako obrovská množství průběžně shromážděných údajů, které je těžké analyzovat a zpracovat použitím běžných nástrojů na správu databází. Nárůst objemu dat způsobuje neustále přibývající nový obsah, včetně příspěvků na webových stránkách a údajů o jejich používaní, údaje ze snímačů, uživateli vytvářený obsah, GPS a RFID. Big data jsou důležitá, protože poskytují přehled marketingovým a finančním oddělením, provozu, oddělením strategie a ekonomikám a společnostem jako takovým. To je hnacím mechanizmem poptávky po zaměstnancích, kteří mají obchodní a matematické dovednosti pro zpracování a analýzu těchto údajů způsoby, které můžou přinést tak obchodní, jako i společenskou hodnotu. Poptávka po talentovaných pracovnících se schopností hloubkové analýzy může být v USA do roku 2018 až o 50 až 60 % vyšší než je jejich předpokládaná nabídka. Nabídka a poptávka po talentovaných pracovnících se schopností hloubkové analýzy do roku 2018 Tisíc lidí Deficit dosahující % nabídky v r Zaměstnanost v r Absolventi Jiné 1 s talentem pro hloubkovou analýzu Nabídka v r Deficit talentů Předpokládaná poptávka v r Mezi další faktory ovlivňující nabídku patří přirozený úbytek pracovních sil ( ), imigrace (+) a opětovné zaměstnávání předtím nezaměstnaných hloubkových analytiků (+). ZDROJ: Úřad pro pracovní statistiky USA; sčítání lidu v USA; Dun & Bradstreet; rozhovory se společnostmi; analýza McKinsey Global Institute Obrázek 4: Předpokládaná poptávka po talentovaných analyticích do roku strana 7

10 Cloudové zpracování údajů Cloudové zpracování údajů nebo cloud většina podniků vnímá jako velmi důležité. Průzkum Accenture/LSE z roku 2011 mezi více než vyššími řídícími pracovníky odhalil, že více než 50 % respondentů z podnikové sféry je přesvědčených, že cloud nám umožní soustředit se na transformaci podniku, a nejen na transformaci našich IT. Výhody cloudu obzvláště silně rezonují mezi MSP, protože jim umožňuje využívat možnosti IKT, které byly předtím k dispozici jenom velkým mezinárodním společnostem. Sociální nástroje a technologie Sociálními technologiemi se označují technologiemi umožněné přístupy, které ulehčují interakce mezi lidmi a organizacemi. Příkladem sociálních nástrojů a technologií v kontextu podniků jsou sociální sítě a video. Mobilní technologie Mobilní technologie mají celosvětově na činnost podniků obrovský vliv. IDC odhaduje, že inteligentní mobilní zařízení budou celosvětově generovat 57 % celkového růstu odvětví IT. I když v organizacích existuje poptávka po talentech z oblasti mobilních technologií, studie InformationWeek z roku 2012 vyslovuje názor, že se tato poptávka nemusí promítnout do dalšího nejímání pracovníků společnostmi, protože většina z nich spíše přeškoluje existující zaměstnance. U nás v INSEAD se studenti managementu učí, jak využit analýzu údajů pro řešení problémů podniku prostřednictvím studia projektů vycházejících z reálných podnikových údajů, přičemž zároveň využívají nejmodernější cloudové nástroje a nástroje open source. Theodoros Evgeniou, profesor teorie rozhodování a technologického managementu, INSEAD elab. strana 8

11 Makroekonomické a společenské trendy Trendy Mezi makroekonomické a společenské trendy, které budou v budoucnosti pravděpodobně ovlivňovat potřebu kvalifikovaných pracovníků, kromě jiných patří: celosvětový trh práce a míry ekonomického růstu, nezaměstnanost mladých lidí, věková demografie a podíl žen na pracovní síle. Pochopení těchto trendů je cenné, protože do jisté míry naznačuje, jak se může globalizace časem vyvíjet. Rozdělili se do tří hlavních segmentů: Situace: aktuální globální makroekonomická a společenská situace. Terén: některé z klíčových faktorů ovlivňujících situaci. Horizont: trendy, které budou pravděpodobně v budoucnosti částečně formovat situaci. Situace Celosvětový trh práce: Mezinárodní organizace práce odhadla, že v roce 2012 bylo bez práce celkem 197 miliónů lidí. Celosvětové míry růstu: Pomalé míry růstu rozvinutých ekonomik jsou jenom zlomky mír, které se očekávají v rozvojových zemích. Zdá se, že Východní Asie, která v nedávných letech zaznamenala vysoký růst, značně zpomaluje. Naproti tomu některé evropské ekonomiky, které byly v recesi, teď jeví určité známky zotavení, i když slabého. Nezaměstnanost mladých lidí: Celosvětová situace v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí vyvolává znepokojení. Na základě údajů od ILO, OECD a Světové banky týdeník The Economist odhaduje, že možná až 290 miliónů lidí ve Růst, nicméně náchylný ke zvratu Polsko 3,4 % Francie 1,2 % Austrálie 3,1 % Japonsko 0,9 % Kanada 2,3 % Spojené království 2,1 % Spojené státy 2,4 % Nizozemí 1,1 % Německo 1,3 % Irsko 2,2 % věku 15 až 24 let se nepodílí na trhu práce co je téměř čtvrtina mladých lidí na světě a skupina, která je porovnatelná s obyvateli celé Ameriky. Zároveň je nedostatek kvalifikovaných pracovníků vstupujících na trh práce. Tyto dva odlišné vzorce nezaměstnanosti mladých a nedostatečná dostupnost kvalifikovaných pracovníků vstupujících na trh ilustrují povahu současného nedostatku dovedností podtrhují důležitost a potřebu zlepšení rozvoje dovedností pro tuto věkovou skupinu, současně se snahou o vytváření pracovních míst. V Japonsku sestavujeme každý rok bílou knihu LZ v oblasti IT, která nám poskytuje údaje o důležitých změnách v roli LZ v oblasti IT v podnikovém prostředí, takže naše politiky a iniciativy v oblasti elektronických dovedností jsou dobře podložené. Masayoshi Tsuru, IPA, Japonsko. Růst a zrychlování Indonésie 6,2 % Brazílie 4,0 % Jižní Afrika 3,6 % Usilují se o růst Itálie 0,3 % Portugalsko 0,5 % Španělsko 0,9 % Řecko 0,6 % Souhrnné údaje Eurozóna 1,0 % Míry na celosvětovém trhu: 3,5 % Růst a zpomalování Čína 7,3 % Jižní Korea 3,6 % Indie 6,6 % Mexiko 3,7 % Saúdská Arábie 4,2 % Rusko 3,8 % Turecko 5,1 % Obrázek 5: Celosvětový řebříček růstu: (Zdroj: PWC 16. celosvětový průzkum mezi vedoucími výkonnými pracovníky, 2013.) strana 9

12 Nedostatek dovedností je častým důvodem pro nepřijetí absolventů % respondentů ze strany zaměstnavatelů. 36 % zaměstnavatelů také ohlásilo, že nedostatek dovedností způsobil závažné problémy, co se týče nákladů, kvality a času nebo ještě horší situaci se vytvoří celá řada zaměstnání, kde budou zaměstnavatelé potřebovat zkušené starší pracovníky... a firma, která nezmění svůj přístup ke starším pracovníkům, bude zaostávat. Horizont Nástup Afriky: Doposud se největší důraz na rozvojové trhy soustředil na Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. V blízké budoucnosti však dynamiku zaměstnanosti pravděpodobně ovlivní také Afrika. Světová banka v r oznámila, že v subsaharské Africe (kromě Jižní Afriky, největší ekonomiky na kontinentu) předpokládá zvýšení růstu na 6 %. Digitalizace MSP: Malé a střední podniky (MSP) tvoří základ evropské a světové ekonomiky. To, jak se MSP adaptují v důsledku vývoje v IKT, bude mít významný vliv na potřebu elektronických dovedností. Turecko Indie Brazílie Spojené státy Mexiko Saudská Arábie Spojené království Obrázek 6: Zaměstnavatelé uvádějící nedostatek dovedností jako příčinu nepřijetí absolventů. (Zdroj: průzkum McKinsey, 2012) Terén Celosvětová poptávka po kvalifikovaných pracovnících: Zpráva Světového ekonomického fóra (z r. 2011) o talentech ve světě tento problém diagnostikovala celkem jasně: Severní polokoule čelí nedostatku talentů v širokém rozsahu odvětví zaměstnanosti, z velké míry z důvodu rychlého stárnutí populace a nedostatečných standardů vzdělávání mnohé země na jižní polokouli vykazují přebytky pracovních sil z důvodu vysokého ekonomického růstu a stabilních mír porodnosti. Sporná je však zaměstnatelnost těchto pracovníků jestli mají dostatečné dovednosti pro získání práce a její efektivní vykonávání. Rostoucí podíl žen na pracovní síle: Počet žen v pracovní síle vyspělých ekonomik mezi lety 1980 a 2010 vzrostl o 77 miliónů, co představuje 61 % ze 122 miliónů čistého nárůstu pracovní síly ve vyspělých ekonomikách. Významnou skutečností je, že v rozvíjejících se ekonomikách ženy tvoří značné procento absolventů vysokých škol, co se však nemusí nevyhnutně promítnout do zodpovídající účasti na pracovní síle. Věková demografie: V mnoha zemích bude stárnoucí populace podporovaná v tom, aby pracovala i po dosažení důchodkového věku. Například ve Spojeném království Steve Webb, ministr pro důchodové zabezpečení, vnímá starší pracovníky jako neomezený zdroj a tvrdí, že časem Německo Marokko Příležitosti, které přináší globalizace: Globalizace, spolu s podstatnými technologickými posuny, ke kterým dochází, také představují pro podniky mnoho příležitostí. Prudký rozvoj infrastruktury, ke kterému v nadcházejících dvaceti letech dojde v rozvojových ekonomikách, a kterého hodnota se odhaduje na více než 20 biliónů USD, si bude pravděpodobně vyžadovat poskytnutí zásadních inženýrských, konstrukčních, technických a obchodních služeb, které by mohly pocházet z Evropy. Z toho plynoucí potenciální profit by se rozdělil mezi rozvojové a rozvinuté krajiny. Výzkum BCG ukazuje, že technologiemi vybavené MSP zvyšují obrat o 15 percentuálních bodů rychleji a pracovní místa vytvářejí téměř dvakrát rychleji než ostatní MSP. Ralf Dreischmeier, globální vedoucí (IT Practice), Boston Consulting Group. strana 10

13 Výsledky základního výzkumu vize a strategie zainteresovaných stran Trendy Klíčovým prvkem této zakázky bylo vykonání základního průzkumu u nejdůležitějších zainteresovaných stran s cílem 18.1 % 15.3 % zaznamenat jejich vize a strategie v oblasti elektronických dovedností a odbornosti v IKT. Zainteresované strany zastupovali vedoucí oddělení IKT, vyšší řídící pracovníci IKT a vedoucí LZ IKT z celé řady odvětví v celé Evropě. Jaký je váš názor na následující výroky? V naší zemi jako takové existují vážné nedostatky/disproporce dovedností v oblasti IKT, které brzdí růst společností. 1.4 % 33.3 % 31.9 % Rozhodně nesouhlasím (1) 0 0,0 % 48.6 % Nesouhlasím (2) 5 7,1 % Neumím posoudit (3) 16 22,9 % 22.9 % 21.4 % Souhlasím (4) 34 48,6 % Rozhodně souhlasím (5) 15 21,4 % 0.0 % 7.1 % V naší organizaci má nedostupnost vysoce odborných dovedností v oblasti IKT negativní vliv na schopnost růstu našeho podniku. Rozhodně nesouhlasím (1) 1 1,4 % 33.3 % 31.9 % Nesouhlasím (2) 13 18,1 % Neumím posoudit (3) 24 33,3 % 18.1 % 15.3 % Souhlasím (4) 23 31,9 % Rozhodně souhlasím (5) 11 15,3 % 1.4 % Obrázek 7: Vnímané nedostatky/disproporce dovedností v oblasti IKT podle respondentů průzkumu. Výsledky naznačili, že většina (70 %) respondentů je přesvědčených, že existují vážné nedostatky/disproporce dovedností v oblasti IKT, které brzdí růst společností. Dále téměř polovina (47 %) všech respondentů má pocit, že nedostatečná dostupnost vysoce odborných dovedností v oblasti IKT má vliv na schopnost růstu jejich podniků. Vliv offshoringu a automatizace Většina (61 %) respondentů má pocit, že offshoring má pravděpodobně mírný nebo silný vliv na budoucí poptávku po dovednostech z oblasti IKT v jejich organizaci. Více než tři čtvrtiny všech respondentů (76 %) mají pocit, že automatizace pravděpodobně bude mít vliv na budoucí poptávku po pracovnících s dovednostmi v oblasti IKT v jejich organizaci % Vliv klíčových profesních trendů Menšina respondentů (44 %) má pocit, že v budoucnosti bude méně odborníků v oblasti IKT pracovat v tradičních odděleních IKT, a zároveň bude více odborníků v oblasti IKT pracovat v různých odděleních společnosti. Více než polovina respondentů (53 %) má pocit, že hromadné otevřené 22.9 % 21.4 % online kurzy (MOOC) v průběhu následujících tří let zásadně změní způsob, jakým se bude zabezpečovat pokračující odborný rozvoj 7.1 % odborníků v oblasti IKT. To je vzhledem k relativní krátké existenci kurzů MOOC 0.0 % překvapivě vysoké číslo, které však zřejmě jenom podtrhuje vysoké očekávání kladena na tuto inovaci Více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů je přesvědčených, že IKT jsou celosvětovou profesí a že úsilí vyvíjené jednotlivými státy se musí celosvětově koordinovat, aby tato profese úspěšně dozrála. Značná většina (80 %) respondentů je dále přesvědčená, že profesionálové v oblasti IKT by měli sdílet společné porozumění základnímu souboru poznatků IKT (jádru souboru poznatků, se kterým musí být všichni odborníci v oblasti IKT obeznámeni). strana 11

14 Další zjištění: Respondenti oznámili zvýšenou míru (oproti dřívější studii z r odbornosti v oblasti ICT) používání rámců způsobilosti v oblasti IKT. Více než polovina respondentů (51 %) uvádí, že nedávní absolventi IKT postrádají potřebnou kombinaci technických, obchodních a mezilidských dovedností potřebných pro to, aby byli pro svého zaměstnavatele přínosem, a je potřebné je dále školit. Většina (71 %) vedoucích oddělení IKT uvádí, že co se týče pokračujícího odborného rozvoje, zkušení odborníci v oblasti IKT si svoje dovednosti průběžně aktualizují prostřednictvím pokračujícího vzdělávání. Klíčové technologické trendy, které budou s největší pravděpodobností pohánět budoucí nárůst poptávky po odbornosti (v pořadí podle důležitosti) jsou: kybernetická bezpečnost, mobilní technologie, cloudové technologie, big data, sociální podnikání a konzumerizace (BYOD používání vlastních zařízení v zaměstnání). Dovednosti, které s největší pravděpodobností nebudou přesunuty do zahraničí: Dovednosti v oblasti informační bezpečnosti. Dovednosti v oblasti správy dodavatele IKT. Dovednosti v oblasti podnikové architektury. Dovednosti v oblasti řízení podnikových procesů. Dovednosti v oblasti digitálního marketingu. Dovednosti v oblasti elektronického vedení, vizualizace/ analýzy údajů, vysoce výkonného zpracování údajů a návrhu uživatelské zkušenosti (UX). Dovednosti v oblasti údržby starších systémů. Dovednosti, které s největší pravděpodobností budou přesunuty do zahraničí: Dovednosti v oblasti kódování/softwarového inženýrství/ tvorby aplikací a testování softwaru. Shrnutí zjištění základního výzkumu V průběhu výzkumu do popředí vystoupilo několik klíčových témat. Nejvýznamnějším zjištěním je, že většina zainteresovaných stran vnímá, že existuje vážný nedostatek/disproporce dovedností v oblasti IKT a podle jejich názoru to brzdí růst podniku. K tomu se přidává skutečnost, že podle většiny zainteresovaných, absolventi odborů IKT nedisponují dovednostmi v oblasti IKT potřebnými pro to, aby byli pro podniky přínosem. Dále se potvrdili výsledky dřívějšího citovaného výzkumu o vlivu offshoringu a automatizace na poptávku po dovednostech v oblasti IKT, jelikož více než 60 % respondentů je přesvědčených, že offshoring a 75 %, že automatizace v budoucnosti ovlivní jejich organizace. Byly zjištěny různé míry poptávky pro rozmanité dovednosti v oblasti IKT, každá s různou mírou offshoringu. Pochopení očekávaného budoucího růstu/poklesu zájmu o konkrétní dovednosti a míra pravděpodobnosti jejich offshoringu jsou kriticky důležité pro jednotlivé zaměstnance při plánování svého kariérního rozvoje, pro organizace při plánovaní svých provozoven, jako i pro vládu při vytváření politik podpory. Zaměstnavatelé i poskytovatelé vzdělání budou mít prospěch ze spolupráce při zajišťování, aby absolventi ve správném čase disponovali správnými dovednostmi v oblasti IT. Frits Bussemaker, Partner CIONET, Nederland Liaison International. strana 12

15 Vliv globalizace naposkytování IKT: Offshoring a globální nákup zdrojů Služby přesunuty do zahraničí Poskytování služeb přesunutých do zahraničí získalo na popularitě v 90. letech minulého století. I když ze začátku bylo hlavním důvodem pro offshoring snižování nákladů, poté, co poskytovatelé služeb získávali více zkušeností s výrobou v zahraničí, jejich ambice vzrostli a postupně na sebe začali přebírat řízení provozních vylepšení komplexních procesů a transformace a standardizaci procesů pro své zákazníky. Důkladnou analýzu těchto změn je složité vykonat, protože velká část offshoringu celá léta probíhala skrytě, z důvodu obav zákazníků z případného poškození své pověsti pro odsun prací do zahraničí nebo jednoduše proto, že prvek offshore byl neoddělitelnou součástí celé dodávky v globálním dodavatelském řetězci. Oficiální statistiky za poslední desetiletí neuvádí rozsah a typ realizovaného offshoringu, ani jeho vývoj. Jak tedy posoudit rozsah offshoringu, typy činností, kterých se týká nejvíce, a tedy typy dovedností, které jsou jím nejvíce ovlivněné? Z analýzy rozsahu smluv o poskytování služeb v oblasti IT a obchodu v Severní Americe a Evropě a z analýzy složení výnosů popředních offshore poskytovatelů služeb z Indie je zřejmé, že nejběžnějším do zahraničí přesouvaným typem práce je práce související s aplikacemi. Roste však tendence k outsourcingu prací na úrovni infrastruktury a obchodních procesů. Inovace (tj. V&V) a jiné za toto období představovali nejmenší část smluv. Průzkum mezi vedoucími oddělení IKT vykonaný pro potřeby této studie poskytuje určité indikátory očekávaného vývoje budoucí poptávky po dovednostech přesouvaných do zahraničí do roku 2020 (viz předešlá část). V podstatě tyto výsledky ukazují pokračování trendů, které byli pozorované v minulém desetiletí bez toho, aby se očekávali velké kvantové skoky. Pro Avaloq je otázkou nejvyšší strategické důležitosti, aby pro své evropské provozovny získala a vychovala vysoce elektronicky kvalifikované zaměstnance. Martin Frick, Generální manažer BPO, Avaloq Evolution AG. Dovednosti v offshore hodnotovém řetězci Které dovednosti jsou tedy, vzhledem k uvedenému, přesouvané do zahraničí? Soubory dovedností, které jsou potřebné offshore, jsou stejně rozmanité jako ty, které jsou potřebné v původní zemi, avšak samozřejmě pro činnosti, které lze vykonávat vzdáleně a při kterých není tak důležitá interakce tváří v tvář s koncovým příjemcem služby nebo produktu. Offshore hodnotový řetězec je komplexní a do všech typů práce jsou při realizovaní dané činnosti nebo zakázky zapojení lidé s dovednostmi na nízké i vysoké úrovni. Je to tak od dob, co poskytování služeb ze zahraničí vyspělo a organizace již offshoring nevyužívají pro levné dodávky, ale spíše jako součást komplexnější strategie globálního nákupu zdrojů. strana 13

16 Od pracovní arbitráže ke standardizaci, automatizaci a cloudu S rostoucí vyspělostí poskytování offshore služeb dochází k posunu od vhození lidí do problému k dodávání pokročilejších služeb a vyšší produktivitě pomocí standardizování procesů a zvyšování automatizace tam, kde je to možné. Standardizace procesů vede k vytváření opakovatelných a škálovatelných materiálních zdrojů, jako jsou softwarové balíky, modely procesů, atd., které můžou zastoupit případně celkem nahradit lidskou práci a tím daný proces co nejvíce automatizovat. To, jak může automatizace vést k nahrazení pracovníků se znalostmi, již bylo podrobně popsané. Klíčovou otázkou však je, jestli to bude mít za následek úplné vytlačení těchto zaměstnanců na plný úvazek nebo jenom jejich přeřazení. Pravděpodobnou odpovědí je kombinace obou možností, podobně jako to bylo v případě offshoringu. Zvýšení produktivity ne vždy mají za následek propouštění. Dalším zajímavým aspektem automatizace práce vyžadující vědomosti je to, že má potenciál vytvořit stejné příležitosti mezi západními zeměmi s vyššími náklady a typickými místy offshoringu. Pokud určitý proces nebo úkol dokážou vykonat výlučně počítače, finanční výhody přesunu takového úkolu nebo procesu na opačnou stranu světa se ztrácejí. Dále je tady cloud. Cloud představuje zásadní změnu v způsobu, jakým se generuje a distribuuje výpočtový výkon. Na cloudové služby se lze dívat jako na alternativu do zahraničí přesunutých a na práci náročných služeb, které lze poskytovat odkudkoliv. Standardizace, automatizace a cloud představují vylepšení a zdokonalení technologií, které spolu se zvýšenou vyspělostí a zkušenostmi uživatelských organizací zásadně mění způsob, jakým se využívají úkoly a služby v oblasti IKT a obchodu. Offshoring nelze hodnotit osamoceně. Obrázek 8 ilustruje toto bezproblémové globální využívání zdrojů lokálních, v blízkých zemích, daleko v zahraničí a cloudových pro dodání integrovaného IT nebo obchodního procesu. Složitost globálního hodnotového řetězce zintenzivňuje potřebu nových dovedností v domovské zemi pro řízení nebo doplnění těchto mnohých prvků. Řízení týmů lidí, často napříč několika časovými pásmy, v domovské zemi nebo prostřednictvím služeb poskytovaných přes cloud, znamenají, že oddělení IT budoucnosti bude muset stále více přebírat roli zprostředkovatele či integrátora služeb, a nebude nevyhnutně muset všechny tyto činnosti vykonávat samo. To je celkem nová oblast výzev, které vedoucí oddělení IKT čelí. Organizace koncového uživatele Obstarávání nebo organizování integrovaných IT, obchodních procesů a úkolů/služeb specifických pro konkrétní odvětví Poskytované lokálně Středisko v blízké zemi Středisko ve vzdálené zemi Cloud XaaS (cokoliv jako služba) Obrázek 8: Komplexní kombinace dovedností a nákupu zdrojů v globálním hodnotovém řetězci. (Zdroj: IDC, 2013) strana 14

17 Kvantitativní vliv globalizace Projekce/scénář 1: Opatrný růst Svět IT se zásadně mění. Trendy, které jsou příčinou offshoringu IT, se mění vlivem toho, jak rostoucí míra používání nástrojů automatizace, standardizace procesů a opakované použití prostředků, v kombinaci s cloudovým zpracováním údajů, formují hodnotový řetězec globálního nákupu zdrojů. To způsobuje zvyšování poptávky po vysoko specializovaných dovednostech v oblasti IKT tak v domovských zemích, jako i v zahraničí. V budoucnosti může být v domovských zemích vyšší poptávka dokonce i po těch dovednostech z oblasti IKT, které se v současnosti považují za typické pro offshoring například po programování. Je důležité zajistit, aby se dovednosti z oblasti IKT rozvíjely na všech úrovních hodnotového řetězce v domovských zemích, a aby se vyvíjelo úsilí pro zatraktivnění těchto povolání. Pokud k tomu nedojde, mohla by nastat krize nedostatku nových dovedností. Rychlost digitální transformace podniků a organizací v důsledku nového druhu produktů a služeb založených na konvergenci technologií platformy 3D (mobilita, sociální technologie, big data, cloudové zpracování údajů) přímo ovlivní schémata socioekonomického růstu v následujících letech. Digitální transformace si však vyžaduje novou kombinaci dovedností elektronického vedení a využívání IT na inovace a rozvoj podniků. Proto může nedostatek dovedností elektronického vedení pro průmysl v EU představovat konkurenční nevýhodu a brzdu potenciálního růstu. Podle odhadů našeho modelu vzroste v případě nejpravděpodobnějšího scénáře opatrného růstu v EU poptávka po úplných dovednostech z oblasti IKT ze 7,7 miliónů v r na 8,6 miliónů v r. 2020, co představuje 1,4 % kumulované průměrní míry růstu (CAGR Compound Average Growth Rate). V rámci tohoto scénáře se vliv globalizace v r projeví přesunem přibližně pracovních míst do zahraničí, z čeho v přibližně % dojde ke ztrátě pracovních míst. Nejvyšší počet ztracených pracovních míst vykazuje segment aplikací, na který se primárně soustředil zájem mnoha projektů offshoringu. Ještě znepokojivější je, že to více než jenom poměrně zasáhne absolventy IKT, protože podle našeho odhadu může být v důsledku offshoringu v roku 2020 ztraceno až pracovních míst, tj. 9 % míst pro absolventy IKT. Politiky a iniciativy v oblasti vzdělávání a školení (e-zručnosti) Politiky v oblasti růstu a inovací a nástroje financování/zaměření se na IKT Politiky a iniciativy v oblasti trhu práce Makroekonomické trendy Trendy na trhu IT Trendy v oblasti offshoringu Inovace IT, automatizace a cloud Model prognózy vliv globalizace Hlavní výstupy Poptávka po pracovních místech v oblasti IKT Odhadovaný počet ztracených pracovních míst v oblasti IKT Odhadovaný počet ztracených pracovních míst pro absolventy IKT Obrázek 9: Předpoklady modelu prognózy: interakce hlavních trendů. (Zdroj: IDC 2014) strana 15

18 Projekce/scénář 2/3: Inovace převáží versus stagnace V průběhu tohoto výzkumu se testovaly další dva scénáře: Inovace převáží, v rámci kterého skok digitální transformace vpřed spustí pozitivní cyklus ekonomického růstu, a Stagnace, v rámci kterého hospodářská recese sníží spotřebu a investice, co zpomalí dynamiku inovací. V rámci obou scénářů zůstává globalizace významným trendem, takže míra offshoringu bude narůstat. Podíl potenciálně přesouvaných pracovních míst se pohybuje od jenom 6 % všech dovedností z oblasti IKT požadovaných v r v rámci scénáře Inovace převáží, až po 10 % v rámci scénáře Stagnace (v porovnání s 9 % v rámci scénáře Opatrný růst). Počet ztracených pracovních míst je vzhledem k celkové potřebě pracovních míst marginální, avšak kvalitativně důležitý: pohybuje se od 1,5 % v rámci scénáře Opatrný růst do 0,7 % v rámci scénáře Inovace převáží, a vrchol 3,4 % dosahuje v rámci scénáře Stagnace. Jinými slovy, celkový vliv globalizace a offshoringu na trh dovedností z oblasti IKT je z kvantitativního hlediska marginální, avšak kvalitativně je velmi důležitý, a ještě relevantnější je pro segmenty trhu jako jsou vývoj aplikací na jedné straně a mladí absolventi odborů IKT na straně druhé. Jak může politika podpořit scénář Inovace převáží apředejít rizikům scénáře Stagnace? Zkoumali jsme tři hlavní oblasti politik s přímým vlivem na elektronické dovednosti: vzdělávání a školení, politiky na trhu práce a politiky pro podporu růstu a rozvoje digitální ekonomiky. Dospěli jsme k závěru, že na formování vývoje dovedností odpovídajících novým trendům poptávky mají dlouhodobě nejrelevantnější vliv politiky v oblasti vzdělávání, avšak z krátkodobého hlediska mají největší šanci na pozitivní ovlivnění trhu politiky v oblasti školení a trhu práce (například podpora odborných stáží, mobility a veřejně-soukromých partnerství pro překlenutí rozdílů mezi univerzitami a pracovišti). Při vytváření rámcových podmínek umožňujících růst na základě inovací IT a stimulace poptávky po elektronických dovednostech sehrávají velmi důležitou roli výzkum, inovace a makroekonomické politiky podporující digitální ekonomiku. Opatrný růst (v tisících) Inovace (v tisících) Stagnace (v tisících) Celkový počet přesunutých pracovních míst v oblasti IKT Celkový počet ztracených pracovních míst v oblasti IKT Obrázek 10: Celkový počet přesunutých a ztracených pracovních míst v oblasti IKT v rámci tří scénářů. strana 16

19 Požadavky na nové učební osnovy pro budoucí dovednosti a pracovní místa osvědčené postupy Požadavky na nové učební osnovy pro budoucí dovednosti a pracovní místa Nově vznikající trendy IKT vždy vyžadovali nové dovednosti a pracovní místa. Vlivem nárůstu efektivity a restrukturalizace však vždy měli za následek i ztrátu pracovních míst, které již neodpovídala požadavkům podniků a trhů. Za primární překážky růstu v oblasti školení/vzdělávání nebo vlivu nastupujících technologických megatrendů (např. cloudového zpracování údajů, technologií sociálních médií, big dat, internetu věcí), které pohánějí ekonomickou transformaci a hospodářský růst, se považují nedostatečné školení/ vzdělávání, zaměření se na nesprávné dovednosti a problém zastaralých vzdělávacích systémů a pedagogů. Předpokládá se, že každý ze současných megatrendů představuje novou technologickou platformu pro růst inovace. Toto jsou právě ty oblasti, ve kterých Evropa a evropské společnosti potřebují být silné, aby dokázali být v budoucnosti inovativní a konkurenceschopné. Pro každý z těchto megatrendů lze identifikovat požadavky na dovednosti tak v odvětví IT, jako i v uživatelských odvětvích. Adaptace institucí poskytujících vyšší vzdělání, vzdělání pro řídící pracovníky a školení Instituce poskytující vyšší vzdělání, vzdělání pro řídící pracovníky a školení se musí urychleně adaptovat a dále rozvíjet svoje nabídky v souladu s potřebami podniků. Nedávný výzkum identifikoval potřebu adaptace nebo rozvoje nabídek vyššího vzdělávání a vzdělávání pro řídící pracovníky tak, aby poskytovali dovednosti a způsobilosti odpovídající těmto nastupujícím požadavkům podniků. Přístup vyvinutý pro podporu těchto snah začíná definováním domén elektronických dovedností a úkolů pro každý z nových megatrendů IKT, specifikováním relevantních elektronických způsobilostí a dovedností a jejich přepojením se způsobilostmi specifikovanými v rámci Evropského rámce elektronických dovedností (e-cf), jako i popisem rolí, které jsou součástí existujících pracovních profilů profesionálů v oblasti IKT, které vycházejí z e-cf a byly vyvinuty pro CEN. Tento přístup je v souladu s názory expertů, kteří se důrazně zasazují o to, aby při přechodu k nové generaci programů vysokoškolského vzdělávání v oblasti informačních systémů přístup k rozvíjení programů vyššího vzdělávání vycházel ze způsobilostí. Instituce poskytující vyšší vzdělání a vzdělání pro řídící pracovníky můžou tento přístup a formáty, které byly vyvinuty použít pro přizpůsobení svých vlastních kurzů těmto požadovaným dovednostem, pro zjištění, zda jejich kurzy odpovídají těmto popisům a požadovaným dovednostem, a pro následné přizpůsobení se novým požadavkům na dovednosti vyplývajícím z výše uvedených megatrendů. To institucím poskytujícím vyšší vzdělání a vzdělání pro řídící pracovníky umožní určit, do jaké míry jejich aktuální nabídky splňují požadavky podniků a dále rozvinout a přizpůsobit existující nebo vyvinout nové osnovy pro programy, které tyto dovednosti poskytují. To pomůže dále rozvinout systémy vyššího vzdělávání a školení v Evropě tak, aby lépe reagovali na výše uvedené potřeby zaměstnavatelů a nastupující megatrendy. Výuka zaměřena na zahrnutí nastupujících požadavek na dovednosti Aby byl dosah co největší, tyto nové dovednosti se musí vyučovat na různých úrovních. To je úlohou institucí poskytujících vyšší vzdělání, jako i těch, které působí v o oblasti vzdělávání řídící pracovníků dalších školení. Identifikované byli rozdílné přístupy k výuce dovedností pro nastupující oblasti IKT. Tyto přístupy vycházejí z rozličných tradičních způsobů vzdělávání v různých zemích a patří mezi ně: Výuka nových požadovaných dovedností jako integrální součást už existujících studijních programů informatiky nebo výpočetní techniky, v rámci různých magisterských programů v průběhu magisterského studia (nebo v posledním roce bakalářského studia) jak je to na univerzitách v Německu, Finsku a ve Spojeném království. Programy s neoficiálním titulem (titulo propio), které jsou nabízeny v spolupráci s podniky popři přísně regulovaných bakalářských a magisterských kurzech a končících univerzitním diplomem v zemích jako Španělsko. Kurzy školení/dalšího vzdělávání pro řídící pracovníky na univerzitách a obchodních školách buď se silnějším technickým zaměřením, nebo silnějším obchodním zaměřením, přičemž na tuto druhou možnost se zaměřuje a vyučuje ji například obchodní škola INSEAD v rámci vzdělávacího kurzu pro vedoucí pracovníky Analýza údajů pro potřeby obchodu. Specifické a úžeji zaměřené programy vyššího vzdělávání big data, nauka o údajích nebo cloudové zpracování údajů, které jsou takto nazvané z komerčních důvodů a proto, aby byli atraktivní a lákavé pro potenciální studenty a zaměstnavatelé, které existují v USA, ale do jisté míry také ve Spojeném království. strana 17

20 Je pravděpodobné, že se podle těchto tradičních způsobů a postupů vyučování bude postupovat i v budoucnosti při adaptaci existujících nebo vývoji nových vzdělávacích programů, které by měli nejlépe vyhovovat poptávce podniků po dovednostech. Kromě nich lze jako doplněk vnímat kurzy MOOC, které můžou také pomoci zaplnit existující nedostatky a absenci dovedností a zvětšit dosah vhodných nabídek vzdělávání a přístup k nim, a tím rychleji šířit požadované dovednosti. Osvědčené postupy při výuce v budoucnosti požadovaných dovedností: příklad analýzy big data Následující obrázek uvádí příklad programu vyššího vzdělávání nabízeného univerzitou (Technickou univerzitou v Berlíně). Technická univerzita Berlín Studijní plán Analýza údajů v rámci magisterského studia (s univerzitním vysvědčením) Plán Analýza údajů Tento plán obsahuje doporučený rozvrh kurzů, které se orientují na analýzu údajů. Programy magisterského studia, pro které je plán Analýza údajů k dispozici: 1. Obchodní informatika 2. Počítačové inženýrství 3. Výpočetní technika Cíle plánu Analýza údajů: 1. Poskytnout studentům dovednosti potřebné pro přijímání rozhodnutí na základě údajů. 2. Získávání relevantních informací z obrovských heterogenních údajových souborů. 3. Aplikace studovaných metodologií při řešení skutečných problémů v obchodě a vědě. Určen pro tyto zaměstnání: údajový vědec/údajový analytik/údajový inženýr a jiné. Trvání a moduly: Studium trvá čtyři semestry (dva roky) magisterského studia a zahrnuje přednášky, semináře studijní pobyty (ve spolupráci s podniky z příslušného odvětví) a diplomovou práci ve čtvrtém semestru. Skládá se ze tří hlavních částí: 1. Analýza údajů: získávání poznatků pomocí počítačů, statistika, analýza textu, apod. 2. Škálovatelná správa údajů: Zpracování velkých heterogenních struktur a údajů, pojem mapování/redukce, nové hardwarové architektury. 3. Aplikace: podle studijního oboru: zdravotnictví, nauka o materiálech, energetika, logistika, apod. Vysvědčení Úspěšní absolventi dostanou vysvědčení vydané školou EECS School při TU v Berlíně potvrzující jejich specializaci, které se vydává k magisterskému titulu. Kontakt: Volker Markl, profesor a předseda skupiny pro databázové systémy a správu informací (DIMA), Technická univerzita Berlín Obrázek 11: Program vyššího vzdělávání, který nabízí Technická univerzita Berlín. strana 18

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Základem pro monitorování pohybu kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědě a technologiích na mezinárodní úrovni je souhrnná publikace OECD - Science, Technology

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost Diskusní fórum, ŠkodaAuto Vysoká škola 14/12/05 Martin Jahn Místopředseda vlády pro ekonomiku Úřad vlády ČR Osnova 1. Makroekonomický vývoj

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Trh práce: Periferní vidění

Trh práce: Periferní vidění Trh práce: Periferní vidění Ing. Jiří Braňka branka@nvf.cz Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání www.nvf.cz/observatory www.budoucnostprofesi.cz Zaměstnání/podnikání

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná)

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Rut Bízková předsedkyně TA ČR Konference KE VŠB, Rožnov pod Radhoštěm 9. 9. 2015 Nové společenské výzvy Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 EKONOMICKÝ POTENCIÁL Garant: David Vávra ROSTEME POMALU Index 2006 = 100 135 125 115 Produkce na zaměstnance Produkce na hodinu práce 105 95 85 75 65 55 1993 1994

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Téma: Regionální rozvoj Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar CSc. Autor diplomové práce: Bc. Lenka Antošová

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR 4. průmyslová revoluce WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR Definice Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry 4.0 - nový způsob výroby - předpokládá propojení jednotlivých strojů, které dokážou

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

PMI. Přední světový ekonomický ukazatel

PMI. Přední světový ekonomický ukazatel PMI Přední světový ekonomický ukazatel Index nákupních manažerů (PMI ) je založen na měsíčních průzkumech pečlivě vybraných firem, které reprezentují přední i rozvíjející se hospodářství po celém světě.

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více