ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+"

Transkript

1 Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ zpracovatel

2 Realizační tým 1. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 2. Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. 3. Ing. Jan Kovařík 4. Ing. Václav Starý 5. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. 6. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. 7. Mgr. Viktor Květoň, Ph.D.

3 VYMEZENÍ ÚKOLU Východiska: VZ se zabývá stávajícími operačními programy spolufinancovanými z fondů EU (včetně přeshraniční spolupráce), programy financovanými z národních zdrojů (v oblasti územní dimenze dopravy i ze zdrojů krajů) a analytickými, koncepčními a strategickými dokumenty. realizace činností dle jednotného metodického postupu a etap

4 DÍLČÍ ETAPY Identifikace segmentů analýzy (oblastí podpor týkajících se územní dimenze dopravy a jejího vlivu na konkurenceschopnost a regionální zaměstnanost) Expertní posouzení úspěšnosti a přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor Vyhodnocení oblastí podpor v kontextu socioekonomických souvislostí a přípravy období 2014+: Zhodnocení relevance sledovaných oblastí podpor ve vztahu k vývojovým změnám a trendům; Zhodnocení současných oblastí podpor ve vztahu k dokumentům EU a ČR pro přípravu Návrhy a doporučení pro programové období 2014+

5 Identifikace segmentů analýzy Etapa byla rozdělena na dílčí metodické body: A. Stanovení seznamu dokumentů a stanovení oblastí podpory, které budou předmětem analýzy ; B. Stanovení požadavků na vstupy z MS operačních programů (MSC2007 a další MS) v závislosti na charakteru a zaměření analýz ; C. Vytvoření základních tematických klastrů a stanovení synergických vazeb.

6 Vytvoření základních tematických klastrů a stanovení synergických vazeb Tematické klastry definovány takto : 1. Dostupnost; 2. Obslužnost; 3. Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie; 4. Životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Synergické vazby byly nalezeny ve třech úrovních: mezi oblastmi podpory; mezi klastry v rámci dopravy; mezi klastry v rámci průřezových analýz.

7 Klastr "Dostupnost" zařazeny všechny oblasti podpory, které směřují svými aktivitami ke zlepšení dopravní dostupnosti území ve smyslu výstavby, rekonstrukce či modernizace dálnic a rychlostních komunikací, dále silnic I., II. a III. třídy, rozvoj infrastrukturních sítí železniční, vnitrozemské vodní, letecké a nemotorové dopravy

8 Klastr Obslužnost" zařazeny všechny intervence, které mají přímý či nepřímý vliv na zlepšování dopravní obslužnosti obcí, měst i regionů a také oblast tzv. City logistiky, tj. organizace optimálního způsobu zásobování měst ekologickým způsobem Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení fungující přepravy osob, zboží a materiálů v konkrétním území.

9 Klastr Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie" zařazeny všechny intervence, které mají přímý či nepřímý vliv na rozvoj systémů pro zajištění optimalizace využívání stávající kapacity infrastruktury a existujících dopravních sítí, dále k zajištění vyšší bezpečnosti při přepravě osob a materiálů a snížení negativních projevů dopravy, systémy zajišťující mezinárodní interoperabilitu a telematické systémy sloužící k optimalizaci a řízení silničního provozu.

10 Klastr Životní prostředí a zdraví obyvatelstva" zařazeny všechny intervence, které mají vliv na řešení problematiky životního prostředí v souvislosti s provozem dopravních prostředků po stávající infrastruktuře (tzn. např. protihlukové opatření, fragmentace krajiny apod.)

11

12 Expertní posouzení úspěšnosti a přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor Dle ZD: "Zhodnocení úspěšnosti realizace bude provedeno na základě expertního posouzení (rychlé vyčerpání prostředků s ohledem na dostatek projektů a naopak potřeba realokací apod.) a přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor (jak realizace opatření přispěla ke zlepšení situace v dané oblasti)". Posouzení úspěšnosti a přínosu zkoumaných podpor bylo rozděleno na 3 etapy: 1. Návrh postupu pro zpracování analýzy úspěšnosti současné podpory a) Vyhodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor b) Hlubší analýza vybraných oblastí podpory (mikrostudie) 2. Využití výsledků předchozích šetření k posouzení úspěšnosti realizovaných oblastí podpor 3. Vyhodnocení ve vztahu k cílům operačního programu

13 Klastr "Dostupnost" na základě hodnocení finančního a věcného pokroku lze klastr dostupnost charakterizovat jako úspěšný, neboť většina zahrnutých oblastí podpory nemá problémy s plněním cílů jedná se často o finančně velké dopravní stavby a rekonstrukce stávajících silničních komunikací a železničních tratí, které jsou důležitým předpokladem konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i České republiky jako celku většina projektů je zatím ještě v realizaci, a proto není možné hodnotit reálné přínosy a efekty v regionálním rozvoji projektové cíle a aktivity se daří naplňovat nejvíce v silniční dopravě, a to jak na úrovni silnic I. třídy mimo TEN-T, tak i na úrovni dálnic a silnic sítě TEN-T problematika dostupnosti je výrazně akcentována ve všech relevantních koncepčních, resp. strategických dokumentech ČR i EU

14 Regionální diferenciace finančních intervencí v rámci klastru Dopravní dostupnost silniční infrastruktura

15 Klastr Obslužnost" z hlediska objemu finančních prostředků se jednalo druhý nejvýznamnější cíl projektových aktivit z hlediska finančního pokroku nebyl identifikován žádný podstatný problém, alokované finanční prostředky jsou často již vyčerpány, případně jsou na úrovni cca %. poptávka a reálné potřeby v regionech jsou rozsáhlejší, než bylo umožněno financovat ze SF V případě věcného pokroku byly zaznamenány dílčí problémy, které však souvisejí více s monitoringem a aktuálností dat v monitorovacím systému než s reálnými problémy a splnění věcných cílů.

16 Regionální diferenciace finančních intervencí v rámci klastru Obslužnost

17 Klastr Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie a Životní prostředí a zdraví obyvatelstva" z hlediska objemu finančních prostředků se jednalo nejméně významné klastry z hlediska finančního pokroku nebyl identifikován žádný podstatný problém, alokované finanční prostředky jsou často již vyčerpány (nebo překročeny poptávka a reálné potřeby v regionech jsou v některých případech rozsáhlejší, než bylo umožněno financovat ze SF V případě věcného pokroku byly zaznamenány dílčí specifika (např. OP 1.2.2), obecně je spíše otázkou provázanosti jednotlivých dílčích oblastí podpor s dopravou. problematika IDS a snižování dopadů dopravy na ŽP je podporována ve všech relevantních koncepčních, resp. strategických dokumentech ČR i EU a je často přímo navázána na dopravní dostupnost

18 Vyhodnocení oblastí podpor v kontextu socioekonomických souvislostí a přípravy období Klastr Dostupnost je nutnou podmínkou pro další rozvoj a zvyšování resp. zachování konkurenceschopnosti ČR přínos pro ČR i jednotlivé regiony je zásadní zásadní vývojové změny nenastaly, nicméně přínos finančních intervencí do dopravní infrastruktury je evidentní (zvyšování kvality prostřednictvím nových investic nebo) Klastr Obslužnost nelze pochybovat o přínosu realizovaných projektů na úrovni státu i jednotlivých regionů nízká konkurenceschopnost veřejné dopravy ve vztahu k IAD

19 Hodnocení rozsahu a kvality dopravní sítě v územním průřezu (vazba na konkurenceschopnost) Tematické úrovně Shrnutí Evropská Národní Krajská (regionální) S ohledem na aktuální stav dopravních sítí ČR se dá konstatovat, že dopravní dostupnost je pro všechny regiony zajištěna, avšak ne v dostatečné kvalitě. Nedokončení hlavní sítě TEN-T je vnímáno jako jedna z hlavních překážek jednotného evropského obchodu, nedokončení globální sítě pak znamená znevýhodnění dotčených makroregionů na úrovni NUTS II.

20 Návrhy a doporučení pro programové období investice v oblasti dopravní infrastruktury je nezbytné udržet i v období dobudování hlavní multimodální sítě dopravní infrastruktury z hlediska evropského, celostátního a krajského významu a především kvalitativní posunutí silniční infrastruktury na vyšší úroveň 1. Dostupnost 2. Obslužnost 3. Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie 4. Životní prostředí a zdraví obyvatelstva

21 Návrhy a doporučení pro programové období investice v oblasti dopravní infrastruktury je nezbytné udržet i v období dobudování hlavní multimodální sítě dopravní infrastruktury z hlediska evropského, celostátního a krajského významu a především kvalitativní posunutí silniční infrastruktury na vyšší úroveň 1. Dostupnost 2. Obslužnost 3. Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie 4. Životní prostředí a zdraví obyvatelstva

22 Děkujeme za pozornost.