BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5"

Transkript

1 Stránka 1/5 1. Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní jméno Oznacení látky pigmentová preparace v nenasyceném polyesteru, bez obsahu rozpouštedel, monomeru a dibutylftalátu Zamýšlené/doporucnené použití: zabarvení nenasycených polyesterových pryskyric Ozna ení firmy Firma Cytec Surface Specialties Austria GmbH Bundesstr Werndorf bei Graz Telefon-. : +43 (0) Fax: +43 (0) íslo telefonu pro nouzové volání : íslo telefonu pro nouzové volání: Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, , Praha 2; Telefon (24 h/den): 02/ ; 02/ ; 02/ Informace o složení látky nebo p ípravku Látky vykazující zdravotní nebo enviromentální rizika podle Direktivy 67/54/EEC Nebezpecné látky žádné. 3. daje o nebezpe nosti látky nebo p ípravku Oznacování ve smyslu smernice ES 1999/45/EG není povinné. 4. Pokyny pro první pomoc Opat ení první pomoci/všeobecné pokyny. Zašpin né, post íkané oble ení ihned vysvlékn te. Opat ení první pomoci/po vdechnutí. Zajist te erstvý vzduch. Opat ení první pomoci/po kontaktu s pokožkou. P i kontaktu s pokožkou ihned omyjte vodou a mýdlem. V p ípad trvalého drážd ní pokožky vyhledejte léka e. Opat ení první pomoci/po kontaktu s o ima. P i kontaktu s o ima je d kladn vymyjte vodou a prokonzultujte to s léka em. Opat ení první pomoci/po spolknutí. Ihned p ivolejte léka e a p edlože mu soupis bezpe nostních údaj. Pokyny pro léka e/ošet ení. Ošet ovat symptomaticky

2 Stránka 2/5 5. Opat ení pro hasební zásah Vhodné hasicí prost edky Oxid uhli itý. Hasicí prášek P na Vodní mlha Z bezpe nostních d vod nevhodné hasicí prost edky Plný proud vody Zvláštní ohrožení látkou nebo produktem samotným, jeho produkty ho ení nebo vzniklými plyny. P i požáru jsou kou ovými plyny ur ujícími nebezpe í: oxid uhelnatý ( CO ). Za ur itých okolností p i požáru nelze vylou it p ítomnost jiných jedovatých látek. Plyny vzniklé p i ho ení organických látek se zásadn adí k plynným jedovatým látkám. Zvláštní ochranná výbava p i hašení požáru P i požáru použijte vhodný respirátor. Další údaje Sho í za silného vzniku sazí. Ohrožené nádoby zchladte proudem vody. Žhavé zbytky a kontaminovaná hasicí voda musejí být odstran ny podle místních ú edních p edpis. 6. Opat ení v p ípad náhodného úniku Preventivní opat ení vztažená na osoby. Opat ení na ochranu životního prost edí. Zamezte vniknutí do kanalizace nebo vod. P i úniku do vodstva, p dy nebo kanalizace informovat p íslušné ú ady. Postup k išt ní/zachycení. K zachycení používejte materiál nasávající kapaliny (nap. písek, k emi itou sm s, univerzální pojivo). Se zachyceným materiálem nakládejte podle kapitoly Odstran ní. Dodate né odkazy Informace k osobní ochranné výbav viz kapitola Pokyny pro zacházení a skladování Zacházení P i zpracování a manipulaci je nutné dbát na dodržování platných hodnot MAK a sm rnic BG. Skladování Udržujte v dostate né vzdálenosti od zápalných zdroj - neku te. Dbejte na všeobecná pravidla p edcházející provozní protipožární ochrany. Udržujte nádrže suché, t sn uzav ené a uchovávejte je na chladném, dob e v traném míst. Chrante p ed p ímým slune ním zá ením. Pokyny k spole nému skladování. Neskladujte spole n s kyselinami a zásadami. Neskladujte spole n s oxida ními prost edky. Skladujte a p epravujte odd len od potravin. 8. Kontrola expozice a ochrana osob

3 Stránka 3/5 Hodnoty expozicních limitu - kontrola exposice Osebna zaš itna oprema Všeobecná ochranná opat ení Zamezte kontaktu s o ima a pokožkou. Hygienická opat ení P ed p estávkami a ukon ením práce si umyjte ruce. P i práci neku te, nejezte ani nepijte. Zašpin ný, pot ísn ný oblek ihned vysvlékn te. Udržujte v dostate né vzdálenosti od potravin a nápoj. Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí na pokožku. P i zacházení s chemikáliemi je nutné dbát na b žné bezpe nostní p edpisy. Ochrana rukou : Ochrana o í: Ochrana t la Rukavice z nitrilkaucuku nebo fluórkaucuku. Dbejte na údaje výrobce rukavic o propustnosti a casu protrhnutí a zvláštní podmínky na pracovišti. T sn p iléhající ochranné brýle Ochranný oblek Kontrola expozice životního prost edí: Viz legislativa ES o ochran životního prost edí. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Všeobecné pokyny: Vzhled: Barva Zápach Pastovité erné Jemné Duležité zdravotní, bezpecnostní a envoronmenální informace: Bod vzplanutí : 100 C Metoda : DIN EN ISO 2719 Hustota: Rozpustnost ve vod : 1,230 g/cm3 (20 C) Metoda : DIN EN ISO nerozpustné Viskozita mpa.s (23 C) po et otá ek 100 1/s Metoda : ISO Stabilita a reaktivita Tepelný rozklad : Nedochází k rozkladu p i stanoveném použití. Nebezpe né reakce Není známa žádná nebezpe ná reakce. Nebezpe né produkty rozkladu Nejsou známy žádné nebezpe né produkty rozkladu. 11. Toxikologické informace

4 Stránka 4/5 Toxikologické ú inky (na lidské zdraví) a p ípadné p íznaky po zasažení: Informace o vyrobku: P i odborném používání nebyly zjišt ny žádné škodlivé ú inky na zdraví. Informace o složkách prípravku: 12. Ekologické informace Informace o vyrobku: Zamezte vniknutí do p dy, vod a kanalizace. Informace o složkách prípravku: 13. Informace o zneškod ování Odstran ní / produkt Spalujte ve vhodném spalovacím za ízení. Je nutné dbát na ú ední p edpisy. Odklizení/ne isté obaly. Kontaminované obaly je nutné optimáln vyprázdnit, po odpovídajícím vy išt ní mohou být znovu použity. 14. Informace pro p epravu ADR RID IMDG IATA Dodate né odkazy PRIPUSTNE ŽÁDN NEBEZPE N ZBOZÍ ŽÁDN NEBEZPE N ZBOZÍ NOT REGULATED FOR TRANSPORT. NOT REGULATED FOR TRANSPORT. 15. Informace o právních p edpisech Az EU-irányelveknek megfelelö megjelölés és besorolás Nemusí být ozna en Národní p edpisy T ída nebezpe í pro vodní prost edí 1 (samoza azení) : 16. Další informace P ed použitím dob e promíchejte. I když se p edm tné informace a doporu ení podávají v dobré ví e a k dnešnímu datu jsou podle nejlepšího v domí a sv domí správné, neru í se za jejich úplnost a p esnost. Informace se podávají pod podmínkou, že ty osoby, kterým jsou ur eny, p ed jejich použitím samy pro sebe rozhodnou,

5 Stránka 5/5 jsou-li ur eny k jejich ú el m. ŽÁDNÉ P ISLÍBENÍ NEBO RU ENÍ ZA INFORMACE RESP. ZA PRODUKT, NA KTERÝ SE INFORMACE VZTAHUJÍ, ANI VÝSLOVN NEBO IMPLICITN S OHLEDEM NA P ÍPADNOU ZP SOBILOST PRO TRH, VHODNOST PRO JISTÝ NEBO JINÝ Ú EL! ( ) Zna í revizi p edchozí verze tohoto BL.