Mistrovské fotbalové soutěže OFS Liberec ročník 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mistrovské fotbalové soutěže OFS Liberec ročník 2013/2014"

Transkript

1 Mistrovské fotbalové soutěže OFS Liberec ročník 2013/2014 Soutěže: Okresní přebor dospělých III. třída dospělých JIH III. třída dospělých SEVER Okresní přebor dorostu Okresní přebor starších žáků Okresní přebor mladších žáků Okresní přebor starších přípravek Okresní přebor mladších přípravek

2 A. Všeobecná ustanovení: 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže řídí z pověření Okresního fotbalového svazu sportovně technická komise (STK). 2. Termíny a začátky utkání: Jsou uvedeny v pořadu utkání a na termínové listině, které oddíly obdrží po rozlosování. Úředním hracím dnem u soutěží dospělých a mládeže je sobota. Pro provádění změn úředních termínů a začátků utkání platí tyto doplňující směrnice závazné pro všechny účastníky: Změny a dohody oznamujte na úředních tiskopisech OFS a vždy na nich uvádějte číslo příslušného utkání. a) Hlášenka: Pokud chce pořádající oddíl sehrát mistrovské utkání v jiný než úředně stanovený den nebo s jiným než úředně stanoveným začátkem tak oznámí nový termín s uvedením přesného data či změněný začátek utkání STK a soupeři a to v termínu určeném STK (pro SR 2013/2014 nejpozději do ) potvrzeným em. Toto oznámení platí pro soupeře jako ú ř e d n í. Odpovědnost za řádné provedení změny nese pořádající oddíl. Dojde-li u některého z takto nahlášených utkání k nedorozumění, jež bude mít za následek nesehrání utkání nebo sehrání utkání bez delegovaných rozhodčích, bude hracími důsledky potrestán vždy oddíl, který závadu zapříčinil. Tento článek neplatí pro nařízená utkání některé z tříd dospělých, kde musí být souhlas STK. b) Dohoda o změně termínu utkání: Chce-li oddíl sehrát mistrovské utkání v jiný termín nebo hodinu než stanoví pořad utkání a nemůže využít odst. a) tohoto článku, je povinen vyhotovit se soupeřem dohodu a předložit ji ke schválení STK nejpozději 8 dnů před utkáním na předepsaných jednotných tiskopisech. STK schválí pouze písemnou žádost na předepsaném formuláři s oboustranným souhlasem oddílů a s uvedením důvodu změny. Nebude-li použit předepsaný tiskopis, bude oddílu žádajícímu o změnu účtován zvýšený poplatek. Oboustranné dohody oddílů platí pouze po písemném schválení STK, která zašle každému soupeři souhlas em. Poplatky za provedené dohody slouží k úhradě nákladů spojených s provedením změn a budou vyúčtovány oddílu, který o změnu žádal, vždy po skončení podzimního a jarního kola soutěže. Poplatky činí: 100,- Kč -pokud byla dohoda předložena v době do 8 dnů před utkáním a v případě, že je použit jiný tiskopis než úřední. 200,- Kč - výjimečné povolení dohody se souhlasem STK OFS předložená v době kratší, nejpozději však 3 dny před původně stanoveným začátkem. c) Případný styk se zahraničním soupeřem či jiná přátelská významná utkání nesmí narušit průběh mistrovských soutěží. Příslušná mistrovská utkání musí být předehrána na základě oboustranné písemné dohody. d) Statutární zástupce OFS (předseda, místopředseda, sekretář) může povolit nesehrání utkání z důvodů uvedených v SŘ čl.30/3. V případě nesehrání utkání z důvodů nepříznivého počasí nebo nezpůsobilosti hrací plochy, jsou obě mužstva povinna ihned se dohodnout na náhradním termínu a tento uvést do zápisu o utkání (potvrzený kapitány a vedoucími mužstev). Pokud STK nebude s dohodnutým termínem souhlasit, dá to oběma oddílům na vědomí, v opačném případě platí dohodnutý termín jako úřední. V průběhu soutěží se mohou oddíly ve zvlášť odůvodněných případech dohodnout na změně termínu utkání (nejde-li o přesun ze soboty na neděli a naopak) na všední den, utkání musí být však předehráno a STK schválí pouze dohodu: a) písemnou s uvedením důvodu b) s oboustranným souhlasem oddílů Odkládání utkání se nepřipouští! 3. Pořadatel: Pořadatelem jednotlivých utkání je vždy fotbalový oddíl nebo klub, který je uveden v pořadu utkání na prvním místě. [2]

3 4. Místa utkání: a) Oddíly oznámí STK místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé mužstvo zvlášť. b) Hrát se může na hřištích schválených STK. Veškeré změny nebo úpravy musí být STK schváleny. c) V případě změny místa utkání z důvodů nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu na vlastním hřišti apod.) je třeba včas oznámit STK i soupeři místo, na kterém budou utkání hrána. Toto hřiště musí být schváleno STK. d) Pro veškerá oznámení změn míst utkání platí lhůta 21 dnů před začátkem SR 2013/2014 hlášenkou soupeři a STK, pouze v případě nařízení jiného místa řídícím orgánem provede oznámení oběma soupeřům STK. e) Utkání soutěží se hrají na travnaté hrací ploše, pokud ji oddíl má, výjimečně lze hrát na hřišti s jiným povrchem pokud: 1. rozhodčí neuzná travnatou hrací plochu za způsobilou pro utkání 2. je důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou hrací plochu natolik, že nebude způsobilá pro hlavní utkání soutěží řízených FAČR. f) V případech uvedených pod body 1 a 2 předcházejícího bodu rozhoduje výhradně HR utkání g) Pokud by náhradní hrací plocha byla nezpůsobilá ke hře, je povinen domácí oddíl připravit travnatou hrací plochu. Ostatní kola je povinností hrát mistrovská utkání na travnaté hrací ploše, pokud ji oddíl kopané vlastní. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje vždy hlavní rozhodčí. STK však doporučuje v případě nezpůsobilosti travnaté hrací plochy sehrát utkání dle možnosti na UMT, schválené řídícím orgánem, po dohodě obou mužstev z důvodu dodržení termínové listiny. Odmítne-li hostující družstvo na této náhradní ploše hrát, ztrácí nárok na úhradu jízdného domácím oddílem při opakování utkání. STK dále rozhodne dle příslušných článků SŘ. 5. Účastníci soutěží: Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK OFS Liberec. Toto zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží. Pod názvem uvedeným v přihlášce do soutěže bude družstvo vedeno v průběhu celého ročníku bez ohledu na změny názvu TJ, oddílu nebo klubu schváleného v průběhu roku. 6. Hospodářské náležitosti: a) Družstva dospělých zařazená do okresního přeboru a III. tříd dospělých jsou povinna složit při podání přihlášky do soutěže soutěžní zálohu ve výši 1 500,- Kč (dle SŘ čl.3/1c a 3a/3) a startovné ve výši 1 000,- Kč (dle SŘ čl.3/1c a čl.3a). Soutěžní záloha mládež 500,- Kč (pokud nemají dospělé v okrese; netýká se oddílů, které přihlašují jen přípravky starší a mladší). Kompenzační poplatky za nepřihlášené družstvo mládeže (dle SŘ čl. 11) se v soutěžním ročníku 2013/2014 nehradí. Všechny výše uvedené částky je bezpodmínečně nutné uhradit bankovním převodem, a to nejpozději do 14. června 2013 na číslo účtu OFS: Komerční banka Liberec /0100 VS nové číslo oddílu. b) Soutěžní záloha je plnění, které kluby skládají na účet řídícího orgánu, z něhož se odečítají částky za poplatky, případně pokuty, či jiná peněžitá plnění. Startovné je poplatek klubu, který uhrazuje svému řídícímu orgánu jako nevratné plnění za účast jeho družstva v soutěži. Celkové vyúčtování za ukončený ročník obdrží oddíly do Zůstatek ve výši 500,- Kč a méně bude oddílu automaticky převeden do nového SR, startuje-li jeho družstvo v dalším SR v soutěžích OFS. V případě vyčerpání celé částky předčasně jsou oddíly povinny uhradit nový vklad a to nejdéle do 14 dnů po vyzvání řídícím orgánem. Poplatky za námitky nebo odvolání hradí oddíly samostatně. c) Upozorňujeme na články Soutěžního řádu, t.j. "Provinění klubu a družstva", které hovoří o porušení řádů a směrnic a jejich důsledky nejen herní, ale i finanční! d) Za administrativní chyby, např. nedodržení termínů, nesplnění požadavků řídícím orgánem apod. bude udělena oddílům pokuta 1 000,- Kč. e) Finanční postihy za odhlášení družstva ze soutěže po rozlosování či v průběhu SR v soutěžích: dospělých : dorostu: starších žáků: ,- Kč 5 000,- Kč 3 000,- Kč f) Družstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno za vážné porušení řádů a směrnic, které ztěžují průběh soutěže podle SŘ čl. 64 a 65, bude potrestáno pokutou podle SŘ čl. 57 ve stejných finančních relacích jak je uvedeno v bodu e). [3]

4 g) Jestliže klub neuhradí pokutu, řídící orgán soutěže má právo vyloučit družstvo z účasti v příslušné třídě soutěže, případně nezařadit do třídy soutěže, na niž má jinak právo, pokud soustavně nebo hrubě porušuje předpisy pro řízení soutěže podle SŘ čl. 5. Řídící orgán soutěže stanoví zaplacení pokuty dříve, než bude provedeno rozlosování nového ročníku soutěží. h) Za neomluvenou neúčast zástupce oddílu/klubu na aktivech a VH OFS je stanoven poplatek 500, - Kč. 7. Náhrady soupeři při utkání: 1) Všechna utkání dospělých a žáků se hrají v režii pořádajícího oddílu, tj. pořádající oddíl si ponechá celý příjem z utkání a hostující družstvo jede na hřiště soupeře na své náklady. Dojde-li k opakování nedohraného utkání nebo k nesehrání utkání z vyšší moci, je pořádající oddíl povinen uhradit soupeři jízdné veřejným dopravním prostředkem pro 20 osob ve výši 50 % jízdného. 2) Při nedostavení se k utkání na hřiště soupeře dochází k finanční ztrátě oddílu, kterému se soupeř nedostaví. Oddíl, jehož družstvo se nedostaví na hřiště soupeře, je povinen, kromě postihů vyplývajících ze SŘ, uhradit poškozenému oddílu částku 1 000,- Kč a OFS Liberec též částku 1000,- Kč. Toto ustanovení se týká všech soutěží dospělých. V soutěžích mládeže (dorost a žáci) je to 50% z výše uvedených částek. 3) Ceny vstupného: Vstupné na jednotlivá utkání určí oddíl sám nebo po dohodě s výborem TJ. Pořadatel je povinen vyvěsit přehled o výši vstupného na vhodném místě u všech pokladen nebo u vstupu na stadion. 8. Pořadatelská služba: Povinnosti pořadatele i hostujícího oddílu určuje a vymezuje SŘ (čl.19-25). - hlavní pořadatel musí být označen odlišnou barvou (např. vestou nebo visačkou) od ostatních pořadatelů, přejímá zodpovědnost za odchod družstev a rozhodčích. Nesmí vykonávat zároveň funkci oddílového vedoucího, pomezního rozhodčího ani být příslušníkem družstva ( SŘ čl. 53). Bez hlavního pořadatele a jeho podpisu na zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí! - povinnost bezpečně uložit věci hráčů, funkcionářů, rozhodčích v šatnách (SŘ čl. 2) - mít k dispozici praporky pro asistenty rozhodčího, píšťalku, žlutou a červenou kartu, čistý Zápis o utkání (domácí oddíl) - umístění vozidla a uložení osobních věcí rozhodčího a delegáta (SŘ čl. 21, odst. 11) - zákaz prodeje všech druhů nápojů ve skleněných obalech nesplnění této povinnosti bude disciplinárně postihováno - zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo při narušení utkání Na hráčské lavice mají přístup pouze náhradníci uvedení v Zápise o utkání, trenéři a jejich asistenti, masér, lékař a vedoucí družstev. Hlavní pořadatel přejímá spoluzodpovědnost za odchod hráčů a rozhodčích. Pořadatelé jsou povinni umožnit rozhodčím a hráčům soupeře se po utkání umýt. Hlavní pořadatel zodpovídá za vozidla rozhodčích a delegátů a určí místa pro tato vozidla. Stanovený počet pořadatelů, včetně HP: OP dospělých 4 III. třídy dospělých 3 Dorost, žáci 2 [4]

5 B. Technická ustanovení 9. Předpis: Hraje se podle Pravidel kopané, Soutěžního řádu a podle směrnic tohoto rozpisu, který je včetně příloh nedílnou součástí Soutěžního řádu kopané pro soutěže řízené OFS Liberec. Soutěže 4+1,5+1,7+1 se hrají dle Pravidel fotbalu malých forem schválených VV FAČR uveřejněných na webu Startují: a) věková hranice uvedena v SŘ čl. 68 b) start ve vyšší věkové kategorii- dle SŘ čl. 69 c) v soutěži dorostu hráči narození a mladší d) v soutěži st. žáků hráči narození a mladší (dívky do r. 1997) e) v soutěži ml. žáků hráči narození a mladší (dívky do r. 1999) f) v soutěži starších přípravek hráči narození a mladší g) v soutěži mladších přípravek hráči narození a mladší 10. Podmínky účasti: a) Registrační průkazy: Všichni hráči musí být registrováni a prokazují se rozhodčímu utkání platným registračním průkazem SŘ čl. 13, mimo jiné platí, že hráč, jehož identifikační číslo (ID) není uvedeno v zápise, nemůže být připuštěn ke hře. Více informací na lince členství tel , b) Povinnosti družstev: Povinnosti družstev jsou uvedeny v Soutěžním řádu a pravidel fotbalu. Výjimky z těchto povinností může povolit na základě zdůvodněné písemné žádosti podané nejpozději 21 dnů před zahájením soutěže OFS Liberec. Hřiště a hrací plochy musí být pro soutěžní ročník 2013/2014 schváleny STK OFS Liberec. Formulář (Pasport fotbalového hřiště OFS Liberec) ověřený razítkem STK OFS bude k dispozici v kabině R, pro možnou kontrolu řídícího orgánu). Oddíly jsou povinny vyznačit při každém mistrovském utkání řízeném OFS technickou zónu, dle Pravidel fotbalu, příloha B. V soutěži OP dospělých platí povinnost oddílu mít k dispozici kryté hráčské lavice pro minimálně 10 osob dle Pravidel fotbalu. Pro oddíly dále platí povinnost podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží mít schválené vybavení hřiště a příslušenství hrací plochy - t.j. odpovídající sociální zařízení (kabiny), kolem hrací plochy ohrazení, a to vše podléhající schválení řídícího orgánu (návaznost na SŘ čl. 11 a 12). Domácí oddíl je povinen zajistit a používat při střídání v okresním přeboru dospělých tabulky s čísly. Zjištění nerespektování tohoto nařízení bude postihováno finančně. Povinností oddílu je mít kvalifikované trenéry minimálně s licencí C a to jak pro družstva dospělých, tak i mládeže. Každé družstvo si zajistí prohlášení hráčů potvrzené jejich podpisem o zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. Prohlášení musí být opatřeno datem nesmí být starší než 1 rok. (SŘ čl. 14). Kontrolu provádějí řídící orgány a při nedodržení se trestá pořádkovou pokutou 500,- Kč. Kopie prohlášení všech hráčů,kteří startují v SR 2013/2014 (od přípravek po dospělé) odevzdá každý oddíl nejpozději do c) Reprezentace: Oddíly jsou povinny uvolňovat hráče nominované k plnění reprezentačních povinností na všech úrovních výběrů. Nedostavení bez omluvy bude řešeno v DK (nový DŘ čl. 18). Každý oddíl, který uvolní jednoho čí více hráčů k plnění reprezentačních povinností, dostane po skončení SR 2013/ míč. d) Náklady na úhradu cestovného mládežnických soutěží: Z důvodu spojených okresních přeborů okresů Liberec a Jablonec n.n. v kategoriích mladších/starších žáků a dorostu OFS Liberec i v ročníku 2013/2014 finančně podpoří po skončení podzimní a jarní části oddíly, které mají družstva těchto soutěžích, a to tak, že přispěje na náklady na dopravu částkou 4,-Kč/km, účtované z hranic okresů ve Vratislavicích n.n. do místa utkání v okrese Jablonec n. N. dle kilometrovníku: [5]

6 Mozartova Jablonec: 8 km, Mšeno (Břízky) Jablonec: 10 km, Rychnov u JN: 10 km, Lučany nad Nisou: 12 km, Smržovka: 13 km, Pěnčín u Jablonce: 15 km, Držkov: 20 km, Železný Brod: 22 km a Harrachov: 33 km Řádné vyúčtování oddílů, které spadají pod ty, které zařadil do soutěží OFS Liberec (cestovní příkazy na jedno utkání max. 4 auta) musí být odevzdáno na sekretariát OFS Liberec do pro podzimní část a do pro jarní část. e) Náklady na úhradu paušálu za rozhodčí mládežnických soutěží: Pro ročník 2013/2014 OFS Liberec finančně podpoří náklady na rozhodčí u soutěží: mladší a starší přípravky, mladších a starších žáků, dorostu. OFS proplatí paušální částky (rozhodčích, asistentů) v mistrovských utkáních. Vyúčtování - kopie řádně vyplněných formulářů (vyúčtování rozhodčího) s podpisy, ID R a razítkem oddílu musí být odevzdáno na sekretariát OFS Liberec do pro podzimní část a do pro jarní část. f) Start společného družstva mládeže, tzv. sdružený start Vzhledem ke snižujícímu se počtu družstev hrajících žákovské a dorostenecké okresní soutěže nabízí STK OFS ve spolupráci s KM OFS klubům možnost přihlásit do soutěžního ročníku 2013/2014 společné družstvo mládeže složené z hráčů dvou klubů. Základní podmínky 1. Všichni hráči budou ve společném družstvu mládeže startovat pouze na registrační průkazy svých mateřských klubů (na bílé RP). 2. Společné družstvo mládeže bude mít jednoho určeného organizačního pracovníka a to z klubu, který bude uveden jako první a v přihlášce do soutěže (event. na Hlášence mistrovských utkání) uvede hrací plochu (plochy) a termín (termíny), kde a kdy bude hrát svoje domácí utkání. 3. Společné družstvo mládeže může být sestaveno z hráčů nejvýše dvou mateřských klubů. V takovém případě bude těmto klubům uznána účast ve společném družstvu mládeže jako povinné družstvo mládeže dle RS čl V případě udělení trestu pořádkové pokuty či poplatku od DK nebo STK, bude tato částka rozdělena rovným dílem mezi kluby, z nichž je sestaveno společné družstvo mládeže. 5. Společné družstvo mládeže bude v dané soutěži startovat pod jménem složeným z názvů měst či obcí, z nichž bude sestaveno. O konkrétním názvu (pořadí obcí) si rozhodnou samy kluby a uvedou jej v Přihlášce do soutěže (např. H. Řasnice/B. Potok). 6. Tato směrnice je platná pro sezónu 2013/14 a je možná pouze pro Okresní přebor dorostu, Okresní přebor starších žáků a Okresní přebor mladších žáků. 7. Oba kluby společně s přihláškou do soutěže zašlou potvrzenou dohodu o spolupráci. V soutěžním ročníku 2013/2014 startuje ve společném družstvu pouze sdružené mužstvo Lučany/Smržovka, a to v OP starších žáků. 11. Střídání hráčů v utkáních: Zúčastněná družstva uvedou do zápisu 11 hráčů včetně náhradníků, kteří jsou před utkáním přítomni. Maximální počet náhradníků je 7, při nedodržení tohoto počtu není možno náhradníky doplnit v průběhu utkání. Počet náhradníků na max. 7 je možné doplnit nejpozději před zahájením utkání. Střídání se označuje uvedením příslušné minuty do kolonky střídání u střídaného a střídajícího hráče. V jednom mistrovském utkání mohou za jedno družstvo startovat maximálně 3 cizinci. Ve všech okresních soutěžích dospělých je možné střídat tři hráče. V okresním přeboru dorostu je možné střídat pět hráčů. V okresních soutěžích žáků se střídá opakovaným střídáním neomezeně. Střídavý start řeší směrnice upravující střídavé starty talentovaných hráčů. Nástup družstva: V případě, že družstvo nastoupilo v mistrovském utkání s menším počtem hráčů než 11 a utkání nebude dohráno pro malý počet hráčů, který klesl v utkání pod 7 z důvodu vyloučení nebo zranění. Tuto skutečnost uvede rozhodčí do zápisu o utkání. Za nedohrané mistrovské utkání bude udělena pořádková pokuta dle rozhodnutí řídícího orgánu. [6]

7 Jestliže mužstvo nedohraje mistrovské utkání pro malý počet hráčů, který klesl pod 7 z důvodu zranění hráčů, uvedení zranění hráčů v Zápise o utkání, nemohou tito hráči nastoupit za svůj oddíl v dalším mistrovském utkání v daném termínu kola a dne soutěže (so + ne) dle SŘ čl Hrací doba utkání: - soutěže dospělých a dorostu 2 x 45 minut - soutěž starších žáků 2 x 35 minut - soutěž mladších žáků x 30 minut - soutěž starších přípravek 5+1 turnajově 1 x 18 minut - soutěž mladších přípravek 4+1 turnajově 1 x 13 minut Pokud se hraje některé utkání jako předzápas, musí být časově stanoven takto: - předzápas dorostu 3 hodiny před zahájením hlavního zápasu - předzápas žáků 1 hodina 45 minut před zahájením hlavního zápasu - předzápas přípravek 1 hodina 30 minut před zahájením hlavního zápasu Tuto směrnici jsou oddíly povinny dodržovat i při dohodách o změně termínu nebo začátku utkání. 13. Hodnocení výsledků v soutěžích: a) Provádí se podle Soutěžního řádu, vítěz 3 body, remíza 1 bod. b) Provinění klubu a družstva: Herními důsledky bude potrestáno družstvo, které zaviní inzultaci rozhodčího některým členem družstva podle SŘ čl. 57 až 61 vyhlášením kontumačního výsledku a dále za každý takto vyhlášený kontumační výsledek budou družstvu, které se provinilo po skončení soutěže odečteny body z dosažených v tabulce dle SŘ. Dále bude družstvo, které se provinilo, potrestáno finanční pokutou podle SŘ čl. 57. Bude-li předčasně ukončené utkání (podle SŘ čl. 49), bude družstvo, které se provinilo, potrestáno herními a disciplinárními důsledky. 14. Systém soutěží: a) Kluby, které chtějí mít zařazena družstva do soutěží OFS, jsou povinny podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže s písemným prohlášením, že klub je finančně a hospodářsky zajištěn a soutěž řádně dokončí (SŘ čl. 12). b) Soutěže dospělých se hrají systémem každý s každým, a to dvoukolově podle rozlosování. c) Soutěž dorostu se hraje systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování a bude řízena OFS Liberec. d) Soutěž starších žáků se hraje systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování a bude řízena OFS Liberec. e) Soutěž mladších žáků (7 + 1) se hraje systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování a bude řízena OFS Jablonec. f) Přípravky: starší i mladší hrají turnajovým způsobem dle vlastního rozlosování, které bude společně s pravidly vydáno jako příloha RS, oddíly je obdrží na aktivu přípravek dne v 16.00h v Liberci Dům kultury vchod B, salonek ( 1.turnaje prosíme o zajištění dětí) Celkové výsledky z turnajů se nebudou v SR 2013/2014 vést. Na závěr soutěže budou uspořádány turnaje na náklady OFS. Neomluvená neúčast na aktivu a turnaji přípravek se trestá poplatkem 100,-Kč. 15. Hlášení utkání: Oddíly nejsou povinny hlásit mistrovská utkání soupeři ani řídícímu orgánu kromě případů, kdy provádějí změnu podle čl. 2 tohoto rozpisu. [7]

8 16. Námitky, odvolání, protesty: Podávají se STK OFS Liberec podle SŘ, čl Protest se podává do 3 dnů s poplatkem 500,-Kč, odvolání do 15 dnů s poplatkem 1000,-Kč. 17. Rozhodčí a delegáti: Rozhodčí svazu deleguje komise rozhodčích OFS (dále jen KR) prostřednictvím obsazení na stránkách a systému FOTIS. Oba informační zdroje mají rozhodčí za povinnost sledovat do pátku 12:00 hod. Po tomto termínu budou změny oznámeny telefonicky, e- mailem, nebo SMS. Rozhodčí je povinen jakoukoliv změnu delegace zpětně potvrdit příslušnému obsazovacímu úseku KR. Vždy platí poslední delegace. V případě rozporu mezi údaji, uvedenými na stránkách a FOTISu mají rozhodčí povinnost ihned kontaktovat obsazovací úsek KR. Řídící orgán v průběhu ročníku upřesní, od kdy bude používání systému FOTIS povinné pro všechny rozhodčí. Rozhodčí musí mít ID. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do Zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, včetně střelců branek. Zápis o utkání dospělých musí být vyplněn na psacím stroji (nebo počítači) s výjimkou výsledku utkání, napomínání a vyloučení hráčů, zranění hráčů, námitek kapitánů k utkání a střelců branek. Rozhodčí, kteří využívají FOTIS musí ve vlastním archivu uchovat originál ZoU a na vyzvání řídícího orgánu jej doručit na sekretariát OFS. Všichni hlavní rozhodčí jsou povinni zaslat ZoU řídícímu orgánu: a) Prostřednictvím systému FOTIS - nahrát ZoU do systému FOTIS nejpozději do 10:00 první pracovní den po utkání nebo odeslat doporučenou poštou první pracovní den po utkání (v případě, že nepoužívají FOTIS). b) Osobně na sekretariát - v případě, že rozhodčí přinášejí Zápis o utkání osobně, musí tak učinit vždy nejpozději druhý pracovní den do 10 hodin. ZoU bude vložen do označené schránky (zápisy o utkání) před vchodem OFS. Nedodržení tohoto nařízení se trestá dle DŘ (pokutou 200,- Kč + poplatek za projednání). c) Pokud je zápis o utkání předmětem disciplinárního řízení, je rozhodčí, který nevyužívá systém FOTIS, povinen Zápis o utkání zaslat e- mailem na adresu nebo osobně doručit na sekretariát nejpozději následující pracovní den do 10:00 hodin. Pokud rozhodčí použije k cestě vlastní dopravní prostředek, odpovídá pořádající oddíl za případné poškození pouze v případě, že rozhodčí ohlásí použití vlastního dopravního prostředku hlavnímu pořadateli a umístí je podle pokynů na určeném místě. Rozhodčí mají za povinnost sledovat úřední zprávy na oficiálních internetových stránkách OFS a v systému FOTIS. Rozhodčí mohou být informováni prostřednictvím u a mají za povinnost sledovat elektronickou poštu. Rozhodčí a jejich asistenti jsou povinni na požádání prokázat svoji totožnost ( průkaz rozhodčího) o udělení licence rozhodčího fotbalu. Rozhodčí jsou povinni při utkání mít na dresu schválený odznak rozhodčího (FAČR). Rozhodčí je povinen se ke všem utkáním řízeným OFS Liberec dostavit nejméně 45 minut před úředně stanoveným začátkem utkání. Pouze v odůvodněných případech (např. nutný přesun rozhodčích z jednoho utkání na druhé), může být tato doba kratší. V tomto případě KR předem oznámí domácímu oddílu, že rozhodčí dorazí na poslední chvíli,oddíl připraví Zápis o utkání,aby se nezdržoval čas utkání. Každý oddíl má právo vetovat nejvýše dva rozhodčí. Veto je třeba uplatnit písemně před podzimní i před jarní částí soutěže. V průběhu soutěží (podzim nebo jaro) je vetace pouze na posouzení KR OFS. Vetovat lze pouze rozhodčího, který oddílu řídil jako HR nebo AR utkání v předchozím ročníku. Ukončí-li některé družstvo utkání s nižším počtem hráčů než 11 a nedojde-li k tomu v důsledku vyloučení některého hráče, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést na zadní straně Zápisu o utkání a stručně a jednoznačně ji zdůvodnit. Tato směrnice platí pro všechny druhy utkání. Nedostaví-li se k některému utkání žádný delegovaný rozhodčí a není-li přítomen delegát, přebírá odpovědnost za odeslání zápisu řídícímu orgánu pořádající oddíl a to i tehdy, řídí-li utkání jako rozhodčí laik - člen hostujícího celku. Pořádající oddíl má povinnost kontaktovat obsazovací úsek [8]

9 nebo předsedu KR alespoň 30 minut před začátkem utkání, ke kterému se rozhodčí nedostavil, aby mohli v případě nouze zjednat nápravu a předelegovat rozhodčího z jiné destinace. 18. Poskytování náhrad rozhodčím: Náleží podle hospodářských směrnic FAČR. Jízdné rozhodčím se vyplácí podle předložených jízdenek veřejným dopravním prostředkem včetně jízdenek MHD. Nelze-li použít veřejný dopravní prostředek (špatné spojení, do místa není zavedena veřejná doprava apod.) může rozhodčí použít vlastní dopravní prostředek. Ve vyúčtování musí uvést jeho druh, SPZ, číslo havarijní pojistky. V takovém případě se cestovné vyplácí ve výši 5,00 Kč/km. Cestovné musí být účtováno v nejkratším směru z místa bydliště rozhodčího. Jede-li z jednoho místa více rozhodčích, účtuje kilometrovné jen jeden! Stravné se rozhodčím v SR 2013/2014 nevyplácí! [9]

10 Sazebník odměn rozhodčích v soutěžích řízených OFS Utkání mistrovské Utkání přátelské, turnaje, normální Utkání přátelské, turnaje, zkrácený Druh soutěže hrací čas hrací čas DOSPĚLÍ HR AS HR AS HR AS okresní přebor III. třída Pohár OFS Skupiny x x x x 100 x Semifinále x x x x Finále x x x x DOROST okresní přebor ŽÁCI okresní soutěže přípravky x x x x 30 x výběry OFS x x Hlášení výsledků utkání: a) Oddíly, které startují v okresním přeboru dospělých, sdělí telefonicky sportovní redakci deníku "Liberecký deník" (tel , v den domácího utkání ihned po skončení výsledek utkání, stručné podrobnosti (poločas, střelci branek, počet diváků, charakteristiku hry, jména vyloučených a počty napomínaných hráčů). Nedodržení se trestá pokutou 200-Kč, částky se budou odečítat z vkladu! b) Oddíly III. třídy JIH a SEVER hlásí ihned po skončení utkání SMSkou výsledek do Libereckého deníku. Kontakt: Mil. Cihlář. Nedodržení se trestá pokutou 200-Kč, částky se budou odečítat z vkladu! c) Soutěž dorostu bude řízena OFS Liberec. Pověřený zástupce pořádajícího oddílu je povinen ihned po utkání nahlásit pomocí SMS výsledek utkání na tel V případě nenahlášení bude ze soutěžní zálohy odečtena pokuta 100,- Kč. d) Soutěž starších žáků bude řízena OFS Liberec. Pověřený zástupce pořádajícího oddílu je povinen ihned po utkání nahlásit pomocí SMS výsledek utkání na tel V případě nenahlášení bude ze soutěžní zálohy odečtena pokuta 50,- Kč. e) Soutěž mladších žáků bude řízena OFS Jablonec. Pověřený zástupce pořádajícího oddílu je povinen ihned po utkání nahlásit pomocí SMS výsledek a poločas utkání na tel.č V případě nenahlášení bude ze soutěžní zálohy odečtena pokuta 50,- Kč. 20. Soupisky a seznamy hráčů: Veškerá práva a povinnosti oddílů a družstev spojené se zařazením hráčů na soupisky jsou uvedeny v Soutěžním řádu. a) Oddíly, které mají v soutěžích další družstva, jsou povinny sedm dní před zahájením podzimního nebo jarního kola příslušných mistrovských soutěží předložit ve dvou vyhotoveních řídícímu orgánu k potvrzení soupisky vyššího družstva vyplněné podle SŘ. Seznam hráčů na soupisce je třeba vyhotovit abecedně. Před potvrzením oblastním svazem kopané předloží oddíl soupisku k ověření svému okresnímu fotbalovému svazu. [10]

11 Soupisky se vyhotovují zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěží. b) Na soupisce družstva dospělých musí být uvedeno 11 hráčů včetně brankáře, na soupisce družstva mládeže musí být uvedeno též 11 hráčů včetně brankáře. c) Hráči uvedení na soupisce družstva nižší soutěže mohou sehrát za družstvo hrající vyšší soutěž libovolný počet utkání. d) Podle SŘ, čl : z hráčů, kteří jsou uvedeni na soupisce A mužstva mohou nastoupit za B mužstvo hrající za nižší soutěž v kterémkoliv zápase d v a hráči, a je jedno kteří. Více jich v jednom zápase hrát nesmí. Hráči, kteří nejsou napsáni na soupisce A mužstva, mohou hrát za A i B mužstvo kdykoliv. Hráč uvedený na soupisce musí startovat nejméně 90 minut v celkovém součtu tří mistrovských utkání za družstvo, na jehož soupisce je uveden. Jeho případnou nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmi dnů od posledního podzimního nebo jarního mistrovského utkání. Byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu s datem prvního ošetření. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění ani v sedmidenní lhůtě, bude oddíl potrestán pokutou 500,- Kč za každého takového hráče v souladu se SŘ. Za nedoplnění hráčů na soupisku dle SŘ uhradí oddíl poplatek 200,- Kč. Za start hráče v utkání se považuje skutečnost, že hráč je uveden v sestavě družstva v zápisu o utkání. Sestava je v tomto smyslu platná, je-li stvrzena podpisem kapitána družstva (u mládeže též vedoucího družstva). Za nastoupení k utkání se naproti tomu považuje to, že hráč byl nasazen do hry předtím, než rozhodčí utkání ukončil. e) Za nepředložení soupisky v mistrovském utkání dle rozlosování a termínové listiny OFS Liberec, bude oddíl potrestán pořádkovou pokutou 300,- Kč. Neumožnění konfrontace hráčů bude postihováno herními důsledky. 21. Postupy a sestupy: Postupový klíč v okresním přeboru dospělých pro rok 2013/2014: Základní stav 14 oddílů OP postup do I. B třídy sestup z I. B třídy 0 +l sestup z okresního přeboru postup ze III. tříd stav ) Bez ohledu na počet postupujících z okresního přeboru OFS Liberec, bude poslední mužstvo po skončení OP 2013/2014 sestupujícím mužstvem. Doplnění míst uvolněných v OP bude z III. třídy Sever a JIH dle SŘ a umístění v soutěžním ročníku 2013/ ) V případě, že vítězné mužstvo III. třídy odmítne postup do okresního přeboru, je povinno písemně oznámit své stanovisko OFS do stanoveného termínu přihlášek do nového soutěžního ročníku. 3) Do OP postupují přímo vítězové III. tříd a vítěz kvalifikačního utkání mužstev ze druhých míst, které bude sehráno po skončení soutěží. Dále se postupy a sestupy řídí SŘ čl. 5/5, čl. 7, čl. 8/a 4) Doplňování míst v soutěžích uvolněných z jakýchkoliv důvodů se uskutečňuje výhradně zvýšením počtu postupujících družstev z nižší třídy soutěží. 5) Vystoupí-li družstvo ze soutěže před zahájením její jarní části nebo v průběhu jarní části, bude považováno za družstvo sestupující. Řídící orgán je povinen takové vystoupení ze soutěže postihnout pořádkovou pokutou. 22. Disciplinární řízení: 1) Provinilec (hráč, funkcionář, družstvo či oddíl) je vždy oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit písemně, pokud disciplinární provinění (vyloučení hráče, vykázání z lavičky apod.), hlavní rozhodčí zapsal do Zápisu o utkání a kapitán družstva potvrdil podpisem. Nedostaví-li se provinilec, bude případ projednán bez jeho účasti. Kapitán si při podpisu zkontroluje na přední straně zápisu o utkání jméno a číslo registračního průkazu vyloučeného hráče a přesný popis důvodu vyloučení, protože tyto důvody budou rozhodující pro disciplinární komisi při ukládání trestu. Nesouhlasí-li kapitán mužstva s popisem přestupku, potvrdí podpisem totožnost vyloučeného hráče a proti důvodu vyloučení vznese námitku, kterou je hlavní rozhodčí povinen uvést do zápisu o utkání. V případě provinění funkcionáře či oddílu, které by rozhodčí uvedl na zadní stranu zápisu o utkání, musí být přesný popis provinění rovněž potvrzen podpisem kapitána, vedoucího družstva, případně hlavního pořadatele, ihned po utkání. 2) V případě výslovného písemného předvolání DK, je provinilec povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. V případě, že provinilec je členem či příslušníkem členského klubu, odpovídá klub za jeho účast. [11]

12 3) Při inzultaci rozhodčího se na nejbližší zasedání DK dostaví provinilec, který se inzultace dopustil, kapitán a vedoucí příslušného mužstva, delegovaní rozhodčí, případně delegát OFS. 4) Poplatky za projednání vyloučení nebo jiného disciplinárního provinění jsou stanovena pro soutěže (dle DŘ čl. 58/2): mládeže 50,- Kč dospělých 100,- Kč 5) Úřední zprávy DK OFS o udělení trestů jsou vždy od pátku zveřejněny na webových stránkách OFS Liberec Dnem uveřejnění začíná pro potrestaného běžet lhůta k odvolání proti rozhodnutí. 23. Vyhodnocení soutěží: Vítězné družstvo v OP a III. tříd dospělých získá titul přeborníka okresu Liberec, diplom a míč a pohár. Vítězná družstva v OP dorostu a OP starších a mladších žáků získají titul přeborníka okresu Liberec diplom, míč a pohár. Družstva v OP starší a mladší přípravky získají ceny při závěrečných turnajích, které budou pořádány OFS po skončení soutěže. 24. Rozpis Českého poháru OFS Liberec: Řízení soutěže: Český pohár v kopané dospělých v okrese Liberec doplňuje soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro pohár FAČR- LKFS. Řídí je STK OFS. Startují: Všichni dospělí s platnými registračními průkazy. Soupisky: Platí z podzimní části jako u mistrovských utkání. Systém soutěže: V jeden stanovený den se bude hrát kvalifikační turnaj na dvou stadionech. Na každý stadion přijedou 4 družstva, sehrají zápas systémem každý s každým. Hraje se na šíři hřiště s počtem hráčů (6+1) v čase 2 x 15 minut. Souběžně se takto hrají dvě utkání s přestávkou 5 minut. V případě nerozhodného výsledku se jako kritérium berou kopy ze značky pokutového kopu (vzhledem k menšímu počtu hráčů jde o série po 3 PK). Z obou skupin postoupí do semifinále dvě nejlepší mužstva. Semifinálová a finálová utkání se odehraje jako normální utkání dospělých na velkém hřišti jednoho ze soupeřů. Vítěz skupiny A bude hrát semifinále s druhým ze skupiny B a vítěz skupiny B sehraje semifinále s druhým ze skupiny A. Disciplinární přestupky řídí DK, která bude přítomna na turnaji. Případné další přestupky proti RMS, SŘ a jiným nařízením bude řídící orgán postihovat také finančně. Za odstoupení ze soutěže bude družstvo potrestáno pokutou ve výši 2 000,- Kč. Vítěz poháru 1. Postoupí do krajského kola, které řídí Liberecký krajský fotbalový svaz. 2. Vítěz bude jeden rok držitelem putovního poháru. Dále oddíl dostane menší pohár, který zůstane vlastnictvím vítězného oddílu. Dále obdrží vítězný oddíl diplom a míč. 3. Poražený finalista dostane diplom a míč. Účast družstev v Českém poháru okresu Liberec: Přihlášky podala družstva: TJ Sokol Bulovka B, TJ Jiskra Machnín, TJ Jiskra Višňová, Tatran Jablonné v P., Spartak Chrastava B, TJ Sokol Rozstání, Slovan Vesec, Camel Jablonec. Termín přihlášek: Je stanoven do První turnaje se budou hrát před zahájením mistrovských soutěží ( ), další kola se budou hrát ve středu, aby tato soutěž sloužila jako doplňující. Hrát se bude v podzimních termínech roku [12]

13 25. Letní a zimní turnaje: STK OFS stanovila následující podmínky pro pořádání těchto turnajů: 1. Každý turnaj musí být schválen STK. Za nenahlášení turnaje bude oddíl pokutován částkou 500, - Kč. 2. O rozhodčích, kteří budou tyto turnaje řídit, rozhoduje KR nebo po dohodě sekretář OFS. 3. Z každého utkání turnaje si rozhodčí ponechají ZoU, který na vyžádání předloží na OFS. 4. Každé vyloučení hráče při utkání řeší v ž d y disciplinární komise OFS. 5. Oddíly mohou při přátelských a turnajových zápasech zkoušet hráče, kteří mají posílit družstvo jen s písemným svolením mateřského oddílu dle Přestupního řádu - hostování hráčů. Bez svolení mateřského oddílu nesmí hráč nastoupit za jiný oddíl. Za neoprávněný start hráče odpovídá kapitán mužstva - dle SŘ a DŘ. 26. Nařízení utkání: a) STK může pro zajištění regulérnosti rozhodnout, která kola, případně utkání budou sehrána ve stejný den a hodinu. Pro takto nařízená utkání neplatí čerpání čekací doby na soupeře! b) Případný styk se zahraničním soupeřem, či jiné přátelské významné utkání nesmí narušit průběh mistrovských soutěží. Případná mistrovská utkání musí být předehrána na základě oboustranné písemné dohody. 27. Funkcionáři oddílu: Každý oddíl průběžně oznámí OFS změny, ke kterým v průběhu SR dochází a to ve složení VV oddílu a rovněž tak změny v adrese či telefonním čísle organizačního pracovníka. Během SR 2013/2014 nejpozději však do zašlou oddíly kopii platných stanov klubu s vyznačením statutárních zástupců. 28. Závěrečná ustanovení: Tento rozpis je zpracován na podmínky okresu Liberec a jeho okresních soutěží a je nedílnou součástí Soutěžního řádu a jeho doplňků. Veškeré případné změny předpisů, směrnic a ustanovení budou oddílům průběžně oznamovány prostřednictvím "Zpráv". Platí pro všechny mistrovské soutěže řízené OFS Liberec. Rozpis obdrží každý oddíl, který má za povinnost rozpis projednat a seznámit s ním všechny své funkcionáře. V Liberci dne [13]

14 [14]

15 [15]

16 A1A Okresní přebor dospělých 1. Sportovní klub S. K. Osečná SO úř. 2. Sportovní klub Hlavice, o.s. NE úř. 3. Tělovýchovná jednota Sokol Doubí o.s. NE 15:00 h. UMT 4. Fotbalový klub Sokol Jindřichovice pod Smrkem SO úř. 5. AFK Nové Město p.smrkem SO úř. 6. LOKOMOTIVA HORNÍ ŘASNICE SO úř. 7. T J JISKRA Višňová NE úř. 8. Fotbalový klub Nová Ves NE 14:00 9. Slovan Frýdlant, oddíl kopané SO 14:00 h. UMT 10. Fotbalový klub Krásná Studánka SO úř. 11. TJ JISKRA Vratislavice nad Nisou, o.s. NE úř. h. UMT Doubí 12. TJ Viktoria Elitex Dětřichov SO úř. 13. Tělovýchovná jednota GASSERVIS LIBEREC SO úř. h. Mníšek 14. Tělovýchovná jednota Tatran Jablonné v Podještědí SO úř. 1. kolo ( 2.) :00 2. kolo ( 3.) :00 A1A0201 Jablonné v P. - Nová Ves B A1A0301 Hlavice - Jablonné v P. A1A0202 Frýdlant B - Višňová B A1A0302 Doubí B - Osečná A1A0203 Krásná Studánka B - Horní Řasnice A1A0303 Jindřichovice p.s. - Gasservis A1A0204 Vratislavice - Nové Město p.s. A A1A0304 Nové Město p.s. A - Dětřichov A1A0205 Dětřichov - Jindřichovice p.s. A1A0305 Horní Řasnice - Vratislavice A1A0206 Gasservis - Doubí B A1A0306 Višňová B - Krásná Studánka B A1A0207 Osečná - Hlavice A1A0307 Nová Ves B - Frýdlant B 3. kolo ( 4.) :00 4. kolo ( 5.) :00 A1A0401 Jablonné v P. - Frýdlant B A1A0501 Doubí B - Jablonné v P. A1A0402 Krásná Studánka B - Nová Ves B A1A0502 Jindřichovice p.s. - Hlavice A1A0403 Vratislavice - Višňová B A1A0503 Nové Město p.s. A - Osečná A1A0404 Dětřichov - Horní Řasnice A1A0504 Horní Řasnice - Gasservis A1A0405 Gasservis - Nové Město p.s. A A1A0505 Višňová B - Dětřichov A1A0406 Osečná - Jindřichovice p.s. A1A0506 Nová Ves B - Vratislavice A1A0407 Hlavice - Doubí B A1A0507 Frýdlant B - Krásná Studánka B 5. kolo ( 6.) :00 6. kolo ( 7.) :30 A1A0601 Jablonné v P. - Krásná Studánka B A1A0701 Jindřichovice p.s. - Jablonné v P. A1A0602 Vratislavice - Frýdlant B A1A0702 Nové Město p.s. A - Doubí B A1A0603 Dětřichov - Nová Ves B A1A0703 Horní Řasnice - Hlavice A1A0604 Gasservis - Višňová B A1A0704 Višňová B - Osečná A1A0605 Osečná - Horní Řasnice A1A0705 Nová Ves B - Gasservis A1A0606 Hlavice - Nové Město p.s. A A1A0706 Frýdlant B - Dětřichov A1A0607 Doubí B - Jindřichovice p.s. A1A0707 Krásná Studánka B - Vratislavice 7. kolo ( 8.) :30 8. kolo ( 9.) :00 A1A0801 Jablonné v P. - Vratislavice A1A0901 Nové Město p.s. A - Jablonné v P. A1A0802 Dětřichov - Krásná Studánka B A1A0902 Horní Řasnice - Jindřichovice p.s. A1A0803 Gasservis - Frýdlant B A1A0903 Višňová B - Doubí B A1A0804 Osečná - Nová Ves B A1A0904 Nová Ves B - Hlavice A1A0805 Hlavice - Višňová B A1A0905 Frýdlant B - Osečná A1A0806 Doubí B - Horní Řasnice A1A0906 Krásná Studánka B - Gasservis A1A0807 Jindřichovice p.s. - Nové Město p.s. A A1A0907 Vratislavice - Dětřichov [16]

17 9. kolo (10.) : kolo (11.) :30 A1A1001 Jablonné v P. - Dětřichov A1A1101 Horní Řasnice - Jablonné v P. A1A1002 Gasservis - Vratislavice A1A1102 Višňová B - Nové Město p.s. A A1A1003 Osečná - Krásná Studánka B A1A1103 Nová Ves B - Jindřichovice p.s. A1A1004 Hlavice - Frýdlant B A1A1104 Frýdlant B - Doubí B A1A1005 Doubí B - Nová Ves B A1A1105 Krásná Studánka B - Hlavice A1A1006 Jindřichovice p.s. - Višňová B A1A1106 Vratislavice - Osečná A1A1007 Nové Město p.s. A - Horní Řasnice A1A1107 Dětřichov - Gasservis 11. kolo (12.) : kolo (13.) :00 A1A1201 Jablonné v P. - Gasservis A1A1301 Višňová B - Jablonné v P. A1A1202 Osečná - Dětřichov A1A1302 Nová Ves B - Horní Řasnice A1A1203 Hlavice - Vratislavice A1A1303 Frýdlant B - Nové Město p.s. A A1A1204 Doubí B - Krásná Studánka B A1A1304 Krásná Studánka B - Jindřichovice p.s. A1A1205 Jindřichovice p.s. - Frýdlant B A1A1305 Vratislavice - Doubí B A1A1206 Nové Město p.s. A - Nová Ves B A1A1306 Dětřichov - Hlavice A1A1207 Horní Řasnice - Višňová B A1A1307 Gasservis - Osečná 13. kolo ( 1.) :00 A1A0101 Osečná - Jablonné v P. A1A0102 Hlavice - Gasservis A1A0103 Doubí B - Dětřichov A1A0104 Jindřichovice p.s. - Vratislavice A1A0105 Nové Město p.s. A - Krásná Studánka B A1A0106 Horní Řasnice - Frýdlant B A1A0107 Višňová B - Nová Ves B 14. kolo (14.).. : : 15. kolo (15.).. : : A1A1401 Jablonné v P. - Osečná A1A1501 Nová Ves B - Jablonné v P. A1A1402 Gasservis - Hlavice A1A1502 Višňová B - Frýdlant B A1A1403 Dětřichov - Doubí B A1A1503 Horní Řasnice - Krásná Studánka B A1A1404 Vratislavice - Jindřichovice p.s. A1A1504 Nové Město p.s. A - Vratislavice A1A1405 Krásná Studánka B - Nové Město p.s. A A1A1505 Jindřichovice p.s. - Dětřichov A1A1406 Frýdlant B - Horní Řasnice A1A1506 Doubí B - Gasservis A1A1407 Nová Ves B - Višňová B A1A1507 Hlavice - Osečná 16. kolo (16.).. : : 17. kolo (17.).. : : A1A1601 Jablonné v P. - Hlavice A1A1701 Frýdlant B - Jablonné v P. A1A1602 Osečná - Doubí B A1A1702 Nová Ves B - Krásná Studánka B A1A1603 Gasservis - Jindřichovice p.s. A1A1703 Višňová B - Vratislavice A1A1604 Dětřichov - Nové Město p.s. A A1A1704 Horní Řasnice - Dětřichov A1A1605 Vratislavice - Horní Řasnice A1A1705 Nové Město p.s. A - Gasservis A1A1606 Krásná Studánka B - Višňová B A1A1706 Jindřichovice p.s. - Osečná A1A1607 Frýdlant B - Nová Ves B A1A1707 Doubí B - Hlavice 18. kolo (18.).. : : 19. kolo (19.).. : : A1A1801 Jablonné v P. - Doubí B A1A1901 Krásná Studánka B - Jablonné v P. A1A1802 Hlavice - Jindřichovice p.s. A1A1902 Frýdlant B - Vratislavice A1A1803 Osečná - Nové Město p.s. A A1A1903 Nová Ves B - Dětřichov A1A1804 Gasservis - Horní Řasnice A1A1904 Višňová B - Gasservis A1A1805 Dětřichov - Višňová B A1A1905 Horní Řasnice - Osečná A1A1806 Vratislavice - Nová Ves B A1A1906 Nové Město p.s. A - Hlavice A1A1807 Krásná Studánka B - Frýdlant B A1A1907 Jindřichovice p.s. - Doubí B [17]

18 20. kolo (20.).. : : 21. kolo (21.).. : : A1A2001 Jablonné v P. - Jindřichovice p.s. A1A2101 Vratislavice - Jablonné v P. A1A2002 Doubí B - Nové Město p.s. A A1A2102 Krásná Studánka B - Dětřichov A1A2003 Hlavice - Horní Řasnice A1A2103 Frýdlant B - Gasservis A1A2004 Osečná - Višňová B A1A2104 Nová Ves B - Osečná A1A2005 Gasservis - Nová Ves B A1A2105 Višňová B - Hlavice A1A2006 Dětřichov - Frýdlant B A1A2106 Horní Řasnice - Doubí B A1A2007 Vratislavice - Krásná Studánka B A1A2107 Nové Město p.s. A - Jindřichovice p.s. 22. kolo (22.).. : : 23. kolo (23.).. : : A1A2201 Jablonné v P. - Nové Město p.s. A A1A2301 Dětřichov - Jablonné v P. A1A2202 Jindřichovice p.s. - Horní Řasnice A1A2302 Vratislavice - Gasservis A1A2203 Doubí B - Višňová B A1A2303 Krásná Studánka B - Osečná A1A2204 Hlavice - Nová Ves B A1A2304 Frýdlant B - Hlavice A1A2205 Osečná - Frýdlant B A1A2305 Nová Ves B - Doubí B A1A2206 Gasservis - Krásná Studánka B A1A2306 Višňová B - Jindřichovice p.s. A1A2207 Dětřichov - Vratislavice A1A2307 Horní Řasnice - Nové Město p.s. A 24. kolo (24.).. : : 25. kolo (25.).. : : A1A2401 Jablonné v P. - Horní Řasnice A1A2501 Gasservis - Jablonné v P. A1A2402 Nové Město p.s. A - Višňová B A1A2502 Dětřichov - Osečná A1A2403 Jindřichovice p.s. - Nová Ves B A1A2503 Vratislavice - Hlavice A1A2404 Doubí B - Frýdlant B A1A2504 Krásná Studánka B - Doubí B A1A2405 Hlavice - Krásná Studánka B A1A2505 Frýdlant B - Jindřichovice p.s. A1A2406 Osečná - Vratislavice A1A2506 Nová Ves B - Nové Město p.s. A A1A2407 Gasservis - Dětřichov A1A2507 Višňová B - Horní Řasnice 26. kolo (26.).. : : A1A2601 Jablonné v P. - Višňová B A1A2602 Horní Řasnice - Nová Ves B A1A2603 Nové Město p.s. A - Frýdlant B A1A2604 Jindřichovice p.s. - Krásná Studánka B A1A2605 Doubí B - Vratislavice A1A2606 Hlavice - Dětřichov A1A2607 Osečná - Gasservis [18]

19 A2A III. třída dospělých JIH 1. Tělovýchovná jednota Tatran Bílý Kostel n.n. SO úř. 2. Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání o.s. NE 10:30 3. S.K. Žibřidice SO 15:00 4. TJ Jiskra Machnín SO úř. 5. TJ Sokol Chotyně - ČOS SO úř. 6. F. K. Český Dub, o. s. SO 15:00 7. TJ Sokol Pěnčín hl. 8. Tělovýchovná jednota SLOVAN VESEC SO 15:00 h. Hlavice 9. Tělovýchovná jednota Spartak Chrastava NE 14: SK CAMEL Jablonec nad Nisou SO úř. h. UMT Doubí 11. Tělovýchovná jednota Slovan Hrádek nad N. SO 14:00 h. Václavice 12. "TJ SOKOL RYNOLTICE o.s." hl. h. Zdislava 1. kolo ( 2.) :00 2. kolo ( 3.) :00 A2A0201 Rynoltice B - Pěnčín A2A0301 Rozstání B - Rynoltice B A2A0202 Vesec - Český Dub A2A0302 Žibřidice - Bílý Kostel B A2A0203 Chrastava B - Chotyně A2A0303 Machnín - Hrádek n.n. C A2A0204 Camel JBC - Machnín A2A0304 Chotyně - Camel JBC A2A0205 Hrádek n.n. C - Žibřidice A2A0305 Český Dub - Chrastava B A2A0206 Bílý Kostel B - Rozstání B A2A0306 Pěnčín - Vesec 3. kolo ( 4.) :00 4. kolo ( 5.) :00 A2A0401 Rynoltice B - Vesec A2A0501 Žibřidice - Rynoltice B A2A0402 Chrastava B - Pěnčín A2A0502 Machnín - Rozstání B A2A0403 Camel JBC - Český Dub A2A0503 Chotyně - Bílý Kostel B A2A0404 Hrádek n.n. C - Chotyně A2A0504 Český Dub - Hrádek n.n. C A2A0405 Bílý Kostel B - Machnín A2A0505 Pěnčín - Camel JBC A2A0406 Rozstání B - Žibřidice A2A0506 Vesec - Chrastava B 5. kolo ( 6.) :00 6. kolo ( 7.) :30 A2A0601 Rynoltice B - Chrastava B A2A0701 Machnín - Rynoltice B A2A0602 Vesec - Camel JBC A2A0702 Chotyně - Žibřidice A2A0603 Hrádek n.n. C - Pěnčín A2A0703 Český Dub - Rozstání B A2A0604 Bílý Kostel B - Český Dub A2A0704 Pěnčín - Bílý Kostel B A2A0605 Rozstání B - Chotyně A2A0705 Vesec - Hrádek n.n. C A2A0606 Žibřidice - Machnín A2A0706 Chrastava B - Camel JBC 7. kolo ( 8.) :30 8. kolo ( 9.) :00 A2A0801 Rynoltice B - Camel JBC A2A0901 Chotyně - Rynoltice B A2A0802 Hrádek n.n. C - Chrastava B A2A0902 Český Dub - Machnín A2A0803 Bílý Kostel B - Vesec A2A0903 Pěnčín - Žibřidice A2A0804 Rozstání B - Pěnčín A2A0904 Vesec - Rozstání B A2A0805 Žibřidice - Český Dub A2A0905 Chrastava B - Bílý Kostel B A2A0806 Machnín - Chotyně A2A0906 Camel JBC - Hrádek n.n. C [19]

20 9. kolo (10.) : kolo (11.) :30 A2A1001 Rynoltice B - Hrádek n.n. C A2A1101 Český Dub - Rynoltice B A2A1002 Bílý Kostel B - Camel JBC A2A1102 Pěnčín - Chotyně A2A1003 Rozstání B - Chrastava B A2A1103 Vesec - Machnín A2A1004 Žibřidice - Vesec A2A1104 Chrastava B - Žibřidice A2A1005 Machnín - Pěnčín A2A1105 Camel JBC - Rozstání B A2A1006 Chotyně - Český Dub A2A1106 Hrádek n.n. C - Bílý Kostel B 11. kolo ( 1.) :30 A2A0101 Bílý Kostel B - Rynoltice B A2A0102 Rozstání B - Hrádek n.n. C A2A0103 Žibřidice - Camel JBC A2A0104 Machnín - Chrastava B A2A0105 Chotyně - Vesec A2A0106 Český Dub - Pěnčín 12. kolo (12.).. : : 13. kolo (13.).. : : A2A1201 Rynoltice B - Bílý Kostel B A2A1301 Pěnčín - Rynoltice B A2A1202 Hrádek n.n. C - Rozstání B A2A1302 Český Dub - Vesec A2A1203 Camel JBC - Žibřidice A2A1303 Chotyně - Chrastava B A2A1204 Chrastava B - Machnín A2A1304 Machnín - Camel JBC A2A1205 Vesec - Chotyně A2A1305 Žibřidice - Hrádek n.n. C A2A1206 Pěnčín - Český Dub A2A1306 Rozstání B - Bílý Kostel B 14. kolo (14.).. : : 15. kolo (15.).. : : A2A1401 Rynoltice B - Rozstání B A2A1501 Vesec - Rynoltice B A2A1402 Bílý Kostel B - Žibřidice A2A1502 Pěnčín - Chrastava B A2A1403 Hrádek n.n. C - Machnín A2A1503 Český Dub - Camel JBC A2A1404 Camel JBC - Chotyně A2A1504 Chotyně - Hrádek n.n. C A2A1405 Chrastava B - Český Dub A2A1505 Machnín - Bílý Kostel B A2A1406 Vesec - Pěnčín A2A1506 Žibřidice - Rozstání B 16. kolo (16.).. : : 17. kolo (17.).. : : A2A1601 Rynoltice B - Žibřidice A2A1701 Chrastava B - Rynoltice B A2A1602 Rozstání B - Machnín A2A1702 Vesec - Camel JBC A2A1603 Bílý Kostel B - Chotyně A2A1703 Pěnčín - Hrádek n.n. C A2A1604 Hrádek n.n. C - Český Dub A2A1704 Český Dub - Bílý Kostel B A2A1605 Camel JBC - Pěnčín A2A1705 Chotyně - Rozstání B A2A1606 Chrastava B - Vesec A2A1706 Machnín - Žibřidice 18. kolo (18.).. : : 19. kolo (19.).. : : A2A1801 Rynoltice B - Machnín A2A1901 Camel JBC - Rynoltice B A2A1802 Žibřidice - Chotyně A2A1902 Chrastava B - Hrádek n.n. C A2A1803 Rozstání B - Český Dub A2A1903 Vesec - Bílý Kostel B A2A1804 Bílý Kostel B - Pěnčín A2A1904 Pěnčín - Rozstání B A2A1805 Hrádek n.n. C - Vesec A2A1905 Český Dub - Žibřidice A2A1806 Camel JBC - Chrastava B A2A1906 Chotyně - Machnín 20. kolo (20.).. : : 21. kolo (21.).. : : A2A2001 Rynoltice B - Chotyně A2A2101 Hrádek n.n. C - Rynoltice B A2A2002 Machnín - Český Dub A2A2102 Camel JBC - Bílý Kostel B A2A2003 Žibřidice - Pěnčín A2A2103 Chrastava B - Rozstání B A2A2004 Rozstání B - Vesec A2A2104 Vesec - Žibřidice A2A2005 Bílý Kostel B - Chrastava B A2A2105 Pěnčín - Machnín A2A2006 Hrádek n.n. C - Camel JBC A2A2106 Český Dub - Chotyně [20]

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2015 2016 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Mistrovské fotbalové soutěže OFS Liberec ročník 2012/2013

Mistrovské fotbalové soutěže OFS Liberec ročník 2012/2013 Mistrovské fotbalové soutěže OFS Liberec ročník 2012/2013 Soutěže: Okresní přebor dospělých Okresní soutěž dospělých III.TŘÍDA JIH Okresní soutěž dospělých III.TŘÍDA SEVER Okresní přebor starších žáků

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá Školení oddílů SKFS Velká Dobrá 26.11.2016 Ing. Martin HAVEL, Jan HOŘEJŠÍ, Mgr. Zdeněk TASCH Mistrovství Evropy žen do 17 let v roce 2017 v České republice SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU IS FAČR RMS 2016/2017 DISCIPLINÁRNÍ

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, z.s. SVAZ NOHEJBALU PSU PLZEŇ-MĚSTO 10.12.2016 Český nohejbalový svaz, z.s. Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město --------------------------------------------------------

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané řízených VV OFS Pelhřimov. pro soutěžní ročník

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané řízených VV OFS Pelhřimov. pro soutěžní ročník 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2016 2017 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2013 2014 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2012 2013 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN VE FUTSALU SÁLOVÉM FOTBALU PROPOZICE SOUTĚŽE FINÁLE

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN VE FUTSALU SÁLOVÉM FOTBALU PROPOZICE SOUTĚŽE FINÁLE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN VE FUTSALU SÁLOVÉM FOTBALU 2012 2013 PROPOZICE SOUTĚŽE FINÁLE ŘOS: VV ČFSF-futsal TERMÍN: 26. 1. 2013 SYSTÉM SOUTĚŽE: Hrají 3 družstva kvalifikovaných ze Středočeského kraje

Více

FUTSAL Prostějov 2014/15 rozpis soutěží

FUTSAL Prostějov 2014/15 rozpis soutěží FUTSAL Prostějov 2014/15 rozpis soutěží Kapitola 1 Všeobecná ustanovení Článek 1 - Řízení soutěží Soutěž řídí Sportovně technická komise Okresní kmise futsalu (dále STK) se sídlem v Prostějově. Článek

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz Adresář organizačních pracovníků SKP Tachov: Jiří CHEJNOVSKÝ, 34701 Tachov tel.: 724 359 780 e-mail: jiri.chejnovsky@seznam.cz hřiště: SKP Tachov u městského

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz Rozpis divize jih soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Bláha předseda Jihočeského

Více

Český pohár dospělých. 42. ročník

Český pohár dospělých. 42. ročník V Praze dne 6. 6. 2015 Český pohár dospělých 42. ročník P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz,

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ NOVÝ JIČÍN IČ: 22880348 se sídlem: Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín registrace: spolkový rejstřík vedený MS v Praze L 27532 registrační číslo FAČR: OFS 804 bankovní spojení:

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

FUTSAL Prostějov 2011/12 rozpis soutěží

FUTSAL Prostějov 2011/12 rozpis soutěží FUTSAL Prostějov 2011/12 rozpis soutěží Kapitola 1 Všeobecná ustanovení Článek 1 - Řízení soutěží Soutěž řídí Sportovně technická komise OKF (dále STK) se sídlem v Prostějově. Článek 2 - Pořadatel utkání/turnaje

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, sekretář Gřes Martin, Hlavní třída 853/46, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 724 434 262 (veškerou

Více

a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.

a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I. ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2016/2017 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení Stanovy SFL - Small Floorball League 2013-2014 1. Small floorball league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

R O Z P I S. pro soutěžní ročník

R O Z P I S. pro soutěžní ročník Okresní fotbalový svaz Rakovník R O Z P I S mistrovských a pohárových soutěží řízených Okresním fotbalovým svazem Rakovník pro soutěžní ročník 2016-2017 Určeno : členům VV OFS Rakovník předsedům a členům

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ NOVÝ JIČÍN IČ: 22880348 se sídlem: Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín registrace: spolkový rejstřík vedený MS v Praze L 27532 registrační číslo FAČR: OFS 804 bankovní spojení:

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval:

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise FAČR Testy Číslo testu: 802 Dne: 1 Je hráč v ofsajdu, převezme-li v ofsajdové pozici míč přímo z kopu z rohu? 2 Je rozhodčí povinen dát po dosažení branky znamení

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 30.11.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2007 a mladší Účastníci turnaje: Jablonec A,B,C, FA Petra Voříška Děčín, FC Hradec Králové, FK Mladá Boleslav,

Více

Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: A1A Krajský přebor

Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: A1A Krajský přebor Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: 1.Hostující družstvo v soutěžích dospělých musí respektovat tradiční barvy dresů domácího klubu uvedené v RS LKFS a na webových stránkách LKFS, případně upřesněné úřední

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel Okresní komise FUTSALU Zlín. ( OKF ) OKF si vyhrazuje

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice PROPOZICE ČESKOSKALICKÉHO POHÁRU MLADŠÍCH ŽÁKŮ A) Obecná ustanovení Datum konání: sobota 16. února 2013 Místo konání: sportovní

Více

LORD CUP 2016 RÝMAŘOV

LORD CUP 2016 RÝMAŘOV VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PROPOZICE TURNAJE MLÁDEŽE LORD CUP 2016 RÝMAŘOV POŘÁDANÉHO VE DNECH 18.6. 19.6.2016 V RÝMAŘOVĚ Tento mládežnický turnaj je pořádán fotbalovým oddílem SK Jiskra Rýmařov a jeho hlavním

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Desatero správného vyplnění zápisu o utkání

Desatero správného vyplnění zápisu o utkání Desatero správného vyplnění zápisu o utkání 1. Typ a číslo utkání řádně vyznačit typ a věkovou kategorii (nehodící se škrtne) začátek utkání zapsat až v místě konání zápasu číslo kola, které uvedete do

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

FK Jablonec OS. pořádá v neděli halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší

FK Jablonec OS. pořádá v neděli halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší FK Jablonec OS pořádá v neděli 24.11.2013 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, FK Kolín,, FA Petra Voříška Děčín, AC Sparta Praha A,B,

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší

8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PROPOZICE mistrovských soutěží pro soutěžní ročník

PROPOZICE mistrovských soutěží pro soutěžní ročník Krajská komise futsalu FIFA Karlovarského kraje Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovských soutěží pro soutěžní ročník 2015-2016 Krajský přebor

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2016/2017 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní části: Adresa pro

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Názvy soutěží, věkové kategorie: Severočeská divize dospělých Severočeská

Více

7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ LIBEREC

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ LIBEREC OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ LIBEREC Rozpis mistrovských soutěží dospělých a mládeže Ročník 2015/2016 Okresní fotbalový svaz Liberec Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČO 22882782 Bankovní spojení:

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

ROZPIS SOUTEŽÍ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH A POSTUPOVÉ SOUTĚŽE MLÁDEŽE ( OP DOROST A OP ŽÁCI)

ROZPIS SOUTEŽÍ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH A POSTUPOVÉ SOUTĚŽE MLÁDEŽE ( OP DOROST A OP ŽÁCI) Okresní fotbalový svaz NYMBURK Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: info@ofsnymburk.cz ROZPIS SOUTEŽÍ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH A POSTUPOVÉ SOUTĚŽE MLÁDEŽE ( OP DOROST A OP ŽÁCI) ročník 2014-2015

Více

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Hokejový turnaj. Kolín Turnaj pro děti narozené r a mladší

Hokejový turnaj. Kolín Turnaj pro děti narozené r a mladší Hokejový turnaj Kolín 9. 11. 2013 Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Propozice turnaje Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. SC Kolín A 2. SC Kolín B 3. HC Dukla Jihlava A 4. HC Dukla Jihlava

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli 9.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Junior Teplice,

Více

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední Soutěžní řád ČAST Soutěžní řád včetně aktualizace poslední 5. 5. 2016 Soutěžní řád je soubor předpisů pro organizování, řízení a vyhodnocování soutěží stolního tenisu. Obsah: 1. Všeobecná a technická ustanovení

Více

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í S T K Č S P H 2016/2017

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í S T K Č S P H 2016/2017 R O Z P I S S O U T Ě Ž Í S T K Č S P H 2016/2017 1. Názvy soutěží a věkové hranice a) Extraliga muži extraliga muži b) Extraliga ženy extraliga ženy c) dorostenci dorci 1. 7. 98 a mladší d) dorostenky

Více

ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, Karlovy Vary R O Z P I S

ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, Karlovy Vary R O Z P I S ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2014/2015 www.kvbasket.cz kbasketbal@seznam.cz 1. Všeobecná

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7.

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7. Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 7. ročník 2014-2015 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 10. srpna 2014

Více

Propozice 3. ročníku turnaje Mladších a Starších přípravek

Propozice 3. ročníku turnaje Mladších a Starších přípravek Propozice 3. ročníku turnaje Mladších a Starších přípravek Datum a čas: Místo konání: neděle 21. června 2014 od 9:00 hodin (prezentace družstev od 8:30 hodin) travnaté hřiště areál TJ MSV Studénka Věková

Více

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1.1 Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) mužů. Adresa pro písemný styk základní části: Adresa

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Soutěžní komise SK HVL Prostějov

Soutěžní komise SK HVL Prostějov S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2011/2012 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD 2003 HLAVA I. Základní ustanovení Článek 1. Soutěží Českého badmintonového svazu (dále jen ČBaS) se může zúčastnit jen osoba, která je řádně registrována podle tohoto řádu (dále jen RŘ). Registrací se

Více

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY Pořadatel : KTM OFS Třebíč Místo : Městská sportovní hala TJ Spartak Třebíč Termín : sobota 16.2. 2013 Sraz účastníků : skupina,,kraj - 8.00 hod.,

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

PROPOZICE KP PŘÍPRAVEK U11 SEZONA II. Technická ustanovení

PROPOZICE KP PŘÍPRAVEK U11 SEZONA II. Technická ustanovení Pořadatel: Středočeský krajský fotbalový svaz PROPOZICE KP PŘÍPRAVEK U11 SEZONA 2016-17 I. Všeobecná ustanovení Organizátor : Komise mládeže SKFS ve spolupráci s kluby KPŽ - SKFS Místo konání: dle rozlosování

Více

FK Jablonec, z.s. pořádá v sobotu halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádá v sobotu halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší FK Jablonec, z.s. pořádá v sobotu 10.12.2016 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje FK Jablonec,Ostrtzer BC, FK Ústí nad Labem, TJ Jiskra Mimoň, AC Sparta Praha,

Více