Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015"

Transkript

1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů 4. Volba návrhové komise 5. Schválení programu B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla 2. Zápis z jednání finančního výboru dne Žádost společnosti Fatra, a.s. o prodej pozemků v lokalitě Zámoraví 4. Prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Chmelnice 5. Návrh na odkoupení části pozemku p. č. 2074/113 v lokalitě nad Malinou III 6. Návrh na prodej pozemku v ulici Smetanova 7. Uplatnění předkupního práva pro město Napajedla na komunikace a cyklostezky zahrnuté do veřejně prospěšných staveb 8. Digitalizace kina 9. Stavební úpravy komínů na budově 1. základní školy Napajedla 10. Nabídka na odkoupení firmy Zámek Napajedla s.r.o. a zámeckého areálu 11. Návrh OZV č. 1/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti provozování loterií a jiných podobných her pomocí technických prostředků 12. Hospodaření společnosti Technická správa města, s.r.o. za rok Hospodaření společnosti NTV cable s.r.o. za rok Hospodaření společnosti NBTH, s.r.o. za rok Schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku za rok Závěrečný účet města Napajedla za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015, smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 18. Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Fatra Slavia Napajedla, rozpočtové opatření č. 21/ Navýšení neinvestičního příspěvku pro 2. základní školu Napajedla, příspěvkovou organizaci, rozpočtové opatření č. 20/ Zřízení příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla 21. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Napajedla 22. Zápis z jednání kontrolního výboru dne Zápisy výboru k situaci Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s. 24. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Zpráva o plnění přijatých usnesení ZM k Zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 28. Termíny zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí Jmenování člena dozorčí rady Teplárny Otrokovice a.s. C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé 1/ Žádost zastupitele o poskytnutí dokumentů týkajících se NBTH, s.r.o. 2. Diskuse 3. Závěr

2 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 2 1. Zastupitelstvo města Napajedla projednalo návrh Jednacího řádu zastupitelstva města Napajedla a podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů usnesením č. 5/63/2015 schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Napajedla s účinností ode dne vč. odsouhlasených změn 2. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se Zápisem z jednání finančního výboru ze dne Zastupitelstvo města Napajedla projednalo žádost společnosti Fatra, a.s. o prodej pozemků v lokalitě Zámoraví. Nebylo přijato usnesení. 4. Zastupitelstvo města Napajedla projednalo prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Chmelnice a usnesením č. 5/64/2015 prodej pozemků st. p. č o výměře 20 m 2, st. p. č o výměře 19 m 2 a st. p. č o výměře 20 m 2 dle geometrického plánu č /2014 v k. ú. Napajedla majitelům garáží na pozemcích umístěných za cenu 300,00 Kč/m 2 na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní kupní smlouvu v předloženém znění dle přílohy č. 7 c) schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění dle přílohy č. 8 d) schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění dle přílohy č. 9 e) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem kupních smluv Termín: 31. července Zastupitelstvo města Napajedla projednalo návrh na odkoupení části pozemku p. č. 2074/113 v lokalitě nad Malinou III a usnesením č. 5/65/2015 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla odkoupit pozemek p. č. 2074/113 trvalý travní porost o výměře 91 m 2 dle geometrického plánu č /2015 v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 9/232/2015 ze dne nebyly na Městském úřadě v Napajedlích uplatněny žádné další žádosti či podněty k tomuto záměru odkoupení části pozemku p. č. 2074/113 o výměře 91 m 2 dle geometrického plánu č /2015 za cenu 100,00 Kč/m 2, za účelem rozšíření místní komunikace a uložení inženýrských sítí

3 c) schvaluje kupní smlouvu dle předloženého návrhu v příloze č. 4 d) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: 31. července Zastupitelstvo města Napajedla projednalo návrh na prodej pozemku v ulici Smetanova a usnesením č. 5/66/ a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla prodat pozemek p. č. 2152/318 o výměře 11 m 2 v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Napajedla č. 4/51/2015 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné nabídky či podněty k tomuto záměru b) ruší část usnesení zastupitelstva města č. 4/51/2015 ze dne , kterým byl vyhlášen záměr prodeje pozemku p. č. 2152/318 o výměře 11 m 2 za cenu 300,00 Kč/m 2 c) doporučuje radě města schválit pachtovní smlouvu d) ukládá předložit žádost o uzavření pachtovní smlouvy na jednání rady města Termín: 15. července Zastupitelstvo města Napajedla projednalo návrh na uplatnění předkupního práva pro město Napajedla na komunikace a cyklostezky zahrnuté do veřejně prospěšných staveb a usnesením č. 5/67/2015 uplatnění předkupního práva na pozemek vymezený pro veřejně prospěšnou stavbu rozšíření hřbitova, v návrhu územního plánu číslo plochy 45 (pozemek p. č. 1723) b) neschvaluje uplatnění předkupního práva na pozemky vymezené pro veřejně prospěšné stavby označené v návrhu územního plánu jako plochy 125, 126, 127, 128, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 415, 360, 50, 55 a 60 vzhledem k tomu, že stavby jsou většinou umístěny na částech pozemků soukromých vlastníků a uplatněním předkupního práva by byly zatíženy celé pozemky c) ukládá sdělit rozhodnutí zastupitelstva města Stavebnímu úřadu MěÚ Napajedla Termín: 30. června Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s předloženým návrhem digitalizace kina v Napajedlích a usnesením č. 5/68/2015 a) souhlasí s digitalizací kina v Napajedlích umožňující projekci 3D obrazu a 3D zvuku s tím, že žadatelem o dotaci a nositelem dotace bude Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace

4 4 b) pověřuje Mgr. K. Frascaovou, ředitelku Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie na digitalizaci kina Termín: 31. prosince 2016 c) schvaluje - zajištění financování projektu digitalizace kina v Napajedlích v průběhu jeho realizace prostřednictvím Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace až do jeho finančního vypořádání - finanční spoluúčast města Napajedla na uvedeném projektu formou dofinancování podílu nákladů připadajících na Klub kultury Napajedla, příspěvkovou organizaci v rámci celkových nákladů projektu d) ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit finanční prostředky 3,8 mil. Kč vrozpočtu města na rok 2016 ve výši nutné k profinancování projektu a odpovídající finanční spoluúčasti na projektu Termín: 31. prosince Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem na stavební úpravu komínů na budově 1. základní školy Napajedla a návrhem rozpočtového opatření, které řeší financování této akce, a usnesením č. 5/69/2015 a) bere na vědomí havarijní stav 3 komínů v budově 1. základní školy Napajedla, které po bližší prohlídce vykazují značné opotřebení a dochází k uvolňování jejich částí (kousky cihel či spárovací hmoty); komíny z důvodu jejich nepotřebnosti budou ubourány pod střešní konstrukci, která bude v místě jejich odstranění obnovena (parozábrana, laťování, střešní krytina) rozpočtové opatření č. 26/2015: - v příjmové části rozpočtu zvýšení ve třídě 2 nedaňové příjmy o částku ,00 Kč z titulu přijetí vratek za vyúčtování tepla a služeb za rok ve výdajové části rozpočtu zvýšení o částku ,00 Kč v oddílu 31 Vzdělávání na ORJ 2117 oprava a údržba v areálu 1. základní školy c) ukládá - zajistit změny v rozpočtu města na rok 2015 Termín: 15. července zajistit realizaci akce Termín: 31. srpna Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s nabídkou na odkoupení obchodní korporace Zámek Napajedla s.r.o. a zámeckého areálu a usnesením č. 5/70/2015 a) neschvaluje odkoupení obchodní korporace Zámek Napajedla s.r.o. a nemovitostí a odkoupení části zámeckého parku vlastněné fyzickou osobou za cenu 80 mil. Kč dle nabídky ze dne viz příloha č.1 b) ukládá sdělit rozhodnutí zastupitelstva města spol. Zámek Napajedla s.r.o. a fyzické osobě Termín: ihned

5 c) pověřuje L. Lompejovou, BA (Hons), Executive MBA, a Mgr. D. Kalmárovou, zastupitelky města vést jednání o podmínkách odkoupení zámeckého parku nebo jeho části Termín: 30. června Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti provozování loterií a jiných podobných her pomocí technických prostředků a usnesením č. 5/71/2015 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti provozování loterií a jiných podobných her pomocí technických prostředků dle návrhu v příloze č. 1 b) ukládá Ing. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ Napajedla zajistit zveřejnění OZV č. 1/2015 na úřední desce Termín: 25. června Zastupitelstvo města Napajedla bere na vědomí roční účetní závěrku společnosti Technická správa města, s.r.o. za rok 2014 a převedení hospodářského výsledku, zisku společnosti Technická správa města, s.r.o. za rok 2014 ve výši ,01 Kč, na úhradu ztráty minulých období. 13. Zastupitelstvo města Napajedla bere na vědomí roční účetní závěrku společnosti NTV cable s.r.o. za rok 2014, která skončila ziskem ve výši ,61 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let. 14. Zastupitelstvo města Napajedla bere na vědomí roční závěrku společnosti NBTH, s.r.o. za rok 2014, která skončila účetní ztrátou ve výši ,27 Kč. Ztráta za rok 2014 bude převedena na účet Nerozdělená ztráta z minulých let. 15. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem na schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku města Napajedla za rok 2014 a usnesením č. 5/72/2015 účetní závěrku města Napajedla za rok 2014 dle přílohy č. 1 hospodářský výsledek města Napajedla za rok 2014 zisk po zdanění ve výši ,12 Kč a jeho převedení v plné výši na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období 16. Zastupitelstvo města Napajedla projednalo návrh Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2014 a projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2014 a usnesením č. 5/73/2015 vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Napajedla za rok 2014, a to bez výhrad

6 6 17. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem na poskytnutí dotace a s návrhem smlouvy na poskytnutí dotace majiteli kulturní památky na její opravu a usnesením č. 5/74/2015 poskytnutí dotace společnosti SOKOLA s.r.o. výši ,00 Kč na provedení udržovacích prací 2. etapy výměny střešní krytiny a opravy krovu na objektu Masarykovo náměstí 65 v Napajedlích smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Napajedla společnosti SOKOLA s.r.o. ve výši ,00 Kč na provedení udržovacích prací 2. etapy výměny střešní krytiny a opravy krovu na objektu Masarykovo náměstí 65 v Napajedlích, dle návrhu v příloze č. 1 c) pověřuje Z. Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace Termín: 31. července Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města a usnesením č. 5/75/2015 přidělení dotace z rozpočtu města Napajedla v roce 2015 pro TJ Fatra Slavia Napajedla: - ve výši ,00 Kč na činnost (náklady na energie, dopravu, pronájem tělocvičen, údržba a opravy majetku, režijní náklady a ostatní nutné náklady) - ve výši ,00 Kč na podporu a rozvoj oddílu kopané (zejména náklady spojené s činností mládežnických složek, např. pronájem tělocvičen, doprava, energie, režijní náklady a ostatní nutné náklady) - ve výši ,00 Kč na likvidaci objektu dosavadního sídla organizace (likusáku) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Napajedla pro TJ Fatra Slavia Napajedla - ve výši ,00 Kč dle návrhu v příloze č. 1 - ve výši ,00 Kč dle návrhu v příloze č. 2 - ve výši ,00 Kč dle návrhu v příloze č. 3 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2015: - v příjmové části rozpočtu navýšení ve třídě 2 nedaňové příjmy o částku ,00 Kč z titulu příjmů plynoucích z plnění smlouvy příkazní - ve výdajové části rozpočtu navýšení o částku ,00 Kč v oddíle 34 Tělovýchova a zájmová činnost na ORJ 2464 poskytnutí dotace pro TJ Fatra Slavia, navýšení o částku ,00 Kč v oddíle 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky na ORJ 1512 nová expozice Fatry v muzeu a navýšení o částku ,00 Kč v oddíle 63 Finanční operace na ORJ 2425 odvod DPH - ve výdajové části rozpočtu převod finančních prostředků z oddílu 64 Ostatní činnosti v objemu ,00 Kč z ORJ 2400 běžná rezerva a ,00 Kč z ORJ 2410 kapitálová rezerva do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost na ORJ 2464 poskytnutí dotace TJ Fatra Slavia d) pověřuje Z. Ohnoutka, místostarostu města - podpisem smluv o poskytnutí dotace dle bodu b) - zajištěním výplaty dotací dle bodu a) e) ukládá Termín: 31. července 2015

7 zajistit změnu rozpočtu města na rok 2015 Termín: 30. června Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem na navýšení neinvestičního příspěvku pro 2. základní školu Napajedla, příspěvkovou organizaci o částku ,00 Kč na plat školního psychologa a usnesením č. 5/76/2015 navýšení neinvestičního příspěvku pro 2. základní školu Napajedla, příspěvkovou organizaci o částku ,00 Kč na plat školního psychologa v roce 2015 rozpočtové opatření č. 20/2015: přesun finančních prostředků v objemu ,00 Kč z oddílu 64 Ostatní činnosti ORJ 2410 kapitálová rezerva do oddílu 31 Vzdělávání na ORJ 2403 neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci 2. základní škola Napajedla c) ukládá - zajistit změnu rozpočtu města Napajedla na rok zajistit výplatu schváleného příspěvku Termín: 31. července Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem na zřízení příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla a se zněním návrhu zřizovací listiny této organizace a usnesením č. 5/77/2015 zřízení příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla s účinností od 1. července 2015 vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla dle návrhu v příloze č. 1 c) schvaluje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Napajedla ve výši ,00 Kč na období od vzniku organizace do d) schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2015: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu ,00 Kč v rámci oddílu 43 Sociální služby a pomoc z ORJ 2003 mzdy a odvody u PS na ORJ 2447 neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Napajedla e) ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit pro nově zřizovanou organizaci Pečovatelská služba Napajedla následující: - jmenování ředitele - přidělení IČ - zápis do obchodního rejstříku - zápis do Ústředního věstníku ČR - podání přihlášky k registraci výkonu sociální služby s platností od převod práv a povinností dosavadních zaměstnanců města vykonávajících sociální službu na novou organizaci k vedení účetnictví od

8 8 - nájem nebytových prostor potřebných k výkonu sociální služby od předání majetku města k hospodaření k prověrku stávajících smluv týkajících se činnosti pečovatelské služby a jejich převod na novou organizaci k Termín: průběžně 21. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Napajedla a usnesením č. 5/78/2015 Zásady pro poskytování finanční podpory zrozpočtu města Napajedla dle předloženého návrhu v příloze č. 1 včetně zapracovaných úprav dle připomínek zastupitelky L. Lompejové, BA (Hons), Executive MBA b) ukládá Radě města Napajedla řídit se schválenými zásadami Termín: trvale 22. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se zápisem z jednání kontrolního výboru konaného dne a usnesením č. 5/79/2015 schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na III. čtvrtletí roku 2015: - kontrola vyřizování stížností občanů - kontrola nemovitostí města a jejich využití - kontrola plnění usnesení RM a ZM - kontrola výkonu sezónních prací zaměstnanci Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace 23. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se zápisy zjednání výboru k situaci Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s. konaných dne , a Zastupitelstvo města Napajedla bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok Rovněž se seznámilo se Zprávou č. 121/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ , za rok Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s přehledem rozpracovaných usnesení ZM ktermínu Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se Zprávou o činnosti Městského úřadu Napajedla. 27. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s předloženým návrhem na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, které jsou stanoveny v souladu s novelou nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odměnách za výkon členům zastupitelstev a usnesením č. 5/80/2015

9 9 neschvaluje předložený návrh plošně zvýšit o 3,5 % výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s ust. 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 28. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem termínů zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2015 a usnesením č. 5/81/2015 schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2015: 23. září a 25. listopadu 29. Zastupitelstvo města Napajedla usnesením č. 5/82/2015 odkládá nominaci člena dozorčí rady společnosti Teplárna Otrokovice a.s. na jednání zastupitelstva města dne 23. září 2015 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé 1/ Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s žádostí zastupitele o poskytnutí dokumentů týkajících se NBTH, s.r.o. a poskytnutými dokumenty. Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka města místostarosta města Tomáš Čabla (odmítl podepsat) Ing. Stanislav Fojtů v. r. ověřovatel ověřovatel

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 38/1 ze dne 12. 5. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 38/1 ze dne 12. 5. 2014 číslo 38/1 Bezpečnostní situace BOD BYL STAŽEN Z PROGRAMU číslo 38/2 Účetní závěrka za rok 2013 - předloženou zprávu o hospodaření městské části Praha-Dolní Měcholupy za rok 2013 - předložený protokol

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. 2013 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Brychta

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 radní - Karla Jakob Čechová 1. Taneční studio Style,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více