Model UT233 Návod na použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model UT233 Návod na použití"

Transkript

1 Model UT233 Návod na použití

2 Obsah Název Strana Úvod...5 Vybalení multimetru...5 Bezpečnostní informace...6 Pravidla pro bezpečné používání přístroje...6 Mezinárodní symboly...7 Popis přístroje...8 A. Přední strana přístroje...8 B. Zadní strana přístroje...9 Funkční tlačítka...10 Popis displeje...12 Měření...13 A. Měření činného výkonu...13 B. Měření zdánlivého výkonu...18 C. Měření jalového výkonu...20 D. Měření účinníku...21 E. Měření fázového úhlu...23 F. Měření kmitočtu...24 G. Měření činné energie

3 Název Strana H. Sled fází...27 Specifikace...30 A. Základní specifikace...30 B. Prostředí...30 Přesnost měření...30 A. Měření AC napětí True RMS...30 B. Měření kmitočtu...30 C. Měření AC proudu True RMS...31 D. Měření činného výkonu...31 E. Měření zdánlivého výkonu...31 F. Měření jalového výkonu...32 G. Měření účinníku...32 H. Měření fázového úhlu...32 I. Měření činné energie...33 Údržba...33 A. Základní informace...33 B. Výměna baterie

4 Úvod Tento návod obsahuje informace a bezpečností upozornění, přečtěte si pozorně tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní instrukce. Upozornění Abyste při používání přístroj nepoškodili nebo nedošlo k úrazu elektrickým proudem, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze ještě před použitím a dodržujte všechny bezpečností instrukce. Model UT233 je inteligentní třífázový digitální měřič výkonu. Měří napětí, proud, činný výkon, zdánlivý výkon, jalový výkon, účinník, fázový úhel, kmitočet, činnou energii a sled fází. Vybalení multimetru Po otevření balení zkontrolujte, zda je přístroj v pořádku, zda není poškozený a nechybí žádné jeho části. Balení by mělo obsahovat následující součásti: Položka Příslušenství Počet 1 Návod k obsluze 1ks 2 Měřicí vodiče (červený, černý, modrý, žlutý) 1ks z každé barvy 3 Měřicí zdířky (červená, černá, modrá, žlutá) 1ks z každé barvy 4 USB kabel 1ks 5 Software 1ks 6 Pouzdro 1ks 7 1,5 baterie (LR6) 4ks Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, kontaktujte prodejce. 5

5 Bezpečnostní informace Tento přístroj vyhovuje standardům IEC 61010, kategorii přepětí CAT. III 600V, CAT.IV 300V a dvojité izolaci. CAT III: Úroveň distribuce, pevná instalace s menším přechodným napětím než CAT IV. CAT IV: Primární úroveň, venkovní elektrické vedení, systémy kabelů atd. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu, jinak může být jeho ochrana zhoršena. V tomto návodu, Varování určuje podmínky, které musí uživatel dodržet, aby nedošlo k poranění či k poškození přístroje. Poznámka určuje souhrnné informace, kterým by měl uživatel věnovat pozornost. Mezinárodní elektrické symboly, zobrazované na displeji, jsou uvedena na straně 7. Pravidla pro bezpečné používání přístroje Varování Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození měřicího přístroje, dodržujte následující bezpečnostní instrukce. Před použitím se ujistěte, že je měřicí přístroj nepoškozený, že izolace měřicího přístroje v dobrém stavu, že není poškozená, porušená nebo prasklá. Zkontrolujte, zda je izolace měřicích vodičů v dobrém stavu, že není poškozená nebo porušená. Pokud ano, nahraďte měřicí vodiče novými, stejného typu a specifikace. Měřená hodnota nesmí převyšovat měřicí rozsah, hrozí nebezpečí poškození přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Po ukončení měření odpojte měřicí vodiče z měřeného obvodu, vypněte měřicí přístroj a vyjměte měřicí vodiče ze zdířek přístroje. Nepoužívejte měřicí přístroj s otevřeným krytem baterií. Dbejte zvýšené opatrnosti při měření napětí větších než 30V AC. Nepoužívejte a neskladujte měřicí přístroj ve vlhkém nebo výbušném prostředí, v prostředí s vysokou teplotou nebo silným elektromagnetickým polem. Nepoužívejte měřicí přístroj, pokud je jeho povrch mokrý. Měřicí vodiče uchopte mezi prsty vždy až za ochranným izolačním kroužkem. Pro zajištění přesného měření vyměňte baterii, pokud se na 6

6 displeji zobrazí symbol baterie. Vytečení baterie může poškodit měřicí přístroj. Nepoužívejte přístroj se slabou baterií nebo bez baterie. Před výměnou baterií odpojte měřicí vodiče, vypněte měřicí přístroj a dodržte správnou polaritu baterií. Při výměně některého dílu nebo součástky použijte nový díl stejného typu a specifikace. Vnitřní elektrické obvody měřicího přístroje nesmí být měněny. K čištění přístroje používejte měkkou látku a mírný saponát. V žádném případě nepoužívejte brusné látky nebo rozpouštědla. Přístroj je určen pro vnitřní použití. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Pravidelně baterie kontrolujte, zda nejsou mechanicky poškozené a zda nevytékají, vytečené baterie mohou poškodit měřicí přístroj. Mezinárodní elektrické symboly AC nebo DC (střídavé napětí nebo proud) Uzemnění Dvojitá izolace Varování. Odkaz na návod k obsluze Symbol slabé baterie Nebezpečí, vysoké napětí Evropský certifikát 7

7 Popis přístroje A. Přední strana přístroje (viz obrázek 1) 1 Měřicí kleště pro měření AC a DC proudu 2 Otevírání kleští ampérmetru 3 Tlačítko POWER 4 Tlačítko MAX / 5 Tlačítko MENU 6 Tlačítko LOAD (vyzvedávání dat) 7 Tlačítko SELECT (volba alternativních funkcí měření) 8 Tlačítko MIN / 9 Vstupní zdířka V3 (třetí měřicí fáze) 10 Vstupní zdířka V2 (druhá měřicí fáze) 11 Vstupní zdířka V1 (první měřicí fáze) 12 Vstupní zdířka COM 13 Tlačítko CLEAR (maximum a minimum) obrázek 1 14 Tlačítko Σ SUM 15 Tlačítko SAVE 8

8 16 Tlačítko USB B. Zadní strana přístroje (viz obrázek 2) 17 Tlačítko LIGHT (podsvětlení displeje) 18 Tlačítko HOLD 19 LCD displej 20 Měřicí vodiče (červený, černý, modrý a žlutý) obrázek 2 1 Infračervené rozhraní 2 USB propojovací kabel 9

9 Funkční tlačítka Následující tabulka popisuje funkce jednotlivých tlačítek: Tlačítko POWER HOLD LIGHT MENU Funkce Stisk na 1sec. zapíná měřicí přístroj. Další stisk vypíná měřicí přístroj. Stiskem tlačítka zapnete funkci HOLD, na displeji se zobrazí symbol a přístroj pípne. Opětovným stiskem tlačítka funkci HOLD ukončíte, symbol zmizí a přístroj pípne. Stisk tlačítka zapíná podsvětlení displeje. Podsvětlení se automaticky vypne po 30sec. Stisk tlačítka vyvolá následující funkce: Činný výkon (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Zdánlivý výkon (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Jalový výkon (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) MENU Účinník (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Fázový úhel (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Kmitočet (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Činná energie (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Sled fází MAX / Spouští start záznamu měření maximální hodnoty platného měření napětí, proudu, činného, zdánlivého a jalového výkonu. Stisk v módu LOAD, zobrazí se ikona MR, hlavní displej zobrazí následující uložený záznam a podružný displej zobrazí index zvýšený o jedna. LOAD První stisk zapíná funkci LOAD, zobrazí se symbol MR a přístroj pípne. Další stisk vypíná funkci LOAD, symbol MR zmizí a přístroj pípne. 10

10 LOAD SELECT SAVE Po stisku na cca 1sec. se rychle zobrazí uložená data. Při měření činného výkonu, AC napětí a AC proudu přepíná první, druhou, třetí fázi a součet ve wattech. V ostatních módech přepíná první, druhou a třetí fázi. Krátký stisk tlačítka uloží jeden záznam. Stisk a přidržení tlačítka na déle než 1sec. zapíná průběžné ukládání záznamů. Opětovný stisk ukončuje funkci záznamu. Maximální počet záznamů je 99 a při jeho překročení se na displeji zobrazí symbol FULL. Stisk tlačítka CLEAR vymaže uložený záznam. Σ Stisk tlačítka při zobrazení činného výkonu (hlavní displej) + fázového úhlu (podružný displej) zobrazí součet aktuální první fáze třífázového měření. Další stisk tlačítka zobrazí součet druhé fáze třífázového měření. Další stisk tlačítka zobrazí součet třetí fáze třífázového měření. Stiskem tlačítka SELECT vstoupíte do měření výkonu, displej zobrazí součet všech tří fází ve wattech (účinník + činný výkon + jalový výkon). CLEAR Při měření činné energie stisk tlačítka nuluje čas a časování je spuštěno od nuly. Při ostatních módech stisk tlačítka vymaže uložený záznam. Spouští start záznamu měření minimální hodnoty platného měření napětí, proudu, činného, jalového a zdánlivého výkonu. Stisk v módu LOAD, zobrazí se ikona MR, hlavní displej zobrazí předchozí uložený záznam a podružný displej zobrazí index snížený o jedna. MIN / 11

11 Popis displeje (viz obrázek 3) Položka Symbol Vysvětlivky 1 CAL Symbol kalibrace 2 FUL Signalizace zaplnění paměti 3 CLR Symbol pro mazání uložených záznamů 4 USB Probíhá přenos dat 5 Signalizace zapnutí funkce HOLD 6 RST Sled fází 7 Symbol slabé baterie 8 ΣW Watty: Součet ve wattech 9 Ø3 Symbol třetí fáze 10 PEAK Symbol jednotek primárního měření 11 Ø1 Symbol první fáze 12 Ø2 Symbol druhé fáze obrázek 3 13 %THD Symbol jednotek pravého podružného displeje 14 s Sekundy 15 m Minuty 16 h Hodiny 12

12 17 kw Symbol jednotek levého podružného displeje 18 MIN Minimální hodnota 19 MAX Maximální hodnota 20 Auto Symbol automatického přepínání rozsahů 21 CosØ Symbol Cosinus 22 Symbol záporné polarity při měření 23 Symbol AC napětí nebo proudu 24 MEM Symbol pro uložení dat 25 MR Symbol vyvolání uložených dat 26 Symbol vysokého napětí Měření Příprava na měření Stiskněte tlačítko POWER na 1sec. a přístroj se zapne. Přednastavený rozsah bude poslední měřicí rozsah. Vyměňte baterii, pokud se na displeji zobrazí symbol baterie. A. Měření činného výkonu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Měřicí rozsahy činného výkonu: 40A, 100A, 400A, 1000A Měřicí rozsahy AC napětí: 15V, 100V, 300V a 600V Měřicí rozsahy AC proudu: 40A, 100A, 400A, 1000A Varování Neměřte napětí větší než 600V Rms nebo proud větší než 1000A. Hrozí nebezpečí poškození měřicího přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Postup a zapojení měření je následující: 1. Stiskem tlačítka MENU navolte měření činného výkonu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej. 2. Otevřete kleště ampérmetru a sevřete příslušný měřený vodič do středu kleští. 13

13 3. Měřicí vodiče připojte v závislosti na způsobu měření podle obrázků 4, 5 nebo 6. Měření třífázového 4-vodičového zapojení (viz obrázek 4) Připojte červený měřicí vodič do zdířky V1. Připojte modrý měřicí vodič do zdířky V2. Připojte žlutý měřicí vodič do zdířky V3. Červený, modrý a žlutý měřicí vodič připojte na příslušné fáze měřeného obvodu. Připojte černý měřicí vodič do zdířky COM a na nulový potenciál měřeného obvodu. Je použito měřicí zapojení do hvězdy. obrázek 4 14

14 Měření třífázového 3-vodičového zapojení (viz obrázek 5) Měření jednofázového 2-vodičového zapojení (viz obrázek 6) obrázek 5 Připojte červený měřicí vodič do zdířky V1. Připojte modrý měřicí vodič do zdířky V2. Připojte žlutý měřicí vodič do zdířky V3 a všechny tři měřicí vodiče připojte na tři fáze měřeného obvodu. obrázek 6 Připojte červený měřicí vodič do zdířky V1, V2 nebo V3. Připojte černý měřicí vodič do zdířky COM. Připojte měřicí vodiče na živý a nulový vodič měřeného obvodu. 15

15 4. Měření třífázového 4-vodičového nebo třífázového 3-vodičového zapojení (viz obrázky 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Po zobrazení součtu aktuálního výkonu první fáze stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření druhé fáze (viz obrázek 9). Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr první fáze. Trojitý displej zobrazí činný výkon v kw, AC napětí a AC proud první fáze (viz obrázek 7). obrázek 9 obrázek 7 Trojitý displej zobrazí činný výkon v kw, AC napětí a AC proud druhé fáze. Stisk tlačítka Σ zobrazí součet ve wattech (viz obrázek 10). Stisk tlačítka Σ zobrazí součet ve wattech (viz obrázek 8). obrázek 8 obrázek 10 16

16 Po zobrazení součtu aktuálního výkonu druhé fáze stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření třetí fáze (viz obrázek 11). Po zobrazení součtu aktuálního výkonu třetí fáze stiskem tlačítka SELECT přejdete na zobrazení třífázového činného výkonu (součet účinníku + součet činného výkonu + součet jalového výkonu). Viz obrázek 13. obrázek 11 Trojitý displej zobrazí činný výkon v kw, AC napětí a AC proud třetí fáze. Stisk tlačítka Σ zobrazí součet ve wattech (viz obrázek 12). obrázek Maximální měřený výkon v jedné fázi je 600kW, celkový maximální měřený výkon ve všech třech fázích je 1800kW. Při překročení rozsahu se na displeji zobrazí symbol OL. 6. Stisk tlačítka MAX / zapíná záznam MAX hodnoty činného výkonu a na displeji je zobrazen symbol MAX, další stisk tlačítka zobrazí aktuální naměřený činný výkon, AC napětí a AC proud. obrázek Stisk tlačítka MIN / zapíná záznam MIN hodnoty činného výkonu a na displeji je zobrazen symbol MIN, další stisk tlačítka zobrazí aktuální naměřený činný výkon, AC napětí a AC proud. 17

17 Poznámky: Pokud některá měřená fáze není zapojena, displej zobrazí symbol OL. Tlačítko Σ nebude funkční. Sčítaná může být pouze měřená hodnota, hodnoty MAX a MIN se nesčítají. Pouze při tomto měření můžete provádět součet ve W, ostatní měření tuto možnost nepodporují. Při měření součtu ve W není funkční USB rozhraní. Po ukončení měření vyjměte měřený vodič z kleští ampérmetru, odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřicího přístroje. 3. Měřicí vodiče připojte v třífázovém 4-vodičovém, třífázovém 3-vodičovém nebo jednofázovém 2-vodičovém zapojení podle obrázků 4, 5 nebo Měření třífázového 4-vodičového zapojení jsou uvedeny na obrázcích 15, 16, 17. Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr první fáze (viz obrázek 14). B. Měření zdánlivého výkonu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Varování Neměřte napětí větší než 600V Rms nebo proud větší než 1000A. Hrozí nebezpečí poškození měřicího přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Postup a zapojení měření je následující: 1. Stiskem tlačítka MENU navolte měření zdánlivého výkonu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej). 2. Otevřete kleště ampérmetru a sevřete příslušný měřený vodič do středu kleští. obrázek 14 Trojitý displej zobrazí zdánlivý výkon v kva, AC napětí a AC proud první fáze. Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření druhé fáze (viz obrázek 15). 18

18 5. Měření třífázového 3-vodičového zapojení. Měření první a druhé fáze je stejné jako při měření třífázového 4-vodičového zapojení. Přeskočte měření třetí fáze. obrázek 15 Trojitý displej zobrazí zdánlivý výkon v kva, AC napětí a AC proud druhé fáze. Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření třetí fáze (viz obrázek 16). 6. Maximální měřený výkon v jedné fázi je 600kW při měření zdánlivého výkonu v kva. Při překročení rozsahu se na displeji zobrazí symbol OL. 7. Stisk tlačítka MAX / zapíná záznam MAX hodnoty zdánlivého výkonu a na displeji je zobrazen symbol MAX, další stisk tlačítka zobrazí aktuální naměřený zdánlivý výkon, AC napětí a AC proud. 8. Stisk tlačítka MIN / zapíná záznam MIN hodnoty zdánlivého výkonu a na displeji je zobrazen symbol MIN, další stisk tlačítka zobrazí aktuální naměřený zdánlivý výkon, AC napětí a AC proud. Poznámky: Po ukončení měření vyjměte měřený vodič z kleští ampérmetru, odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřicího přístroje. obrázek 16 Trojitý displej zobrazí zdánlivý výkon v kva, AC napětí a AC proud třetí fáze. 19

19 C. Měření jalového výkonu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej) Varování Neměřte napětí větší než 600V Rms nebo proud větší než 1000A. Hrozí nebezpečí poškození měřicího přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Postup a zapojení měření je následující: 1. Stiskem tlačítka MENU navolte měření jalového výkonu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej). 2. Otevřete kleště ampérmetru a sevřete příslušný měřený vodič do středu kleští. obrázek 17 Trojitý displej zobrazí jalový výkon v Kvar, AC napětí a AC proud první fáze. Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření druhé fáze (viz obrázek 18). 3. Měřicí vodiče připojte v třífázovém 4-vodičovém, třífázovém 3-vodičovém nebo jednofázovém 2-vodičovém zapojení podle obrázků 4, 5 nebo Měření třífázového 4-vodičového zapojení jsou uvedeny na obrázcích 17, 18, 19. Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr první fáze (viz obrázek 17). obrázek 18 Trojitý displej zobrazí jalový výkon v Kvar, AC napětí a AC proud druhé fáze. 20

20 Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření třetí fáze (viz obrázek 19). Poznámky: Po ukončení měření vyjměte měřený vodič z kleští ampérmetru, odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřicího přístroje. D. Měření účinníku (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej). obrázek 19 Trojitý displej zobrazí jalový výkon v Kvar, AC napětí a AC proud třetí fáze. 5. Měření třífázového 3-vodičového zapojení. Měření první a druhé fáze je stejné jako při měření třífázového 4-vodičového zapojení. Přeskočte měření třetí fáze. 6. Maximální měřený výkon v jedné fázi je 600kW při měření jalového výkonu v Kvar. Při překročení rozsahu se na displeji zobrazí symbol OL. 7. Při tomto měření nejsou tlačítka MAX / a MIN / funkční. Varování Neměřte napětí větší než 600V Rms nebo proud větší než 1000A. Hrozí nebezpečí poškození měřicího přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Postup a zapojení měření je následující: 1. Stiskem tlačítka MENU navolte měření účinníku (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej). 2. Otevřete kleště ampérmetru a sevřete příslušný měřený vodič do středu kleští. 3. Měřicí vodiče připojte v třífázovém 4-vodičovém, třífázovém 3-vodičovém nebo jednofázovém 2-vodičovém zapojení podle obrázků 4, 5 nebo Měření třífázového 4-vodičového zapojení jsou uvedeny na obrázcích 21, 22,

21 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr první fáze (viz obrázek 20). Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření třetí fáze (viz obrázek 22). obrázek 20 Trojitý displej zobrazí účinník v cos Φ, AC napětí a AC proud první fáze. Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření druhé fáze (viz obrázek 21). obrázek 22 Trojitý displej zobrazí výkonový faktor v cos Φ, AC napětí a AC proud třetí fáze. 5. Měření třífázového 3-vodičového zapojení. Měření první a druhé fáze je stejné jako při měření třífázového 4-vodičového zapojení. Přeskočte měření třetí fáze. 6. Při tomto měření nejsou tlačítka MAX / a MIN / funkční. obrázek 21 Trojitý displej zobrazí výkonový faktor v cos Φ, AC napětí a AC proud druhé fáze. Poznámky: Po ukončení měření vyjměte měřený vodič z kleští ampérmetru, odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřicího přístroje. 22

22 E. Měření fázového úhlu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej). Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr první fáze (viz obrázek 23). Varování Neměřte napětí větší než 600V Rms nebo proud větší než 1000A. Hrozí nebezpečí poškození měřicího přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Postup a zapojení měření je následující: 1. Stiskem tlačítka MENU navolte měření fázového úhlu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej). 2. Otevřete kleště ampérmetru a sevřete příslušný měřený vodič do středu kleští. 3. Měřicí vodiče připojte v třífázovém 4-vodičovém, třífázovém 3-vodičovém nebo jednofázovém 2-vodičovém zapojení podle obrázků 4, 5 nebo 6. obrázek 23 Trojitý displej zobrazí fázový úhel, AC napětí a AC proud první fáze. Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření druhé fáze (viz obrázek 24). 4. Měření třífázového 4-vodičového zapojení je uvedeno na obrázcích 24, 25, 26. obrázek 24 23

23 Trojitý displej zobrazí fázový úhel, AC napětí a AC proud druhé fáze. Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření třetí fáze (viz obrázek 25). F. Měření kmitočtu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej). Varování Neměřte napětí větší než 600V Rms nebo proud větší než 1000A. Hrozí nebezpečí poškození měřícího přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Postup a zapojení měření je následující: 1. Stiskem tlačítka MENU navolte měření kmitočtu (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC proud (pravý podružný displej). obrázek 25 Trojitý displej zobrazí fázový úhel, AC napětí a AC proud třetí fáze. 5. Měření třífázového 3-vodičového zapojení. Měření první a druhé fáze je stejné jako při měření třífázového 4-vodičového zapojení. Přeskočte měření třetí fáze. 6. Při tomto měření nejsou tlačítka MAX / a MIN / funkční. 2.Otevřete kleště ampérmetru a sevřete příslušný měřený vodič do středu kleští. 3. Měřicí vodiče připojte v třífázovém 4-vodičovém, třífázovém 3-vodičovém nebo jednofázovém 2-vodičovém zapojení podle obrázků 4, 5 nebo Měření třífázového 4-vodičového zapojení na obrázcích 27, 28, 29. Poznámky: Po ukončení měření vyjměte měřený vodič z kleští ampérmetru, odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřicího přístroje. 24

24 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr první fáze (viz obrázek 26). Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření třetí fáze (viz obrázek 28). obrázek 26 Trojitý displej zobrazí kmitočet, AC napětí a AC proud první fáze. Dalším stiskem tlačítka SELECT přejdete na měření druhé fáze (viz obrázek 27). obrázek 28 Trojitý displej zobrazí kmitočet, AC napětí a AC proud třetí fáze. 5. Měření třífázového 3-vodičového zapojení. Měření první a druhé fáze je stejné jako při měření třífázového 4-vodičového zapojení. Přeskočte měření třetí fáze. 6. Při tomto měření nejsou tlačítka MAX / a MIN / funkční. obrázek 27 Poznámky: Po ukončení měření vyjměte měřený vodič z kleští ampérmetru, odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřicího přístroje. Trojitý displej zobrazí kmitočet, AC napětí a AC proud druhé fáze. 25

25 G. Měření činné energie (hlavní displej) + činného výkonu (levý podružný displej + času (pravý podružný displej) Varování Neměřte napětí větší než 600V Rms nebo proud větší než 1000A. Hrozí nebezpečí poškození měřicího přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Postup a zapojení měření je následující: 1. Stiskem tlačítka MENU navolte měření činné energie (hlavní displej) + činného výkonu (levý podružný displej) + času (pravý podružný displej). 2. Otevřete kleště ampérmetru a sevřete příslušný měřený vodič do středu kleští. 3. Měřicí vodiče připojte v třífázovém 4-vodičovém, třífázovém 3-vodičovém nebo jednofázovém 2-vodičovém zapojení podle obrázků 4, 5 nebo Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr jedné ze tří fází (viz obrázek 29). obrázek 29 Trojitý displej zobrazí činnou energii v kwh, činný výkon a naměřený čas měřené fáze. Naměřený záznam bude narůstat spolu s přibývajícím časem. K přečtení jednotlivých hodnot kwh stiskněte tlačítko HOLD. Poté se zobrazení uzamkne, ale celkové měření bude dále pokračovat. Po přečtení dat stiskněte opět tlačítko HOLD. Spustíte tak pokračování měření. Hodnoty kwh se budou dále sčítat a měřicí čas přeskočí na aktuální. Měření činné energie se zastaví, když bude doba měření delší než 24 hodin, nebo bude přístroj přepnut na jiný rozsah. Maximální měření činné energie je 9999 kwh. Po překročení tohoto limitu se zobrazí OL. 5. Při tomto měření nejsou tlačítka MAX / a MIN / funkční. 6. Tlačítko CLEAR nuluje čas. 7. USB rozhraní není při tomto měření funkční. 26

26 Poznámky: Měření činné energie nelze provádět bez vstupního signálu. Jestliže není vstupní měřicí signál, maximální čekací čas je okolo 10s před časováním. Po ukončení měření vyjměte měřený vodič z kleští ampérmetru, odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřiciho přístroje. H. Sled fází Postup a zapojení měření je následující: 1. Stiskem tlačítka MENU navolte měření AC napětí (hlavní displej) + AC napětí (levý podružný displej) + AC napětí (pravý podružný displej). Viz obrázek 30. obrázek 30 Připojte červený měřicí vodič do zdířky V1. Připojte modrý měřicí vodič do zdířky V2. Připojte žlutý měřicí vodič do zdířky V3. Připojte černý měřicí vodič do zdířky COM. 27

27 Červený, modrý a žlutý měřicí vodič připojte na příslušné fáze měřeného obvodu a černý na nulový vodič. Displej zobrazí sled fází pro třífázové 4-vodičové zapojení (viz obrázky 31, 32, 33). Když jsou na vstupní zdířky V1, V2 a V3 podle níže uvedené tabulky připojeny fáze A, B a C a na všech fázích je napětí vyšší než 100V, LCD displej zobrazí kladný sled fází (viz následující obrázek). obrázek 31 obrázek 32 obrázek Kladný sled fází (viz obrázek 34) Tabulka kladného sledu fází Vstupní zdířky V1 V2 V3 Fáze A, B, C A B C B C A C A B Výsledek testu Kladný sled fází 28

28 3. Záporný sled fází (viz obrázek 35) Tabulka záporného sledu fází Vstupní zdířky V1 V2 V3 Fáze A, B, C A C B B A C C B A Výsledek testu Záporný sled fází 4. Jestliže některá fáze není připojená nebo je napětí některé z fází nižší než 100V při třífázovém 4-vodičovém zapojení, displej zobrazí špatný výsledek měření. Když jsou na vstupní zdířky V1, V2 a V3 podle níže uvedené tabulky připojeny fáze A, B a C a na všech fázích je napětí vyšší než 100V, LCD displej zobrazí záporný sled fází. 5. USB rozhraní není při tomto měření funkční. Poznámky: Test na sled fází lze provádět při napětí 100V až 500V AC. Po ukončení měření odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřicího přístroje. 29

29 Specifikace A. Základní specifikace Maximální napětí: podle jednotlivých rozsahů Displej LCD: max. zobrazení 9999 Rozsahy: automatické Přetečení: symbol OL na displeji Slabá baterie: na displeji se zobrazí symbol Funkce HOLD: na displeji se zobrazí symbol Počet záznamů: max. 99, jeden záznam nebo trvalý záznam Podsvětlení displeje: ano Připojení k PC: USB SLEEP mód: po 15 minutách nečinnosti se přístroj vypne Analogový bargraph: ano Rychlost měření: 2/sec, nízká 1/3sec, střední 1/2sec Max. otevření kleští: průměr 55mm Baterie: 4ks 1,5V typ LR6 AA Rozměry: 303 x 112 x 39 mm Hmotnost: 601g B. Prostředí Nadmořská výška: provozní 2000m, skladovací m Provozní teplota: 0 C až +30 C < 85%R.H. Provozní teplota: 30 C až +40 C < 75%R.H. Provozní teplota: 40 C až +50 C < 45%R.H. Skladovací teplota: -20 C až +70 C < 85%R.H. Norma a bezpečnost: IEC61010 CAT.III 600V CAT.IV 300V přepětí a dvojitá izolace Certifikát: CE Přesnost měření (Přesnost je udávána v % + digits) Zaručovaná přesnost: 1 rok Provozní teplota: 23 C +/- 5 C Vlhkost: 45% až 75% R.H. A. Měření AC napětí True RMS Rozsah Rozlišení Přesnost Ochrana přetížení 15V 100V 300V 600V B. Měření kmitočtu Vstupní odpor 0,1V +/- (1,2% + 5) 600V rms 10MΩ Rozsah Rozlišení Přesnost 20Hz až 500Hz 1Hz +/- (0,5% + 5) 30

30 C. Měření AC proudu True RMS Rozsah Rozlišení Přesnost Ochrana přetížení 40A Poznámky: Povolené maximální napěťové přetížení = 600V RMS. Povolené maximální proudové přetížení = 1000A RMS. 100A 400A 1000A 0,1A 1A +/- (2% + 5) 1000A True RMS E. Měření zdánlivého výkonu (VA = V x A) Napěťový rozsah Napětí / proud 15V 100V 300V 600V D. Měření činného výkonu (W = V x A x cos Φ) Napětí / proud Proudový rozsah Napěťový rozsah 15V 100V 300V 600V 40A 0,6kW 4kW 12kW 24kW 100A 1,5kW 10kW 30kW 60kW 400A 6kW 40kW 120kW 240kW 1000A 15kW 100kW 300kW 600kW Proudový rozsah Přesnost Rozlišení 40A 0,6kVA 4kVA 12kVA 24kVA 100A 1,5kVA 10kVA 30kVA 60kVA 400A 6kVA 40kVA 120kVA 240kVA 1000A 15kVA 100kVA 300kVA 600kVA V 15/1000A rozsahu +/- (3% + 10) ostatní +/- (3% + 5) < 100kVA = 0,01kVA > 100kVA = 0,1kVA Přesnost Rozlišení V 15/1000A rozsahu +/- (3% + 10) ostatní +/- (3% + 5) < 100kW = 0,01kW > 100kW = 0,1kW Poznámky: Povolené maximální napěťové přetížení = 600V RMS. Povolené maximální proudové přetížení = 1000A RMS. 31

31 F. Měření jalového výkonu (Var = V x A x sin Φ) 32 Napětí / proud Proudový rozsah Přesnost Rozlišení Napěťový rozsah 15V 100V 300V 600V 40A 0,6kVAr 4kVAr 12kVAr 24kVAr 100A 1,5kVAr 10kVAr 30kVAr 60kVAr 400A 6kVAr 40kVAr 120kVAr 240kVAr 1000A 15kVAr 100kVAr 300kVAr 600kVAr V 15/1000A rozsahu +/- (4% + 20) ostatní +/- (4% + 5) < 100kVAr = 0,01kVAr > 100kVAr = 0,1kVAr Poznámky: Povolené maximální napěťové přetížení = 600V RMS. Povolené maximální proudové přetížení = 1000A RMS. G. Měření účinníku (PF = W / VA) Rozsah Přesnost Rozlišení Měřicí podmínky 0,3 ~ 1 min. měřicí proud 10A kapacitní nebo +/- 0,022 0,001 induktivní min. měřicí napětí 45V 0,3 ~ 1 kapacitní nebo induktivní pouze referenční měření měřicí proud menší než 10A nebo měřicí napětí menší než 45V Poznámky: Povolené maximální napěťové přetížení = 600V RMS. Povolené maximální proudové přetížení = 1000A RMS. H. Měření fázového úhlu (PG = acos (PF)) Rozsah Přesnost Rozlišení Měřicí podmínky 0 ~ 360 +/ ~ 360 pouze referenční měření min. měřicí proud 10A min. měřicí napětí 45V měřicí proud menší než 10A nebo měřicí napětí menší než 45V Poznámky: Povolené maximální napěťové přetížení = 600V RMS. Povolené maximální proudové přetížení = 1000A RMS.

32 I. Měření činné energie Rozsah Přesnost Rozlišení kWh +/- (3% + 2) 0,001kWh Poznámky: Povolené maximální napěťové přetížení = 600V RMS. Povolené maximální proudové přetížení = 1000A RMS. Údržba Varování Nepokoušejte se sami přístroj rozebírat nebo opravovat. Opravu svěřte odbornému servisu s potřebnými informacemi a kalibračními a zkušebními přístroji. A. Základní informace: Nepoužívejte měřicí přístroj pokud je mokrý, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pravidelně čistěte přístroj vlhkým hadříkem a slabým saponátem. Nepoužívejte abrazivní látky a rozpouštědla. Pro čištění měřicích zdířek použijte navlhčený hadřík se saponátem, znečištěné měřicí zdířky mohou ovlivnit přesnost měření. Vypněte přístroj pokud jej nepoužíváte. Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte z něj baterie. Neskladujte přístroj ve vlhkém prostředí, s vysokou teplotou, výbušnými a hořlavými látkami a v místech se silným magnetickým polem. 33

33 B. Výměna baterie (viz obrázek 36) Varování Nepoužívejte měřicí přístroj se slabou baterií, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ihned vyměňte baterie, jakmile se na displeji zobrazí symbol. Před otevřením víka baterií odpojte měřený vodič z kleští přístroje, odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a vytáhněte je ze vstupních zdířek měřicího přístroje. Výměna baterií: 1. Vypněte měřící přístroj. 2. Položte jej přední stranou dolů. 3. Otevřete víko baterie. 4. Vyjměte staré baterie a vyměňte je za nové (4 x 1,5V LR6) ve správné polaritě. 5. Zavřete víko baterie. obrázek 36 34

HC-UT231. Digitální klešťový měřič

HC-UT231. Digitální klešťový měřič HC-UT231 Digitální klešťový měřič Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste se

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

Tento přístroj je schopen měřit Napětí, Proud, Aktivní Výkon, Zdánlivý Výkon, Reaktivní Výkon, Úhel Fázového Natočení, Frekvenci a další hodnoty.

Tento přístroj je schopen měřit Napětí, Proud, Aktivní Výkon, Zdánlivý Výkon, Reaktivní Výkon, Úhel Fázového Natočení, Frekvenci a další hodnoty. PROVOZNÍ MANUÁL Přehled Tento provozní manuál poskytuje informace a doporučení týkající se bezpečného provozu a obsluhy tohoto přístroje. Čtěte tyto informace velmi pozorně a striktně dodržujte veškerá

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE TŘÍFÁZOVÝ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ VÝKONU R134A MASTECH MS2203 OBSAH Bezpečnostní opatření Bezpečnostní informace Bezpečnostní symboly Všeobecný popis Vlastnosti Rozložení ovládacích prvků Používání otočného

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod MT-1503 SMART Multimeter Uživatelský Návod 1 Nejdříve si přečtěte: Bezpečnostní informace Aby jste měli jistotu, že přístroj používáte bezpečně, postupujte podle těchto doporučení: Neprovádějte s přístrojem

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo KLEŠŤOVÝ MULTIMETR A WATTMETR APPA APPA A18 plus Displej 3 3/4 dig., podsvícený, zobrazení 6000 číslic Měří AC/DC napětí a proud, odpor, teplotu, frekvenci Měří výkon, THD, náběhový proud, diody, sled

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Model UT71A/B/C/D/E Návod k použití

Model UT71A/B/C/D/E Návod k použití Model UT71A/B/C/D/E Návod k použití Obsah Název Strana Kapitola 1. Dříve, než začnete... 7 Úvod... 7 Vybalení multimetru... 8 Bezpečnostní informace... 9 Mezinárodní elektrické symboly...10 Kapitola 2.

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem 6.000 číslic a elektronickým ukazatelem.

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE BM162. Klešťové měřidlo proudu AC/DC. Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN

NÁVOD K OBSLUZE BM162. Klešťové měřidlo proudu AC/DC. Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN NÁVOD K OBSLUZE BM162 Klešťové měřidlo proudu AC/DC Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ Tento návod k obsluze obsahuje informace a upozornění, která musí být dodržována pro to,

Více

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr FK1000A NÁVOD K OBSLUZE Digitální klešťový multimetr FK1000A Obj. č.: 7120081 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

I. Bezpečnostní Informace. Okolní Podmínky. Údržba a Čištění. III. Specifikace. Bezpečnostní Symboly. II. Všeobecný Popis

I. Bezpečnostní Informace. Okolní Podmínky. Údržba a Čištění. III. Specifikace. Bezpečnostní Symboly. II. Všeobecný Popis I. Bezpečnostní Informace Před započetím měření nebo oprav přístroje si přečtěte pečlivě následující bezpečnostní informace. Používejte přístroj pouze ve shodě s tímto uživatelským návodem neboť v opačném

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE MĚŘIČ ÚROVNĚ ZVUKU UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před vlastním měřením nebo opravou měřícího přístroje si přečtěte si pečlivě následující bezpečnostní informace. Přístroj používejte pouze

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231 Údržba Před otevřením přístroje odpojte měřicí šňůry a všechny vstupní signály, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda! Pokud přístroj

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie 3. Vypněte měřicí přístroj (do polohy OFF), když jej zrovna nepoužíváte; pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte také baterii. 4. Neskladujte měřicí přístroj na místě s vlhkostí, vysokou teplotou,

Více

Analogové a digitální měřidlo AX Návod k obsluze

Analogové a digitální měřidlo AX Návod k obsluze Analogové a digitální měřidlo AX-7030 Návod k obsluze Obsah 1 Bezpečnostní informace... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 V průběhu měření... 4 1.3 Po ukončení měření... 4 2 Popis měřidla... 4 3 Příprava k práci...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka Obsah 1. Obecně...2 2. Otevření a kontrola balení...2 3. Bezpečnostní poznámka...2 4. Popis bezpečnostních symbolů...3 5. Popis předního panelu...4 6. Ostatní funkce...5 7. Provádění měření...6 7.1 Měření

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Ampérmetr klešťový. Uživatelský manuál SK-7601

Ampérmetr klešťový. Uživatelský manuál SK-7601 Ampérmetr klešťový Uživatelský manuál SK-7601 Bezpečnostní opatření! Abyste zabránili elektrickému rázu a následnému zranění uživatele a/nebo poškození přístrojů, přečtěte si před použitím digitálního

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

KEW2300R KYORITSU ELETRICTAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN

KEW2300R KYORITSU ELETRICTAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PROUDU AC/DC S OTEVŘENÝMI PROUDOVÝMI KLEŠTĚMI KEW2300R KYORITSU ELETRICTAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN 1. CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI Měření proudu AC/DC

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

Ručkový, jednofázový, čtyřvodičový měřič výkonu; s dvojitou izolací. 2,5% DC; 1,0% AC Frekvenční pásmo. 0Hz až 500Hz Rozměry

Ručkový, jednofázový, čtyřvodičový měřič výkonu; s dvojitou izolací. 2,5% DC; 1,0% AC Frekvenční pásmo. 0Hz až 500Hz Rozměry ANALOGOVÝ WATTMETR C.A 404 CHAUVIN ARNOUX Ručkový, jednofázový, čtyřvodičový měřič výkonu; s dvojitou izolací 4 napěťové rozsahy 60V až 480V 2 proudové rozsahy 0,5A; 1A Přesnost 2,5% DC; 1,0% AC Frekvenční

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-2 Obj. číslo: 106001423 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

Záruční podmínky Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC.

Záruční podmínky  Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC. Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Roman Lyčka Hladnovská 73/728 712 00 Ostrava Muglinov Tel.: 604 691 682 e-mail : rlycka@volny.cz www : http://www.eshop-rychle.cz/romi MASTECH Digitální

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

COMBI420. Multifunkční revizní přístroj pro testování instalací a měření výkonu. 1. Hlavní výhody multifunkčních přístrojů řady 400

COMBI420. Multifunkční revizní přístroj pro testování instalací a měření výkonu. 1. Hlavní výhody multifunkčních přístrojů řady 400 COMBI420 1. Hlavní výhody multifunkčních přístrojů řady 400 Nápověda k dispozici u každého měření Každý model umožňuje aktivaci měření sondou s test tlačítkem (PR400 volitelné příslušenství) Přehledné

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více