13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století"

Transkript

1 13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století Zatímco v barokním umění vrcholí náboženské vzepětí, z hlediska vědy je 17. století považováno za velké století vědy zrodilo se v něm již zcela necírkevní novověké myšlení a díky novým poznatkům byly položeny i základy moderních věd. Během 17. století se věda postupně osamostatnila od víry zkoumání přírody přestalo být závislé na náboženském výkladu světa a vydala se vlastní cestou za poznáním světa. Nejdůležitější vědou zůstávala i v 17. století filozofie. Učenci ještě nebyli tak úzce specializováni jako dnes. Dosud nevelké množství nashromážděných vědeckých poznatků jim umožňovalo široký rozhled po mnoha oborech a filozofie jim pomáhala chápat svět v jeho celku. Základ k moderním vědeckým cestám k poznání světa položili svým dílem francouzský filosof a matematik René Descartes [dekárt] (žil v letech ), který upřednostňoval rozumové poznání světa, a filosof a historik Francis Bacon [frencis bejkn] (žil v letech ), který zdůrazňoval význam zkušenosti (empirie) a experimentu. Vědci vnímali přírodu i vesmír jako stroj, v němž bylo potřeba odhalit všechny mechanismy, věcem bylo třeba porozumět. Pochopili, že přírodu lze měřit, provést určité pokusy, aby se některé hypotézy potvrdily, jiné vyvrátily. Novou cestu za poznáním naznačil již Galileo Galilei, který za základ vědeckého přístupu ke studiu přírody a přírodních zákonů považoval měření. Podle Galilea je nezbytné měřit vše, co je měřitelné a postupně učinit měřitelným to, co zatím měřitelné není. Učenci se přestali zabývat otázkou, proč existuje svět, ale snažili se odpovědět na to, jak funguje. Během 17. století se postupně spolu s vybavení vědeckých pracoven zlepšovalo i postavení vědců ve společnosti. Věda byla oceňována především pro svou užitečnost v praxi. Objevy přírodních zákonů dovolily vědcům popisovat, co se ve vesmíru děje a také předvídat další události a ovlivňovat je. Novodobý vědec nebyl závislý na přízni panovníka, často nebyl ani univerzitním profesorem, vykonával svobodné povolání, nacházel vlastní sponzory, své výzkumy mnozí vědci prováděli na vlastní náklady, mnohdy se ziskem, často si najímali vlastní spolupracovníky. Byly založeny první vědecké společnosti, kde se soustřeďovali nejlepší učenci své doby, ohnisky věd se staly zejména Londýn a Paříž, začaly vycházet vědecké časopisy a knihy, které si zájemci mohli vypůjčit v nově zřizovaných veřejných knihovnách, milovníci přírody mohli navštívit první veřejné botanické zahrady. V Anglii byla již roku 1662 založena Královská společnost pro zdokonalování přírodovědy. O čtyři roky později zakládá Ludvík XIV. na radu ministra Colberta francouzskou Královskou akademii věd. Vědecké metody zkoumání přírody a světa, které prosazovali Descartes a Bacon, byly v protikladu: René Descartes se proslavil výrokem myslím, tedy jsem (cogito, ergo sum). Jeho dílo Rozprava o metodě (metoda průvodce zbloudilých ) se stalo základem moderního racionalismu, který stavěl na deduktivní metodě, tj. na uvažování vedoucím k závěrům v duchu obecné logiky. Který slavný detektiv přelomu 19. a 20. století založil svou detektivní slávu na promyšlené dedukci? Naproti tomu Francis Bacon a jeho nástupci prosazovali empirické poznání, založené na smyslovém poznání světa, vycházející z induktivní metody. Zákonitosti přírodních a společenských jevů lze pochopit podle empiristů jen na základě zkušeností. Před spekulací má podle nich přednost vědecký pokus. Nezastupitelnost experimentu pro odhalení zákonitostí přírody prokázaly zásadní vědecké objevy následujících let. Mezi racionalisty a empiristy dlouho panovalo nepřátelství, jedni popírali druhé, jak postupují vědci v současnosti?

2 Matematika a astronomie Na vysoké úrovni byly již na počátku 17. století dva tradiční vědecké obory matematika a astronomie. René Descartes vycházel z představy vesmíru jako stroje, jako jeden z prvních tvrdil, že celý vesmír lze studovat a pochopit jen s pomocí matematiky. Tuto jeho představu potvrdil svými zákony volného pádu a kyvadlového pohybu Galileo Galilei. V matematice se osamostatnila nová odvětví například algebra, deskriptivní geometrie. Deskriptivní geometrie vznikla především z potřeby vytvořit co nejpřesnější plány opevnění. Její tvůrce Gaspard Monge [gaspár monž] (žil v letech ) ji definoval jako umění znázornit na list dvojrozměrného papíru trojrozměrné předměty tak, aby je bylo možno přesně určit. Čím se zabývá algebra a k čemu dnes slouží deskriptivní geometrie? Pro zvídavé: René Descartes latinsky Cartesius za svého života položil základ nové metody studia geometrie, která vstoupila do dějin pod názvem karteziánská geometrie neboli analytická geometrie. Čím se analytická geometrie vyznačuje a k čemu slouží? Významným objevem 17. století byl dalekohled, který umožnil přesnější pozorování nebeských těles a tím úplně změnil dosavadní astronomii. Díky tomuto vynálezu se Galileo Galileiovi podařilo potvrdit Koperníkovy teorie o pohybu planet skutečnost, že Země není nehybným středem vesmíru, ale spolu s ostatními planetami obíhá okolo Slunce. I když Galilei byl před církevním soudem přinucen své tvrzení nakonec odvolat, heliocentrická soustava byla vědecky dokázána. Jan Kepler, slavný astronom žijící v Praze, studoval zákony pohybů nebeských těles a stanovil tři zákony pohybu planet. Pozorování celé řady astronomů potvrdily správnost Keplerových zákonů, zbývalo však vysvětlit, proč opisují kolem Slunce eliptickou dráhu, místo, aby se od sebe přímočaře vzdalovaly. Keplerovy zákony později dokonale vysvětlil anglický učenec Isaac Newton [izák ňútn] (žil v letech ). Ten pochopil, že kromě již známé odstředivé síly působí na sebe tělesa i dostředivou silou gravitací. Roku 1675 byla poblíž Londýna založena slavná hvězdárna. O kterou observatoř se jedná a v jaké souvislosti jste o ní mohli slyšet v hodinách zeměpisu? Galileo Galilei (žil v letech ) nebyl sice vynálezcem dalekohledu, ale byl prvním, kdo jej použil ke sledování hvězdné oblohy. Svými pozorováními zahájil novou etapu ve vývoji astronomie. Isaac Newton je jedním z nejvýznamnějších vědců všech dob, který ve svých studiích navazoval na Descarta, Galillea a Keplera. Svými objevy zásadně ovlivnil vývoj matematiky, fyziky i astronomie. Uvědomoval si, že se věda může dostat ještě mnohem dál. Nedlouho před svou smrtí o sobě řekl, že se cítí jako malý chlapec, který si hraje na mořském břehu a občas narazí na zajímavou mušli nebo oblázek, zatímco obrovský oceán neprozkoumané pravdy leží pořád ještě před ním. Vystudoval univerzitu v Cambridgi [kembridži], kde téměř dvacet let i přednášel, většinou prázdnému sálu, jelikož jeho složitému výkladu téměř nikdo nerozuměl. O jeho stěžejním trojdílném díle Matematické základy přírodní filosofie (1687), tvrdili jízliví studenti, že je nedokázal pochopit ani sám autor. Zvláštností Isaaca Newtona bylo, že své výzkumy tajil, většinu svých přírodovědných děl vydal až na nátlak svého okolí. Newton dokázal, že k popisu vesmíru nestačí jen hmota a pohyb, ale je nutné doplnit i sílu síla je to, co působí na nějaké těleso, Po tomto slavném astronomovi byl pojmenován i projekt evropského navigačního systému, který má být obdobou amerického systému GPS. Zjistěte, co znamená zkratka GPS. Ve kterém městě má sídlo centrála projektu Galileo? Galileo Galilei obohatil: astronomii a fyziku největší objevy: zákon kyvadlového pohybu zákon volného pádu Jupiterovy měsíce uspořádání sluneční soustavy

3 aby změnilo jeho klidový stav nebo rovnoměrný přímočarý pohyb. Objasnil zákony o setrvačnosti těles v pohybu, formuloval zákon akce a reakce. Roku 1703 byl zvolen za předsedu Královské společnosti a o dva roky později byl povýšen královnou do rytířského stavu. Zemřel ve věku 84 let a byl pohřben ve Westminsterském opatství vedle anglických králů. Newton je obecně známý především tím, že objasnil, proč jablko padá na zem. Objevil, že každé těleso ve vesmíru přitahuje jiná tělesa a tuto sílu nazval termínem gravitace. Isaac Newton obohatil: astronomii, matematiku a fyziku největší objevy: diferenciální a integrální počet (derivace a integrály) zákony pohybu gravitační zákon zákony optiky uspořádání sluneční soustavy Newtonovy objevy zahrnují i pokusy v optice pomocí hranolu rozložil světlo na barevné spektrum, čímž dokázal, že je složené z mnoha barev. V 18. století již astronomie, opírající se o Newtonovy a Keplerovy zákony, uměla například spočítat dobu návratu pravidelně se objevujících komet a vědci dokázali vysvětlit, proč je Měsíc k Zemi obrácen stále stejnou stranou. Velmi sledovaným problémem se stalo určení skutečného tvaru Země. Přesná měření prováděná Francouzskou akademií v Laponsku a v Peru nakonec potvrdila Newtonovu domněnku, že Země je koule na obou pólech zploštělá. Koncem 18. století byla objevena planeta Uran. Isaac Newton přicházel nejen s převratnými vědeckými teoriemi, ale navíc dokázal pro svou práci zhotovit skvělé nástroje, stavěl ve své době nejlepší již zrcadlové dalekohledy (viz obr.). Edmond Halley [hali] (žil v letech ) se jako člen anglické královské akademie věd zabýval zkoumáním pohybu komet, stanovil jejich oběžné dráhy určil, že musí mít tvar velmi protáhlé elipsy. Zjistil, že kometa z roku 1682 je stejná jako ta, která se objevila v letech 1607 a 1531, vypočítal, že se znovu objeví v roce Kdy byla Halleyova kometa viděna naposledy?

4 Fyzika Největší pozornost přitahovaly objevy ve fyzice, které postupně odkrývaly jedno tajemství přírody za druhým. Vědci kromě dalekohledu měli k dispozici i mikroskop, který jim umožnil zkoumat složení organizmů i hornin a nerostů, pro lidské oko neviditelné. Vědci se pokoušeli odhalit podstatu světla. Newton je považoval za proud částic, jiný vědec, nizozemský fyzik Christian Huygens [kristyán hojchens] (žil v letech ) za vlnění. Už tehdy dokázali vědci poměrně přesně vypočítat rychlost světla. Objev atmosférického tlaku a vakua umožnily rozvoj hydrodynamiky. Atmosférický tlak objevil italský fyzik a matematik Evangelista Torricelli [toričeli] (žil v letech ). Christian Huygens podobně jako mnoho jiných vědců 17. a 18. století vynikl v mnoha oborech, vedle optiky zkoumal odstředivou sílu, sestrojil první kyvadlové hodiny (na obr. níže), jeho pozorování vesmíru jsou v mnoha směrech platná dodnes, přemýšlel i nad možností mimozemského života. Torricelli naplnil asi metrovou skleněnou trubici rtutí a ponořil ji otevřeným koncem do nádoby naplněné rtutí. Rtuť v trubici klesla, ale jen asi do tří čtvrtin délky trubice. Tam ji držel tlak atmosféry působící na hladinu rtuti v nádobě. Při svých pokusech a měření tlaku atmosféry vyrobil Torricelli v horní části trubice první vzduchoprázdno (vakuum). Vyvrátil tak dlouho tradovaný předsudek, který tvrdil, že voda pod pístem pumpy stoupá proto, že příroda má hrůzu z prázdnoty latinsky horror vacui. Už Galilei si však všiml, že žádná pumpa nevysaje vodu výš než asi 10 metrů. To by znamenalo, že strach z prázdnoty má své meze. Na Torricelliho pokusy navázal francouzský filosof, matematik a fyzik Blaise Pascal [bléz paskal] (žil v letech ), který zkoumal vlastnosti tlaku vzduchu. Blaise Pascal dokázal, že tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně. Na tomto poznatku je založena celá hydraulická technika. Která jednotka ve fyzice se jmenuje podle Pascala? Které dnes běžně používané přístroje jsou založeny na hydraulice? Existenci vakua dokázal svými pokusy německý fyzik Otto von Guericke [fon gerike] (žil v letech ). Pro zvídavé: Co soudí o světle současná fyzika? S pomocí učitele fyziky vysvětlete, čeho se týká tzv. Huygensův princip. Otto von Guericke sestrojil dvě kovové polokoule, které k sobě spojil, a odsál vzduch zevnitř. Polokoule k sobě přilnuly tak pevně, že je nedokázal odtrhnout ani pár silných koní, připřežených ke každé polokouli. Svůj slavný pokus provedl v roce 1654 na hlavním náměstí v Magdeburku před očima všech jeho obyvatel. Připomínají ho dodnes vedle sousoší poblíž náměstí i oblíbené čokoládové bonbony. Ve které ze spolkových zemí současného Německa leží město Magdeburg? Zjistěte, co znamenala zkratka DDR na uvedené poštovní známce.

5 Guerickův pokus s magdeburskými polokoulemi navíc dokázal, že hmotnost vzduchu působí na tělesa větší silou, než jsou schopní vyvinout koně. Obě polokoule mohl udržet u sebe jen tlak okolního vzduchu. To vedlo k dalším otázkám. Jestliže je pravda, že vzduch vyvíjí tlak, potom je také pravda, že se může rozpínat a zabírat větší objem. Otázkami rozpínavosti a zhušťování plynů se zabýval anglický chemik Robert Boyle [robrt bojl] (žil v letech ), který na základě svých pokusů zformuloval dodnes platný Boylův zákon. Velmi rychle se zdokonalovaly způsoby měření zejména času a teploty, vznikly první kyvadlové hodiny, začaly se používat první teploměry. Největší popularitě se i mezi laickou veřejností v 18. století těšilo zkoumání elektrických a magnetických jevů. Přístroje vyrábějící elektřinu nadchly celou Evropu, zejména leydenská láhev, v níž se akumulovala zelektrizované voda a která přiblížením k neizolovanému předmětu vydala oslňující výboj. Pro zvídavé: Vysvětlete, jaké zákony o plynech Robert Boyle zformuloval? Teplotních stupnic vzniklo během 17. a 18. století hned několik, nejznámější je Celsiova a Fahrenheitova. Čím se od sebe liší? Leydenská láhev byla prvním elektrickým kondenzátorem, svůj název získala podle Univerzity v Leydenu v Nizozemsku, kde s ní v roce 1746 proběhly první experimenty. Původně se jednalo o skleněnou nádobu naplněnou vodou, do níž byl zaveden kovový drát procházející zátkou. Voda tvořila jednu elektrodu kondenzátoru, sklo sloužilo jako izolant. Druhou elektrodou byla ruka držící láhev při experimentech. Leydenské láhve využil při svých pokusech i Benjamin Franklin [benžemin frenklin] (žil v letech ), který chtěl dokázat elektrickou povahu blesku. Pomocí draka s kovovými hroty se mu podařilo bleskem nabít několik leydenských lahví. Dokázal tak, že oheň z nebes má elektrickou povahu. Své poznatky využil při konstrukci prvního bleskosvodu. Který český fyzik a vynálezce se zasloužil nezávisle na Benjaminu Franklinovi o vynález bleskosvodu? Pokusy se statickou elektřinou, třecími elektrikami a leydenskými lahvemi se staly v 17. a 18. století velmi populární i mezi příslušníky nejvyšší šlechty ve fyzikálních salonech patřily zprvu jen k oblíbeným společenským zábavám. Názory o podstatě elektřiny se velmi různily. Charles de Coulomb [šárl d kulomb] (žil v letech ) stanovil zákon o přitažlivých a odpudivých silách dvou nábojů. Kolovalo i mnoho nesprávných teorií, jednou z nich byla i tzv. živočišná elektřina, kterou s definitivní platností vyvrátil až Alessandro Volta (žil v letech ), který na konci 18. století sestavil první Která fyzikální jednotka dostala svůj název podle Coulomba a která podle Volta?

6 elektrický článek. Od té doby bylo možné libovolně používat stejnosměrný elektrický proud. Během několika desetiletí se elektřina stala jednou z nejvýznamnějších sil moderního světa. Alessandro Volta sestrojil elektrický článek koncem roku Tzv. Voltův sloup se skládal se z navrstvených měděných a zinkových plíšků, proložených plátky kůže, které byly provlhčeny okyseleným roztokem. Konce sloupu, měděný a zinkový, nazval Volta póly. Po spojení pólů vodiči jimi procházel silný, dlouhotrvající elektrický proud. Chemie Podobnými cestami se ubíralo i bádání chemiků. v průběhu 18. století vznikly první skutečně vědecké teorie o chemických změnách látek a o jejich složení. Chemickou analýzu prosazoval již v 17. století anglický chemik Robert Boyle. Základy moderní chemie položil Antoine Lavoisier [antoan lavoazje] (žil v letech ), který objevil kyslík a odhalil jeho význam pro spalování. Vyvrátil tak po mnoho letech uznávanou teorie o flogistonu, zvláštní látce, která měla umožňovat hoření. Lavoisier roku 1785 dokázal, že voda je složena ze dvou plynů, z vodíku a kyslíku. Uspořádal veřejný pokus, při němž úspěšně rozložil a posléze opět sloučil prvky vody. Poměrně přesně určil i složení vzduchu. Na základě mnoha experimentů formuloval Lavoisier dodnes platný zákon o zachování hmoty (1774), jehož základní větou je Nic nevzniká, nic se neztrácí, vše se pouze přeměňuje. O osmnáct let dříve než Lavoisier zformuloval zákon o zachování hmotnosti významný ruský vědec Michail Vasiljevič Lomonosov (žil v letech ), který svými experimenty dokázal i platnost zákona o zachování energie. Ve kterém evropském městě sídlí univerzita, která nese jméno tohoto významného vědce, o jejíž založení se sám zasloužil? Který další ruský chemik se zapsal do dějin chemie? Chemické bádání našlo velmi brzy praktické využití zejména v barvířství, ve zpracování kovů a v neposlední řadě při výrobě léků. Biologie a medicína Mezi vědy se v 18. století spolu s chemií zařadily botanika, biologie, anatomie. V botanice a biologii se postupně uplatnil přehledný systém třídění druhů, o který se zasloužil zejména švédský přírodovědec Carl Linné [karl liné] (žil v letech ), který popsal tisíce rostlinných i živočišných druhů a dal jim také druhé latinské jméno. Koncem 18. století mnozí přírodovědci zpochybnili biblický mýtus a zrození člověka, Jean-Baptiste Lamarck [žán batyst Italský lékař Louigi Galvani [luídži galvány] (žil v letech ) si při pitvání žab povšiml, že žabí stehýnka položená na plechu sebou při dotyku skalpelu škubají. Při dalších pokusech položil mrtvou žábu na železnou destičku a dotkl se jejích bederních nervů jedním koncem měděného drátu, jehož druhý konec se dotýkal železné destičky. Došel k mylnému závěru, že příčinou škubání je živočišná elektřina v nervech a svalech žáby. Jeho krajan Alessandro Volta však správně pochopil, že jde o účinek elektrického proudu, vznikajícího stykem dvou kovů (plechu a skalpelu) ve vlhkém prostředí. Manželka Antoina de Lavoisiera není na obraze od Jacques-Louise Davida náhodou. Tato velmi vzdělaná žena se na Lavoisierových výzkumech často podílela, pro jeho knihu o chemii (1789) vytvořila mnoho kreseb. Zakladatel moderní chemie se stal jednou z mnoha obětí francouzské revoluce. Jak zemřel?

7 lamark] (žil v letech ) již koncem 18. století přišel s teorií, že složitější organismy se vlivem prostředí vyvinuly z jednodušších, uznání však svému autorovi nová myšlenka nepřinesla. Vývojová teorie se prosadila až 30 let po jeho smrti. Velký vzestup prožívala také medicína. Lékaři už dokázali účinně využívat poznatků o stavbě lidského těla anatomie, které získali po povolení pitev v předchozím století. Proti obávaným epidemiím smrtelných nemocí, jako byl mor či tyfus, se sice bránili stále jen izolací nemocných (karanténa), ale proti stejně nebezpečným neštovicím už nalezli nový způsob ochrany očkování. Ohroženým pacientům podávali protilátku vakcínu (vacca latinsky kráva), získanou od záměrně nakažených krav. Lidský organizmus naočkovaný vakcínou z krávy neonemocněl, ale získal odolnost (imunitu) proti pravým lidským neštovicím. Svět vědy teoretické bádání, a svět techniky praktické vynálezy byl dlouhou dobu přísně oddělován. Technika dosud stála na okraji zájmu těch nejučenějších, nebyla uznávána za dost vznešenou a důstojnou. Technickými problémy se zabývali spíše prakticky založení samouci mimo sály slavných univerzit a učené společnosti. Přesto právě technické objevy a nové vědecké přístroje pomáhaly posunovat vědecké poznatky kupředu. Vynálezy obohacovaly i běžný život. Již roku 1602 je do provozu uvedena první železnice, zatím s vozy taženými koňmi. Místo dříví se začíná užívat uhlí, které se později stane základní surovinou pro výrobu energie a tepla. Na konci 18. století se podařilo člověku poprvé zkoumat ve skafandru mořské dno a především v horkovzdušném balónu vzlétnout. I přes svou technologickou nedokonalost se nové vynálezy staly předzvěstí pokroku 19. století. Carl Linné příklad z jeho práce o třídění rostlin. Jeho systém používáme v podstatě dodnes. Carl Linné začal třídit rostliny podle tyčinek, pokračoval v myšlence francouzského přírodovědce Josepha Pittona de Tournefort, který v Paříži založil jednu z prvních botanických zahrad a jako první začal třídit rostliny podle koruny. Podle čeho třídíme rostliny dnes? Již koncem 17. století vznikly první modely stroje, který se stal nejvýznamnějším vynálezem konce 18. století a hybnou silou průmyslové revoluce. Zasloužili se o to francouzský vědec Dennis Který významný vědec je autorem moderní evoluční teorie? Již dva roky po prvním úspěšném letu horkovzdušného balónu bratří Montgolfierových ve Versailles se 7. ledna 1785 uskutečnil historicky první přelet kanálu La Manche, kterým se proslavil francouzský fyzik a průkopník vzduchoplavby Jean Pierre Blanchard [žán pijér blanšár] (žil v letech ). Své létání v balónu lehčím než vzduch předvedl koncem října 1790 i v Praze, jeho společníkem v gondole byl hrabě Jáchym Šternberk. Odvážní vzduchoplavci startovali v Královské oboře ve Stromovce a přistáli v Bubenči, let trval jednu hodinu, balón vzletěl do výšky téměř 1700 metrů. Blanchard sestrojil i první padák, který s úspěchem použil již roku Zjistěte, čím byl Blachardův balón na rozdíl od montgolfiéry plněný? Komu dala nakonec vzduchoplavba za pravdu? První skafandr byl úspěšně vyzkoušen již v roce 1784, kdy potápěči v nové výstroji bez obtíží vylovili náklad potopené lodi. Zásobování vzduchem bylo zajištěno dvěma hadicemi spojenými s helmou. Pro zvídavé: Zjistěte, jaké historické počátky provázely první ponorky.

8 Papin [deny papen] (žil v letech ) a po něm anglický inženýr Thomas Savery [tomes sejveri] (žil v letech ), kteří sestrojili první parní stroje, nový na přírodě nezávislý zdroj síly. Anglický vynálezce Thomas Savery si nechal roku 1698 patentovat první parní stroj. Spolu s vynálezcem Thomasem Newcomenem [tomes ňúkomen] sestrojili roku 1712 parní stroj pro čerpání vody z dolů. Skutečně účinný parní stroj sestavil roku 1774 James Watt [džejmz vot] (žil v letech ). Jeho parní stroj, nezávislý na vodním toku či větru, se začínal v širokém měřítku uplatňovat v mnoha oblastech výroby a rychle vytlačoval ruční práci. Dílny a manufaktury se měnily v továrny schopné vyrábět obrovské množství poměrně levného zboží. Parní stroj umožnil pravidelnou lodní dopravu, nezávislou na rozmarech větru. Železnice s parními lokomotivami zkracovaly vzdálenosti a dokázaly rychle přepravit cestující i těžké náklady na velké vzdálenosti. Život Evropana a evropské společnosti se zásadně změnil. Které přírodní síly člověk využíval před vynálezem parní stroje a kde se tyto síly uplatnily? Jaká byla jejich nevýhoda, kterou parní stroj vyřešil? Papinův tlakový hrnec (1679) je vynálezem, který se v různých obměnách používá dodnes. Popište princip parního stroje. Otázky a úkoly: 1. Které nové vědecké obory se v 17. a 18. století osamostatnily? 2. Které dodnes platné vědecké teorie byly během 17. a 18. století zformulovány? 3. Jak ovlivnil vývoj vědy a techniky život člověka? 4. S jakými vynálezy 17. a 18. století se setkáváme běžně i dnes? Tipy na výlet: Národní technické muzeum v Praze Techmania Science Center v Plzni IQ park v Liberci Slovníček pojmů: racionalismus myšlenkový směr, který zdůrazňuje rozumovou stránku poznání; z lat.: ratio = rozum Knihovnička: Mike Goldsmith Vědátoři a jejich šílené objevy (Drazí zesnulí) František Houdek Vynálezy tisíciletí Ilustrované dějiny světa: Osvícenství a revoluce Anna Parisiová Křídla, jablka a dalekohledy Kjartan Poskitt Isaac Newton a jeho jablko (Drazí zesnulí) Ladislav Švihran Nenápadní společníci Filmotéka: Byl jednou jeden vynálezce (Il était une fois... les découvteurs, TV seriál), režie: Albert Barillé (1994): 10. Isaac Newton, 12. Lavoisier a chemie, 14. Faraday a elektřina

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak Atmosférický tlak a jeho měření Magdeburské polokoule Otto von Guericke, starosta města Magdeburgu, v roce 1654 předvedl dramatický experiment, ve kterém ukázal

Více

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. Něco málo o fyzice Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Fyzika I. p. 2/20 Fyzika Motto: Je-li to zelené, patří to do biologie. Smrdí-li to, je to chemie.

Více

Magdeburské polokoule práce s textem

Magdeburské polokoule práce s textem Magdeburské polokoule práce s textem Shrnující text Ve středověku byla pouhá úvaha o vakuu obecně pojímána jako myšlenka amorální či dokonce i kacířská. Přijmout myšlenku nepřítomnosti něčeho by totiž

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Zdroje elektrického napětí

Zdroje elektrického napětí Anotace Učební materiál EU V2 1/F15 je určen k výkladu učiva zdroje elektrického napětí fyzika 8. ročník. UM se váže k výstupu: žák uvede hlavní jednotku elektrického napětí, její násobky a díly Zdroje

Více

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Co je světlo? Laser vlastnosti a využití Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Vědecká disciplína zabývající se světlem a zářením obdobných vlastností (optické záření) z hlediska jeho vzniku,

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie.

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) 1 Biologie = přírodní věda řec. Bios = život Řec. logos = nauka studuje vlastnosti a funkce organismů vztahy mezi organismy

Více

Blaise Pascal Blaise Pascal. Blaise Pascal

Blaise Pascal Blaise Pascal. Blaise Pascal Blaise Pascal Mezi významné osobnosti, které v období renezance ovlivnily rozvoj přírodních věd, zvláště matematiky a fyziky, patří francouzský vědec a filosof Blaise Pascal. Žil jen krátce, zemřel ve

Více

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013 Dalekohledy Úvod Optický dalekohled (teleskop) je přístroj sloužící k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel Skládá se ze dvou hlavních částí z objektivu, který obraz vytváří a okuláru,

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Pavel Kabrhel Alessandro Volta Koncem 18. století pozoroval Luigi Galvani jev související s elektrochemickými zdroji. Při preparaci žabích stehýnek je napíchl

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Název projektového úkolu: Experimentujeme s tlakem I Třída: 7.

Název projektového úkolu: Experimentujeme s tlakem I Třída: 7. Pracovní list Název projektového úkolu: Experimentujeme s tlakem I Třída: 7. Název společného projektu: TLAK Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Zadání úkolu: Pascal (značka Pa) je jednotka

Více

GRAVITAČNÍ POLE. Všechna tělesa jsou přitahována k Zemi, příčinou tohoto je jevu je mezi tělesem a Zemí

GRAVITAČNÍ POLE. Všechna tělesa jsou přitahována k Zemi, příčinou tohoto je jevu je mezi tělesem a Zemí GRAVITAČNÍ POLE Všechna tělesa jsou přitahována k Zemi, příčinou tohoto je jevu je mezi tělesem a Zemí Přitahují se i vzdálená tělesa, například, z čehož vyplývá, že kolem Země se nachází gravitační pole

Více

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela. Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka Na otázku, proč bychom měli studovat fyziku, již odpověděl Bacon, který byl velmi zajímavou postavou 17. století. Byl první, který se pokusil o logickou

Více

ZÁKONY CHEMICKÝCH REAKCÍ

ZÁKONY CHEMICKÝCH REAKCÍ Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jaroslav Jurčák DUM: MGV_CH_SS_1S2_D23_Z_ATOM_Chemicke_zakony_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Chemie Tematický okruh: Atom Téma: Zákony chemických reakcí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

III. Vesmír/2 nejznámější historické osobnosti (poznávání vesmíru) (rozdání textů vždy stejný text 4-5 žákům) a) Galileo Galilei b) Jan Kepler

III. Vesmír/2 nejznámější historické osobnosti (poznávání vesmíru) (rozdání textů vždy stejný text 4-5 žákům) a) Galileo Galilei b) Jan Kepler Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 3 Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) 2. část Třída: 6. Učivo: Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) Obsah inovativní výuky: E - learningové

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Pavel Kabrhel Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, ZŠ Habrmanova, Hradec Králové, kabrhpa@seznam.cz Abstrakt Příspěvek se věnuje základním experimentům

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY HISTORIE ATOMU M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Historie atomu (modely) Mgr. Robert Pecko Období bez modelu pojetí hmoty

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727)

ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727) ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727) To, že Newton považoval studium Bible, a zvlášť proroků, za důležitější než studium matematiky, fyziky nebo zákonů světla, se svět dozvěděl ze soukromých

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI

ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 1. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace:

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku Mechanika plynů Vlastnosti plynů Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, pronikají do všech míst nádoby plyn je rozpínavý. Vzdálenosti mezi molekulami jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

CHEMIE - ÚVOD. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 2. 2012. Ročník: osmý

CHEMIE - ÚVOD. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 2. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková CHEMIE - ÚVOD Datum (období) tvorby: 13. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Pozorování, pokus a bezpečnost práce 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

James Prescott JOULE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

James Prescott JOULE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_11_F8 James Prescott JOULE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík James Prescott Joule Narozen - 24. prosince 1818 Salford

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA FYZIKA 7. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Hustota látek odvození vzorce, výpočet

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Seznam šablon Přírodovědný seminář

Seznam šablon Přírodovědný seminář Seznam šablon Přírodovědný seminář Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Svět kolem nás Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy

Více

RYCHLOST SVĚTLA PROSEMINÁŘ Z OPTIKY

RYCHLOST SVĚTLA PROSEMINÁŘ Z OPTIKY RYCHLOST SVĚTLA PROSEMINÁŘ Z OPTIKY JE RYCHLOST SVĚTLA NEKONEČNÁ? Galileo podporuje Aristotelovu (a Descartovu) pozici, Každodenní zkušenost ukazuje, že rychlost světla je nekonečná, protože když uvidíme

Více

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Téma: Magnetické pole vodiče s proudem, magnetické pole cívky Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0425

CZ.1.07/1.5.00/34.0425 Dějiny chemie Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Chemie Tematický okruh Téma Obecná chemie Dějiny chemie

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Zadání projektu Pohybové zákony

Zadání projektu Pohybové zákony Zadání projektu Pohybové zákony Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 8. 11. Vlastní práce 3 vyučovací hodiny Prezentace Test a odevzdání portfólií ke kontrole 1. Pracovní

Více

Jak se jmenoval nejvýznamnější španělský lyrik začátku 17. století, zakladatel španělského národního divadla?

Jak se jmenoval nejvýznamnější španělský lyrik začátku 17. století, zakladatel španělského národního divadla? Osobnosti 14 Osobnosti z let 1522-1700 Otázka číslo: 1 Jak se jmenoval nejvýznamnější španělský lyrik začátku 17. století, zakladatel španělského národního divadla? Lope de Vega Calderon de la Barca Miguel

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

vynálezci a vynálezy Pracovní listy pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia Co daly české země Evropě a světu?

vynálezci a vynálezy Pracovní listy pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia Co daly české země Evropě a světu? Pracovní listy pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia Co daly české země Evropě a světu? Motto: Navrhuji zrušení patentního ústavu. Všechno už bylo vynalezeno a nic nového nelze objevit. vynálezci

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB Gravitační pole Gravitační pole v blízkém okolí Země tíhové pole Pohyb v gravitačním silovém poli Keplerova úloha (podrobné řešení na semináři)

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb

Více

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY Přírodověda 5.třída Kladkostroj zápis do sešitu Sestaven z několika dvojic pevné a volné kladky, gravitační síla břemene se rozloží na všechny kladky rovnoměrně. https://cs.wikipedia.org/wiki/kladka

Více

13 Inovace rezervoárů elektrické energie Metodický list

13 Inovace rezervoárů elektrické energie Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 13 Inovace rezervoárů

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Miniprojekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu 3. Planetární

Více

Ročník VII. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Opakování IX. Fyzikální veličiny a jejich měření. Metoda didaktická-soutěže,diskuse Žák si zopakuje fyzikální veličiny probírané v 6.roč., jejich značky, jednotky a mezi nimi. výchova-vztah k přírodě,

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid Inovace výuky Fyzika F7/ 10 Barometr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Fyzika Mechanické vlastnosti tekutin 7. ročník

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA CELÁ ČÍSLA 1 Teploměr na obrázku ukazuje teplotu 15 C Říkáme: je mínus 15 stupňů Celsia je 15 stupňů pod nulou je 15 stupňů mrazu Ukaž na teploměru: 10 C, 8 C, +3 C, 6 C, 25 C, +36 C 2 Teploměr Teploměr

Více

Venuše ve science fiction

Venuše ve science fiction Venuše ve science fiction Otázkou existence mimozemského života se nezabývali jen vědci a filosofové. Stala se ústředním motivem mnoha pžíběhů a románů. Fantazie měla naprosto volnou ruku. Už ve starověku

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_13_F8 Alfred NOBEL Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík Alfred Nobel Narozen - 21. října 1833, Stockholm Zemřel - 10.

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. na fyzikálních praktikách na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. na fyzikálních praktikách na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. na fyzikálních praktikách na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Dne 20.12.2012 se studenti prvních ročníků maturitních oborů SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. informační

Více

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz Zápočet: -Docházka na cvičení (max. 2 absence) -Vyřešit 3 samostatné úkoly Meteorologická

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více