TREND s týdenn m programovac m zař zen m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TREND s týdenn m programovac m zař zen m"

Transkript

1 TREND TREND s týdenn m programovac m zař zen m TE CHNICKÝ LIST - NÁVOD K MO NTÁŽI- NÁVOD K OB SLUZE TECHNOLOGIE OHNĚ

2 Vážená pan, Vážený pane, Děkujeme Vám, že jste si vybrali naše krbová kamna TREND. Před použit m Vašich kamen Vás žádáme, abyste si pozorně přečetli tento technický list pro maximáln a zcela bezpečné využit všech jejich parametrů. V př padě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na následuj c m telefonn m č sle: EDILKAMIN. OBSAH Informace o bezpečnosti str. 2 Popis a princip funkce (konstrukce a technické údaje) str. 3 Montáž a instalace (autorizované servisn středisko) str. 6 Zapojen str. 8 Provoz str. 8 Před zapálen m (plněn šneku) str. 8 Poznámka o palivu str. 8 Zapálen str. 9 Způsob provozu: ručn /automatický str. 9 Vyp nán str. 9 Bezpečnostn prvky str. 10 Doporučen v př padě problémů str. 10 Údržba: pravidelná a ročn (autorizované servisn středisko) str. 12 Dálkově ovládané spuštěn pomoc telefonu a připojen timeru str. 12 Montáž obložen a doplňky pro instalaci str. 14 INFORMACE O BEZPEČNOSTI Krbová kamna jsou navržena pro vytápěn m stnosti, ve které se nacház, sálán m a prouděn m vzduchu, vycházej c m z čeln ch mř žek, prostřednictv m automatického spalován peletek v topeništi. Jediná rizika, plynouc z použ ván krbových kamen, jsou spojena s nerespektován m instalace, s př mým kontaktem s elektrickými (vnitřn mi) částmi pod napět m, s kontaktem s ohněm a horkými částmi (sklo, roury, výstup teplého vzduchu) anebo s použ ván m neznámých látek. V př padě nefunkčnosti komponentů jsou krbová kamna vybavena bezpečnostn mi prvky, jenž zaručuj jejich vypnut, aniž by bylo potřeba zasáhnout. K řádnému použ ván mus být krbová kamna nainstalována podle pokynů na straně 6 a dv řka nesm být během provozu otevřena: hořen je ř zeno automaticky a nevyžaduje tedy žádný zásah. V žádném př padě nesm být do topeniště nebo do zásobn ku vkládány ciz látky. Při čistěn kouřovodu nesm být použ vány hořlavé prostředky. Části topeniště a zásobn ku mohou být pouze vysávány vysavačem. Sklo může být čištěno pouze VYCHLADLÉ pomoc vhodného čistic ho prostředku (např. GlassKamin od firmy EDILKAMIN) a hadř ku. Sklo nečistěte, pokud je teplé. Před použ ván m krbových kamen si přečtěte tento návod. Zajistěte, aby krbová kamna byla usazena a zapálena autorizovaným servisn m střediskem (ASS), jenž vypln záručn list a převezme tak na sebe zodpovědnost za správnost instalace. Během provozu krbových kamen dosahuj roury pro odtah spalin a dv řka vysokých teplot: upozorněte na tato př padná nebezpeč děti. V bezprostředn bl zkosti krbových kamen neodkládejte předměty, jenž neodolávaj teplu. NIKDY nepouž vejte kapalná paliva pro zapálen kamen anebo pro rozžhaven řeřavého uhl. Neucpávejte ventilačn otvory v m stě instalace. Krbová kamna nenamáčejte a nepřibližujte mokré ruce k elektrickým částem. Nevdechujte řeřavé uhl. Na roury pro odtah spalin neinstalujte žádné redukce. Části, zvýrazněné oranžovou barvou, jsou vyhrazeny ASS (autorizovanému servisn mu středisku).

3 PROVOZNÍ PARAMETRY POPIS Krbová kamna TREND použ vaj jako palivo peletky, tvořené malými válečky z lisovaného dřeva, jejichž spalován je ovládáno elektronicky. Vnitřn konstrukce krbových kamen je kompletně vyrobena z litiny. Odtah spalin prob há ve spodn zadn části pomoc odsávac ho motoru, který vyhán kouř horizontálně. Zásobn k na palivo je um stěn v horn části krbových kamen. Zásobn k se pln krytem um stěným v zadn části plotny. Vnějš obložen je z keramiky a dodává se v následuj c ch barvách: p sková a korálová. PRINCIP FUNKCE Palivo (peletka) je odeb ráno ze skladovac ho zásobn ku (A) a pomoc šnekového dopravn ku (B) poháněného převodovkou (C) je dopravováno do spalovac ho kel mku (D). Zapálen peletek prob há pomoc teplého vzduchu, produkovaného elektrickým odporem (E) a nasávaného do kel mku pomoc odstředivého ventilátoru (M). Spaliny vznikaj c při spalován jsou z topeniště odsávány pomoc téhož odstředivého ventilátoru (M) a odváděny hrdlem (F), um stěným v doln části zadn strany krbových kamen. Pomoc dvou ventilátorů (G) je vzduch vháněn do prostoru na zadn straně topeniště, kde se ohř vá, aby mohl být následně vypouštěn do okoln ho prostřed prostřednictv m čeln mř žky (I). Množstv paliva a odtah spalin/př vod vzduchu pro spalován jsou regulovány pomoc elektronické karty (N) tak, aby bylo dosaženo vysoce účinného spalován. Na předn straně krbových kamen je pod dv řky nainstalován synoptický panel (L) a dva knofl ky, jež umožňuj ovládán a zobrazen všech fáz provozu krbových kamen. T yto fáze mohou být ovládány také dálkovým ovládán m (př slušenstv ). L I D E B M C A F G N 3

4 POPIS KONSTRUKCE SEZNAM ČÁSTÍ 1 Kovová konstrukce kód Litinové ohniště kód Držáky obložen kód Upevňovac konzoly ventilátorů kód Kontroln uzav rac čelo kouřovodu kód Zadn litinové ohniště kód Pravé předn litinové ohniště kód Středové litinové ohniště kód Litinová plotna kód Knofl ky kód Litinový kel mek kód Kryt př vodn ho potrub vzduchu k ventilaci kód Keramické sklo kód Ochranná mř žka kód Litinová mř žka výstupu teplého konvekčn ho vzduchu kód Litinová dv řka kód Rukoje kód Zadn panel kód Bočn keramický prvek (6 ks) kód Kryt zásobn ku peletek kód Zásobn k peletek kód Termočlánek sondy spalin kód Nakladač peletek kód Bezpečnostn termostat kód Sonda teploty prostřed kód Motor s převodovkou kód Senzor prouděn vzduchu kód Držák elektrické patrony kód pouzdro kód Elektrická patrona kód Odsávac ventilátor spalin kód Roura odtahu spalin Ø 8 cm kód Spodn dv řka z litiny kód Př vod vzduchu pro spalován Ø 4 cm kód Podstavec kód Zajištěn proti vibrac m kód Ventilátor konvekčn ho vzduchu kód Elektronická karta pro 2 m stný display Elektronická karta pro 4 m stný display kód Elektronická karta pro Iris s týdenn m program. zar zen m kód Upevňovac konzola držáku synoptického panelu kód Držák elektronické karty kód Synoptický panel 2 č sla kód Synoptický panel 4 č sla kód Synoptický panel týdenn kód Cod Litinový ovládac panel kód Špachtle na čistěn kel mku kód Žáruvzdorná rukavice kód 6630 dálkové ovládán (zvláštn př slušenstv ) kód

5 TECHNICKÝ LIST TECHNICKÉ PARAMETRY * Kapacita zásobn ku 14 kg Účinnost 80% PUžitečný výkon min./max. Samostatný provoz min./max. Spotřeba paliva (peletek) Hmotnost 2 / 5,6 KW 10 / 28 hod 0,5 / 1,4 kg/hod 130 kg B Vytopitelný prostor 60/150 m 3 Průměr nezávislé roury pro odtah spalin (A drážka) 80 mm A Průměr nezávislé roury př vodu pvzduchu zvenku (B pero) 40 mm * uvedených hodnot je dosaženo při použ ván peletek odpov daj c ch parametrům ze strany 9. ** el. zásuvka ELEKTRICKÉ PARAMETRY Napájen : Maximáln instalovaný př kon (za provozu) Instalovaný př kon ve fázi zapálen max. 9 minut Frekvence dálkového ovládán Baterie dálkového ovládán Ochrana hlavn ho napájen ** Ochrana elektronické karty dálkového ovládán Bezpečnostn systém př tomnosti plamene prostřednictv m termočlánku Bezpečnostn systém přehřát základny kamen prostřednictv m bimetalického termostatu Nastaven na 3 stupně výkonu nakládán peletek Nastaven minimáln -maximáln ventilace pro každý výkon Vnitřn sonda pro nastaven teploty okoln ho prostřed polovodičového typu 230 Vac +/- 10% 50Hz 250 W 300 W infračervená 12V velikost 23A Pojistka 2A 250Vac rozměry 5x20 Pojistka 2A 250Vac rozměry 5x20 ano ano ano ano ano 5

6 NÁVOD K INSTALACI MONTÁŽ A INSTALACE (ASS autorizované servisn středisko) Pokud nen výslovně uvedeno jinak, postupujte podle normy UNI 10863/1998 a podle př padných regionáln ch nař zen. V př padě instalace v domě ve společném vlastnictv požádejte o vyjádřen jeho správce. KONTROLA KOMPATIBILITY S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI Podle normy UNI 10683/98 se krbová kamna NESMÍ nacházet ve stejném prostřed jako extraktory, plynová zař zen typu B. KONTROLA ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ (ZÁSUVKU UMÍSTĚTE NA DOSAŽITELNÉ MÍSTO) Krbová kamna jsou dodávána s elektrickým napájec m kabelem k připojen na zásuvku na 230V 50 Hz, pokud možno s magnetickotepelným sp načem. Elektrické zař zen mus odpov dat normě. BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VZDÁLENOSTI A UMÍSTĚNÍ KRBOVÝCH KAMEN (OBR. 4) Pozn.: PRO SPRÁVNÝ PROVOZ MUSÍ BÝT KRBOVÁ KAMNA USAZENA DO ROVINY. Krbová kamna mus být nainstalována podle následuj c ch bezpečnostn ch podm nek: - boky a zadn strana kamen mus být od středně hořlavých materiálů vzdáleny minimálně 40 cm - ve vzdálenosti menš než 80 cm před krbovými kamny nesm být um stěny snadno hořlavé materiály - pokud jsou krbová kamna nainstalována na hořlavé podlaze, mus být pod ně vložena deska z tepelně izolačn ho materiálu, přesahuj c minimálně 20 cm po stranách a 40 cm před nimi. Pokud nebude možno výše uvedené vzdálenosti dodržet, je nezbytné provést technická a stavebn opatřen pro zamezen jakémukoliv riziku požáru. Na krbová kamna a ve vzdálenostech menš ch, než je jejich bezpečná zóna, nesm být ukládány předměty z hořlavého materiálu. V př padě napojen na ze ze dřeva anebo z jiného hořlavého materiálu je třeba tepelně izolovat rouru pro odtah spalin pomoc keramického vlákna anebo jiného materiálu stejných vlastnost. INSTALACE PŘÍVODU VZDUCHU Je nezbytné, aby v m stnosti, kde jsou krbová kamna um stěna, byl př vod vzduchu o průměru alespoň 80 cm2, jenž zaruč obnoven množstv vzduchu spotřebovaného při hořen. Vzduch pro krbová kamna je možné př padně přivést př mo zvenku prodloužen m ocelové roury o průměru 4 cm. V takovém př padě však mohou nastat problémy s kondenzátem a př vod vzduchu je zapotřeb chránit s kou, kde bude zaručen volný průřez alespoň 12 cm2. Roura mus být kratš než 1 metr a mus být bez kolen. Mus být zakončena kusem 90 otočeným směrem dolů nebo ochranou proti větru. ODTAH SPALIN Krbová kamna mus m t jediný systém odvodu kouře (odvody kouře pomoc běžné kouřové roury nebo jiných prvků jsou nepř pustné). Odtah spalin je zabezpečen vzadu um stěnou rourou o průměru 8 cm. Začátek vertikáln ho úseku je třeba opatřit T-kusem s uzávěrem pro zachycován kondenzátu. T-kus mus být propojen ven pomoc ocelové nebo černé roury (odolávaj c 450 C), bez uzavřen. Roura mus být hermeticky uzavřena. Pro utěsněn roury a jej př padnou izolaci je třeba použ t materiály odolávaj c alespoň 300 C (silikon anebo tmely pro vysoké teploty). Horizontáln úseky mohou m t délku až 2 m. Je možné osadit až 3 kolena 90. Je zapotřeb m t (pokud se spaliny neodvád pomoc kouřové roury) jeden vertikáln úsek, dobře upevněný úsek v délce alespoň 1,5 m (pokud to nebude odporovat bezpečnostn m opatřen m) a koncový d l proti větru. Vertikáln roura může být vnitřn nebo vnějš. Pokud je kouřovod z vnějš strany a jeho výška překračuje 1,5 metru, je zapotřeb jej izolovat. Pokud se kouřovod napoj do kom nové roury, pak tato roura mus být schválena pro tuhá paliva, a pokud má průměr větš než 150 mm, je potřeba ji upravit vyvložkován m a utěsněn m odtahu vzhledem k části ve zdi. Všechny úseky kouřovodu mus být kontrolovatelné. V př padě, že jsou tyto úseky napevno, mus být opatřeny kontroln mi otvory pro čištěn. Způsoby instalace jsou uvedeny na obrázc ch 1, 2, 3 na straně 7. 6

7 NÁVOD K INSTALACI Obr. 1 Obr. 2 spaliny B 40 h minimálně 1,5 m př vod vzduchu zvenku do okoln ho prostřed (průchoz průřez minimálně 80 cm 2 ) kouřová roura ve stěně B 40 vzduch pro s palován přiváděný zvenku A 80 vzduch pro spalován přiváděný z okoln ho prostřed A 80 Obr. 3 Vzdálenost od hořlavého materiálu Ochrana podlahy Obr. 4 h minimálně 1,5 m

8 NÁVOD K OBSLUZE ZAPOJENÍ Levý knofl k (L) Reguluje výkon v manuáln m režimu anebo teplotu v automatickém režimu. Volba typu režimu prob há pomoc tlač tka A/M, um stěného na centráln m panelu. Displej zobrazuje výkon nebo nastavenou teplotu. Pravý knofl k (P) Reguluje průtok okoln ho vzduchu, který je stále regulován, aby se zajistilo nezbytné minimáln ochlazen vnitřn ch část těla krbových kamen. Tlač tko On/Off na panelu Pro zapnut nebo vypnut krbových kamen. Tlač tko A/M Měn režim provozu krbových kamen z Manuáln ho na Automatický a naopak. Pouze u kamen TREND s týdenn m programovac m zař zen m Tlač tko přesýpac hodiny na panel Umožňuje př stup k hodinovému programován zap nán a vyp nán kamen. Levý knofl k Panel TREND s týdenn m programovac m zař zen m Pravý knofl k 8 Označen na displeji Ac: fáze zapálen (objeven plamene) Ar: druhá fáze zapálen (stabilizace plamene) před fáz provozu Of: fáze vyp nán P1 nebo P2 nebo P3: nastavený stupeň výkonu 8-29: teplota nastavená pro provoz v automatickém režimu H1..H7 : zablokován s č slem označuj c m problém (viz str. 11) Pu: prob haj c automatické čistěn kel mku : čekán na zastaven motoru, před zadán m dalš ch povelů vyčkejte několik des tek vteřin. Když jsou krbová kamna v režimu stand by, blikán m označuj režim provozu, který je třeba opětovně spustit, a hodinu. PROVOZ Před zapálen m 1. zapálen : obra te se na ASS (autorizované servisn středisko) v m stě bydliště (informace najdete na webových stránkách anebo zavolejte na naši zelenou linku), jenž vám krbová kamna nastav podle typu peletek, jež použ váte a podle podm nek použ ván. Během několika prvn ch zapálen se může projevit lehký zápach laku, který po krátkém čase vymiz. Před zapálen m je třeba zkontrolovat: ==> správnou instalaci (viz strany 6-7) ==> elektrické napájen ==> uzavren dv rek ==> vycišten kel mku ==> oznacen "stand by" na display (blikaj c výkon nebo teplota) Poté stiskněte alespoň na 2 vteřiny tlač tko ON/OFF a krbová kamna automaticky spust padán peletek pro spuštěn hořen ; mezit m se na displeji zobraz Ac. Během prvn ch minut se plamen neobjev. Nápis Ac zůstane zobrazen po dobu přibližně čtvrt hodiny. PLNĚNÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU V př padě, že se zásobn k na pleletky zcela vyprázdn, je k naplněn šnekového dopravn ku potřeba stisknout současně tlač tka On/Off a A/M. Tento postup je třeba dodržet před spuštěn m tehdy, pokud se krbová kamna zastavila z důvodu vyprázdněn zásobn ku na peletky. Je obvyklé, že v zásobn ku zůstane zbytkové množstv peletek, jež šnekový dopravn k nen schopen nasát. POZNÁMKA O PALIVU Krbová kamna na peletky Trend jsou navržena a naprogramována pro spalován peletek. Peletka je palivo ve formě malých válečků o průměru cca 6 mm, z skaných lisován m pilin, rozdrceného odpadn ho dřeva velkou silou, bez použit lepidel nebo jiných ciz ch látek. Prodává se v pytl ch po 15 kg. Aby NEBYLA OHROŽENA funkčnost krbových kamen, je nezbytné NESPALOVAT jiné materiály. Použ ván jiných materiálů (včetně dřeva), zjistitelné analýzou provedenou v laboratoři, vede k propadnut záruky. Firma Edilkamin navrhla, testovala a naprogramovala vlastn krbová kamna, aby zaručovala nejlepš výkon s peletkami následuj c ch parametrů: průměr: 6 7 milimetrů maximáln délka: 40 mm maximáln vlhkost: 8 % výhřevnost: minimálně 4300 kcal/kg Použ ván peletek jiných parametrů má za následek potřebu nového nastaven krbových kamen, obdobného tomu, které provád ASS (autorizované servisn středisko) při prvn m zapálen. Použ ván nevhodných peletek může způsobit: sn žen výkonu, poruchy funkčnosti, zablokován krbových kamen z důvodu ucpán, znečištěn skla, nedokonalé spalován paliva apod. Jednoduchou analýzu peletek lze provést pohledem. Dobrá kvalita: peletka je hladká, má pravidelnou délku, málo se drol. Špatná kvalita: peletka je horizontálně i vertikálně popraskaná, velmi se drol, má velmi proměnlivou délku a vykazuje př tomnost ciz ch těles.

9 NÁVOD K OBSLUZE Zapálen Automatické zapálen Proces zapálen se u krbových kamen spoušt v režimu stand by přidržen m tlač tka ON/OFF na 2" a na displeji se na 17 minut zobraz nápis Ac (fáze zapálen však nemá předem určenou dobu: jej doba trván je automaticky zkrácena, pokud karta zjist proveden několika testů). Asi po 5 minutách se objev plamen. Je obvyklé, že v kel mku se ještě před plamenem objev trochu kouře. Manuální zapálení V př padě teploty pod 3 C, jenž elektrickému odporu neumožňuje rozžhaven, anebo v př padě dočasné nefunkčnosti odporu je pro zapálen možno použ t pevný podpalovač. Vložte do kel mku kus dobře zapáleného podpalovače, zavřete dv řka a stiskněte ON/OFF. Režim provozu (jsou-li krbová kamna v provozu, přecház se z jednoho režimu na druhý stisknut m tlač tka M/A). Manuáln : zde se reguluje pracovn výkon (od P1 po P3 pomoc levého knofl ku) a následně ventilace (pomoc pravého knofl ku). Automatický: zde se reguluje teplota, které má být v m stnosti dosaženo, krbová kamna reguluj pracovn výkon k jej mu dosažen (P3) anebo jej mu udržen (P1). Pokud je nastavena teplota nižš, než je teplota v m stnosti, pak krbová kamna pracuj v režimu P1 a spotřebuj př slušné množstv peletek. Poznámka k proměnlivosti plamene Př padné změny stavu plamene závis na typu použitých peletek, jakož i na běžné proměnlivosti plamene pevného paliva a na pravidelném čištěn kel mku, které krbová kamna prováděj automaticky (jenž však nenahrazuje nezbytné vysáván za studena, před každým zapálen m, ze strany uživatele). Vyp nán Proces vyp nán se u krbových kamen spoušt za provozu přidržen m tlač tka ON/OFF na 2" a na displeji se zobraz nápis of (celkem po dobu 10 min Fáze vyp nán zahrnuje: zastaven padán peletek ventilaci na maximum motor odtahu spalin na maximum Nikdy během fáze vyp nán nevytahujte zásuvku ze zástrčky. POUZE PRO IRIS S TÝDENNÍM PROGRAMOVACÍM ZAŘÍZENÍM Programovac týdenn hodinové zař zen zabudované v panelu Koncepce týdenn ho hodinového programovac ho zař zen zabudovaného v centráln m panelu Nastavit lze 3 hodinové programy zapnut : Pr01 s nastavitelnou hodinou zapnut a vypnut Pr02 s nastavitelnou hodinou zapnut a vypnut Pr03 s nastavitelnou hodinou zapnut a vypnut V jakémkoli dni v týdnu (den 1= ponděl ; den 2 = úterý... den 7 = neděle) je možno aktivovat jeden nebo v ce ze tř programů. V režimu standby zobrazuje displej režim zapnut (P1, P2 nebo P3 nebo teplotu) a aktuáln hodinu. Tlač tka, jež maj být stisknuta, najdete na str. 8. Nastaven aktuáln ho času Jedn m stisknut m přesýpac ch hodin se objev ESC, stisnut m On/off(-) se objev SET, stisknut m přesýpac ch hodin se objev HOD:MIN, jenž je možné měnit pomoc tlač tek On/off(-) a Am(+). Takto nastavený čas se potvrd pomoc přesýpac ch hodin a objev se den č. (den 1 = ponděl ; den 2 = úterý... den 7 = neděle), který lze měnit pomoc kláves On/off(-) a Am(+). Potvrzen m pomoc přesýpac ch hodin se objev ESC, dalš m stisknut m přesýpac ch hodin se opoušt programován. Aktivace programován hodin Jedn m stisknut m přesýpac ch hodin se objev ESC, stisknut m Am(+) se objev Pr. Of. Stisknut m přesýpac ch hodin se objev of, které se na on změn pomoc On/off(-) nebo Am(+). Potvrzen m pomoc přesýpac ch hodin se objev ESC, dalš m stisknut m přesýpac ch hodin se programován ukonč. Kamna v režimu Pr On mohou přij mat povely pro časované zapnut a vypnut. Nastaven programu (např. Pr01) Jedn m stisknut m přesýpac ch hodin se objev ESC. Stiskněte Am(+) tak dlouho, dokud se neobjev Pr01 (po Pr On nastaveném v předchoz m kroku). Potvrzen m pomoc přesýpac ch hodin se objev ON P1 a poté hodina, na kterou hodláme nastavit přesné spuštěn programu 1. Tato hodina se měn pomoc tlač tek On/off(-) nebo Am(+). Potvrd se stisknut m přesýpac ch hodin. Objev se OfP1 a poté hodina, na kterou hodláme nastavit přesné vypnut programu 1. Tato hodina se měn pomoc tlač tek On/off(-) nebo Am(+). Potvrd se stisknut m přesýpac ch hodin. Objev se ofd1 (to znamená, že program 1 nen aktivován v den 1, v ponděl. Pro jeho aktivaci se stiskne Am(+), objev se Ond1, to znamená, že v ponděl je aktivován nastavený program 1 zapnut a vypnut. Pomoc přesýpac ch hodin se přejde na druhý den, úterý, a stejným způsobem se postupuje až do dne 7. Stisknut m přesýpac ch hodin se program uzavře. Stejným způsobem se nastav hodina zapnut a vypnut Pr 02 a Pr 03 a rozhodne se, které dny má Pr02 nebo Pr03 on nebo of. Když jsou programy aktivovány, na displeji vedle znaku přesýpac ch hodin sv t zelené světlo. 9

10 SYNOPTICKÝ PANEL / BEZPEČNOSTNÍ PRVKY SIGNALIZACE PŘÍČIN PŘÍPADNÉHO ZASTAVENÍ V př padě potřeby se na displeji zobraz př čina vypnut. H1 alarm podtlaku: problém spojený s cirkulac vzduchu H2 havárie motoru pro odsáván kouře SF (H3) nepř tomnost plamene AF (H4) neúspěšné zapálen H5 zastaven black out H6 poškozený nebo odpojený termočlánek H7 překročen teploty spalin Signalizace zůstává zobrazena až do okamžiku, kdy se pomoc klávesy ON/OFF zasáhne na panelu. Nedoporučujeme, aby krbová kamna byla znovu spuštěna bez kontroly odstraněn problému. V př padě problému V př padě zastaven krbových kamen je třeba pro jejich opětovné spuštěn aktivovat proces vypnut (10 minut se zvukovou kontrolou) a poté stisknout tlač tko ON/OFF. Během vypnut z důvodu zastaven nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky. Údaje, jež signalizuje panel, je třeba sdělit ASS (autorizovanému servisn mu středisku). BEZPEČNOSTNÍ PRVKY TERMOČLÁNEK: je um stěn na odtahu spalin, měř teplotu spalin. Na základě zadaných parametrů kontroluje fázi zapálen, provozu a vyhasnut. SENZOR PRŮTOKU VZDUCHU: je um stěn na př vodu vzduchu, zasáhne, když průtok vzduchu pro zapálen nen správný a způsobuje tak problémy s podtlakem v cirkulačn m okruhu spalin. V př padě že jsou otevřená dv řka ohniště, nebo je ucpaný oběh spalin nebo ucpaná roura pro odtah kouře, vypne krbová kamna a signalizuje tak H1. BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT: Zasáhne v př padě, kdy je teplota uvnitř krbových kamen př liš vysoká. Zastav nakládku peletek a t m vyvolá vyhasnut krbových kamen. DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Synoptický panel je S nen pod napět m Zkontrolujte, zda je připojen napájec kabel vypnutý a tlač tka nefunguj Nefunkčn dálkové Př liš velká vzdálenost od Přibližte se ke krbovým kamnům ovládán (př slušenstv ) Vybitá baterie dálkového ovládán Zkontrolujte a př padně baterii vyměňte Neproběhlo zapálen Kumulace nespálených zbytku Vycistete kel mek paliva v kel mku Vycházej c vzduch nen teplý Pr liš mnoho saz ve výmen ku Vycistete výmen k zevnitr topenište Neobjevuje se plamen* Neprobehlo naplnen šnekového dopravn ku (str.8) Provedte naplnen šnekového dopravn ku 10 * Pamatujte si, že plamen se objev asi po 7 minutách a tud ž fáze zapálen trvá asi čtvrt hodiny.

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ H1) Alarm podtlaku (zasáhne v př padě, že senzor průtoku zjist nedostatečný průtok zápalného vzduchu). Průtok může být nedostatečný při otevřených dv řkách, nedostatečném utěsněn dv řek (např. těsněn ), při pot ž ch s př vodem vzduchu nebo odtahem spalin, anebo při ucpaném kel mku. Zkontrolujte: - uzavřen dv řek - př vodn potrub zápalného vzduchu (vyčistěte a dávejte pozor na části senzoru průtoku): - vyčistěte senzor průtoku suchým vzduchem (jako u klávesnice PC) - um stěn krbových kamen: kamna nesm být opřena o ze, jak vyžaduj normy UNI pro protipožárn instalaci, - um stěn kel mku - kouřovod (vyčistěte) - instalaci (pokud nen podle normy a má mnoho kolen, nen odtah spalin pravidelný) - čištěn kel mku (frekvence je dána typem peletek) Existuje-li podezřen na nefunkčnost senzoru, prove te jeho kolaudaci za studena. Pokud se při změně podm nek, např klad při otevřen dv řek, zobrazená hodnota nezměn, pak problém spoč vá v senzoru. Alarm podtlaku se může projevit také ve fázi spuštěn, jelikož senzor průtoku vzduchu zač ná monitorovat od 90" po startu cyklu spuštěn. H2) Havárie motoru pro odtah spalin (zasáhne, pokud senzor otáček odtahu spalin zjist poruchu). - zkontrolujte funkčnost odtahu kouře - zkontrolujte připojen senzoru otáček - zkontrolujte čistotu kouřovodu SF (H3) Nepř tomnost plamene (zasáhne, pokud termočlánek zjist teplotu spalin nižš, než je nastavená hodnota, a tento stav identifikuje jako nepř tomnost plamene). Nepř tomnost plamene může m t tyto důvody: - chyb peletky - př liš mnoho peletek udusilo plamen - došlo k zásahu termostatu maxima (jedná se o ř dký jev, protože v takovém př padě se spust signalizace překročen teploty spalin) AF (H4)) Neúspěšné zapálen (zasáhne, pokud se v době maximálně do 15 minut neobjev plamen a nen dosaženo teploty pro spuštěn kamen). Zkontrolujte: - um stěn a čistotu kel mku - zda se do kel mku dostává zápalný vzduch - funkčnost odporu/termočlánku - padán peletek (plněn šneku str. 8) - teplotu prostřed (pokud je nižš než 3 C, je potřeba podpalovač) a vlhkost - nastaven parametrů pro zapálen : delta T, teplota zapálen (porovnán s hodnotou signalizovanou sondami) H5) Zastaven : black-out Zkontrolujte elektrické připojen. V př padě přerušen dodávky elektrické energie během provozu kamen se použ vá následuj c postup: H6) Poškozený termočlánek Vypnut z důvodu poškozen nebo odpojen termočlánku. Zkontrolujte připojen termočlánku ke kartě. Zkontrolujte funkčnost pomoc kolaudace za studena. H7) Překročen teploty spalin Překročen teploty spalin může záviset na: typu peletek, nepravidelném odtahu spalin, ucpané rouře, nesprávné instalaci, kol sán motoru s převodovkou. 11

12 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA ÚDRŽBA Pravidelná údržba je základem dobré funkčnosti krbových kamen. KAŽDODENNÍ ČISTĚNÍ Čistěn mus být prováděno pomoc vysavače, celý proces vyžaduje pouze několik minut denně. PŘI ČIŠTĚNÍ POMOCÍ VYSAVAČE, při vychladlých krbových kamnech - vysajte dv řka, plochu ohniště, prostor okolo kel mku, kam padá popel (NENÍ zde vyj matelný zásobn k na popel) - vyjměte kel mek anebo jej vyčistěte špachtl, vyčistěte př padně ucpané otvory na všech stranách - vysajte prostor okolo kel mku, vyčistěte jeho kontaktn okraje, kel mek znovu zasuňte. - v př padě potřeby vyčistěte sklo (vychladlé). NIKDY NEVYSÁVEJTE TEPLÝ POPEL, došlo by k poškozen vysavače. Po několika měs c ch vyčistěte pomoc suchého vzduchu (jako u klávesnice PC) senzor průtoku zápalného vzduchu v nasávac m potrub. KAŽDOU SEZÓNU (zásahy provede ASS autorizované servisn středisko) Celkové vnitřn a vnějš vyčištěn - Odstraněn plochy ohniště, ohnivzdorných materiálů, pečlivé vyčistěn výměn kového potrub. - Pečlivé vyčištěn a odstraněn usazenin v kel mku a vyčistěn př slušného prostoru - Vyčistěn ventilátorů, mechanická kontrola vůl a upevněn. - Vyčistěn kouřovodu a prostoru ventilátoru pro odtah spalin, vyčistěn senzoru průtoku, kontrola termočlánku. - Vyčistěn, kontrola a odstraněn usazenin v prostoru zapalovac ho odporu, jeho výměna. - Vyčistěn / kontrola synoptického panelu. - Vizuáln kontrola elektrických kabelů, propojen a napájec ho kabelu. - Vyčistěn zásobn ku na peletky a kontrola vůl u sestavy motoru s převodovkou a šneku. - Výměna těsněn dv řek. - Kolaudace funkčnosti, naložen šnekového dopravn ku, zapálen, provoz po dobu 10 minut a vypnut. Pokud jsou krbová kamna velmi často použ vána, doporučujeme každé 3 měs ce vyčistit kouřovod. PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (254160) Pro dálkově ovládané zapnut /vypnut a regulaci kamen je možno si zakoupit dálkové ovládán. PRO TREND PROGRAMOVACÍ ZAŘÍZENÍ (256560) Časovaného zapnut a vypnut u kamen Iris bez zabudovaného týdenn ho programovac ho zař zen lze dosáhnout tak, že ASS zapoj k zadn straně kamen hodinové denn programovac zař zen a propoj je s elektronickou kartou (port AUX). DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ TELEFONICKÉ SPUŠTĚNÍ / PŘIPOJENÍ TIMERU Prostřednictv m ASS (autorizovaného servisn ho střediska) je možné si nechat provést připojen telefonn ho sp nače nebo timeru na elektronickou kartu (port AUX) pro spouštěn na dálku anebo pro odložený start funkce krbových kamen. 12

13 ELEKTROSCHÉMA Pozn.: 1) pamatujte si, že venkovn zař zen mohou vyvolat poruchy 2) upozorněn : údržba a kontrola část pod napět m mus být prováděna kvalifikovaným technikem. RPM SPALIN RS 232 RS 485 TERMOČLÁNEK J AUX REG P/TEMP REGULACE VENTILACE PANEL I/O SONDA OVZDUŠÍ SENZOR PRŮTOKU MOTOR ŠNEKU SÍ 230 V MOTOR 50 HZ +/-10% MOTOR ODTAHU SPALIN VENTILACE ZAPALOVACÍ ODPOR BEZPEČNOST NÍ TERMOSTAT POJISTKA 2A 13

14 OBLOŽENÍ Model s keramickým obložen m boků, ve dvou barevných proveden ch: p sková a korálová. Seznam část tvoř c ch obložen : 19 bočn keramické kachle (6 ks) Sabbia(p sek) kód Bordeaux (bordó) kód Terracotta (terakota) kód bočn hlin kové panely (4 ks) kód plotna z litiny kód O dv řka k zásobn ku peletek kód litinový podstavec kód MONTÁŽ OBLOŽENÍ Po um stěn konstrukce, při respektován nař zen uvedených v kapitole POKYNY K INSTALACI, postupujte v následuj c m pořad : uvolněte šrouby nahoře a odmontujte plotnu do bočn ch hlin kových profilů zasuňte shora 6 keramických bočn ch prvků 20 9 znovu nasa te plotnu a upevněte ji

15 4 UŽITEČNÉ RADY: PRO STÁLE SPOLEHLIVÝ A ÚČINNÝ PROVOZ VÝROBKU 1 Za studena: před každým zapálen m vyčistěte plochu ohniště, vyjměte a vyčistěte spalovac kel mek, vysajte prostor pod n m, vra te jej nazpět, přičemž pečlivě očistěte okraje, jež jsou v kontaktu s držákem (mezi okraji kel mku a opěrnou plochou držáku nesm zůstat žádný zbytek paliva). 2 Zkontrolujte: - zásobn k na peletky a př padně jej doplňte - uzavřen dv řek ohniště 3 Použ vejte vždy peletky nejlepš kvality s rozměry, výhřevnost a parametry podobnými jako jsou parametry uvedené na str Provádějte doporučenou pravidelnou údržbu, zvláště pak čištěn a kontrolu různých vnitřn ch součást, kouřovodu apod., prostřednictv m autorizovaných servisn ch středisek. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ C.E. Společnost EDILKAMIN S.P.A. prohlašuje, že jimi vyráběná krbová kamna TREND vyhovuj následuj c m normám pro označen C.E. Evropská norma CEE 73/23 a následná úprava 93/68 CEE CEE 89/336 a následné úpravy 93/68 CEE 92/31 CEE 93/97 CEE EDILKAMIN spa 15

16 KOUŘOVÉ ROURY NEREZ 5/10 (AISI 316/L) černě lakované - pro interiéry Základn montážn schéma B1 A1 C B2 A2 B2 A3 A3 (cm 100) E F C D E F G H NEREZ 5/10 (AISI 316/L) - pro exteriéry Základn montážn schéma Q I 2 (cm 50) N I 3 (cm 100) M O P I 2 (cm 50) A-I 1/2/3 - cm 25/50/100 B-L 1/2-45 / 90 C-M - Ø cm 8 D-N E-O F-P G-Q H-S NEZAPO MEŇTE, ŽE KELÍMEK MÁ BÝT VYSÁVÁN P ŘED KAŽDÝM ZAPÁLENÍM. V př padě, že nedojde k zapálen, je před opětovným zapálen m potřeba VYPRÁZDNIT KELÍMEK. I 1 N P I 2 O Q I 3 kom nový d l koleno kroužek svorka T kus zátka bez vypouštěn kondenzátu kom nový nástavec dvojitý spojovac kus s drážkou M S L2 L /A EDILKAMIN si vyhrazuje právo bez předchoz ho upozorněn tento návod měnit. TECHNOLOGIE OHNĚ Česká republika - Nová kancelář: Fryčajova 20, Brno Tel. +420/ Fax +420/

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

ROVNÝ PRIZMATICKÝ ZAOBLENÝ

ROVNÝ PRIZMATICKÝ ZAOBLENÝ ECOSTAR ROVNÝ PRIZMATICKÝ ZAOBLENÝ 2 UPOZORNĚNÍ: V seznamu d lů je uvedeno č slo kódu, které slouž k objednán náhradn ho d lu. ECOSTAR NÁVOD K POUŽITÍ Gratulujeme vám, že jste si zakoupili krbovou vložku

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost Krom toho musí technik dodržet aktuální normy a zákony v zemi instalace výrobku a informovat zákazníky o provozních podmínkách a podmínkách údržby výrobku. Jakékoliv použití výrobku mimo oblast určenou

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL

KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL Veito CH1200LT je volně stojící malý kompaktní ohřívač, vhodný pro zónové vytápění nebo menší pokoje s možností výběru ze 2 různých nastavení tepelné energie

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více