Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+"

Transkript

1 Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011

2 O Svazu měst a obcí ČR národní asociace měst a obcí, dobrovolná, apolitická založen 1907 počet členů: z 6 251; cca 74 % obyvatel ČR komorový systém uspořádání hlavní oblast činnosti: hájení zájmů samospráv (vláda, ministerstva, parlament, odborná veřejnost, kraje) služby členům: vzdělávání zastupitelů obcí, podpora partnerské spolupráce měst atp. 2

3 Analýzy potřeb samospráv SMO ČR Proč? Dotace Nevyhovující stav infrastruktury Zvyšující se rozdíly v území Suburbanizace vs. vylidňování periferií Globální výzvy (chybějící pracovní příležitosti, stárnutí atp.) Nevyužití potenciálu území ( značka místa) Strategické řízení, integrovaná řešení Sektorové řešení problémů samospráv, chybějící horizontální koncepce 3

4 4

5 Mohou problémy samospráv v ČR zachránit dotace z EU? HDP na hlavu v % evropského průměru <

6 Jaký prostor mají v evropských fondech obce? Podíly příjemců na objemu schválených prostředků Stát a jeho instituce - 41 % Obce a města - 26 % Podnikatelské subjekty - 18 % Kraje - 13 % Ostatní - 2 % 6

7 Jaký prostor mají v evropských fondech obce? Podíly příjemců na objemu schválených prostředků Počet projektů obcí Finanční prostředky obcím 7

8 Analýza potřeb měst Analýza potřeb venkova 8 Analýza potřeb měst

9 Hodnocení kvality života ve městech (ČR a SZ) Jako problémové se jeví stav pozemních komunikací a pracovní příležitosti Srovnání problémová a do určité míry problémová témata ve městech Možnosti kulturního vyžití Možnosti sportovního vyžití olnočasové aktivity pro děti a mládež Úroveň základního školství Kapacita mateřských škol Nabídka kvalitního bydlení stupnost kvalitních sociálních služeb Dostupnost kvalitní zdravotní péče Bariérovost města Bezpečnost ve městě Existence ghett (segregace občanů) Živelné rozrůstání města Vylidňování centra města Existence brownfieldů Existence developerských ploch Možnost nakupování Podmínky pro podnikání Pracovní příležitosti Rekreační (zelené) plochy Výskyt černých skládek Nakládání s odpady Čistota města Hluk Kvalita ovzduší Dostupnost parkovacích míst Výskyt dopravní zácpy ostupnost kvalitní hromadné dopravy Údržba chodníků Stav pozemních komunikací 9 NUTS2-Severozápad ČR

10 Hodnocení kvality života ve městech (ČR a SZ) Jako problémové se jeví stav pozemních komunikací a pracovní příležitosti Srovnání problémová a do určité míry problémová témata na venkově Jiná oblast Propagace obce Infrastruktura cestovního ruchu Stav venkovských budov a památek Možnosti kulturního vyžití Možnosti sportovního vyžití Volnočasové aktivity Úroveň základního školství Dostupnost základní školy Kapacita mateřských škol Nabídka kvalitního bydlení Dostupnost kvalitních sociálních služeb Dostupnost kvalitní zdravotní péče Bariérovost obce Bezpečnost v obci Existence ghett Živelné rozrůstání obce xistence zemědělských či jiných brownfields Dostupnost IKT a sítí Dostupnost poštovních služeb Možnost nakupování Podmínky pro podnikání Pracovní možnosti Církevní restituce Vlastnické vztahy k půdě Ohrožení půdy Rekreační plochy Ekologický přístup Ohrožení povodněmi Čištění odpadních vod Kanalizace Znečištění vod Výskyt černých skládek Nakládání s odpady Čistota obce Hluk Kvalita ovzduší Dostupnost parkování Přetížení komunikací a zácpy Dopravní dostupnost Údržba chodníků Stav pozemních komunikací 10 NUTS2-Severozápad ČR

11 Jaké jsou hlavní zkušenosti s fondy EU - města Hlavní problémy Zkušenosti měst s využitím evropských fondů ČR NUTS2 - SEVEROZÁPAD 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Informovanost o možnostech čerpání Možnost výměny zkušeností a dobré praxe kušenost s naplňováním formálních náležitostí ersonální kapacity města pro přípravu projektů Personální kapacity města pro řízení projektů Využívání externí poradenské spolupráce Možnosti ovlivňovat projekty na území města Spolupráci s regionálními radami jako ŘO Spolupráci s ministerstvy jako ŘO Partnerství s podnikateli, NNO a dalšími subjekty Smysluplnost horizontálních témat Možnost bonifikace projektů v sektorových OP Uplatnění konceptu IPRM v praxi 11 Dobrá Průměrná Špatná Nevím Dobrá Průměrná Špatná Nevím

12 Jaké jsou hlavní zkušenosti s fondy EU venkov Hlavní problémy Zkušenosti venkova s využitím evropských fondů ČR NUTS2 - SEVEROZÁPAD 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Informovanost o možnostech čerpání Možnost výměny zkušeností Naplňování formálních požadavků Příprava projektů Řízení projektů Externí poradenství Ovlivňování projektů na území obce Meziobecní spolupráce Spolupráce v MAS Spolupráce v mikroregionu Spolupráce s resorty Spolupráce s regionálními radami Spolupráce se SZIF Možnosti strategického plánování Partnerství 12 Dobrá Průměrná Špatná Nevím Dobrá Průměrná Špatná Nevím

13 Jaké jsou hlavní zkušenosti s fondy EU Hlavní problémy 13 Administrativa je příliš složitá Nesrozumitelná a nejednoznačná pravidla Počet operačních programů je nadbytečně velký, neexistuje jedno informační místo Velké problémy s výběrovými řízeními (korupce, politický vliv) Důraz kladen na čerpání, nikoliv na kvalitu a smysluplnost vybraných projektů Integrovaná řešení jen naoko, chybí komplexnější propojení na strategie územních celků, územní plány nebo legislativní úpravy Flexibilita systému čerpání prostředků je nízká Zapojení místních samospráv není dostatečné Malé obce mají jiná pravidla než ostatní místní samosprávy (DPH v PRV)

14 Priority měst Dominují priority v řešení dopravní infrastruktury Priority měst pro čerpání evropských fondů (parametrizované) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Modernizace úřadu a městské správy Zkvalitnění zásobování pitnou vodou Čištění odpadních vod Správa městských komunikací Úpravy veřejného prostranství a chodníků eřejná čistota, třídění a likvidace odpadů Veřejné osvětlení Zateplování veřejných budov Správa veřejné zeleně, parkové úpravy Zvýšení veřejného pořádku a bezpečnost Modernizace veřejné dopravy a parkování Podpora podnikání ČR NUTS2-Severozápad Podpora vědy a výzkumu Podpora cestovního ruchu Péče o památky Rozvoj kultury Rozvoj sportu Zkvalitnění bydlení Základní školství a mateřské školství Sociální oblast (dávky a služby) Zdravotnictví 14

15 Priority venkova Komunikace a infrastruktura životního prostředí Priority venkova pro čerpání evropských fondů (parametrizované) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Zkvalitnění zásobování pitnou vodou Infrastruktura odpadních vod Čištění odpadních vod Správa městských komunikací pravy veřejného prostranství a chodníků Veřejná doprava Parkování eřejná čistota, třídění a likvidace odpadů Veřejné osvětlení Zateplování veřejných budov í obnovitelných zdrojů energie na venkově Správa veřejné zeleně, výsadba stromů Revitalizace krajiny chrana proti povodním, zvyšování retence Regenerace vodních ploch a toků Zvýšení veřejného pořádku a bezpečnost Podpora podnikání na venkově Podpora místních kulturních firem stovní ruch a marketing cestovního ruchu Propagace a zlepšování povědomí o obci Péče o památky povědomí o místních památkách a zvycích Rozvoj sportu Zkvalitnění bydlení Nové plochy pro bydlení Základní školství a mateřské školství Sociální oblast Zdravotnictví Zlepšení služeb obecní správy nformačních a komunikačních technologií 15 ČR NUTS2-Severozápad

16 Analýzy potřeb SMO ČR Výzvy STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ budoucích EU projektů = ZDŮVODNĚNÍ konkrétních investic (proč by investice v obcích měly být hrazeny z EU zdrojů?): CO samosprávy identifikují jako problém PROČ příslušný problém vzniká, ČÍM je způsoben JAK jej efektivně řešit (nikoli vždy nutně za přispění dotací) Na KOLIK přijde řešení 16

17 Požadavky Svazu pro dotační programování státu a krajů (I) 1) Dotace obecně nejsou pro samosprávy nejlepší způsob financování jejich potřeb, lepší by byl větší objem prostředků z podílu na sdílených či svěřených daních. 2) Řešení problémů, které nejsou závislé na dotacích, legislativními a institucionálními úpravami 3) Hájení zájmů obcí a měst při rozhodování o nařízeních k EU fondům (DPH atp.) 4) Efektivní využití EU peněz dle potřeb obcí a měst, promítnutí těchto potřeb do dotačních programů (OP, ROP/ SROP, PRV)

18 Požadavky Svazu pro dotační programování státu a krajů (II) 5) Větší zohlednění role hlavních regionálních center a aglomeračních vazeb v území 6) Výrazné zjednodušení administrativní zátěže spojené s čerpáním evropských dotací 7) Adekvátní vyčlenění dostatečného objemu prostředků na potřeby obcí a měst 8) Zdůraznění strategického plánování a integrovaného přístupu nejen jako nástroje pro čerpání EU fondů 9) Efektivní využití příležitostí, které přinese období po roce 2013

19 Dotační programování otevírá prostor dalším změnám 1) kompetence státní správy a samosprávy (Analýza aktuálního stavu VS v gesci MV) 2) vymezení a cílená podpora funkčních území jako součást regionální politiky (strategie regionálního rozvoje v gesci MMR, PRV) 3) provázání územního plánování, strategického řízení a potřeb samospráv 4) podpora meziobecní spolupráce 5) zohlednění role obcí jako spolutvůrců konkurenceschopnosti (IMAGE území) 19

20 Děkuji za pozornost! Mgr. Jan Mareš primátor statutární město Chomutov místopředseda Svazu měst a obcí ČR 20