Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010

2 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon ve zn ní zm n a dopl k (dále jen zákon o vysokých školách) a na základ metodického pokynu MŠMT. j / týkajícího se zpracování ú etní záv rky a rámcové osnovy výro ní zprávy o hospoda ení, byla zpracována Výro ní zpráva o hospoda ení Ostravské univerzity v Ostrav za rok íselné údaje v této výro ní zpráv jsou uvedeny v tis. K s p esností na 2 desetinná místa, pokud není uvedeno jinak. Výro ní zpráva o hospoda ení je zpracována podle následující osnovy: Úvod 1. Ro ní ú etní záv rka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a dopl ující údaje pro ve ejné vysoké školy) 2. Analýza výnos a náklad 3. P ehled o pen žních p íjmech a výdajích 4. Vývoj a kone ný stav fond ve ejné vysoké školy 5. Financování program reprodukce majetku 6. Rekapitulace zú tování se státním rozpo tem 7. Stipendia a služby poskytované student m 8. Institucionální podpora specifického výzkumu 9. Vývoj stavu majetku a závazk 10. Jiné údaje o hospoda ení Záv r P ílohy:. 1 Výrok auditora. 2 Loga partner OU 1

3 Úvod Ostravská univerzita v Ostrav (dále jen OU ) byla z ízena zákonem eské národní rady. 314/1991 Sb. s nabytím ú innosti od a zákonem. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých školách), s nabytím ú innosti od , se stala ve ejnou vysokou školou. OU se lení na: - fakulty: Léka skou fakultu (do Fakulta zdravotnických studií), Fakultu sociálních studií, Filozofickou fakultu, P írodov deckou fakultu, Pedagogickou fakultu a Fakultu um ní; - v decké ústavy Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Evropský výzkumný institut sociální práce; - celouniverzitní pracovišt Univerzitní knihovna, Centrum informa ních technologií, Rektorát. Údaje o dosažených výsledcích a významných událostech za uplynulé období roku 2010 v oblasti finan ní, hospodá ské, majetkové, personální a v dalších oblastech majících vliv na sou asnou situaci a vývoj OU jsou zachyceny v této Výro ní zpráv o hospoda ení, p ípadn ve Výro ní zpráv o innosti Ostravské univerzity v Ostrav v roce 2010, která je dostupná na internetových stránkách Pro erpání jednotlivých p ísp vk a dotací poskytnutých na základ rozhodnutí jednotlivými poskytovateli p ísp vk a dotací byly OU dodrženy podmínky uvedené v p ílohách, které jsou nedílnou sou ástí výrokové ásti t chto rozhodnutí mj. dodržování zákona. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole, ú elovost, zp sob vypo ádání, p evody do fond, vratky, oznamovací povinnost, nakládání s Pravidly ES/EU pro poskytování ve ejné podpory (tak, aby nedošlo k narušení ani k hrozb narušení hospodá ské sout že). 2

4 1. Ro ní ú etní záv rka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a dopl ující údaje pro ve ejné vysoké školy) Výsledek hospoda ení p ed zdan ním v hlavní innosti je ve výši Výsledek hospoda ení p ed zdan ním v dopl kové innosti je ve výši Celkem ,07 tis. K + 931,73 tis. K ,80 tis. K Da ové p iznání k dani z p íjmu právnických osob (DzP PO) Zpracování podklad a vypracování návrhu da ového p iznání k DzP PO za rok 2010 bylo zadáno na základ smlouvy o poskytování da ového poradenství spole nosti ABC.TAXES, s. r. o., která vykonává pro OU na základ smlouvy i další služby z oblasti da ové a ú etní problematiky. Návrh da ového p iznání k DzP PO byl vypracován da ovým poradcem v pr b hu m síce b ezna P i vypracování tohoto da ového p iznání byl ú etní výsledek hospoda ení upraven v souladu se zn ním zákona. 586/1992 Sb., o daních z p íjm, v platném zn ní (dále jen ZDP ), o položky snižující, pop. zvyšující základ dan (mj. rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy, vylou ení výše p ijatých úrok z b žného ú tu ze základu dan atd.). Kladný ú etní výsledek hospoda ení ve výši 7 606,80 tis. K je pro da ové ú ely upraven o rozdíl mezi da ovými a ú etními odpisy, p ipo itatelné a odpo itatelné položky k základu dan. Od vzniklého kladného základu dan je ode tena položka ve výši tis. K podle 20 odst. 7 ZDP (kdy mohou ve ejné vysoké školy uplatnit snížení základu dan z p íjm až o 30 %, maximáln však o tis. K, použijí-li prost edky získané takto dosaženou da ovou úsporou v následujícím zda ovacím období ke krytí náklad na vzd lávání, v decké, výzkumné, vývojové nebo um lecké innosti). Základ dan upravený je ve výši 8 275,59 tis. K. Od da ové povinnosti 1 002,25 tis. K je ode tena sleva na dani ve výši 216,24 tis. K podle 35 odst. 1 zákona. Celková da ová povinnost na da z p íjmu právnických osob za zda ovací období roku 2010, zaú tovaná na základ p edb žného výpo tu dan k , je ve výši 786,01 tis. K. Da ová úleva ve výši 600 tis. K, získaná dle 20 odst. 7 ZDP na základ uplatn ní od itatelné položky v da ovém p iznání k dani z p íjmu právnických osob za rok 2009, byla použita v roce 2010 ke krytí náklad (výdaj ) na vzd lávání, v deckou, výzkumnou, vývojovou a um leckou innost. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 7 606,80 tis. K P edb žn vypo tená da z p íjmu (po úpravách základu dan a uplatn ní slevy na dani, v. 57,14 tis. K jako doplatku DzP PO r dle kone ného výpo tu) - 843,15 tis. K Výsledek hospoda ení po zdan ní 6 763,65 tis. K Skute ná výše dan z p íjmu dle zpracovaného da ového p iznání k DzP PO za rok 2010 iní 624,10 tis. K. Rozdíl mezi zaú tovanou daní z p íjmu a skute nou daní z p íjmu ve výši 219,05 tis. K bude vyrovnán v ú etním období roku

5 P íd l výsledku hospoda ení (zisku) do fond Ú etní jednotka Ostravská univerzita v Ostrav (I ) navrhuje p id lení výsledku hospoda ení po zdan ní (zisku) ve výši ,25 K do fond následovn : - Fond odm n (FO) 0,00 K - Fond provozních prost edk (FPP) 0,00 K - Fond reprodukce investi ního majetku (FRIM) ,25 K - Rezervní fond 0,00 K Celkem ,25 K Audit Na základ smlouvy mezi OU a auditorskou firmou ABC.AUDIT, s. r. o., o ov ení (auditu) ro ní ú etní záv rky a výro ní zprávy k , byl proveden audit touto spole ností. V rámci prací na auditu ú etní záv rky k byl proveden audit ve dvou etapách, a to pr b žný audit za m síce leden až zá í v pr b hu m síce listopad 2010 a audit ú etní záv rky k v pr b hu m síc leden až b ezen Výrok auditora je uveden v p íloze. 1 a zní: Výrok bez výhrad. 4

6 Tab Rozvaha P íloha. 1 Uspo ádání a ozna ování položek rozvahy (bilance) k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis Uvád né hodnoty se ídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky. 504/2002 Sb. *Zákonem je dáno pouze ozna ení a len ní text ; ísla p íslušných ú t jsou dopln na pro lepší orientaci ve výkazu. ** íslování ádk a sloupc je závazné pro datové vstupní v ty formátu F-JASU pro zpracování výkaz v MÚZO Praha s.r.o. AKTIVA Jednotlivé položky se vykazují v tisících K ( 4 (3) ) *ú et / sou et ** ádek stav k stav k **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem , ,22 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem. 3 až , ,20 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,00 0,00 2.Software , ,75 3.Ocenitelná práva ,00 0,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,57 95,64 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 364,00 6.Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 148,81 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem. 11 až , ,48 1.Pozemky , ,95 2.Um lecká díla, p edm ty a sbírky , ,14 3.Stavby , ,98 4.Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí , ,22 5.P stitelské celky trvalých porost ,00 0,00 6.Základní stádo a tažná zví ata ,00 0,00 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,30 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 9.Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek , ,32 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,57 746,57 III. Dlouhodobý finan ní majetek celkem. 22 až ,93 800,93 1.Podíly v ovládaných a ízených osobách ,00 200,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem ,00 0,00 3.Majetkové podíly ostatní ,00 0,00 4.P j ky organiza ním složkám ,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé p j ky ,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finan ní majetek ,93 600,93 7.Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek ,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem. 30 až , ,39 1.Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje ,00 0,00 2.Oprávky k softwaru , ,26 3.Oprávky k ocenitelným práv m ,00 0,00 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku ,57-95,64 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku ,04-181,36 6.Oprávky ke stavbám , ,63 7.Oprávky k samost. movitým v cem a soub.movit.v cí , ,81 8.Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost ,00 0,00 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m ,00 0,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku , ,69 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku ,00 0,00 5

7 B. Krátkodobý majetek celkem , ,41 I. Zásoby celkem. 43 až , ,54 1.Materiál na sklad ,20 682,88 2.Materiál na cest ,00 0,00 3.Nedokon ená výroba ,00 0,00 4.Polotovary vlastní výroby ,00 0,00 5.Výrobky , ,68 6.Zví ata ,00 0,00 7.Zboží na sklad a v prodejnách ,38 145,98 8.Zboží na cest ,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z ,00 0,00 II. Pohledávky celkem. 53 až , ,08 1.Odb ratelé , ,90 2.Sm nky k inkasu ,00 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry ,00 0,00 4.Poskytnuté provozní zálohy z , ,77 5.Ostatní pohledávky ,45 144,91 6.Pohledávky za zam stnanci ,10 150,27 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a ve.zdrav.poj ,00 0,00 8.Da z p íjm , ,69 9.Ostatní p ímé dan ,00 0,00 10.Da z p idané hodnoty , ,64 11.Ostatní dan a poplatky ,00 0,00 12.Nároky na dotace a ostatní zú tování se st.rozpo tem ,00 0,00 13.Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán územních samosprávných celk , ,20 14.Pohledávky za ú astníky sdružení ,00 0,00 15.Pohledávky z pevných termínových operací ,00 0,00 16.Pohledávky z vydaných dluhopis ,00 0,00 17.Jiné pohledávky ,38 100,70 18.Dohadné ú ty aktivní ,00 0,00 19.Opravná položka k pohledávkám ,00 0,00 III. Krátkodobý finan ní majetek celkem. 73 až , ,10 1.Pokladna ,63 387,31 2.Ceniny ,80 3,12 3.Ú ty v bankách , ,67 4.Majetkové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 6.Ostatní cenné papíry ,00 0,00 7.Po izovaný krátkodobý finan ní majetek ,00 0,00 8.Peníze na cest ,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem. 82 až , ,69 1.Náklady p íštích období , ,75 2.P íjmy p íštích období ,74 32,61 3.Kurzové rozdíly aktivní ,00 0,33 Aktiva celkem , ,63 6

8 PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem , ,09 I. Jm ní celkem. 88 až , ,44 1.Vlastní jm ní , ,73 2.Fondy , ,71 3.Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk ,00 0,00 II. Výsledek hospoda ení celkem. 92 až , ,65 1.Ú et výsledku hospoda ení X 6 763,65 2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení ,62 X 3.Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem , ,54 I. Rezervy celkem ,00 0,00 1.Rezervy ,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem. 99 až ,00 0,00 1.Dlouhodobé bankovní úv ry ,00 0,00 2.Vydané dluhopisy ,00 0,00 3.Závazky z pronájmu ,00 0,00 4.P ijaté dlouhodobé zálohy ,00 0,00 5.Dlouhodobé sm nky k úhrad ,00 0,00 6.Dohadné ú ty pasivní z ,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky ,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem. 107 až , ,80 1.Dodavatelé , ,74 2.Sm nky k úhrad ,00 0,00 3.P ijaté zálohy , ,56 4.Ostatní závazky ,19 26,18 5.Zam stnanci ,96 554,95 6.Ostatní závazky v i zam stnanc m , ,89 7.Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní , ,47 8.Da z p íjmu ,00 0,00 9.Ostatní p ímé dan , ,42 10.Da z p idané hodnoty ,00 0,00 11.Ostatní dan a poplatky ,00 3,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpo tu , ,70 13.Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk ,00 0,00 14.Závazky z upsaných nesplac. cen. papír a podíl ,00 0,00 15.Závazky k ú astník m sdružení ,00 0,00 16.Závazky z pevných termínových operací ,00 0,00 17.Jiné závazky , ,75 18.Krátkodobé bankovní úv ry ,00 0,00 19.Eskontní úv ry ,00 0,00 20.Vydané krátkodobé dluhopisy ,00 0,00 21.Vlastní dluhopisy ,00 0,00 22.Dohadné ú ty pasivní z , ,14 23.Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci ,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem. 131 až , ,74 1.Výdaje p íštích období ,00 0,00 2.Výnosy p íštích období , ,35 3.Kurzové rozdíly pasivní ,00 0,39 Pasiva celkem , ,63 7

9 Tab Výkaz zisku a ztráty sumá VŠ Uspo ádání a ozna ování položek výkazu zisku a ztráty P íloha. 2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis *Zákonem je dáno pouze ozna ení a len ní text ; ísla p íslušných ú t jsou dopln na pro lepší orientaci ve výkazu. ** íslování ádk a sloupc je závazné pro datové vstupní v ty formátu F-JASU pro zpracování výkaz v MÚZO Praha s.r.o. Jednotlivé položky se vykazují v tisících K ( 4 (3) ) *ú et / sou et ** ádek hlavní innost sl. 1 ** hospodá ská. sl. 2 ** Celkem A. Náklady I. Spot ebované nákupy celkem. 2 až , , ,39 1.Spot eba materiálu , , ,28 2.Spot eba energie , , ,70 3.Spot eba ostatních neskladovatelných dodávek ,20 7, ,86 4.Prodané zboží ,55 0,00 174,55 II.Služby celkem. 7 až , , ,76 5.Opravy a udržování , , ,22 6.Cestovné ,50 185, ,27 7.Náklady na reprezentaci ,83 3,97 877,80 8.Ostatní služby ,10 630, ,47 III.Osobní náklady celkem. 12 až , , ,98 9.Mzdové náklady , , ,12 10.Zákonné sociální pojišt ní , , ,95 11.Ostatní sociální pojišt ní ,00 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady ,46 232, ,91 13.Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV.Dan a poplatky celkem. 18 až ,25 0,00 55,25 14.Da silni ní ,07 0,00 43,07 15.Da z nemovitosti ,77 0,00 4,77 16.Ostatní dan a poplatky ,41 0,00 7,41 V.Ostatní náklady celkem. 22 až ,69 138, ,66 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,38 0,10 0,48 18.Ostatní pokuty a penále ,42 0,00 38,42 19.Odpis nedobytné pohledávky ,34 0, ,34 20.Úroky ,00 0,00 0,00 21.Kurzové ztráty ,33 0,00 539,33 22.Dary ,00 0,00 0,00 23.Manka a škody ,00 0,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady ,22 138, ,09 VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem. 31 až ,91 316, ,18 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,91 316, ,18 26.Z stat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,00 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0,00 28.Prodaný materiál ,00 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv ,00 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek ,00 0,00 0,00 VII.Poskytnuté p ísp vky celkem. 38 a ,91 0,00 326,91 31.Poskyt. p ísp vky zú tované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské p ísp vky ,91 0,00 326,91 VIII.Da z p íjm celkem ,00 0,00 0,00 33.Dodate né odvody dan z p íjm ,00 0,00 0, Náklady celkem , , ,13 8

10 B. Výnosy hlavní innost hospodá ská. Celkem I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem. 44 až , , ,75 1.Tržby za vlastní výrobky ,26 0, ,26 2.Tržby z prodeje služeb , , ,81 3.Tržby za prodané zboží ,68 0,00 14,68 II.Zm ny stavu vnitroorganiza ních zásob celkem. 48 až ,19 0,00 630,19 4.Zm na stavu zásob nedokon ené výroby ,00 0,00 0,00 5.Zm na stavu zásob polotovar ,00 0,00 0,00 6.Zm na stavu zásob výrobk ,19 0,00 630,19 7.Zm na stavu zví at ,00 0,00 0,00 III.Aktivace celkem. 53 až ,64 0,00 42,64 8.Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganiza ních služeb ,00 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,64 0,00 42,64 IV.Ostatní výnosy celkem. 58 až , , ,31 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,69 95,93 299,62 13.Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky ,00 0,00 0,00 15.Úroky ,03 62, ,49 16.Kurzové zisky ,10 0,00 31,10 17.Zú tování fond ,87 0, ,87 18.Jiné ostatní výnosy , , ,23 V.Tržby z prodeje majetku, zú tování rezerv a opr. položek celkem. 66 až ,00 0,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,00 0,00 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl ,00 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finan ního majetku ,00 0,00 0,00 23.Zú tování rezerv ,00 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku ,00 0,00 0,00 25.Zú tování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI.P ijaté p ísp vky celkem. 74 až ,88 0, ,88 26.P ijaté p ísp vky zú tované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 27.P ijaté p ísp vky (dary) ,88 0, ,88 28.P ijaté lenské p ísp vky ,00 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ,16 0, ,16 Výnosy celkem 29.Provozní dotace ,16 0, , , , ,93 C. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním ,07 931, ,80 34.Da z p íjm ,15 0,00 843,15 D. Výsledek hospoda ení po zdan ní ,92 931, ,65 hl. + hosp. in. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním. 80/ ,80 Výsledek hospoda ení po zdan ní. 82/ ,65 Tabulka. 1.1 a tabulka. 1.2 obsahují údaje totožné s údaji vykázanými pro organizaci MÚZO Praha, s. r. o., k datu

11 Tab Výkaz zisku a ztráty škola Uspo ádání a ozna ování položek výkazu zisku a ztráty P íloha. 2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis *Zákonem je dáno pouze ozna ení a len ní text ; ísla p íslušných ú t jsou dopln na pro lepší orientaci ve výkazu. ** íslování ádk a sloupc je závazné pro datové vstupní v ty formátu F-JASU pro zpracování výkaz v MÚZO Praha s.r.o. Jednotlivé položky se vykazují v tisících K ( 4 (3) ) *ú et / sou et ** ádek hlavní innost sl. 1 ** hospodá ská. sl. 2 ** Celkem A. Náklady I. Spot ebované nákupy celkem. 2 až ,81 186, ,49 1.Spot eba materiálu ,32 186, ,45 2.Spot eba energie ,59 0, ,59 3.Spot eba ostatních neskladovatelných dodávek ,35 0, ,90 4.Prodané zboží ,55 0,00 174,55 II.Služby celkem. 7 až ,79 285, ,64 5.Opravy a udržování ,97 0, ,16 6.Cestovné ,50 185, ,12 7.Náklady na reprezentaci ,42 3,97 875,39 8.Ostatní služby ,90 96, ,97 III.Osobní náklady celkem. 12 až , , ,32 9.Mzdové náklady , , ,38 10.Zákonné sociální pojišt ní ,85 418, ,59 11.Ostatní sociální pojišt ní ,00 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady ,35 0, ,35 13.Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV.Dan a poplatky celkem. 18 až ,25 0,00 55,25 14.Da silni ní ,07 0,00 43,07 15.Da z nemovitosti ,77 0,00 4,77 16.Ostatní dan a poplatky ,41 0,00 7,41 V.Ostatní náklady celkem. 22 až ,61 136, ,24 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,38 0,00 0,38 18.Ostatní pokuty a penále ,42 0,00 38,42 19.Odpis nedobytné pohledávky ,34 0, ,34 20.Úroky ,00 0,00 0,00 21.Kurzové ztráty ,33 0,00 539,33 22.Dary ,00 0,00 0,00 23.Manka a škody ,00 0,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady ,14 136, ,77 VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem. 31 až ,13 0, ,13 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,13 0, ,13 26.Z stat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,00 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0,00 28.Prodaný materiál ,00 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv ,00 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek ,00 0,00 0,00 VII.Poskytnuté p ísp vky celkem. 38 a ,91 0,00 326,91 31.Poskyt. p ísp vky zú tované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské p ísp vky ,91 0,00 326,91 VIII.Da z p íjm celkem ,00 0,00 0,00 33.Dodate né odvody dan z p íjm ,00 0,00 0, Náklady celkem , , ,98 10

12 B. Výnosy hlavní innost hospodá ská. Celkem I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem. 44 až , , ,28 1.Tržby za vlastní výrobky ,26 0, ,26 2.Tržby z prodeje služeb , , ,34 3.Tržby za prodané zboží ,68 0,00 14,68 II.Zm ny stavu vnitroorganiza ních zásob celkem. 48 až ,19 0,00 630,19 4.Zm na stavu zásob nedokon ené výroby ,00 0,00 0,00 5.Zm na stavu zásob polotovar ,00 0,00 0,00 6.Zm na stavu zásob výrobk ,19 0,00 630,19 7.Zm na stavu zví at ,00 0,00 0,00 III.Aktivace celkem. 53 až ,64 0,00 42,64 8.Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganiza ních služeb ,00 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,64 0,00 42,64 IV.Ostatní výnosy celkem. 58 až ,29 0, ,29 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,69 0,00 203,69 13.Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky ,00 0,00 0,00 15.Úroky ,03 0, ,03 16.Kurzové zisky ,10 0,00 31,10 17.Zú tování fond ,87 0, ,87 18.Jiné ostatní výnosy ,60 0, ,60 V.Tržby z prodeje majetku, zú tování rezerv a opr. položek celkem. 66 až ,00 0,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,00 0,00 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl ,00 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finan ního majetku ,00 0,00 0,00 23.Zú tování rezerv ,00 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku ,00 0,00 0,00 25.Zú tování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI.P ijaté p ísp vky celkem. 74 až ,88 0, ,88 26.P ijaté p ísp vky zú tované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 27.P ijaté p ísp vky (dary) ,88 0, ,88 28.P ijaté lenské p ísp vky ,00 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ,16 0, ,16 Výnosy celkem 29.Provozní dotace ,16 0, , , , ,44 C. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním ,59 177, ,46 34.Da z p íjm ,15 0,00 843,15 D. Výsledek hospoda ení po zdan ní ,44 177, ,31 hl. + hosp. in. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním. 80/ ,46 Výsledek hospoda ení po zdan ní. 82/ ,31 11

13 Tab Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy Uspo ádání a ozna ování položek výkazu zisku a ztráty P íloha. 2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis *Zákonem je dáno pouze ozna ení a len ní text ; ísla p íslušných ú t jsou dopln na pro lepší orientaci ve výkazu. ** íslování ádk a sloupc je závazné pro datové vstupní v ty formátu F-JASU pro zpracování výkaz v MÚZO Praha s.r.o. Jednotlivé položky se vykazují v tisících K ( 4 (3) ) *ú et / sou et ** ádek hlavní innost sl. 1 ** hospodá ská. sl. 2 ** Celkem A. Náklady I. Spot ebované nákupy celkem. 2 až , , ,90 1.Spot eba materiálu , , ,83 2.Spot eba energie , , ,11 3.Spot eba ostatních neskladovatelných dodávek ,85 7,11 47,96 4.Prodané zboží ,00 0,00 0,00 II.Služby celkem. 7 až , , ,12 5.Opravy a udržování , , ,06 6.Cestovné ,15 0,15 7.Náklady na reprezentaci ,41 0,00 2,41 8.Ostatní služby ,2 534,30 756,50 III.Osobní náklady celkem. 12 až , , ,66 9.Mzdové náklady , , ,74 10.Zákonné sociální pojišt ní ,18 973, ,36 11.Ostatní sociální pojišt ní ,00 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady ,11 232,45 263,56 13.Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV.Dan a poplatky celkem. 18 až ,00 0,00 0,00 14.Da silni ní ,00 0,00 0,00 15.Da z nemovitosti ,00 0,00 0,00 16.Ostatní dan a poplatky ,00 0,00 0,00 V.Ostatní náklady celkem. 22 až ,08 2,34 13,42 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,10 0,10 18.Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky ,00 0,00 0,00 20.Úroky ,00 0,00 0,00 21.Kurzové ztráty ,00 0,00 0,00 22.Dary ,00 0,00 0,00 23.Manka a škody ,00 0,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady ,08 2,24 13,32 VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem. 31 až ,78 316,27 750,05 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,78 316,27 750,05 26.Z stat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,00 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0,00 28.Prodaný materiál ,00 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv ,00 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek ,00 0,00 0,00 VII.Poskytnuté p ísp vky celkem. 38 a ,00 0,00 0,00 31.Poskyt. p ísp vky zú tované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské p ísp vky ,00 0,00 0,00 VIII.Da z p íjm celkem ,00 0,00 0,00 33.Dodate né odvody dan z p íjm ,00 0,00 0, Náklady celkem , , ,15 12

14 B. Výnosy hlavní innost hospodá ská. Celkem I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem. 44 až , , ,47 1.Tržby za vlastní výrobky ,00 0,00 0,00 2.Tržby z prodeje služeb , , ,47 3.Tržby za prodané zboží ,00 0,00 0,00 II.Zm ny stavu vnitroorganiza ních zásob celkem. 48 až ,00 0,00 0,00 4.Zm na stavu zásob nedokon ené výroby ,00 0,00 0,00 5.Zm na stavu zásob polotovar ,00 0,00 0,00 6.Zm na stavu zásob výrobk ,00 0,00 0,00 7.Zm na stavu zví at ,00 0,00 0,00 III.Aktivace celkem. 53 až ,00 0,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganiza ních služeb ,00 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem. 58 až , , ,02 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 95,93 95,93 13.Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky ,00 0,00 0,00 15.Úroky ,00 62,46 62,46 16.Kurzové zisky ,00 0,00 0,00 17.Zú tování fond ,00 0,00 0,00 18.Jiné ostatní výnosy , , ,63 V.Tržby z prodeje majetku, zú tování rezerv a opr. položek celkem. 66 až ,00 0,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,00 0,00 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl ,00 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finan ního majetku ,00 0,00 0,00 23.Zú tování rezerv ,00 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku ,00 0,00 0,00 25.Zú tování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI.P ijaté p ísp vky celkem. 74 až ,00 0,00 0,00 26.P ijaté p ísp vky zú tované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 27.P ijaté p ísp vky (dary) ,00 0,00 0,00 28.P ijaté lenské p ísp vky ,00 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ,00 0, ,00 Výnosy celkem 29.Provozní dotace ,00 0, , , , ,49 C. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním ,52 753,86 195,34 34.Da z p íjm ,00 0,00 0,00 D. Výsledek hospoda ení po zdan ní ,52 753,86 195,34 hl. + hosp. in. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním. 80/ ,34 Výsledek hospoda ení po zdan ní. 82/ ,34 13

15 Tabulka. 1.3 Dopl ující údaje pro ve ejné vysoké školy sumá VŠ tis. K Název údaje íslo P ijato Použito ádku sl. 1 sl. 2 I. B žné dotace, p ísp vky a granty = , ,16 1. ze zahrani í (financ. a spoluú ast ze zahrani í) = , ,49 rozpad dle zdroje: = , ,49 v tom: z fond EU spolufinanc. R získané p es SR , ,85 z fond EU spolufinanc. R získané p es ÚR , ,73 z fond EU spolufinanc. R získané VVŠ 6 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané p es SR 7 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané p es ÚR 8 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané VVŠ 9 997,48 997,48 ostatní zahrani ní zdroje VVŠ , ,43 totéž dle použití: = , ,49 v tom: projekty spolufinancované z fond EU = , ,06 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 13 0,00 0,00 ost. provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) , ,06 dotace na VaV institucionální 15 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 16 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze zahrani í = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 18 0,00 0,00 ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) 19 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 20 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 21 0,00 0,00 granty , ,43 p ísp vky 23 0,00 0,00 2. kapitoly st. rozpo tu (financ. a spoluú ast R) = , ,74 v tom: kapitola MŠMT = , ,50 v tom: projekty spolufinanc. z fond EU sam. odd. 33 = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 27 X X ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) 28 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 29 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 30 0,00 0,00 projekty spolufinanc. z fond EU ost. odbory = , ,56 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 32 0,00 0,00 ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) , ,56 dotace na VaV institucionální 34 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 35 0,00 0,00 projekty samostatn financ. ze SR sam. odd. 33 = , ,94 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 37 X X ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) , ,00 dotace na VaV institucionální , ,94 dotace na VaV ú elové , ,00 projekty samostatn financ. ze SR ost. odbory = , ,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 42 0,00 0,00 ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) 43 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 44 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové , ,00 p ísp vky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 ostatní 47 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR = , ,24 v tom: projekty spolufinancované z fond EU = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 50 0,00 0,00 ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) 51 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 52 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 53 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze SR = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programem reprodukce majetku 55 0,00 0,00 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 56 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 57 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 58 0,00 0,00 granty , ,24 p ísp vky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 60 0,00 0,00 ostatní 61 0,00 0,00 14

16 3. územní samosprávné celky (financ. a spoluú ast R) = , ,93 v tom: projekty spolufinancované z fond EU = , ,36 v tom: neinv. dotace spojené s programem reprodukce majetku 64 0,00 0,00 ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) , ,36 dotace na VaV institucionální 66 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 67 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze SR = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 69 0,00 0,00 ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) 70 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 71 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 72 0,00 0,00 granty , ,57 ostatní 74 0,00 0,00 II. Kapitálové dotace, p ísp vky a granty = , ,01 v tom: 1. ze zahrani í (financ. a spoluú ast ze zahr.) = , ,17 = rozpad dle zdroje: , ,17 v tom: z fond EU spolufinanc. R získané p es SR , ,24 z fond EU spolufinanc. R získané p es ÚR 79 0,00 0,00 z fond EU spolufinanc. R získané VVŠ 80 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané p es SR 81 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané p es ÚR 82 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané VVŠ 83 0,00 0,00 ostatní zahrani ní zdroje VVŠ ,93 310,93 totéž dle použití: = , ,17 v tom: projekty spolufinanc. z fond EU = , ,24 v tom: programy reprodukce majetku 87 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,24 dotace na VaV institucionální 89 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 90 0,00 0,00 projekty samostatn financ. ze zahrani í = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 92 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 93 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 94 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 95 0,00 0,00 granty ,93 310,93 p ísp vky 97 0,00 0,00 2. kapitoly st. rozpo tu (financ. a spoluú ast R) = , ,52 v tom: kapitola MŠMT = , ,00 v tom: projekty spolufinanc. z fond EU sam. odd. 33 = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 101 X X mimo programy reprodukce majetku 102 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 103 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 104 0,00 0,00 projekty spolufinanc. z fond EU ost. odbory = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 106 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 107 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 108 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 109 0,00 0,00 projekty samostatn financ. ze SR sam. odd. 33 = , ,00 v tom: programy reprodukce majetku 111 X X mimo programy reprodukce majetku , ,00 dotace na VaV institucionální ,00 140,00 dotace na VaV ú elové ,00 229,00 projekty samostatn financ. ze SR ost. odbory = , ,00 v tom: programy reprodukce majetku , ,00 mimo programy reprodukce majetku 117 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 118 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 119 0,00 0,00 p ísp vky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 ostatní 121 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR = , ,52 v tom: projekty spolufinanc. z fond EU = , ,52 v tom: programy reprodukce majetku 124 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,52 dotace na VaV institucionální 126 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 127 0,00 0,

17 projekty samostatn financ. ze st. rozpo tu = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 129 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 130 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 131 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 132 0,00 0,00 granty ,00 201,00 p ísp vky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 0,00 0,00 ostatní 135 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky (financ. a spoluú ast R) = , ,32 v tom: projekty spolufinanc. z fond EU = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 138 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 139 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 140 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 141 0,00 0,00 projekty samostatn financ. ze st. rozpo tu = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 143 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 144 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 145 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 146 0,00 0,00 granty , ,32 ostatní 148 0,00 0,00 III. Ostatní informace 149 X X = Granty celkem (provozní + kapitálové zdroje) , ,49 v tom: GA R , ,08 TA R 152 GAAV , ,72 MPO , ,88 MZ , ,80 z toho: IGA , ,80 MZe 157 0,00 0,00 MŽP ,76 500,76 ostatní , ,25 2. Vyplacená stipendia = X ,44 v tom: sociální 161 X 2 478,60 ubytovací 162 X , Název údaje.. Z statek Tvorba (+) erpání (-) Z statek k k Vlastní zdroje fondy celkem (ú. 911) = , , , ,71 v tom: Fond rezervní ,47 0,00 0, ,47 Fond reprodukce investi ního majetku , , , ,55 Stipendijní fond , , , ,85 Fond odm n ,41 0,00 69, ,51 Fond ú elov ur ených prost edk ,24 902, , ,34 Fond sociální 169 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond provozních prost edk , , , ,99 4. Fond ú el. ur. prost. dle 18 odst. 10 zák. o VŠ v kal. roce >= ,78 755, ,78 755,82 z toho: na jednotlivé projekty VaV i výzkumné zám ry ,08 249,92 623,08 249,92 jiné podpory z ve ejných prost edk ,70 505,90 695,70 505,90 16

18 Název údaje íslo P ijato Použito ádku sl. 1 sl Rekapitulace A. Dotace, p ísp vky a granty celkem (provozní + kapitálové) , ,17 v tom: 1. ze zahrani í (financ. a spoluú ast ze zahrani í) , ,66 rozpad dle zdroje: , ,66 v tom: z fond EU spolufinanc. R získané p es SR , ,09 z fond EU spolufinanc. R získané p es ÚR , ,73 z fond EU spolufinanc. R získané VVŠ 206 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané p es SR 207 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané p es ÚR 208 0,00 0,00 z fond EU bez spolufinanc. R získané VVŠ ,48 997,48 ostatní zahrani ní zdroje VVŠ , ,36 totéž dle použití: , ,66 v tom: projekty spolufinancované z fond EU , ,30 v tom: programy reprodukce majetku 213 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,30 dotace na VaV institucionální 215 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 216 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze zahrani í 217 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 218 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 219 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 220 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 221 0,00 0,00 granty , ,36 p ísp vky 223 0,00 0,00 2. kapitoly st. rozpo tu (financ. a spoluú ast R) , ,26 v tom: kapitola MŠMT , ,50 v tom: projekty spolufinanc. z fond EU sam. odd ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 227 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 228 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 229 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 230 0,00 0,00 projekty spolufinanc. z fond EU ost. odbory , ,56 v tom: programy reprodukce majetku ,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,56 dotace na VaV institucionální 234 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 235 0,00 0,00 projekty samostatn financ. ze SR sam. odd , ,94 v tom: programy reprodukce majetku 237 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,00 dotace na VaV institucionální , ,94 dotace na VaV ú elové , ,00 projekty samostatn financ. ze SR ost. odbory , ,00 v tom: programy reprodukce majetku , ,00 mimo programy reprodukce majetku 243 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 244 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové , ,00 p ísp vky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 ostatní 247 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR , ,76 v tom: projekty spolufinancované z fond EU , ,52 v tom: programy reprodukce majetku 250 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,52 dotace na VaV institucionální 252 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 253 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze SR 254 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 255 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 256 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 257 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 258 0,00 0,00 granty , ,24 p ísp vky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 260 0,00 0,00 ostatní 261 0,00 0,00 17

19 3. územní samosprávné celky (financ. a spoluú ast R) , ,25 v tom: projekty spolufinancované z fond EU , ,36 v tom: programy reprodukce majetku 264 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,36 dotace na VaV institucionální 266 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 267 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze SR 268 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj ,00 0,00 ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) 270 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 271 0,00 0,00 dotace na VaV ú elové 272 0,00 0,00 granty , ,89 ostatní 274 0,00 0,00 B. Dotace , ,68 programy reprodukce majetku , ,00 projekty spolufinancované z fond EU 277 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze SR , ,00 projekty samostatn financované ze zahrani í 279 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,74 projekty spolufinancované z fond EU , ,74 projekty samostatn financované ze SR , ,00 projekty samostatn financované ze zahrani í 283 0,00 0,00 dotace na VaV celkem , ,94 projekty spolufinancované z fond EU 285 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze SR , ,94 projekty samostatn financované ze zahrani í 287 0,00 0,00 v tom dotace na VaV institucionální , ,94 projekty spolufinancované z fond EU 289 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze SR , ,94 projekty samostatn financované ze zahrani í 291 0,00 0,00 v tom dotace na VaV ú elové , ,00 projekty spolufinancované z fond EU 293 0,00 0,00 projekty samostatn financované ze SR , ,00 projekty samostatn financované ze zahrani í 295 0,00 0,00 C. Granty , ,49 ze zahrani í , ,36 MŠMT 298 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR , ,24 územní samosprávné celky , ,89 D. P ísp vky a ostatní zdroje , ,00 p ísp vky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 jiné p ísp vky 303 0,00 0,00 ostatní 304 0,00 0,00 18

20 Tabulka. 1.4 Výsledek hospoda ení za rok 2010 Sou ásti VVŠ HV z hlavní innosti HV z dopl kové innosti tis. K HV Celkem 11 Léka ská fakulta 2 427,32 7, ,79 20 Fakulta sociálních studií 19,52 0,00 19,52 25 Filozofická fakulta 2 654,19 7, ,66 31 P írodov decká fakulta 10,55 0,00 10,55 45 Pedagogická fakulta 2 659,80 148, ,88 50 Fakulta um ní 2,31 0,00 2,31 84 Menza -556,11-188,54-744,65 85 Koleje -2,41 942,41 940,00 90 Rektorát ,15 14, ,31 91 Univerzitní knihovna 244,67 0,00 244,67 92 Centrum informa ních technologií 258,13 0,00 258,13 94 Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 0,00 0,00 0,00 96 Evropský výzkumný institut sociální práce 0,25 0,00 0,25 Celkem HV p ed zdan ním 6 675,07 931, ,80 Da z p íjmu (minus) 843,15 0,00 843,15 Celkem HV po zdan ní 5 831,92 931, ,65 Tabulka Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta tis. K Ú et K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu ,12 316, Ú et K datu Uvedena rekapitulace nerozd leného zisku od r K hospoda ení se ztrátou od r nedošlo. 19

21 2. Analýza výnos a náklad 2.1 Výnosy z transfer z kapitoly 333 (MŠMT), dotace z ostatních kapitol státního rozpo tu a další zdroje mimo programové financování Tabulka. 2.1 Výnosy z transfer z kapitoly 333 (MŠMT), dotace z ostatních kapitol státního rozpo tu a dalších zdroj mimo programové financování a spoluú ast státního rozpo tu na financování projekt EU tis. K.. Výnosy z ve ejných zdroj 1 P ísp vek z kap. MŠMT *) 2 Dotace z kap. MŠMT **) samostatné odd. 33 ostatní útvary Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Celkem b žné a Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj celkem kapitál. b žné kapitál b žné kapitál b žné kapitál prost. b žné kapitál Celkem Použito P evod do fond ***) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 sl. 11 sl. 12 sl. 13 sl. 14 sl. 15 sl. 1+3 sl. 2+4 sl. 6+7 sl sl sl Výnosy z kap. státního rozpo tu celkem (bez MŠMT) v tom MMR MPO Mzd MK MŽP BÚ Výnosy z ostatních ve ejných zdroj (nap. z obcí, ÚSC, státních fond ) v tom Statutární m sto Ostrava M sto T inec Moravskoslezský kraj AV R GA R Výnosy ze zahrani í v etn EU: v tom Fin.mechanismy EHP a Norska Leonardo SOCRATES II- Grundtwig SOCRATES II- Comenius SOCRATES II- Erasmus SOCRATES II- Erasmus mobility ostatní Celkem p ísp vek + dotace: ( ) Pozn.: *) viz údaje v tab. 6 p ísp vek (sl. 1,. 1) **) viz údaje v tab. 6 dotace (sl. 2,. 1) ***) fond ú elov ur ených prost edk, fond provozních prost edk, fond reprodukce investi ního majetku a sociální fond k. 3 se vážou prost edky i ze zahrani í, poskytnuté prost ednictvím MŠMT k. 4 se vážou prost edky i ze zahrani í, poskytnuté prost ednictvím ve ejných zdroj R k. 5 se vážou prost edky poskytnuté ze zahrani í p ímo Vratka 20

22 2.1.1 Dotace a p ísp vky z kapitoly MŠMT P ísp vky z MŠMT V roce 2010 byl OU poskytnut neinvesti ní p ísp vek ze státního rozpo tu kapitoly 333 MŠMT jednotlivými Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí p ísp vku podle zákona o vysokých školách a rozpo tových pravidel celkem ve výši tis. K. Tato ástka byla ú elov p id lena dle ukazatel na: Ukazatel Název položky Neinvestice A a B1, Vzd lávací innost B2 a B3 C Stipendia student doktorských studijních program D Zahrani ní studenti a mezinárodní spolupráce: v tom: zahrani ní studenti (krátkodobé pobyty) 45 Letní školy slovanských studií 0 F Fond vzd lávací politiky 0 M Mimo ádné aktivity 0 S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia P ísp vek celkem Z statek neinvesti ního p ísp vku k ve výši 7 327,83 tis. K byl p eveden do Fondu provozních prost edk (FPP). Dále byl z kap. 333 MŠMT poskytnut kapitálový p ísp vek celkem ve výši tis. K. Ukazatel Název položky Investice A a B1, Vzd lávací innost B2 a B3 P ísp vek celkem Z statek kapitálového p ísp vku k ve výši ,02 tis. K byl p eveden do Fondu ú elov ur ených prost edk (FÚUP) Dotace z MŠMT V roce 2010 byla OU poskytnuta neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu kapitoly 333 MŠMT jednotlivými Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí dotací podle zákona o vysokých školách a rozpo tových pravidel celkem ve výši tis. K. Tato ástka byla ú elov p id lena dle ukazatel na: 21

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2009 Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 V souladu s 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2010 Hradec Králové květen 2011 1 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2010 vypracovaná ve smyslu 21 odst. 3 zákona

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2010 MASARYKOVA UNIVERZITA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2010 prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. rektor duben 2011 Schváleno Akademickým senátem MU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2008 prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. rektor duben 2009 Obsah: 1. Ro ní ú etní záv rka...

Více

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha (bilance) ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 863 01. Spotřeba materiálu 03 238 02. Spotřeba energie 04 625

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 5 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA Jindřichovice pod Smrkem

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from   to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 2. Roční účetní závěrka Roční účetní závěrka k 31. 12. 2016 byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě

Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 2 1302 1 01. Spotřeba

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/02 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 30616 Podací číslo: 1076084632 Heslo zjištění stavu: 374db858 Stav podání: podáno 3 1 1 2 2 0

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Technická univerzita v Liberci VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Technická univerzita v Liberci VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Technická univerzita v Liberci VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 duben 2004 Obsah Úvod... 3 1. Roční účetní závěrka... 4 1.1 tab. Rozvaha... 4 1.1a tab.rozvaha (bilance)... 7 1.1b tab.rozvaha (jednosloupcová...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 001. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 001. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo ú etní jednotky I Ozna ení AKTIVA íslo ádku B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto 1 Korekce 2 3 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 001 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek le vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky LUNARIA 46365 A K T I V A A Dlouhodobý majetek celkem

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 účetní jednotka doručí v plném rozsahu účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k 31.12. 2008 Název a sídlo účetní jednotky za daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Olomouc květen 2004 Obsah Úvod...3 1. Roční účetní závěrka...4 tab. 1.1 Rozvaha sumář... 4 tab. 1.1.a Rozvaha bilance... 7 tab.

Více

Hospodaření MŠ Petrovice k

Hospodaření MŠ Petrovice k Hospodaření MŠ Petrovice k 31.12.2011 Náklady 2011 Kč Kancelářské potřeby 11836,50 Odporná literatura,předplatné 2489,00 Ostatní drobné nákupy 30233,00 Hračky, knížky, CD 13651,00 Mycí a čistící prostředky

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 9378800 Rok: 0 Dne: 3.03.06 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2007 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012 I O: Název: Mikroregion Tel sko

ROZVAHA - BILANCE. (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012 I O: Název: Mikroregion Tel sko Licence: W184 XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název a sídlo účetní jednotky Farní sbor Českobratrské církve

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2004 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2004 Č. j. 504/2005 duben 2005 Schváleno v Akademickém senátu MU dne: 4. 4. 2005

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.7.2015 (v v celých tis. Kč Kč) IČO 00443000 Název a sídlo účetní jednotky ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ Italská

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření V souladu s 21 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010 Opava, květen 2011 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Úvod 5 1. Roční účetní závěrka a výrok

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004 Předkládá prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. rektor Zpracovali Ing. Tomáš Kopřiva, kvestor Ing.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření V souladu s 21 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Vyrocni zprava o hospodareni za rok 2011

Vyrocni zprava o hospodareni za rok 2011 Vyrocni zprava o hospodareni za rok 2011 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 1 Výroční zpráva

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2016 (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Centrum pro bezpečný stát, z.s. IČO Pražská

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 4 8 5 4 9 8 8 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2 Praha 1017

Více

Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o hospodaření V souladu s 21 zákona č. 111/1998

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

13. 6. 2017 18 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Rolling, spolek pro rozvoj

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.07.2016 (v celých tis. Kč) IČO 00443000 Název a sídlo účetní jednotky ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ Italská 209/17

Více

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2009 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice Obsah Úvod 5 1. Roční uzávěrka 7 1. 1 Rozvaha 9 1. 2 Výkaz zisku a ztráty 11 1. 3 Doplňující údaje

Více

ROZVAHA (BILANCE) k

ROZVAHA (BILANCE) k Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 Název účetní jednotky (v celých tis. Kč) Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové IČO Černá 646/9

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 50/00 Sb. k..05 ( v celých tis. Kč) IČO 77 Název účetní jednotky Bludiště z.s. Dr. M. Horákové 0/5 60 0 Karovy Vary účtu Název ukazatele Činnost

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Minimální závazný vý et informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky podle vyhlášky. 500/2002 Sb. v plném rozsahu Vodárenská spole nost ve zn ní p.p. ke dni : prosinec

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ostravská ostravská v univer- ostrave ostravská ostrave ostrave o vyrocni vyrocni vyrocni zprava zprava o cinnosti cinnosti cinnosti

ostravská ostravská v univer- ostrave ostravská ostrave ostrave o vyrocni vyrocni vyrocni zprava zprava o cinnosti cinnosti cinnosti ostravská stravská ostravs univerzita ostravská v niveritzita v v univer- ostrave univerzita v strave ostrave vyrocni yrocni vyrocni zprava ostrave o prava zprava o cinnosti vyrocni innosti cinnost 2013

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ IČO Nadrazní ˇ 111 27031161 Stara Paka 507 91 Název a sídlo účetní jednotky Sportem proti barieram,

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Obsah Úvod 5 1. Roční účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy 20 1.

Obsah Úvod 5 1. Roční účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy 20 1. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2008 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2008 Obsah Úvod 5 1. Roční účetní závěrka 7 1.1 Rozvaha 9 1.2 Výkaz zisku a ztráty 11 1.3 Doplňující

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

obsah Úvod 5 1. Roční účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy 20 1.

obsah Úvod 5 1. Roční účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy 20 1. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2007 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2007 obsah Úvod 5 1. Roční účetní závěrka 7 1.1 Rozvaha 9 1.2 Výkaz zisku a ztráty 11 1.3 Doplňující

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 2010 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚKOLŮ... 5 BILANCE HOSPODAŘENÍ... 6 VÝVOJ STAVU PRACOVNÍKŮ A MEZD... 6 1. ROČNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2005 MASARYKOVA UNIVERZITA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2005 Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. rektor Č.j. 1113/2006 duben 2006 Schváleno v Akademickém senátu

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle ý č í á á Č ě P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Multisonic a.s. Dobronicka 257, 48 Praha 4 472 Právní forma ú etní jednotky: a.s. P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): vyroba a

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 OBSAH ÚVOD... 5 1. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 10 1.1. ROZVAHA... 10 Tabulka č. 1.1 ROZVAHA (BEZ

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

sq/ jy'; .5'S2 -6'13, -!tb J,(1 .J6 Cj - fp} --?'?53 /j'cťo ,-,:;q'í~ .- ~S;) ,) :-j 1jS{.7 AKTIVA én' -,, řádku až 9

sq/ jy'; .5'S2 -6'13, -!tb J,(1 .J6 Cj - fp} --?'?53 /j'cťo ,-,:;q'í~ .- ~S;) ,) :-j 1jS{.7 AKTIVA én' -,, řádku až 9 AKTIVA A. Dlouhodobý I. Dlouhodobý nehmotný 2 + 10 + 21 + 29 3 až 9 Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu řádku dni účel. období dni účel. období 1 /j'cťo én' 2 0~ 62,) :-j 62 J,(1 jy';.j6 Cj.5'S2 1jS{.7

Více

ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ROZVAHA ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 3..07 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) NÁZEV A SÍDLO ÚČETNÍ JEDNOTKY: VODOVODY A KANALIZACE ZLÍN A.S., TŘ. T. BATI 383, ZLÍN 760 49, IČ: 494 54

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 Výroční zpráva o činnosti je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ORGANIZACE: O B S A H :46. VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2006

ORGANIZACE: O B S A H :46. VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2006 MÚZO PRAHA - 2006/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/1 ORGANIZACE: 61382060 21.01.2007 09:46 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P22 KAPITOLA: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2006 66666 11

Více

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2006 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice obsah Úvod 5 1. Roční účetní závěrka 7 1.1. Rozvaha 7 1.2. Výkaz zisku a ztráty 10 1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy 22 1.4. Rozbor

Více

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2010 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice obsah Úvod 5 1. Roční účetní uzávěrka 7 1.1 Rozvaha (bilance) 9 1.2 Výkaz zisku a ztráty 11 1.3

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 6.... ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA 12 IČ v tisících Kč 6 4 0

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA. Nadační fond Cesta proti bolesti. Červený Hrádek v tisících Kč A K T I V A

ROZVAHA. Nadační fond Cesta proti bolesti. Červený Hrádek v tisících Kč A K T I V A ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 7........ ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky Nadační fond Cesta proti bolesti IČ v tisících

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva. za rok RFP a.s., Realitní fond Praha akciová společnost

Výroční zpráva. za rok RFP a.s., Realitní fond Praha akciová společnost 1 Výroční zpráva za rok 2014 RFP a.s., Realitní fond Praha akciová společnost 2 Obsah Základní údaje... 3 Informace pro investory... 4 Uplynulý vývoj podnikaní společnosti... 4 Předpokládaný vývoj podnikání

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více