Ž I L I N S K Ý OBCHODNÁ AKADÉMIA. s a m o s p r á v n y k r a j Scota Viatora Ružomberok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ž I L I N S K Ý OBCHODNÁ AKADÉMIA. s a m o s p r á v n y k r a j Scota Viatora Ružomberok"

Transkript

1 Príloha D Zásady hodnotenia PZ V súlade s 52 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a podľa 154 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v zmysle ktorého plní škola úlohy v oblasti sledovania a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania vydávam tieto zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ) ako metodický pokyn v súlade s čl. 26 Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov Obchodnej akadémie v Ružomberku zo dňa Článok I. Úvodné ustanovenia 1. Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií PZ podľa 52, ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z hodnotí.: a) uvádzajúci PZ začínajúceho zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia, b) priamy nadriadený zamestnanec podriadeného zamestnanca jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roku (do ). 2. Cieľom hodnotenia je harmonizácia aktivít výchovy a vzdelávania, ako aj zvyšovanie osobnej angažovanosti PZ k skvalitňovaniu tohto procesu. Vedeniu školy umožňuje získať presné a konkrétne informácie o PZ a výsledkoch ich pedagogickej činnosti, ako aj o príčinách ich pedagogických rozhodnutí a využiť tieto informácie na korektný riadiaci a rozhodovací proces. Hodnotenie podľa odseku 1. je podkladom na: a) rozhodnutie riaditeľky o ukončení adaptačného vzdelávania, b) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania, c) odmeňovanie, d) stanovenie individuálnych úloh smerujúcich k osobnostnému rastu zamestnanca alebo k rozvoju školy. Článok II. Vnútorný systém hodnotenia PZ 1. Vedúci PZ sa pri hodnotení práce PZ opiera o informácie získané: a) vlastným pozorovaním počas hospitácií a kontrol b) z riadených rozhovorov, c) z dosiahnutých výsledkov žiakov, d) z výsledkov porovnávacích didaktických testov, e) z osobných vyjadrení zákonných zástupcov žiakov, f) zo stanovísk Rady rodičov pri OA v Ružomberku, g) z iných zdrojov. 2. Hodnotenie práce PZ bude zamerané na tieto oblasti: a) dosiahnuté výsledky pedagogickej (alebo odbornej) činnosti: vykonávanie špecializovaných činností, napr. VP, vedúci PK, uvádzajúci PZ, koordinátor prevencie, školský knihovník, správca skladu učebníc, správca odbornej učebne, zbierky, vyučovanie predmetov s najnáročnejšou predmetovou skladbou, vyučovanie v triedach s maximálnym počtom žiakov, osobná aktívna účasť pri príprave žiakov na rôzne súťaže a olympiády, časové využitie vyučovacej hodiny, dochvíľnosť príchodu na vyučovaciu hodinu a odchodu z vyučovacej hodiny, b) kvalita a náročnosť vykonávania pedagogickej (alebo odbornej) činnosti: dodržiavanie primeranej náročnosti učiva, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť, zrozumiteľnosť a zaujímavosť výkladu PZ pre žiakov, individuálny prístup k žiakom. podnecovanie záujmu žiakov o vyučovaný predmet, ochota konzultácií vo žiakmi, organizácia vyučovacej hodiny a kvalita pripravených materiálov, pomôcok k preberanému učivu, spravodlivé využívanie kritérií hodnotenia žiakov, Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 1

2 c) miera osvojenia a využívanie profesijných kompetencií: účasť na ďalšom vzdelávaní PZ, školeniach, kurzoch, neformálne vzdelávanie PZ a uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri pedagogickej činnosti, inovačné a netradičné prístupy vo vyučovaní, tvorba vlastných učebných pomôcok, učebných textov, využívanie IKT a učebných pomôcok na vyučovaní, schopnosť posúdiť vo všetkých výchovných situáciách potreby žiakov a flexibilne reagovať, dobré znášanie vonkajších stresujúcich faktorov (napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov), d) vzťah ku škole: ochota preberať a plniť pracovné úlohy, reprezentácia a propagácia školy na verejnosti, spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, vzťah k spolupracovníkom, schopnosť spolupracovať, zabezpečovanie rôznych podujatí pre žiakov, zákonných zástupcov, kolegov, e) dosiahnuté výsledky žiakov úspešnosť žiakov v predmetových súťažiach a olympiádach, dobré výsledky žiakov vo vedomostných testoch, veľmi dobré správanie sa žiakov, prospech žiakov v ďalších pedagogických súvislostiach, úspešnosť absolventov pri prijímaní na ďalšie štúdium, resp. zaradení sa do hospodárskej praxe. Článok III. Postup pri hodnotení 1. Hodnotenie podľa článku 1 sa realizuje formou hodnotiaceho pohovoru, ktorému predchádza dôsledná príprava hodnotiteľa i hodnoteného. 2. Priamy nadriadený v hodnotenom období priebežne zhromažďuje podklady pre hodnotenie, na základe ktorých hodnotí vykonávanie pedagogickej a odbornej činnosti zamestnanca v hodnotenom období. 3. O hodnotení zamestnanca sa vyhotoví písomný záznam (vzor v prílohe č. 1 - Hodnotiaci list), ktorý obsahuje: a) identifikačné údaje hodnoteného zamestnanca (meno a priezvisko, titul, osobné číslo, dátum narodenia, pracovná pozícia), b) identifikačné údaje hodnotiteľa (meno a priezvisko, titul, funkcia), c) identifikačné údaje hodnotiaceho pohovoru (dátum a miesto, účel hodnotenia, dátum posledného predchádzajúceho hodnotenia), d) vyhodnotenie pracovného výkonu v rámci plnenia pracovných úloh, vyhodnotenie pracovného výkonu nad rámec pracovných úloh, vyhodnotenie pracovného správania v jednotlivých oblastiach hodnotenia, e) stanovisko hodnoteného zamestnanca, f) súhrnné stanovisko hodnotiteľa s návrhmi pre riaditeľa školy, g) stanovenie individuálnych úloh a pracovných cieľov v ďalšom profesionálnom rozvoji, h) podpisy hodnotiteľa, hodnoteného zamestnanca a riaditeľky školy. 4. Hodnotiteľ je povinný zachovať štruktúru a formálne náležitosti hodnotiaceho pohovoru, dodržiavať princípy etiky, objektívnosti a nestrannosti. V rámci pohovoru nie je bezpodmienečne nutné vyplniť hodnotenie každého indikátora (niektoré môžu byť neaktuálne), ďalšie aktuálne indikátory je možné individuálne pripísať (aj na návrh hodnoteného zamestnanca). 5. Na hodnotenie jednotlivých indikátorov, celkového hodnotenia jednotlivých oblastí ako aj celkového hodnotenia zamestnanca sa používa hodnotiaca škála (uvedená v prílohe č. 2 - Posudzovacie stupnice pre jednotlivé kritériá hodnotenia). 6. Ak zamestnanec s hodnotením nesúhlasí, uvedie to vo svojom stanovisku k hodnoteniu. 7. Písomný záznam z hodnotenia sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden sa zakladá do osobného spisu zamestnanca a podlieha legislatívnym normám o archivácii, druhý je určený pre zamestnanca. Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 2

3 8. Termín hodnotiacich pohovorov určí riaditeľka školy po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade. Pohovory sa spravidla budú uskutočňovať v období poslednej dekády mesiaca august. Článok IV. Morálne ocenenie práce PZ 1. Riaditeľka školy môže PZ udeliť morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom za: a) prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní žiakov, na úseku starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky presahujúce hranice školy, b) významný podiel na rozvoji školy, za tvorbu a udržiavanie dobrého mena školy na verejnosti, c) dlhodobo humánny a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese. 2. Návrh na morálne ocenenie podľa odseku 1 predkladá hodnotiteľ. 3. Predložený návrh posudzuje dočasná komisia, ktorú k tomuto účelu zostaví riaditeľka školy ako svoj poradný orgán. Jej členmi môžu byť: zástupca riaditeľa, vedúci PK, VP, predmetoví učitelia. Komisia musí byť minimálne trojčlenná. Článok V. Prechodné a záverečné ustanovenia 1. Zásady hodnotenia PZ systémovo vyplývajú z Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov OA v Ružomberku. 2. Zásady hodnotenia nadobudajú platnosť dňom ich podpísania riaditeľkou školy. 3. Zásady hodnotenia platia v tejto forme pre hodnotenie PZ v školskom roku 2010/ Návrhy a pripomienky zo strany hodnotiteľov aj hodnotených je možné zohľadniť pri úprave týchto zásad hodnotenia v ďalšom období. V Ružomberku, 07. júla 2011 Ing. Ľudmila Kerndlová riaditeľka školy Príloha č. 1 - Hodnotiaci list č. 2 - Posudzovacie stupnice pre jednotlivé kritériá hodnotenia č. 3 - Samohodnotiaci list pedagogického zamestnanca Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 3

4 Príloha č. 1 Hodnotiaci list pedagogického zamestnanca Hodnotenie pedagogického zamestnanca podľa 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Titul, meno a priezvisko hodnoteného pracovníka Dátum narodenia Titul, meno a priezvisko hodnotiteľa Pracovná pozícia Osobné číslo Funkcia Dátum hodnotiaceho pohovoru s PZ Miesto hodnotiaceho pohovoru s PZ Dátum posledného hodnotenia PZ Účel hodnotenia Hodnotená oblasť: dosiahnuté výsledky pedagogickej činnosti Vykonáva špecializované činnosti Vyučuje predmety s najnáročnejšou skladbou Vyučuje v triedach s maximálnym počtom žiakov Účasť na príprave žiakov na súťaže a olympiády Dochvíľnosť príchodu na vyučovaciu hodinu a odchodu z vyučovacej hodiny Hodnotená oblasť: kvalita a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti Dodržiava primeranú náročnosť učiva Vysvetľuje zrozumiteľne, zaujímavo,s individuálnym prístupom k žiakovi Podnecuje záujem žiakov o predmet, ochotne poskytuje konzultácie žiakom Organizácia vyuč. hodiny a kvalita pripravených materiálov a pomôcok Spravodlivo využíva kritériá hodnotenia žiakov Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 4

5 Hodnotená oblasť: miera osvojenia a využívanie profesijných kompetencií Zúčastňuje sa na ĎVU, uplatňuje nové vedomosti a zručnosti pri pedagogickej činnosti Zavádza inovačné a netradičné prístupy vo vyučovaní, tvorí vlastné učebné pomôcky, texty Využíva IKT a učebné pomôcky na vyučovaní Schoposť posúdiť vo výchovných situáciách potreby žiakov a flexibilne reagovať Znáša vonkajšie stresujúce faktory Hodnotená oblasť: vzťah ku škole Ochotne preberá a plní pracovné úlohy Rezprezentuje a propaguje školu na verejnosti Spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov Spolupracuje s kolegami, má dobré vzťahy Zabezpečuje rôzne podujatia pre žiakov, rodičov, kolegov Hodnotená oblasť: dosiahnuté výsledky žiakov Úspešnosť žiakov v súťažiach a olympiádach Výsledky vo vedomostných testoch Správanie sa žiakov voči pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy Prospech v ďalších pedagogických súvislostiach Úspešnosť absolventov pri prijímaní na VŠ, resp. zaradení do hospodárskej praxe Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 5

6 Celkové hodnotenie zamestnanca Hodnotená oblasť N Poznámka Dosiahnuté výsledky pedagogickej činnosti Kvalita a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti Miera osvojenia a využívanie profesijných kompetencií Vzťah ku škole Dosiahnuté výsledky žiakov Záverečné hodnotenie Odporúčanie pre RŠ k rozhodnutiu o ukončení adaptačného vzdelávania, k plánu KV Odporúčanie pre RŠ k odmeňovaniu, k morálnemu oceneniu PZ Odporúčanie pre RŠ k návrhu individuálnych úloh a pracovných cieľov V Ružomberku dňa Podpis hodnotiteľa: Stanovisko hodnoteného zamestnanca V Ružomberku dňa Podpis hodnoteného PZ: Závery riaditeľa školy Rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania Odporúčanie k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania Stanovisko k odmeňovaniu a morálnemu oceneniu Stanovisko RŠ k návrhu individuálnych úloh a pracovných cieľov V Ružomberku dňa Podpis riaditeľa školy Poznámky: Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 6

7 Príloha č. 2 Posudzovacie stupnice pre jednotlivé kritériá hodnotenia a) dosiahnuté výsledky pedagogickej činnosti Mimoriadne dobre - PZ vykonáva veľmi dobre špecializované činnosti (VP, vedúci PK, koordinátor prevencie, školský knihovník, správca skladu učebníc, správca odbornej učebne, zbierky), veľmi dobré výsledky dosahuje pri vyučovaní predmetov s najnáročnejšou predmetovou skladbou, v triedach s maximálnym počtom žiakov, aktívne sa zapája do prípravy žiakov na rôzne súťaže a olympiády, veľmi dobre časovo využíva vyučovacie hodiny, je dochvíľny pri príchode na vyučovaciu hodinu a pri odchode z vyučovacej hodiny. Veľmi dobre - PZ vykonáva dobre špecializované činnosti (VP, vedúci PK, koordinátor prevencie, školský knihovník, správca skladu učebníc, správca odbornej učebne, zbierky), dobré výsledky dosahuje pri vyučovaní predmetov s náročnou predmetovou skladbou, v triedach s väčším počtom žiakov, zapája sa do prípravy žiakov na rôzne súťaže a olympiády, dobre časovo využíva vyučovacie hodiny, je dochvíľny pri príchode na vyučovaciu hodinu a pri odchode z vyučovacej hodiny. Dobre - PZ vykonáva špecializované činnosti (VP, vedúci PK, koordinátor prevencie, školský knihovník, správca skladu učebníc, správca odbornej učebne, zbierky), dobré výsledky dosahuje pri vyučovaní predmetov s menej náročnou predmetovou skladbou, v triedach s nižším počtom žiakov, väčšinou sa zapája do prípravy žiakov na rôzne súťaže a olympiády, väčšinou časovo využíva vyučovacie hodiny, je väčšinou dochvíľny pri príchode na vyučovaciu hodinu a pri odchode z vyučovacej hodiny. Nevyhovujúco PZ nedosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti očakávané výsledky, nezapája sa do prípravy žiakov na rôzne súťaže a olympiády, nie je dochvíľny pri príchode na vyučovaciu hodinu a pri odchode z vyučovacej hodiny. Nehodnotený definovaný indikátor nie je možné vyhodnotiť. b) kvalita a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti: Mimoriadne dobre PZ veľmi dobre dodržiava primeranú náročnosť učiva pre žiakov, aby boli schopní učivo zvládnuť, zrozumiteľne a zaujímavo vysvetľuje učivo pre žiakov, ku ktorým má individuálny prístup, podnecuje záujem žiakov o vyučovaný predmet a ochotne konzultuje s nimi, veľmi dobre má zabezpečenú organizáciu vyučovacej hodiny spolu s kvalitne až nadpriemerne pripravenými materiálmi a pomôckami k preberanému učivu, veľmi spravodlivo využíva kritériá hodnotenia žiakov. Veľmi dobre - PZ dobre dodržiava primeranú náročnosť učiva pre žiakov, aby boli schopní učivo zvládnuť, zrozumiteľne a zaujímavo vysvetľuje učivo pre žiakov, ku ktorým má individuálny prístup, podnecuje záujem žiakov o vyučovaný predmet a konzultuje s nimi, dobre má zabezpečenú organizáciu vyučovacej hodiny spolu s kvalitne pripravenými materiálmi a pomôckami k preberanému učivu, spravodlivo využíva kritériá hodnotenia žiakov. Dobre - PZ väčšinou dodržiava primeranú náročnosť učiva pre žiakov, aby boli schopní učivo zvládnuť, väčšinou zrozumiteľne a zaujímavo vysvetľuje učivo pre žiakov, ku ktorým väčšinou má individuálny prístup, väčšinou podnecuje záujem žiakov o vyučovaný predmet a konzultuje s nimi, Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 7

8 väčšinou má zabezpečenú organizáciu vyučovacej hodiny spolu s pripravenými materiálmi a pomôckami k preberanému učivu, väčšinou spravodlivo využíva kritériá hodnotenia žiakov. Nevyhovujúco - PZ nedržiava primeranú náročnosť učiva pre žiakov, aby boli schopní učivo zvládnuť, nezrozumiteľne a nezaujímavo vysvetľuje učivo pre žiakov, ku ktorým nemá individuálny prístup, nepodnecuje záujem žiakov o vyučovaný predmet a nekonzultuje s nimi, nemá zabezpečenú organizáciu vyučovacej hodiny spolu s pripravenými materiálmi a pomôckami k preberanému učivu, nevyužíva spravodlivo kritériá hodnotenia žiakov. Nehodnotený definovaný indikátor nie je možné vyhodnotiť. c) miera osvojenia a využívanie profesijných kompetencií: Mimoriadne dobre PZ sa aktívne zúčastňuje na ďalšom vzdelávaní PZ, školeniach, kurzoch, neformálnom vzdelávaní a tvorivo uplatňuje nové získané vedomosti a zručnosti pri pedagogickej činnosti, zavádza inovačné a netradičné prístupy vo vyučovaní, aktívne tvorí vlastné učebné pomôcky a učebné texty, využíva IKT a rôzne učebné pomôcky na vyučovaní, je vo všetkých výchovných situáciách schopný posúdiť potreby žiakov a flexibilne reagovať, veľmi dobre znáša vonkajšie stresujúce faktory (napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov). Nevyžaduje pokyny a hotové metodické návody z hora, ale aktívne prináša vlastné nápady. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný si udržať autoritu nie na úkor kvality pedagogickej činnosti. Veľmi dobre - PZ sa zúčastňuje na ďalšom vzdelávaní PZ, školeniach, kurzoch, neformálnom vzdelávaní a uplatňuje nové získané vedomosti a zručnosti pri pedagogickej činnosti, zavádza inovačné a netradičné prístupy vo vyučovaní, tvorí vlastné učebné pomôcky a učebné texty, využíva IKT a rôzne učebné pomôcky na vyučovaní, je schopný vo výchovných situáciách posúdiť potreby žiakov a flexibilne reagovať, dobre znáša vonkajšie stresujúce faktory (napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov). Nevyžaduje pokyny a hotové metodické návody z hora. Prináša vlastné nápady. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný si udržať autoritu. Dobre - PZ sa zúčastňuje na ďalšom vzdelávaní PZ, školeniach, kurzoch, neformálnom vzdelávaní a uplatňuje nové získané vedomosti a zručnosti pri pedagogickej činnosti, zavádza inovačné a netradičné prístupy vo vyučovaní, tvorí vlastné učebné pomôcky a učebné texty, využíva IKT a rôzne učebné pomôcky na vyučovaní, je schopný vo výchovných situáciách posúdiť potreby žiakov a flexibilne reagovať, dobre znáša vonkajšie stresujúce faktory (napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov). Nevyžaduje pokyny a hotové metodické návody. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je väčšinou schopný udržať si autoritu. Nevyhovujúco - PZ sa zúčastňuje na ďalšom vzdelávaní PZ, školeniach, kurzoch, podľa odporučenia z hora. Je schopný vo výchovných situáciách posúdiť potreby žiakov. Má problém znášať vonkajšie stresujúce faktory (napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov). Vyžaduje pokyny a hotové metodické Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 8

9 návody. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je väčšinou schopný udržať si autoritu len na úkor kvality pedagogickej činnosti. Nehodnotený definovaný indikátor nie je možné vyhodnotiť. d) vzťah ku škole: Mimoriadne dobre PZ je veľmi ochotný preberať a plniť pracovné úlohy, veľmi aktívne reprezentuje a propaguje školu na verejnosti, ochotne spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, má veľmi dobrý vzťah k spolupracovníkom, s ktorými veľmi dobre spolupracuje, ochotne zabezpečuje rôzne podujatia pre žiakov, zákonných zástupcov, kolegov. Veľmi dobre - PZ je ochotný preberať a plniť pracovné úlohy, aktívne reprezentuje a propaguje školu na verejnosti, spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, má dobrý vzťah k spolupracovníkom, s ktorými dobre spolupracuje, zabezpečuje rôzne podujatia pre žiakov, zákonných zástupcov, kolegov. Dobre - PZ preberá a plní pracovné úlohy, reprezentuje a propaguje školu na verejnosti, spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, má väčšinou dobrý vzťah k spolupracovníkom, s ktorými spolupracuje, je ochotný pomôcť pri zabezpečovaní rôznych podujatí pre žiakov, zákonných zástupcov, kolegov. Nevyhovujúco - PZ nie je ochotný preberať pracovné úlohy, reprezentovať a propagovať školu na verejnosti, nemá väčšinou dobrý vzťah k spolupracovníkom, s ktorými má spolupracovať, nie je ochotný pomôcť pri zabezpečovaní rôznych podujatí pre žiakov, zákonných zástupcov, kolegov. Nehodnotený definovaný indikátor nie je možné vyhodnotiť. e) dosiahnuté výsledky žiakov: Mimoriadne dobre PZ dosiahol so žiakmi na celoštátnych súťažiach niektoré z prvých troch miest, veľmi dobré výsledky pri EČ a IČ PFIČ, pri PČOZ, TČOZ, rôznych vedomostných porovnávacích testoch, veľmi dobré správanie žiakov, veľmi úspešné umiestnenie absolventov pri prijímaní na VŠ, resp. pri zaradení sa do hospodárskej praxe. Veľmi dobre - PZ dosiahol so žiakmi na okresných a oblastných súťažiach niektoré z prvých troch miest, dobré výsledky pri EČ a IČ PFIČ, pri PČOZ, TČOZ, rôznych vedomostných porovnávacích testoch, dobré správanie žiakov, dobré umiestnenie absolventov pri prijímaní na VŠ, resp. pri zaradení sa do hospodárskej praxe. Dobre - PZ dosiahol so žiakmi na okresných a oblastných súťažiach niektoré z prvých desiatich miest, priemerné výsledky pri EČ a IČ PFIČ, pri PČOZ, TČOZ, rôznych vedomostných porovnávacích testoch, priemerné umiestnenie absolventov pri prijímaní na VŠ, resp. pri zaradení sa do hospodárskej praxe. Nevyhovujúco zamestnanec nedosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti očakávané výsledky. Nezapája sa do mimoškolských súťaží. Nehodnotený definovaný indikátor nie je možné vyhodnotiť. Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 9

10 Príloha č. 3 Samohodnotiaci list pedagogického zamestnanca Hodnotenie pedagogického zamestnanca podľa 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Hodnotená oblasť: dosiahnuté výsledky pedagogickej činnosti Vykonáva špecializované činnosti Vyučuje predmety s najnáročnejšou skladbou Vyučuje v triedach s maximálnym počtom žiakov Účasť príprave žiakov na súťaže a olympiády Časové využitie vyučovacej hodiny, dochvíľnosť Hodnotená oblasť: kvalita a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti Dodržiava primeranú náročnosť učiva Vysvetľuje zrozumiteľne, zaujímavo,s individuálnym prístupom k žiakovi Podnecuje záujem žiakov o predmet, ochotne poskytuje konzultácie žiakom Organizácia vyuč. hodiny a kvalita pripravených materiálov a pomôcok Spravodlivo využíva kritériá hodnotenia žiakov Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 10

11 Hodnotená oblasť: miera osvojenia a využívanie profesijných kompetencií Zúčastňuje sa na ĎVU, uplatňuje nové vedomosti a zručnosti pri pedagogickej činnosti Zavádza inovačné a netradičné prístupy vo vyučovaní, tvorí vlastné učebné pomôcky, texty Využíva IKT a učebné pomôcky na vyučovaní Schoposť posúdiť vo výchovných situáciách potreby žiakov a flexibilne reagovať Znáša vonkajšie stresujúce faktory Hodnotená oblasť: vzťah ku škole Ochotne preberá a plní pracovné úlohy Rezprezentuje a propaguje školu na verejnosti Spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov Spolupracuje s kolegami, má dobré vzťahy Zabezpečuje rôzne podujatia pre žiakov, rodičov, kolegov Hodnotená oblasť: dosiahnuté výsledky žiakov Úspešnosť žiakov v súťažiach a olympiádach Výsledky vo vedomostných testoch Správanie sa žiakov Prospech v ďalších pedagogických súvislostiach Úspešnosť absolventov pri prijímaní na VŠ, resp. zaradení do hospodárskej praxe Školský vzdelávací program Obchodná akadémia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia 11

Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy. Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy. Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov číslo 08/2010 04.05. 2010 V súlade s 52 ods. 4 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických

Více

ZÁSADY A KRITÉRIÁ HODNOTENIA ZAMESTNANCOV PRE PRIZNÁVANIE OSOBNÝCH PRÍPLATKOV

ZÁSADY A KRITÉRIÁ HODNOTENIA ZAMESTNANCOV PRE PRIZNÁVANIE OSOBNÝCH PRÍPLATKOV Názov organizácie: Sídlo organizácie: Špeciálna základná škola internátna, Bentlakásos Speciális Alapiskola Viničná 12, 986 01 FIĽAKOVO ZÁSADY A KRITÉRIÁ HODNOTENIA ZAMESTNANCOV PRE PRIZNÁVANIE OSOBNÝCH

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov Hodnotenie pedagogických zamestnancov legislatívne vyplýva zo zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III Meno a priezvisko praktikanta:... Fakulta:... Ročník:... Št. program:... Škola:... Cvičný učiteľ:... Predmet:... Deň Pondelok

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy (číslo akreditácie 952/2012-KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

S M E R N I C A o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

S M E R N I C A o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov. S M E R N I C A o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Prešov 2010 OBSAH Čl. I. Názov a ciele programu adaptačného vzdelávania... 3 Čl. II. Obsah a rozsah programu

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO UMELECKO - VÝCHOVNÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV (METODICKÉ POKYNY A HODNOTENIE ŠTUDENTA)

Více

Plán práce. PK chémie, biológie a svet práce na šk. rok 2013/2014

Plán práce. PK chémie, biológie a svet práce na šk. rok 2013/2014 Plán práce PK chémie, biológie a svet práce na šk. rok 2013/2014 ŠKOLA: ZŠ Mlynská ulica 697/7 VEDÚCA PK: Mgr Božena Sušinková MAT-CHEM. 33 rokov Úväzok: Ch/12 Členovia: Ing. Marta Kačmárová P-Pest.p.

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017 ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, 058 39 POPRAD Tel.: 052/426 44 22, www.stary-gympel.sk, e-mail: riaditel@stary-gympel.sk KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017 Študijný odbor: 7902 J

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Hronská 3. (2) Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom

Více

V n ú t o r n á s m e r n i c a

V n ú t o r n á s m e r n i c a Základná škola, Ul. Komenského 6 053 61 Spišské Vlachy V n ú t o r n á s m e r n i c a o uvádzaní začínajúceho pedagogického zamestnanca číslo 3/2012 23. 08. 2012 O b s a h Úvod Charakteristika adaptačného

Více

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

Smernica č. 1/2012 o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov,

Smernica č. 1/2012 o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov Smernica č. 1/2012 o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorou riaditeľka školy podľa 36 zákona č. 317/2009 Z.

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

Detský domov rodinného typu, Veľké Uherce č.39

Detský domov rodinného typu, Veľké Uherce č.39 Detský domov rodinného typu, 958 41 Veľké Uherce č.39 Detský domov rodinného typu Veľké Uherce vydáva v zmysle 36 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. Smernicu ktorou sa zabezpečuje program adaptačného vzdelávania

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ORGANIZAČNÝ PORIADOK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Organizačný poriadok Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je vypracovaný na základe Smernice Ministerstva školstva Slovenskej

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 422 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA Starozagorská 8, 040 23 Košice Organizačná zložka: Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijných odborov 3650 M staviteľstvo Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou vyučovacieho

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

SMERNICA O ADAPTAČNOM VZDELÁVANÍ

SMERNICA O ADAPTAČNOM VZDELÁVANÍ Základná škola P. J. Šafárika ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 9/2016 Interný predpis TORNAĽA Výtlačok č. 1 Zmena č. Počet strán 19 Zo dňa 01.06.2016 SMERNICA O ADAPTAČNOM VZDELÁVANÍ Vypracoval: : Mgr. Henrieta

Více

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY. Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY. Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie Zakon c. 317/2009 Z. z. o pedagogickych zamestnancoch a odbornych zamestnancoch a o zmene a doplneni

Více

S M E R N I C A. Smernica o prijímaní žiakov na štúdium

S M E R N I C A. Smernica o prijímaní žiakov na štúdium G Y M N Á Z I U M P Ú C H O V Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV S M E R N I C A Názov: Smernica o prijímaní žiakov na štúdium Vypracoval: Mgr. Danka Školková Schválil: PaedDr. Miroslav Kubičár Dňa: 27. 5.

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany Príloha 2 Vnútroškolská kontrola sa zameriava hlavne na tieto oblasti: plnenie základných pracovných povinností, pokynov, dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej, plnenie inovovaného

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k Moderné pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kó d ITMS projekt u: 26130130051 Číslo zmluvy: OPV/24/2011 PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016

Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016 Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016 1. Počty žiakov a tried, ktoré možno prijať do prvého ročníka študijných odborov

Více

Dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu pedagogického zamestnanca: učiteľa

Dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu pedagogického zamestnanca: učiteľa Základná škola Nejedlého 8, 841 02 Bratislava Dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu pedagogického zamestnanca: učiteľa Titul, meno a priezvisko: Prílohy : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č.

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 1 z 6 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 2 z 6 1. Účel Interná smernica upravuje vzťah základných škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza k svojmu zriaďovateľovi v oblasti

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA Stavebný odborník budúcnosti Projekt realizovaný v období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012 Kód projektu: 26110130320 Celkové plánované výdavky

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více