TREND s týdenn m programovac m zař zen m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TREND s týdenn m programovac m zař zen m"

Transkript

1 TREND TREND s týdenn m programovac m zař zen m TE CHNICKÝ LIST - NÁVOD K MO NTÁŽI- NÁVOD K OB SLUZE TECHNOLOGIE OHNĚ

2 Vážená pan, Vážený pane, Děkujeme Vám, že jste si vybrali naše krbová kamna TREND. Před použit m Vašich kamen Vás žádáme, abyste si pozorně přečetli tento technický list pro maximáln a zcela bezpečné využit všech jejich parametrů. V př padě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na následuj c m telefonn m č sle: EDILKAMIN. OBSAH Informace o bezpečnosti str. 2 Popis a princip funkce (konstrukce a technické údaje) str. 3 Montáž a instalace (autorizované servisn středisko) str. 6 Zapojen str. 8 Provoz str. 8 Před zapálen m (plněn šneku) str. 8 Poznámka o palivu str. 8 Zapálen str. 9 Způsob provozu: ručn /automatický str. 9 Vyp nán str. 9 Bezpečnostn prvky str. 10 Doporučen v př padě problémů str. 10 Údržba: pravidelná a ročn (autorizované servisn středisko) str. 12 Dálkově ovládané spuštěn pomoc telefonu a připojen timeru str. 12 Montáž obložen a doplňky pro instalaci str. 14 INFORMACE O BEZPEČNOSTI Krbová kamna jsou navržena pro vytápěn m stnosti, ve které se nacház, sálán m a prouděn m vzduchu, vycházej c m z čeln ch mř žek, prostřednictv m automatického spalován peletek v topeništi. Jediná rizika, plynouc z použ ván krbových kamen, jsou spojena s nerespektován m instalace, s př mým kontaktem s elektrickými (vnitřn mi) částmi pod napět m, s kontaktem s ohněm a horkými částmi (sklo, roury, výstup teplého vzduchu) anebo s použ ván m neznámých látek. V př padě nefunkčnosti komponentů jsou krbová kamna vybavena bezpečnostn mi prvky, jenž zaručuj jejich vypnut, aniž by bylo potřeba zasáhnout. K řádnému použ ván mus být krbová kamna nainstalována podle pokynů na straně 6 a dv řka nesm být během provozu otevřena: hořen je ř zeno automaticky a nevyžaduje tedy žádný zásah. V žádném př padě nesm být do topeniště nebo do zásobn ku vkládány ciz látky. Při čistěn kouřovodu nesm být použ vány hořlavé prostředky. Části topeniště a zásobn ku mohou být pouze vysávány vysavačem. Sklo může být čištěno pouze VYCHLADLÉ pomoc vhodného čistic ho prostředku (např. GlassKamin od firmy EDILKAMIN) a hadř ku. Sklo nečistěte, pokud je teplé. Před použ ván m krbových kamen si přečtěte tento návod. Zajistěte, aby krbová kamna byla usazena a zapálena autorizovaným servisn m střediskem (ASS), jenž vypln záručn list a převezme tak na sebe zodpovědnost za správnost instalace. Během provozu krbových kamen dosahuj roury pro odtah spalin a dv řka vysokých teplot: upozorněte na tato př padná nebezpeč děti. V bezprostředn bl zkosti krbových kamen neodkládejte předměty, jenž neodolávaj teplu. NIKDY nepouž vejte kapalná paliva pro zapálen kamen anebo pro rozžhaven řeřavého uhl. Neucpávejte ventilačn otvory v m stě instalace. Krbová kamna nenamáčejte a nepřibližujte mokré ruce k elektrickým částem. Nevdechujte řeřavé uhl. Na roury pro odtah spalin neinstalujte žádné redukce. Části, zvýrazněné oranžovou barvou, jsou vyhrazeny ASS (autorizovanému servisn mu středisku).

3 PROVOZNÍ PARAMETRY POPIS Krbová kamna TREND použ vaj jako palivo peletky, tvořené malými válečky z lisovaného dřeva, jejichž spalován je ovládáno elektronicky. Vnitřn konstrukce krbových kamen je kompletně vyrobena z litiny. Odtah spalin prob há ve spodn zadn části pomoc odsávac ho motoru, který vyhán kouř horizontálně. Zásobn k na palivo je um stěn v horn části krbových kamen. Zásobn k se pln krytem um stěným v zadn části plotny. Vnějš obložen je z keramiky a dodává se v následuj c ch barvách: p sková a korálová. PRINCIP FUNKCE Palivo (peletka) je odeb ráno ze skladovac ho zásobn ku (A) a pomoc šnekového dopravn ku (B) poháněného převodovkou (C) je dopravováno do spalovac ho kel mku (D). Zapálen peletek prob há pomoc teplého vzduchu, produkovaného elektrickým odporem (E) a nasávaného do kel mku pomoc odstředivého ventilátoru (M). Spaliny vznikaj c při spalován jsou z topeniště odsávány pomoc téhož odstředivého ventilátoru (M) a odváděny hrdlem (F), um stěným v doln části zadn strany krbových kamen. Pomoc dvou ventilátorů (G) je vzduch vháněn do prostoru na zadn straně topeniště, kde se ohř vá, aby mohl být následně vypouštěn do okoln ho prostřed prostřednictv m čeln mř žky (I). Množstv paliva a odtah spalin/př vod vzduchu pro spalován jsou regulovány pomoc elektronické karty (N) tak, aby bylo dosaženo vysoce účinného spalován. Na předn straně krbových kamen je pod dv řky nainstalován synoptický panel (L) a dva knofl ky, jež umožňuj ovládán a zobrazen všech fáz provozu krbových kamen. T yto fáze mohou být ovládány také dálkovým ovládán m (př slušenstv ). L I D E B M C A F G N 3

4 POPIS KONSTRUKCE SEZNAM ČÁSTÍ 1 Kovová konstrukce kód Litinové ohniště kód Držáky obložen kód Upevňovac konzoly ventilátorů kód Kontroln uzav rac čelo kouřovodu kód Zadn litinové ohniště kód Pravé předn litinové ohniště kód Středové litinové ohniště kód Litinová plotna kód Knofl ky kód Litinový kel mek kód Kryt př vodn ho potrub vzduchu k ventilaci kód Keramické sklo kód Ochranná mř žka kód Litinová mř žka výstupu teplého konvekčn ho vzduchu kód Litinová dv řka kód Rukoje kód Zadn panel kód Bočn keramický prvek (6 ks) kód Kryt zásobn ku peletek kód Zásobn k peletek kód Termočlánek sondy spalin kód Nakladač peletek kód Bezpečnostn termostat kód Sonda teploty prostřed kód Motor s převodovkou kód Senzor prouděn vzduchu kód Držák elektrické patrony kód pouzdro kód Elektrická patrona kód Odsávac ventilátor spalin kód Roura odtahu spalin Ø 8 cm kód Spodn dv řka z litiny kód Př vod vzduchu pro spalován Ø 4 cm kód Podstavec kód Zajištěn proti vibrac m kód Ventilátor konvekčn ho vzduchu kód Elektronická karta pro 2 m stný display Elektronická karta pro 4 m stný display kód Elektronická karta pro Iris s týdenn m program. zar zen m kód Upevňovac konzola držáku synoptického panelu kód Držák elektronické karty kód Synoptický panel 2 č sla kód Synoptický panel 4 č sla kód Synoptický panel týdenn kód Cod Litinový ovládac panel kód Špachtle na čistěn kel mku kód Žáruvzdorná rukavice kód 6630 dálkové ovládán (zvláštn př slušenstv ) kód

5 TECHNICKÝ LIST TECHNICKÉ PARAMETRY * Kapacita zásobn ku 14 kg Účinnost 80% PUžitečný výkon min./max. Samostatný provoz min./max. Spotřeba paliva (peletek) Hmotnost 2 / 5,6 KW 10 / 28 hod 0,5 / 1,4 kg/hod 130 kg B Vytopitelný prostor 60/150 m 3 Průměr nezávislé roury pro odtah spalin (A drážka) 80 mm A Průměr nezávislé roury př vodu pvzduchu zvenku (B pero) 40 mm * uvedených hodnot je dosaženo při použ ván peletek odpov daj c ch parametrům ze strany 9. ** el. zásuvka ELEKTRICKÉ PARAMETRY Napájen : Maximáln instalovaný př kon (za provozu) Instalovaný př kon ve fázi zapálen max. 9 minut Frekvence dálkového ovládán Baterie dálkového ovládán Ochrana hlavn ho napájen ** Ochrana elektronické karty dálkového ovládán Bezpečnostn systém př tomnosti plamene prostřednictv m termočlánku Bezpečnostn systém přehřát základny kamen prostřednictv m bimetalického termostatu Nastaven na 3 stupně výkonu nakládán peletek Nastaven minimáln -maximáln ventilace pro každý výkon Vnitřn sonda pro nastaven teploty okoln ho prostřed polovodičového typu 230 Vac +/- 10% 50Hz 250 W 300 W infračervená 12V velikost 23A Pojistka 2A 250Vac rozměry 5x20 Pojistka 2A 250Vac rozměry 5x20 ano ano ano ano ano 5

6 NÁVOD K INSTALACI MONTÁŽ A INSTALACE (ASS autorizované servisn středisko) Pokud nen výslovně uvedeno jinak, postupujte podle normy UNI 10863/1998 a podle př padných regionáln ch nař zen. V př padě instalace v domě ve společném vlastnictv požádejte o vyjádřen jeho správce. KONTROLA KOMPATIBILITY S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI Podle normy UNI 10683/98 se krbová kamna NESMÍ nacházet ve stejném prostřed jako extraktory, plynová zař zen typu B. KONTROLA ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ (ZÁSUVKU UMÍSTĚTE NA DOSAŽITELNÉ MÍSTO) Krbová kamna jsou dodávána s elektrickým napájec m kabelem k připojen na zásuvku na 230V 50 Hz, pokud možno s magnetickotepelným sp načem. Elektrické zař zen mus odpov dat normě. BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VZDÁLENOSTI A UMÍSTĚNÍ KRBOVÝCH KAMEN (OBR. 4) Pozn.: PRO SPRÁVNÝ PROVOZ MUSÍ BÝT KRBOVÁ KAMNA USAZENA DO ROVINY. Krbová kamna mus být nainstalována podle následuj c ch bezpečnostn ch podm nek: - boky a zadn strana kamen mus být od středně hořlavých materiálů vzdáleny minimálně 40 cm - ve vzdálenosti menš než 80 cm před krbovými kamny nesm být um stěny snadno hořlavé materiály - pokud jsou krbová kamna nainstalována na hořlavé podlaze, mus být pod ně vložena deska z tepelně izolačn ho materiálu, přesahuj c minimálně 20 cm po stranách a 40 cm před nimi. Pokud nebude možno výše uvedené vzdálenosti dodržet, je nezbytné provést technická a stavebn opatřen pro zamezen jakémukoliv riziku požáru. Na krbová kamna a ve vzdálenostech menš ch, než je jejich bezpečná zóna, nesm být ukládány předměty z hořlavého materiálu. V př padě napojen na ze ze dřeva anebo z jiného hořlavého materiálu je třeba tepelně izolovat rouru pro odtah spalin pomoc keramického vlákna anebo jiného materiálu stejných vlastnost. INSTALACE PŘÍVODU VZDUCHU Je nezbytné, aby v m stnosti, kde jsou krbová kamna um stěna, byl př vod vzduchu o průměru alespoň 80 cm2, jenž zaruč obnoven množstv vzduchu spotřebovaného při hořen. Vzduch pro krbová kamna je možné př padně přivést př mo zvenku prodloužen m ocelové roury o průměru 4 cm. V takovém př padě však mohou nastat problémy s kondenzátem a př vod vzduchu je zapotřeb chránit s kou, kde bude zaručen volný průřez alespoň 12 cm2. Roura mus být kratš než 1 metr a mus být bez kolen. Mus být zakončena kusem 90 otočeným směrem dolů nebo ochranou proti větru. ODTAH SPALIN Krbová kamna mus m t jediný systém odvodu kouře (odvody kouře pomoc běžné kouřové roury nebo jiných prvků jsou nepř pustné). Odtah spalin je zabezpečen vzadu um stěnou rourou o průměru 8 cm. Začátek vertikáln ho úseku je třeba opatřit T-kusem s uzávěrem pro zachycován kondenzátu. T-kus mus být propojen ven pomoc ocelové nebo černé roury (odolávaj c 450 C), bez uzavřen. Roura mus být hermeticky uzavřena. Pro utěsněn roury a jej př padnou izolaci je třeba použ t materiály odolávaj c alespoň 300 C (silikon anebo tmely pro vysoké teploty). Horizontáln úseky mohou m t délku až 2 m. Je možné osadit až 3 kolena 90. Je zapotřeb m t (pokud se spaliny neodvád pomoc kouřové roury) jeden vertikáln úsek, dobře upevněný úsek v délce alespoň 1,5 m (pokud to nebude odporovat bezpečnostn m opatřen m) a koncový d l proti větru. Vertikáln roura může být vnitřn nebo vnějš. Pokud je kouřovod z vnějš strany a jeho výška překračuje 1,5 metru, je zapotřeb jej izolovat. Pokud se kouřovod napoj do kom nové roury, pak tato roura mus být schválena pro tuhá paliva, a pokud má průměr větš než 150 mm, je potřeba ji upravit vyvložkován m a utěsněn m odtahu vzhledem k části ve zdi. Všechny úseky kouřovodu mus být kontrolovatelné. V př padě, že jsou tyto úseky napevno, mus být opatřeny kontroln mi otvory pro čištěn. Způsoby instalace jsou uvedeny na obrázc ch 1, 2, 3 na straně 7. 6

7 NÁVOD K INSTALACI Obr. 1 Obr. 2 spaliny B 40 h minimálně 1,5 m př vod vzduchu zvenku do okoln ho prostřed (průchoz průřez minimálně 80 cm 2 ) kouřová roura ve stěně B 40 vzduch pro s palován přiváděný zvenku A 80 vzduch pro spalován přiváděný z okoln ho prostřed A 80 Obr. 3 Vzdálenost od hořlavého materiálu Ochrana podlahy Obr. 4 h minimálně 1,5 m

8 NÁVOD K OBSLUZE ZAPOJENÍ Levý knofl k (L) Reguluje výkon v manuáln m režimu anebo teplotu v automatickém režimu. Volba typu režimu prob há pomoc tlač tka A/M, um stěného na centráln m panelu. Displej zobrazuje výkon nebo nastavenou teplotu. Pravý knofl k (P) Reguluje průtok okoln ho vzduchu, který je stále regulován, aby se zajistilo nezbytné minimáln ochlazen vnitřn ch část těla krbových kamen. Tlač tko On/Off na panelu Pro zapnut nebo vypnut krbových kamen. Tlač tko A/M Měn režim provozu krbových kamen z Manuáln ho na Automatický a naopak. Pouze u kamen TREND s týdenn m programovac m zař zen m Tlač tko přesýpac hodiny na panel Umožňuje př stup k hodinovému programován zap nán a vyp nán kamen. Levý knofl k Panel TREND s týdenn m programovac m zař zen m Pravý knofl k 8 Označen na displeji Ac: fáze zapálen (objeven plamene) Ar: druhá fáze zapálen (stabilizace plamene) před fáz provozu Of: fáze vyp nán P1 nebo P2 nebo P3: nastavený stupeň výkonu 8-29: teplota nastavená pro provoz v automatickém režimu H1..H7 : zablokován s č slem označuj c m problém (viz str. 11) Pu: prob haj c automatické čistěn kel mku : čekán na zastaven motoru, před zadán m dalš ch povelů vyčkejte několik des tek vteřin. Když jsou krbová kamna v režimu stand by, blikán m označuj režim provozu, který je třeba opětovně spustit, a hodinu. PROVOZ Před zapálen m 1. zapálen : obra te se na ASS (autorizované servisn středisko) v m stě bydliště (informace najdete na webových stránkách anebo zavolejte na naši zelenou linku), jenž vám krbová kamna nastav podle typu peletek, jež použ váte a podle podm nek použ ván. Během několika prvn ch zapálen se může projevit lehký zápach laku, který po krátkém čase vymiz. Před zapálen m je třeba zkontrolovat: ==> správnou instalaci (viz strany 6-7) ==> elektrické napájen ==> uzavren dv rek ==> vycišten kel mku ==> oznacen "stand by" na display (blikaj c výkon nebo teplota) Poté stiskněte alespoň na 2 vteřiny tlač tko ON/OFF a krbová kamna automaticky spust padán peletek pro spuštěn hořen ; mezit m se na displeji zobraz Ac. Během prvn ch minut se plamen neobjev. Nápis Ac zůstane zobrazen po dobu přibližně čtvrt hodiny. PLNĚNÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU V př padě, že se zásobn k na pleletky zcela vyprázdn, je k naplněn šnekového dopravn ku potřeba stisknout současně tlač tka On/Off a A/M. Tento postup je třeba dodržet před spuštěn m tehdy, pokud se krbová kamna zastavila z důvodu vyprázdněn zásobn ku na peletky. Je obvyklé, že v zásobn ku zůstane zbytkové množstv peletek, jež šnekový dopravn k nen schopen nasát. POZNÁMKA O PALIVU Krbová kamna na peletky Trend jsou navržena a naprogramována pro spalován peletek. Peletka je palivo ve formě malých válečků o průměru cca 6 mm, z skaných lisován m pilin, rozdrceného odpadn ho dřeva velkou silou, bez použit lepidel nebo jiných ciz ch látek. Prodává se v pytl ch po 15 kg. Aby NEBYLA OHROŽENA funkčnost krbových kamen, je nezbytné NESPALOVAT jiné materiály. Použ ván jiných materiálů (včetně dřeva), zjistitelné analýzou provedenou v laboratoři, vede k propadnut záruky. Firma Edilkamin navrhla, testovala a naprogramovala vlastn krbová kamna, aby zaručovala nejlepš výkon s peletkami následuj c ch parametrů: průměr: 6 7 milimetrů maximáln délka: 40 mm maximáln vlhkost: 8 % výhřevnost: minimálně 4300 kcal/kg Použ ván peletek jiných parametrů má za následek potřebu nového nastaven krbových kamen, obdobného tomu, které provád ASS (autorizované servisn středisko) při prvn m zapálen. Použ ván nevhodných peletek může způsobit: sn žen výkonu, poruchy funkčnosti, zablokován krbových kamen z důvodu ucpán, znečištěn skla, nedokonalé spalován paliva apod. Jednoduchou analýzu peletek lze provést pohledem. Dobrá kvalita: peletka je hladká, má pravidelnou délku, málo se drol. Špatná kvalita: peletka je horizontálně i vertikálně popraskaná, velmi se drol, má velmi proměnlivou délku a vykazuje př tomnost ciz ch těles.

9 NÁVOD K OBSLUZE Zapálen Automatické zapálen Proces zapálen se u krbových kamen spoušt v režimu stand by přidržen m tlač tka ON/OFF na 2" a na displeji se na 17 minut zobraz nápis Ac (fáze zapálen však nemá předem určenou dobu: jej doba trván je automaticky zkrácena, pokud karta zjist proveden několika testů). Asi po 5 minutách se objev plamen. Je obvyklé, že v kel mku se ještě před plamenem objev trochu kouře. Manuální zapálení V př padě teploty pod 3 C, jenž elektrickému odporu neumožňuje rozžhaven, anebo v př padě dočasné nefunkčnosti odporu je pro zapálen možno použ t pevný podpalovač. Vložte do kel mku kus dobře zapáleného podpalovače, zavřete dv řka a stiskněte ON/OFF. Režim provozu (jsou-li krbová kamna v provozu, přecház se z jednoho režimu na druhý stisknut m tlač tka M/A). Manuáln : zde se reguluje pracovn výkon (od P1 po P3 pomoc levého knofl ku) a následně ventilace (pomoc pravého knofl ku). Automatický: zde se reguluje teplota, které má být v m stnosti dosaženo, krbová kamna reguluj pracovn výkon k jej mu dosažen (P3) anebo jej mu udržen (P1). Pokud je nastavena teplota nižš, než je teplota v m stnosti, pak krbová kamna pracuj v režimu P1 a spotřebuj př slušné množstv peletek. Poznámka k proměnlivosti plamene Př padné změny stavu plamene závis na typu použitých peletek, jakož i na běžné proměnlivosti plamene pevného paliva a na pravidelném čištěn kel mku, které krbová kamna prováděj automaticky (jenž však nenahrazuje nezbytné vysáván za studena, před každým zapálen m, ze strany uživatele). Vyp nán Proces vyp nán se u krbových kamen spoušt za provozu přidržen m tlač tka ON/OFF na 2" a na displeji se zobraz nápis of (celkem po dobu 10 min Fáze vyp nán zahrnuje: zastaven padán peletek ventilaci na maximum motor odtahu spalin na maximum Nikdy během fáze vyp nán nevytahujte zásuvku ze zástrčky. POUZE PRO IRIS S TÝDENNÍM PROGRAMOVACÍM ZAŘÍZENÍM Programovac týdenn hodinové zař zen zabudované v panelu Koncepce týdenn ho hodinového programovac ho zař zen zabudovaného v centráln m panelu Nastavit lze 3 hodinové programy zapnut : Pr01 s nastavitelnou hodinou zapnut a vypnut Pr02 s nastavitelnou hodinou zapnut a vypnut Pr03 s nastavitelnou hodinou zapnut a vypnut V jakémkoli dni v týdnu (den 1= ponděl ; den 2 = úterý... den 7 = neděle) je možno aktivovat jeden nebo v ce ze tř programů. V režimu standby zobrazuje displej režim zapnut (P1, P2 nebo P3 nebo teplotu) a aktuáln hodinu. Tlač tka, jež maj být stisknuta, najdete na str. 8. Nastaven aktuáln ho času Jedn m stisknut m přesýpac ch hodin se objev ESC, stisnut m On/off(-) se objev SET, stisknut m přesýpac ch hodin se objev HOD:MIN, jenž je možné měnit pomoc tlač tek On/off(-) a Am(+). Takto nastavený čas se potvrd pomoc přesýpac ch hodin a objev se den č. (den 1 = ponděl ; den 2 = úterý... den 7 = neděle), který lze měnit pomoc kláves On/off(-) a Am(+). Potvrzen m pomoc přesýpac ch hodin se objev ESC, dalš m stisknut m přesýpac ch hodin se opoušt programován. Aktivace programován hodin Jedn m stisknut m přesýpac ch hodin se objev ESC, stisknut m Am(+) se objev Pr. Of. Stisknut m přesýpac ch hodin se objev of, které se na on změn pomoc On/off(-) nebo Am(+). Potvrzen m pomoc přesýpac ch hodin se objev ESC, dalš m stisknut m přesýpac ch hodin se programován ukonč. Kamna v režimu Pr On mohou přij mat povely pro časované zapnut a vypnut. Nastaven programu (např. Pr01) Jedn m stisknut m přesýpac ch hodin se objev ESC. Stiskněte Am(+) tak dlouho, dokud se neobjev Pr01 (po Pr On nastaveném v předchoz m kroku). Potvrzen m pomoc přesýpac ch hodin se objev ON P1 a poté hodina, na kterou hodláme nastavit přesné spuštěn programu 1. Tato hodina se měn pomoc tlač tek On/off(-) nebo Am(+). Potvrd se stisknut m přesýpac ch hodin. Objev se OfP1 a poté hodina, na kterou hodláme nastavit přesné vypnut programu 1. Tato hodina se měn pomoc tlač tek On/off(-) nebo Am(+). Potvrd se stisknut m přesýpac ch hodin. Objev se ofd1 (to znamená, že program 1 nen aktivován v den 1, v ponděl. Pro jeho aktivaci se stiskne Am(+), objev se Ond1, to znamená, že v ponděl je aktivován nastavený program 1 zapnut a vypnut. Pomoc přesýpac ch hodin se přejde na druhý den, úterý, a stejným způsobem se postupuje až do dne 7. Stisknut m přesýpac ch hodin se program uzavře. Stejným způsobem se nastav hodina zapnut a vypnut Pr 02 a Pr 03 a rozhodne se, které dny má Pr02 nebo Pr03 on nebo of. Když jsou programy aktivovány, na displeji vedle znaku přesýpac ch hodin sv t zelené světlo. 9

10 SYNOPTICKÝ PANEL / BEZPEČNOSTNÍ PRVKY SIGNALIZACE PŘÍČIN PŘÍPADNÉHO ZASTAVENÍ V př padě potřeby se na displeji zobraz př čina vypnut. H1 alarm podtlaku: problém spojený s cirkulac vzduchu H2 havárie motoru pro odsáván kouře SF (H3) nepř tomnost plamene AF (H4) neúspěšné zapálen H5 zastaven black out H6 poškozený nebo odpojený termočlánek H7 překročen teploty spalin Signalizace zůstává zobrazena až do okamžiku, kdy se pomoc klávesy ON/OFF zasáhne na panelu. Nedoporučujeme, aby krbová kamna byla znovu spuštěna bez kontroly odstraněn problému. V př padě problému V př padě zastaven krbových kamen je třeba pro jejich opětovné spuštěn aktivovat proces vypnut (10 minut se zvukovou kontrolou) a poté stisknout tlač tko ON/OFF. Během vypnut z důvodu zastaven nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky. Údaje, jež signalizuje panel, je třeba sdělit ASS (autorizovanému servisn mu středisku). BEZPEČNOSTNÍ PRVKY TERMOČLÁNEK: je um stěn na odtahu spalin, měř teplotu spalin. Na základě zadaných parametrů kontroluje fázi zapálen, provozu a vyhasnut. SENZOR PRŮTOKU VZDUCHU: je um stěn na př vodu vzduchu, zasáhne, když průtok vzduchu pro zapálen nen správný a způsobuje tak problémy s podtlakem v cirkulačn m okruhu spalin. V př padě že jsou otevřená dv řka ohniště, nebo je ucpaný oběh spalin nebo ucpaná roura pro odtah kouře, vypne krbová kamna a signalizuje tak H1. BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT: Zasáhne v př padě, kdy je teplota uvnitř krbových kamen př liš vysoká. Zastav nakládku peletek a t m vyvolá vyhasnut krbových kamen. DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Synoptický panel je S nen pod napět m Zkontrolujte, zda je připojen napájec kabel vypnutý a tlač tka nefunguj Nefunkčn dálkové Př liš velká vzdálenost od Přibližte se ke krbovým kamnům ovládán (př slušenstv ) Vybitá baterie dálkového ovládán Zkontrolujte a př padně baterii vyměňte Neproběhlo zapálen Kumulace nespálených zbytku Vycistete kel mek paliva v kel mku Vycházej c vzduch nen teplý Pr liš mnoho saz ve výmen ku Vycistete výmen k zevnitr topenište Neobjevuje se plamen* Neprobehlo naplnen šnekového dopravn ku (str.8) Provedte naplnen šnekového dopravn ku 10 * Pamatujte si, že plamen se objev asi po 7 minutách a tud ž fáze zapálen trvá asi čtvrt hodiny.

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ H1) Alarm podtlaku (zasáhne v př padě, že senzor průtoku zjist nedostatečný průtok zápalného vzduchu). Průtok může být nedostatečný při otevřených dv řkách, nedostatečném utěsněn dv řek (např. těsněn ), při pot ž ch s př vodem vzduchu nebo odtahem spalin, anebo při ucpaném kel mku. Zkontrolujte: - uzavřen dv řek - př vodn potrub zápalného vzduchu (vyčistěte a dávejte pozor na části senzoru průtoku): - vyčistěte senzor průtoku suchým vzduchem (jako u klávesnice PC) - um stěn krbových kamen: kamna nesm být opřena o ze, jak vyžaduj normy UNI pro protipožárn instalaci, - um stěn kel mku - kouřovod (vyčistěte) - instalaci (pokud nen podle normy a má mnoho kolen, nen odtah spalin pravidelný) - čištěn kel mku (frekvence je dána typem peletek) Existuje-li podezřen na nefunkčnost senzoru, prove te jeho kolaudaci za studena. Pokud se při změně podm nek, např klad při otevřen dv řek, zobrazená hodnota nezměn, pak problém spoč vá v senzoru. Alarm podtlaku se může projevit také ve fázi spuštěn, jelikož senzor průtoku vzduchu zač ná monitorovat od 90" po startu cyklu spuštěn. H2) Havárie motoru pro odtah spalin (zasáhne, pokud senzor otáček odtahu spalin zjist poruchu). - zkontrolujte funkčnost odtahu kouře - zkontrolujte připojen senzoru otáček - zkontrolujte čistotu kouřovodu SF (H3) Nepř tomnost plamene (zasáhne, pokud termočlánek zjist teplotu spalin nižš, než je nastavená hodnota, a tento stav identifikuje jako nepř tomnost plamene). Nepř tomnost plamene může m t tyto důvody: - chyb peletky - př liš mnoho peletek udusilo plamen - došlo k zásahu termostatu maxima (jedná se o ř dký jev, protože v takovém př padě se spust signalizace překročen teploty spalin) AF (H4)) Neúspěšné zapálen (zasáhne, pokud se v době maximálně do 15 minut neobjev plamen a nen dosaženo teploty pro spuštěn kamen). Zkontrolujte: - um stěn a čistotu kel mku - zda se do kel mku dostává zápalný vzduch - funkčnost odporu/termočlánku - padán peletek (plněn šneku str. 8) - teplotu prostřed (pokud je nižš než 3 C, je potřeba podpalovač) a vlhkost - nastaven parametrů pro zapálen : delta T, teplota zapálen (porovnán s hodnotou signalizovanou sondami) H5) Zastaven : black-out Zkontrolujte elektrické připojen. V př padě přerušen dodávky elektrické energie během provozu kamen se použ vá následuj c postup: H6) Poškozený termočlánek Vypnut z důvodu poškozen nebo odpojen termočlánku. Zkontrolujte připojen termočlánku ke kartě. Zkontrolujte funkčnost pomoc kolaudace za studena. H7) Překročen teploty spalin Překročen teploty spalin může záviset na: typu peletek, nepravidelném odtahu spalin, ucpané rouře, nesprávné instalaci, kol sán motoru s převodovkou. 11

12 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA ÚDRŽBA Pravidelná údržba je základem dobré funkčnosti krbových kamen. KAŽDODENNÍ ČISTĚNÍ Čistěn mus být prováděno pomoc vysavače, celý proces vyžaduje pouze několik minut denně. PŘI ČIŠTĚNÍ POMOCÍ VYSAVAČE, při vychladlých krbových kamnech - vysajte dv řka, plochu ohniště, prostor okolo kel mku, kam padá popel (NENÍ zde vyj matelný zásobn k na popel) - vyjměte kel mek anebo jej vyčistěte špachtl, vyčistěte př padně ucpané otvory na všech stranách - vysajte prostor okolo kel mku, vyčistěte jeho kontaktn okraje, kel mek znovu zasuňte. - v př padě potřeby vyčistěte sklo (vychladlé). NIKDY NEVYSÁVEJTE TEPLÝ POPEL, došlo by k poškozen vysavače. Po několika měs c ch vyčistěte pomoc suchého vzduchu (jako u klávesnice PC) senzor průtoku zápalného vzduchu v nasávac m potrub. KAŽDOU SEZÓNU (zásahy provede ASS autorizované servisn středisko) Celkové vnitřn a vnějš vyčištěn - Odstraněn plochy ohniště, ohnivzdorných materiálů, pečlivé vyčistěn výměn kového potrub. - Pečlivé vyčištěn a odstraněn usazenin v kel mku a vyčistěn př slušného prostoru - Vyčistěn ventilátorů, mechanická kontrola vůl a upevněn. - Vyčistěn kouřovodu a prostoru ventilátoru pro odtah spalin, vyčistěn senzoru průtoku, kontrola termočlánku. - Vyčistěn, kontrola a odstraněn usazenin v prostoru zapalovac ho odporu, jeho výměna. - Vyčistěn / kontrola synoptického panelu. - Vizuáln kontrola elektrických kabelů, propojen a napájec ho kabelu. - Vyčistěn zásobn ku na peletky a kontrola vůl u sestavy motoru s převodovkou a šneku. - Výměna těsněn dv řek. - Kolaudace funkčnosti, naložen šnekového dopravn ku, zapálen, provoz po dobu 10 minut a vypnut. Pokud jsou krbová kamna velmi často použ vána, doporučujeme každé 3 měs ce vyčistit kouřovod. PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (254160) Pro dálkově ovládané zapnut /vypnut a regulaci kamen je možno si zakoupit dálkové ovládán. PRO TREND PROGRAMOVACÍ ZAŘÍZENÍ (256560) Časovaného zapnut a vypnut u kamen Iris bez zabudovaného týdenn ho programovac ho zař zen lze dosáhnout tak, že ASS zapoj k zadn straně kamen hodinové denn programovac zař zen a propoj je s elektronickou kartou (port AUX). DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ TELEFONICKÉ SPUŠTĚNÍ / PŘIPOJENÍ TIMERU Prostřednictv m ASS (autorizovaného servisn ho střediska) je možné si nechat provést připojen telefonn ho sp nače nebo timeru na elektronickou kartu (port AUX) pro spouštěn na dálku anebo pro odložený start funkce krbových kamen. 12

13 ELEKTROSCHÉMA Pozn.: 1) pamatujte si, že venkovn zař zen mohou vyvolat poruchy 2) upozorněn : údržba a kontrola část pod napět m mus být prováděna kvalifikovaným technikem. RPM SPALIN RS 232 RS 485 TERMOČLÁNEK J AUX REG P/TEMP REGULACE VENTILACE PANEL I/O SONDA OVZDUŠÍ SENZOR PRŮTOKU MOTOR ŠNEKU SÍ 230 V MOTOR 50 HZ +/-10% MOTOR ODTAHU SPALIN VENTILACE ZAPALOVACÍ ODPOR BEZPEČNOST NÍ TERMOSTAT POJISTKA 2A 13

14 OBLOŽENÍ Model s keramickým obložen m boků, ve dvou barevných proveden ch: p sková a korálová. Seznam část tvoř c ch obložen : 19 bočn keramické kachle (6 ks) Sabbia(p sek) kód Bordeaux (bordó) kód Terracotta (terakota) kód bočn hlin kové panely (4 ks) kód plotna z litiny kód O dv řka k zásobn ku peletek kód litinový podstavec kód MONTÁŽ OBLOŽENÍ Po um stěn konstrukce, při respektován nař zen uvedených v kapitole POKYNY K INSTALACI, postupujte v následuj c m pořad : uvolněte šrouby nahoře a odmontujte plotnu do bočn ch hlin kových profilů zasuňte shora 6 keramických bočn ch prvků 20 9 znovu nasa te plotnu a upevněte ji

15 4 UŽITEČNÉ RADY: PRO STÁLE SPOLEHLIVÝ A ÚČINNÝ PROVOZ VÝROBKU 1 Za studena: před každým zapálen m vyčistěte plochu ohniště, vyjměte a vyčistěte spalovac kel mek, vysajte prostor pod n m, vra te jej nazpět, přičemž pečlivě očistěte okraje, jež jsou v kontaktu s držákem (mezi okraji kel mku a opěrnou plochou držáku nesm zůstat žádný zbytek paliva). 2 Zkontrolujte: - zásobn k na peletky a př padně jej doplňte - uzavřen dv řek ohniště 3 Použ vejte vždy peletky nejlepš kvality s rozměry, výhřevnost a parametry podobnými jako jsou parametry uvedené na str Provádějte doporučenou pravidelnou údržbu, zvláště pak čištěn a kontrolu různých vnitřn ch součást, kouřovodu apod., prostřednictv m autorizovaných servisn ch středisek. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ C.E. Společnost EDILKAMIN S.P.A. prohlašuje, že jimi vyráběná krbová kamna TREND vyhovuj následuj c m normám pro označen C.E. Evropská norma CEE 73/23 a následná úprava 93/68 CEE CEE 89/336 a následné úpravy 93/68 CEE 92/31 CEE 93/97 CEE EDILKAMIN spa 15

16 KOUŘOVÉ ROURY NEREZ 5/10 (AISI 316/L) černě lakované - pro interiéry Základn montážn schéma B1 A1 C B2 A2 B2 A3 A3 (cm 100) E F C D E F G H NEREZ 5/10 (AISI 316/L) - pro exteriéry Základn montážn schéma Q I 2 (cm 50) N I 3 (cm 100) M O P I 2 (cm 50) A-I 1/2/3 - cm 25/50/100 B-L 1/2-45 / 90 C-M - Ø cm 8 D-N E-O F-P G-Q H-S NEZAPO MEŇTE, ŽE KELÍMEK MÁ BÝT VYSÁVÁN P ŘED KAŽDÝM ZAPÁLENÍM. V př padě, že nedojde k zapálen, je před opětovným zapálen m potřeba VYPRÁZDNIT KELÍMEK. I 1 N P I 2 O Q I 3 kom nový d l koleno kroužek svorka T kus zátka bez vypouštěn kondenzátu kom nový nástavec dvojitý spojovac kus s drážkou M S L2 L /A EDILKAMIN si vyhrazuje právo bez předchoz ho upozorněn tento návod měnit. TECHNOLOGIE OHNĚ Česká republika - Nová kancelář: Fryčajova 20, Brno Tel. +420/ Fax +420/