Klíčové informace pro investory

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové informace pro investory"

Transkript

1 V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit. KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. ISIN: CZ Smíšený fond Fond je speciálním fondem Manažer fondu: Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny Amundi IČ : I. INVESTIČNÍ STRATEGIE Investičním cílem fondu je, aby zhodnocení při investičním horizontu měsíců dosahovalo 2T (2-týdenní) reposazby ČNB + 1,5 % p.a. po započtení nákladů (investiční cíl / benchmark fondu). Výběr investic je primárně zaměřen na nástroje peněžního trhu, krátkodobé dluhopisy a strategie, jejichž cílem je dosažení absolutního výnosu. Jelikož se jedná o fond fondů, tvoří zprostředkované investice, tj. cenné papíry vydané fondy kolektivního investování převážnou část majetku fondu. Do majetku fondu budou z důvodu vyšší operativnosti a kontroly nad obhospodařováním, nutné pro splnění investičního cíle, a z důvodu nižších transakčních nákladů pořizovány zejména cenné papíry vydané fondy kolektivního investování obhospodařovanými skupinou Amundi. Přímé investice fondu do dluhopisů mohou tvořit až 50 % majetku fondu. Fond do svého majetku bude nabývat přednostně dluhopisy (státní, korporátní, komunální, jiné), kterým byl přidělen externí rating investičního stupně. V portfoliu není omezen podíl zahraničních cenných papírů a peněžních prostředků v cizí měně. Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nezajištěná pozice v cizí měně tvořila maximálně 30 % hodnoty cizoměnových aktiv. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty a repooperace a reverzní repooperace. Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je určen investorům kteří si přejí investovat v horizontu 12 až 18 měsíců. Tento fond tedy není vhodný pro investory, kteří chtějí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší a kteří nejsou obeznámeni s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích a investicemi do různých strategií absolutního výnosu. II. RIZIKOVÝ PROFIL dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany. Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika. Fond byl zařazen do 2. rizikové skupiny. S ohledem na krátkou historii fondu a specifickou investiční strategii je rizikový faktor stanoven na základě hodnot existující historie fondu. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Návratnost investice, ani výnos z této investice nejsou zajištěny. Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek. Rizika nedostatečné likvidity zohledňuje, že určitý majetek fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem. Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu. Riziko související se zaměřením investiční strategie fondu na absolutní výnos. Investor by si měl dále být vědom rizika protistrany, selhání protistrany vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky z vypořádání v rámci transakce, a rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny akcií, dluhopisů a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá. KB ABSOLUTNÍCH VÝNOSŮ

2 III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut. Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (poplatek distributorovi za obstarání nákupu max. 2,0 % z aktuální hodnoty podílových listů podílových listů) Výstupní poplatek Není Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku: Celková nákladovost 0,80 % Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi. Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek: Výkonnostní poplatek 10 % ze zhodnocení vlastního kapitálu připadajícího na jeden Podílový list nad benchmark, kterým je: 1,5 % + 2W REPO ČNB IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu. 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% 3,2% 2,4% 1,7% 0,8% ,3% Fond existuje od roku Výkonnost je počítána v Kč. Výkonnost Fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu. Fond existoval v roce 2011 méně než 1 rok, proto údaje o historické výkonnosti mají sníženou informační hodnotu. V. PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitář: Komerční banka, a.s., IČO Dodatečné informace můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Praha 1, Dlouhá 713/34, PSČ , na internetové adrese případně na bezplatné lince nebo na ové adrese na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu. Informace o odměňování můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nahradí investorům újmu vzniklou tím, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu; jinak újmu vzniklou investorům jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto dokumentu nenahrazuje. Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky. Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou státu investora. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: KB ABSOLUTNÍCH VÝNOSŮ

3 V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením. AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK Podfond Fondů SICAV AMUNDI Kód ISIN: (A) LU Tento SKIPCP (Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (standardní fond)) ustanovil společnost Amundi Luxembourg SA, součást skupiny Amundi, svou správcovskou společností Cíle a investiční politika Cílem Podfondu je překonat referenční indikátor Barclays Global Aggregate Index (zajištěný v USD) prostřednictvím strategických a taktických pozic, jakož i arbitrážemi s celou úvěrovou částkou, úrokovými sazbami a měnovými trhy. K dosažení tohoto cíle Podfond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhových nástrojů vydaných nebo garantovaných vládami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo vydaných korporátními subjekty, nebo do finančních nástrojů, jejichž hodnota a platby výnosů jsou odvozeny z konkrétního koše podkladových aktiv ("cenných papírů podložených aktivy" a hypotečních zástavních listů ), kterými je za ně ručeno (aktiva jsou jimi "podložena") a to až do maximálně 40 % jeho aktiv. Cenné papíry, které mají relativně nízké riziko nesplacení ("Investment Grade") představují alespoň 80 % aktiv Podfondu. Použití finančních derivátů bude nedílnou součástí investiční politiky a strategie z Podfondu pro zajištění, arbitráž a / nebo přeexponování na měnách, úrokových sazbách a riziku úvěru. Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se proto od něj výrazně odchylovat. Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií. Minimální doporučený termín držení je 3 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP. Rizikový a výnosový profil Nižší riziko, Obvykle nižší výnos Vyšší riziko, Obvykle vyšší výnos Rizikovost tohoto podfondu odráží hlavně tržní riziko vyplývající z investic na trzích nástrojů s pevným výnosem a na devizových trzích. Historická data nemusejí být spolehlivým indikátorem budoucího vývoje. Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v čase měnit. Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost. Na vaši počáteční investici se nevztahuje žádná záruka či ochrana. Důležitá rizika věcně podstatná pro Podfond, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem: Úvěrové riziko: představuje rizika spojená s náhlým snížením hodnocení kvality emitenta či jeho platební neschopností. Riziko likvidity: v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích může každý nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným kolísáním / výkyvům, které mohou ovlivnit ocenění vašeho portfolia. Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu. Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu čistých aktiv vašeho portfolia. AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK 1

4 Poplatky Poplatky, které platíte, se použijí na úhradu nákladů na provoz Podfondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice Uvedené vstupní a přestupní poplatky jsou v maximální výši. V některých případech můžete platit Vstupní poplatek 4,50 % méně toto můžete zjistit u svého finančního Výstupní poplatek Žádné poradce. Poplatek za přestup 1,00 % Částka stávajících poplatků je založena na Toto je maximální částka, která může být odečtena z vašich peněz před vyplacením výdajích za rok, jenž skončil 30. června Tento výnosů z vaší investice. údaj se může meziročně lišit. Nepatří do ní: Poplatky sražené z Podfondu za období jednoho roku výkonnostní poplatky, Průběžné poplatky 1,36 % Náklady na portfoliové transakce kromě případů Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek vstupních/výstupních poplatků placených Výkonnostní poplatek 20,00 % ročně z jakýchkoliv výnosů, kterých Podfond dosáhne nad Barclays Global Aggregate Hedged. Podfondem při nákupu nebo prodeji podílů v jiném podniku kolektivního investování. Za poslední účetní rok byl účtován výkonnostní poplatek 0,01 %. Pro další informace o poplatcích - viz odstavec o poplatcích ve statutu SKIPCP, který je k dispozici na: Dosavadní výkonnost 1 % AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK Srovnávací benchmark -1,0% 1,0% Graf má omezenou vypovídací hodnotu s ohledem na budoucí výkonnost. Roční (na rok přepočítané) výkony zobrazené v tomto schématu jsou vypočteny bez jakýchkoli poplatků, které si ponechal Podfond. Podfond byl otevřen 30. října Třída akcií byla otevřena 1. dubna Referenční měnou je česká koruna. Praktické informace Název depozitáře: CACEIS BANK LUXEMBOURG. Další informace o SKIPCP (prospekt, pravidelné zprávy) je možné získat v angličtině, zdarma, na této adrese: Amundi Luxembourg SA, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Další praktické informace (např. poslední hodnotu čistých aktiv) lze získat na internetových stránkách SKIPCP obsahuje velké množství dalších podfondů a dalších tříd, které jsou popsány ve statutu. Konverze na akcie jiného Podfondu SKIPCP lze provést za podmínek uvedených v prospektu. Každý podfond odpovídá jasně definované části aktiv a pasiv SKIPCP. V důsledku toho jsou aktiva každého Podfondu k dispozici výhradně k uspokojení práv investorů se vztahem k tomuto Podfondu a práv věřitelů, jejichž nároky vznikly s souvislosti s vytvořením, provozem nebo likvidací tohoto Podfondu. Tento dokument popisuje Podfond SKIPCP. Prospekt a periodická hlášení se připravují za celý SKIPCP nazvaný na počátku tohoto dokumentu. Lucemburské daňové zákonodárství platné pro SKIPCP může mít vliv na osobní daňové postavení investora. Amundi Luxembourg SA může nést odpovědnost pouze v případě jakéhokoliv prohlášení v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s ohledem na příslušné části prospektu SKIPCP. ********************* Tento SKIPCP je schválen v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ( Amundi Luxembourg SA bylo uděleno povolení v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Tyto klíčové informace pro investory jsou přesné k 10. únoru AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK 2

5 V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit. KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. ISIN: CZ Smíšený fond Fond je speciálním fondem Obhospodařovatel a administrátor: Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny Amundi IČ : I. INVESTIČNÍ STRATEGIE Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku prostřednictvím investic do konzervativního geograficky diverzifikovaného portfolia fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. Dluhopisové fondy a dluhopisové cenné papíry tvoří v portfoliu nejméně 30 %, nejvýše 70 % majetku fondu. Nástroje peněžního trhu a fondy peněžního trhu tvoří v portfoliu nejméně 30 %, nejvýše 70 % majetku fondu. Jelikož se jedná o fond fondů, tvoří zprostředkované investice, tj. cenné papíry vydané fondy kolektivního investování převážnou část majetku fondu. Do majetku fondu budou z důvodu vyšší operativnosti a kontroly nad obhospodařováním, nutné pro splnění investičního cíle, a z důvodu nižších transakčních nákladů pořizovány zejména cenné papíry vydané fondy kolektivního investování obhospodařovanými skupinou Amundi. V portfoliu není omezen podíl zahraničních cenných papírů a peněžních prostředků v cizí měně. Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nezajištěná pozice v cizí měně tvořila maximálně 30 % majetku fondu. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty a repooperace a reverzní repooperace. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je určen investorům kteří si přejí investovat v horizontu 2 až 5 let Tento fond tedy není vhodný pro investory, kteří chtějí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší a kteří nejsou obeznámeni s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích. Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany. II. RIZIKOVÝ PROFIL Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika. Fond byl zařazen do 2. rizikové skupiny, protože tomu odpovídá historická volatilita kurzu fondu za posledních 5 let. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Návratnost investice, ani výnos z této investice nejsou zajištěny. Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek. Rizika nedostatečné likvidity zohledňuje, že určitý majetek fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem. Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu. Investor by si měl dále být vědom rizika protistrany, selhání protistrany vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky z vypořádání v rámci transakce, a rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny dluhopisů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá. KB KONZERVATIVNÍ PROFIL

6 III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut. Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (poplatek distributorovi za obstarání nákupu max. 3,0 % z aktuální hodnoty podílových listů podílových listů) Výstupní poplatek Není Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku: Celková nákladovost 1,19 % Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi. Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek: Výkonnostní poplatek Není IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu. Fond existuje od roku Výkonnost je počítána v Kč. Výkonnost Fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou 7,0% 6,0% 5,0% 4,7% 6,2% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% 3,5% 1,9% 0,9% 0,5% 0,1% ,2% ,8% -0,6% -2,0% vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu. V. PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitář: Komerční banka, a.s., IČO Dodatečné informace můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Praha 1, Dlouhá 713/34, PSČ , na internetové adrese případně na bezplatné lince nebo na ové adrese na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu. Informace o odměňování můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nahradí investorům újmu vzniklou tím, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu; jinak újmu vzniklou investorům jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto dokumentu nenahrazuje. Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky. Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou státu investora. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: KB KONZERVATIVNÍ PROFIL

7 V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit. KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. - Třída Exclusive ISIN: CZ Dluhopisový investiční fond Fond je speciálním fondem Obhospodařovatel a administrátor fondu: Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny Amundi IČ : I. INVESTIČNÍ STRATEGIE Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku ve fondu v krátkodobém až střednědobém investičním horizontu. Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Vážená průměrná splatnost celkového portfolia je maximálně 3 roky. státních dluhopisů se splatností 3 až 5 let), 40 % CZGB 1-3Y (index českých státních dluhopisů se splatností 1 až 3 roky) a 10 % výnosnost 2M PRIBOR snížená o spread kotací depozitních sazeb. Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic není primárně spojen s žádným regionem. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty a repooperace a reverzní repooperace. Nejméně 80 % aktiv je alokováno do dluhových nástrojů denominovaných v měně fondu nebo v jiné měně při zajištění měnového rizika. Manažer fondu usiluje v dlouhodobém horizontu o překonání následujícího benchmarku: 50 % CZGB 3-5Y(index českých Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 2 3 roky. Tento fond tedy není vhodný pro investory, kteří chtějí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší a kteří nejsou obeznámeni s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích. II. RIZIKOVÝ PROFIL Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, regulační, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany. Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika. Fond byl zařazen do 2. rizikové skupiny, protože historická hodnota jeho podílových listů kolísala pouze málo a jak rizika ztrát, tak i výnosové šance byly relativně nízké. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Návratnost investice, ani výnos z této investice nejsou zajištěny. Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek. Rizika nedostatečné likvidity zohledňuje, že určitý majetek fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem. Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu. Investor by si měl dále být vědom rizika protistrany, selhání protistrany vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky z vypořádání v rámci transakce, a rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny dluhopisů a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá. KB Privátní správa aktiv 1 - třída Exclusive

8 III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut. Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (poplatek distributorovi za obstarání nákupu max. 5 % z aktuální hodnoty podílových listů podílových listů) Výstupní poplatek Není Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku: Celková nákladovost 0,46 % Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi. Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek: Výkonnostní poplatek 10 % ze zhodnocení vlastního kapitálu připadajícího na jeden Podílový list nad benchmark, kterým je: 50 % CZGB 1-3Y(index českých státních dluhopisů se splatností 1 až 3 roky), 40 % CZGB 3-5Y a 10 % 2MPRIBID. Benchmark Fondu je očištěn o náklady Fondu v kalkulované výši fixní části úplaty za obhospodařování navýšené o 0,5 % p.a. IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu. Fond existuje od roku Výkonnost je počítána v Kč. Výkonnost Fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou 3,0% 2,5% Fond Benchmark 2,7% 2,0% 1,5% 1,7% 1,2% 1,7% 1,4% 1,0% 0,5% 0,0% 0,8% 0,4% 0,1% vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu. Fond existoval v roce 2012 méně než 1 rok, proto údaje o historické výkonnosti mají sníženou informační hodnotu. V. PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitář: Komerční banka, a.s. IČO Dodatečné informace můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Praha 1, Dlouhá 713/34, PSČ , na internetové adrese případně na bezplatné lince nebo na ové adrese na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu. Informace o odměňování můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nahradí investorům újmu vzniklou tím, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu; jinak újmu vzniklou investorům jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto dokumentu nenahrazuje. Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky. Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou domovského státu investora. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: KB Privátní správa aktiv 1 - třída Exclusive

9 V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. - Třída Popular ISIN: CZ Dluhopisový investiční fond Fond je speciálním fondem Obhospodařovatel a administrátor fondu: Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny Amundi IČ : I. INVESTIČNÍ STRATEGIE Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku ve fondu v krátkodobém až střednědobém investičním horizontu. Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Vážená průměrná splatnost celkového portfolia je maximálně 3 roky. státních dluhopisů se splatností 3 až 5 let), 40 % CZGB 1-3Y (index českých státních dluhopisů se splatností 1 až 3 roky) a 10 % výnosnost 2M PRIBOR snížená o spread kotací depozitních sazeb. Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic není primárně spojen s žádným regionem. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty a repooperace a reverzní repooperace. Nejméně 80 % aktiv je alokováno do dluhových nástrojů denominovaných v měně fondu nebo v jiné měně při zajištění měnového rizika. Manažer fondu usiluje v dlouhodobém horizontu o překonání následujícího benchmarku: 50 % CZGB 3-5Y(index českých Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 2 3 roky. Tento fond tedy není vhodný pro investory, kteří chtějí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší a kteří nejsou obeznámeni s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích. II. RIZIKOVÝ PROFIL Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, regulační, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany. Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika. Fond byl zařazen do 2. rizikové skupiny, protože historická hodnota jeho podílových listů kolísala pouze málo a jak rizika ztrát, tak i výnosové šance byly relativně nízké. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Návratnost investice, ani výnos z této investice nejsou zajištěny. Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek. Rizika nedostatečné likvidity zohledňuje, že určitý majetek fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem. Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu. Investor by si měl dále být vědom rizika protistrany, selhání protistrany vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky z vypořádání v rámci transakce, a rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny dluhopisů a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá. KB Privátní správa aktiv 1 třída Popular

10 III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace majetku fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut. Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (poplatek distributorovi za obstarání nákupu max. 5 % z aktuální hodnoty podílových listů podílových listů) Výstupní poplatek Není Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku: Celková nákladovost 0,46 % Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi. Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek: Výkonnostní poplatek 10 % ze zhodnocení vlastního kapitálu připadajícího na jeden Podílový list nad benchmark, kterým je: 50 % CZGB 1-3Y(index českých státních dluhopisů se splatností 1 až 3 roky), 40 % CZGB 3-5Y a 10 % 2MPRIBID. Benchmark Fondu je očištěn o náklady Fondu v kalkulované výši fixní části úplaty za obhospodařování navýšené o 0,5 % p.a. IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu. Fond existuje od června Výkonnost je počítána v Kč. Výkonnost Fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Fond Benchmark 0,8% 0,8% 0,5% ,4% vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu. v roce 2014 méně než 1 rok, proto údaje o historické výkonnosti mají sníženou informační hodnotu. Třída fondu existovala V. PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitář: Komerční banka, a.s. IČO Dodatečné informace můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Praha 1, Dlouhá 713/34, PSČ , na internetové adrese případně na bezplatné lince nebo na ové adrese na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu. Informace o odměňování můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení a nahradí investorům újmu vzniklou tím, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s informacemi uvedenými ve statutu; jinak újmu vzniklou investorům jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto dokumentu nenahrazuje. Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky. Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou domovského státu investora. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: KB Privátní správa aktiv 1 třída Popular

11 V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit. KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. třída Exclusive A ISIN: CZ Akciový fond Fond je speciálním fondem Obhospodařovatel a administrátor fondu: Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny Amundi IČ : I. INVESTIČNÍ STRATEGIE Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku investováním do globálního portfolia dividendových akcií. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Podíl akcií v portfoliu musí tvořit minimálně 80 % majetku fondu. Nástroje peněžního trhu a vklady u bank v české nebo cizí měně tvoří dle potřeb likvidity Fondu, obvykle do 10 % majetku fondu, maximálně však 20 % majetku fondu. Fond kombinuje globální investice s investicemi na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy. V rozsahu vymezeném statutem může fond investovat i do cenných papírů vydaných jinými fondy kolektivního investování. V portfoliu není omezen podíl zahraničních cenných papírů a peněžních prostředků v cizí měně. Měnové riziko investic v cizí měně zpravidla není zajišťováno. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty, repooperace a reverzní repooperace. Měnové riziko investic v cizí měně není zajišťováno. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu u podílových listů třídy A a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je určen investorům kteří si přejí investovat v horizontu 5 a více let. II. RIZIKOVÝ PROFIL Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v rizika protistrany. minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je Vydavatelé nástrojů peněžního trhu, do kterých fond investoval, společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika. se mohou stát neschopnými plnit své závazky, čímž jimi vydané nástroje peněžního trhu mohou zčásti nebo zcela ztratit na hodnotě. Stejně tak existuje riziko selhání protistrany, vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své závazky z vypořádání v rámci transakce. Ceny akcií, dluhopisů a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, Fond byl zařazen do 5. rizikové skupiny, protože tomu odpovídá historická volatilita podkladových aktiv fondu za posledních 5 let. hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá. KB Privátní správa aktiv 5D (třída Exclusive A)

12 III. POPLATKY A NÁKLADY SPECIÁLNÍHO FONDU Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování jeho podílových listů. Tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut. Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice. (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (poplatek distributorovi za obstarání nákupu max. 5 % z aktuální hodnoty podílových listů podílových listů) Výstupní poplatek Není Jedná se o nejvyšší částku, která může být účtována distributorem před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Náklady hrazené z majetku v podílovém fondu v průběhu roku: Celková nákladovost 1,69 % Celkovou nákladovost uvádíme za poslední roční účetní období podílového fondu, které skončilo Její výše může rok od roku kolísat. Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti fondu a nejsou účtovány přímo investorovi. Náklady hrazené z majetku podílového fondu za zvláštních podmínek: Výkonnostní poplatek Není IV. HISTORICKÁ VÝKONNOST Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Uvedený diagram má proto omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost fondu. 9,0% 8,0% 7,0% KB PSA 5D - Exclusive A 8,8% 8,4% 6,0% 5,0% 5,3% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fond existuje od roku Výkonnost je počítána v Kč. Výkonnost Fondu zahrnuje všechny poplatky a náklady s výjimkou vstupních a výstupních poplatků spojených s vydáváním, resp. odkupováním podílových listů fondu. Fond existoval v roce 2013 méně než 1 rok, proto údaje o historické výkonnosti mají sníženou informační hodnotu. V. PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitář: Komerční banka, a.s. IČO Dodatečné informace můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Praha 1, Dlouhá 713/34, PSČ , na internetové adrese případně na bezplatné lince nebo na ové adrese na uvedené adrese nebo u distributorů fondu vám budou bezúplatně poskytnuty v elektronické nebo listinné podobě také statut fondu a poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva fondu. Informace o odměňování můžete získat na adrese Investiční kapitálová společnost KB, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení, jsou-li nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi uvedenými ve statutu. Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky. Zdanění příjmů z držení podílových listů fondu se řídí daňovou legislativou domovského státu investora. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni: KB Privátní správa aktiv 5D (třída Exclusive A)

13 V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit. KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. třída Popular A ISIN: CZ Akciový fond Fond je speciálním fondem Obhospodařovatel a administrátor fondu: Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny Amundi IČ : I. INVESTIČNÍ STRATEGIE Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku investováním do globálního portfolia dividendových akcií. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Podíl akcií v portfoliu musí tvořit minimálně 80 % majetku fondu. Nástroje peněžního trhu a vklady u bank v české nebo cizí měně tvoří dle potřeb likvidity Fondu, obvykle do 10 % majetku fondu, maximálně však 20 % majetku fondu. Fond kombinuje globální investice s investicemi na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy. V rozsahu vymezeném statutem může fond investovat i do cenných papírů vydaných jinými fondy kolektivního investování. V portfoliu není omezen podíl zahraničních cenných papírů a peněžních prostředků v cizí měně. Měnové riziko investic v cizí měně zpravidla není zajišťováno. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty, repooperace a reverzní repooperace. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu u podílových listů třídy A a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je určen investorům kteří si přejí investovat v horizontu 5 a více let. Tento fond tedy není vhodný pro investory, kteří chtějí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší a kteří nejsou obeznámeni s riziky spojenými s investicemi na akciových trzích. II. RIZIKOVÝ PROFIL Obecně by měli podílníci fondu uvážit především následující rizika (rizikové faktory): tržní, derivátů, nedostatečné likvidity, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany. Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a svůj závazek. Rizika nedostatečné likvidity zohledňuje, že určitý majetek fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze společností průběžně přepočítáván, aktuální informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze ověřit na internetové adrese Zařazení fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejméně riziková skupina však neznamená investici bez rizika. žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem. Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu. Investor by si měl dále být vědom rizika protistrany, selhání protistrany vyplývající z toho, že protistrana zčásti nebo zcela nesplní své Fond byl zařazen do 5. rizikové skupiny, protože tomu odpovídá historická volatilita podkladových aktiv fondu za posledních 5 let. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Návratnost investice, ani výnos z této investice nejsou zajištěny. závazky z vypořádání v rámci transakce, a rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Ceny akcií a jiných investičních nástrojů a cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny všeobecných ekonomických podmínek, hospodářských výsledků a aktivity jednotlivých firem, změny úrokových měr a způsobu, jak je trh vnímá. KB PSA 5D Popular A

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení investor nalezne

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ PRIVATE INVEST DYNAMICKÉ PORTFOLIO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Conseq Private Invest vyvážené portfolio Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 CONSEQ OPPORTUNITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI V tomto sdělení

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění TOP Comfort (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění Kumulativ MAX II (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond Horizon

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond Horizon KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond KBC Equity Fund

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond KBC Equity Fund KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13.

Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13. Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Franklin Global Growth Fund

Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0508195822 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin Templeton International Services S.à

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi

Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU0294219513 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds, Správcovská společnost

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/ /2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.:

Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/ /2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.: Strana 1970 Sbírka zákonů č. 189 / 2011 Částka 70 189 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2011 o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona

Více

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond. Květen Comsense analytics s.r.o.

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond. Květen Comsense analytics s.r.o. J&T MONEY CZK otevřený podílový fond Květen 2017 Základní informace o produktu Kategorie produktu Podílový fond Země registrace Česká republika ISIN CZ0008473808 Obhospodařovatel J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019)

Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019) Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4 03 Dopad fúze 5 04 Harmonogram

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

Amundi CR Krátkodobých dluhopisů Amundi CR Krátkodobých dluhopisů Krátkodobá investice ISIN: CZ0008471992 Vytvořte si likviditní rezervu, zhodnoťte své prostředky v krákotdobém horizontu Doporučená délka investice 18 měsíců+ Hodnota majetku

Více

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz.

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz. Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2012 o sdělení klíčových informací

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o.

Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o. Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o. Tento dokument je vytvořen Investičním zprostředkovatelem DB Finance s.r.o. ve smyslu ust. 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Kvůli narůstající politické a ekonomické nejistotě snižujeme ve všech třech strategiích podíl evropských akciových investic

Kvůli narůstající politické a ekonomické nejistotě snižujeme ve všech třech strategiích podíl evropských akciových investic 19. května 2016 Kvůli narůstající politické a ekonomické nejistotě snižujeme ve všech třech strategiích podíl evropských akciových investic Současné makroekonomické prostředí a narůstající politická nejistota

Více

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond, , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Sdělení klíčových informací strana 4 Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření strana 10 Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového

Více

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.)

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.) INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.) Tento dokument je vytvořen společností edo finance, a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) ve smyslu ust.

Více

Informace pro Podílníky

Informace pro Podílníky Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním

Více

IKS Investiční manažer

IKS Investiční manažer 20. září 2017 Věříme akciovým a smíšeným fondům, u krátkodobých investic sázíme na strategie s absolutním výnosem, které by měly generovat kladný výnos bez ohledu na tržní podmínky Makroekonomické prostředí

Více

189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. června 2011. o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. června 2011. o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování 189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2011 o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,

Více

Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016

Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016 Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016 ŽP-KID-MJP-0001 UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ PRODUKT Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP.

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP. Franklin MENA Fund Třída A(acc)EUR, ISIN LU0352132285 Franklin Templeton Investment Funds, Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond za rok končící 31. prosince 2015 Obsah Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., a Nařízení EU 345/2013... 4 Údaje a skutečnosti podle zákona

Více

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související Tento dokument je vytvořen společností OK KLIENT a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) ve smyslu ust. 15d zákona č. 256/2004 Sb.,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 189/2011 Sb. o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování a o poskytování tohoto

Více

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A.

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU0271656133 Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. Charakteristika Fondu Fond je jedním z podfondů podílového

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Sdělení klíčových informací strana 5 Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření strana 11 Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz

Více